<$BlogRSDUrl$>

Saturday, March 27, 2004

INTRODUKSIYON 

An Libro ni Mormon sarong katiriponan kan banal na mga kasuratan na komparable sa Bibliya. Saro ining rekord manungod sa pakikipagrelasyon nin Diyos sa mga suanoy na mga tawo na nabubuhay sa mga daga nin Amerika, asin arog man kan Bibliya, nagpapahayag nin kapanoan kan daeng kasagkuran na ebanghelyo.

Ang libro sinurat kan dakul na mga suanoy na propeta na may pag-antabay kan Espiritu nin Pagpropesiya asin Pagpapahayag. An saindang mga taramon na Isinurat sa mga laminang bulawan, sinambit asin pinahalipot nin sarong mangestoryang propeta na an ngaran Mormon. An record nagpapatotoo kan estorya nin duwang Bantog na banwaan na an saro kaini gikan mismo sa Jerusalem sa taon 600 B.C., asin ini nabanga asin nagin duwang nasyon, na inaapod na Nephita asin an saro Lamanita. An saro man enot na nag-abot sa daga nin Amerika kan mga panahon na binaranga-banga nin Diyos an linguwahe nin tawo sa Tore nin Babel. Ini man nabistong mga Jaredita. Paglipas nin ribo-ribong taon; an gabos na banwaan na nasambit nagkagaradan asin nagkawarara asin mismong nagkatarada iyo na sana an mga Lamanita, asin sinda an mga pangenot na ninuno nin mga Amerikanong Indiyan.

An pinaka-importanteng record na yaon sa Libro ni Mormon iyo mismo an personal na ministeryo nin Kagurangnan na Jesucristo sa mga Nephita sa panahon pagkatapos kan saiyang pagkabuhay-liwat. Ini nagtatao nin kapahayagan manungod sa mga doktrina nin ebanghelyo, ipinapahiling an plano nin kaligtasan, asin nagtutukdo sa mga tawo kun ano an saindang gigibohon tanganing makamtan an katuninongan sa buhay na ini asin an daeng sagkud na kaligtasan sa maabot pang buhay.

Pagkatapos na makumpleto ni Mormon an pagsurat, saiyang ipinamana an kasaysayan sa saiyang aki na si Moroni na iyo an nagsurat nin mga kadagdagang estoryang aram niya asin pinagtago an mga lamina sa burobukid na inaapod Cumorah. Kan Septiyembre 21, 1823, an parehong persona ni Moroni na yaon na sa estado nin kamurawayan, asin saro nang tawo na nabuhay-liwat, nagpahiling sa propetang si Joseph Smith asin nagtao nin instruksiyon mapanungod sa suanoy na libro asin ang nakatalaan nag pagsurat kaini sa linguwaheng Ingles.

Sa nakatalaan na panahon, an mga lamina ipinagkatiwalang itinao ki Joseph Smith, na iyo mismo an nagsalin kaini sa paagi nin regalo asin kapangyarihan nin Diyos. An libro ngonian naipublikar na sa kadakul na mga lenguwahe bilang sarong bag-o asin dagdag na patotoo na si Jesucristo iyo an Aki nin Nabubuhay na Diyos asin an gabos na magtutubod asin magrani sa saiya, asin magsusunod sa gabos niyang kasugoan asin ordinansa nin ebanghelyo, maliligtas.

Mapanungod sa record na ini, si Joseph Smith nagsabi: “Tinaram ko sa mga katugangan na ang Libro ni Mormon iyo an mas tamang libro na laen sa gabos na mga libro sa mundo, asin iyo ini an pinakapundasyon kan satuyang relihiyon, asin an sarong tawo magigin harani sa Diyos sa paagi nin pagsunod sa mga kaisipan kaini, na mas labi pa sa paagi nin arin man na mga libro.”

Bilang kadagdagan ki Joseph Smith, an Kagurangnan nagpahayag pa sa onseng tawo tanganing para sa saindang mga sadire mahiling man an mga laminang bulawan asin magin mga pinalen na mga testigo sa katotooohan asin kabanalan kan Libro Ni Mormon. An mga Isinurat nindang testimonya kabilang sa librong ini bilang “An Patotoo nin Tulong Saksi” asin “Ang Patotoo nin Walong Saksi.”

Iniimbitaran niamo an gabos na tawo sa gabos na lugar na basahon an Libro Ni Mormon, atid-atidon sa laog kan saindang mga puso an mensaheng laman kaini, asin haputon an Diyos, an Daeng Kasagkuran na Ama, sa pangaran ni Cristo kun an librong ini nanggad totoo. An mga tawong nag-utob sa paging ini asin naghahapot na may pagtubod, makakamtan niya an testimonya nin katotoohan asin kabanalan sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu. (Basahon an Moroni 10: 3-5).

An mga tawong nagkamit nin banal na patotoong ini gikan sa Banal na Espiritu makakaaram man sa paagi nin parehong kapangyarihan na si Jesucristo iyo an paraligtas nin kinaban, na si Joseph Smith iyo an saiyang parapahayag asin propeta sa mga huring aldaw, na An Simbahan ni Jesucristo nin mga Banal sa mga Huring Aldaw iyo an kahadean nin Kagurangnan na tinugdok liwat sa ibabaw nin kinaban, bilang sarong dakilang preparasyon para sa saiyang ikaduwang pagbalik bilang Mesiyas.

AN LIBRO NI MORMON 

An Saro Pang Tipan ni Jesucristo

*******

An kasaysayan kan mga tawo sa panahon na sinurat kan kamot ni Mormon sa mga lamina na gikan sa mga lamina ni Nephi.

Iyo ini an pinahalipot na record kan estorya nin banwaan ni Nephi, asin kan mga Lamanita --- Isinurat para sa mga Lamanita, na iyo man an saro sa mga katadaan kan Banwaan nin Israel; asin para man sa mga Judio asin Hentil --- Isinurat sa paagi nin sugo, asin man sa paagi nin Espiritu nin Propesiya asin pagpapahayag --- Isinurat asin sinuelyuhan, asin pinagtago yon sa kagustuhan nin Kagurangnan, tanganing dae ini madestroso --- Iluluwas sa paagi nin regalo asin kapangyarihan nin Diyos para sa interpretasyon kaini --- Pinagselyuhan kan kamot ni Moroni, asin itinago uyon sa kagustuhan nin Kagurangnan, iluluwas sa hinog na panahon sa paagi kan mga Hentil --- An interpretasyon kaini itatao sa paagi nin regalo nin Diyos.

An pinahalipot na estorya minagikan man sa Libro ni Ether, na nagpapahayag man nin record kan mga tawo ni Jared, na nalagalag kan mga panahon na binaranga nin Kagurangnan an saiyang tataramon sa mga tawo kan panahon na sinda nagtugdok nin Tore nganing maabot an kalangitan --- Ini man nagpapahayag sa mga katadaan kan Banwaan nin Israel kun ano an mga darakulang bagay an ginibo nin Kagurangnan para sa saindang mga magurang; asin tanganing sainda man na maaraman an mga tipan nin Kagurangnan na nagpapahayag na bako man sinda mga ilo sa habang panahon --- Asin para man sa pagpapahayag sa mga Judio asin Hentil na si Jesus iyo an Cristo, an DIOS NA MAYONG KASAGKURAN, nagpapatotoo kan saiyang sadire sa gabos na nasyon --- Asin ngonian, kun igua man nin mga sala’ yan mga sala’ nin tawo; kun kaya, dae nindo paghusgaran an mga bagay nin Diyos, tanganing kamo man magin malinig sa tukawang-hukom ni Cristo.

---------------------------------------------------------------------------
Binikol na gikan mismo sa orihinal na linguwaheng Ingles sa pagkasurat na translado ni Joseph Smith Jr.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?