<$BlogRSDUrl$>

Friday, February 17, 2006

ALMA TSAPTER 51 

An mga tawo kan hade nagmawot na ribayan an ley asin magbugtak nin sarong hade--- Pahoran asin an mga libredong tawo suportado sa paagi nin boses nin mga katawohan--- Si Moroni nagpirit sa mga tawo kan hade na idepensa an saindang libertad o ipapagadan—Si Amalickiah asin an mga Lamanita nasakop an kadakul na nakukutaang mga siyudad--- Teancum an nagsupil sa pananakop kan mga Lamanita asin an naggadan ki Amalickiah sa laog kan saiyang tolda.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagpoon kan ika-beynte singkong taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan kan Nephi, sinda na nag-establisa nin katuninongan sa tahaw nin katawohan nin Lehi asin katawohan nin Morianton manungod kan saindang mga kadagaan, asin nakapagpoon kan ika-beynte singkong taon sa katuninongan;
2 Daeng pagkukulang, sinda dae naghaloy sa pagmantine an kabilugan na katuninongan sa kadagaan, nin huli ta nagkaigwa nin pagpoon nin arong pagralabanan sa pag-iriba nin mga katawohan manungod sa pamayong huwes na si Pahoran; nin huli ta hilnga, igwa nin sarong parte sa mga katawohan na nagmamawot na may sarong partikular na mga punto kan ley na dapat na bag-uhon.
3 Pero hilnga, si Pahoran habong magtugot na bag-uhon ni tugutan an ley na pagbag-uhon; kun kaya, siya dae nagdangog sa sainda na nagpadara kan saindang mga boses sa paagi kan saindang mga petisyon manunungod sa pagbabago kan ley.
4 Kun kaya, sinda na nagmamawot na an ley dapat na bag-uhon nagka-aranggot sa saiya, asin namamawot na siya dapat na bako na an magigin pamayong huwes sa bilog na kadagaan; kun kaya nagkaigwa nin sarong mainit na siltikan manunungod kaining bagay; pero bako man nagsagkod sa pagpapabulos nin dugo.
5 Asin ini nangyaring naglipas na idtong mga nagmamawot na si Pahoran dapat na paghalion gikan sa tukawan nin paghuhusga pinag-apud na mga tawo kan hade, nin huli ta sinda nagmamawot na an ley dapat na bag-uhon sa sarong manera na magsasalida kan libreng pangobyerno asin mag-eestablisa nin sarong hade sa bilog na kadagaan.
6 Asin sinda na nagmamawot na si Pahoran dapat na padagos na pamayong huwes sa bilog na kadagaan nagkua sa pag-iriba ninda nin pangaran na libredong mga katawohan na nagsumpa o nakipagtipan na mantineron an saindang mga deretso asin mga pribilihiyo kan saindang relihiyon sa paagi nin sarong libreng gobyerno.
7 Asin ini nangyaring naglipas na an bagay na ini kan saindang pagraralaban-laban na resolbaran sa paagi nin boses nin mga katawohan. Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin nagluwas na pabor kan libreng mga katawohan, asin si Pahoran retinido sa tukawan nin paghuhukom, na nagkausa nin grabeng kaogmahan sa pag-iriba nin mga katugangan ni Pahoran asin man kadakul kan mga katawohan nin libertad, na iyo man an nakapabugtak sa mga katawohan kan hade na magsilensiyo, na sinda dae nanggad nagkontra pero obligado na magmantine sa kausa nin libertad.
8 Ngonian sinda na pabor sa mga hade iyo idtong yaon sa halangkaw an kamundagan, asin sinda nagmarawot na magin mga hade; asin sinda suportado kan mga tawong nagmamawot nin kapangyarihan asin autoridad sa mga katawohan.
9 Pero hilnga, iyo ini an sarong kritikal na panahon para sa arog na mga pagralaban-laban na madanay sa pag-iriba nin mga katawohan nin Nephi; nin huli ta hilnga, si Amalickiah giraray nagparasunson sa mga puso kan mga katawohan na Lamanita laban sa mga katawohan nin mga Nephita, asin siya an nagtiripon na magkasararo an mga soldados na gikan sa bilog na mga parte kan saiyang kadagaan, asin inarmasan sinda, asin nagpreparasyon para sa giyera sa bilog na kahigosan; nin huli ta siya nagsumpa na iinumon niya an dugo ni Moroni.
10 Pero hilnga, satuyang mahihiling an saiyang promisang ginibo niya na sarong sagin-sagin; daeng pagkukulang, saiyang pinag-andam an saiyang sadire asin an saiyang mga hukbo na makilaban kontra sa mga Nephita.
11 Ngonian an saiyang mga hukbo bakong dakul na arog sinda kaidto, nin huli ta kadakul na ribo sainda an nagkagaradan na sa paagi kan mga kamot nin mga Nephita; pero maski na ngani kaining saindang dakulang kadaogan, si Amalickiah nakapagtipon na magkasararo nin sarong makangalason na dakulang hukbo, na kung kaya isya dae natakot na magduman sa kadagaan kan Zarahemla.
12 Iyo, magin si Amalickiah mismo nag-iba, na yaon sa pamayuhan kan mga Lamanita. Asin ini kaidto yaon sa ika-beynte singkong taon na pagpapamahala kan mga huwes; asin ini kaidto yaon sa kaparehong panahon na sinda nagpoon na tanganing husayon an mga bagay-bagay kan saindang pagraralaban-laban manungod sa pamayong huwes, si Pahoran.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga tawo na pinag-aapud na mga tawo kan hade nakadangog na an mga Lamanita maarabot sa pakigiyera kontra sainda, sinda nagka-orogma sa saindang mga puso; asin sinda nagsayuma na magkapot nin mga armas, nin huli ta sinda anggot na gayo sa pamayong huwes, asin man sa mga katawohan kan libertad, na sinda habong magkarapot nin mga armas tanganing i-depensa an saindang nasyon.
14 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Moroni nahiling ini, asin man nahiling an mga Lamanita na nag-aarabot na pasiring sa mga kasagkoran nin kadagaan, siya nag-anggot na gayo nin huli sa kasutilan kan mga katawohan na saiyang pinaghingohaan na may grabeng paghigos na maipreserba; iyo, siya nag-anggot na gayo; an saiyang kalag napano nin kanggutan kontra sainda.
15 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagpadara nin sarong petisyon, pasiring sa gobernador nin kadagaan, nagmamawot na dapat niyang mabasa ini, asin itao saiya (Moroni) an sarong kapangyarihan na piriton an mga nagsinutil na i-depensa an saindang nasyon o kun dae sinda paggagaradanon.
16 Nin huli ta ini iyo an saiyang enot na mapakarhay na maipamugtak sa ka-untokan an arog kaining mga pagraralaban-laban asin mga pagkakabarangan-banga sa pag-iiriba-iba kan mga katawohan; nin huli ta hilnga, iyo ini kaidto an dahilan kan gabos nindang pagkakadestroso. Asin ini nangyaring naglipas na ini ipinagtao na uyon sa boses kan mga katawohan.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nagsugo na an saiyang hukbo dapat magpaduman kontra sa mga tawo kan hade, tanganing butungon pababa an saindang kapa-abaw-abawan asin an saindang kahalangkawan asin ipantay sinda sa daga, o sinda dapat na magkarapot nin mga armas asin magsuporta sa kausa kan libertad.
18 Asin ini nangyaring naglipas na an mga hukbo nagmartsa pa-abante kontra sainda; asin saindang ibinaba an saindang kapaabaw-abawan asin an saindang kalangkawan, na tanganing sinda nagkarapot kan saindang mga armas panggiyera tanganing makipaglaban kontra sa mga tawo ni Moroni sinda pinabaragsak sa ibaba asin nagkaparantay sa daga.
19 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin kuwatro mil sa mga nagsurutil an pinatumba pababa sa paagi nin espada; asin sinda na saindang mga lider na dae ginaradan sa giyera dinarakop asin ikinunkon sa prisohan, nin huli ta dae pang oras para sa pagdangog kan saindang kaso sa panahon na ini.
20 Asin an katadaan kaidtong mga nagsinutil, embes na harampakon pababa sa daga sa paagi nin espada, nagsuko sa bandera nin libertad, asin nagkapiriritan na itaas an titulo kan libertad sa saindang mga tore, asin sa saindang mga siyudad, asin makarapot na nin mga armas sa pagdepensa kan saindang nasyon.
21 Asin kaya si Moroni iyo an nagtapos kaidtong mga katawohan kan hade, na dae na nanggad sinda nadadangog-dangog na mga apilado kan mga katawohan kan hade; asin kaya siya an nagtapos kan kasutilan asin kan kapaabaw-abawan nin mga katawohan na iyo an nagpapabantog na may dugong maharlika; pero sinda dinarara pababa sa kababaan kan saindang mga sadire na arog kan saindang mga katugangan, asin maisog na makikilaban para sa saindang kalayaan gikan sa kauripnan.
22 Hilnga, ini nangyaring naglipas habang si Moroni iyo baya an nagpapapundo kan mga giyera asin mga pagralaban-laban sa pag-iriba kan sadire niyang mga katawohan, asin ipinagpamugtak sinda sa katuninongan asin sibilisasyon, asin naggigibo nin mga regulasyon sa pag-andam para sa giyera kontra sa mga Lamanita, hilnga, an mga Lamanita nag-arabot sa kadagaan nin Moroni, na yaon sa mga kasagkoran na sa may baybayon.
23 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita bako gayong mapusugon sa siyudad nin Moroni; kun kaya si Amalickiah an nag-atake sainda, nagkagaradan an kadakul. Asin ini nangyaring naglipas na si Amalickiah an nagkapot kan siyudad, iyo, kinaputan an gabos nindang mga kuta.
24 Asin sinda na nagdurulag paluwas sa siyudad kan Moroni nag-abot sa siyudad kan Nephihah; asin man an mga katawohan kan siyudad kan Lehi nagkatiripon na magkasararo an saindang mga sadire, asin naghimong mag-arandam asin nagin preparado sa pag-atubang sa mga Lamanita sa pakipaglabanan.
25 Pero ini nangyaring naglipas na si Amalickiah habong magtugot sa mga Lamanita na magpaduman kontra sa siyudad kan Nephihah sa pakipaglabanan, pero pina-untok sinda sa may kababaan sa may baybayon, pinagwaralatan nin mga tawo an kada siyudad tanganing mantineron asin i-depensa ini.
26 Asin kaya siya nagpadagos, sa pagsakop nin kadakul na mga siyudad, an siyudad nin Nephihah, asin an siyudad nin Lehi, asin an siyudad nin Morianton, asin an siyudad nin Omner, asin an siyudad nin Gid, asin an siyudad nin Mulek, an gabos na ini yaon sa may sirangang kasagkoran sa may baybayon.
27 Asin kaya nagkakurua ini kan mga Lamanita, sa paagi kan mga padaya ni Amalickiah, grabe kadakul na mga siyudad, sa dae mabilang na mga hukbo, an gabos na ini makukusog na pinagkukutaan arog sa manera kan mga kuta ni Moroni; an gabos na ini nakapagtao nin pusog na depensa para sa mga Lamanita.
28 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagmartsa paduman sa mga kasagkoran nin kadagaan nin Masagana, nakasagupa an mga Nephitang na naka-atubang ninda asin pinaggaradan an kadakul.
29 Pero ini nangyaring naglipas na sinda nakasagupa ni Teancum, na iyo an nakagadan ki Morianton asin iyo an nagpamayo kan saiyang mga katawohan sa saiyang pakipaglaban.
30 Asin ini nangyaring naglipas na saiya man ininotan si Amalickiah, habang ini abanteng nagmamartsa kairiba an saiyang kadakulon na hukbo na tanganing saiyang sakupon an kadagaan nin Masagana, asin man an mga kadagaan panorteng parte.
31 Pero hilnga siya nakanagbo nin sarong kaluyahan sa paagi nin pakipagsagupaan ni Teancum asin mga tauhan kaini, nin huli ta sinda mga makukusog na mga paralaban; nin huli ta sa tawo ni Teancum mas sobra sa mga Lamanita kan saindang kusog asin kan saindang abilidad sa pakigiyera, nin huli kaini sinda nakagana nin bentahe na nangibabaw kontra sa mga Lamanita.
32 Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinag-atake sinda, kun kaya saindang pinaggaradan sinda magin hanggan sa pagdiklom. Asin ini nangyaring naglipas na si Teancum asin an saiyang mga tauhan nagturugdok kan saindang mga tolda sa mga kasagkoran nin kadagaan kan Masagana; asin si Amalickiah nagtugdok kan saiyang mga tolda sa may mga kasagkoran sa may gilid nin baybayon, asin sa arog kaining manera na sinda pinag-aratake.
33 Asin ini nangyaring naglipas na kan an banggi nag-abot na, si Teancum asin an saiyang surugoon patagong nagralakaw asin nagruluwas sa pagkabanggi, asin nagpasiriring sa laog kan kampo ni Amalickiah; asin hilnga, an pagturog iyo an nangibabaw sainda nin huli sa sobrang kapagalan, na kausa nin mga patrabaho asin init kan aldaw.
34 Asin ini nangyaring naglipas na si Teancum pahilom na nakalaog sa tolda kan hade, asin sinaksak nin sarong panusok an saiyang puso; asin siya an kausa nin kagadanan kan hade nin hidali na tanganing dae niya mapagimata an saiyang mga surugoon.
35 Asin siya nagbalik nin patago sa saiyang sadireng kampo, asin hilnga, an saiyang mga tauhan turorog, asin saiyang pinurukaw sinda asin sinabi sainda an gabos na mga bagay na saiyang naginibohan.
36 Asin saiyang pinagkausa na an saiyang mga hukbo dapat na magtindog sa ka-andaman, ta baka an mga Lamanita magimata asin mag-aratake sinda.
37 Asin kaya natapos an ika-beynte singkong taon nin pagpapamahala kan mga huwes na nangibabaw sa mga katawohan kan Nephi; asin kaya natapos an mga aldaw ni Amalickiah.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?