<$BlogRSDUrl$>

Saturday, July 15, 2006

ETHER TSAPTER 15 

Milyones na mga Jaredita an nagkagaradan sa ralabanan--- Si Shiz asin Coriantumr pinagtiripon an bilog na mga katawohan para sa sarong mortal na pakipaglabanan--- An Espiritu nin Diyos dae na nag-eerok sa sainda--- An nasyon nin mga Jaredita dagos nang nadestroso--- Si Coriantumr sana an natada.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kan si Coriantumr narahay na kan saiyang mga lugad, siya nagpopoon na makagiromdom sa mga tataramon ni Ether na pinagtaram sa saiya.
2 Saiyang nahiling na igwa nang nagadan sa paagi nin espada na haros mag-abot na sa duwang milyon kan saiyang mga katawohan; asin siya nagpopoon na magmundo sa saiyang puso; iyo, nagkaigwa na nin duwang milyon na nagkagaradan na makukusog na mga tawo, asin man an saindang mga agom asin an saindang mga kaarakian.
3 Siya nagpopoon na magsorolso sa mga karaotan na saiyang nagkaginibohan; siya nagpoon na makagiromdom sa mga tataramon na pinagsabi na kan mga nguso kan gabos na mga propeta, asin siayang nasaksihan sinda na nagkaka-urutob nang gayo, sa lambang kurit; asin an saiyang kalag nagmundo asin habong magparangan.
4 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsurat nin sarong surat ki Shiz, na pinagmamawot niya na saiyang palibrehon an mga katawohan, asin saiyang itatao na an kahadean nin huli sana sa kapakanan kan mga buhay nin mga katawohan.
5 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Shiz nagresibe kan saiyang surat siya nagsurat nin sarong surat ki Coriantumr, na kun siya magsuko kan saiyang sadire, na tanganing saiya siyang gadanon kan sadire niyang espada, saka na niya palilibrehon an mga buhay nin mga katawohan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan dae nagsorolsol kan saindang mga kadaendatahan; asin an mga katawohan ni Coriantumr pinag-estera na magka-aranggot kontra sa mga katawohan ni Coriantumr; kun baya, an mga katawohan ni Shiz nagtao nin pakipaglabanan sa mga katawohan ni Coriantumr.
7 Asin kan si Coriantumr nakasaksi na siya haros madadaog na siya nagdulag giraray sa atubangan kan mga katawohan ni Shiz.
8 Asin ini nangyaring naglipas na siya nakaabot sa katubigan kan Ripliancum, na, sa paagi nin interpretasyon, sarong dakulaon, o maglalampas kan gabos; kun baya, kan sinda nakaabot sa mga katubigang ini sinda nagturugdok kan saindang mga tolda; asin si Shiz man nagturugdok kan saiyang mga tolda na harani sainda; asin kun kaya sa kinamaagahon sinda nagsarabatan sa pakipaglabanan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagralabanan nin sarong grabeng gayo katinding labanan, na kun saen si Coriantumr nalugadan giraray, asin siya pinanluyahan sa kawaraan nin dugo.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an armada ni Coriantumr nag-atake sa mga armada ni Shiz na tanganing madaog ninda sinda; na tanganing nagkausa sainda na magdurulag sa atubangan ninda; asin sinda nagdurulag pasiring sa timog na parte, asin nagturugdok kan saindang mga tolda sa lugar na pinag-aapod na Ogath.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an armada ni Coriantumr nagtugdok kan saindang mga tolda sa harani kan burobukid na Ramah; asin ini idtong bukid kun saen an sakuyang ama na si Mormon pinagtago an mga rekord para sa Kagurangnan, na mga sagrado.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagkatiripon-tipon na magkasararo an bilog na mga katawohan sa bilog na lalawgon nin kadagaan, na dae nagkagaradan, laen pa ki Ether.
13 Asin ini nangyaring naglipas na si Ether nasaksihan an gabos na mga kaggibohan kan mga katawohan; asin saiyang nahiling na an mga katawohan na gusto ki Coriantumr nagkatiripon-tipon na magkasararo sa armada ni Coriantumr; asin an mga katawohan na gusto ki Shiz nagkatiripon-tipon na magkasararo sa armada ni Shiz.
14 Kun baya, sinda nag-abot sa laog nin apat na taon sa pagtitiripon-tipon na magkasararo an mga katawohan, na tangani baya sinda makakakurua gabos na yaon sa lalawgon nin kadagaan, asin na sinda puwedeng makaresibe kan gabos na kusog na ini na posible na saindang puwedeng magkakakurua.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kan panahon na sinda gabos nakapagtiripon-tipon nang magkasararo, an lambang saro sa armada na pinaggusto niya, kairiba an saindang mga agom asin an saindang mga kaarakian--- parehong mga lalake, mga babae asin mga kaarakian na pinag-armasan nin mga armas panggiyera, na may mga panangga, asin mga suknong sa daghan, asin panagang sa payo, asin pinagbadoan susog sa manera kan giyera--- sinda nagmartsa pa-abante an saro kontra sa saro sa pakikipaglaban; asin sinda nagralabanan sa bilog na aldaw na yan, asin daeng nakapanggana.
16 Asin ini nangyaring naglipas na kan banggi na sinda nagkaparagal na, asin nagbaralik na sa kanya-kanyang mga kampo; asin pagkatapos na sinda nakapagpahingalo na sa saindang mga kampo sinda nag-aragrangay nin sarong kinurahaw asin sarong boses nin kapaitan para sa kawaraan kan mga nagkagaradan na mga katawohan; asin grabeng gayo an saindang mga pag-aragrangay, an saindang mga kinurahaw asin boses nin kapaitan, na saindang haros baraakon an paros sa kabulingugan.
17 Asin ini nangyaring naglipas na sa kinaagahan sinda giraray nagduruman sa pakipaglabanan, asin dakula asin terible an aldaw na idto; daeng pagkukulang, sinda daeng nakapanggana, asin kan an banggi nag-abot giraray saindang pinagbabaak an paros kan saindang mga inagrangay, asin kan saindang mga kinurahaw, asin kan saindang mga pagmumurundo, nin huli sa kawaraan kan mga nagkagaradan nindang mga katawohan.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr nagsurat giraray nin sarong surat ki Shiz, nagmamawot na dae na siya mag-atake giraray sa pakikipaglabanan, pero saiya nang kuahon an kahadean, asin palibrehon na an mga buhay nin mga katawohan.
19 Pero hilnga, an Espiritu nin Kagurangnan nag-untok na sa pakipag-iba sainda, asin si Satanas nagkaigwa nin bilog na kapangyarihan na mangingibabaw sa mga puso nin mga katawohan; nin huli ta sinda pinagpatunod na sa katagasan kan saindang mga puso, asin sa kabilugan kan saindang mga isip na tangani sinda puwedeng magkaderestroso; kun baya sinda nagpaduman na giraray sa pakikipaglabanan.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagralaban sa bilog na aldaw na idto, asin kun banggi sinda nakakatururog kairiba an saindang mga espada.
21 Asin sa kinaagahan sinda nakikipaglabanan magin sagkod na an banggi mag-abot.
22 Asin kun an banggi mag-abot na sinda nagkakabururat sa kaanggutan, na magin arog sa sarong tawo na naburat sa arak; asin sinda nakatururog giraray kairiba kan saindang mga espada.
23 Asin sa kinaagahan sinda nakikipaglabanan giraray; asin kan an banggi nag-abot na sinda gabos nagkaturumba sa paagi nin espada laen lang sa singkuwenta asin duwang katawohan ni Coriantumr, asin saisenta asin siyam na mga katawohan ni Shiz.
24 Asin ini nangyaring naglipas na sinda natururog kairiba an saindang mga espada sa bangging idto, asin sa kinaagahan sinda nakikipaglabanan giraray, asin sinda nagralabanan sa saindang kusog kan saindang mga espada asin kan saindang mga panangga, sa bilog na aldaw na idto.
25 Asin kan an banggi nag-abot igwa na sanang trenta asin duwang mga katawohan si Shiz, asin beynte asin pitong mga katawohan si Coriantumr.
26 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagkarakan asin nagtururog, asin nag-aandam para sa kagadanan ninda sa kinaagahan. Asin sinda darakula asin makukusog na mga tawo arog sa kusog nin mga tawo.
27 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagralaban-laban sa laog nin tulong oras, asin sinda pinagpanruluyahan sa kawaraan nin dugo.
28 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga katawohan ni Coriantumr nakapagresibe nin awad-awad na kusog na tanganing sinda puwedeng makapaglakaw, sinda kuta na madurulag na para sa saindang mga buhay; pero hilnga, si Shiz nagtindog, asin man an saiyang mga tawo, asin siya nanumpa sa saiyang kaanggutan na saiyang gagadanon si Coriantumr o siya mapapara sa paagi nin espada.
29 Kun baya, saiyang pinagralamag sinda, asin sa kinaagahan saiyang nagka-arabutan sinda; asin sinda nagralabanan giraray sa paagi nin espada. Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda gabos nagkaturumba na sa paagi nin espada, laen lang kina Coriantumr asin Shiz, hilnga si Shiz pinanluyahan na sa kawaraan nin dugo.
30 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Coriantumr pinagbingat na an saiyang espada, na siya nagpahingalo nin kadikit, saiyang pinagtagpas an payo ni Shiz.
31 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na saiyang tagpason an payo ni Shiz, na si Shiz pinagtaas an saiyang kamot asin nagbagsak; asin pagkatapos kaini siya nagpirit na maghangos, siya nagadan.
32 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr natumba sa daga, asin nagin arog baga na siya mayo nang buhay.
33 Asin an Kagurangnan nagtaram ki Ether, asin nagsabi sa saiya: Lakaw. Asin siya naglakawm, asin nasaksihan na an mga tataramon nin Kagurangnan an gabos nagka-urutob na; asin siya nagtapos kan saiyang rekord; (asin an sarong mananggatuson na parte ako dae na nagsurat asin saiyang pinagtago na an mga ini na arog sa manera na an mga katawohan ni Limhi na nakanagbo kaini.
34 Ngonian an mga huring tataramon na pinagsurat ni Ether iyo an mga ini: Maski na an Kagurangnan nagmawot na ako magin translado, o na ako nagtugot sa kawamotan nin Kagurangnan sa laman, di bale na, kun ini iyo na ako makaligtas sa kahadean nin Diyos. Amen.

ETHER TSAPTER 14 

An kadaendatahan kan mga katawohan nagdara nin sarong sumpa sa kadagaan--- si Coriantumr nakipaggiyera kontra ki Gilead, sunod ki Lib, asin sunod ki Shiz--- Dugo asin kadestrosohon sa nagtabon sa kadagaan.

*******

Asin ngonian nagkaigwa nin pagpoon nin sarong dakulaon na sumpa sa bilog na kadagaan nin huli sa kadaendatahan kan mga katawohan, na kun saen, kun an sarong tawo magbugtak kan saiyang gamit o kan saiyang espada sa sukluban niya, o sa lugar na kun saen saiyang pinagtago ini, hilnga, sa kinaagahan, dae na niya ini mananagboan pa, kalat na gayo an sumpang ini sa kadagaan.
2 Kun baya an lambang tawo pinagdadara an bagay na sadire niya, sa paagi kan saiyang mga kamot, asin habong magsubli ni siya magpasubli; asin an lambang tawo pinagsusukbit an saiyang espada sa may toong kamot, para sa pagdepensa kan saiyang pagsadire asin kan saiyang sadireng buhay asin kan saiyang mga agom asin kaarakian.
3 Asin ngonian, pagkatapos sa laog nin duwang taon, asin pagkatapos sa pagkagadan ki Shared, hilnga, nag-alsa na man an tugang na lalake ni Shared asin siya nagtao nin pakipaglabanan ki Coriantumr, na kun saen si Coriantumr an nagdaog saiya asin pinaglamag siya sagkod sa kaparangan nin Akish.
4 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Shared nagtao nin pakikipaglabanan sa saiya sa kaparangan nin Akish; asin an ralabanan nagin grabeng gayo kainit, asin kadakul na rinibong tawo an nagkaturumba sa paagi nin espada.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr naghanda nin pag-atake sa kaparangan; asin an tugang na lalake ni Shared nagmartsa paluwas sa kaparangan sa pagkabanggi, asin nanggadan nin sarong parte kan armada ni Coriantumr, habang sinda nagkabururat.
6 Asin siya nakaabot sa kadagaan nin Moron, asin ipinamugtak an saiyang sadire sa trono ni Coriantumr.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr nag-eerok kairiba an saiyang armada sa kaparangan sa laog nin duwang taon, na kun saen siya nakaresibe nin dakulaong kusog kan saiyang armada.
8 Ngonian an tugang na lalake ni Shared, na an pangaran Gilead, nakaresibe man nin kakusugan kan saiyang armada, nin huli kan mga sikretong kumbinasyon.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an saiyang pinakahalangkaw na pade iyo an naggadan saiya habang siya nakatukaw sa saiyang trono.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an sarong sikretong kumbinasyon iyo an naggadan saiya sa sarong sikretong agihan, asin naagaw para sa sadire niya an kahadean; asin an saiyang pangaran iyo si Lib; asin si Lib sarong dakulang tawo, mas dakula pa kesa ibang tawo sa pag-iriba kan bilog na katawohan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na sa enot na taon ni Lib, si Coriantumr nag-abot sa kadagaan nin Moron, asin nagtao nin pakipaglaban ki Lib.
12 Asin ini nangyaring naglipas na siya nakipaglaban ki Lib, na kun saen si Lib pinagtamaan an saiyang takyag na siya nalugadan, daeng pagkukulang, an armada ni Coriantumr nagpadagos sa pag-atake ki Lib, na tanganing mapadulag siya sa mga kasagkoran sa may baybayon nin dagat.
13 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr pinaglamag siya; asin si Lib nagtao nin pakipaglabanan saiya sa may baybayon nin dagat.
14 Asin ini nangyaring naglipas na pinaghampak ni Lib an armada ni Coriantumr, na tanganing sinda magdurulag giraray pasiring sa kaparangan nin Akish.
15 Asin ini nangyaring naglipas na si Lib naglamag saiya sagkod na siya makaabot sa kapatagan nin Agosh. Asin si Coriantumr pinag-iriba an bilog na katawohan saiya habang padulag sa atubangan ni Lib sa kuwartong parte nin kadagaan na kun saen siya napadulag.
16 Asin kan siya nakaabot na sa mga kapatagan nin Agosh siya nagtao nin pakipaglabanan ki Lib, asin saiyang pinaghampak siya sagkod na siya magadan; daeng pagkukulang, an tugang na lalake ni Lib nag-abot kontra ki Coriantumr bilang karibay asin an ralabanan nagin grabeng gayo kainit, na kun saen si Coriantumr nakadulag giraray sa atubangan nin armada kan tugang na lalake ni Lib.
17 Ngonian an pangaran kan tugang na lalake ni Lib na pinag-apod na Shiz. Asin ini nangyaring naglipas na si Shiz an naglamag ki Coriantumr, asin siya nakapag-agaw nin kadakul na mga siyudad, asin saiyang pinagsurulo an mga siyudad.
18 Asin nagkaigwa nin sarong katakutan ki Shiz sa palibot kan bilog na kadagaan; iyo, sarong kinurahaw an nakaabot sa palibot nin kadagaan--- Siisay an makakatindog sa atubangan kan armada ni Shiz? Hilnga, saiyang pinagsisighid an daga sa atubangan niya!
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagpopoon na magkakatiripon-tipon na magkasararo bilang armada, sa palibot kan bilog na lalawgon nin kadagaan.
20 Asin sinda nagkabaranga-banga; asin an sarong parte sainda nagdurulag pasiring sa armada ni Shiz, asin an sarong parte nagdurulag pasiring sa armada ni Coriantumr.
21 Asin grabeng gayo katindi asin panhaluyan an nangyaring giyera, asin grabe kahaloy an eksena nin pagpapabulos nin dugo asin kadestrosohan, na tanganing an bilog na lalawgon nin kadagaan natabunan nin mga hawak nin mga gadan.
22 Asin nagin madalion asin mabilison an giyera na dae nagkaigwa nin natada tanganing iyo an maglubong nin mga gadan, pero sinda nagmartsa pasulong para sa pagpapabulos nin dugo hanggan sagkod sa pagpapabulos pa nin dugo, pinagbabayaanan pareho an mga hawak nin mga lalake, mga babae, asin mga kaarakian na nagkaburulagta sa lalawgon nin kadagaan, na tanganing magin sarong paon para sa mga ulod nin laman.
23 Asin an parong kaini nagkalat sa lalawgon nin kadagaan, magin sagkod sa bilog na lalawgon nin kadagaan; kun baya an mga katawohan nagin marinsalon sa aldaw asin banggi, nin huli kan parong kaini.
24 Daeng pagkukulang, si Shiz dae nag-uuntok sa paglamag ki Coriantumr; nin huli ta siya may sinumpaan na makabalos siya ki Coriantumr sa dugo kan saiyang tugang na lalake, na ginadan, asin an tataramon nin Kagurangnan nag-abot ki Ether na si Coriantumr dae dapat na mahulog sa paagi kan espada.
25 Asin kaya satuyang mahihiling na an Kagurangnan nagdalaw sainda sa kapanoan kan saiyang kaanggutan, asin an saindang karigsokan asin mga karumputan iyo an nakapag-andam nin sarong dalan para sa saindang daeng kasagkorang kapahamakan.
26 Asin ini nangyaring naglipas na si Shiz an naglalamag ki Coriantumr sa pasirangang parte, magin sagkod sa mga kasagkoran sa may baybayon nin dagat, asin duman siya nagtao nin pakipaglabanan ki Shiz sa laog nin tulong aldaw.
27 Asin grabe ka-terible an kapahamakan sa pag-iriba kan armada ni Shiz na tanganing an mga tawo nagpopoon na magkatarakot, asin nagpopoon na magdurulag sa atubangan kan armada ni Coriantumr; asin sinda nadurulag pasiring sa kadagaan nin Corihor, asin pinaggaradan an mga namamanwaan sa atubangan ninda, gabos sinda na habong makibale sainda.
28 Asin sinda nagturugdok kan saindang mga tolda sa may lambak nin Corihor; asin si Coriantumr nagturugdok kan saiyang mga tolda sa may lambak nin Shurr. Ngonian an lambak nin Shurr haranihon sa burobukid nin Comnor; kun baya, sa may burobukid nin Comnor, asin nagpatanog nin sarong trumpeta sa armada ni Shiz tanganing imbitaron sinda sa pakipaglaban.
29 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-atake, pero napa-atras giraray; asin sinda nag-atake sa ikaduwang pagkakaton, asin sinda napa-atras giraray sa ikaduwang pagkakataon. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-atake giraray sa ikatulong pagkakataon, asin an ralabanan nagin grabeng gayo katindi.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Shiz an nagtaga ki Coriantumr na tanganing siya nakapagtao nin kadakul na mga lugad; asin si Coriantumr, na pinagbulusan nin dugo, pinagluyahan, asin pinagdara paharayo na garo baga siya gadan na.
31 Ngonian an pagkawara nin mga lalake, mga babae asin mga kaarakian sa magkaparehong lado grabeng gayo na tanganing si Shiz nagsugo sa saiyang mga katawohan na dae na ninda pagralamagon an armada ni Coriantumr; kun baya, sinda nagbaralik na sa saindang kampo.

Friday, July 14, 2006

ETHER TSAPTER 13 

Si Ether nagtataram nin sarong Bagong Jerusalem na itutugdok sa Amerika sa paagi kan banhi ni Joseph--- Siya nagpopropesiya, pinagsisikwal, nagsusurat nin kasaysayan kan mga Jaredita, asin pinaghula an kapahamakan kan mga Jaredita--- An giyera nagkalat sa bilog na kadagaan.

*******

Asin ngonian ako, si Moroni, nagpapadagos sa pagtapos kan sakuyang talaan manungod sa kapahamakan nin mga katawohan na sainda ako padagos na nagsusurat.
2 Nin huli ta hilnga, saindang pinagsisikwal an gabos na mga tataramon ni Ether; nin huli ta siya tunay na nagtataram sainda kan gabos na mga bagay, magpoon pa sa kapinunan nin tawo; asin na pagkatapos na an tubig naghupa na gikan sa lalawgon kaining kadagaan ini nagin piling kadagaan na labaw pa sa iba pang kadagaan, sarong piniling kadagaan nin Kagurangnan; kun baya an Kagurangnan nagmamawot na an gabos na mga tawo dapat na magsirbe saiya na tanganing iyo an mag-eerok sa lalawgon kaini;
3 Asin ta iyo ini an bagong lugar kan Bagong Jerusalem, na nagbababa paluwas sa langit, asin iyo an banal na sanktuwaryo nin Kagurangnan.
4 Hilnga, si Ether nakahiling kan mga aldaw ni Cristo, asin siya nagtaram mapanungod sa sarong Bagong Jerusalem kaining kadagaan.
5 Asin siya man nagtataram mapanungod sa harong nin Israel, asin sa Jerusalem kun saen si Lehi naggikan--- pagkatapos na ini pagdestrosohon ini patitindugon giraray, sarong banal na siyudad para sa Kagurangnan; kun baya, ini dae bakong gayo an bakong gayo an bagong Jerusalem nin huli ta ini iyo an nasa panahong luma; pero ini dapat na pagpatindugon giraray, asin magin sarong banal na siyudad nin Kagurangnan; asin ini itutugdok para sa harong nin Israel---
6 Asin ta sarong Bagong Jerusalem dapat na itutugdok kaining kadagaan, para sa katadaan kan banhi ni Joseph, nin huli sa mga bagay na ini nagkaigwa nin sarong tipo.
7 Nin huli ta si Joseph an nagdara kan saiyang ama duman sa kadagaan nin Ehipto, magin sagkod na siya nagadan duman; kun baya, an Kagurangnan nagdara nin sarong katadaaan kan banhi ni Joseph paluwas sa kadagaan nin Jerusalem, na tanganing siya magin pano nin pagkaherak sa banhi ni Joseph na tanganing sinda dae mapara, magin arog na siya pano nin pagkaherak sa ama ni Joseph na tanganing siya dae dapat na mapara.
8 Kun baya, an katadaan kan harong ni Joseph itutugdok sa kadagaan na ini; asin ini magigin sarong kadagaan na saindang kamanahan; asin sinda magtutugdok nin sarong banal na siyudad para sa Kagurangnan, na arog kaidtong Jerusalem sa luma; asin sinda dae na nanggad mariribongan, sagkod na an katapusan mag-abot sa panahon na an kinaban maglipas na.
9 Asin magkakaigwa nin bagong langitnon asin sarong bagong kinaban; asin sinda magigin arog kaidto sa luma lane lang ta an luma naglipas na, asin an gabos na mga bagay nagin bago na.
10 Asin pagkasunod maabot an Bagong Jerusalem; asin paladan sinda na nag-eerok dyan, nin huli ta sinda iyo an mga tawo na an mga bado mapuputi sa paagi kan dugo nin Kordero; asin sinda iyo an kabilang sa pag-iriba nin katadaan kan banhi ni Joseph, na yaon sa harong nin Israel.
11 Asin pagkasunod uya man maabot an Jerusalem kan luma; asin an mga namamanwaan kaini, paladan sinda, nin huli ta sinda pinaghugasan na nin dugo kan Kordero; asin sinda iyo an mga pinagkaralat asin pinagtipong magkasararo gikan sa apat na kuwarto nin kinaban, asin gikan sa mga norteng banwaan, asin mga kaparte sa kautuban kan tipan na an Diyos iyo an naghimo sa saindang ama, Si Abraham.
12 Asin sa panahon na an mga bagay na ini mag-abot, ini nagdadara na mangyari an kasuratan na nagsasabi, yan sinda na iyo an nagka-erenot, iyo sinda an magkahururi; asin yan sinda na nagkahururi, iyo an magigin enot.
13 Asin ako magsusurat pa kuta na nin kadakul, pero ako pinagbawalan; pero dakula asin makangangalas an mga propesiya ni Ether; pero sinda naghuhuna saiya na mayong kamugtakan, asin siya pinagsisikwal paluwas; asin siya nagtatago kan saiyang sadire sa kuweba nin sarong gapo kun aldaw, asin sa pagkabanggi siya nagluluwas asin pinaghihiling an mga bagay na mag-aabot sa mga katawohan.
14 Asin habang siya nag-eerok sa kuweba nin sarong gapo siya naghimo sa katadaan pa kaining rekord, habang pinaghihiling an mga kapahamakan na nag-aabot sa mga katawohan, sa pagkabanggi.
15 Asin ini nangyaring naglipas na sa kaparehong taon na siya pinagsirikwal paluwas gikan sa pag-iriba nin mga katawohan nagkaigwa nin pagpopoon nin sarong dakulang giyera sa pag-iriba nin mga katawohan, nin huli ta nagkaigwa nin kadakul na nag-aralsa, na mga darakulang tawo, asin nagmamawot na destrosohon si Coriantumr sa paagi kan saindang sikretong mga plano nin karigsokan, na kun saen ini pinagtaram na.
16 Asin ngonian si Coriantumr, na nag-adal, kan saiyang sadire, kan gabos na mga arte nin pakikigiyera asin kan gabos na mga padaya nin kinaban, kun baya siya nagtao nin pakigiyera sa sainda na nagmamawot na destrosohon siya.
17 Pero siya dae nagsosolsol, ni an saiyang mga magagayon na akeng lalake ni an mga akeng babae; ni an magagayon na akeng lalake asin mga babae ni Cohor; ni an mga magagayon na akeng lalake asin mga babae ni Corihor; asin sa kapinunan, mayong magagayon na mga akeng lalake asin mga babae na yaon sa lalawgon kaining bilog na kinaban na nagsosolsol kan saindang mga kasalanan.
18 Kun baya, ini nangyaring naglipas na sa enot na taon na si Ether nag-eerok sa kuweba nin sarong gapo, nagkaigwa nin kadakul na mga katawohan an nagkagaradan na sa paagi nin espada nin mga tawong may sikretong kumbinasyon, nakipaglaban kontra ki Coriantumr na tanganing sainda ng maagaw an kahadean.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga akeng lalake ni Coriatumr nakipaglaban na gayo asin nagkaduruguan na gayo.
20 Asin sa ikaduwang taon an tataramon nin Kagurangnan nag-abot ki Ether, na siya dapat na magduman asin magpropesiya ki Coriantumr na, kun siya magsosolsol, asin an bilog niyang pagharongon, an Kagurangnan iyo an magtatao sa saiya kan saiyang kahadean asin ililigtas an mga katawohan---
21 Ta kun dae sinda madedestroso, asin an bilog niyang pagharongon laen lang sa saiya. Asin siya dapat na mabubuhay sana tanganing mahiling an kautuban kan mga propesiya na pinagtaram na mapanungod sa ibang mga katawoha na magreresibe sa kadagaan bilang saindang kamanahan; asin si Coriantumr makapagresibe nin sarong lubong sa paagi ninda; asin an lambang kalag madedestroso laen lang ki Coriantumr.
22 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr dae nagsosolsol, ni an saiyang pagharongon, ni an mga katawohan; asin an mga giyera dae nag-uuntok; asin sinda nagmawot na gadanon ni Ether, pero siya nagdulag gikan sa atubangan ninda asin nakapagtago giraray sa kuweba kan gapo.
23 Asin ini nangyaring naglipas na nagrebelde si Shared, asin siya man nakipaggiyera ki Coriantumr; asin saiyang nadaog siya, na tangani baya na sa ikatulong taon saiya siyang pinagdara sa pagkasakop.
24 Asin an mga akeng lalake ni Coriantumr, sa ikaapat na taon, pinagdaog si Shared, asin nabawi giraray an kahadean para sa saindang ama.
25 Ngonian nagkaigwa nin pagpopoon nin sarong giyera sa bilog na lalawgon nin kinaban, an lambang tawo kairiba an saiyang pangkat nakikipaglaban sa kiisay man na ginugusto niya.
26 Asin nagkaigwa nin mga tulisan, asin sa kapinuhan, an gabos na manera nin karigsokan sa bilog na lalawgon nin kadagaan.
27 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr grabeng gayo an kaanggutan ki Shared, asin siya nag-atake saiya kairiba an saiyang armada sa pakikipaglaban; asin sinda nagkahirilingan na may mapung-ot na kaanggutan, asin sinda naglabanan sa lambak nin Gilgal; asin an giyera nagin grabeng gayo kainit.
28 Asin ini nangyaring naglipas na si Shared nakipaglaban kontra saiya sa laog nin tulong aldaw. Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr an nagdaog saiya, asin pinaglamag siya sagkod na makaabot sa mga kapatagan nin Heshlon.
29 Asin ini nangyaring naglipas na si Shared nagtao giraray saiya nin pakipaglaban sa may kapatagan; asin hilnga, saiyang pinagdaog si Coriantumr, asin napa-atras siya pabalik giraray sa lambak nin Gilgal.
30 Asin si Coriantumr nagtao ki Shared nin pakipaglaban giraray sa may lambak nin Gilgal, na kun saen saiyang dinaog si Shared asin ginadan niya.
31 Asin si Shared pinaglugadan si Coriantumr sa saiyang hita, na tanganing siya dae na naka-iba tanganing makilaban giraray sa laog nin duwang taon, na sa panahon na ini an gabos na mga katawohan sa lalawgon nin kadagaan nagparapabulos nin dugo, asin mayo ni sarong makapagpugol sainda.

Thursday, July 13, 2006

ETHER TSAPTER 12 

Si Propetang Ether nagparapagiromdom sa mga katawohan na magtubod sa Diyos--- Si Moroni pinagduonang gayo an mga makakangalas asin marbelosong kaggibohan nin pagtubod--- An pagtubod nakapaghimo na an tugang na lalake ni Jared nahiling si Cristo--- An Kagurangna nagtatao sa mga tawo nin mga kaluyahan na tanganing sinda magpapakumbaba--- An tugang na lalake ni Jared pinaghiro an Bukid Zerin sa paagi nin pagtubod--- Pagtubod, paglaom, asin pagkamoot iyo an esensiyal pasiring sa kaligtasan--- Si Moroni nahiling si Jesus lalawgon sa lalawgon.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an mga aldaw ni Ether yaon sa aldaw ni Coriantumr; asin si Coriantumr iyo an hade sa bilog na kadagaan.
2 Asin si Ether sarong propeta nin Kagurangnan; kun baya si Ether nag-abot sa mga aldaw ni Coriantumr, asin nagpopoon na magpropesiya sa mga katawohan, nin huli ta siya dae mapupugulan nin huli sa Espiritu nin Kagurangnan na yaon saiya.
3 Nin huli ta siya nagkukurahaw magpoon sa pagkaaga, magin sagkod sa pagbaba nin saldang, pinagpapagiromdom sa mga katawohan na magtubod sa Diyos pasiring sa pagsosolsol ta kun dae baka sinda pagdedestrosohon, na nagsasabi sa sainda na sa paagi nin pagtubod an gabos na mga bagay magkaka-urutob.
4 Kun baya, an siisay na magtutubod sa Diyos puwedeng igwa nin kaseguruhan nin paglaom para sa sarong marhay na kinaban, iyo, maski sarong lugar na yaon sa toong kamot nin Diyos, na an paglaom na ini mag-aabot sa paagi nin pagtubod, naghihimo nin sarong patugkadan kan mga kalag nin mga tawo, na iyo an maghihimo sainda nin kaseguruhan asin kapusugan, pirmeng napapano nin marhayon na mga gibo, na iyo an matutulak tanganing ipagpamuraway an Diyos.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Ether nagpropesiya nin kadakul asin makangangalason na mga bagay sa mga katawohan, na dae ninda pinagtutubudan, nin huli ta dae ninda nahihiling.
6 Asin ngonian, ako, si Moroni, magtataram nin anuman manungod kaining mga bagay; ako magpapahiling sa kinaban na an pagtubod iyo an mga bagay na iyo an pinaglalaom asin dae nahihiling; kun baya, dae kamo maki-iwal nin huli ta dae nindo ini nahihiling, nin huli ta dae kamo makakaresibe nin patotoo sagkod na matapos na an pagsubok kan saindong pagtubod.
7 Nin huli ta sa paagi nin pagtubod si Cristo nagpahiling kan saiyang sadire sa satuyang mga ama; pagkatapos na siya nabuhay-liwat sa pagkagadan; asin siya dae nagpahiling kan saiyang sadire sa sainda sagkod na matapos na sinda nagkaigwa nin pagtubod sa saiya; kun baya, ini kinakaipuhan na an iba magkaigwa nin pagtubod saiya, nin huli ta siya dae makapagpahiling kan saiyang sadire sa kinaban.
8 Pero nin huli sa pagtubod nin mga tawo siya nakapagpahiling kan saiyang sadire sa kinaban, asin nagpamuraway sa pangaran nin Ama, asin nag-andam nin sarong dalan na tanganing an iba man magigin kaparte kan langitnon na regalo, na sinda puwedeng maglaom kaidtong mga bagay na dae pa ninda nahihiling.
9 Kun baya, kamo man magkaigwa nin paglaom, asin magin kaparte kan regalo, kun kamo magkakaigwa lang baya nin pagtubod.
10 Hilnga sa paagi nin pagtubod sinda sa lumang panahon pinag-apod na susog sa banal na orden nin Diyos.
11 Kun baya, sa paagi nin pagtubod an ley ni Moises pinagtao. Pero sa regalo kan saiyang Ake na an Diyos nag-andam nin sarong mas halangkawon na dalan; asin ini nangyari sa paagi nin pagtubod na iyo kaini an nakapagpautob.
12 Nin huli ta kan mayo nin pagtubod sa pag-iriba kan mga kaarakian nin mga tawo an Diyos dae makakapaggibo nin milagro sa pag-iriba ninda; kun baya, siya dae makapagpahiling kan saiyang sadire sagkod na magkaigwa sindang pagtubod.
13 Hilnga, an pagtubod ni Alma asin Amulek iyo an nagkausa sa prisohan na magrugmok sa daga.
14 Hilnga, an pagtubod ni Nephi asin Lehi na iyo an nakapagtao nin pagbabago sa mga Lamanita, na tanganing sinda magkakaburunyagan nin kalayo asin nin Banal na Espiritu.
15 Hilnga, an pagtubod ni Ammon asin kan saiyang mga katugangan na iyo an nakapagtao nin sarong dakulaong milagro sa pag-iriba kan mga Lamanita.
16 Iyo, asin maski na ngani sinda gabos na nakagibo nin mga milagro nakapaggibo sainda sa paagi nin pagtubod, maski na idtong mga tawo bago pa si Cristo asin man sainda pagkatapos niya.
17 Asin ini sa paagi nin pagtubod na an tulong desipulos nagkamit nin sarong promisa na sinda dae makakanamit nin kagadanan; asin sinda dae nagkamit kan promisa sagkod na nagkaigwa sinda nin pagtubod.
18 Asin maski sa anong panahon dae nangyari an anuman na milagro sagkod na sinda nagkaigwa nin pagtubod; kun baya sinda enot ngunang magtubod sa Ake nin Diyos.
19 Asin nagkaigwa nin kadakul na an saindang pagtubod grabeng gayo kakusog, magin bago pa man si Cristo mag-abot, sinda na dae puwedeng pabayaan sa likod kan belo, pero tunay na nakasaksi kan saindang mga mata nin mga bagay na saindang nahiling sa paagi nin mata nin pagtubod, asin sinda nagka-orogma.
20 Asin hilnga, samuyang nahiling na yaon sa talaan na ini na saro sa tawong ini iyo an tugang na lalake ni Jared; nin huli ta grabeng gayo kadakula an saiyang pagtubod sa Diyos, na kan an Diyos pinagdut-anan kan saiyang muro dae niya maitago ini gikan sa paghilingon kan tugang na lalake ni Jared, nin huli kan saiyang tataramon na saiyang pinagtaram sa saiya, na an tataramon saiyang nakamtan sa paagi nin pagtubod.
21 Asin pagkatapos na an tugang na lalake ni Jared nahiling an muro nin Kagurangnan, nin huli kan promisa na an tugang na lalake ni Jared nakakamit sa paagi nin pagtubod, an Kagurangnan dae makapagtago nin anumang bagay gikan sa saiyang panghilingon; kun baya saiyang ipinahiling saiya an gabos na mga bagay, nin huli ta siya dae na puwedeng yaon sana sa luwas nin belo.
22 Asin ini sa paagi nin pagtubod na an sakuyang mga ama nagkamit nin promisa na an mga bagay na ini dapat na mag-abot sa saindang mga katugangan sa paagi kan mga Hentil; kun kaya an Kagurangnan nagsugo sakuya, iyo, magin si JesuCristo.
23 Asin akjo nagsabi sa saiya: Kagurangnan, an mga Hentil magtutuya-tuya kaining mga bagay; nin huli kan samuyang kaluyahan sa pagsusurat; nin huli ta saimong pinaghimo an gabos na ining mga katawohan na sinda makapagtaram nin grabe, nin huli kan Banal na Espiritu na saimong pinagtao sainda;
24 Asin saimo kaiming pinaggibo na kami makakapagsurat nin kadikit, nin huli sa kabalikukuan kan samuyang mga kamot. Hilnga, dae mo kami pinaghimong matibayon sa pagsusurat arog sa tugang na lalake ni Jared, nin huli ta saimo siyang pinaghimo na an mga bagay na saiyang pinagsurat makukusog na arog sa saimo magin sagkod sa pagka-agyat nin tawo tanganing pagbasahon an mga ini.
25 Saimo man pinaggibo na an samuyang mga tataramon pano nin kakusugan asin kadakulon, na haros dae mi ngani maisusurat an mga ini; kun baya, sa panahon na kami magsusurat samuyang nahihiling an samuyang kaluyahan, asin napapasala nin huli kan pagpapamugtak kan samuyang mga tataramon; asin ako natatakot na baka baga an mga Hentil magtutuya-tuya kan samuyang mga tataramon.
26 Asin kan ako nakapagtaram na kaini, an Kagurangnan nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: An mga hangal magtutuya-tuya, pero sinda magmumundo; asin an sakuyang grasya tama sana para sa mga mabooton, na tanganing sinda dae makapagbentahe kan saindang kaluyahan;
27 Asin kun an mga tawo magdudulok sa sakuya Ako an magpapahiling sa sainda kan saindang mga kaluyahan. Ako nagtao sa mga tawo nin kaluyahan na tangani baya sinda magin mapagpakumbaba; asin an sakuyang grasyaa tama sana para sa gabos na mga tawong nagpapakumbaba kan saindang mga sadire sa atubangan ko; nin huli ta kun sinda magpapakumbaba kan saindang mga sadire sa atubangan ko, asin igwa nin pagtubod sakuya, baya Ako maghihimo na an maluluyang bagay magigin makusugon sa sainda.
28 Hilnga, Ako an magpapahiling sa mga Hentil kan saindang kaluyahan, asin Ako an magpapahiling sa sainda na an pagtubod, paglaom asin pagkamoot iyo an nagdadara sa sakuya--- an burabod kan gabos na katanosan.
29 Asin ako, si Moroni, pagkatapos na madangog an mga tataramon na ini, pinagranga asin nakapagsabi: O Kagurangnan, an saimong pagkamatanos mangyayari, nin huli ta ako nakakaaram na ika nagparagibo sa kaarakian nin mga tawo na uyon sa saindang pagtubod;
30 Nin huli ta an tugang an lalake ni Jared nagsabi sa bukid Zerin, Mahale ka--- asin ini nahale. Asin kun siya mayo nin pagtubod dae kuta na ini nahale; kun baya ika naggigibo pagkatapos na an mga tawo nagkaigwa nin pagtubod.
31 Nin huli kaini kaya ika nagpahiling sa saimong mga desipulos; nin huli ta pagkatapos na sinda nagkaigwa nin pagtubod, asin nagtaram sa saimong pangaran, ika nagpahiling kan saimong sadire sa sainda sa kadakulaong kapangyarihan.
32 Asin ako man nakapaggiromdom na ika nagsabi na ika nag-andam nin sarong harong para sa tawo, iyo, na pag-iriba kan mga mansiyon kan saimong Ama, na kun saen an tawo magkakaigwa nin sarong mas pang makusugon na paglaom; kun baya an tawo kaipong maglaom, o siya dae makakaresibe nin sarong kamanahan sa lugar kun saen ika iyo an nag-andam.
33 Asin giraray, ako nakapaggiromdom na ika nagsabi na saimong namumutan an kinaban, magin sagkod na ihahaya mo an saimong buhay para sa kinaban, na tanganing saimo man sanang mabawi ini giraray tanganing prepararon an sarong lugar para sa mga kaarakian nin mga tawo.
34 Asin ngonian ako nakakaaram na ining pagkamoot na igwa ka para sa mga kaarakian nin mga tawo iyo an pagkamoot sa kapwa; kun baya, laen lang kun an mga tawo magkakaigwa nin pagkamoot sa kapwa sinda dae makakamana nin lugar na saimong pinag-andam sa mga mansiyon kan saimong Ama.
35 Kun baya, ako nakakaaram sa paagi kan bagay na ining saimong pinagsabi, na kun an mga Hentil mayong pagkamoot sa kapwa, nin huli kan samuyang kaluyahan, na saimong pagpoprobaran sinda, asin haleon an saindang mga talento, iyo, magin idtong saindang naresibe na, asin itatao sa sainda na magkakaigwa pa nin pag-abunda.
36 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpangadye sa Kagurangnan na saiyang pagtaw-anan an mga Hentil nin grasya, na tanganing sinda puwedeng magkakaigwa nin pagkamoot sa kapwa.
37 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsabi sa sakuya: Kun sinda mayo nin pagkamoot sa kapwa ini mayong kamanongdanan sa saimo, ika nagin pano nin pagtubod; kun baya, an saimong bado mahihimong malinig. Asin nin huli ta saimong nahiling an saimong kaluyahan ika hihimoong makusugon, magin sagkod na magtukaw ka sa lugar na sakuyang pinag-andam sa mga mansiyon kan sakuyang Ama.
38 Asin ngonian ako, si Moroni, nagpapaaram na sa mga Hentil, iyo, asin man sa sakuyang mga katugangan na sakuyang namumutan, sagkod na kita magkakahirilingan sa atubangan kan tukawan nin paghuhukom ni Cristo, na kun saen an gabos na mga tawo makakaaram na an sakuyang bado dae nadugtaan kan saindong dugo.
39 Asin saka kamo makakaaram na nahiling ko si Jesus, asin na siya nakipag-olay sakuya lalawgon sa lalawgon, asin siya nagtaram sakuya sa mahuyong kapakumbabaan, magin arog sa sarong tawo na nagtataram sa saro sa sakuyang sadireng lengguwahe, mapanungod kaining mga bagay;
40 Asin kadikit sana an sakong nasurat, nin huli sa sakuyang kaluyahan sa pagsusurat.
41 Asin ngonian, ako magtitiwala saindo na kamo maghahanap kaining Jesus na an mga propeta asin an mga apostoles nakapagsurat, na an grasya nin Diyos an Ama, asin man an Kagurangnang JesuCristo, asin an Banal na Espiritu, na iyo an nagpapatotoo sainda, puwedeng mag-antabay saindo nin daeng kasagkoran. Amen.

Wednesday, July 12, 2006

ETHER TSAPTER 11 

Mga giyera, pag-iiriwal-iwal, asin karigsokan iyo an nagdominar sa buhay kan mga Jaredita--- An saindang mga propeta naghula nin sagad na kapahamakan nin mga Jaredita laen lang kun sinda magsosolsol--- An mga katawohan nagsikwal sa mga tataramon kan mga propeta.

*******

Asin nagkaigwa man sa panahon ni Com nin mga propeta, asin nagparapropesiya nin kapahamakan kan dakulaon na mga katawohan laen lang kun sinda magsosolsol, asin magbalik sas Kagurangnan, asin bayaan an saindang mga panggagadan asin karigsokan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na an mga propeta pinagsisikwal nin mga katawohan, asin sinda nagdurulag pasiring ki Com para sa proteksiyon, nin huli ta an mga katawohan nagmawot na destrosohon sinda.
3 Asin sinda nagpropesiya ki Com nin kadakul na mga bagay; asin siya pinagbendisyunan sa bilog na katadaan kan saiyang mga aldaw.
4 Asin siya namuhay sa marhay na pagkagurang sa edad, asin nagkaigwang ake na si Shiblom; asin si Shiblom naghade bilang saiyang karibay. Asin an tugang na lalake ni Shiblom nagrebelde kontra saiya, asin nagpopoon na magkaigwa nin sarong grabe na gayong giyera sa bilog na kadagaan.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Shiblom nagkausa na an gabos na propeta na nagpropesiya nin kapahamakan sa mga katawohan dapat na paggaradanon;
6 Asin nagkaigwa nin dakulang kalamidad sa bilog na kadagaan, nin huli ta sinda nagpatotoo na sarong dakulang sumpa an maabot sa kadagaan, asin man sa mga katawohan, na magkakaigwa nin sarong dakulaon na kapahamakan sa pag-iriba ninda, ini sarong pangyayari na dae pa nangyari sa lalawgon nin kinaban, asin an saindang mga tulang magigin arog sa mga tambak nin daga sa lalawgon nin kadagaan lane lang kun sinda magsosolsol kan saindsang karigsokan.
7 Asin sinda dae nagdarangog sa boses nin Kagurangnan, nin huli kan saindang maririgsok na mga kumbinasyon; kun baya, nagkaigwa nin pagpopoon nin mga giyera asin pagralaban-laban sa bilog na kadagaan, asin man nin kadakul na taggutom asin mga peste, na tangani baya nagkaigwa nin sarong dakulang kapahamakan, ini sarong pangyayari na dae pa nabantog sa lalawgon nin kinaban; asin an gabos na ini nangyaring naglipas sa mga aldaw nin Shiblom.
8 Asin an mga katawohan nagpoon na magsosolsol kan saindang mga kadaendatahan; asin habang ginigibo ninda ini an Kagurangnan nagkaigwa nin pagkaherak sainda.
9 Asin ini nangyaring naglipas na si Shiblom ginadan, asin si Seth pinadara sa pagkasakop, asin nag-erok sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw.
10 Asin ini nangyaring naglipas na si Ahah, an saiyang akeng lalake, nabawi an kahadean; asin siya naghade sa mga katawohan sa bilog niyang mga aldaw. Asin siya nakagibo nin gabos na manera nin kadaendatahan sa saiyang mga aldaw, na sa paaging ini siya nagkausang nakapagpabulos nin grabeng dugo; asin naghalipot an saiyang mga aldaw.
11 Asin si Ethem, bilang sarong kamako-apoan ni Ahah, iyo an nagkapot nin kahadean, asin siya man guminibo nin bagay na maririgsok sa saiyang mga aldaw.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sa mga aldaw ni Ethem nagkaigwa nin kadakul na mga propeta, asin nagpropesiya giraray sa mga katawohan; iyo, sinda nagpropesiya na an Kagurangnan iyong gayo an magdedestroso sainda gikan sa lalawgon kan kinaban laen lang kun sinda magsosolsol kan saindang mga kadaendatahan.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan pinagpatagas an saindang mga puso, asin habong magdarangog kan saindang mga tataramon; asin an mga propeta nagmurundo asin nagrayo gikan sa pag-iriba nin mga katawohan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Ethem naggigibo nin paghuhukom sa karigsokan sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwang ake na si Moron. Asin ini nangyaring naglipas na si Moron naghade bilang saiyang karibay; asin si Moron naggibo nin bagay na maririgsok sa atubangan nin Kagurangnan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin sarong rebelyon sa pag-iriba nin mga katawohan, nin huli sa sikretong mga kumbinasyon na pinagpakusog tanganing makakapot nin kapangyarihan asin kaganahan; asin nagkaigwa nin sarong makusog na tawo sa pag-iriba ninda na yaon sa kadaendatahan, asin nakipaggiyera ki Moron, na sa paaging ini saiyang naagaw an kabangaan nin kahadean; asin saiyang pinagmantine an kabangaan kan kahadean sa kadakul na mga taon.
16 Asin ini nangyaring naglipas na si Moron an nakadaog saiya, asin naagaw an kahadean giraray.
17 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin saro pang makusog na tawo; asin siya sarong kamako-apoan kan tugang na lalake ni Jared.
18 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang nadaog si Moron asin naagaw an kahadean; kun baya, si Moron namuhay sa laog nin pagkasakop sa bilog na katadaan kan saiyang mga aldaw; asin siya nagkaigwa nin ake na si Coriantor.
19 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantor namuhay sa laog nin pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw.
20 Asin sa mga aldaw ni Coriantor nagkaigwa man nin kadakul na mga propeta, asin nagpropesiya nin kadakul asin makangalason na mga bagay, asin nag-agyat nin pagsosolsol sa mga katawohan, asin laen lang na sinda magsorolsol an Kagurangnang Diyos maggigibo nin paghuhukom kontra sainda pasiring sa saindang dagos na kapahamakan;
21 Asin na an Kagurangnang Diyos magpapadara o magdadara nin ibang mga katawohan tanganing pagsadirehon an kadagaan, sa paagi kan saiyang kapangyarihan, na arog sa manera na saiyang pinagdara an saindang mga ama.
22 Asin sinda nanikwal kan gabos na mga t ataramon nin mga propeta, nin huli kan saindang sikretong sosyedad asin maririgsok na karumputan.
23 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantor nagkaigwa nin ake na si Ehter, asin siya nagadan, nakapamuhay sa laog nin pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw.

ETHER TSAPTER 10 

Sarong hade nagpamahala kasunod kan kada saro--- An ibang mga hade matatanos; an iba man mararaot--- Kan an pagkamatanos iyo an naghahade, an mga katawohan bendisyunado asin nag-arasenso sa paagi nin Kagurangnan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Shez, na sarong mako-apo ni Heth--- nin huli ta si Hetth napara na kan taggutom, asin an bilog niyang pagharongon laen lang ki Shez--- kun baya, si Shez iyo an nagpoon giraray na bilugon an sarong nagkapururak na mga katawohan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na si Shez nakagiromdom sa kapahamakan kan saiyang mga ama, asin siya nagbilog nin sarong matanos na kahadean; nin huli ta saiyang nagiromdoman kun ano an ginibo nin Kagurangnan sa pagdara ki Jared asin an saiyang tugang na lalake sa pagbalyo sa katubigan; asin siya naglakaw sa mga dalan nin Kagurangnan; asin siya nagkaigwa nin mga akeng lalake asin babae.
3 Asin an saiyang pinakamatuang lalake, na an pangaran iyo si Shez, nagrebelde kontra saiya; daeng pagkukulang, si Shez hinampak sa paagi nin kamot kan tulisan, nin huli sa saiyang sobrang kayamanan, na nagdara nin katuninongan giraray sa saiyang ama.
4 Asin ini nangyaring naglipas na an saiyang ama nagturugdok nin kadakul na mga siyudad sa lalawgon nin kadagaan, asin an mga katawohan nagpopoon giraray na magkakalat sa bilog na lalawgon nin kadagaan. Asin si Shez nabuhay nin sobra kahaloy sa kagurangan nin edad; asin siya nagka-ake pa ki Riplakish. Asin siya nagadan, asin si Riplakish naghade bilang saiyang karibay.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Riplakish dae naggibo nin bagay na tama sa paghiling nin Kagurangnan, nin huli ta siya may kadakul na mga agom asin mga kabit, asin nag-atang sa mga abaga nin mga tawo nin magabat na pagsusunudon; iyo, saiya sindang pinagbuwisan nin magabaton na buwis; asin sa paagi kan mga buwis siya nagpatugdok nin kadakul na haluwagon na mga pagharongon.
6 Asin siya nagtugdok para saiya nin sarong grabe kagayon na trono; asin siya nagpatugdok nin kadakul na mga prisohan, asin an siisay man na dae nagsusunod sa pagbuwis saiyang pinagkukunkon palaog sa prisohan; asin an siisay man na dae nagbabayad nin buwis saiyang pinagkukunkon palaog sa prisohan; asin siya nagkausa na sinda padagos na magtatrabaho para sa saindang mga pangangaipo; asin an siisay man na habong magtrabaho saiyang pinagkausang paggagaradanon.
7 Kun baya siya nagkaigwa kan gabos niya magagayon na trabaho, iyo, maski na ngani an saiyang mapipinong bulawan saiyang pinagkausang bilugon sa laog nin prisohan. Asin ini nangyaring naglipas na saiyang pinasakitan an mga katawohan kan saiyang mga kalaswaan asin mga abominasyon.
8 Asin kan siya naghade sa laog nin kuwarenta asin duwang taon an mga katawohan napukaw na magrebelde kontra saiya; asin nagkaigwa nin giyera giraray sa kadagaan, na tanganing si Riplakish nagadan, asin an saiyang mga lahi pinagpaharale paluwas sa kadagaan.
9 Asin ini nangyaring naglipas pagkatapos nin kadakul na mga taon, si Morianton (siya bilang sarong kamako-apoan ni Riplakish) nagtipon na magkasararo nin sarong armada nin mga sinirikwal, asin nag-atake asin nagtao nin pakigiyera sa mga katawohan; asin siya nakapanggana nin kapangyarihan na mangingibabaw sa kadakul na mga siyudad; asin an giyera naging grabeng gayo kalala, asin naghaloy sa laog nin kadakul na mga taon; asin siya nakagana nin kapangyarihan na mangingibabaw sa bilog na kadagaan, asin pinagpamugtak an saiyang sadire bilang hade kan bilog na kadagaan.
10 Asin pagkatapos na saiyang maipamugtak an saiyang sadire bilang hade pinagpapundo na niya an pagabat sa mga katawohan, na sa arog na paagi siya nakagana nin pabor sa mga mata kan mga katawohan, asin saindang pinagnombraran siya na magin an saindang hade.
11 Asin saiyang ginibo an hustisya sa mga katawohan, pero bako sa saiyang sadire nin huli kan saiyang kadakul na mga kalaswaan; kun baya siya pinagputol gikan sa presensiya nin Kagurangnan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na si Morianton nagturugdok nin kadakul na mga siyudad, asin an mga katawohan nagin sobra an kayamanan sa irarom kan saiyang pamamahala, pareho sa mga pagharongon, asin sa bulawan asin plata, asin sa pagtatanom nin mga butil, asin sa mga karnero, asin mga kabakahan, asin iba pang mga bagay na pinagbalik sa sainda.
13 Asin si Morianton nabuhay sa grabe kasobrang edad, asin siya nagkaigwa nin ake na si Kim; asin si Kim naghade bilang karibay kan saiyang ama; asin siya naghade nin walong taon, asin an saiyang ama nagadan. Asin ini nangyaring naglipas na si Kim dae naghade sa katanosan, kun baya siya dae pinagpaboran nin Kagurangnan.
14 Asin an saiyang tugang na lalake nag-alsa sa pagrebelde kontra sa saiya, sa paaging ini saiyang pinagdara siya pasiring sa pagkasakop; asin sa saiyang pagkagurang siya nagkaigwang ake na si Levi; asin siya nagadan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na si Levi nagsirbe sa laog nin pagkasakop pagkatapos kan pagkagadan kan saiyang ama, sa laog nin kuwarenta asin duwang taon. Asin siya nakigiyera laban sa hade nin kadagaan, sa paaging ini saiyang naagaw sa sadire niya an kahadean.
16 Asin pagkatapos na siya nakakua sa sadire nya nin kahadean siya naggibo kan bagay na tama sa paghiling nin Kagurangnan; asin an mga katawohan nag-asenso sa kadagaan; asin siya nabuhay sa sarong marhay na pagkagurang, asin nagkaigwa nin mga akeng lalake asin mga babae, asin siya man nagkaigwa nin akeng si Corom, na iyo an saiyang pinagngaranan na hade bilang saiyang karibay.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si Corom naggibo nin bagay na marhay sa paghiling nin Kagurangnan sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwa nin mga akeng lalake asin mga babae; asin pagkatapos na siya nakahiling nin kadakul na mga aldaw siya nagadan, nagin arog sa kamugtakan kan iba sa kinaban; asin si Kish naghade bilang saiyang karibay.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Kish nagadan man, asin si Lib naghade bilang saiyang karibay.
19 Asin ini nangyaring naglipas na si Lib man naggibo nin bagay na marhay sa paghiling nin Kagurangnan. Asin sa mga aldaw ni Lib an mga makamandag na mga halas nagkaderestroso. Kun baya sinda nagpaduman sa kadagaan sa timog na parte, sa paghanap nin pagkakan para sa mga katawohan nin kadagaan, nin huli ta an kadagaan nakukunupan nin mga hayop sa mga kagubatan. Asin si Lib mismo nagin sarong matibayon na parahanap-pagkakan.
20 Asin sinda nagtugdok nin sarong dakulaon na siyudad sa may hayakpit na liog nin kadagaan, sa may lugar kun saen an dagat yaon sa tahaw nin kadagaan.
21 Asin saindang pinagpreserba an kadagaan sa may timog na parte para magin sarong kadawagan, tanganing makakua nin pagkakan. Asin an bilog na lalawgon nin kadagaan sa may norteng parte napano nin mga namamanwaan.
22 Asin sinda grabeng gayo kahigos, asin sinda nagbabakal asin nagpapabakal asin nagtatawadan sa lambang saro sa saro, na tangani sinda puwedeng makakua nin ganada.
23 Asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin lansang, asin sinda naghihimo nin mga bulawan, asin plata, asin bakal, asin bronse, asin gabos na manera nin mga metal; asin saindang pinagkakalot ini gikan sa daga; kun baya, sinda nagkakalot paitaas nin darakulang umbok nin daga tanganing makakua nin lansang, nin bulawan, asin kan plata, asin kan bakal, asin nin bronse. Asin sinda naggibo nin gabos na manera nin pinong trabaho.
24 Asin sinda igwa nin mga sida, asin pinong tingtingon nin lino; asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin yamit, na tanganing mabadoan an saindang mga sadire gikan sa saindang kahubaan.
25 Asin naggigibo nin gabos na manera nin pambungkal nin daga, pareho sa pagbungkal asin sa pagsabwag, sa pag-ani asin sa pagkalot, asin man sa paggiginik.
26 Asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin kagamitan na saindang ginagamit para sa saindang mga hayupan.
27 Asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin armas panggiyera. Asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin trabaho na may grabeng gayo kakuryusong kaggibohan.
28 Asin dae pa nagkaigwa nin sarong mga katawohan na mas kapaladan kesa sainda, asin mas pang pinag-asenso sa paagi nin kamot nin Kagurangnan. Asin sinda yaon sa kadagaan na pinili labaw pa sa gabos na mga kadagaan, nin huli ta an Kagurangnan iyo an nagtaram kaini.
29 Asin ini nangyaring naglipas na si Lib nabuhay nin kadakul na mga taon, asin nagkaigwang mga akeng lalake asin mga babae; siya nagkaigwang akeng si Hearthom.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Hearthom naghade bilang karibay kan saiyang ama. Asin kan si Hearthom naghade nin beynte asin apat na taon, hilnga, an kahadean pinag-agaw sa saiya. Asin sya nagsirbe nin kadakul na mga taon sa pagkasakop, iyo, magin sagkod sa bilog na katadaan kan saiyang mga aldaw.
31 Asin siya nagkaigwang ake na si Heth, asin si Heth namuhay sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw. Asin si Heth nagkaigwa nin akeng si Aaron, asin si Aaron namuhay sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwa nin ake na si Amnigaddah, asin si Amnigaddah man nag-eerok sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwa nin akeng si Coriantum, asin si Coriantum naki-erok sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwang ake na si Com.
32 Asin ini nangyaring naglipas na si Com nakapag-agyat paharayo nin kabangaan kan kahadean. Asin siya naghade sa kabangaan kan kahadean nin kuwarenta asin duwang taon; asin siya nakipaggiyera kontra sa hade, Amgid, asin sinda nagralaban sa laog nin kadakul na mga taon, na sa panahon na idto si Com an nanggana nin kapangyarihan na nangingibabaw ki Amgid, asin naagaw an kapangyarihan na nangingibabaw sa katadaan pa nin kahadean.
33 Asin sa mga aldaw nin Com nagpopoon na man na magkaigwa nin mga tulisan sa kadagaan; asin pinag-adaptar an lumang mga plano kaidto, asin nagpamahala nin panunumpa sa manera kan mga panahon, asin nagmawot na destrosohon giraray an kahadean.
34 Ngonian si Com nakipaglaban na gayo kontra sainda; daeng pagkukulang, siya dae nakatagal laban sainda.

Tuesday, July 11, 2006

ETHER TSAPTER 9 

An kahadean naglipas gikan sa saro pasiring sa saro sa paagi nin kamako-apoan asin intriga asin panggagadan--- Si Emer nahiling an Ake nin katanosan--- Kadakul na mga propeta nagkukurahaw nin pagsosolsol--- Sarong taggutom asin makamandag na mga halas iyo an nagin salot sa mga katawohan.

*******
Asin ngonian ako, si Moroni, nagpadagos sa sakuyang pagrekord. Kun kaya, hilnga, ini nangyaring naglipas na nin huli sa mga sikretong kumbinasyon ni Akish asin kan saiyang mga amigo, hilnga, saindang naagaw an kahadean ni Omer.
2 Daeng pagkukulang, na an Kagurangnan nagin maheherakong gayo ki Omer, asin man sa saiyang mga akeng lalake asin sa saiyang mga kadaragahan na dae naghangad kan saiyang kapahamakan.
3 Asin an Kagurangnan nagpatanid ki Omer sa pangiturugan na dapat siyang maghale sa kadagaan; kun baya si Omer naghale paluwas sa kadagaan kairiba an saiyang pamilya, asin naglakbay nin kadakul na mga aldaw, asin nakaabot asin nag-agi sa burobukid nin Shim, asin nakaabot sa lugar kun saen an mga Nephita nagkaderestroso, asin magpoon duman pasirangan, asin nakaabot sa sarong lugar na pinag-apud na Ablom, sa may baybayon, asin duman nagtugdok siya kan saiyang tolda, asin man an saiyang mga akeng lalake asin an saiyang mga akeng babae, asin an bilog niyang pagharongon, laen lang kina Jared asin an saiyang pamilya.
4 Asin ini nangyaring naglipas na si Jared pinagngaranan na magin hade na mangingibabaw sa mga katawohan sa paagi kan mga kamot nin karigsokan; asin saiyang itinao ki Akish an saiyang daragang ake na agomon.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Akish nagmawot na bawian nin buhay an saiyang panugangan na lalake; asin siya nagdulok sa mga tawo na saiyang pinagpasumpa sa paagi nin panunumpa kan mga panahon, asin saindang nakua an payo kan saiyang panugangan na lalake, habang siya nakatukaw sa saiyang trono, na naki-atubang sa saiyang mga katawohan.
6 Nin huli ta grabeng gayo an pagkakalat kaining marigsokon asin sikretong sosyedad na ini pinagkoraptu an mga puso kan gabos na mga katawohan; kun kaya si Jared pinaggadan habang yaon sa saiyang trono, asin si Akish an naghade bilang saiyang karibay.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Akish nagpoon na magselos sa saiyang akeng lalake, kun kaya saiya siyang pinakulong sa prisohan, asin pinagkulong siya na may kadikit o mayong pagkakan sagkod na siya nagsapo nin kagadanan.
8 Asin ngonian an tugang na lalake niya na nagsapo nin kagadanan, (asin an saiyang pangaran Nimrah) naanggot sa saiyang ama nin huli kan bagay na an saiyang ama iyo an naggibo sa saiyang tugang na lalake.
9 Asin ini nangyaring naglipas na si Nimrah nagtipon na magkasararo an sarong sadit na bilang nin mga tawo, asin nagdurulag paluwas sa kadagaan, asin nakaabot asin naki-erok kina Omer.
10 Asin ini nangyaring naglipas na si Akish nagkaigwa nin ibang mga akeng lalake, asin saindang ginana an mga puso nin mga katawohan, na maski na ngani na sinda nanumpa na man sa saiya na gumibo kan gabos na manera nin kadaendatahan na uyon sa saiyang pinagmamawot.
11 Ngonian an mga katawohan ni Akish nagmamawot nin gana, magin si Akish nagmamawot nin kapangyarihan; kun baya, an mga akeng lalake ni Akish nagtao sainda nin kuwarta, na sa paaging ini saindang madara paharayo an kadakul na parte nin mga katawohan na magsunod sainda.
12 Asin nagkaigwa nin pagpopoon nin sarong giyera sa tahaw kan mga akeng lalake ni Akish asin Akish, na nagtagal sa laog nin kadakul na mga taon, iyo, sagkod sa kapahamakan nin haros gabos na mga katawohan kan kahadean, iyo, haros gabos, laen lang sa treyntang mga kalag, asin sinda na nagdurulag na yaon sa harong ni Omer.
13 Kun baya, si Omer naibalik man giraray sa kadagaan kan saiyang kamanahan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Omer nagpoon nang maggurang; daeng pagkukulang, sa saiyang pagkagurang siya nagkaigwa pa nin akeng lalake na si Emer; asin saiyang pinagngaranan si Emer na iyo an magigin hade na maghahade bilang saiyang karibay.
15 Asin pagkatapos niyang pagngaranan si Emer na iyo an magigin hade saiyang nahiling an katalingkasan sa kadagaan sa laog nin duwang taon, asin siya nagadan na, na nakahiling nin grabe na gayong mga aldaw, na pano-pano nin kamondoan. Asin ini nangyaring naglipas na si Emer naghade bilang karibay niya, asin nagsunod sa mga pinagtutungtungan kan saiyang ama.
16 Asin an Kagurangnan nagpoon giraray na haleon an sumpa sa kadagaan, asin an harong ni Emer nagpoon na mag-asensong gayo sa irarom kan paghahade ni Emer; asin sa laog nin saisiyenta asin duwang taon sinda nagin grabeng gayo kakusugon, na tangani baya sinda nagin mayamanong marhay---
17 Habang igwa nin gabos na manera kan prutas, asin nin mga butil, asin ning mga sutla, asin nin mga pinong lino, asin nin bulawan, asin nin plata, asin mga presyosong mga bagay;
18 Asin man gabos na manera nin mga kabakahan, arog kan lalakeng mga baka, asin palahian na mga baka, asin karnero, asin mga orig, asin mga kanding, asin man nin kadakul na iba pang mga klaseng mga hayop na makikinabangan para sa pagkakan nin tawo.
19 Asin sinda man igwa nin mga kabayo, asin mga asno, asin nagkaigwa nin mga elepante asin mga kurilum asin mga kumom; ini gabos may kapakinabangan sa tawo, asin lalo na an mga elepante asin mga kurilum asin mga kumom.
20 Asin kaya an Kagurangnan nagpabulos nin mga biyaya sa kadagaan na ini, na piniling labaw pa sa gabos na ibang kadagaan; asin siya nagsugo na an siisay man an magsasadire sa kadagaan dapat na pagsadirehon ini para sa Kagurangnan, o sinda dapat na pagdestrosohon sa panahon na sinda hinog na sa kadaendatahan; nin huli ta sa arog kaini, nagsasabi an Kagurangnan: Ako magpapabulos nin kapanoan kan sakuyang kaanggutan.
21 Asin si Emer nagpasunod nin paghuhukom sa katanosan sa bilog niyang mga aldaw, asin siya nagkaigwa nin kadakul na mga akeng lalake asin mga babae; asin siya nagkaigwang ake na si Coriantum, asin saiyang pinagngaranan si Coriantum na maghade bilang saiyang karibay.
22 Asin pagkatapos na saiyang pinagngaranan si Coriantum na maghahade bilang saiyang karibay siya namuhay pa nin apat na taon, asin siya nakahiling nin katuninongan sa kadagaan; iyo, asin saiyang nahiling an Ake nin Katanosan, asin nag-ogma asin nagpamuraway sa saiyang aldaw; asin siya nagadan sa katuninongan.
23 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantum naglakaw sa mga lakad kan saiyang ama, asin nagtugdok nin kadakul na darakulang mga siyudad, asin nagpapamahala kan bagay na marahayon sa saiyang mga katawohan sa gabos niyang mga aldaw. Asin ini nangyaring naglipas na dae siya nagka-ake maski sagkod na siya gurangon nang marhay.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an saiyang agom nagadan, na nag-abot sa sarong gatos asin duwang taon an edad. Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantum nagkua nin agom, sa saiyang pagkagurang, nin sarong daraga, asin nagkaigwa nin mga akeng lalake asin bagae; kun baya siya nabuhay sagkod na siya sarong gatos asin kuwarenta asin duwang taon na an edad.
25 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa siya ake na si Com, asin si Com naghade bilang karibay niya; asin siya naghade nin kuwarenta asin siyam na taon, asin nagkaigwa siya nin ake na si Heth; asin siya man nagkaigwa nin iba pang mga akeng lalake asin babae.
26 Asin an mga katawohan nagkaralat giraray sa bilog na lalawgon nin kadagaan, asin nagkaigwa giraray nin sobra kadakulaon na karigsokan sa lalawgon nin kadagaan, asin si Heth nagpoon na magkugos sa sikretong mga plano giraray kan luma, tanganing destrosohon an saiyang ama.
27 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang nakua an trono kan saiyang ama, nin huli ta saiya siyang ginadan kan saiyang espada; asin siya naghade bilang saiyang karibay.
28 Asin nagkaigwa nin mga propeta sa kadagaan giraray, nagkukurahaw nin pagsosolsol sa sainda--- na saindang pag-andamon an dalan nin Kagurangnan o magkakaigwa nin sarong sumpa sa lalawgon nin kadagaan; iyo, na magkakaigwa nin sarong dakulaon na taggutom, na puwede sindang madestroso kun sinda dae magsosolsol.
29 Pero an mga katawohan dae nanggad nagtutubod sa mga tataramon kan mga propeta, kundi pinagtapok sinda paluwas asin an iba sainda pinaghulog ninda sa bangin asin pinabayaan sinda magkakaparara. Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinaggigibo an gabos na ining mga bagay na uyon sa kasugoan nin hade, si Heth.
30 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin sarong dakulaon na tag-init sa lalawgon nin kinaban, asin an mga namamanwaan nagpopoon na magkaderestrosong hidali nin huli sa tag-init, nin huli ta dae kaidto nagkaigwa nin uran sa lalawgon kaining kinaban.
31 Asin nagkaigwa nin mga makamandag na mga halas man sa lalawgon nin kinaban, asin nakahilo nin kadakul na mga katawohan. Asin ini nangyaring naglipas na an saindang mga alagang hayop nagpopoon na magdurulag sa atubangan nin mga makamandag na mga halas, pasiring duman sa timog na parte nin kadagaan, na pinag-apod kan mga Nephita na Zarahemla.
32 Asin ini nangyaring naglipas na kadakulon sa sainda na nagkaparara habang yaon sa dalan; daeng pagkukulang, igwang ibang nakadulag pasiring sa timog na parte nin kadagaan/
33 Asin nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagkausa sa mga rimoranon na dae na ninda pagralamagon sinda, kundi na sinda dapat na mag-abang sa dalan na tanganing an mga katawohan dae makakaagi, na an siisay man na magprobar na mag-agi sinda mahuhulog sa mga makamandag na mga halas.
34 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagsurunod sa dalan kan mga hayop, asin nagkakakan sa mga gadan na hawak ninda na nagkagaradan sa may dalan, sagkod na saindang nagkakarakan sinda gabos. Ngonian kan an mga katawohan nahihiling na sinda mapapara sinda nagpoon na magsosorolsol kan saindang mga kadaendatahan asin nag-aragrangay sa Kagurangnan.
35 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nagpakubabang tama sa atubangan nin Kagurangnan siya nagpadara nin uran sa lalawgon nin kinaban; asin an mga tawo nagpopoon na magkakabarawian nin boot giraray, asin nagkaigwa nin pagpopoon nin pagburungan sa may norteng parte nin kabayanan, asin sa gabos na mga kabayanan sa palibot. Asin an Kagurangnan nagpahiling kan saiyang kapangyarihan sa sainda sa pagpreserba sainda gikan sa taggutom.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?