<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 31, 2004

2 NEPHI TSAPTER 31 

Si Nephi nagsabi kun taano ta si Cristo binunyagan --- An mga tawo kaipuhan magsunod ki Cristo, magpabunyag, magresibe nin Espiritu Santo, asin magmakusog hanggan sa katapusan na tanganing maligtas --- An pagsosolsol asin an pagpapabunyag iyo an pintuan pasiring sa hayakpit asin sadit na dalan --- An daeng kasagkoran na buhay maabot sa sainda na nagsusunod sa mga kasugoan pagkatapos nin pagpapabunyag.

*******

Asin ngonian ako, si Nephi, naghimong magtapos na kan sakuyang pagpropesiya para saindo, mga namumutan kong mga tugang, asin ako dae makaksurat pero kadikit sanang mga bagay, na aram ko segurado man sanang mangyayaring maglipas; ni ako magsurat pero kadikit sanang mga tataramon kan sakuyang tugang na si Jacob.
2 Kun kaya, an mga bagay na sakuyang isinurat tama na sakuya, laen lang kun ini mangyaring kadikit na mga tataramon na sakuyang kaipuhan na itaram manungod sa doktrina ni Cristo; kun kaya, ako magsasabi sa saindo nin maliwanag, na uyon sa kaliwanagan kan sakuyang pagpropesiya.
3 Nin huli ta an sakuyang kalag nag-oogma sa kaliwanagan; nin huli ta sa arog kaining manera an Kagurangnang Diyos nagtatrabaho kairiba sa mga kaarakian nin mga tawo. Nin huli ta an Kagurangnang Diyos nagtatao nin ilaw para sa pagka-intende; nin huli ta siya nagtataram sa mga tawo na uyon sa saindang mga lengguwahe, para sa saindang pagkanuod.
4 Kun kaya, ako maggigibo na kamo kaipong makagiromdom na ako nagtaram sa saindo manungod sa propetang iyan na ipinahiling nin Kagurangnan sakuya, na iyo an magbubunyag sa Kordero nin Diyos, na iyo an maghahale kan mga kasalan nin kinaban.
5 Asin ngonian, kun an Kordero nin Diyos, siya ngani na sarong banal, kaipuhan na gayong bubunyagan sa paagi nin tubig, na tanganing mautob an gabos na katanosan, o pagkatapos, gurano pa daw kahalaga na mas kaipuhan na iyo man kita, na bakong mga banal, na mangyaring dapat na mabunyagan, iyo, magin sa paagi nin tubig!
6 Asin ngonian, ako maghahapot sa saindo, sakong namumutan na mga katugangan, bako daw na an kordero nin Diyos naghimong mautob an gabos na katanosan na mangyaring magbunyagan sa paagi nin tubig?
7 Dae daw kamo nakakaaram na siya saro nang banal? Pero maski na ngani kaini na siya sarong banal, siya nagpahiling sa mga kaarakian nin mga tao na, uyon sa laman siya nagpakumbaba kan saiyang sadire sa atubangan nin Ama, asin nagpapatotoo sa Ama na siya magin masinunod-sunod sa saiya sa pag-utob kan saiyang mga kasugoan.
8 Kun kaya, pagkatapos na siya nabunyagan nin tubig an Espiritu Santo nagbaba sa saiya na yaon sa porma nin sarong salampati.
9 Asin giraray, ini nagpahiling sa mga kaarakian nin mga tawo an matanos na agihan, asin ang pagkasadit kan pintuan, sa paagi kaini sinda dapat na maglalaog, siya na tuyong nagin sarong halimbawa sa atubangan ninda.
10 Asin siya nagtaram sa mga kaarakian nin mga tawo: Magsunod kamo sakuya, kun kaya, sakong namumutan na mga tugang, kita daw makakasunod ki Jesus laen lang kun kita bulanos na magsusunod kan mga kasugoan kan Ama?
11 Asin an Ama nagtaram: Magsolsol kamo, magsolsol kamo, asin magpabunyag sa ngaran kan sakuyang Namumutan na Aki.
12 Asin man, an boses kan Ake nag-abot sa sakuya, na nagsasabi: Siya na nagpabunyag sa sakuyang pangaran, sa saiya an Ama magtatao nin Espiritu Santo, arog sa sakuya; kun kaya, magsunod sako, asin gibohon an mga bagay na saindong nahiling na ako naggibo.
13 Kun kaya, sakong namumutan na mga tugang, ako nakakaaram na kun kamo magsusunod sa Ake, na may bilog na katuyuhan sa puso, na naggigibo na mayong pagsagin-sagin asin mayong kadayaan sa atubangan nin Diyos, pero may tunay na kamawotan, magsosolsol kan saindang mga kasalanan, na nagsasaksi sa Ama na kamo bulanos na may kamawotan na darahon sa saindo an pangaran ni Cristo, sa paagi nin pagbubunyag --- iyo, sa paagi nin pagsunod sa saindong Kagurangnan asin an saindong Tagapagligtas pababa sa tubig, na uyon sa saiyang tataramon, hilnga, kamo magreresibe kan Espiritu Santo; iyo, pagkatapos mag-aabot an pagbubunyag sa kalayo asin kan Espiritu Santo; asin kamo makakataram kan dila nin mga anghel, asin magkukurahaw nin kaomawan para sa Solong Banal nin Israel.
14 Pero, hilnga, sakong namumutan na mga tugang, kaya nag-abot an boses nin Ake sa sakuya, na nagsasabi: Pagkatapos mong makapagsolsol kan saimong mga kasalan, asin magsaksi sa Ama na ika bulanos na magsusunod kan sakuyang mga kasugoan, sa paagi nin pagbubunyag sa tubig, asin magresibe nin pagbubunyag sa kalayo asin kan Espiritu Santo, asin makakapagtaram nin sarong bag-ong dila, iyo, magin an dila nin mga anghel, asin pagkatapos kaini magsisikwal sakuya, mas marhay pa saimo kaidto na ikaw dae nakakamidbid sakuya.
15 Asin ako nakadangog nin sarong boses gikan sa Ama, na nagsasabi: Iyo, an mga tataramon kan sakuyang Namumutan totoo asin masasarigan. Siya na nagpapakatatag hanggan sa katapusan, parehong mangyaring maliligtas.
16 Asin ngonian, sakong namumutan na mga tugang, ako nakakaaram na arog kaini na sagkod na an sarong tawo magin matatag hanggan katapusan, sa pagsunod sa halimbawa kan Ake nin buhay na Diyos, siya dae nanggad maliligtas.
17 Kun kaya, gibohon nindo an mga bagay na sakuyang sinasabi saindo na nahiling ko na an saindong Kagurangnan asin an saindong Tagapagbawi an saiyang pinaggibo; nin huli ta sa arog kaining kausa sinda ipinahiling sakuya para saindo, na kamo makakaaram kan pintuan kun saen kamo malalaag. Nin huli ta an pintuan kun saen kamo makalaog iyo an pagsosolsol asin an pagbubunyag sa paagi nin tubig; asin pagkatapos maabot an kapatawadan kan saindong mga kasalanan sa paagi nin kalayo asin sa paagi nin Espiritu Santo.
18 Asin pagkatapos na kamo makalaog na sa hayakpit asin sadit na dalan na mag-aakay pasiring sa buhay na daeng kasagkoran; iyo, kamo nakalaog na sa paagi kaining pintuan; kamo nakapaggibo na uyon sa mga kasugoan kan Ama asin kan Ake; asin kamo nagresibe na kan Espiritu Santo, na iyo an nagsasaksi kan Ama asin kan Ake, hanggan sa mangyayari na mauutob an promisa na saiyang ginibo, na kun kamo makalaog na sa paagi nin dalan kamo man maresibe.
19 Asin ngonian, sakong namumutan na mga tugang, pagkatapos na kamo makalaog na kaining hayakpit asin saditon na dalan, ako mahapot kun an gabos tapos na? Hilnga, ako mataram sa saindo, Dae pa; nin huli ta kamo dae pa haloy na makalaog laen lang kun ini sa paagi nin tataramon ni Cristo na igwa nin dae matatanyog na pagtubod saiya, nagsasarig nin bilog sa mga merito niya na iyo an makusog na magliligtas.
20 Kun kaya, kamo kaipuhan na makusog na magpapadagos sa pag-abante na igwa nin sarong kakusugan ki Cristo, na igwa nin sarong perpektong kaliwanagan na paglaom, asin sarong pagkamuot sa Diyos asin sa gabos na mga tawo. Kun kaya, kun kamo makusog na magpapadagos sa pag-abante, nagpipista sa tataramon ni Cristo, asin magin matatag hanggan sa katapusan, hilnga, maigot na sinasabi nin Ama: Kamo magkakaigwa nin buhay na daeng kasagkoran.
21 Asin ngonian, hilnga, sakuyang namumutan na mga tugang, iyo ini an dalan; asin mayo nang iba pang dalan ni pangaran na itinao sa irarom nin langit kun saen an tawo mapupuwedeng maligtas sa kahadean nin Diyos. Asin ngonian, hilnga, iyo ini an doktrina ni Cristo, asin iyo sana asin iyo man sana an tunay na doktrina kan Ama, asin kan Ake, asin kan Espiritu Santo, na iyo an sarong Diyos, na daeng katapusan. Amen.


2 NEPHI TSAPTER 30 

Napagbag-ong mga hentil ibibilang sa pinagtipanan na mga katawohan --- Kadakul na mga Lamanita asin mga Judio an magtutubod sa tataramon asin magigin sarong marahayon na katawohan --- an Israel ibabalik sa dati asin an mga mararaot madedestroso.

*******

Asin ngonian, hilnga, sakong namumutan na katugangan, ako magtataram sa saindo; nin huli ta Ako, si Nephi, dae matugot na kamo maghuhuna-huna na mas matanos kamo kesa sa mga Hentil kuta na. Nin huli ta hilnga, laen lang na kamo magsusunod sa mga kasugoan nin Diyos kamo gabos man mapapara; asin nin huli sa mga tataramon na naitaram na kamo dae na kaipo pang maghuhuna-huna na an mga Hentil basang sanang madestroso.
2 Nin huli ta hilnga, ako nagsasabi sainda na habang kadakul nin mga Hentil na magsosolsol magin mga pinagtipanan na katawohan nin Kagurangnan; asin habang kadakul na mga Judio na dae magsosolsol sinda mangyayaring palalayason; nin huli ta an Kagurangnan dae nakipagtipan laen lang na ini mangyari sainda na nagsosolsol asin nagtutubod sa saiyang Aki, na iyo an Solong Banal nin Israel.
3 Asin ngonian, ako mapropesiya na mas kadakul na mapanungod sa mga Judio asin mga Hentil. Nin huli ta pagkatapos na an libro na sakong ipinagsasabi na maihayag, asin mangyayaring suraton para sa mga Hentil, asin seselyuhan giraray para sa Kagurangnan, magkakaigwa nin kadakul na magtutubod sa mga tataramon na nasurat na; asin saindang dadarahon an mga ini pasiring sa katadaan kan satuyang banhi.
4 Asin pagkatapos na an katadaan kan satuyang banhi makakaaram manungod satuya, na kun paano kita nagluwas gikan sa Jerusalem, asin na sinda mga kapag-arakian kan mga Judio.
5 Asin an ebanghelyo ni JesuCristo ipapahayag sa sainda; kun kaya, sinda ibabalik sa pagkanuod kan saindang mga ama, asin man sa pagkanuod ki JesuCristo, na aram nang gayo kan saindang mga ama.
6 Asin pagkatapos sinda mag-oogma; nin huli ta sinda makakaaram na ini sarong bendisyon para sainda na gikan sa mga kamot nin Diyos; asin an saindang mga tahob na kadikloman magpopoon na mahuhulog gikan sa saindang mga mata; asin kadakul na henerasyon na dae maglilipas sainda, laen lang na sinda magigin sarong pinili asin sarong marahayon na mga katawohan.
7 Asin ini mangyayaring maglipas na an mga Judio na nagkawaratak-watak magpoon naman na magtubod ki Cristo; asin sinda magpoon na magkakatiripon-tipon sa ibabaw nin daga; asin habang kadakul na gayo an magtutubod ki Cristo sinda magigin marahayon man na mga katawohan.
8 Asin ini mangyayaring maglipas na an Kagurangnang Diyos magpopoon kan saiyang gibo sa gabos na mga nasyon, mga lahi, mga dila, asin mga katawohan, tanganing ibiklad an mapanungod kan restorasyon kan saiyang mga katawohan sa ibabaw nin kinaban.
9 Asin may katanosan na an Kagurangnang Diyos maghuhusga sa pobre, asin sagwion na may kamanungdanan para sa mga maboboot nin kinaban. Asin siya maghahampak sa kinaban sa paagi kan pamakol kan saiyang nguso; asin sa hinangos kan saiyang mga ngabil siya manggagadan kan mga makasalanon.
10 Nin huli ta an panahon hidaling minaabot na an Kagurangnang Diyos mahimo nin sarong dakulang kabarangaan sa mga katawohan, asin an mga mararaot saiyang dedestrosohon; asin siya an magliligtas kan saiyang mga katawohan, iyo, magin kun ini mangyari na saiya nanggad dedestrosohon an mga mararaot sa paagi nin kalayo.
11 Asin an katanosan iyo an magigin samno kan saiyang habayan, asin an kabilugan nin pagtubod an samno kan saiyang mga renda.
12 Asin pagkatapos an layas na ayam makikihimanwa kaiba an kordero; asin an leopardo maghihigda kataning an sadit na kanding, asin an guya, asin an hoben na leon, asin an pinataba, magkaibang masabsab; asin sarong sadit na ake an mag-aakay sainda.
13 Asin an baka asin an oso magsasabsab; an saindang mga ugbon magkataraning-taning na maghihigda; asin an leon magkakakan nin dagami arog kan baka.
14 Asin an nagsususong ake magkakawat sa may lungga nin halas, asin an butas na ake magkukuot kan saiyang kamot sa taguan nin mga maiisog na mga halas.
15 Sinda dae magkukulog ni mandestroso sa gabos kong banal na kabukidan; nin huli ta an kinaban magigin pano nin pagkanuod nin Kagurangnan na arog nin mga katubigan na nagpapano sa dagat.
16 Kun kaya, an mga bagay sa gabos na mga nasyon mangyayaring gibohon na maipahayag; iyo, an gabos na mga bagay mangyayaring gibohon na maipahayag sa mga kaarakian nin mga tawo.
17 Mayo nin anuman na bagay na sikreto laen lang kun ini mangyaring maipahayag; mayo nin gibo nin kadikloman laen lang kun ini mangyaring maggigibo sa liwanag; asin mayo nin anuman na bagay na selyado sa ibabaw nin kinaban laen lang kun ini mangyaring biniklad.
18 Kun kaya, an gabos na mga bagay na ipinahayag na sa mga kaarakian nin mga tawo na mangyayari sa aldaw na iyan mahahayag; asin si Satanas mayo na nin kapangyarihan na mangingibabaw sa mga puso nin mga kaarakian nin mga tawo, sa halawig na panahon. Asin ngonian, sakong namumutan na mga tugang, ako mahimong matapos na kan sakuyang mga sasabihon.


2 NEPHI TSAPTER 29 

Kadakul na mga Hentil an magsisikwal kan Libro ni Mormon --- Saindang sasabihon: Kami dae na nangangaipong gayo nin Bibliya --- An Kagurangnan nagtaram sa kadakul na mga nasyon --- Siya maghuhusga sa kinaban gikan sa mga librong nagkasururat na.

*******

Pero hilnga, igwa nin kadakul --- sa aldaw na iyan kun noaring ako magpapadagos na maggigibo nin sarong pambihirang gibo sa saindo, na ako puwedeng makagiromdom kan sakuyang mga tipan na sakuyang ginibo sa mga kaarakian nin mga tawo, na ako mapupuwedeng magduot kan sakong kamot giraray sa ikaduwang pagkakataon na tanganing mabawi ko an sakuyang mga katawohan, na yaon sa laog kan harong nin Israel;
2 Asin man, na ako mapupuwedeng makagiromdom sa mga promise na sakong ginibo sa saimo, Nephi, asin sa saimong ama, na ako makakagiromdom kan saimong banhi; asin na an mga tataramon kan saimong banhi kaipuhan maipadagos na magikan paluwas sa sakuyang nguso pasiring sa saimong banhi; asin an sakuyang mga tataramon maglalakop hanggan sa mga katapusan kan kinaban, na tanganing ini magin sarong panalmingan kan sakuyang mga katawohan, na yaon sa laog kan harong nin Israel;
3 Asin nin huli ta an sakuyang mga tataramon maglalakop --- kadakul sa mga Hentil an magsasabi: An sarong Bibliya! An sarong Bibliya! Igwa na kita nin sarong Bibliya, asin mayo na nin iba pang Bibliya.
4 Pero mismo sinabi nin Kagurangnang Diyos: O mga hangal, sinda magkakaigwa nin sarong Bibliya; asin ini magdadagos gikan sa mga Judio, an sakuyang lumang pinagtipanan na mga katawohan. Asin ano ang ipagpapasalamat nindo sa mga Judio nin huli sa Bibliya na saindang naresibe gikan man sainda? Iyo, ano an boot sabihon kaini para sa mga Hentil? Sinda daw makakagiromdom kan mga kasakitan, asin mga pagtatrabaho, asin an mga kulog kan mga Judio, asin an saindang paghihingoha para sa sakuya, sa pagdara paluwas kan kaligtasan para sa mga Hentil?
5 O kamong mga Hentil, saindo daw nagigiromdoman an mga Judio, an sakuyang lumang pinagtipanan na mga katawohan? Dae; pero saindong isinusumpa sinda, asin nagin anggot sainda, asin dae nagmawot na baion sinda. Pero hilnga, Ako an magbabalik kan gabos na ining mga bagay sa ibabaw kan saindong mga sadireng mga payo; nin huli ta Ako an Kagurangnan dae nakakalingaw sa sakuyang mga katawohan.
6 Kamong mga hangal, na magsasabi: An sarong Bibliya, kami igwa na nin sarong Bibliya, asin kami dae na nangangaipo pa nin Bibliya. Magkakaigwa daw kamo nin sarong Bibliya kun ini bako nin huli sa paagi kan mga Judio?
7 Dae daw kamo nakakaaram na igwa nin kadakul na mga nasyon kesa saro? Dae daw kamo nakakaaram na Ako, an Kagurangnan saimong Diyos, iyo an naghimo kan gabos na mga tawo, asin na Ako nakakagiromdom sainda na yaon sa mga isla nin kadagatan; asin na Ako an nangangaputan sa mga langit sa ibabaw asin sa kinaban sa ibaba; asin Ako an nagdadara paluwas kan sakong tataramon sa mga kaarakian nin mga tawo, iyo, magin sa gabos na mga nasyon kan kinaban?
8 Kun kaya kamo naggugurumod-gumod, nin huli ta kamo an nagreresibe nin kadakul kan sakuyang tataramon? Dae daw kamo nakakaaram na an testimonya nin duwang mga nasyon iyo an sarong testigo para saindo na Ako an Diyos, na Ako nakakarigomdom nin sarong nasyon arog man sa iba? Kun kaya, Ako nagtataram nin kaparehong mga tataramon sa sarong nasyon arog man sa iba. Asin noarin na an duwang mga nasyon parehong magpapaluwas nin testimonya kan duwang mga nasyon na magpapaluwas nin kapareho man.
9 Asin Ako maggigibo kaini na ako an magpapatunay sa kadakul na Ako pareho kasuodma, ngonian, asin sa daeng kasagkoran; asin na Ako magtataram kan sakuyang mga tataramon na uyon sa sadire kong kaogmahan. Asin nin huli ta Ako nakapagtaram nin sarong tataramon ikaw dae na kaipuhan na maghuhuna na Ako dae na makakapagtaram nin iba man; nin dae man ini mangyayari sagkod sa katapusan nin tawo, ni dae minagikan sa panayhon magpoon ngonian asin sa daeng kasagkoran.
10 Kun kaya, nin huli ta ika igwa nin sarong Bibliya ika dae na kaipo na maghuhuna-huna na ini naglalaman na nin gabos kong mga tataramon; ni kaipong ika maghuhuna-huna na Ako dae naggibo nin kadakul na ma susuraton.
11 Nin huli ta Ako nagsugo sa gabos na mga tawo, pareho idtong yaon sa sirangan asin sa sulnopan, asin sa norte, asin sa sur, asin sa mga isla sa kadagatan, na sinda magsusurat nin mga tataramon na sakong itinataram sa sainda; nin huli ta gikan sa mga libro na susuraton Ako maghuhusga sa kinaban, an lambang tawo uyon sa saiyang mga gibo, uyon sa mga bagay na naisurat na.
12 Nin huli ta hilnga, Ako magtataram sa mga Judio asin sinda magsusurat kaini; asin ako man magtataram sa mga Nephita asin sinda magsusurat kaini; asin Ako magtataram man sa iba pang mga tribu na yaon sa laog kan harong nin Israel, na sakuyang inalaw paharayo, asin sinda magsusurat kaini; asin Ako magtataram man sa gabos na mga nasyon nin kinaban asin sinda magsusrat kaini.
13 Asin ini mangyayaring maglipas na an mga Judio magkakaigwa nin mga tataramon kan mga Nephita, asin an mga Nephita magkakaigwa nin mga tataramon kan mga Judio; asin an mga Nephita asin an mga Judio magkakaigwa nin mga tataramon kan mga nawawarang mga tribu nin Israel; asin an mga nawawarang mga tribu nin Israel magkakaigwa nin mga tataramon kan mga Nephita asin mga Judio.
14 Asin ini mangyayaring maglipas na an sakong mga katawohan, na yaon sa laog kan harong nin Israel, titiriponon sa pagharongon na yaon sa mga daga na saindang mga pagsadire; asin an sakong mga tataramon man titiriponon na magin saro. Asin ako magpapahiling sainda na an pakikipaglaban kontra sa sakong tataramon asin kontra sa sakong mga katawohan, na yaon sa laog kan harong nin Israel, na Ako an Diyos, asin na Ako nakipagtipan ki Abraham na Ako maggigiromdom kan saiyang banhi sagkod pa man.


2 NEPHI TSAPTER 28 

Kadakul na mga palsong simbahan an matutugdas sa mga huring aldaw --- Sinda magtutukdo nin palso asin makasadire asin mga kalokohang doktrina --- An apostasya malakop nin huli sa mga palsong paratukdo --- An diyablo mag-aagaw kan mga puso nin katawohan --- Siya magtutukdo kan gabos na manera nin mga palsong doktrina.

*******

Asin ngonian, hilnga, mga tugang ko, ako nakapagtaram na sa saindo, uyon sa pagpasabong kan Espiritu sa sakuya; kun kaya, aram ko na an mga ini segurado na mangyayaring maglipas.
2 Asin an mga bagay na maisusurat sa libro magigin sarong dakulang kapakinabangan sa mga kaarakian nin mga tawo, asin lalo na sa satuyang mga banhi, na iyo an katadaan sa pagharongon nin Israel.
3 Nin huli ta ini mangyayaring maglipas sa aldaw na iyan na an mga simbahan na itinurugdok, asin bako para sa Kagurangnan, kun noarin an saro magsasabi sa saro: Hilnga, ako yaon sa Kagurangnan; asin an iba magsasabi: Ako, ako yaon sa Kagurangnan; asin iyo ini an sasabihon kan gabos na nagturugdok kan mga simbahan, asin ta bako man para sa Kagurangnan---
4 Asin sinda magralaban-laban an saro laban sa saro; asin an saindang kapadean magralaban-laban an saro laban sa saro, asin sinda magtutukdo kan sadire nindang pagkanuod, asin isinikwal an Banal na Espiritu, na iyo an nagtatao nin mga kasabihan.
5 Asin saind isinisikwal an kapangyarihan nin Diyos, an Solong Banal nin Israel; asin sinda masabi sa katawohan: Magdangog kamo samuya, asin dangoga nindo an samuyang kaisipan; nin huli ta hilnga mayong Diyos ngonian, nin huli ta an Kagurangnan asin an Paratubos tinapos na an saiyang mga gibo, asin saiya nang itinao an kapangyarihan sa mga tawo;
6 Hilnga, magdangog kamo sa sakuyang kaisipan; kun sinda magsasabi na may sarong milagro na ipinapahiling sa paagi nin kamot nin Kagurangnan, dae kamo magtubod; nin huli ta sa aldaw na ini siya bako nang Diyos nin mga milagro; saiya nang tinapos an saiyang mga gibo.
7 Iyo, asin igwa nin kadakul na magsasabi: Magkakan, mag-inom, asin magin maogma, nin huli ta sa aga magagadan kita; asin ini magigin marhay satuya.
8 Asin igwa nin kadakul man na magsasabi: Magkakan, mag-inom, asin magin maogma; maski na ngani kaini, matakot sa Diyos --- saiyang patatawadon an naginibo nyatong dikit na kasalan; iyo, magputik ka nin dikit, samantalahon mo an saro nin huli kan saiyang mga tataramon, magkalot ka nin hararom para sa saimong kapwa; bako man ining maraot; asin gibohon mo an gabos na ining mga bagay, nin huli ta sa aga kita magagadan; asin kun kaini kita magkasala, an Diyos magpapakol satuya nin kadikit na mga lata’, asin sa pagkatapos kita maliligtas duman sa kahadean nin Diyos.
9 Iyo, asin igwa nin kadakul pa na magtutukdo sa arog kaining manera, palso asin makasadire asin mga kalokohang doktrina, asin magigin mapagpalangkaw an saindang mga puso, asin maghahanap nin kairaroman na tanganing itago an mga pagirumdom sainda gikan sa Kagurangnan; asin an saindang mga gibo magigin yaon sa diklom.
10 Asin an dugo nin mga banal magkukurahaw hale sa daga laban sainda.
11 Iyo, sinda nagralakaw paluwas sa dalan; sinda nagin mga makasalanon.
12 Nin huli sa kapaabaw-abawan, asin nin huli sa mga palsong paratukdo, asin palsong doktrina, an saindang mga simbahan nagin mga makasalanon, asin an saindang mga simbahan nagin mapagpalangkaw; nin huli sa kapaabaw-abawan sinda nagin mapagpalangkaw.
13 Saindang hinarabonan an kapobrehan nin huli kan saindang marahay na mga sanktuwaryo; saindang hinarabonan an kapobrehan nin huli kan saindang marahay na mga pagbabado; asin saindang pinasakitan an mga mahuhuyo asin maluluya an puso, nin huli kan saindang kapaabaw-abawan sinda nagin mga mapagpalangkaw.
14 Sinda igwa nin tinga sa liog asin halangkaw an saindang mga payo; iyo, asin nin huli sa kapaabaw-abawan, asin karaotan, asin mga karumputan, asin mga pagsasambay, sinda gabos nagkawaratak-watak laen lang kaini an kadikit, na mga mapagkumbaba na mga tagasunod ni Cristo; daeng pagkukulang, sinda pinagpapangenotan, na sa kadakul na pagkakataon sinda nakakagibo nin sala nin huli ta sinda pinagtutukdoan sa paagi kan mga kaisipan nin mga tawo.
15 O an madudunong, asin an mga may inadalan, asin an mayayaman, na pinapagpapalangkaw kan kapaabaw-abawan nin saindang mga puso, asin an gabos sainda na nagtutukdo nin mga palsong doktrina, asin an gabos sainda na naggigibo nin mga pananambay, asin pinagriribayan an tamang dalan nin Kagurangnan, makaheherak, makaheherak, makaheherak man sainda, an sabi nin Kagurangnang Diyos na Makapangyarihan, nin huli ta sinda isasapog pababa sa impyerno!
16 Makaheherak man sa sainda na pinagbalewala an kahustuhan para sa sarong bagay na daeng kamugtakan asin nagsudya laban sa bagay na marhay, asin nagsabi na ini mayong kahalagahan! Ta an aldaw mag-aabot na an Kagurangnang Diyos maghihidaling mabisita sa mga namamanwaan kan kinaban; asin sa aldaw na iyan na sinda hinog nang gayo sa kadaendatahan sinda nanggad mapapara.
17 Pero hilnga, kun an mga namamanwaan nin kinaban magsosolsol kan saindang mga karigsokan asin karumputan sinda dae nanggad madedestroso, an sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
18 Pero hilnga, an dakula asin an marumpot na simbahan, an parasambay kan bilog na kinaban, kaipuhan na magtumba sa daga, asin makusog na gayo an pagkahugmak kaini.
19 Nin huli ta an kahadean nin diyable kaipuhan na mayugyog, asin sinda na mga miyembro kaini kaipuhang gayo na mahikayat na magsosolsol, o an diyable an mangangaputan sainda sa paagi kan saiyang daeng kasagkoran na mga kadena, asin sinda mahikayat na magka-aranggot, asin mapara;
20 Nin huli ta hilnga, sa aldaw na iyan siya magwawalang gayo sa mga puso kan kaarakian nin mga tawo asin hikayaton sinda na magka-aranggot laban sa mga bagay na marahay.
21 Asin an iba man saiyang sasawayon, asin luhay-luhay sindang aakayon pasiring sa makamundong katiwasayan, na sinda magsasabi: Gabos marahayon sa Sion; iyo, an Sion nag-aasenso, gabos marahay --- asin sa arog kaining paagi an diyable nagdadaya kan saindang mga kalag, asin maingat sindang pinag-aakay paharayo na pababa sa impyerno.
22 Asin hilnga, an iba saiyang pinag-oomaw na gayo, asin sinasabi niya sainda na mayong impyerno; asin siya nagsasabi sa sainda: Ako bakong diyablo, nin huli ta mayo man kaiyan --- asin iyo ini an saiyang pinaghihinghing sa saindang mga talenga, hanggan sinda mapagpapangaputan niya sa paagi kan saiyaang makatakot na mga kadena, kun saen mayo nang makakabuhi.
23 Iyo, sinda makakaputan nin kagadanan, asin impyerno; asin an kagadanan, asin an impyerno, asin an diyablo, asin an gabos na nagkadarakop na iyan kaipuhang gayo na magtindog sa atubangan kan trono nin Diyos, asin huhusgaran uyon sa saindang mga nakaginibohan, na kun saen sinda mapasiring sa lugar na pinaghanda para sainda, magin sa sarong dagat-dagatan nin kalayo asin asupre, na iyo an daeng-katapusan na pasakit.
24 kaya, makaherak man saiya na pabaya sa Sion!
25 Makaherak man saiya na nagkukurahaw: Gabos marahayon!
26 Iyo, makaherak man saiya na nagdadangog kan mga kaisipan nin mga tawo, asin pinagsisikwal an kapangyarihan nin Diyos, asin an regalo kan Espiritu Santo!
27 Iyo, makaherak man saiya na nagsasabi: Kita nagresibe, asin kita mayo na nin mga pangangaipo!
28 Asin sa marhay, makaherak man sainda gabos na nangungubog-kubog, asin nagka-aranggot nin huli sa katotohanan nin Diyos! Nin huli ta hilnga, siya na pinagtugdok sa ibabaw nin gapo nagresibe kaini na may pagka-ogma; asin siya na pinagtugdok sa ibabaw nin sarong mabuhangin na pundasyon nangubog-kubog nin huli ta siya mahuhugmak.
29 Makaherak man saiya na nagsasabi: Naresibe na nyamo an tataramon nin Diyos, asin kami dae nang gayo nangangaipo kan tataramon nin Diyos, nin huli ta kami igwa na!
30 Nin huli ta hilnga, ini sinabi nin Kagurangnan Diyos: Ako magtatao sa mga kaarakian nin mga tawo, linya sa linya, kaisipan sa kaisipan, digde sarong kadikit asin duman sarong kadikit; asin paladan sinda na nagdangog sa sakuyang mga kaisipan, asin nagpasubli nin sarong talenga sa sakuyang pagpapagiromdom, nin huli ta sinda makakanuod nin kadunungan; nin huli ta sa saiya na nakaresibe Ako magtatao nin kadakul pa; asin gika sa sainda na magtataram, Kami igwa na, gikan sa sainda kukuahon paharayo magin idtong mga yaon na sainda.
31 Sumpaon siya na nagpapamugtak kan saiyang pagsarig sa tawo, o naggigibo kan laman na saiyang armas, o magdadangog sa mga kaisipan nin mga tawo, laen lang kun sinda mga kaisipan na ipinagtao sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo.
32 Makaherak man sa mga Hentil, an sabi nin Kagurangnang Diyos nin mga Hukbo! Nin huli ta maski na ngani ako magdudupa kan sakuyang mga kamot sa sainda sa aro-aldaw, sinda magsisikwal sako; dae man magkukulang, Ako magigin maheherakon sa sainda, an sabi nin Kagurangnang Diyos, kun sinda magsosolsol asin magdulok sa sakuya; nin huli ta an sakong kamot haloy na magdudupa sa bilog na aldaw, an sabi nin Kagurangnang Diyos nin mga Hukbo.


Thursday, December 30, 2004

2 NEPHI TSAPTER 27 

Kadikloman asin apostasya iyo an magtatabon sa kinaban sa mga huring aldaw --- An Libro ni Mormon maipapahayag --- Tulong mga testigo magpapatotoo kan libro --- An may inadalan na tawo dae makakabasa kan selyadong libro --- An Kagurangnan maggigibo nin sarong pambihirang gibo asin ini makangangalas --- Ikumpara sa Isaias 29.

*******

Pero, hilnga, sa mga huring aldaw, o sa mga aldaw kan mga Hentil --- iyo, hilnga gabos na mga nasyon kan mga Hentil asin man kan mga Judio, kairiba gabos na mag-aarabot sa dagang ini asin an gabos na yaraon sa ibang mga daga, iyo, magin sinda na yaraon sa gabos na mga daga kan kinaban, hilnga, sinda mabuburat nin kadaendatahan asin gabos na mga manera nin mga karigsokan ---
2 Asin kun an aldaw na iyan maabot sinda bibisitahon nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na may darang daguldol asin may paglinog, asin may sarong makusugon na kariribokan, asin may pagbagyo, asin may makusog na huyop nin paros, asin may naglalaad na nakakasulong kalayo.
3 Asin an gabos na nasyon na nakikilaban sa Sion, asin sinda na nagpapahandal saiya, magigin arog sa sarong pangiturugan nin sarong bangging panhilingon; iyo, ini mangyayari sainda, magin arog sa sarong halop na tawo na nangingiturugan, asin hilnga siya nagkakakan pero siya nagimata asin an saiyang kalag mayong laman; o arog sa sarong napapaha na tawo na nangingiturugan, asin hilnga siya nag-iinom pero siya nagimata asin hilnga siya pinapanluyahan, asin an saiyang kalag may ganang kumakan; iyo, magin man sa kadaklan kan gabos na mga nasyon ini mangyayari sa sainda na nagkakalaban sa Bukid Sion.
4 Ta hilnga, gabos kamo na naggigibo nin kadaendatahan, mauuntok an saindong mga sadire asin magngangalas, nin huli ta kamo magkukurahaw, asin mahiribi, iyo, kamo mabuburat pero bako sa arak, maghahasay-hasay pero bako nin huli sa maisog na inomon.
5 Ta hilnga, an Kagurangnan nagpabulos paluwas sa saindo kan espiritu nin nanok na pagturog. Ta hilnga, saimong ipinirong an saimong mga mata, asin saimong isinikwal an mga propeta; asin an saindong mga tagapamayo, asin an mga tagapanhiling na saimong itinabon nin huli kan saimong kadaendatahan.
6 Asin ini mangyayaring maglipas na an Kagurangnang Diyos magpapaluwas sa saindo kan mga tataramon nin sarong libro, asin sinda an magigin mga tataramon ninda na nagtutururog.
7 Asin hilnga an libro dapat na selyado; asin yaon sa libro magigin iyo an kapahayagan gikan sa Diyos, gikan sa kapinunan nin kinaban hanggan sa katapusan kaini.
8 Kun kaya, nin huli kan mga bagay na pinaselyuhan, an mga bagay na pinagselyuhan dae ipapahayag sa aldaw nin pagkamaraot asin mga karigsokan nin mga tawo. Nin huli kaini an libro itatago hale sa sainda.
9 Pero an libro itatao sa sarong tawo, asin siya an magpapahayag kan mga tataramon kan libro, na iyo an mga tataramon ninda na nangiturog na sa alpog, asin siya magpapahayag kaining mga tataramon sa iba.
10 Pero an mga tataramon na selyado dae niya ipapahayag, nin saiyang itatao an libro. Nin huli ta an libro seselyuhan nin kapangyarihan nin Diyos, asin an kapahayagan na sinelyuhan itatago sa libro hanggan mag-abot an tamang panahon nin Kagurangnan, na an mga ini ipapahayag; nin huli ta hilnga, sinda magpapahayag kan gabos na mga bagay gikan pa sa pundasyon nin kinaban hanggan sa katapusan kaiyan.
11 Asin an aldaw mag-aabot na an mga tataramon kan libro na mga selyado babasahon sa ibabaw nin mga harong; asin sinda babasahon sa kapangyarihan ni Cristo; asin an gabos na mga bagay maipapahayag sa mga kaakian nin mga tawo magin maski arin man na mga kaarakian nin tawo, asin maski magin anuman hanggan sa pinakapuro nin kinaban.
12 Kun kaya, sa aldaw na iyan kun noarin an libro itatao sa tawo na sakuyang sinasabi, an librong iyan yaon sana sa taguan na dae mahihiling kan mga mata nin kinaban, mayong mga mata an makakahiling kaiyan pwera lang sa tulng mga testigo na iyo an makakahiling kaiyan, sa kapangyarihan nin Diyos, laen man saiya na iyo an pinagtaw-an kan libro; asin sinda magpapatotoo sa katotohanan kan libro asin kan mga bagay kaini.
13 Asin mayo nin iba man an puwedeng makakahiling kaiyan, laen lang kan nagkapira sa paagi nin kagustuhan nin Diyos, na tanganing iyo an magpatotoo kan saiyang tataramon sa mga kaakian nin mga tawo; nin huli ta an Kagurangnang Diyos iyo an nagtaram na an mga tataramon kan mga paratubod iyo an mga tataramon na garo hale mismo sa mga gadan.
14 Kun kaya, an Kagurangnang Diyos magpapadagos na paluwason an mga tataramon kan libro; asin sa mga nguso nin kadakul na mga testigo na hinuhuna niyang marhay siya magtutugdas kan saiyang tataramon; asin herak man saiya na nagsikwal sa tataramon nin Diyos!
15 Pero hilnga, ini mangyayaring maglipas na an Kagurangnang Diyos masabi saiya na iyo an pinagtaw-an kan libro: Daraha an mga tataramon na ini na bakong selyado asin ipahayag mo sinda sa iba, na saiyang ipahiling sinda sa may inadalan, na nagsasabi: Basaha ini, ako nakikiolay saimo. Asin an may inadalan magsasabi: Darahon mo digde an libro, asin ako ang mababasa sainda.
16 Asin ngonian, nin huli sa kamurawayan nin kinaban asin na tanganing makakua nin ganada sinda masabi kaini, asin bako para sa kamurawayan nin Diyos.
17 Asin an tawo magsasabi: Dae ko madadara an libro, nin huli t ini selyado.
18 Pagkatapos an may inadalan masabi: Ako dae makakabasa kaiyan.
19 Kun kaya ini mangyayaring maglipas, na an Kagurangnang Diyos itatao giraray an libro asin an mga tataramon kaini sa saiya na mayong inadalan; asin an tawo na mayong inadalan magsasabi: Ako dae nakapag-adal.
20 Pagkatapos an Kagurangnang Diyos magsasabi sa saiya: An may inadalan dae makakabasa sainda, nin huli ta sinda an nagsikwal sa mga ini, asin ako maninigo na gibohon an sadire kong trabaho; kun kaya, ika an magbabasa sa mga tataramon na sakuyang itatao sa saimo.
21 Dae mo paghiroon an mga bagay na selyado, nin huli t ako an magdadara kaiyan paluwas sa sakuyang pinagtakdang panahon; nin huli ta ipapahiling ko sa mga kaakian nin tawo na ako maninigo na gibohon an sadire kong trabaho.
22 Kun kaya, sa panahon na saimong binasa an mga tataramon na sakuyang isinusugo saimo, asin magkaigwa nin mga testigo na sakuyang ipinangako saimo, pagkatapos saimong seselyuhan an libro giraray, asin itatago ini para sakuya, na tanganing ako an magsasaray kan mga tataramon na dae mo pa nabasa, hanggan sakuyang mahihiling na maninigo sa sadire ko mismong kadunungan na ipahayag an gabos na mga bagay sa mga kaarakian nin mga tawo.
23 Ta hilnga, Ako an Diyos; asin Ako an Diyos nin mga milagro; asin Ako magpapahiling sa kinaban na Ako iyo man giraray kasuodma, ngonian, asin sagkod pa man; asin ako nagtatrabaho na bakong kairiba an mga kaakian nin mga tawo pwera lang kun inin mangyari na uyon sa saindang mga pagtubod.
24 Asin giraray ini mangyayaring maglipas na an Kagurnangnan magsasabi sa saiya na magbabasa kan mga tataramon na mangy ayayring itatao saiya:
25 Nin huli ta kadaklan kan mga tawong ini nagrarani sa sakuya sa paagi kan saindang mga nguso, asin sa paagi kan saindang mga ngabil inoomaw ako, pero hinali nindang paharayo an saindang mga puso sa sakuya, asin an saindang takot sa sakuya ipinagtutukdo sa paagi kan mga kaisipan nin mga tawo---
26 Kaya, Ako mapadagos na maggibo nin sarong pambihirang kaggibohan sa mga tawong ini, iyo, sarong pambihirang trabaho asin sarong makangangalas, nin huli ta sa kadunungan kan sindang madudunong, asin mga may inadalan mapapara, asin an pagka-intende kan saindang mga matatalino mangyaring itatago.
27 Asin herak man sainda na naghanap nin kairaroman tanganing tagoon an saindang kaisipan sa Kagurangnan! Asin an saindang mga gibo yaon sa diklom; asin sinda masabi: Siisay an nakakahiling satuya asin siisay an nakakamidbid satuya? Asin sinda man masabi: Seguradong mangyayari na an pagbalintok mo kan mga bagay na binaliktad huhuna-hunaon bilang sarong pambihirang kaggibohan kan paragibo nin koron. Pero hilnga, ako an magpapahiling sa sainda, sinabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na Ako nag-aaram kan gabos nindang mga gibo. Nin huli ta an gibo an magsasabi saiya na naggibo kaini, mayo siyang pagka-intende?
28 Pero hilnga, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo: Ipapahiling ko sa mga kaarakian nin mga tawo na sa sarong dikit na panahon asin an Lebanon magigin sarong mabinungang tanoman; asin an mabinungang tanoman magigin sarong mahibugon na kakahuyan.
29 Asin sa aldaw na iyan an mga bungog makakadangog kan mga tataramon kan libro, asin an mga mata nin buta makakahiling gikan sa kawaraan asin gikan sa kadikloman,
30 Asin an mga mahuyo man magdadakul, asin an saindang kaogmahan magigin sa Kagurangnan, asin an kapobrehan sa mga tawo mag-oogma sa Solong Banal nin Israel.
31 Nin huli ta siniseguro na habang an Kagurangna nabubuhay saindang mahihiling na an mga teribleng tawo dadarahon sa pagkadaehon, asin an paratuya makukunsumo, asin an gabos na nagmamasid para sa kadaendatahan puputulon;
32 Asin sinda na nagtutulak sa sarong tawo na magin paralapas kan sarong tataramon, asin magbugtak nin sarong lit-ag para saiya na nagtutuyaw sa may trangkahan, asin ipinapalaen an husto para sa sarong bagay na mayong kamugtakan.
33 Kaya, ini sinabi nin Kagurangnan, na iyo an nagtubos ki Abraham, manungod sa pagharongon nin Jacob; si Jacob dae ngonian masusupog, ni an saiyang lalawgon ngonian magin maputla.
34 Pero kun mahihiling niya an saiyang mga kaarakian, an gibo kan sakuyang mga kamot, sa katahawan niya, saindang pababanalon an sakuyang pangaran, asin pababanalon an Solong Banal ni Jacob, asin katatakutan an Diyos nin Israel.35 Sinda man na napapasala sa espiritu makakaguno nin pagka-intende, asin sinda na naggugurumod-gumod makakanuod nin doktrina.


2 NEPHI TSAPTER 26 

Si Cristo magtutukdo sa mga Nephita --- Nahiling ni Nephi an pagkapahamak kan saiyang mga katawohan --- Sinda magtataram gikan sa mga alpog --- An mga hentil magtutugdok nin mga palsong simbahan asin mga sikretong kumbinasyon --- An Kagurangnan nangalad sa mga tawo na gumibo nin palsong pagkasacerdote. Mga 559-545 B.C.

*******

Asin pagkatapos na si Cristo nabuhay liwat gikan sa pagkagadan magpapahiling siya sa saindo, mga kaarakian ko, asin mga namumutan kong mga tugang; asin an mga tataramon na saiyang isasabi sa saindo magigin katugunan na saindong gigibohon.
2 Ta hilnga, ako nagsasabi sa saindo na sakuyang nahiling na kadakul na mga henerasyon an mag-aagi, asin magkakaigwa nin darakulang paggigiyera asin pagralaban-laban sa saindo na mga katawohan ko.
3 Asin pagkatapos na an Mesiyas mag-abot magkakaigwa nin mga senyales na itatao sa sakuyang mga katawohan manungod sa saiyang pagkamundag, asin man sa saiyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat; asin magkangorongirhat asin teribleng gayo an aldaw na iyan para sa mga makasalanon, ta sinda mapapara; asin sinda mapapara nin huli ta sinda an nagpahale sa mga propeta, asin sa mga banal, asin saindang ginapo sinda, asin ginaradan sinda; kun kaya an kurahaw kan dugo nin mga banal nagsakat paitaas pasiring sa Diyos gikan sa daga laban sainda.
4 Kun kaya, gabos sinda na mga mapagpahalangkaw, asin naggigibo nin karigsokan, an aldaw maabot na magsusulo sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, ta sinda magigin arog kan mga panggatong.
5 Asin sinda na nanggaradan sa mga propeta, asin sa mga banal, an mga kairaroman nin kinaban iyo an maghahalon sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo; asin an mga kabukidan magtatabon sainda, asin an mga ipu-ipo iyo an magbibitbit sainda paharayo, asin an mga paharongon magbabagsak sa sainda asin iyo an magdadat-og na magin mga pedaso asin maggigiling sainda na magin pinong pulbo.
6 Asoin sinda bibisitahon nin mga nagdadaguldol, asin mga pakikilat, asin mga lino, asin gabos na klaseng mga pagdedestroso, ta an kalayo nin kaanggutan nin Kagurangnan maglalaad laban sainda, asin sinda magigin mga panggatong, asin an aldaw mag-aabot na mag-uubos sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
7 O an kulog, asin an kamondoan kan sakuyang kalag para sa mga napahamak na nagkagaradan na sakong mga kahimanwa! Ta ako, si Nephi, iyo an nakahiling kaini, asin ini haros iyo an nakapagtunaw sako sa atubangan nin Kagurangnan; pero ako dapat magpahayag sa sakuyang Diyos: An saimong mga paagi husto sana.
8 Pero hilnga, an matanos na nagdadangog sa mga tataramon nin mga propeta, asin sinda dae nadestroso, pero padagos na nagmamansay ki Cristo na may kakusugan para sa mga senyales na ipinagtao na, na maski na ngani kan gabos na persekusyon --- hilnga, iyo sinda an dae nanggad mapapara.
9 Pero an Aki nin katanosan magpapahiling sa sainda; asin siya an magpapa-omay sainda, asin sinda magkakaigwa nin katoninongan sa kaibahan niya, sagkod sa tulong mga kapag-arakian an naglipas na, asin kadakul kan ikaapat na kapag-arakian an maglilipas sa katanusan.
10 Asin kun an mga bagay na ini maglipas na, sarong madaling pagkadestroso an maabot sa sakuyang mga katawohan; ta, maski na ngani sa mga nin sakong kalag, ako nakahiling kaini; kun kaya, ako nakaaram na ini mangyayaring malipas; asin sinda nagpabakal kan saindang mga sadire na mayong kinamugtakan; ta, an pabuya kan saindang kalangkawan asin kan saindang mga kalokohan sinda maggguguno nin destroso; nin juli ta sinda nagpadaog sa diyablo asin pinili an mga gibo nin kadikloman kaysa liwanag, kaya sinda dapat na magpasiring pababa sa impyerno.
11 Ta an espiritu nin Kagurangnan dae pirmeng naghahaloy sa tawo. Asin kun an Espiritu magpundo nang maghaloy sa tawo kun kaya maabot an hidalion na pagkadestroso, asin ini iyo an nagpapammundo kan sakuyang kalag.
12 Asin habang ako nagtataram manungod sa pagkukumbinsi kan mga Judio, na si Jesus iyo mismo an Cristo, ini kaipuhan na marhay na an mga Hentil dapat na makumbinsi man na si Jesus iyo an Cristo, an daeng kasagkoran na Diyos;
13 Asin na siya nagpapabisto kan saiyang sadire sa gabos na naniniwala saiya, sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo; iyo, duman sa lambang nasyon, lahi, dila, asin katawohan, na naggigibo nin makukusog na mga milagro, senyales, asin mga kangalasan, sa mga kaarakian nin mga tawo na uyon sa saindang pagtubod.
14 Pero hilnga, ako mapropesiya sa saindo manungod sa mga huring aldaw; manungod sa mga aldaw kun noarin an Kagurangnang Diyos magdadara kan mga bagay na ini paluwas sa mga kaarakina nin mga tawo.
15 Pagkatapos na an sakuyang banhi asin an banhi kan sakuyang katugangan magluluya nin huli sa daeng pagtubod, asin hinampak kan mga Hentil; iyo, pagkatapos na an Kagurangnang Diyos nagkampo laban sainda sa palibot, asin maghahapa nin pag-atake laban sainda na igwa nin sarong pagrapado, asin magtugdok nin mga kuta laban sainda; asin pagkatapos na sinda marugmok pababa sa alpog, maski na ngani na sinda dae, pero an mga tataramon kan mga matatanos maisusurat, asin an mga pangadyeon kan mga paratubod madadangog, asin an gabos sainda na nagluya sa daeng pagtubod dae man malilingawan.
16 Nin huli ta an mga tawong hinarampak iyo an magtataram sainda gikan sa daga, asin an saindang mga pagtataram maluhay na paluwas gikan sa alpog, asin an saindang boses magin saro na igwa nin pamilyar na espiritu, nin huli ta an Kagurangnang Diyos magtatao saiya nin kapangyarihan, na tanganing siya puwedeng makapaghinghing manungod sainda, magin ini minagikan paluwas sa daga, asin an saindang mga pagtataram maghihinghing paluwas sa alpog.
17 Nin huli ta nagsabi an Kagurangnang Diyos: Sinda magsusurat kan mga bagay na mangyayari sa sainda, asin an mga ini maisusurat asin maseselyuhan sa laog nin sarong libro, asin sinda na pinanluluyahan nin huli sa daeng pagtubod dae makakapot kaiyan, nin huli ta sinda nagmawot na rumpagon an mga bagay nin Diyos.
18 Kun kaya, habang sinda na nadestroso madalion na nadestroso; asin an kadakul sa saindang mga teribleng tawo magigin arog kan aligos na pinapadpad paharayo --- iyo, kaya sinabi nin Kagurangnang Diyos: Ini mangyayari nin biglaan, madalian ---
19 Asin ini mangyayaring maglipas, na sinda na naluya nin huli sa daeng pagtubod hahampakon sa paagi kan kamot nin mga Hentil.
20 Asin an mga Hentil ilalangkaw sa kapang-abaw-abawan nin saindaing mga mata, asin mapatumba, nin huli sa kadakulaan kan saindang singkogan, na sinda nakapagpatindog nin kadakul na mga simbahan; maski na ngani kaini, saindang ibinugtak pababa an kapangyarihan asin mga milagro nin Diyos, asin nagpabantog kan saindang mga sadire kan pansadire nindang kadunungan asin pansadire nindang kaaraman, na tanganing sinda makakakua nin ganada asin hamakon an lalawgon kan mga pobre.
21 Asin igwa nin kadakul na mga simbahan na pinagturugdok na iyo an pinagpupunan nin iringgitan, asin mga pag-iiriwal-iwal, asin malisyosong gawi.
22 Asin igwa man nin mga sikretong kombinasyon, magin arog kan mga lumang kapanahunan, na uyon sa mga kumbinasyon kan diyablo, nin huli ta siya iyo an pundador nin panggagadan, asin mga gibo nin kadikloman; iyo, asin siya an nagtutulak sainda sa paagi nin liog na igwa nin sarong pinong torsido, hanggan siya mabugkusan sinda kan siayang makusog na mga torsido sagkod pa man.
23 Ta baya hilnga, namumutan kong mga tugang, ako nagsasabi saindo na an Kagurangnang Diyos dae nagtatrabaho sa kadikloman.
24 Siya dae naggigibo nin anuman na bagay laen lang kun ini para sa karahayan nin mundo; ta siya nagmumuot sa mundo, na saiyang ipinagdulot an saiyang sadireng buhay na tanganing puwede niyang maparani an gabos na mga tawo sa saiya. Kun kaya, mayo siyang kasugoan na sinda dae puwedeng magkakaigwa nin parte kan saiyang kaligtasan.
25 Hilnga, nagkukurahaw ba siya sa kiisay man, na nagsasabi: Magrayo kamo sako? Hilnga, ako nagsasabi saindo, Dae; pero siya nagsabi: Madya kamo paharani sako gabos kamong mga puro nin kinaban, magbakal nin gatas asin tangguli, na mayong kuwarta asin mayong presyo.
26 Hilnga, siya kaya nagsugo sa kiisay man na sinda dapat na magharale paluwas sa nga sinagoga, o paluwas sa mga harong nin pagsamba? Hilnga, ako nagsasabi saindo, Dae.
27 Siya kaya nagsugo sa kiisay man na sinda dae dapat makiparte sa saiyang kaligtasan? Hilnga, ako nagsasabi saindo, Dae; pero saiyang itinao ini nin libre para sa gabos na tawo; asin saiyang pinagsugo an saiyang mga katawohan na saindang hikayaton an gabos na mga tawo na magsolsol.
28 Hilnga, ginibo kaya nin Kagurangnan na magsugo sa kiisay man na sinda dae makiparte kan saiyang karahayan? Hilnga ako nagsasabi saindo, Dae; pero an gabos na tawo may pribilihiyo sa saro sa lambang saro, asin mayo nin tawong pinagbawalan.
29 Siya nagsugo na dae dapat magkaigwa nin palsong mga pagkasacerdote; ta, hilnga, an palsong pagkasacerdote iyo na an mga tawo magbabalangibog asin patindogon an saindang mga sadire bilang sarong liwanag kan mundo, na tanganing sinda makakakan nin ganada asin pag-oomaw kan kinaban; pero sinda dae naghihingoha sa kauswagan nin Sion.
30 Hilnga, an Kagurangnan iyo an nagbawal kan bagay na ini; kun kaya, an Kagurangnang Diyos nagtao nin sarong kasugoan na an gabos na tawo dapat igwa nin karahayan nin boot, na an karahayan nin boot iyo an pagkamoot. Asin laen lang na kun sinda may karahayan nin boot sinda mayo nin kamugtakan. Kun kaya, kun sinda magka-igwa nin marahay na boot sinda nanggad matugot na an trabahador sa Sion mapapahamak.
31 Pero an trabahador nin Sion dapat magtrabaho para sa Sion; ta kun sinda magtatrabaho nin huli sa kuwarta sinda nanggad mapapara.
32 Asin giraray, an Kagurangnang Diyos nagsugo na an mga tawo dae nanggad manggadan; na sinda dae nanggad magputik; na sinda dae nanggad manghabon; na sinda dae nanggad darahon an pangaran nin Kagurangnan saindang Diyos sa mayong kamugtakan; na sinda dae nanggad maara; na sinda dae nanggad magsuruhaysuhayan sa sa saro laban sa saro; na sinda dae nanggad gumibo nin mga karigsokan; asin na sinda dapat na dae nanggad maggibo kan mga bagay na ini; ta siisay man an gumibo kan mga ini mapapara.
33 Nin huli ta mayo kan mga kadaendatahan na ini naggikan sa Kagurangnan; nin huli ta siya naggigibo kan mga bagay na ikakarahay kan mga kaakian nin mga tawo; asin siya mayong ginibong mga bagay na dae nanggad puwedeng maintindihan kan mga kaakian nin tawo; asin siya nag-imbita sainda gabos na magrani saiya asin makiparte sa saiyang pagkamarahayon; asin siya mayong pinapalaen sa mga nagrarani saiya, itom asin puti; uripon asin libre, lalake asin babae; asin siya naggigiromdom sa mga tawong mangmang; asin an gabos pantay sa Diyos, pareho an Judio asin an Hentil.


Wednesday, December 29, 2004

2 NEPHI TSAPTER 25 

Si Nephi nag-ogma sa kalinawan --- An propesiya ni Isaias maiintindihan sa mga huring aldaw --- An mga Judio magbabaralik gikan sa Babilonya, iyo an magpapako sa Mesiyas, asin sinda magkakawaratak-watak asin pasasakitan --- Sinda ibabalik giraray kun sinda magtubod sa mesiyas --- Siya enot na mag-abot anom na gatos na mga taon pagkatapos na si Lehi maghale sa Jerusalem --- An mga Nephita nagsusunod sa mga ley ni Moises asin nagtutubod ki Cristo, na iyo an Solong Banal nin Israel.

*******

Ngonian ako, si Nephi, mismo nagtaram nin kadikit manungod sa mga tataramon na sakuyang naisurat, na itinaram sa paagi nin nguso ni Isaias. Ta hilnga, si Isaias nagtaram nin kadakul na mga bagay na masakiton na gayong maintindihan nin kadakul na mga kahimanwa ko; ta sinda dae nag-aaram manungod sa paagi nin pagpropesiya sa mga Judio.
2 Ta ako, si Nephi, dae pang gayo nakapagtukdo sainda nin kadakul na mga bagay manungod sa mga kaugalian nin mga Judio; ta an saindang mga gibo mga gibo nin kadikloman, asin ang saindang mga himo mga himo nin karigsokan.
3 Kun kaya, ako nagsurat sa sakuyang mga kahimanwa, sa gabos na magresibe sa pag-abot nin panahon kaining mga bagay na sakuyang pinagsurat, na tanganing sinda makakaaram kan mga paghusga nin Diyos, na tanganing sinda magdulok gikan sa gabos na mga nasyon, na uyon sa tataramon na saiyang tinaram.
4 Kun kaya, magdangog kamo, O mga kahimanwa ko, kamo na yaon sa laog kan harong nin Israel, asin itao nindo an saindong talenga sa sakuyang mga tataramon; nin huli ta an mga tataramon ni Isaias bakong malinaw sa saindo, na maski siring an mga ini malinaw sa gabos ninda na napano nin espiritu nin propesiya. Pero ako magtatao saindo nin sarong propesiya, na uyon sa espiritu na yaon sakuya; kun kaya ako mapropesiya na uyon sa kalinawan na yaon na sakuya magpoon kan oras na ako naghale paluwas sa Jerusalem na kaiba an sakuyang ama; ta hilnga baga an sakuyang kalag nagrurukyaw sa kalinawan para sa sakuyang mga kahimanwa, na tanganing sinda man makanuod.
5 Iyo, asin an sakuyang kalag nagrurukyaw sa mga tataramon ni Isaias, ta ako nagluwas gikan sa Jerusalem, asin an sakuyang mga mata nakahiling kan mga bagay nin mga Judio, asin aram ko na an mga Judio nakaka-intende sa mga bagay nin mga propeta, asin mayo nang ibang mga katawohan na nakaka-intende kan mga bagay na naitaram sa gabos na mga Judio na arog sa sainda, kundi kaining mga itinutukdo sainda na sa manera kan mga bagay nin mga Judio.
6 Pero hilnga kaya, ako, si Nephi, dae nagtukdo sa sakuyang kaakian na susog sa mga Judio; pero hilnga baya, ako, sa sakuyang sadire, nag-erok sa Jerusalem, kun saen aram ko an manungod sa mga rehiyon na nakapalibot; asin ako nag-estorya sa sakuyang mga kaakian manungod sa mga kahusgahan nin Diyos, na mangyayaring maglipas sa mga Judio, sa sakuyang mga kaakian, uyon sa gabos na Isaias mismo nagtaram, asin ako dae nagsurat kan mga ini.
7 Pero hilnga baya, ako nagpadagos kan sakuyang sadireng propesiya, na uyon sa sakuyang kalinawan; na sa mga ini arm ko mayong tao na magpapasala; maski siring, sa mga aldaw na an mga propesiya ni Isaias mauutob an mga tawo mismo makakaaram nin sarong kasegurohan, sa mga panahon noarin na an mga ini mangyayaring maglipas.
8 Kun kaya, an mga ini may kahalagahan sa mga kaakian nin mga tawso, asin siya na naghuhuna na sinda bakong mahalaga, sa sainda ako magpapanungod nin mga sasabihon, asin ibabagay an mga tataramon sa sakuyang sadireng mga kahimanwa; ta aram ko na an mga ini magkakaigwa nin dakulang kahalagahan sa sainda sa mga huring aldaw; ta sa aldaw na iyan sainda ining maiintindihan; kun kaya, para sa saindong karahayan ako nagsurat kan mga bagay na ini.
9 Asin habang an sarong henerasyon an napahamak sa mga Judio nin huli kan kadaendatahan, maski na ngani na sinda mapahamak gikan sa sarong henerasyon hanggan sa sarong henerasyon uyon sa saindang mga sadireng karigsokan; asin mayo ni saro man sainda an puwedeng mangyayaring mapahamak laen lang kun ini pinangenotan nang sabihon sainda kan mga propeta nin Kagurangnan.
10 Kun kaya, an mga bagay na ini sinabi na sainda an mapanungod sa paghampak na mangyayari sa sainda, mismo pagkatapos na an sakuyang ama maghale sa Jerusalem; na maski na ngani siring, pinatagas ninda an saindang mga puso; asin uyon sa sakuyang propesiya sinda napahamak, apwera lang sa sainda na dinarara paharayo bilang bihag pasiring sa Babilonya.
11 Asin ngonian ako nagtataram nin huli sa espiritu na yaon sako. Asin maski na ngani na sinda dinarara paharayo sinda mabalik man giraray, asin pagsadirehon an kadagaan nin Jerusalem; kun kaya, sinda ibabalik man sa dati giraray sa daga na saindang kamanahan.
12 Pero, hilnga baya, sinda magkakaigwa nin mga giyera, asin alingawngaw nin mga giyera; asin noarin an aldaw na mag-abot an Bogtong na Pinili nin Ama, iyo, magin an Ama nin langit asin nin kinaban, na magpapahiling sainda sa laman, hilnga baya, sinda an magtatakwil saiya, nin huli kan saindang mga kadaendatahan, asin sa katagasan kan saindang mga puso, asin sa kalitidan kan saindang mga liog.
13 Hilnga baya, sainda siyang ipapako sa krus; asin pagkatapos na hinulid siya sa sarong lubungan sa laog nin tulong aldaw siya mabubuhay liwat gikan sa mga gadan, na igwa nin pagpapaomay sa saiyang mga pakpak; asin an gabos na magtutubod sa saiyang pangaran maliligtas sa kahadean nin Diyos. Kun kaya, an sakong kalag nagrurukyaw na magpropesiya manungod saiya, ta sakuyang nahiling an saiyang panahon, asin an sakuyang puso nanggad matanos na mag-oomaw sa saiyang banal na pangaran.
14 Asin hilnga ini mangyayaring maglipas na pagkatapos na an Mesiyas mabuhay liwat gikan sa pagkagadan, asin magpahiling kan saiyang sadire sa mga kahimanwa niya, sa labi kadakul na nagtutubod kan saiyang pangaran, hilnga, an Jerusalem hahampakon giraray na madestroso; ta herak man sainda na nakikiiwal laban sa Diyos asin sa mga katawohan kan saiyang simbahan.
15 Kun kaya, an mga Judio magkakawararak-warak sa gabos na mga nasyon; iyo, asin man an Babilonya madedestroso; kun kaya, an mga Judio magkakawararak sa paagi kan ibang mga nasyon.
16 Asin pagktapos na sinda magkawararak na, asin an Kagurangnan Diyos pinakol sinda sa paagi kan ibang mga nasyon sa laog nin kadakul na mga henerasyon, iyo, magin sa masurunod-sunod na mga henerasyon hanggan sa sunod pang henerasyon hanggan sa sinda makagamiaws na magtubod ki Cristo, an Aki nin Diyos, asin an pagbayad-sala, na mayong katapusan nin kasagkoran para sa gabos na mga katawohan --- asin kung noarin na an aldaw na iyan mangyari na sinda magtutubod ki Cristo, asin magsamba sa Ama sa saiyang pangaran, na igwa nin bilog na mga puso asin malinig na mga kamot, asin dae na maghahanap nin iba pang Mesiyas, kaya, sa panahon na iyan, an aldaw maabot na ini kaipuhan na gayong mangyari sa kapakinabangan ninda na dapat magtubod sa mga bagay na ini.
17 Asin an Kagurangnan mag-uunat kan saiyang kamot giraray sa ikaduwang pagkakataon tanganing ibalik sa dati an saiyang banwaan gikan sa saindang pagkawara asin pagkahulog na kamugtakan. Kun kaya, siya magpapadagos na maggigibo kan sarong pambihirang trabaho asin sarong kangalasan sa mga kaakian nin mga tawo.
18 Kun kaya, saiyang ipapadara an saiyang mga tataramon sa sainda, mga tataramon na iyo mismo an maghuhusga sainda sa huring aldaw, ta ang mga ini itatao sainda para sa katuyuhan na makumbinsi sinda kan totoong Mesiyas, na iyo mismong hinaboan ninda; asin magpapakumbinsi sainda na dae nang gayong kaipuhan na maghahanap pa nin sarong Mesiyas na mag-abot, ta mayo nang maabot, laen lang kun ini sarong palsong mesiyas na magdadaya sa katawohan; ta igwa sanang sarong Mesiyas na pinagsasabi sa paagi kan mga propeta, asin an Mesiyas na iyan iyo an hinaboan kan mga Judio.
19 Ta uyon sa mga tataramon kan mga propeta, an Mesiyas maabot sa laog nin anom na gatos na taong magpoon sa panahon na an sakuyang ama maghale sa Jerusalem; asin uyon sa mga tataramon kan mga propeta, asin man sa tataramon kan anghel nin Diyos, an saiyang pangaran iyo mismo si JesuCristo, an Aki nin Diyos.
20 Asin ngonian, mga tugang ko, ako nagtataram nin malinaw na kamo dae mapasala. Asin habang an Kagurangnang Diyos nabubuhay na iyo an nagdara kan Israel paluwas sa daga nin Ehipto, asin nagtao ki Moises nin kapangyarihan na siya iyo an magtatao nin kaomayan kan mga nasyon pagkatapos na sinda makagat kan mga makamandag na hals, kun sinda maghihiling kan saindang mga mata sa halas na saiyang itinaas sa atubangan ninda, asin man tinawan siya nin kapangyarihan na saiyang dapat hampakon an gapo asin an tubig magbubulos; iyo, hilnga ako nagsasabi saindo, na habang ang mga bagay na ini totoo, asin habang an Kagurangnang Diyos nabubuhay, mayo nin ibang pangaran na itinao sa irarom nin langit laen lang na ini iyo si JesuCristo, na iyo an nasabi ko na, kun saen an tawo puwedeng mailigtas.
21 Kun kaya, nin huli sa kausang ini an kagurangnang Diyos nagpromisa sa sakuya na an mga bagay na ini na sakuyang sinusurat itatago asin iingatan, asin ipapasa-pasa sa sakuyang mga banhi, gikan sa sarong henerasyon hanggan sa sarong henerasyon, na an pangako puwedeng mautob ki Joseph, na an saiyang banhi dae nanggad mapapara habang nakatindog an kinaban.
22 Kun kaya, an mga bagay na ini mapapaduman sa mga henerasyon hanggan sa saro pang henerasyon habang an kinaban nagtitindog pa; asin ini magpapadagos uyon sa kagustuhan asin kaogmahan nin Diyos; asin an mga nasyon na magsasadire kan mga ini huhusgaran sinda uyon sa mga tataramon na isinurat.
23 Ta kami nagmaigot na magsurat, tanganing hikayaton an satuyang kaakian, asin man an satuyang katugangan, na magtubod ki Cristo, asin makipag-olian sa Diyos; ta satuyang naaaraman na sa paagi nin grasya kita naligtas, pagkatapos kan gabos na puwede nyatong gibohon.
24 Asin, maski na ngani na kita nagtutubod ki Cristo, satuyang sinusunod an mga katugonan ni Moises, asin padagos kitang maghihiling na igwa nin kapusugan ki Cristo, hanggan an katugonan mautob.
25 Ta, nin huli kaini an katugonan itinao; kun kaya an katugunan nagin gadan sa satuya, asin kita ginibong mabuhay ki Cristo nin huli sa satuyang pagtubod; pero kita nagsusunod kan katugunan nin huli kan mga kasugoan.
26 Asin kita magtaram para ki Cristo, kita mag-ogma kaiba ni Cristo, kita mababalangibog para ki Cristo, kita magpopropesiya para ki Cristo, asin kita magsusurat uyon sa satuyang mga propesiya, na tanganing satuyang maakian puwedeng makakaaram kun san an gikanan kan saindang paghahanap para sa kapatawaran kan saindang mga kasalan.
27 Kun kaya, kita magtaram manungod sa katugonan na tanganing an satuyang kaakian puwedeng makaaram sa katapusan nin katugunan; asin sinda, sa paagi nin pagkaaram sa katapusan nin katugunan, puwedeng maghanap kan buhay na yaon ki Cristo, asin makaaram kun ano an dahilan ta an katugunan itinao. Asin pagkatapos na an katugunan nautob ki Cristo, sinda dae kaipuhan na magpatagas kan saindang mga puso laban sa saiya kun noarin na an katugunan dapat na mahale.
28 Asin ngonian hilnga, banwaan ko, kamo na mga matatagas an liog; kun kaya, ako nagtaram na malinaw sa saindo, na tanganing kamo dae mapasala sa pagka-intende. Asin an mga tataramon na sakuyang naisabi na magtitindog bilang sarong testimonya laban saindo; nin huli ta an mga ini tamang-tamang gayo na magtutukdo sa kiisay man na tawo kan tamang dalan; nin huli ta an tamang dalan iyo an magtubod ki Cristo asin dae siya ipagbalewala; ta an pagbabale-wala saiya kamo man nagbabale-wala kan mga propeta asin kan mga katugunan.
29 Asin ngonian hilnga, ako masabi sa saindo na an tamang dalan iyo an magtubod ki Cristo, asin dae siya ipagbale-wala; asin si Cristo iyo an Solong Banal nin Israel; kun kaya kamo dapat na magluhod sa saiyang atubangan, sa isip, asin kusog, asin sa bilog nindong kalag; asin kun ini gigibohon nindo dae nanggad mangyayari na kamo palalayason.
30 Asin, nin huli ta ini sa kapakinabangan, na kamo kaipuhang gayo na mag-utob sa pagsunod kan mga gibo asin mga ordinansa nin Diyos hanggan sa an katugonan mangyayaring mautob lalo na idtong mga itinao ki Moises.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?