<$BlogRSDUrl$>

Thursday, December 30, 2004

2 NEPHI TSAPTER 26 

Si Cristo magtutukdo sa mga Nephita --- Nahiling ni Nephi an pagkapahamak kan saiyang mga katawohan --- Sinda magtataram gikan sa mga alpog --- An mga hentil magtutugdok nin mga palsong simbahan asin mga sikretong kumbinasyon --- An Kagurangnan nangalad sa mga tawo na gumibo nin palsong pagkasacerdote. Mga 559-545 B.C.

*******

Asin pagkatapos na si Cristo nabuhay liwat gikan sa pagkagadan magpapahiling siya sa saindo, mga kaarakian ko, asin mga namumutan kong mga tugang; asin an mga tataramon na saiyang isasabi sa saindo magigin katugunan na saindong gigibohon.
2 Ta hilnga, ako nagsasabi sa saindo na sakuyang nahiling na kadakul na mga henerasyon an mag-aagi, asin magkakaigwa nin darakulang paggigiyera asin pagralaban-laban sa saindo na mga katawohan ko.
3 Asin pagkatapos na an Mesiyas mag-abot magkakaigwa nin mga senyales na itatao sa sakuyang mga katawohan manungod sa saiyang pagkamundag, asin man sa saiyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat; asin magkangorongirhat asin teribleng gayo an aldaw na iyan para sa mga makasalanon, ta sinda mapapara; asin sinda mapapara nin huli ta sinda an nagpahale sa mga propeta, asin sa mga banal, asin saindang ginapo sinda, asin ginaradan sinda; kun kaya an kurahaw kan dugo nin mga banal nagsakat paitaas pasiring sa Diyos gikan sa daga laban sainda.
4 Kun kaya, gabos sinda na mga mapagpahalangkaw, asin naggigibo nin karigsokan, an aldaw maabot na magsusulo sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, ta sinda magigin arog kan mga panggatong.
5 Asin sinda na nanggaradan sa mga propeta, asin sa mga banal, an mga kairaroman nin kinaban iyo an maghahalon sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo; asin an mga kabukidan magtatabon sainda, asin an mga ipu-ipo iyo an magbibitbit sainda paharayo, asin an mga paharongon magbabagsak sa sainda asin iyo an magdadat-og na magin mga pedaso asin maggigiling sainda na magin pinong pulbo.
6 Asoin sinda bibisitahon nin mga nagdadaguldol, asin mga pakikilat, asin mga lino, asin gabos na klaseng mga pagdedestroso, ta an kalayo nin kaanggutan nin Kagurangnan maglalaad laban sainda, asin sinda magigin mga panggatong, asin an aldaw mag-aabot na mag-uubos sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
7 O an kulog, asin an kamondoan kan sakuyang kalag para sa mga napahamak na nagkagaradan na sakong mga kahimanwa! Ta ako, si Nephi, iyo an nakahiling kaini, asin ini haros iyo an nakapagtunaw sako sa atubangan nin Kagurangnan; pero ako dapat magpahayag sa sakuyang Diyos: An saimong mga paagi husto sana.
8 Pero hilnga, an matanos na nagdadangog sa mga tataramon nin mga propeta, asin sinda dae nadestroso, pero padagos na nagmamansay ki Cristo na may kakusugan para sa mga senyales na ipinagtao na, na maski na ngani kan gabos na persekusyon --- hilnga, iyo sinda an dae nanggad mapapara.
9 Pero an Aki nin katanosan magpapahiling sa sainda; asin siya an magpapa-omay sainda, asin sinda magkakaigwa nin katoninongan sa kaibahan niya, sagkod sa tulong mga kapag-arakian an naglipas na, asin kadakul kan ikaapat na kapag-arakian an maglilipas sa katanusan.
10 Asin kun an mga bagay na ini maglipas na, sarong madaling pagkadestroso an maabot sa sakuyang mga katawohan; ta, maski na ngani sa mga nin sakong kalag, ako nakahiling kaini; kun kaya, ako nakaaram na ini mangyayaring malipas; asin sinda nagpabakal kan saindang mga sadire na mayong kinamugtakan; ta, an pabuya kan saindang kalangkawan asin kan saindang mga kalokohan sinda maggguguno nin destroso; nin juli ta sinda nagpadaog sa diyablo asin pinili an mga gibo nin kadikloman kaysa liwanag, kaya sinda dapat na magpasiring pababa sa impyerno.
11 Ta an espiritu nin Kagurangnan dae pirmeng naghahaloy sa tawo. Asin kun an Espiritu magpundo nang maghaloy sa tawo kun kaya maabot an hidalion na pagkadestroso, asin ini iyo an nagpapammundo kan sakuyang kalag.
12 Asin habang ako nagtataram manungod sa pagkukumbinsi kan mga Judio, na si Jesus iyo mismo an Cristo, ini kaipuhan na marhay na an mga Hentil dapat na makumbinsi man na si Jesus iyo an Cristo, an daeng kasagkoran na Diyos;
13 Asin na siya nagpapabisto kan saiyang sadire sa gabos na naniniwala saiya, sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo; iyo, duman sa lambang nasyon, lahi, dila, asin katawohan, na naggigibo nin makukusog na mga milagro, senyales, asin mga kangalasan, sa mga kaarakian nin mga tawo na uyon sa saindang pagtubod.
14 Pero hilnga, ako mapropesiya sa saindo manungod sa mga huring aldaw; manungod sa mga aldaw kun noarin an Kagurangnang Diyos magdadara kan mga bagay na ini paluwas sa mga kaarakina nin mga tawo.
15 Pagkatapos na an sakuyang banhi asin an banhi kan sakuyang katugangan magluluya nin huli sa daeng pagtubod, asin hinampak kan mga Hentil; iyo, pagkatapos na an Kagurangnang Diyos nagkampo laban sainda sa palibot, asin maghahapa nin pag-atake laban sainda na igwa nin sarong pagrapado, asin magtugdok nin mga kuta laban sainda; asin pagkatapos na sinda marugmok pababa sa alpog, maski na ngani na sinda dae, pero an mga tataramon kan mga matatanos maisusurat, asin an mga pangadyeon kan mga paratubod madadangog, asin an gabos sainda na nagluya sa daeng pagtubod dae man malilingawan.
16 Nin huli ta an mga tawong hinarampak iyo an magtataram sainda gikan sa daga, asin an saindang mga pagtataram maluhay na paluwas gikan sa alpog, asin an saindang boses magin saro na igwa nin pamilyar na espiritu, nin huli ta an Kagurangnang Diyos magtatao saiya nin kapangyarihan, na tanganing siya puwedeng makapaghinghing manungod sainda, magin ini minagikan paluwas sa daga, asin an saindang mga pagtataram maghihinghing paluwas sa alpog.
17 Nin huli ta nagsabi an Kagurangnang Diyos: Sinda magsusurat kan mga bagay na mangyayari sa sainda, asin an mga ini maisusurat asin maseselyuhan sa laog nin sarong libro, asin sinda na pinanluluyahan nin huli sa daeng pagtubod dae makakapot kaiyan, nin huli ta sinda nagmawot na rumpagon an mga bagay nin Diyos.
18 Kun kaya, habang sinda na nadestroso madalion na nadestroso; asin an kadakul sa saindang mga teribleng tawo magigin arog kan aligos na pinapadpad paharayo --- iyo, kaya sinabi nin Kagurangnang Diyos: Ini mangyayari nin biglaan, madalian ---
19 Asin ini mangyayaring maglipas, na sinda na naluya nin huli sa daeng pagtubod hahampakon sa paagi kan kamot nin mga Hentil.
20 Asin an mga Hentil ilalangkaw sa kapang-abaw-abawan nin saindaing mga mata, asin mapatumba, nin huli sa kadakulaan kan saindang singkogan, na sinda nakapagpatindog nin kadakul na mga simbahan; maski na ngani kaini, saindang ibinugtak pababa an kapangyarihan asin mga milagro nin Diyos, asin nagpabantog kan saindang mga sadire kan pansadire nindang kadunungan asin pansadire nindang kaaraman, na tanganing sinda makakakua nin ganada asin hamakon an lalawgon kan mga pobre.
21 Asin igwa nin kadakul na mga simbahan na pinagturugdok na iyo an pinagpupunan nin iringgitan, asin mga pag-iiriwal-iwal, asin malisyosong gawi.
22 Asin igwa man nin mga sikretong kombinasyon, magin arog kan mga lumang kapanahunan, na uyon sa mga kumbinasyon kan diyablo, nin huli ta siya iyo an pundador nin panggagadan, asin mga gibo nin kadikloman; iyo, asin siya an nagtutulak sainda sa paagi nin liog na igwa nin sarong pinong torsido, hanggan siya mabugkusan sinda kan siayang makusog na mga torsido sagkod pa man.
23 Ta baya hilnga, namumutan kong mga tugang, ako nagsasabi saindo na an Kagurangnang Diyos dae nagtatrabaho sa kadikloman.
24 Siya dae naggigibo nin anuman na bagay laen lang kun ini para sa karahayan nin mundo; ta siya nagmumuot sa mundo, na saiyang ipinagdulot an saiyang sadireng buhay na tanganing puwede niyang maparani an gabos na mga tawo sa saiya. Kun kaya, mayo siyang kasugoan na sinda dae puwedeng magkakaigwa nin parte kan saiyang kaligtasan.
25 Hilnga, nagkukurahaw ba siya sa kiisay man, na nagsasabi: Magrayo kamo sako? Hilnga, ako nagsasabi saindo, Dae; pero siya nagsabi: Madya kamo paharani sako gabos kamong mga puro nin kinaban, magbakal nin gatas asin tangguli, na mayong kuwarta asin mayong presyo.
26 Hilnga, siya kaya nagsugo sa kiisay man na sinda dapat na magharale paluwas sa nga sinagoga, o paluwas sa mga harong nin pagsamba? Hilnga, ako nagsasabi saindo, Dae.
27 Siya kaya nagsugo sa kiisay man na sinda dae dapat makiparte sa saiyang kaligtasan? Hilnga, ako nagsasabi saindo, Dae; pero saiyang itinao ini nin libre para sa gabos na tawo; asin saiyang pinagsugo an saiyang mga katawohan na saindang hikayaton an gabos na mga tawo na magsolsol.
28 Hilnga, ginibo kaya nin Kagurangnan na magsugo sa kiisay man na sinda dae makiparte kan saiyang karahayan? Hilnga ako nagsasabi saindo, Dae; pero an gabos na tawo may pribilihiyo sa saro sa lambang saro, asin mayo nin tawong pinagbawalan.
29 Siya nagsugo na dae dapat magkaigwa nin palsong mga pagkasacerdote; ta, hilnga, an palsong pagkasacerdote iyo na an mga tawo magbabalangibog asin patindogon an saindang mga sadire bilang sarong liwanag kan mundo, na tanganing sinda makakakan nin ganada asin pag-oomaw kan kinaban; pero sinda dae naghihingoha sa kauswagan nin Sion.
30 Hilnga, an Kagurangnan iyo an nagbawal kan bagay na ini; kun kaya, an Kagurangnang Diyos nagtao nin sarong kasugoan na an gabos na tawo dapat igwa nin karahayan nin boot, na an karahayan nin boot iyo an pagkamoot. Asin laen lang na kun sinda may karahayan nin boot sinda mayo nin kamugtakan. Kun kaya, kun sinda magka-igwa nin marahay na boot sinda nanggad matugot na an trabahador sa Sion mapapahamak.
31 Pero an trabahador nin Sion dapat magtrabaho para sa Sion; ta kun sinda magtatrabaho nin huli sa kuwarta sinda nanggad mapapara.
32 Asin giraray, an Kagurangnang Diyos nagsugo na an mga tawo dae nanggad manggadan; na sinda dae nanggad magputik; na sinda dae nanggad manghabon; na sinda dae nanggad darahon an pangaran nin Kagurangnan saindang Diyos sa mayong kamugtakan; na sinda dae nanggad maara; na sinda dae nanggad magsuruhaysuhayan sa sa saro laban sa saro; na sinda dae nanggad gumibo nin mga karigsokan; asin na sinda dapat na dae nanggad maggibo kan mga bagay na ini; ta siisay man an gumibo kan mga ini mapapara.
33 Nin huli ta mayo kan mga kadaendatahan na ini naggikan sa Kagurangnan; nin huli ta siya naggigibo kan mga bagay na ikakarahay kan mga kaakian nin mga tawo; asin siya mayong ginibong mga bagay na dae nanggad puwedeng maintindihan kan mga kaakian nin tawo; asin siya nag-imbita sainda gabos na magrani saiya asin makiparte sa saiyang pagkamarahayon; asin siya mayong pinapalaen sa mga nagrarani saiya, itom asin puti; uripon asin libre, lalake asin babae; asin siya naggigiromdom sa mga tawong mangmang; asin an gabos pantay sa Diyos, pareho an Judio asin an Hentil.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?