<$BlogRSDUrl$>

Saturday, October 29, 2005

ALMA TSAPTER 12 

Si Alma nakipagdiskusyon ki Zeezrom --- An mga misteryo nin Diyos maitatao sana sa mga napano nin pagtubod --- An mga tawo paghuhusgaran sa paagi kan saindang mga kaisipan, paniniwala, mga tataramon, asin mga gibo --- An maririgsok magsasapo nin sarong espirituwal na kagadanan --- Ining mortal na buhay sarong pagsubok na kamugtakan --- An plano nin pagtutubos nagdadara na mangyari an pagkabuhay-liwat asin, sa paagi nin pagtubod, an kapatawaran nin mga kasalanan --- Ang nagsosolsol igwa nin makukuang pagkaherak sa paagi kan Solong Piniling Ake.

*******

Ngonian si Alma, nahihiling na an mga tataramon ni Amulek iyo an nakapagpatoninong ki Zeezrom, nin huli ta nahiling niya si Amulek an nakadakop saiya sa saiyang pamumutik asin pandadaya sa pagdestroso saiya, asin nahihiling na siya nagpoon sa pagtatakig sa irarom kan sarong pagkamangno nin saiyang pagkakasala, siya nagbukas kan saiyang nguso asin nagpoon sa pagtaram sa saiya, asin tanganing pakusugon an mga tataramon ni Amulek, asin tanganing mas pang maipaliwanag an mg abagay, o na tanganing mas pang mabubuksan an mga eskritura na ipinagpaliwanag ni Amulek.
2 Ngonian an mga tataramon na si Alma iyo an nagtaram ki Zeezrom nagkadarangog kan mga katawohan na yaraon sa palibot; nin huli ta an kadaklan grabe, asin siya nagtaram sa arog kaining kadunungan:
3 Ngonian Zeezrom, nahihiling mo na ika napatotohanan sa saimong pagpuputik asin kadayaan, nin huli ta ika bako sanang nagpuputik sa mga tawo kundi iyo man na ikaw nagpuputik sa Diyos; nin huli ta hilnga, siya nakakaaram na an saimong mga kaisipan ipinagpapaaram sa samuya sa paagi kan saiyang Espiritu.
4 Asin saimong napagmamasdan na kami nakakaaram na an saimong planong sarong napakatusong plano; na arog kan pagkatuso nin diyablo, nin huli ta sa pamumutik asin sa pagdadaya kaining mga katawohan na saimo sindang maipapamugtak na sinda magigin laban samuya, na tanganing isikwal kami asin tanganing maisika kami paluwas---
5 Ngonian iyo ini an plano kan saimong kaiwal, asin saiyang pinaggigibo an saiyang kapangyarihan sa paagi mo. Ngonian ako nagmamawot na saimong magiromdoman na an anuman na sakuyang maisasabi sa saimo sakuyang sasabihon para sa gabos.
6 Asin hilnga ako nagsasabi sa saindo gabos ini sarong pakana kan kaiwal, na saiyang ipinagpahayag tanganing madakop ining mga katawohan, na tanganing saiyang madara kamo sa pagkasakop niya, na tanganing kamo saiyang mapalibutang maikadena pasiring sa daeng katapusan na kapahamakan, na uyon sa kapangyarihan kan saiyang pananakop.
7 Ngonian kan si Alma nakapagtaram na kaining mga tataramon, si Zeezrom nagpoon na pagtakigan nin sobrang gayo, nin huli ta siya nakumbinseng sobra-sobra sa kapangyarihan nin Diyos; asin siya man kumbinsido na si Alma asin Amulek igwa nin pagkaaram sa mga kaisipan asin intensiyon kan saiyang puso; nin huli ta an kapangyarihan ipinagtao sainda na tanganing sinda puwedeng makanuod sa mga bagay na ini na uyon sa espiritu nin propesiya.
8 Asin si Zeezrom nagpoon na maghapot sainda na may kaigotan, na tanganing siya puwedeng makaaram nin iba pa mapanungod sa pagkabuhay-liwat kan mga gadan, pareho an mga husto asin ang mga bakong husto, asin pagdarahon na magtitindog sa atubangan nin Diyos na tanganing paghuhusgaran uyon sa saindang mga gibo?
9 Asin ngonian si Alma nagpoon na ipagpaliwanag ining mga bagay sa saiya, na nagsasabi: Ini ipinagtao sa kadaklan na tanganing makakaaram sa mga misteryo nin Diyos; daeng pagkukulang sinda ipinahayag sa irarom kan sarong estriktong pagsugo na dae ninda ipagheras sana uyon sa parte kan saiyang tataramon na saiyang ipinagtao sa mga kaakian nin mga tawo, uyon sa pagdadangog asin pag-iigot na saindang itinao sa saiya.
10 Asin kun kaya, siya na magpapatagas kan saiyang puso, iyo man sana an makakaresibe nin kadikiton sanang parte kan tataramon; asin siya na dae nagpapatagas kan saiyang puso, sa saiya ipinagtatao an pinakadakulang parte kan tataramon, magin hanggan ini itatao sa saiya na makakaaram sa mga misyteryo nin Diyos hanggan saiyang maaaraman an mga ini sa kabilugan.
11 Asin sinda na magpapatagas kan saindang mga puso, sa sainda itinatao an kadikitong parte kan tataramon sagkod na sinda dae nang pagkaaram mapanungod sa saiyang mga misteryo; asin ta pagkatapos sinda dadarahon sa pagkasakop kan diyablo, asin pangengenotan sa paagi kan saiyang kagustuhan pababa pasiring sa kapahamakan. Ngonian iyo ini an boot sabihon kan mga kadena nin impiyerno.
12 Asin si Amulek nakapagtaram nin malinaw mapanungod sa kagadanan, asin sa pagbabaghon gikan kaining mortalidad pasiring sa sarong kamugtakan na immortalidad, asin pagdadarahon sa atubangan kan korte nin Diyos, na tanganing paghuhusgaran uyon sa satuyang mga gibo.
13 Pagkatapos na kun an satuyang mga puso pinatagas na, iyo, kun satuyang pinatagas na an satuyang mga puso laban sa tataramon, na sa pagkaarog kaini na ini dae na mananagboan sa laog nyato, kaya an satuyang kamumugtakan magin makangorongirhat, nin huli ta sa pagkatapos kita magigin kondenado.
14 Nin huli ta an satuyang mga tataramon iyo an magkokondena satuya; iyo, an gabos nyatong mga gibo iyo an magkokondena satuya; asin sa laog kan makangorongirhat na kamugtakang ini kita dae makakapagpangahas na makapaghiling sa satuyang Diyos; asin kita mag-oogma kan satuyang masugo an mga gapo asin an mga kabukidan na magtatabon sa satuya na tanganing itago kita gikan sa saiyang presensiya.
15 Alagad ini dae dapat mangyayari; kita kaipuhang gayo na magdulok asin magtindog sa atubangan niya sa saiyang kamurawayan, asin sa saiyang kapangyarihan, asin sa saiyang kakusganan, kamahalan, asin kasakupan, asin makapagmangno sa satuyang daeng katapusan na pagkasupog na an gabos na saiyang mga paghuhukom husto; na siya husto sa gabos niyang mga gibo, asin na siya pano nin pagkaherak sa mga kaakian nin mga tawo, asin na siya igwa kan bilog na kapangyarihan na magliligtas sa lambang tawo na naniniwala sa saiyang pangaran asin magbubunga nin prutas na managboan para sa pagsosolsol.
16 Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi sa saindo na pagkatapos na mag-abot an sarong kagadanan, magin sa saro pang panduwang kagadanan, na iyo ngani an espirituwal na kagadanan; pagkatapos iyo iyan an panahon na an siirisay man na magkakagaradan sa saiyang mga pagkakasala, arog sa sarong temporal na kagadanan; iyo, siya magagadan arog sa mga bagay na mapanunungod sa pagkamatanos.
17 Pagkatapos iyo iyan an panahon kun noarin an saindang mga kasakitan magigin arog sa sarong danaw nin kalayo asin asupre na an laad minapaitaas sagkod sa daeng kasagkoran; asin pagkatapos iyo iyan an panahon na sinda kakadenahan pababa pasiring sa daeng katapusan na kapahamakan, uyon sa kapangyarihan asin pagkasakop ni Satanas, siya an nakapagsakop sainda na uyon sa saiyang kagustuhan.
18 Pagkatapos, ako nagsasabi sa saindo, sinda magigin arog sana na dae nagkaigwa nin pagtubos na nahimo; nin huli ta sinda dae nanggad matutubos uyon sa hustisya nin Diyos; asin sinda dae nanggad magagadan, na mahihiling na mayo na nanggad nin kalapaan.
19 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Alma nakapagtapos na sa saiyang pagtataram kaining mga tataramon, an mga katawohan nagpoon na mas lalo pang nagkangaralas;
20 Alagad igwa nin sarong Antionah, na iyo an pinakapamayong tagapagpamahala sa pag-iriba ninda, nagdulok asin nagsabi sa saiya: Ano ining saimong pinagsasabi, na an tawo magbabangon gikan sa pagkagadan asin mababago gikan kaining mortal pasiring sa sarong immortal na kamugtakan, na an kalag dae na magagadan?
21 Ano baya an ipinapasabot kan eskritura, na nagsasabi na an Diyos nagbugtak nin kerubin asin sarong naglalaad na espada sa sirangan kan harden nin Eden, ta kun dae an satuyang mga enot na mga magurang makakalaog asin magkakakan nin prutas kan kahoy nin buhay, asin mabubuhay sagkod pa man? Asin kaya samuyang nahihiling na mayong posibleng pagkakataon na sinda mabubuhay sagkod pa man.
22 Ngonian si Alma nagsabi sa saiya: Iyo ini an bagay na sakuya na kuta nang ipagpapaliwanag. Ngonian satuyang nahiling na si Adan nahulog sa paagi nin pagkakakan kan pinagbabawal na prutas, uyon sa tataramon nin Diyos; asin kaya satuyang nahihiling, na sa paagi kan saiyang pagkahulog, an bilog na tawong nilalang nagin sarong nagkawarara asin nagkahurulog na mga katawohan.
23 Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi sa saindo na kun ini nangyaring nagin posible para ki Adan na makakakan nin prutas kan kahoy nin buhay sa panahon na idto, dae na kuta na nagkaigwa nin kagadanan, asin an tataramon kuta na mayong kamanungdanan, na ginigibong an Diyos sarong putikon, nin huli ta siya nagsabi: Kun ika magkakan ika seguradong magagadan.
24 Asin satuyang nahihiling na an kagadanan minaabot sa tawong nilalang, iyo, an kagadanan na ipinagtaram na ni Amulek, na iyo an temporal na kagadanan; daeng pagkukulang na nagkaigwa nin sarong panahon na ipinagtao sa tawo na siya puwedeng magsosolsol; kun kaya an buhay na ini nagin sarong pagsubok na kamugtakan; sarong panahon nin pag-aandam na tanganing maka-atubang an Diyos; sarong panahon nin pag-aandam para kaining daeng katapusang kamugtakan na ipinagtaram na nyamo na iyo ini an mangyayari pagkatapos nin pagkabuhay-liwat kan mga gadan.
25 Ngonian, kun ini bako para sa plano nin pagtutubos, na ipinapahayag gikan pa sa pundasyon kan mundo, dae kuta na nagkaigwa nin pagkabuhay-liwat kan mga gadan; alagad nagkaigwa nin plano nin pagtutubos na ipinahayag, na iyo an magdadara na mangyari an pagkabuhay-liwat kan mga gadan, na iyo na ngani an ipinagtaram na.
26 Asin ngonian hilnga, kun ini nagin posible lamang na an satuyang enot na mga magurang nakapaglakaw asin nakakakan kan kahoy nin buhay sinda kuta na nagin daeng kasagkoran an pagigin miserable, na yaon sa daeng pag-aandaman na kamugtakan; asin kaya an plano nin pagtutubos nagi kuta nang mayong kahulugan, asin an tataramon nin Diyos nagin mayong kamanungdanan, na nagin mayong epekto.
27 Pero hilnga, bako ini an nangyari; pero ini ipinangyari sa mga tawo na sinda kaipuhan na magadan; asin pagkatapos nin kagadanan, sinda magpapasiring sa paghuhukom, magin an iyo man sanang paghuhukom na samuyang ipinagtaram na, na iyo an katapusan.
28 Asin pagkatapos na an Diyos nakapagpangyayari na an mga bagay na ini dapat na mag-abot sa tawo, hilnga, pagkatapos na saiyang nahiling na ini kapakinabangan na an tawo dapat na makaaram mapanungod sa mga bagay na kun saen saiyang ipinagpapangyayari sa sainda;
29 Kun kaya siya nagpadara nin mga anghel na tanganing makikipag-olay sainda, na iyo an nagkausa sa tawo na masaksihan an saiyang kamurawayan.
30 Asin sinda magpoon kaidtong panahon nag-aapud sa saiyang pangaran; kun kaya an Diyos nakipag-olay sa mga tawo, asin naghimong ipagpapaaram sa sainda an plano nin pagtutubos, na ipinaghanda na gikan pa sa pundasyon kan mundo; asin ini saiyang ipinagpaaram sa sainda uyon sa saindang pagtubod asin pagsosolsol asin an saindang banal na mga gibo.
31 Kun saen baga, siya nagtao nin mga kasugoan sa mga tawo, sinda na enot na naglapas sa enot na mga kasugoan arog sa mga bagay na mga tempora, asin nagin arog sa mga Diyos, na nakakaaram nin marhay hale sa maraot, ipinamumugtak an saindang mga sadire sa sarong kamugtakan na maghiro, o ipinamugtak sa sarong kamugtakan na maghiro uyon sa saindang mga kagustuhan asin mga kaogmahan, na kun gumibo nin maraot o gumibo nin marhay---
32 Kun kaya an Diyos nagtao sa sainda ninmga kasugoan, pagkatapos na saiyang ipinagpaaram sa sainda an plano nin pagtutubos, na tanganing sinda dae dapat na makagibo nin maraot, an penalidad kaini iyo an sarong ikaduwang kagadanan, na iyo an daeng katapusan na kagadanan sa mga bagay na manungod kan pagkamatanos; nin huli sa paagi kan plano nin pagtutubos dae kuta na nagkaigwa nin kapangyarihan, nin huli ta an mga gibo nin hustisya dae nanggad mapupuwede na madestroso, na uyon sa pinakahalangkaw na karahayan nin Diyos.
33 Alagad an Diys nag-apud sa mga tawo, sa pangaran kan saiyang Ake, (ini bilang iyo an plano nin pagtutubos na ipinagpahayag) na nagsasabi: Kun kamo magsosolsol, asin dae pagpatagason an saindong mga puso, kaya ako magkakaigwa nin pagkaherak sa saindo, sa paagi kan sakuyang Solong Piniling Ake;
34 Kun kaya, an siirisay man an nagsosolsol, asin dae pinatagas an saiyang puso, siya mag-aako nin pagkaerak sa paagi kan sakuyang Solong Piniling Ake, pasiring sa sarong kapatawaran kan saiyang mga pagkakasala; asin an mga ini makakalaog pasiring sa sakuyang kapahingaloan.
35 Asin an siirisay man na magpapatagas kan saiyang puso asin guminibo nin kadaendatahan, hilnga ako minasumpa sa sakuyang kaanggutan na siya dae makakalaog pasiring sa sakuyang kapahingaloan.
36 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga katugangan, hilnga ako nagsasabi sa saindo, na kun kamo magpapatagas kan saindong mga puso kamo dae makakalaog pasiring sa kapahingaloan nin Kagurangnan; kun kaya an saindong kadaendatahan iyo an magtutulak saiya na ipadara niya pababa an saiyang kaanggutan sa saindo na arog sa enot na pagpapa-anggot, iyo, uyon sa saiyang tataramon sa panhuring pagpapa-anggot na siring man sa enot, paduman sa daeng katapusan na kapahamakan kan saindong mga kalag; kun kaya, uyon sa saiyang tataramon, pasiring sa panhuring kagadanan, na siring man sa enot.
37 Asin ngonian, sakuyang mga katugangan, nagpapahiling na kami nakakaaram sa mga bagay na ini, asin sinda totoo, magsolsol kita, asin dae ta pagpatagason an satuyang mga puso, na dae ta mapa-anggot an Kagurangnan satuyang Diyos na butungon na pababa an saiyang kaanggutan sa satuya kan mga ini an saiyang ikaduwang mga kasugoan na saiyang ipinagtao sa satuya; alagad maglaog kita pasiring sa kapahingaloan nin Diyos, na ipinag-andam na uyon sa saiyang tataramon.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?