<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 29, 2005

MOSIAH TSAPTER 9 

An rekord ni Zeniff --- Sarong kasaysayan kan saiyang mga katawohan, gikan pa sa panahon na sinda naghale sa daga nin Zarahemla hanggan sa panahon na sinda pinagligtas paluwas sa mga kamot nin mga Lamanita. Komponido nin mga Tsapter 9 hanggan 22 inklusibo.

Si Zeniff iyo an pamayo kan sarong grupo na gikan sa Zarahemla na tanganing sadirehon an kadagaan nin Lehi-Nephi --- An Lamanitang hade iyo an nagtugot na manahon ninda an kadagaan --- Nagkaigwa nin sarong giyera sa tahaw kan mga Lamanita asin mga katawohan ni Zeniff.

*******

Ako, si Zeniff, na tinukdoan nin gabos na lengguwahe kan mga Nephita, asin nagkaigwa nin sarong kaaraman kan daga nin Nephi, o kan daga nin enot na kamanahan kan samuyang ama, asin ipinadara bilang sarong espiya sa mga Lamanita na ako puwedeng mag-espiya kan saindang mga puwersa, na tanganing an samuyang armada puwedeng makilaban sainda asin idestroso sinda --- pero kan ako makahiling na igwa nin marhay sa sainda ako nagkaigwa nin pagmawot na dae na sana sinda pagdestrosohon.
2 Kun kaya, ako nakipagbingkilan sa sakuyang mga katugangan sa may kaparangan, nin huli ta ako nagboot na an samuyang tagapamahala kaipuhang gayo na gumibo nin sarong tratado sa sainda; pero siya bilang sarong maisog asin sarong tawong paha sa dugo nagsugo na ako dapat na gadanon; pero ako tinabangan sa paagi nin pagdanak nin kadakul na dugo; nin huli ta an ama nakipaglaban sa ama, asin an tugang nakipaglaban sa tugang, hanggan sa an kadaklan kan samuyang armada nadestroso sa kaparangan; asin kami nagbalik kairiba an iba man na nakaligtas, pasiring sa daga nin Zarahemla, na tanganing maisabi an estoryang nangyari sa saindang mga agom asin mga kaakian.
3 Asin dae naghaloy, ako na grabeng gayo an paghuhugop-hugop na manahon an kadagaan kan samuyang mga ama, nagtiripon nin kadakul na mga tawo na nagmamawot na magpasiring tanganing pagsadirehon an daga, asin nagpoon giraray sa samuyang paglakbay sa kaparangan pasiringon duman sa kadagaan; pero kami hinampak nin taggutom asin makuniot na mga kasakitan; nin huli ta kami nagin maluya na maggiromdom sa Kagurangnan samuyang Diyos.
4 Maski na ngani kaini, pagkatapos nin kadakul na mga aldaw na paglakbay sa kaparangan samuyang itinugdok an samuyang ng tolda sa lugar ken saen an satuyang katugangan ginaradan, na kaidto harani sa daga nin satuyang mga ama.
5 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpasiring giraray na kaiba nin apat kong mga tawo paduman sa siyudad, naglaog paduman sa hade, na tanganing ako puwedeng makaaram kan disposisyon nin hade, asin na ako puwedeng makaaram kun ako puwedeng makalaog na kaiba an sakong katawohan asin pagsadirehon an daga sa matuninong na paagi.
6 Asin ako nagpasiring paduman sa hade, asin siya nakipagtipan sakuya na ako puwedeng magsadire kan daga nin Lehi-Nephi, asin an daga nin Shilom.
7 Asin siya man nagmando na an saiyang mga katawohan kaipuhan, na maghale paluwas sa kadagaan, asin ako asin an sakuyang mga katawohan nagpasiring sa kadagaan na idto na tanganing pagsadirehon ini.
8 Asin kami nagpoon sa pagtugdok nin mga pagharongon, asin sa paghirahay kan mga dingding kan siyudad nin Lehi-Nephi, asin kan siyudad nin Shilom.
9 Asin kami nagpoon sa pagbungkal nin daga, iyo, igwa kami nin gabos na klaseng mga pisog, may mga pisog nin mais, asin nin trigo, asin sebada, asin nin neas, asin nin seum, asin nin mga banhi nin gabos na klaseng nagbubunga na mga kahoy; asin kami nagpoon sa pagdakul asin sa pag-asenso sa dagang ini.
10 Ngonian iyo ini an katusuhan asin kadayaan ni hadeng Laman, na darahon an sakuyang mga katawohan sa pagka-uripon, na saiyang ipinahunod an daga na tanganing kami iyo an puwedeng makapagsadire kaini.
11 kun kaya ini nangyaring naglipas, na pagkatapos na kami nakapag-erok na sa daga sa laog nin doseng taon an hade nagpoon na sa paghandal, nin huli ta sa maski anuman na paagi an sakuyang mga katawohan puwedeng magigin makusog sa kadagaan, asin na sinda dae puwedeng mangingibabaw sainda asin darahon sinda pasiring sa pagka-uripon.
12 Ngonian sinda sarong hugakon asin sarong mga katawohan na nagsasamba nin mga rebulto; kun kaya sinda nagin mapagmawot na darahon kami sa pagka-uripon, na tanganing sinda magpakabundat sa saindang mga sadire kan mga kapagalan kan samuyang mga kamot; iyo, na tanganing sinda puwedeng magpista sa saindang mga sadire kan mga alaga ming mga hayop sa samuyang mga pasabsaban.
13 Kun kaya ini nangyaring naglipas na si hadeng Laman nagpoon sa pag-estira kan saiyang mga katawohan na tanganing sinda puwede nang makipaglaban sa sakuyang mga katawohan; kun kaya nagkaigwa nin pagpoon nin mga giyera asin pagralaban-laban sa laog nin kadagaan na ini.
14 Nin huli ta, sa ika-treseng taon kan sakuyang paghahade sa daga nin Nephi, asin sa harayong sur na parte nin daga nin Shilom, kan an sakuyang mga katawohan nagpapa-inom asin nagpapasabsab kan saindang mga alagang hayop, asin nagbubungkal kan saindang daga, sarong kadakul na numero nin mga Lamanita an nag-arabot sa sainda asin nagpoon sa paggaradan sainda, asin sa pagkurua kan saindang mga hayop, asin kan mga mais kan saindang omahan.
15 Iyo, asin ini nangyaring naglipas na sinda nadurulag, an gabos na dae naperwisyo, maski na ngani idtong yaraon sa siyudad nin Nephi, asin nag-apud sakuya para sa paghagad nin proteksiyon.
16 Asin ini nangyaring naglipas na ako nag-armas sainda nin mga busog, asin mga pana; may mga espada, asin mga pantusok, asin mga pamakol, may mga tirador, asin may gabos na manera nin armas na samuyang na-imbento, asin ako ain an sakuyang mga katawohan nagluwas ssa pakipaglaban sa mga Lamanita sa pakigiyera.
17 Iyo, sa kakusugan nin Kagurangnan kami nagluwas sa pakipaglaban sa mga Lamanita; nin huli ta ako asin an sakuyang mga katawohan nagtangis nin makusog sa Kagurangnan na siya an magliligtas samuya paluwas sa mga kamot nin samuyang mga kaiwal, nin huli ta kami namuklat sa sarong pagkarigomdom kan iligtas an samuyang mga ama.
18 Asin an Diyos nakadangog sa samuyang mga pagtatangis asin sinimbag an samuyang mga pangadyeon; asin kami nagruluwas sa paagi kan saiyang kusog; iyo, kami nanggad nagluwas laban sa mga Lamanita, asin sa sarong aldaw asin sarong banggi kami nakagadan nin tulong ribo asin kuwarenta asin tres; samuya sindang ginaradan maski ngani hanggan sa an nakapagpaluwas sainda gikan sa samuyang daga.
19 Asin ako, an sadire ko, sa paagi kan sadire kong mga kamot, nakapagtabang na sainda sa paglubong kan saindang mga bagay. Asin hilnga, sa samuyang dakulang pagkamundo asin pagtatangis, duwang gatos asin sitenta asin nuebe kan an satuyang mga katugangan na ginaradan.

MOSIAH TSAPTER 8 

Si Ammon nagtukdo sa mga katawohan ni Limhi --- Saiyang napag-araman an biyente kuwatrong lamina kan mga Jaredita --- An mga sinaunang mga rekord puwedeng isalin nin mga Tagapagkita --- An regalo nin pagigin Tagapagkita minalabaw sa gabos na iba pa.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si hadeng Limhi nagtapos na sa pagtataram sa saiyang mga katawohan, nin huli ta siya nagtaram nin kadakul na mga bagay sa sainda asin kadikit sana sa sainda an sakuyang naisurat sa librong ini, saiyang pinagsabihan an saiyang mga katawohan kan gabos na mga bagay mapanungod sa saindang mga katugangan na yaraon sa daga nin Zarahemla.
2 Asin saiyang hinimo na si Ammon magtindog sa atubangan nin kadakulan na mga katawohan, asin pinag-otro giraray na sinasabi sainda an gabos na mga pangyayari kan saindang mga katugangan magpoon sa panahon na si Zeniff naghale paluwas sa daga maski hanggan sa panahon na siya sa saiyang sadire makaabot sa kadagaan na ini.
3 Asin siya man nag-otro giraray na sabihon sainda an huring mga tataramon ni haden Benjamin na itinukdo sainda, asin ipinaliwanag sa sainda para sa mga katawohan ni hadeng Limhi, na tanganing sinda puwedeng makasabot kan gabos na mga tataramon na saiya nang naitaram.
4 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos siya nakagibo na kan gabos na ini, na si hadeng Limhi nagpauli na sa kadaklan na mga katawohan, asin nagsasabi na sinda puwede nang mag-uruli sa lambang saro nindang pagsasadireng mga harong.
5 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang pinakua an mga lamina na igwang laman na rekord kan saiyang mga katawohan magpoon pa sa panahon na sinda naghale sa daga nin Zarahemla, na ini darahon sa atubangan ni Ammon, na tanganing saiyang basahon an mga ini.
6 Ngonian, habang hinihiling ni Ammon an mga rekord, an hade naghapot saiya na tanganing makaaram kun puwede siyang magsalin nin mga lengguwahe, asin si Ammon nagtaram saiya na siya dae makakagibo kaini.
7 Asin an hade nagsa sa saiya: Bilang nagagabatan kan mga kasaktan kan sakuyang mga katawohan, ako magsusugo nin kuwarenta asin tulo kan sakuyang mga katawohan na maglakaw pasiring sa kaparangan na tanganing sa kakahuyan puwede nindang managboan an daga nin Zarahemla, na kami puwedeng magpatabang sa satuyang mga katugangan na iligtas kita paluwas sa kauripnan.
8 Asin sinda nagkawarara sa kaparangan sa laog nin kadakul na mga aldaw, pero sinda nagin maigot, asin nakatagbo bako an daga nin Zarahemla kundi nagbalik sa dagang ini, nakapagbiyahe sinda sa sarong kadagaan na yaon sa kadakul na katubigan, nakadiskubre nin sarong kadagaan na pinagkaralatan nin mga tolang nin mga tawo, asin nin mga hayop, asin ini man nakokoberan nin mga raot na mga pagharongon sa lambang klase, nakadiskubre nin sarong kadagaan na pinag-eerokan nin sarong mga katawohan na grabe kadakul arog kan mga hukbo nin Israel.
9 Asin ta para igwa sinda nin sarong testimonya na an mga bagay na saindang sinasabi totoo saindang pinagdara an beinte kuwatrong lamina na napapano nin mga ukit, asin an mga ini purong bulawan.
10 Asin hilnga, man, sinda nakapagdara nin mga baluti sa daghan, na mga darakula, asin sinda himo sa bronse asin sa tanso, asin yaon sa marhay na kamugtakan.
11 Asin giraray, sinda nakapagdara nin mga espada, na an mga kaputan kaini mayo na, asin an mga tarom kaini napapatos na nin kalawang; asin mayo ni saro sa daga na puwedeng makapagsalin kan lengguwahe o sa mga nagka-urukit na yaon sa mga lamina. Kun kaya ako naghapot sa sainda: Dae ka nakakapagsalin?
12 Asin ako nagsasabi sa saindo giraray: Nakakamidbid ka daw nin siisay man na puwedeng magsalin? Nin huli ta ako nagmamawot na an mga talaan na ini kaipuhan na maisalin sa samuyang lengguwahe; nin huli ta, baka, sinda magtatao samuya nin sarong kaaraman sa sarong katadaan nin mga katawohan na nadestroso na, kun saen ining mga rekord naggikan; o, baya, sinda magtatao nin sarong kaaraman kaining mga katawohan mismo na nadestroso na; asin ako nagmamawot na maaraman kun ano an dahilan kan saindang pagkadestroso.
13 Ngonian si Ammon nagsabi sa saiya: Ako may kaseguruhan na magsasabi saimo, o hade, kan sarong tawo na makapagsalin kan mga rekord; nin huli ta siya sa sa arin man na lugar an puwedeng maghiling, asin magsalin nin gabos na mga rekord na gikan sa lumang panahon; asin ini sarong regalo gikan sa Diyos. Asin sinda pinag-aapod na Tagapagsalin, asin mayong tawo na makakahiling sa mga ini laen lang kun siya sinugo, ta baka siya maghiling kan mga bagay na dapat niyang mabasa asin siya mapapahamak. Asin an siisay man na sinugo na magbasa kan mga nin, siya pinag-aapud na Tagapagkita.
14 Asin hilnga, an hade nin mga katawohan na yaon sa daga nin Zarahemla iyo an tawo na pinagsugo na tanganing iyo an gumibo kaining mga bagay, asin na siya sana an igwa kaining pinakahalangkaw na regalo gikan sa Diyos.
15 Asin an hade nagsabi na an sarong Tagapagkita mas halangkaw kesa sarong propeta.
16 Asin si Ammon nagsabi na an sarong Tagapagkita iyo an sarong Tagapagpahayag asin sarong propeta man; asin sarong regalo na mas pinakahalangkaw na puwedeng mayong tawo an igawa kaini, laen lang kun siya may kapot na kapangyarihan na gikan sa Diyos, na mayong tawo an makakagibo; pero an sarong tawo puwedeng magkaigwa nin makusog na kapangyarihan na itinao saiya gikan sa Diyos.
17 Pero an sarong Tagapagkita makakaaram nin mga bagay na nangyari sa lumang panahon, asin man nin mga bagay na mangyayari sa paabot pa sanang panahon, asin sa paagi ninda an gabos na mga bagay maipapahayag, o, ngani, na an sikretong mga bagay mahihimong magigibo, asin an nakatagong mga bagay mailuluwas sa liwanag, asin an mga bagay na dae pa naaaraman mahihimong maipapaaram sa paagi ninda lalo na idtong dae pa kuta na puwedeng mapag-araman.
18 Asin ngonian, kan si Ammon naghimo nang magtapos kan pagtataram kaining mga tataramon an hade nag-ogmang gayo, asin nagtao nin kapasalamatan sa Diyos, na nagsasabi: Mayong duda na may sarong misteryo an nakapalaman sa laog kaining mga lamina, asin an mga Tagapagsalin na ini mayong duda na preparado para sa katuyuhan nin pagbukas kan gabos kaining mga misteryo sa mga kaarakian nin mga tawo.
20 O gurano daw baya kamakangangalas an mga gibo nin Kagurangnan, asin gurano daw baya kalawig na siya kairiba kan saiyang mga katawoha; iyo, asin gurano daw kabuta asin dae marurup an mga kaisipan nin mga kaarakian nin mga tawo; nin huli ta sinda dae naghahanap nin kadunungan, nin gumibo sindang pagmawoton na siya an mangingibabaw sainda.
21 Iyo, sinda an arog sa layas na hayop na nagsuhay gikan sa pastor, asin nagkawaratak-watak, asin pinaralayas, asin nagin mga pagkakan nin mga marigsok na hayop nin kakahuyan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?