<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 29, 2005

MOSIAH TSAPTER 8 

Si Ammon nagtukdo sa mga katawohan ni Limhi --- Saiyang napag-araman an biyente kuwatrong lamina kan mga Jaredita --- An mga sinaunang mga rekord puwedeng isalin nin mga Tagapagkita --- An regalo nin pagigin Tagapagkita minalabaw sa gabos na iba pa.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si hadeng Limhi nagtapos na sa pagtataram sa saiyang mga katawohan, nin huli ta siya nagtaram nin kadakul na mga bagay sa sainda asin kadikit sana sa sainda an sakuyang naisurat sa librong ini, saiyang pinagsabihan an saiyang mga katawohan kan gabos na mga bagay mapanungod sa saindang mga katugangan na yaraon sa daga nin Zarahemla.
2 Asin saiyang hinimo na si Ammon magtindog sa atubangan nin kadakulan na mga katawohan, asin pinag-otro giraray na sinasabi sainda an gabos na mga pangyayari kan saindang mga katugangan magpoon sa panahon na si Zeniff naghale paluwas sa daga maski hanggan sa panahon na siya sa saiyang sadire makaabot sa kadagaan na ini.
3 Asin siya man nag-otro giraray na sabihon sainda an huring mga tataramon ni haden Benjamin na itinukdo sainda, asin ipinaliwanag sa sainda para sa mga katawohan ni hadeng Limhi, na tanganing sinda puwedeng makasabot kan gabos na mga tataramon na saiya nang naitaram.
4 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos siya nakagibo na kan gabos na ini, na si hadeng Limhi nagpauli na sa kadaklan na mga katawohan, asin nagsasabi na sinda puwede nang mag-uruli sa lambang saro nindang pagsasadireng mga harong.
5 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang pinakua an mga lamina na igwang laman na rekord kan saiyang mga katawohan magpoon pa sa panahon na sinda naghale sa daga nin Zarahemla, na ini darahon sa atubangan ni Ammon, na tanganing saiyang basahon an mga ini.
6 Ngonian, habang hinihiling ni Ammon an mga rekord, an hade naghapot saiya na tanganing makaaram kun puwede siyang magsalin nin mga lengguwahe, asin si Ammon nagtaram saiya na siya dae makakagibo kaini.
7 Asin an hade nagsa sa saiya: Bilang nagagabatan kan mga kasaktan kan sakuyang mga katawohan, ako magsusugo nin kuwarenta asin tulo kan sakuyang mga katawohan na maglakaw pasiring sa kaparangan na tanganing sa kakahuyan puwede nindang managboan an daga nin Zarahemla, na kami puwedeng magpatabang sa satuyang mga katugangan na iligtas kita paluwas sa kauripnan.
8 Asin sinda nagkawarara sa kaparangan sa laog nin kadakul na mga aldaw, pero sinda nagin maigot, asin nakatagbo bako an daga nin Zarahemla kundi nagbalik sa dagang ini, nakapagbiyahe sinda sa sarong kadagaan na yaon sa kadakul na katubigan, nakadiskubre nin sarong kadagaan na pinagkaralatan nin mga tolang nin mga tawo, asin nin mga hayop, asin ini man nakokoberan nin mga raot na mga pagharongon sa lambang klase, nakadiskubre nin sarong kadagaan na pinag-eerokan nin sarong mga katawohan na grabe kadakul arog kan mga hukbo nin Israel.
9 Asin ta para igwa sinda nin sarong testimonya na an mga bagay na saindang sinasabi totoo saindang pinagdara an beinte kuwatrong lamina na napapano nin mga ukit, asin an mga ini purong bulawan.
10 Asin hilnga, man, sinda nakapagdara nin mga baluti sa daghan, na mga darakula, asin sinda himo sa bronse asin sa tanso, asin yaon sa marhay na kamugtakan.
11 Asin giraray, sinda nakapagdara nin mga espada, na an mga kaputan kaini mayo na, asin an mga tarom kaini napapatos na nin kalawang; asin mayo ni saro sa daga na puwedeng makapagsalin kan lengguwahe o sa mga nagka-urukit na yaon sa mga lamina. Kun kaya ako naghapot sa sainda: Dae ka nakakapagsalin?
12 Asin ako nagsasabi sa saindo giraray: Nakakamidbid ka daw nin siisay man na puwedeng magsalin? Nin huli ta ako nagmamawot na an mga talaan na ini kaipuhan na maisalin sa samuyang lengguwahe; nin huli ta, baka, sinda magtatao samuya nin sarong kaaraman sa sarong katadaan nin mga katawohan na nadestroso na, kun saen ining mga rekord naggikan; o, baya, sinda magtatao nin sarong kaaraman kaining mga katawohan mismo na nadestroso na; asin ako nagmamawot na maaraman kun ano an dahilan kan saindang pagkadestroso.
13 Ngonian si Ammon nagsabi sa saiya: Ako may kaseguruhan na magsasabi saimo, o hade, kan sarong tawo na makapagsalin kan mga rekord; nin huli ta siya sa sa arin man na lugar an puwedeng maghiling, asin magsalin nin gabos na mga rekord na gikan sa lumang panahon; asin ini sarong regalo gikan sa Diyos. Asin sinda pinag-aapod na Tagapagsalin, asin mayong tawo na makakahiling sa mga ini laen lang kun siya sinugo, ta baka siya maghiling kan mga bagay na dapat niyang mabasa asin siya mapapahamak. Asin an siisay man na sinugo na magbasa kan mga nin, siya pinag-aapud na Tagapagkita.
14 Asin hilnga, an hade nin mga katawohan na yaon sa daga nin Zarahemla iyo an tawo na pinagsugo na tanganing iyo an gumibo kaining mga bagay, asin na siya sana an igwa kaining pinakahalangkaw na regalo gikan sa Diyos.
15 Asin an hade nagsabi na an sarong Tagapagkita mas halangkaw kesa sarong propeta.
16 Asin si Ammon nagsabi na an sarong Tagapagkita iyo an sarong Tagapagpahayag asin sarong propeta man; asin sarong regalo na mas pinakahalangkaw na puwedeng mayong tawo an igawa kaini, laen lang kun siya may kapot na kapangyarihan na gikan sa Diyos, na mayong tawo an makakagibo; pero an sarong tawo puwedeng magkaigwa nin makusog na kapangyarihan na itinao saiya gikan sa Diyos.
17 Pero an sarong Tagapagkita makakaaram nin mga bagay na nangyari sa lumang panahon, asin man nin mga bagay na mangyayari sa paabot pa sanang panahon, asin sa paagi ninda an gabos na mga bagay maipapahayag, o, ngani, na an sikretong mga bagay mahihimong magigibo, asin an nakatagong mga bagay mailuluwas sa liwanag, asin an mga bagay na dae pa naaaraman mahihimong maipapaaram sa paagi ninda lalo na idtong dae pa kuta na puwedeng mapag-araman.
18 Asin ngonian, kan si Ammon naghimo nang magtapos kan pagtataram kaining mga tataramon an hade nag-ogmang gayo, asin nagtao nin kapasalamatan sa Diyos, na nagsasabi: Mayong duda na may sarong misteryo an nakapalaman sa laog kaining mga lamina, asin an mga Tagapagsalin na ini mayong duda na preparado para sa katuyuhan nin pagbukas kan gabos kaining mga misteryo sa mga kaarakian nin mga tawo.
20 O gurano daw baya kamakangangalas an mga gibo nin Kagurangnan, asin gurano daw baya kalawig na siya kairiba kan saiyang mga katawoha; iyo, asin gurano daw kabuta asin dae marurup an mga kaisipan nin mga kaarakian nin mga tawo; nin huli ta sinda dae naghahanap nin kadunungan, nin gumibo sindang pagmawoton na siya an mangingibabaw sainda.
21 Iyo, sinda an arog sa layas na hayop na nagsuhay gikan sa pastor, asin nagkawaratak-watak, asin pinaralayas, asin nagin mga pagkakan nin mga marigsok na hayop nin kakahuyan.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?