<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, July 19, 2006

MORONI TSAPTER 10 

Sarong patotoo sa Libro ni Mormon mag-aabot sa paagi nin kapangyarihan nin Banal na Espiritu--- An mga regalo kan Espiritu pinagtatao sa mga paratubod--- An Espirituwal na mga regalo pirmeng ka-antabay nin pagtubod--- An mga tataramon ni Moroni nagsasaguysoy gikan sa alpog--- Magdulok kamo ki Cristo, magin perpekto sa saiya, asin pakabanala an saindong mga kalag.

*******

Ngonian ako, si Moroni, nagsusurat nin bagay na pighuhuna kong marhay; asin ako nagsusurat sa sakuyang mga katugangan, an mga Lamanita; asin ako nagmamawot na sinda dapat na makaaram na sobra na sa apat na gatos asin beynteng taon an naglipas na magpoon pa na an senyal pinagtao na manungod sa pag-abot ni Cristo.
2 Asin sakuyang pinagselyuhan ining mga rekord, pagkatapos na ako makapagsabi na nin kadikit na mga tataramon sa paagi nin pagpapagiromdom sa saindo.
3 Hilnga, ako magpapagiromdom saindo na sa panahon na magbabasa kamo kaining mga bagay, kun ini kadunungan nin Diyos na kamo magbabasa sainda, na tanganing saindong magigiromdoman kun gurano napano nin pagkaherak an Kagurangnan sa mga kaarakian nin mga tawo, magpoon pa sa paglalang ki Adan sagkod sa panahon na saindong maresibe an mga bagay na ini, asin paghorop-horopan ini sa saindong mga puso.
4 Asin sa panahon na maresibe nindo an mga bagay na ini, sakuyang ipagpagiromdom saindo na maghapot kamo sa Diyos, an Eternal na Ama, sa pangaran ni Cristo, kun an mga bagay na ini bakong totoo; asin kun kamo maghahapot na igwang sarong sinserong puso, na may tunay na katuyuhan, na igwang pagtubod ki Cristo, saiyang ipagpamate an katotohanan kaini sa saindo, sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu.
5 Asin sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu saindong magkakaararaman an katotoohan kan gabos na mga bagay.
6 Asin an anuman na bagay na marhay husto asin tunay; kun baya, mayong marhay na pinagsisikwal si Cristo, pero nagpapatunay na siya iyo nanggad.
7 Asin saindong maaaraman na siya iyo nanggad, sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu; kun baya ako magpapagiromdom saindo na dae nindo ipagsikwal an kapangyarihan nin Diyos; nin huli ta siya naggigibo na may kapangyarihan, na uyon sa pagtubod kan mga kaarakian nin mga tawo, pareho ngonian asin sa aga, asin sa daeng kasagkoran.
8 Asin giraray, ako nagpapagiromdom saindo, mga katugangan ko, na dae nindo ipagsikwal an mga regalo nin Diyos, nin huli ta sinda kadakulon; asin sinda naggigikan sa kaparehong Diyos. Asin igwa nin kadakul na mga paagi na ining mga regalo pinagpapamahala; pero ini iyo sa kaparehong Diyos na naggigibo sa gabos-gabos; asin sinda pinagtatao sa paagi nin pagpapamate kan Espiritu nin Diyos sa mga tawo, tanganing pakinabangan ninda.
9 Nin huli ta, sa saro ini pinagtatao sa paagi kan Espiritu nin Diyos, na tanganing siya puwedeng magtukdo sa tataramon nin kadunungan;
10 Asin sa iba, na tanganing siya puwedeng magtukdo sa tataramon nin kaaraman sa paagi nin kapareho man sanang Espiritu;
11 Asin sa iba man, grabeng gayo kadakulang pagtubod; asin sa iba pa, an mga regalo nin pagbubulong sa paagi nin kapareho man sanang Espiritu;
12 Asin giraray, sa iba, na tanganing siya makapaggibo nin darakulang mga milagro;
13 Asin giraray, sa iba, na tanganing siya makapagpropesiya mapanungod sa gabos na mga bagay;
14 Asin giraray, sa iba, an makahiling nin mga anghel asin pagmiministeryo nin mga espiritu;
15 Asin giraray, sa iba, gabos na klase nin mga lengguwahe;
16 Asin giraray, sa iba, an interpretasyon kan mga lengguwahe asin manlaen-laen na klaseng mga tataramon.
17 Asin an gabos na ining mga regalo naggikan sa Espiritu ni Cristo; asin sinda minaabot sa lambang manlaen-laen na mga tawo, na uyon sa saiyang kagustuhan.
18 Asin ako magpapagiromdom saindo, sakuyang namumutan na mga katugangan, na saindong paggigiromdomon na an lambang marhay na regalo naggigikan ki Cristo.
19 Asin ako magpapagiromdom saindo, sakuyang namumutan na mga katugangan, na saindong pagigiromdomon na siya pareho kasuodma, ngonian, asin sa daeng kasagkoran, asin an gabos na ining mga regalo na sakuyang pinagsasabi, na espirituwal, dae nanggad wawarao, magin sagkod na an kinaban magtitindog, laen lang kun uyon sa daeng pagtubod kan mga kaarakian nin mga tawo.
20 Kun baya, dapat na magkaigwa nin pagtubod; asin kun igwa talagang pagtubod dapat igwa man nin paglaom; asin kun igwa talagang paglaom igwa man nin pagkamoot sa kapwa tawo.
21 Asin laen lang na kamo igwang pagkamoot sa kapwa tawop kamo dae nanggad maliligtas sa kahadean nin Diyos; ni kamo maliligtas sa kahadean nin Diyos kun mayo kamong pagtubod; ni mangyari saindo kun kamo mayong paglaom.
22 Asin kun kamo mayong paglaom kamo talaga yaon sa kawaraan; asin an kawaraan nangyayari nin huli sa kadaendatahan.
23 Asin si Cristo tunay na nagsabi sa satuyang mga ama: Kun kamo igwa ning pagtubod saindong maggigibo an gabos na mga bagay na kapakipakinabang sa sakuya.
24 Asin ngonian ako magsasabi para sa gabos na katapusan nin kinaban--- na kun an aldaw mag-aabot na an kapangyarihan asin mga regalo nin Diyos hahaleon sa pag-iriba nindo, ini mangyayari nin huli sa mayong pagtubod.
25 Asin herak man sa mga kaarakian nin mga tawo kun iyo ini an mangyayari; nin huli ta mayo ni saro saindo an makakagibo nin marhay sa pag-iriba nindo, mayo ni saro. Nin huli ta kun igwang saro sa pag-iriba nindo na naggigibo nin marhay siya maggigibo sa paagi nin kapangyarihan asin mga regalo nin Diyos.
26 Asin herak man sa saiya na dae naggigibo kaining mga bagay asin magagadan, nin huli ta sinda nagadan sa saindang mga kasalan, asin sinda dae nanggad maliligtas sa kahadean nin Diyos; asin ako nagsasabi kaini uyon sa mga tataramon ni Cristo; asin ako dae nagpuputik.
27 Asin ako nagpapagiromdom saindo na tanganing magigiromdoman an mga bagay na ini; nin huli ta an panahon hidaling minaabot na kamo makakaaram na ako dae nagpuputik; nin huli ta saind akong mahihiling na yaon sa hukuman nin Diyos; asin an Kagurangnang Diyos iyo an magsasabi sa saindo: Bako daw na piangdeklara ko an sakuyang mga tataramon sa saindo, na pinagsurat kan tawong ini, na arog sa saro na nagkukurahaw gikan sa kagadanan, iyo, magin arog sa sarong nagsasaguysoy paluwas sa alpog.
28 Ako minadeklara kaining mga bagay sa kautuban kan mga propesiya. Asin hilnga, sinda magluluwas gikan sa nguso kan daeng katapusang Diyos; asin an saiyang mga tataramon padagos na magsasaguysoy gikan sa sarong henerasyon pasiring pa sa sarong henerasyon.
29 Asin an Diyos magpapahiling sa saindo, na ining sakuyang pinagsurat tunay nanggad.
30 Asin giraray ako magpapagiromdom sa saindo na kamo magdulok ki Cristo, asin mangaputan sa lambang marhay na regalo, asin dae magkapot sa mararaot na regalo, ni sa maationg bagay.
31 Asin magmata, asin magbuhat gikan sa alpog, O Jerusalem; oiyo, asin sul-uton baya an saimong madahumon na mga bado, O akeng babae ni Zion; asin pakusugon an saimong mga estaka asin palawiga an saimong mga kasagkoran sagkod pa man, na tanganing ika dae na nanggad malalawigaw, na an mga tipan kan Daeng Kasagkorang Ama na saiyang pinaghimo sa saimo, O harong nin Israel, lugod mautob.
32 Iyo, magdulok kamo ki Cristo, asin magin perpekto sa saiya, asin isikwal an saindong mga sadire sa gabos na bakong kabanalan; asin kun kamo magsisikwal kan saindong mga sadire kan gabos na bakong kabanalan, asin mamoot sa Diyos sa bilog nindong kapsugan, isip asin kusog, kaya an saiyang grasya maninigong tama sana para saindo, na sa paagi kan saiyang grasya kamo puwedeng magin perpekto ki Cristo; asin sa paagi kan grasya nin Diyos na kamo perpekto ki Cristo, kamo dae nanggad makapagsisikwal sa kapangyarihan nin Diyos.
33 Asin giraray, kun kamo sa paagi kan grasya nin Diyos nagin perpekto ki Cristo, asin dae magsisikwal kan saiyang kapangyarihan, kamo pakakabanalon ki Cristo sa paagi kan grasya nin Diyos, sa paagi kan pagpapabulos nin dugo ni Cristo, na yaon sa tipan kan Ama para sa kapatawaran kan saindong mga kasalan, na tanganing kamo magigin banal, na mayong dugta.
34 Asin ngonian ako magpapaaram na sa gabos, paaram. Ako sa di mahaloy magpapaduman na tanganing magpahingalo na sa paraiso nin Diyos, sagkod na an sakuyang espiritu asin hawak magkakasararo giraray, asin ako pagdadarahon na mapanggana sa kaitaasan nin paros, tanganing makipaghilingan saindo sa atubangan nin marahayon na hukuman kan dakulang Jehovah, an Daeng Kasagkorang Hukom kan mga buhay asin gadan. Amen.

(1:45 pm end of encoding)

MORONI TSAPTER 9 

An ikaduwang surat ni Mormon sa saiyang akeng lalake na si Moroni.

Parehong an mga Nephita asin mga Lamanita nagpakabuhong asin nagpakamaraot--- Sinda nagparasakitan asin naggagaradanan sa lambang saro--- Si Mormon nagpangadye na an grasya asin karahayan mag-abot ki Moroni sagkod pa man.

*******

Sakuyang namumutan na ake, ako nagsurat saimo giraray na tanganing maaraman mo na buhay pa man ako; pero ako nagsurat kan mga bagay na mas grabe kangana.
2 Nin huli ta hilnga, ako nagkaigwa nin matindihong pakikipaglabanan sa mga Lamanita, na kun saen kami dae nakagana; asin si Archeantus nagadan na sa paagi nin espada, asin man si Luram asin Emron; iyo, asin kami nawaraan nin sarong dakulang bilang kan satuyang piling mga tauhan.
3 Asin ngonian hilnga, ake ko, ako natatakot na baka an mga Lamanita iyo an magdedestroso kaining mga katawohan; nin huli ta sinda dae nagsosorolsol, asin si Satanas iyo an nag-estira sainda nin padagos na mag-anggot sa lambang saro.
4 Hilnga, ako naghihingoha na padagos na kaiba ninda; asin kun ako magtataram nin tataramon nin Diyos na may katadungan sinda pinagpanguykuyan asin nagka-aranggot kontra sakuya; asin kun ako dae naggagamit nin katadungan saindang pinapatagas an saindang mga puso kontra sainda; kun baya, ako natatakot na baka an Espiritu nin Kagurangnan mag-uuntok nang makipag-ibahan sainda.
5 Nin huli ta grabeng gayo an pinag-anggot na garo baga sakuya na sinda daeng katakutan sa kagadanan; asin sinda nawaraan na kan saindang pagkamoot, sa lambang saro; asin sinda napapaha na nin dugo asin padagos na nagbabalos.
6 Asin ngonian, sakuyang namumutan na ake, maski na ngani kan saindang katagasan, kita dapat na maghingoha na may kahigosan; nin huli ta kita igwang sarong trabaho na gigibohon habang yaon sa tabernakulo nin dalipay, na tanganing satuyang madaog an kaiwal kan gabos na katanosan, asin ipagpahingalo an satuyang kalag sa kahadean nin Diyos.
7 Asin ngonian ako nagsusurat kan mga bagay mapanungod sa mga kasakitan kaining mga katawohan. Nin huli ta uyon sa kaaraman na sakuyang naresibe gikan ki Amaron, hilnga, an mga Lamanita igwa nin kadakul na mga prisonero, na saindang nagkadarakop sa torre nin Sheirrizah; asin igwa nin mga lalake, mga babae, asin kaarakian.
8 Asin an mga agom na lalake asin mga ama kaidtong mga kababaehan asin kaarakian saindang pinaggaradan; asin saindang pinagpapakakan sa mga kababaehan an laman kan saindang mga agom na lalake, asin an mga kaarakian sa laman kan saindang mga ama; asin mayong tubig, laen lang sa kakadikiton, na saindang pinagtatao sa sainda.
9 Asin maski na ngani na arog kaini kadakulaon an karumputan kan mga Lamanita, ini dae pa makalampas sa satuyang mga katawohan na yaon sa Moriantum. Nin huli ta, hilnga, kadakul an mga kadaragahan kan mga Lamanita na saindang nagkadarakop bilang mga prisonera; asin pagkatapos na pinagbawian ninda kan bagay na mas mahalaga asin presyosa labaw pa sa gabos na mga bagay, na iyo an malinig na kapurihan asin birtud---
10 Asin pagkatapos na ginibo ninda ining bagay, saindang pinaggagaradan sinda sa sarong grabeng gayo kabangis na manera, pinagpasakitan an saindang mga hawak magin sagkod sa kagadanan; asin pagkatapos na saindang ginibo na ini, saindang pinagkakarakan an saindang laman sa arog bagay sa sarong layas na mga hayop, nin huli sa katagasan kan saindang mga puso; asin saindaing ginibo ini bilang sarong regalo nin kaisogan.
11 O sakuyang namumutan na ake, paano daw sa mga tawong arog kaini, na garo baga mayong sibilisasyon---
12 (Asin sarong kadikit na mga taon an naglipas na, asin sinda nagin sarong sibil asin sarong magagayong mga katawohan).
13 Pero O ake ko, paano daw an sarong katawohan na arog kaimi, na an kaogmahan yaon sa sobrang karumputan---
14 Paano kita makakaasa na pupugulan nin Diyos an saiyang kamot sa paghuhukom kontra satuya?
15 Hilnga, an sakuyang puso nagkukurahaw: Herak man kaining mga katawohan. Magluwas ka sa paghuhukom O Diyos, asin tagoa an saindang mga kasalan, asin karigsokan, asin mga karumputan gikan sa atubangan kan saimong lalawgon!
16 Asin giraray, ake ko, igwa pa nin kadalkul na mga balo asin an saindang mga kadaragahan na nagkatarada sa Sherrizah; asin idtong parte kan mga kakanon na an mga Lamanita dae pa pinagdara, hilnga, an armada ni Zenephi iyo an nag-aragaw kaini, asin pinabayaan sindas na magkparalakaw sa maski saeng lugar na sinda makakua nin kakanono, asin kadakul na gurang nang mga kababaehan na pinanluyahan habang naglalakaw asin nagkagaradan.
17 Asin an armada na kairiba ko maruluya na; asin an mga armada kan mga Lamanita yaon sa katahawan nin Sherrizah asin kami; asin habang kadakul an nagdurulag pasiring sa armada ni Aaron nagkagaradan bilang mga biktima kan saindang makangorongirhat na brutalidad.
18 O an kabuhungan kan sakuyang mga katawohan! Sinda mayong patakaran asin mayong pagkaherak. Hilnga, ako saro sanang tawo, asin ako igwa nin kusog nin saro sanang tawo, asin ako dae na makapagpasunod kan sakuyang mga kasugoan.
19 Asin sinda nagin makusugon sa saindang kabalikoan; asin sinda arog sa sarong mabangis, mayong patawad, ni sa gurang man o sa hoben; asin sinda nag-oogma sa lambang bagay laen lang kan bagay na marhay; asin an kasakitan kan satuyang mga kababaehan asin kan satuyang kaarakian sa bilog na lalawgon kaining kadagaan nagsobra pa sa lambang bagay; iyo, an dila dae makapagsabi, ni ini maisusurat.
20 Asin ngonian, ake ko, ako dae na makapag-eerok pa sa arog kaining mangirhat na eksena. Hilnga, saimong naaaramang gayo an karigsokan kaining mga katawohan; saimong naaaramang gayo na sinda mayo nin prinsipyo, asin mga manhid; asin an saindang karigsokan nagsobra pa kesa sa mga Lamanita.
21 Hilnga, ake ko, ako dae makapagrekomenda sainda sa Diyos na baka saiya akong paghahampakon.
22 Pero hilnga, ake ko, ako nagrekomenda saimo sa Diyos, asin ako nagtitiwala ki Cristo na ika maliligtas; asin ako nagpangadye sa Diyos na saiyang paliligtason an saimong buhay, na tanganing magtestigo sa pagbabalik kan saiyang mga katawohan sa saiya, o kan saindang bilog na kapahamakan; nin huli ta ako nakakaaram na sinda dapat na magkaparara laen lang kun sinda nagsorolsol asin nagbaralik sa saiya.
23 Asin kun sinda mapapara ini magigin arog na pangyayari sa mga Jaredita, nin huli sa sobrang mga kamawotan kan saindang mga puso, naghahanap nin dugo asin pagbabalos.
24 Asin kun sinda mangyayaring magkaparara, kita nakakaaram na kadakul kan satuyang mga katugangan na nagbaralyo pasiring sa mga Lamanita, asin kadakul pang gusto na magbalyo sa sainda; kun baya, magsurat ka nin kadikit pang mga bagay, asin kun ika maligtas asin ako mapapara na asin dae ka na mahihiling; pero ako nagtitiwala na mahihiling ta ka pa sa madaling panahon; nin huli ta igwa akong sagradong mga talaan na sakuyang itatao sa saimo.
25 Ake ko, magi kan pano nin pagtubod ki Cristo; asin lugod bako ining mga bagay na sakuyang pinagsusurat an makapagkulog saimo, na tanganing panluyahan ka sagkod sa kagadanan; pero lugod si Cristo iyo an magpapa-itaas saimo, asin lugod an saiyang mga kasakitan asin kagadanan, asin an pagpapahiling kan saiyang hawak sa satuyang mga ama, asin an saiyang pagkaherak asin halawig na pagtitios, asin an paglaom kan saiyang kamurawayan asin daeng kasagkorang buhay, magdanay lugod sa saimong isip sagkod pa man.
26 Asin lugod an grasya nin Diyos an Ama, na an saiyang trono yaon sa kaitaasan nin mga langit, asin an satuyang Kagurangnan na si JesuCristo, na nagtutukaw sa toong kamot kan saiyang kapangyarihan, sagkod na an gabos na bagay magin sakop na sa saiya, mangyari, asin mag-antabay lugod sa saimo sagkod pa man. Amen.

MORONI TSAPTER 8 

An pagbubunyag nin umboy sarong maraot na abominasyon--- An mga saradit na mga kaarakian buhay ki Cristo nin huli kan saiyang pagbabayad-sala--- Pagtubod, pagsosolsol, kabootan asin kapakumbabaan nin puso, nagreresibe kan Bana na Espiritu, asin an pagpakatatag sagkod sa katapusan magdadara sa kaligtasan.

*******

Sarong surat kan sakuyang ama na si Mormon, pinagsurat para sa sakuya, si Moronil; asin ini pinagsurat sa sakuya sa dae pa naghaloy pagkatapos na ako pinag-apudan sa ministeryo. Asin sa arog kaining paagi siya nagsurat sa sakuya, na nagsasabi:
2 Sakuyang namumutan na ake, Moroni, ako naogmang gayo na an saimong Kagurangnan na si JesuCristo nagin mapagmangno sa saimo, asin nag-apod saimo sa saiyang ministeryo, asin sa saiyang banal na gibo.
3 Ako nagin mapagmangno pirme saimo sa sakuyang mga pangadyeon, padagos na nagpapangadye sa Diyos an Ama sa pangaran kan saiyang Banal na Ake, si Jesus, na tanganing siya, sa paagi kan saiyang daeng kasagkoran na karahayan asin grasya, magbabantay saimo sa paagi nin katatagan nin pagtubod sa saiyang pangaran sagkod sa katapusan.
4 Asin ngonian, ake ko, ako nagtataram sa saimo mapanungod sa bagay na nakapagpamundo sakuya nin grabeng gayo; nin huli ta ini nagpapamundo sakuya na nagkaigwa nin mga pag-iiriwal-iwal na nangyayari sa pag-iriba nindo.
5 Nin huli ta, kun sakuyang naaraman an katotohanan, na nagkaigwa na nin mga pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nindo mapanungod sa pagpapabunyag kan saindong mga saradit na kaarakian.
6 Asin ngonian, ake ko, ako nagmamawot na ika magmaigot sa pagtrabaho, na ining dakulaon na kamalean dapat na mahale gikan sa pag-iriba nindo; nin huli ta, sa arog kaining katuyuhan ako nagsurat kaining surat.
7 Nin huli ta sa hidaling paagi pagkatapos na sakuyang nagka-araraman an mga bagay na ini gikan saindo ako naghapot sa Kagurangnan mapanungod kaining bagay. Asin an tataramon nin Kagurangnan nag-abot sakuya sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu, na nagsasabi:
8 Magdangog sa mga tataramon ni Cristo, an saindong Paratubos, an saindong Kagurangnan asin an saindong Diyos. Hilnga, ako nagpadigde sa kinaban bako na pag-aapudon ko an mga matatanos kundi an mga parakasala na magsorolsol; an marhay dae nangangaipo nin doktor, kundi sinda na igwang kasakitan; kun baya, an mga saradit na kaarakian bilog, nin huli ta sinda daeng kakayahan na makakakomiter nin kasalan; kun baya an sumpa ni Adan pinagkua gikan sainda sa sakuya, na ini mayong kapangyarihan na mangingibabaw sa sainda; asin an ley nin pagtuturi pinaghale na sa sakuya.
9 Asin sa arog kaining manera na an Banal na Espiritu nagpatotoo sa tataramon nin Diyos sa sakuya; kun baya, sakong namumutan na ake, ako nakakaaram na ini sarong banal na pagtutuya-tuya sa atubangan nin Diyos, na kamo dapat na magbubunyag nin saradit na mga kaarakian.
10 Hilnga ako nagsasabi sa saindo na an bagay na ini saindong ipagtukdo--- pagsosolsol asin pagbubunyag sa sainda na igwa na nin pananagutan asin kapable nang makagibo nin kasalan; iyo, tukdoan an mga magurang na sinda dapat na magsorolsol asin magpabunyag, asin magpakumbaba kan saindang mga sadire arog kan saindang mga saradit na kaarakian, asin sinda gabos magigin ligtas na kairiba an saindong saradit na kaarakian.
11 Asin an saindang saradit na kaarakian dae na nangangaipong magsolsol, ni mabunyagan. Hilnga, an magpabunyag iyo an pasiring sa pagsosolsol sa pag-utob kan mga kasugoan sagkod sa kapatawadan nin mga kasalan.
12 Pero an saradit na mga kaarakian buruhay ki Cristo, magin magpoon pa sa pundasyon kan kinaban; ta kun bako, an Diyos sarong Diyos na may pigkikilingan, asin man sarong nagbabagong Diyos; asin sarong may pinalabing mga tawo; nin huyli ta gurano kadakul an saradit na mga kaarakian an nagkagaradan na na mayong pagbubunyag!
13 Kun baya, kun an saradit na mga kaarakian dae maliligtas kun mayong pagbubunyag, an mga ini kuta napaduman na sa daeng katapusan na impiyerno.
14 Hilnga ako nagsasabi sa saimo, na siya na naghuhuna-huna na an saradit na mga kaarakian nangangaipong pabubunyagan yaon sa sukdulan nin kapaitan asin yaon sa pagkakagapos nin kadaendatahan; nin huli ta siya igwa nin arin na pagtubod, paglaom, asin pagkamoot sa kapwa; kun baya dapat ba siyang ipagsikwal na sa kaisipan, siya na dapat na magpasiring paibaba sa impiyerno.
15 Nin huli ta makangorongirhat an karigsokan na maghuhuna-huna na an Diyos nagliligtas nin sarong ake nin huli ta siya mayong pagbubunyag, asin an iba man dapat na mawara nin huli ta siya mayong pagbubunyag.
16 Herak man sinda na magsusuhay sa mga dalan nin Kagurangnan sa arog kaining manera, nin huli ta sinda mapapara laen lang kun sinda magsosolsol. Hilnga, ako nagtataram na may kakusgan, na igwang autoridad gikan sa Diyos; asin ako dae natatakot kun ano an magigibo nin tawo; nin huli ta an perpektong pagkamoot nagpapahale nin gabos na katakutan.
17 Asin ako pano nin pagkamoot sa kapwa, na iyo an daeng katapusan na pagkamoot; kun baya, an gabos na mga kaarakian siring sa sakuya; kun baya, ako namumuot sa saradit na mga kaarakian na igwa nin perpektong pagkamoot asin sinda gabos pare-pareho asin kaparte sa kaligtasan.
18 Nin huli ta ako nakakaaram na an Diyos bakong sarong Diyos na may kinikilingan, ni sarong may pagbabagong nilalang; kundi siya iyo an daeng pagbabago magpoon pa sa gabos na daeng kasagkoran hanggan sa gabos na daeng kasagkoran.
19 An saradit na mga kaarakian dae makakapagsosolsol; kun baya, ini sarong makangorongirhat na karigsokan na ipagsisikwal an tunay na mga pagkaherak nin Diyos sa sainda, nin huli ta gabos buhay sa saiya nin huli kan saiyang pagkaherak.
20 Asin siya na nagsasabi na an saradit na kaarakian kaipong mabunyagan nagsisikwal sa mga pagkaherak ni Cristo, asin pinagpamugtak sa mayo an pagbabayad-sala niya asin an kapangyarihan kan saiyang pagtutubos.
21 Herak man sa mga arog kaini, nin huli ta sinda napapamugtak sa kagadanan, impiyerno, asin sa sarong daeng katapusan na pagpapasakit. Ako nagtataram kaini na may kakusgan; an Diyos an nagsugo sakuya. Magdangog ka sainda asin magsunod, o sinda magtitindog kontra saimo sa tukawan nin paghuhukom ni Cristo.
22 Nin huli ta hilnga, an gabos na mga kaarakian buhay ki Crsito, asin man gabos sinda na namumuhay na mayong ley. Nin huli ta an kapangyarihan nin pagtutubos minaabot sa gabos ninda na mayong ley; kun baya, siya na bakong pinagkondensa, o siya na dae nasasakupan nin kondenasyon, dae makakapagsolsol; asin sa arog na pagpapabunyag mayong nakakamit---
23 Pero ini sarong katuyawan sa atubangan nin Diyos, paninikwal sa mga pagkaherak ni Cristo, asin sa kapangyarihan kan saiyang Espiritu Santo, asin pagpapamugtak nin tiwala sa mga gadan na gibo.
24 Hilnga, ake ko, an bagay na ini dae dapat na mangyari; nin huli ta an pagsosolsol para sainda na sakop sa kondenasyon asin sakop sa sumpa nin sarong paglapas sa ley.
25 Asin an enot na mga bunga nin pagsosolsol iyo an pagbubunyag; asin an pagpapabunyag minaabot sa paagi nin pagtubod sagkod sa pag-utob sa mga kasugoan; asin an pag-uutob sa mga kasugoan nagdadara sa kapatawaran nin mga kasalan.
26 Asin an kapatawaran kan mga kasalan nagdadara nin kabootan, asin kapakumbabaan nin puso; asin nin huli sa kabootan asin kapakumbabaan nin puso minaabot an pagdalaw kan Banal na Espiritu, na iyo an Tagaranga na nagpapano nin paglaom asin perpektong pagkamoot, na an pagkamoot na ini minatagal sa paagi nin pagmamaigot sa pagpapangadye, sagkod na an katapusan mag-aabot, sa panahon na an gabos na mga banal mag-eerok na kaiba an Diyos.
27 Hilnga, ake ko, ako magsusurat giraray saimo kun ako dae pa magpaduman sa dae mahaloy na panahon tanganing makilaban kontra sa mga Lamanita. Hilnga, an kapaabaw-abawan kaining nasyon, o an mga katawohan kan mga Nephita, iyo an nagpapatunay kan saindang kapahamakan laen lang kun sinda magsosolsol.
28 Magpangadye ka para sainda, ake ko, na tanganing an pagsosolsol mag-abot sa sainda. Pero hilnga, ako natatakot na baka an Espiritu mag-uuntok nang makiki-iba sa sainda; asin sa parteng ini nin kadagaan sinda man nagmamawot na ibagsak an gabos na kapangyarihan asin autoridad na maggigikan sa Diyos; asin saindang pinagsisikwal an Banal na Espiritu.
29 Asin pagkatapos kan paninikwal sa dakulaon na kaaraman, ake ko, sinda mapapara sa madaling panahon, sa pagkautob kan mga propesiya na pinagtaram na kan mga propeta, asin man an mga tataramon kan satuyang Paraligtas mismo.
30 Paaram, ake ko, hanggan sa ako makapagsurat pa, o saimo, o sa pagkahirilingan ta giraray. Amen.

Tuesday, July 18, 2006

MORONI TSAPTER 7 

Sarong imbitasyon na maglaog sa kapahingaloan nin Kagurangnan--- Magpangadye na igwang tunay na katuyuhan--- An Espiritu ni Cristo makapagtaguyod sa mga tawo na makakaaram nin marhay sa maraot--- Si Satanas naghihikayat sa mga tawo na isikwal si Cristo asin gumibo nin maraot--- An mga propeta nagpapatotoo sa pag-abot ni Cristo--- Sa paagi nin pagtubod an mga milagro nangyayari asin an mga anghel nagmiministro--- An mga tawo dapat na maglaon para sa daeng kasagkorang buhay asin magkadarayupot sa pagkamoot sa kapwa-tawo.

*******

Asin ngonian ako, si Moroni, nagsurat nin kadikit kan mga tataramon kan sakuyang ama na si Mormon, na saiyang pinagsasabi an mapanungod sa pagtubod, paglaom, asin pagkamoot sa kapwa-tawo; nin huli ta sa arog kaining manera siya nagtaram sa mga katawohan, habang siya nagtutukdo sainda sa laog nin sinagoga na saindang pinagtugdok para sa lugar nin pagsamba.
2 Asin ngonian ako, si Mormon, nagtataram sa saindo, sakuyang mga namumutan na mga katugangan; asin ini nin huli sa grasya nin Diyos an Ama, asin kan satuyang Kagurangnan na si JesuCristo, asin an saiyang banal na katugunan, nin huli sa regalo kan saiyang pangapudan sa sakuya, na tanganing ako pinagtaw-anan nin permiso na makapagtaram sa saindo sa oras na ini.
3 Kun baya, ako magtataram sa saindo na yaon sa laog nin simbahan, na iyo an matuninong na mga parasunod ni Cristo, asin na igwang nakamtan nin sarong tamang paglaom na kun saen kamo makakalaog sa kapahingaloan nin Kagurangnan, magpoon sa panahon na ini asin sa maarabot pa sagkod na kamo magpapahingalo na kaiba niya sa langit.
4 Asin ngonian mga katugangan ko, ako minahusga kan mga bagay na ini sa saindo nin huli kan saindong matuninong na paglalakaw kaiba an mga kaarakian nin mga tawo.
5 Nin huli ta ako nakagiromdom sa tataramon nin Diyos na nagsasabi na sa paagi kan saindong mga gibo kamo makakamidbid sainda; nin huli ta kun an saindang mga gibo magin marhayon, kaya sinda marahayon man.
6 Nin huli ta hilnga, an Diyos nagsasabi na an sarong tawo bilang sarong maraot dae makakagibo nin bagay na marahayon; nin huli ta kun siya nagdudulot nin sarong regalo, o nagpapangadye sa Diyos, laen lang kun siya naggigibo kaini na igwang tunay na katuyuhan ini mayong kamanungdanan saiya.
7 Nin huli ta hilna, ini daeng pinagbibilang sa saiya na sarong pagkamatanos.
8 Nin huli ta hilnga, kun an sarong tawong maraoton na nagtatao nin sarong regalo, saiyang pinagigibo ini na may kulog nin boot; kun baya ini pinagbibilang sa saiya na garo man sang yaon saiya an regalo; kun baya siya pinagbibilang na maraot sa atubangan nin Diyos.
9 Asin arog man kaini na pinagbilang daw na maraoton sa sarong tawo, na kun siya nagpapangadye asin mayo nin tunay na katuyuhan kan saiyang puso; iyo, asin ini daeng kapakinabangan sa saiya, nin huli ta an Diyos dae nag-aako kan bagay na ini.
10 Kun baya, an sarong tawong maraoton dae makakapaggibo kan bagay na marahayon; ni makakapagtao siya nin sarong marahayon na regalo.
11 Nin huli ta hilnga, an sarong mapaiton na burabod dae makakapagtao nin marahayon na tubig; ni an sarong marahayon na burabod makakapagtao nin mapaiton na tubig; kun baya, an sarong tawo bilang sarong surugoon kan diyablo dae makakasunod ki Cristo; asin kun siya magsusunod ki Cristo siya bakong sarong surugoon kan diyablo.
12 Kun baya, an gabos na bagay na marahayon naggigikan sa Diyos; asin an mga bagay na maraoton naggigikan sa diyablo; nin huli ta an diyablo sarong kalaban sa Diyos, asin padagos na nakikipaglaban kontra sa saiya, asin nag-iimbita asin naghihikayat na magkasala, asin padagos na gumibo nin bagay na mararaot.
13 Pero hilnga, ining bagay na gikan sa Diyos nag-iimbita asin naghihikayat na padagos na gumibo nin marhay; kun baya, an lambang bagay na nag-iimbita asin naghihikayat na gumibo nin marhay, asin magmomoot sa Diyos, asin magsirbe saiya, inspirado nin Diyos.
14 Kun baya, mag-ingat kamo, sakuyang mga namumutan na mga katugangan, na tanganing kamo dae makapaghusga na idtong bagay na mararaot naggikan sa Diyos, o ining bagay na marahayon asin idtong naggikan sa Diyos naggigikan man sa diyablo.
15 Nin huli ta hilnga, sakuyang mga katugangan, ini pinagtao sa saindo tanganing maghusga kamo, na tanganing kamo makakaaram nin marhay kesa maraot; asin an paagi nin paghuhusga siring sa kalantadan, na tanganing kamo makakaaram na igwang perpektong kaaraman, siring sa liwanag nin ka-aldawan gikan sa diklom nin banggi.
16 Nin huli ta hilnga, an Espiritu ni Cristo pinagtatao sa lambang tawo, na tanganing saiyang maaraman an marhay sa maraot; kun baya, ako magpapahiling sa saindo kan dalan nin paghuhusga; nin huli ta an lambang bagay na nag-iimbita na gumibo nin mrahya, asin maghikayat na magtubod ki Cristo, ipinadara sa paagi nin kapangyarihan asin regalo ni Cristo; kun baya saindong magkakaararaman na igwang perpektong kaaraman na naggigikan sa Diyos.
17 Pero an anuman na bagay na naghihikayat sa mga tawo na gumibo nin maraot, asin dae nagtutubod ki Cristo, asin pinagsisikwal siya, asin dae nagsisirbe sa Diyos, saka nindo magkakaararaman na igwang perpektong kaaraman na ini naggigikan sa diyablo; nin huli ta sa arog kaining manera an diyablo naggigibo, nin huli ta siya dae naghihikayat sa tawo na gumibo nin marhay, dae, mayo ni saro; ni an saiyang mga anghel; ni naggibo sindang magpasakop sa saiya.
18 Asin ngonian, sakong mga katugangan, saindong nahihiling na tanganing kamo makaaram sa liwanag na kamo puwedeng makapaghusga, na an liwanag iyo an liwanag ni Cristo, hilingon nindo na kamo dae makapaghusga nin kasalaan; nin huli ta sa kaparehong paghuhusga na saimong pinaghukom kamo man paghuhukuman.
19 Kun baya, ako nakiki-olay sa saindo, katugangan, na kamo maigot na maghanap sa liwanag ni Cristo na tanganing kamo makakaaram nin marhay sa maraot; asin kun kamo mangangaputan sa lambang marhay na bagay, asin dae nindo ini pagkokondenaron, kamo seguradong gayo na magigin sarong ake ni Cristo.
20 Asin ngonian, sakong mga katugangan, gurano daw ini kaposible na kamo puwedeng mangangaputan sa lambang marhay na bagay?
21 Asin ngonian ako nakaabot na sa pagtubod na iyan, na kun saen ako nagsasabi na sakuyang itataram; ako magsasabi sa saindo kan dalan kun saen kamo puwedeng mangangaputan sa lambang marhay na bagay.
22 Nin huli ta hilnga, an Diyos na nakakaaram kan gabos na mga bagay, bilang yaon sa daeng kasagkoran, hilnga, siya nagpadara nin mga anghel tanganing magministeryo sa kaarakian nin mga tawo, tanganing ipagpapaaram an mapanungod sa pag-abot ni Cristo; asin ki Cristo igwang minagikan nin lambang marhay na bagay.
23 Asin Diyos man nagdeklara sa mga propeta, sa paagi kan saiyang sadireng nguso, na si Cristo dapat na mag-abot.
24 Asin hilnga, nagkaigwa nin kadakuol na manlaen-laen na mga dalan na siya nagpahiling nin mga bagay sa mga kaarakian nin mga tawo, na mga marhay; asin an gabos na bagay na marhay naggigikan ki Cristo; ta kun dae an mga tawo nagkahurulog, asin dae magkakaigwa nin marhay na bagay na makaabot sa sainda.
25 Kun baya, sa paagi kan pagmiministeryo kan mga anghel, asin sa paagi kan lambang tataramon na nagluluwas sa nguso nin Diyos, an mga tawo nagpoon na mag-ehersisyo nin pagtubod ki Cristo; asin kaya sa paagi nin pagtubod, sinda nagkarapot sa lambang bagay na marahayon; asin kaya iyo ini sagkod sa pag-abot ni Cristo.
26 Asin pagkatapos na siya mag-abot an mga tawo man maliligtas sa paagi nin pagtubod sa saiyang pangaran; asin sa paagi nin pagtubod, sinda nagin mga akeng lalake nin Diyos. Asin habang segurado na si Cristo nabubuhay siya nagtaram kan mga tataramong ini sa satuyang mga ama, na nagsasabi: An anuman na bagay na saindong hahagadon sa Ama sa pangaran ko, na marhay, sa pagtubod naniniwala na saindong mareresibe, hilnga, ini mangyayari sa saindo.
27 Kun baya, sakuyang namumutan na mga katugangan, an mga milagro daw nag-untok na nin huli ta si Cristo nagsakat na sa langit, asin nagtutukaw na sa toong kamot nin Diyos, tanganing akoon sa Ama an saiyang mga karapatan nin pagkaherak na igwa siya para sa mga kaarakian nin mga tawo?
28 Nin huli ta saiyang pinagsimbag an mga katapusan nin ley, asin siya nag-aako sa gabos sainda na igwang pagtubod saiya; asin sinda na igwang pagtubod sa saiya mangangaputan sa lambang marahayon na bagay; kun baya saiyang pinagpanindugan an kausa kan mga kaarakian nin mga tawo; asin siya nag-eerok nin daeng kasagkoran sa mga kalangitan.
29 Asin nin huli ta saiyang ginibo ini, sakuyang namumutan na mga katugangan, an mga milagro daw nag-untok na? Hilnga ako nagsasabi sa saindo, Dae; ni an mga anghel nag-untok na sa pagmiministeryo sa kaarakian nin mga tawo.
30 Nin huli ta hilnga, sinda nagpasakop sa saiya, tanganing magmiministeryo na uyon sa tataramon kan saiyang kasugoan, nagpapahiling kan saindang mga sadire sa sainda na igwang makusog na pagtubod asin sarong pusog na isip sa lambang porma nin kabanalan.
31 Asin an opisina kan saindang ministeryo iyo an pag-apod sa mga tawo na magsorolsol, asin mag-uutob asin gibohon an trabaho kan mga tipan nin Ama, na saiyang pinaghimo sa mga kaarakian nin mga tawo, sa paagi kan pagdeklara kan tataramon ni Cristo paduman sa mga piniling kaaganan nin Kagurangnan, na tanganing sinda makapagpapatotoo sa saiya.
32 Asin sa paagi kan paggibo kaini, an Kagurangnang Diyos nagpreparar nin dalan na an katadaan nin mga tawo magkaigwa nin pagtubod ki Cristo, na an Banal na Espiritu magkaigwa nin kamumugtakan sa saindang mga puso, na uyon sa kapangyarihan kaini; asin sa arog kaining manera madadarang maglipas an Ama, an mga tipan na saiyang pinaghimo sa mga kaarakian nin mga tawo.
33 Asin si Cristo nagsabi: Kun kamo magkakaigwa nin pagtubod sakuya kamo magkakaigwa nin kapangyarihan na gibohon an anuman na bagay na kapakipakinabang sakuya.
34 Asin siya nagsabi: Magsolsol kamo gabos na mg katapusan nin kinaban, asin magdulok sa sako, asin magpabunyag sa sakuyang pangaran, asin magkaigwa nin pagtubod sakuya, na tanganing kamo magkariligtas.
35 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga katugangan, kun iyo ini an kaso na an mga bagay na ii totoo na sakuyang pinagsasabi sa saindo, asin Dios an magpapahiling sa saindo, na may kapangyarihan asin dakulaong kamurawayan sa huring aldaw, na sinda totoo, asin kun sinda totoo an aldaw kaya kan mga milagro nag-untok na?
36 O an mga anghel nag-untok na sa pagpapahiling sa mga kaarakian nin mga tawo? O saiya nang pinagbawi an kapangyarihan kan Banal na Espiritu gikan sainda? O baya siya, habang an panahon nagtatagal pa, o an kinaban kaya magtitindog, o magkakaigwa nin sarong tawo sa lalawgon kaini na ililigtas?
37 Hilnga ako nagsasabi sa saindo, Dae; nin huli ta ini sa paagi nin pagtubod na an mga milagro nagyayari pa; asin ini sa paagi nin pagtubod na an mga anghel nagpapahiling asin nagmiministeryo sa mga tawo; kun baya, kun an mga bagay na ini nagka-uruntok na herak man sa mga kaarakian nin mga tawo, nin huli ta iyo na ini an huli kan daeng pagtubod, asin an gabos daeng kamugtakan na.
38 Nin huli ta mayong tawo an puwedeng maliligtas, uyon sa mga tataramon ni Cristo, laen lang kun sinda magkakaigwa nin pagtubod sa saiyang pangaran; kun baya, kun an mga bagay na ini nagka-uruntok na, kaya an pagtubod daw nag-untok na man; asin makangorongirhat an kamugtakan nin tawo, nin huli ta sinda garo baga arog sa dae pa nagkaigwa nin pagtubos na ginibo.
39 Pero hilnga, sakuyang namumutan na mga katugangan, ako naghuhusga nin mga marahayon na mga bagay sa saindo, nin huli ta ako maghuhusga na tanganing kamo magkaigwa nin pagtubod ki Crsito nin huli kan saindong kabootan; nin huli ta kun kamo mayong pagtubod saiya kaya kamo dae maninigo na ipagbilang sa pag-iriba kan mga katawohan kan saiyang simbahan.
40 Asin giraray, sakuyang namumutan na mga katugangan, ako magsasabi sa saindo mapanungod sa paglaom. Paano daw kamo makapagkua nin pagtubod, laen lang kun kamo magkaigwa nin paglaom?
41 Asin ano baya ini na saindong pinaglalaoman? Hilnga ako nagsasabi sa saindo na kamo magkakaigwa nin paglaom sa paagi kan pagbabayad-sala ni Cristo asin an kapangyarihan kan saiyang pagkabuhay-liwat, tanganing buhayon-liwat sa buhay na daeng kasagkoran, asin ini iyo nin huli kan saindong pagtubod sa saiya na uyon sa promisa.
42 Kun baya, kun an sarong tawo igwang pagtubod siya dapat na magkakaigwa nin paglaom; nin huli ta kun mayong pagtubod dae magkakaigwa nin anuman na paglaom.
43 Asin giraray, hilnga ako nagsasabi sa saindo na siya dae magkakaigwa nin pagtubod asin paglaom, laen lang na siya mabooton, asin mapagpakumbaba sa puso.
44 Kun iyo ini, an saiyang pagtubod asin paglaom daeng kamugtakan, nin huli ta mayo ni saro kaini an pinagtatanggap sa atubangan nin Diyos, laen lang an mga maboboot asin mapagpakumbaba an mga puso; asin kun an sarong tawo nagin mabooton asin mapagpakumbaba an puso, asin nagkukumpisal sa paagi nin kapangyarihan nin Banal na Espiritu na si Jesus iyo an Cristo, siya dapat na magkaigwa nin pagkamoot sa kapwa-tawo, siya mayong kamugtakan; kun baya siya dapat na magkaigwa nin pagkamoot sa kapwa-tawo.
45 An pagkamoot sa kapwa-tawo nagtitios nin halawig, asin mabooton, asin dae naaara, asin bakong mapagpalangkaw, naghahanap bako para sa sadire niya sana, dae tulos-tulos nag-aanggot, dae nag-iisip nin maraot, asin dae nag-oogma sa kadaendatahan pero nag-oogma sa katotoohan, pinagdadara an gabos ng mga bagay, nagtutubod sa gabos na mga bagay, naglalaom sa gabos na mga bagay, nagtatagal sa gabos na mga bagay.
46 Kun baya, sakuyang namumutan na mga katugangan, kun kamo mayong pagkamoot sa kapwa-tawo, kamo mayong kamugtakan, nin huli ta an pagkamoot sa kapwa-tawo dae nagpapabaya. Kun baya, mamuhay na may pagkamoot sa kapwa-tawo, na iyo an pinakahalangkaw sa gabos, nin huli ta an gabos na mga bagay nagkukulang---
47 Pero an pagkamoot sa kapwa-tawo iyo an tunay na pagkamoot ni Cristo, asin ini nagtatagal sa daeng kasagkoran; asin an siisay man baya na managboan na nangangaputan kaini sa huring aldaw, ini magigin marahayon sa saiya.
48 Kun baya, sakuyang namumutan na mga katugangan, magpangadye sa Ama na igwang bilog na enerhiya kan puso, na tanganing kamo puwedeng mapano kaining pagkamoot, na saiyang pinagtao sa gabos na mga tunay na parasunod kan saiyang Ake, si JesuCristo; na tanganing kamo man magigin mga akeng lalake nin Diyos; asin sa panahon na siya magpapahiling kita magigin arog na gayo sa saiya; nin huli ta mahihiling ta siya bilang siya; na tanganing kita magkaigwa kaining paglaom; na tanganing kita puwedeng pakalinigon magin arog sa saiya na puro. Amen.

MORONI TSAPTER 6 

An nagsosolsol na tawo pagbubunyagan asin pakiki-ibahan--- An mga miyembro kan simbahan na nagsosolsol pinagpapatawad--- An mga pagtiripon pinaggigibo sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu.

*******

Asin ngonian ako magtataram mapanundog sa pagbubunyag: Hilnga, mga elder, mga kapadean, asin mga paratukdong pinagburunyagan na; asin sinda dae pinagburunyagan laen lang na sinda nagdara nin bungang nahihiling na tanganing sinda maninigo kaini.
2 Ni sinda nagresibe nin siisay man na magpabunyag laen lang na kun sinda magdudulok na igwang sarong nagmumundong puso asin sarong nagsosolsol na espiritu, asin magpatotoo sa simbahan na sinda tunay na nagsosolsol kan gabos nindang mga kasalanan.
3 Asin mayong pinagresibe sa bunyag laen lang na saindang darahon sa saindang mga sadire an pangaran ni Cristo, na igwang determinasyon na magsisirbe saiya sagkod sa katapusan.
4 Asin pagkatapos na sinda pinagresibe sa bunyag, asin sinda pinaghaya asin pinaglinigan sa kapangyarihan kan Banal na Espiritu, sinda nakabilang na sa pag-iriba nin mga katawohan na yaon sa simbahan ni Cristo; asin an saindang mga pangaran pinagkua, na tanganing sinda puwedeng makagiromdom asin pakamahalon sa paagi kan marhayon na tataramon nin Diyos, tanganing alagaan sinda sa tamang dalan, tanganing alagaan sinda sa padagos na pagbabantay sa pangadyeon, na naglalaom sana sa mga merito ni Cristo, na iyo an kaggibo asin kagtapos kan saindang pagtubod.
5 Asin an simbahan perming nagtitiripon-tipon, sa pag-aayuno asin pagpapangadye, asin nagtataram sa lambang saro manungod sa kapakanan kan saindang mga kalag.
6 Asin sinda nagkakahirilingan na magkasararo pirme tanganing makiparte sa tinapay asin arak, sa paggigiromdom sa Kagurangnang Jesus.
7 Asin sinda estrikto sa pag-oobserba na dae dapat na magkaigwa nin kadaendatahan sa pag-iriba ninda; asin an siisay man na maaaraman na nakagibo nin kadaendatahan, asin may tulong testigo kan simbahan na magkokondenar sainda sa atubangan kan mga elder, asin kun sinda dae nagsosolsol, asin habong magkukumpisal, an saindang mga pangaran pinagpapara, asin sinda dae na pinagbibilang na kairiba nin mga katawohan ni Cristo.
8 Pero habang sinda pirmeng nagsosolsol asin naghahagad nin kapatawadan, na may tunay na katuyuhan, sinda pinagpapatawad.
9 Asin an saindang mga pagtitiripon-tipon pinaggigibo kan simbahan na arog sa manera kan mga pinagpapagibo kan Espiritu, asin an paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu; nin huli ta habang an kapangyarihan nin Banal na Espiritu nag-aantabay sainda maski sa pagbabalangibog, o sa pagpapagiromdom, o sa pagpapangadye, o sa paghahagad, o sa pagkakanta, magin arog kaini an mga pinaggigibo.

MORONI TSAPTER 5 

An manera kan pagpapamahala kan pansakramentong arak pinagtugdas.

*******

An manera kan pagpapamahala nin arak--- Hilnga, saindang kinaputan an kopa, asin nagsabi:
2 O Diyos, an Eternal na Ama, kami naghahagad saimo, sa pangaran kan saimong Ake, na si JesuCristo, na bendisyunan asin pagkasagraduhon ining arak para sa mga kalag kan gabos ninda na mag-iinom kaini, na saindang gigibohon ini sa paggigiromdom kan dugo kan saimong Ake, na ipinagpabulos para sainda; na sinda magpapatotoo sa saimo, O Diyos, an Eternal na Ama, na sinda pirmeng makapaggiromdom saiya, na sainda perming yaon an saiyang Espiritu na makaiba ninda. Amen.

MORONI TSAPTER 4 

Paano an mga elder asin mga kapadean nagpapamahala kan pansakramentong tinapay.

*******

An manera kan saindang mga elder asin mga kapadean sa pagpapamahala kan laman asin dugo ni Cristo sa laog nin simbahan; asin sinda nagpamahala kaini uyon sa mga kasugoan ni Cristo; kun baya samuyang naaaraman an manerang ini na tunay; asin an alder o pade nagpamahala kaini---
2 Asin sinda nagruruluhod sa simbahan, asin nagpapangadye sa Ama sa pangaran ni Cristo, na nagsasabi:
3 O Diyos, an Eternal na Ama, kami naghahagad saimo sa pangaran kan saimong Ake, na si JesuCristo, na bendisyunan asin pakasagraduhon an tinapay na ini para sa mga kalag kan gabos ninda na makikiparte kaini; na sinda makapagkakan sa paggiromdom sa hawak kan saimong Ake, asin magpapatotoo saimo, O Diyos, an Eternal na Ama, na sinda magmamawot na darahon sa saindang mga sadire an pangaran kan saimong Ake, asin pirmeng gigiromdomon siya, asin pagsusunudon an saiyang mga kasugoan na saiyang pinagtao sainda, na sainda pirmeng yaon an saiyang Espiritu na makaiba ninda. Amen.

MORONI TSAPTER 3 

An mga elder nag-ordina nin mga kapadean asin mga paratukdo sa paagi nin pagpapatong nin mga kamot.

*******

An manera na an mga desipulos, na pinag-apod na mga elder kan simbahan, nag-ordina nin mga kapadean asin mga paratukdo---
2 Pagkatapos na sinda nagparangadye sa Ama sa pangaran ni Cristo, sinda nagpatong kan saindang mga kamot sa sainda, asin nagsabi:
3 Sa pangaran ni JesuCristo ako nag-ordina saimo bilnag sarong pade, (o, kun siya sarong paratukdo) ako nag-ordina saimo na magin sarong paratukdo, tanganing magbabalangibog nin pagsosolsol asin kapatawadan nin mga kasalan sa paagi ni JesuCristo, sa paagi nin pagpapakusog sa pagtubod sa saiyang pangaran sagkod sa katapusan. Amen.
4 Asin sa arog kaining manera sinda nagpara-ordina nin mga kapadean asin mga paratukdo, uyon sa mga regalo asin mga pangapudan nin Diyos sa mga tawo; asin sinda nag-ordina sainda sa kapangyarihan kan Banal na Espiritu, na yaon sa sainda.

MORONI TSAPTER 2 

Si Jesus nagtao sa mga apostoles na mga Nephita nin kapangyarihan na magtao nin regalo kan Banal na Espiritu.

*******

An mga tataramon ni Cristo, na saiyang pinagtaram sa saiyang mga desipulos, an dose na saiyang pinagpili, habang saiyang pinagpatong an saiyang mga kamot sa sainda---
2 Asin saiyang pinag-apod sinda sa pangaran, na nagsasabi: Kamo mag-aapod sa Ama sa sakuyang pangaran, sa mapusog na pangadyeon; asin pagkatapos na saindong maggibo ini kamo magkakaigwa nin kapangyarihan na para saiya na kamo magpapatong kan saindong mga kamot, saindong itatao an Banal na Espiritu; asin sa sakuyang pangaran saindong itatao ini, nin huli ta kaya kamo an maggigibo nin huli ta kamo an sakuyang mga apostoles.
3 Ngonian si Cristo nagtaram kaining mga tataramon sa sainda sa panahon kan saiyang enot na pagpapahiling; asin an kadaklan dae nakadangog kaini, pero an mga desipulos nakadangog kaini; asin habang kadakul na saindang pinagpatungan kan saindang mga kamot, nagpano ang Banal na Espiritu.

AN LIBRO NI MORONI 

TSAPTER 1

Si Moroni nagsurat para sa kapakanan kan mga Lamanita--- An mga Nephita na habong magsikwal ki Cristo pinaggaradan.

*******

Ngonian ako, si Moroni, pagkatapos na sakuyang pinaghimo an pantapos na pagpahalipot sa kasaysayan kan mga katawohan ni Jared, ako dae naghuhuna-huna na makapagsurat pa nin dakulon, pero ako dae pa magagadan; asin ako dae nagpabisto sa mga Lamanita na baka baga saindang pagdestrosohon ako.
2 Nin huli ta hilnga, an saindang mga giyera matindihon na maray sa pag-iriba kan saindang mga sadire; asin nin huli kan saindang kaanggutan saindang pinaggagaradan an lambang Nephita na habong magsikwal ki Cristo.
3 Asin ako, si Moroni, habong magsikwal ki Cristo; kun baya, ako naglagalag sa arin man na lugar na ako makaabot para sa kaligtasan kan sakuyang buhay.
4 Kun baya, ako nagsurat nin kadikiton pang mga bagay, na kontraryo sa bagay na sakuyang pinaghuhuna-huna; nin huli ta ako naghuhuna na ako dae na makapagsurat pa; pero ako nagsurat pa nin kadikiton pang mga bagay, na baka baga an mga ini may kumumugtakan pa para sa sakuyang mga katugangan, an mga Lamanita, sa maarabot na aldaw, na uyon sa kagustuhan nin Kagurangnan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?