<$BlogRSDUrl$>

Saturday, May 21, 2005

MOSIAH TSAPTER 18 

Si Alma patago na nagtutukdo --- Saiyang pinagtukdo an tipan nin pagbubunyag asin nagparabunyag sa may tubig nin Mormon --- Saiyang pinag-organisa an Simbahan ni Cristo asin nag-ordina nin mga kapadean --- Sinda nagsurosuportaran sa saindang mga sadire asin nagparatukdo sa mga katawohan --- Si Alma asin an saiyang mga katawohan nadurulag gikan ki hadeng Noah pasiring sa kaparangan.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na si Alma, na nakadulag gikan sa mga surugoon ni hadeng Noah, nagsolsol kan saiyang mga kasalanan asin kadaendatahan, asin patagong nakisumaro sa kairibahan nin mga katawohan, asin nagpoon sa pagtukdo nin mga tataramon ni Abinadi ---
2 Iyo, idtong manungod sa bagay na maabot pa sana, asin man idtong manungod sa pagkabuhay-liwat kan mga gadan, asin an pagtutubos kan mga katawohan, na iyo dapat na pagdarahon na mangyari sa paagi nin kapangyarihan, asin mga kasakitan, asin kagadanan ni Cristo, asin an saiyang pagkabuhay-liwat asin an pagpa-itaas pasiring sa langit.
3 Asin habang kadakul na gayo an gustong magdangog kan saiyang tataramon siya nanggad nagtutukdo. Asin siya patagong nagtutukdo sainda, na tanganing dae makaabot sa kaaraman kan hade. Asin kadakul an nagtubod sa saiyang mga tataramon.
4 Asin ini nangyaring naglipas na habang kadakul an mga nagtutubod sa saiya nagpaduman sinda sa sarong lugar na inaapud na Mormon, nakaresibe kaining pangaran gikan sa hade, habang ini yaon sa mga pag-ultanan nin daga na pinagkatiriponan, sa pag-agi nin mga panahon o sa kapanahunan, nin mga layas na mga hayop.
5 Ngonian, igwa kaidto sa Mormon nin sarong kaburabodan nin purong tubig, asin si Alma duman nagpasiriring, duman sa harani sa tubig na may sarong patanuman nin saradit na mga kahoy, kun saen saiyang itinago an saiyang sadire kun aldaw gikan sa mga pinagpaharanap kan hade.
6 Asin ini nangyaring naglipas na habang kadakul an nagtutubod sa saiya nagpasiriring duman tanganing dangogon an saiyang mga tataramon.
7 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin kadakul na mga aldaw igwa na nin awad-awad na bilang na nagkasararong nagtitiripon sa may lugar na Mormon, na tanganing dangogon an mga tataramon ni Alma. Iyo, an gabos nagkasararong nagkatiripon sa nagtutubod sa saiyang mga tataramon, sa pagdangog saiya. Asin siya nanggad nagtukdo sainda, asin nagpahayag sa sainda nin pagsosolsol, asin pagtutubos, asin pagtubod sa Kagurangnan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi sa sainda: Hilnga, uya an mga tubig nin Mormon, (nin huli ta iyo ini an kaapudan kaini) asin ngonian, ta kamo nagmamawot na magdulok pasiring sa pangangataman nin Diyos, asin aapudon na saiyang mga katawohan, asin may kagustuhan na magdadara nin mga kagabatan nin saro sa lambang saro, na tanganing sinda magin mga liwanag;
9 Iyo, asin may kagustuhan na makimondo sa sainda na mga nagmumundo; iyo, asin makidumamay sa sainda na nagtitindog sa pangangaipo nin pakidumamay, asin manindugan bilang mga testigo nin Diyos sa gabos na mga panahon asin sa gabos na mga bagay, asin sa gabos na mga lugar na tanganing sinda puwedeng makalaog, maski hanggan sa kagadanan, na kamo puwedeng tubuson nin Diyos, asin magin kabilang sa sainda sa enot na pagkabuhay-liwat, na tanganing kamo puwedeng magkamit nin buhay na daeng kasagkoran ---
10 Ngonian ako masabi sa saindo, kun iyo ini an magin kamawotan kan saindong mga puso, ano baya an makapagpugol na tanganing mabunyagan sa pangaran nin Kagurangnan, bilang sarong testigo sa atubangan niya na tanganing kamo makalaog na sa sarong tipan sa saiya, na tanganing kamo magsiserbe saiya asin magsunod sa saiyang mga kasugoan, na tanganing saiyang maipabulos an saiyang Espiritu na may sobrang kasaganaan para sa saindo?
11 Asin ngonian kan an mga katawohan nadangog an mga tataramon na ini, sinda nagparalakpak kan saindang mga kamot sa kaogmahan, asin nagkururahaw: Iyo ini an kamawotan kan samuyang mga puso.
12 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma nagkua ki Helam, siya bilang saro sa maeenot, asin nagpaduman asin nagtindo sa tubig, asin nagkurahaw, na nagsasabi: O Kagurangnan, pabulusa an saimong Espiritu sa saimong surugoon, na tanganing saiyang mahimo an gibong ini na may bilog na kabanalan nin puso.
13 Asin kan siya nakapagtaram na kaining mga tataramon, an Espiritu nin Kagurangnan napasaiya, asin siya nagsabi: Helam, ako magbubunyag saimo, na may autoridad gikan sa Makapangyarihan na Diyos, bilang sarong testimonya na ika naglaog sa sarong tipan na magsirbe saiya hanggan sa ikaw magadan bilang sarong mortal sa hawak; asin na lugod an Espiritu nin Kagurangnan maipabulos sa saimo; asin lugod siya an magawad saimo nin buhay na daeng kasagkoran, sa paagi nin pagtubos ni Cristo, na iyo siya an nag-andam magpoon pa sa pundasyon nin kinaban.
14 Asin pagkatapos na si Alma makapagtaram kaining mga tataramon, sabay si Alma asin si Helam na naglublob pairarom sa tubig; asin sinda naghawas asin nagbuhat paluwas sa tubig na nag-oogma, nin huli sa kapanoan nin Espiritu.
15 Asin giraray, si Alma nagkua nin saro man, asin nagpaduman sa ikaduwang pagkakataon sa may tubig, kaya lang siya dae naglublob kan saiyang sadire giraray sa tubig.
16 Asin sa arog kaining manera siya nagbunyag sa lambang saro na nagpasiriring duman sa lugar nin Mormon; asin sinda nagbilang nin dos siyentos asin apat na mga kalag; iyo, asin sinda binunyagan sa mga tubig nin Mormon, asin napanong gayo nin grasya nin Diyos.
17 Asin sinda inapud na Simbahan nin Diyos, o an Simbahan ni Cristo, magpoon sa panahon na idot sagkod pa man. Asin ini nangyaring naglipas na siirisay man an nabunyagan sa paagi nin kapangyarihan asin autoridad nin Diyos idinadagdag sa saiyang simbahan.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma, na igwa nin autoridad gikan sa Diyos, nag-ordina nin mga kapadean; maski sarong pade sa lambang singkuwentang bilang naggibo niyang ordinahan na tanganing magbalangibog sa sainda, asin tanganing magtukdo sainda manungod sa mga bagay na tungkol sa kahadean nin Diyos.
19 Asin asiya nagsugo sainda na dapat mayo sindang itutukdo kundi an mga bagay sana na saiyang itinukdo, asin idtong mga itinaram sa paagi nin mga nguso kan mga banal na propeta.
20 Iyo, siya nagsugo pa sainda na mayo sindang ipapahayag kundi idto sanang tungkol sa pagsosolsol asin an pagtubod sa Kagurangnan, na iyo an nagtubos sa saiyang mga katawohan.
21 Asin siya nagsugo sainda na dapat mayong pag-iiriwal-iwal sa lambang saro sainda, algad dapat maghiling sinda sa paabuton pa sana na igwa nin sarong mata, igwa nin sarong pagtubod asin sarong bunyag, na an mga puso ninda binurogkos nin pagkasararo asin may pagkamoot an saro sa lambang saro.
22 Asin kaya siya nagsugo sainda na magbalangibog. Asin kaya sinda nagin mga kaarakian nin Diyos.
23 Asin siya nagsugo sainda na dapat nindang obserbaran an aldaw nin sabbath, asin gibohon ining banal, asin man kada aldaw dapat sindang magpasalamat sa Kagurangnan saindang Diyos.
24 Asin siya nagsugo sainda na an mga kapadean na saiyang inordinahan dapat na magtrabaho gamit an saindang sadireng mga kamot para sa saindang sadireng suporta.
25 Asin nagkaigwa nin sarong aldaw sa lambang semana na pinalaen na tanganing sinda dapat na magkatiripon-tipon kan saindang mga sadire tanganing magtukdo sa mga katawohan, asin tanganing magsamba sa Kagurangnan saindang Diyos, asin man, pirme sana na uyon sa saindang kakayahan, na mag-asembliya kan saindang mga sadire sa pagtitiripon-tipon.
26 Asin an mga kapadean dae mag-aasa sana sa mga katawohan para sa saindang mga pangangaipo; alagad sa saindang kapagalan sinda makakaresibe nin Grasya nin Diyos, na sinda magin mga makukusog sa Espiritu, na igwa nin kaaraman sa Diyos, na tanganing sinda puwedeng magtukdo na may kapangyarihan asin autoridad gikan sa Diyos.
27 Asin giraray si Alma nagsugo na an mga katawohan nin simbahan dapat na matinao-taohan kan saindang mga pagsasadire, an lambang saro uyon sa saindang kaigwahan; kun siya igwa nin mas na kasaganaan siya dapat na magtao nin mas na kasaganaan; asin sa saiya na may kadikit sana, kadikit man an hahagadon saiya, asin sa saiya na mayo talaga dapat na tawan.
28 Asin kaya sinda dapat na magtao kan saindang mga pagsadire sa saindang sadireng libreng kagustuhan asin marhay na pagmamawot para sa Diyos, asin sa mga kapadean na nangangaipong gayo, iyo, asin sa lambang nangangaipo, na hubang kalag.
29 Asin ini an saiyang sinabi sainda, bilang sinugo nin Diyos; asin sinda nagralakaw sa katanusan sa atubangan nin Diyos, nagpatinao-taohan sa lambang saro pareho sa temporal asin espirituwal na paagi na uyon sa saindang mga pangangaipo asin saindang mga kaipuhanan.
30 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na gabos na ini ginibo sa Mormon, iyo, sa paagi kan tubig nin Mormon, sa kakahuyan na harani sa mga tubig nin Mormon; iyo, an lugar nin Mormon, an mga tubig nin Mormon, an kakahuyan nin Mormon, anong gayon ninda sa mga mata ninda na iyo an nagmuklat sa kaaraman kan saindang Paratubos; iyo, asin gurano kapalad sinda, nin huli ta sinda magkakanta sa saiyang kaomawan sagkod pa man.
31 Asin an mga bagay na ini nangyari sa may hangganan nin kadagaan, na tanganing sinda puwedeng dae makaabot sa kaaraman kan hade.
32 Alagad hilnga, ini nangyaring naglipas na an hade, na nakaaram na tungkol sa sarong mobemiyento sa kairibahan nin mga katawohan, nagpadara kan saiyang mga surugoon sa pagmasid sainda. Kun kaya sa kaaldawan na sinda mag-asembliya kan saindang mga sadire sa patiripon na tanganing magdangog kan tataramon nin Kagurangnan sinda nadiskubre na nin hade.
33 Asin ngonian an hade nagsabi na si Alma pinupukaw an mga katawohan sa pagrebelde laban saiya; kun kaya saiyang ipinadara an sayang hukbo tanganing destrosohon sinda.
34 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma asin an mga katawohan nin Kagurangnan binaretaan manungod sa paabuton na mga hukbo nin hade; kun kaya saindang iniripos an saindang mga tolda asin an saindang mga tolda asin an saindang mga pamilya asin pagharale pasiring sa kaparangan.
35 Asin sinda igwa nin bilang na mga apat na gatos asin singkuwentang mga kalag.

MOSIAH TSAPTER 17 

Si Alma nagtubod asin isinurat an mga tataramon ni Abinadi --- Si Abinadi nagtios na magadan sa paagi nin kalayo --- Siya nagpropesiya nin helang asin kagadanan sa paagi nin kalayo para sa saiyang mga paragadan.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Abinadi nakapagtapos na sa mga sinasabing ini, na an hade nagsugo na an mga kapadean iyo an dapat na magkua saiya asin gibohon na siya dapat na gadanon.
2 Alagad igwa nin saro sa kairibahan ninda na an pangaran Alma, siya man mismo sarong gikan sa lahi ni Nephi. Asin siya sarong hoben na lalake, asin siya nagtutubod sa mga tataramon na si Abinadi iyo an nagsabi, nin huli ta siya mismo nakakaaram manungod sa kadaendatahan na si Abinadi iyo an nagbuyagyag laban sainda; kun kaya siya nagpoon sa pagngayo-ngayo sa hade na siya dae magin anggot ki Abinadi, pero tugutan na siya puwedeng maghale sa katuninongan.
3 Alagad an hade nagin mas grabe an kaanggutan, asin nagsugo na si Alma dapat pahaleon paluwas gikan sa kairibahan ninda, asin ipinadara an saiyang mga surugoon sa saiya na tanganing sinda iyo an maggadan saiya.
4 Alagad siya nagdulag gikan sa atubangan ninda asin itinago an saiyang sadire na tanganing siya dae managboan. Asin siya habang nakatago sa laog nin kadakul na mga aldaw nagsurat kan gabos na mga tataramon na si Abinadi iyo an nakapagtaram.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an hade nagsugo sa saiyang mga guwardiya na parilibutan si Abinadi asin dakopon; asin saindang gaposon siya asin bitbiton siya pasiring sa kulungan.
6 Asin sa pagkatapos nin tulong aldaw, habang nakapaghagad na nin kaisipan gikan sa saiyang mga kapadean, siya nagsugo na siya dapat darahon giraray sa saiyang atubangan.
7 Asin siya nagsabi sa saiya: Abinadi, kami nakanagbo nin sarong akusasyon laban saimo, asin ika maninigo sa kagadanon.
8 Nin huli ta ika mismo an nagsabi na an Diyos mismo sa saiyang sadire an mababa sa kairibahan kan mga kaarakian nin mga tawo; asin ngonian, nin huli sa kadahilanan na ini ikaw maninigong gadanon puwera lang kun ika magbawi kan gabos na mga tataramon na saimong ipinagtaram na karaotan manungod sakuya asin sa sakuyang mga katawohan.
9 Ngonian si Abinadi nagsabi sa saiya: Ako mataram sa saimo, ako dae nanggad mabawi nin mga tataramon na sakuyang naitaram na saimo manungod kaining mga katawohan, nin huli ta ini totoo; asin tanganing ikaw makakaaram sa saindang katotohanan kaya ako nagtios sa sakuyang sadire na ako nagpahulog pasiring sa saindong mga kamot.
10 Iyo, asin ako magtitios magin hanggan sa kagadanan, asin ako dae nanggad mabawi kan sakong mga tataramon, asin sinda masirbeng pusog na testimonya laban saindo. Asin kun kamo an magadan sakuya kamo magpapabulos nin inosenteng dugo, asin ini magtitindog bilang sarong testimonya laban saindo sa huring aldaw.
11 Asin ngonian si hadeng Noah boot na kuta nang buhian siya, nin huli ta siya natakot sa saiyang tataramon; nin huli ta siya natakot na an mga paghuhukom nin Diyos baka nanggad mag-abot sa saiya.
12 Alagad an mga kapadean nagkururahaw kan saindang mga boses laban saiya, asin nagpoon na mag-akusar saiya, na nagsasabi: Saiyang pinagbasangan an hade. Kun kaya an hade nagsulwak sa kaanggutan laban saiya, asin saiya siyang pinadakop na tanganing siya puwede nang gadanon.
13 Asin ini nangyaring naglipas na sainda siyang dinakop asin ginapos siya, asin hinampak an saiyang kublit nin mga kahoy na panggatong, iyo, hanggan sa kagadanan.
14 Asin ngonian kan an mga laad nin kalayo nagpoon na sa pagsulo saiya, siya nagkurahaw sa sainda, na nagsasabi:
15 Hilnga, maski ini saindong ginibo sa sakuya, iyo man ini an mangyayaring maglipas na an saindong mga banhi magkakausa na kadakul magsasapo nin mga kakulugan na sakuyang pinagtiosang makamit, maski arog kan kakulugan nin kagadanan sa paagi nin kalayo; asin ini nin huli ta sinda nagtubod sa kaligtasan nin Kagurangnan nyatong Diyos.
16 Asin ini nangyayaring naglipas na kamo magsasapo nin gabos na manera nin mga kahelangan nin huli man kan saindong mga kadaendatahan.
17 Iyo, asin kamo hahampakon sa lambang kamot, asin itataboy asin magkakaralat paduman asin padigde, na arog sa sarong layas na mga hayop na nilalamag kan mga layas asin maiisog man na mga hayop.
18 Asin sa aldaw na iyan kamo paghahanapon, asin kamo magtitios, arog kan tinios kong ini, an mga kakulugan nin kagadanan sa paagi nin kalayo.
19 Kaya an Diyos iyo an nagbabalos sa sainda na iyo an nandestroso kan saiyang mga katawohan. O Diyos ko, resibeha baya an sakong kalag.
20 Asin ngonian, kan si Abinadi nakapagtaram na kaining mga tataramon, siya natumba, habang nagtitios nin kagadanan sa paagi nin kalayo; iyo, ipinatunod sa kagadanan nin huli ta siya habong ipagpadaog an mga kasugoan nin Diyos, na pinagselyuhan an katotohanan kan saiyang mga tataramon sa paagi kan saiyang kagadanan.

MOSIAH TSAPTER 16 

An Diyos iyo an nagtubos sa mga tawo gikan sa saindang pagkawara asin pagkahulog na kamugtakan --- Sinda na mga makamundo siring man giraray na garo man sanang mayong pagtubos --- Si Cristo iyo an naghimo na mangyari an sarong pagkabuhay-liwat hanggan sa daeng katapusan na buhay o sa mayong katapusan na kapahamakan.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Abinadi nakapagtaram na kaining mga tataramon saiyang ibiningat an saiyang kamot asin nagsabi: An panahon mag-aabot noarin na an gabos makakahiling sa kaligtasan nin Kagurangnan; noarin na an lambang nasyon, lahi, dila, asin mga katawohan makakahiling mata sa mata asin magkukumpisal sa atubangan nin Diyos na an saiyang mga paghuhukom husto sana.
2 Asin masunod na an mga mararaot itatapok paluwas, asin sinda mangyayaring mag-aalulong, asin maghihibi, asin magkukurahaw, asin magraragot an saindang mga ngipon; asin ini nin huli ta sinda habong magdangog sa boses nin Kagurangnan; kun kaya an Kagurangnan dae sainda magtutubos.
3 Nin huli ta sinda makamundo asin maka-diyablo, asin an diyablo igwa nin kapangyarihan na mangingibabaw sainda; iyo, maski ngani na an pinakagurang na halas na iyo an nagdaya sa satuyang enot na magurang, na iyo kaidto an nagkausa kan saindang pagkahulog; na iyo kaidto an nagkausa sa bilog na sangkatauhan na magin makamundo, makalaman, maka-diyablo, na nakakaaram nin maraot gikan sa marhay, nagpadara kan saindang mga sadire sa diyablo.
4 Kaya an bilog na sangkatauhan nagkawarara; asin hilnga, sinda kuta na yaon sa daeng katapusan na pagkawarara kun bako na an Diyos an nagtubos kan saiyang mga katawohan gikan sa saindang pagkawara asin pagkahulog na kamugtakan.
5 Pero giromdoma baya na siya na padagos na yaon sa saiyang sadireng makamundong natura, asin nagpasiring sa mga dalan nin kasalanan asin pagrerebelde kontra sa Diyos, magigin siring man giraray na yaon sa saiyang pagkahulog na kamugtakan asin an diyablo igwa nin bilog na kapangyarihan na mangingibabaw saiya. Kun kaya siya magin arog sa mayo man sanang pagtubos na ginibo, bilang sarong kalaban nin Diyos; asin man an diyablo sarong kalaban sa Diyos.
6 Asin ngonian kan si Cristo dae nagdigde sa mundo, magtataram nin mga bagay na mag-aabot bilang arog sainda na nag-abot na, mayo man kuta na nin pagtutubos.
7 Asin kun si Cristo dae nabuhay-liwat gikan sa mga gadan, o iyo an nagbaak kan mga gapos nin kagadanan na tanganing an mga lubungan magin mayo nin kapangganahan, asin na an kagadanan magin mayo nin tibo, mayo kuta na ning pagkabuhay-liwat.
8 Alagad igwa nin pagkabuhay-liwat, kun kaya an lubungan mayong kapangganahan, asin an tibo nin kagadanan pinaghalon na ki Cristo.
9 Siya iyo an liwanag asin an buhay kan mundo; iyo, sarong liwanag na mayong katapusan, na dae nanggad magin madiklomon; iyo, asin man an sarong buhay na mayong katapusan, na tanganing dae na magkaigwang gayo nin kagadanan.
10 Maski na ngani ining mortal puwedeng pagbabadoan nin immortalidad, asin ining kalapaan puwedeng pagbabadoan nin daeng kalapaan, asin puwedeng pagdadarahon na magtindog sa atubangan nin hukuman nin Diyos, na tanganing iyo an paghuhusgaran niya na uyon sa saindang mga nakaginibohan kumbaga sinda nagin marhay o kumbaga sinda nagin maraot ---
11 Kun sinda nanggad nagin marhay, pasiring sa pagkabuhay-liwat sa daeng katapusan na buhay asin kaogmahan; asin kun sinda nagin maraot, pasiring sa pagkabuhay-liwat sa daeng katapusan na kapahamakan, bilang ipinatunod pasiring sa diyablo, na iyo an nagpdara sainda, na iyo ngani an kapahamakan ---
12 Habang napasunod uyon sa saindaing sadireng makamundong mga kagustuhan asin mga kamawotan; habang dae nanggad nangapudan sa Kagurangnan habang an mga kamot nin pagkaherak ipinagbingat para sainda; nin huli ta an mga kamot nin pagkaherak nakabingat para sainda, asin sinda naghabo nanggad; sinda na pinatanidan kan saindang mga kadaendatahan alagad sinda dae nanggad naghale gikan sa mga ini; asin sinda sinugo na magsolsol alagad sinda habong magsolsol.
13 Asin ngonian, bako daw na kamo mangungubog-kubog asin magsosolsol kan saindong mga kasalanan, asin maggiromdom na sa saiya sana asin sa paagi sana ni Cristo kamo puwedeng magin ligtas?
14 Kun kaya, kun kamo nagtutukdo nin ley ni Moises, nagtutukdo man na iyo ini an sarong anino kan mga bagay na maabot pa sana ---
15 Tukdoi sinda na an pagtutubos minaabot sa paagi ni Cristo an Kagurangnan, na iyo nganing gayo an Daeng Kasagkoran na Ama. Amen.

Thursday, May 19, 2005

MOSIAH TSAPTER 15 

Paano si Cristo nagin parehong an Ama asin an Ake --- Siya maghihimong magtagapagpatahaw asin magpapasan kan mga kalapasan kan saiyang mga katawohan --- Sinda asin an gabos na mga banal na propeta iyo an saiyang banhi --- Siya an nagdara na mag-abot an pagkabuhay-liwat --- An saradit na mga kaakian igwa nin buhay na daeng kasagkoran.

*******

Asin ngonian si Abinadi nagsabi sa sainda: Ako nagmamawot na kamo makakasabot na an Diyos mismo mababa na kaibahan kan mga ake nin tawo, asin iyo an matubos kan saiyang mga katawohan.
2 Asin nin huli ta siya mag-eerok sa laman siya pag-aapudon na Ake nin Diyos asin ipinasakop an laman sa kamawotan kan Ama, kaya nagin an Ama asin an Ake ---
3 An Ama, nin huli ta pinaglihi sa paagi kan kapangyarihan nin Diyos; asin an Ake, nin huli kan laman; kun kaya nagin an Ama asin Ake ---
4 Asin sinda sarong Diyos, iyo, an iyo man sanang gayong Ama na Daeng Kasagkoran nin kalangitan asin kan kinaban.
5 Asin kaya an laman nagin yaon sa kamawotan nin Espiritu, o an Ake sa Ama, bilang sarong Diyos, na magtitios sa mga tentasyon, asin dae nagpadara sa tentasyon, alagad nagtios sa saiyang sadire mismo na pagparatuya-tuyaon, asin pagparapakulan, asin pinalaen paluwas, asin dae pinag-ako kan saiyang mga katawohan.
6 Asin pagkatapos kaini gabos, pagkatapos na maggibo nin kadakul na darakulang mga milagro sa mga kaakian nin mga tawo, siya dadarahon, iyo, magin arog sa sinabi ni Isaias, bilang sarong karnero sa atubangan nin paragupit na dae naggigirong, kaya dae niya binubuka an saiyang nguso.
7 Iyo, sa arog kaini siya dadarahon, ipapako sa krus, asin gagadanon, an laman na ipinatunod duman sa kagadanan, an kamawotan kan Ake na pinangingibabawan kan kamawotan kan Ama.
8 Asin kaya an Diyos iyo an nagbaak kan mga gapos nin kagadanan, nagkamit nin kapangganahan na iyo an mangibabaw sa kagadanan; ipinagtao sa Ake an kapangyarihan na magin tagapagpatahaw para sa mga kaakian nin mga tawo---
9 Bilang naipagpalangkaw na sa langit, na igawa nin mga kalamnan nin pagkaherak; bilang may kapanoan nin pagkamaherakon para sa mga kaakian nin mga tawo; magtitindog sa katahawan ninda akin kan hustisya; bilang iyo an nakapagbaak kan mga gapos nin kagadanan, nagdara sa saiyang sadire kan saindang kadaendatahan asin kan saindang mga kalapasan, bilang iyo an nagtubos sainda, asin iyo an nakapagpakontento kan mga pangangaipuhan kan hustisya.
10 Asin ngonian ako mataram sa saindo, siisay baya ang magdedeklara kan saiyang henerasyon? Hilnga, ako mataram sa saindo, na kun an saiyang kalag iyo an ginibo bilang sarong dulot para sa kasalan saiyang mahihiling an saiyang banhi. Asing ngonyan ano an saindong masasabi? Asin siisay an magigin banhi niya?
11 Hilnga ako mataram saindo, na an siisay man saindo an nakadangog kan mga tataramon nin mga propeta, iyo, an gabos na banal na mga propeta na iyo an nagpropesiya mapanungod sa pag-abot nin Kagurangnan --- ako mataram sa saindo, na an gabos saindo na nakapagdangog na sa saindang mga tataramon, asin nagtubod na an Kagurangnan iyo an magtutubos kan saiyang mga katawohan, asin nagmawot na sa pag-abot kan aldaw na iyan para sa sarong kapatawadan kan saindang mga kasalanan, ako masabi sa saindo, na iyo ini an saiyang mga banhi, o sinda iyo an mga tagapagmana kan kahadean nin Diyos.
12 Nin huli ta iyo ini sinda na an mga kasalan saiyang pinagpasan; iyo ini sinda na para sainda siya nagpakagadan, tanganing tubuson sinda gikan sa saindang mga kalapasan. Asin ngonian, bako daw na sinda iyo an saiyang banhi?
13 Iyo, asin bako daw na an mga propeta, an lambang saro na nagbuka kan saindang mga nguso tanganing magpropesiya, na dae nahulog pasiring sa kalapasan, an boot kong sabihon an gabos na banal na mga propeta maski kaidtong an mundo nagpoon? Ako masabi sa saindo na sinda iyo an saiyang banhi.
14 Asin iyo ini sinda na iyo an nagbalangibog nin katuninongan, iyo an nagdara nin marhay na mga baretang marhay, iyo an nagbalangibog nin kaligtasan; asin nagsabi sa Sion: An saimong Diyos iyo an naghade.
15 Asin O ano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an saindang mga bitis!
16 Asin giraray, ano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an mga bitis ninda na iyo sana an sigeng nagparabalangibog nin katuninongan!
17 Asin giraray, ano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an mga bitis ninda na iyo ngonian asin sa paabuton pa an nagharubay nin katuninongan, iyo, magpoon ngonyan na panahon na paabuton pa sana asin sagkod pa man.
18 Asin hilnga, ako masabi sa saindo, bako lang ini gabos. Nin huli ta o ano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an mga bitis niya na nagparadara nin marhay na mga bareta, na iyo an pundador nin katuninongan, iyo, maski an Kagurangnan, na iyo an nagtubos kan saiyang mga katawohan; iyo, siya na iyo an nagregalo nin kaligtasan sa saiyang mga katawohan;
19 Nin huli ta kun bako sa pagtubos na saiyang ginibo para sa saiyang mga katawohan, na iyo an pinag-andam gikan pa sa pundasyon kan kinaban, ako masabi sa saindo, kun bako nin huli kaini, an bilog kuta nang lahi nin mga tawo napahamak na.
20 Pero hilnga, an mga gapos nin kagadanan huhubadon, asin an Ake maghahade, asin igawa nin kapangyarihan labaw pa sa mga gadan; kun kaya, siya an naghimo na mangyari an pagkabuhay-liwat kan mga gadan.
21 Asin magkakaigwa nin pagkabuhay-liwat, maski sarong enot na pagkabuhay-liwat; iyo, maski sarong pagkabuhay-liwat ninda na kaidto, asin sinda ngonian, asin sinda magigin iyo, maski hanggan sa pagkabuhay-liwat ni Cristo --- nin huli ta sa arog kaini siya pag-aapudon.
22 Asin ngonian, an pagkabuhay-liwat kan gabos na mga propeta, asin an gabos na nagtutubod kan saindang mga tataramon, o gabos sainda na nagsunod sa mga kasugoan nin Diyos, iyo an mabarangon sa enot na pagkabuhay-liwat; kun kaya, sinda an enot na pagkabuhay-liwat.
23 Sinda binangon na tanganing mag-erok na kaiba an Diyos na iyo an nagtubos sainda; kaya sinda igwa nin buhay na daeng kasagkoran sa paagi ni Cristo, na iyo an naghubad kan mga gapos nin kagadanan.
24 Asin iyo ini sinda na nagin parte kan enot na pagkabuhay-liwat; asin iyo ini sinda na nagkagaradan bago pa man mag-abot si Cristo, na yaon sa saindang ignoransiya, mayo pang kaligtasan an ipinapahayag sainda. Asin kaya an Kagurangnan an nagdara manungod sa restorasyon kan mga ini; asin sinda igwa nin parte sa enot na pagkabuhay-liwat, o magkaigwa nin buhay na daeng kasagkoran, bilang iyo an mga tinubos nin Kagurangnan.
25 Asin an saradit na kaarakian man igwa nin buhay na daeng kasagkoran.
26 Pero hilnga, asin an pagkatakot, asin an pangubog-kubog sa atubangan nin Diyos, nin huli ta kamo kaipong mangubog-kubog; nin huli ta an Kagurangnan dae nagtutubos sainda na nagrebelde laban sa iya asin nagadan sa saindang mga kasalanan; iyo, maski na ngani an gabos sainda na nagkaharamak na yaon sa saindang sadireng mga kasalan magpoon pa kaidtong kapinunan nin kinaban, na ginustong magrebelde laban sa Diyos, na nakakaaram sa mga kasugoan nin Diyos, asin habo nindang magsunod; iyo ini sinda na mayong parte sa enot na pagkabuhay-liwat.
27 Kun kaya bako daw na maninigo na kamo mangubog-kubog? Nin huli ta an kaligtasan dae minaabot sa mga arog kaini; nin huli ta an Kagurangnan dae tinubos an mga arog kaini; iyo, ni an Kagurangnan makatubos sa mga arog kaini; nin huli ta siya dae makakakontra sa saiyang sadire man sana; nin huli ta siya dae makasayuma nin hustisya kun ini igwa nin pangangaipuhan.
28 Asin ngonian ako masabi sa saindo na an panahon maabot na an kaligtasan nin Kagurangnan ipapahayag sa lambang nasyon, lahi, dila, asin mga katawohan.
29 Iyo, an Kagurangnan, an saindong mga tagapagbantay maglalangkaw kan saindang boses; may boses na iribahan sa saindang pagkakanta; nin huli ta saindang mahihiling mata sa mata, sa panahon na an Kagurangnan dadarahon giraray an Sion.
30 Makururahaw kamo sa kaogmahan, iribahan sa pagkaranta, kamo na mga wasak na lugar kan Jerusalem; nin huli ta an Kagurangnan iyo an nakidumamay sa saiyang mga katawohan, siya iyo an nagtubos kan Jerusalem.
31 An Kagurangnan iyo an naghimong iwakat an saiyang banal na kamot sa mga mata kan gabos na mga nasyon; asin an gabos na mga katapusan nin kinaban iyo an makakahiling kan kaligtasan nin satuyang Diyos.

MOSIAH TSAPTER 14 

Si Isaias nagtaram sa tono nin sarong Mesiyas --- An kasupganan asin pagsakit kan Mesiyas ipinaghula nang enot --- Saiyang ginibo na an saiyang kalag iyo an magin sarong dulot para sa kasalan asin naggibo na iyo an tagapagpatahaw para sa mga paralapas --- Ikumpara sa Isaias 53.

*******

Iyo, bako daw na si Isaias nagsabi: Siisay baya an magtubod kan satuyang sumbong, asin sa kiisay daw an takyag nin Kagurangnan maipahayag?
2 Nin huli ta siya magtatalubo sa atubangan niya na siring sa sarong minatubo pa sanang tanom, asin siring sa sarong ugat na paluwas sa alang na daga; siya mayong porma ni kaayahayan; asin sa panahon na kita maghihiling sa saiya mayo nin kagayunan na kita magmamawot saiya.
3 Siya hinamak asin ipinagtakwil nin mga tawo; sarong tawo nin mga kamundoan, asin tuodan sa pagpakasakit; asin kita nagtago na siring na an satuyang mga lalawgon paharayo saiya; siya pinaghamak, asin kita dae nakidumamay saiya.
4 Tunay na saiyang pinagpasan an satuyang mga kasakitan asin iyo an magdara kan satuyang mga kamundoan; alagad kita iyo an nagtulod saiya na padusahan, pinahampak nin Diyos, asin pinasakitan.
5 Pero siya nalugadan nin huli kan satuyang mga kalapasan, siya nabugbog nin huli kan satuyang mga kadaendatahan; an padusa kan satuyang katuninongan yaon sa saiya; asin sa paagi kan saiyang mga lata kita nabulong.
6 Gabos kita, siring sa karnero, nagkawarara; tinugutan nyato na an lambang saro pasiring ssa saiyang sadireng padumanan; asin an Kagurangnan ipinatong sa saiya an mga kadaendatahan nyato gabos.
7 Siya pinag-api, asin siya pinagsakitan, alagad siya dae nagbukas kan saiyang nguso; siya dinara na arog kan sarong kordero pasiring sa bonoan, asin siring sa sarong karnero sa atubangan kan saiyang paragupit nagin pula kun kaya siya dae nagbubukas kan saiyang nguso.
8 Siya kinua gikan sa prisohan asin gikan sa hukuman; asin siisay baya an magpapahayag sa saiyang henerasyon? Nin huli ta siya pinalaen paluwas sa daga kan mga buhay; nin huli kan mga kalapasan kan sakuyang mga katawohan kun kaya siya pinadusahan.
9 Asin saiyang ginibo an saiyang lubungan kaiba an mga makasalanon, asin kaiba an mayaman sa saiyang kagadanon; nin huli ta siya dae naggibo nin maraot, ni igwa nin anuman na padaya sa saiyang nguso.
10 Alagad ini ikinaogma nin Kagurangnan na mabugbog siya; siya ipinamugtak niya sa kasakitan; kun ikaw saimong gigibohon an saimong kalag bilang sarong dulot para sa kasalan saiyang mahihiling an saiyang banhi; saiyang palalawigon an saiyang mga aldaw, asin an kaogmahan nin Kagurangnan mag-aasenso sa saiyang kamot.
11 Siya nakakahiling sa kakulugan kan saiyang kalag, asin magigin kontentado; sa paagi kan saiyang kaaraman an sakuyang marahayon na serbidor maninindugan para sa kadaklan; nin huli ta siya an magpapasan kan saindang mga kadaendatahan.
12 Kun kaya ako magbabanga nin sarong porsyon kaiba an kadaklan, asin saiyang babangaon an sobra kaiba an makukusog; nin huli ta saiyang ipinabulos paluwas an saiyang kalag hanggan sa kagadanon; asin siya ibinilang kaiba sa mga paralapas; asin siya an nagpasan kan mga kasalan nin kadaklan, asin naghimong magtagapagpatahaw para sa mga paralapas.

Tuesday, May 17, 2005

MOSIAH TSAPTER 13 

Si Abinadi prinotektahan sa paagi nin banal na kapangyarihan --- Siya nagtukdo nin Sampulong Katugonan --- An kaligtasan dae minaabot sa paagi lang kan ley ni Moises --- An Diyos mismo sa saiyang sadire an maggibo nin pagbabayad-sala asin magtutubos sa saiyang mga katawohan.

*******

Asin ngonian kan an hade nakadangog kaining kapadean: Irayo an tawong ini, asin gadanon siya; nin huli ta ano baya an satuyang gigibohon saiya, nin huli ta siya naboboa.
2 Asin sinda nagtirindog asin nag-amba na karaputan siya kan saindang mga kamot; alagad siya nagsagwi sainda, asin nagsabi sa sainda:
3 Dae nindo ako pagdut-an, nin huli ta an Diyos an maghahampak saindo kun kamo magduot kan saindong mga kamot sa sakuya, nin huli ta dae ko pa naipahayag an mensahe na an Kagurangnan iyo an nagpadara sakuya tanganing maipahayag; ni ako nakapagbuyagyag na saindo kan bagay na saindong pinaghagad na sakuyang ibubuyagyag; kun kaya, an Diyos dae nagtutugot na ako mahahampak sa ngonian na pagkakataon.
4 Pero ako kaipuhang gayo na utubon an mga kasugoan kun saen an Diyos iyo an nagsugo sako; asin nin huli ta ako nakapagsabi na saindo nin katotohanan kamo nagka-aranggot na sako. Asin giraray, nin huli ta ako nakapagtaram na kan tataramon nin Diyos kamo naghusgar sako na ako naboboa.
5 Ngonian ini nangyaring naglipas pagkatapos na si Abinadi nakapagtaram na kaining mga tataramon na an mga katawohan ni hadeng Noah dae nakapagtingkog kan saindang mga kamot sa saiya, nin huli ta an Espiritu nin Kagurangnan yaon sa saiya; asin an saiyang lalawgon nagliwanag na may pambihirang kalaadan, na arog sa ki Moises na nangyari habang yaon sa bukid nin Sinai, habang nakikipag-olay sa Kagurangnan.
6 Asin siya nagtaram na may kapangyarihan asin autoridad na gikan sa Diyos; asin siya nagpadagos sa saiyang mga tataramon, na nagsasabi:
7 Kamo nakahiling na kamo daeng kapangyarihan na manggagadan sako, kun kaya ako an nagtapos kan sakong mensahe. Iyo, asin ako naghuhuna na ini tuminaros saindo sa saindong mga puso nin huli ta ako nagsasabi nin katotohanan manungod kan saindong mga kadaendatahan.
8 Iyo, asin an sakong mga tataramon iyo an nagpano sa saindo na may kangalasan asin paghanga, asin may kaanggutan.
9 Pero ako nagtapos na kan sakong mensahe; asin dae nang kahalagahan kun ako maghale, kun ini nanggad mangyari na ako maligtas.
10 Pero ini an grabeng sasabihon ko saindo, kun ano an saindong gigibohon sako, pagkatapos kaini, magigin sarong tipo asin saong anino kan mga bagay na maabot pa sana.
11 Asin ngonian ako magbabasa sa saindo an katadaan kan mga katugunan nin Diyos, nin huli ta pinaghuna ko na dae ini nakasurat sa saindong mga puso; ako naghuna na kamo nag-aradal na asin nagtukdo nin kadaendatahan sa bilog na parte kan saindong mga buhay.
12 Asin ngonian, kamo makagiromdom daw na ako nagtaram sa saindo: Dae kamo maggibo sa saindo nin mga rebultong imahen, o anuman kaparehokan mga bagay na yaon sa langit nin kaitaasan, o mga bagay na yaon sa katubigan sa irarom nin kinaban.
13 Asin giraray: Dae kamo magduko kan saindong mga sadire sa sainda, ni magsirbe sainda; nin huli ta Ako an Kagurangnan saindong Diyos sarong selosong Diyos, nagpapadusa kan mga kadaendatahan kan mga ama sa mga kaakian, hanggan sa ikatulo asin ikaapat na mga henerasyon nindang may anggot sako;
14 Asin nagpapahiling nin pagkaherak sa mga rinibo ninda na nagmumuot sako ain nagsusunod kan sakuyang mga kasugoan.
15 Dae nindo dapat na gigibohong darahon an pangaran nin Kagurangnan saindong Diyos sa daeng kamanungdanan; nin huli ta an Kagurangnan dae siya pupugulan na mayong kasalanon sa saiya na angdara kan saiyang ngaran sa daeng kamanungdanan.
16 Giromdoma baya an aldaw nin sabbath, na tanganing ini padagos na pakabanalon.
17 Anom na aldaw na ikaw magtatrabaho, asin gumibo nin gabos mong trabaho;
18 Alagad sa ikapitong aldaw, an sabbath nin Kagurangnan saindong Diyos, dae ka gumibo nin anuman na trabaho, ika, ni an saimong akeng lalake, ni an saimong akeng babae, an saimong mga katabang na lalake, ni an saimong katabang na babae, ni an saimong mga baka, ni an estranghero na yaon sa laog kan saimong mga trangkahan;
19 Nin huli ta anom na aldaw an Kagurangnan ginibo an langit asin daga, asin an kadagatan, asin an gabos na yaon sa sainda; kun saen an Kagurangnan benindisyunan an aldaw nin sabbath, asin pinagbanal ini.
20 Igalang an saindong mga ama asin an saindong ina, na tanganing an saindong mga aldaw maglawig sa ibabaw nin daga na an Kagurangnan saindong Diyos iyo an nagtao saindo.
21 Dae kamo manggadan.
22 Dae kamo maggibo nin pangangalunya. Dae kamo manghabon.
23 Dae kamo magtestigo nin putik laban sa saindong kataid.
24 Dae kamo mainggit sa harong kan saindong kataid, dae kamo mainggit sa agom kan saindong kataid, ni an saiyang katabang na lalake, ni sa saiyang katabang na babae, ni sa saiyang baka, ni sa saiyang asno, ni anuman na bagay na pagsasadire kan saindong kataid.
25 Asin ini nangyairng naglipas na pagkatapos na si Abinadi nagtapos na kaining mga sinasabi na saiyang sinabi sa sainda: Itinukdo daw nindo sa mga katawohang ini na sinda dapat na mag-obserba sa paggibo kan gabos kaining mga bagay nin huli sa pagsunod kaining mga kasugoan.
26 Ako nagsasabi saindo, Dae; nin huli ta kun ginibo nindo, an Kagurangnan dae kuta na naghimo sako na magpadigde asin tanganing magpropesiya nin maraot manungod kaining mga katawohan.
27 Asin ngonian kamo nagsabi na an kaligtasan naggigikan sa ley ni Moises. Ako nagsasabi saindo na ini kapakipakinabang na kamo magsunod sa ley ni Moises sa ngonian, alagad ako nagsasabi sa saindo, na an panahon mag-aabot na dae na gayong kapki-pakinabang na magsunod sa ley ni Moises.
28 Asin sa katapos-tapusi, ako nagsasabi sa saindo, na an kaligtasan dae minagikan sa paagi nin ley sana; asin kun dae kuta na sa pagbabayad-sala, na an Diyos mismo sa saiyang sadire naghimo nin huli sa mga kasalan asin kadaendatahan kan saiyang mga katawohan, na sinda daeng paltos kuta nang mapapara, maski na ngani igwa pa nin ley ni Moises.
29 Asin ngonian ako nagsasabi sa saindo na idto kapakinabangan na dapat igwa talaga nin sarong ley na itinao sa mga kaarakian nin Israel, iyo, maski ngani sarong grabe ka-estriktong ley; nin huli ta sinda sarong tiso an liog na mga katawohan, madalion na gumibo nin kadaendatahan, asin maluya sa paggiromdom sa Kagurangnan saindang Diyos;
30 Kun kaya igwa nin sarong ley na itinao sa sainda, iyo, sarong ley nin mga paggigibo asin nin mga ordinansa, sarong ley na saindong estriktong inoobserbahan sa aro-aldaw, na tanganing pirme sindang makakapaggiromdom sa Diyos asin an saindang katungdan sa saiya.
31 Pero hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na gabos kaining mga bagay iyo an mga tipo nin mga bagay na maabot pa sana.
32 Asin ngonian, naggibo daw nindang masabutan an ley? Ako nagsasabi sa saindo, Dae, sinda dae gabos nakakasabot kan ley; asin ini nin huli sa katagasan kan saindang mga puso; nin huli ta sinda dae nakakasabot na mayo nin anuman na tawo na puwedeng magliligtas laen lang kun ini sa paagi nin pagtutubos nin Diyos.
33 Nin huli ta hilnga, bako daw na si Moises nagpropesiya sa sainda manungod sa pag-abot kan Mesiyas, asin ta an Diyos iyo an magtutubos kan saiyang mga katawohan? Iyo, asin maski na ngani an gabos na mga prupeta na iyo an magpropesiya maski kaidto pa sa pagpoon nin mundo --- bako daw na itinaram na ninda na daeng kulang o sobra an manungod kaining mga bagay?
34 Bako daw na dae ninda sinabi na an Diyos sa saiya mismong sadire dapat na magbaba kaiba an mga kaarakian nin mga tawo, asin darahon niya an sadire sa porma nin tawo, asin maglalakbay na may makusog na kapangyarihan sa ibabaw nin lalawgon kan kinaban?
35 Iyo, asin bako daw na dae man ninda sinabi na siya iyo an magdadara na tanganing mag-agi an pagkabuhay-liwat kan gadan, asin ta siya, sa saiyang sadire, kaipuhan na daog-daogon asin pasakitan?

MOSIAH TSAPTER 12 

Si Abinadi kinulong nin huli sa pagpropesiya manungod sa kapahamakan kan mga katawohan asin kan kagadanon ni hadeng Noah --- An mga palsong kapadean pinagbasa an mga kasuratan asin nagsagin-sagin na nagsusunod sa ley ni Moises --- Si Abinadi nagpoon sa pagtukdo sainda kan sampulong katugonan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin duwang taon na si Abinadi nagdulok sa sainda na nakabalatkayo, na tanganing dae siya mabisto; asin nagpoon sa pagpropesiya sa sainda, na nagsasabi: kaya an Kagurangnan iyo an nagsugo sakuya, na sinasabi --- Abinadi, lakaw asin magpropesiya ka kaining sakuyang mga katawohan, nin huli ta pinatagas ninda an saindang mga puso laban sa sakuyang mga tataramon; sinda dae nanggad nagsosolsol kan saindang mga mararaot na mga kaggibohan; kun kaya, Ako magpapadusa sainda sa sakuyang kaanggutan, iyo, sa sakuyang makuring kaanggutan magpapadusa ako sainda sa saindang mga kadaendatahan asin mga karigsokan.
2 Iyo, herak man sa henerasyong ini! Asin an Kagurangnan nagsabi sakuya: Ibingat mo an saimong kamot asin magpropesiya ka na magsasabing: Kaya sabi nin Kagurangnan, ini mangyayaring maglipas na an henerasyong ini, nin huli kan saindang mga kadaendatahan, dadarahon sa pagka-uripon, asin sasampalingon sa pisngi; iyo, asin pahahaleon nin mga tawo, asin gagaradanon; asin an mga buwitre sa kahanginan, asin an mga ayam, iyo, asin an mga mababangis na mga hayop, iyo ang magkakakan kan saindang mga laman.
3 Asin ini mangyayaring maglipas na an buhay ni hadeng Noah tatawan nin halaga na arog nin sarong bado na yaon sa laog nin sarong horno; nin huli ta maaaraman niya na ako an Kagurangnan.
4 Asin ini mangyayaring maglipas ako maghahampak kaining sakuyang mga katawohan nin makuniot na mga kasakitan, iyo, nin taggutom asin nin mga peste; asin ako an maghihimo na sinda magtatangis sa bilog na lawig nin aldaw.
5 Iyo, asin ako maghihimo na sinda magdadara nin mga kagabatan sa saindang mga likod; asin sinda pahahaleon arog kaidto na siring sa sarong hangal na asno.
6 Asin ini mangyayaring maglipas na ako magpapauran nin yelo sa sainda, asin ini maghahampak sainda; asin sinda hahampakon man nin hangin gikan sa may sirangan; asin an mga insekto iyo an magpepeste man kan saindang daga, asin iyo an magkakakan kan saindang mga pananom.
7 Asin sinda hahampakon nin sarong dakulang salot --- asin an gabos na ini gigibohon ko nin huli kan saindang mga kadaendatahan asin mga karigsokan.
8 Asin ini mangyayaring maglipas na laen lang kun sinda magsosolsol ako mismo an magdedestroso sainda gikan sa lalawgon nin kinaban; alagad sinda magwawalat nin sarong rekord ninda, asin ako an mag-iingat kaiyan para sa ibang mga nasyon na iyo an magsasadire kan daga; iyo, maski ngani kaini ako maggigibo na ako an magbabalangibog kan mga karigsokan kaining mga katawohan sa ibang mga nasyon. Asin kadakul na mga bagay na si Abinadi iyo an nagpropesiya laban kaining mga katawohan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naanggot saiya; asin dinakop ninda siya asin dinara siyang nakagapos sa atubangan nin hade, asin nagsabi sa hade: Hilnga, kami nagdara nin sarong tawo sa atubangan mo na iyo an nagpropesiya nin maraot manungod kan saimong mga katawohan, asin nagsabi na an Diyos iyo an madedestroso sainda.
10 Asin siya man nagpropesiya nin maraot manungod kan saimong buhay, asin nagsabi na an saimong buhay magigin arog kan sarong bado na yaon sa laog kan horno nin kalayo.
11 Asin giraray, siya nagsabi na ika magigin arog nin sarong pungo, magin arog nin sarong alang na pungo nin kabukidan, na nadalaganan nin mga hayop asin natimak-timakan sa irarom kan mga bitis.
12 Asin giraray, siya nagsabi na ika magigin arog kan mga burak nin sarong binit, na, kan ini hinog nang gayo, kun an paros maghuyop, ini minahulog sa lalawgon nin daga. Asin siya nagsagin-sagin na an Kagurangnan iyo an nagtaram kaini. Asin siya nagtaram na an gabos na ini mangyayari saimo laen lang kun ika magsosolsol, asin ini nin huli kan saimong mga kadaendatahan.
13 Asin ngonian, O hade, ano baya an dakulang karaotan an saimong naginibohan; o ano baya an dakulang mga kasalan an ginibo kan saimong mga katawohan, na tanganing kita kokondenahon nin Diyos o paghusgaran kan tawong ini?
14 Asin ngonian, O hade, hilnga kita mayo nin mga kasalanan, asin ika, O hade, dae nagkasala; kun kaya, an tawong ini nagputik manungod saimo, asin siya nagpropesiya nin daeng kamanungdanan.
15 Asin hilnga, kita mga makukusog, kita dae dapat na mahulog sa kauripnan, o darahon bilang nasakupan kan satuyang mga kalaban; iyo, asin ika nag-unlad sa kadagaan, asin ikaw mag-aasenso pa.
16 Hilnga, uya an tawo, kami an nagdara saiya sa saimong mga kamot; ika puwedeng gumibo sa saiya na sa saimong paghuna marhay.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si hade Noah naghimo na si Abinadi ipinakulong sa prisohan; asin siya nagsugo na an mga kapadean magkasararong magtiripon-tipon an saindang mga sadire na tanganing siya puwedeng gumibo nin sarong konseho kairiba ninda kun ano an saiyang gigibohon sa saiya.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsabi sa hade: Daraha siya digde na tanganing kita puwedeng maghapot saiya; asin an hade nagsugo na siya darahon sa atubangan ninda.
19 Asin sinda nagpoon sa paghapot saiya, na tanganing puwede nindang bulatlaton siya, na sa kahaluyan magkakaigwa sinda nin rason sa pag-akusar saiya; alagad siya nagsimbag sainda nin may kaisogan, asin bilog na nanindugan sa gabos nindang mga kahaputan, iyo, na sinda nagngaralas; nin huli ta siya naninindugan sainda sa gabos nindang mga kahaputan, asin nagkabaralanggo sinda sa gabos nindang mga tataramon.
20 Asin ini nangyaring naglipas na saro sainda an nagsabi saiya: Ano an kahaluyan kan mga tataramon na nasusurat, asin itinukdo kan satuyang mga ama, na nagsasabi:
21 Gurano kagayon sa ibabaw nin mga bukid an mga bitis niya na nagdara nin marahay na mga bareta; na nagpapahayag nin katuninongan; na nagdadara nin marhay na bareta nin karahayan; na nagpapahayag nin kaligtasan; na nagsasabi sa Sion, an Saimong Diyos naghahade;
22 An saimong mga tagamato itataas an boses; sa boses na ini sa kabilugan sinda magkakanta, nin huli ta sinda makakahiling mata sa mata sa panahon na an Kagurangnan dadarahon giraray an Sion;
23 Magkururahaw sa kaogmahan; magkaranta nin bilog ika na nasayang na mga lugar nin Jerusalem; nin huli ta an Kagurangnan iyo an naglinga kan saiyang mga katawohan, saiyang tinubos an Jerusalem;
24 An Kagurangnan hinimong lantad an saiyang banal na kamot sa mga mata kan gabos na mga nasyon, asin an gabos na mga katapusan nin kinaban makakahiling kan kaligtasan nin satuyang Diyos?
25 Asin ngonian si Abinadi nagsabi sa sainda: Bako daw na mga kapadean kamo, asin nagsagin-sagin na nagtutukdo kaining mga katawohan, asin sa pag-intende kan espiritu nin pagpropesiya, alagad nagmawot na makaaram sa sakuya kun ano an boot sabihon kan mga bagay na ini?
26 Ako nagsasabi sa saindo, herak man sa saindo nagpalawigaw kan mga dalan nin Kagurangnan! Nin huli ta kun kamo nakaka-intende sa mga bagay na ini kamo dae magtutukdo kaini; kun kaya, kamo an nagpalawigaw kan mga dalan nin Kagurangnan.
27 Kamo dae naggibo sa saindong mga puso na makasabot; kun kaya, kamo dae nagin madunong. Kun kaya, ano an itinutukdo nindo sa mga katawohan na ini?
28 Asin sinda nagsabi: Kami nagtutukdo kan ley ni Moises.
29 Asin giraray siya nagsabi sa sainda: Kun kamo nagtutukdo kan ley ni Moises tadaw baya ta dae nindo ini sinusunod? Tadaw baya ta ipinapamugtak nindo an saindong mga puso sa mga kayamanan? Tadaw baya ta naggigibo kamo nin mga pagpapatutot asin pinaggastos nindo an saindong mga kusog sa mga puta, iyo, asin naghimo na an mga katawohan na ini magkasala, na an Kagurangnan nagkausa na ipadara ako na tanganing magpropesiya laban kaining mga katawohan, iyo, ngani sarong dakulang karaotan kontra kaining mga katawohan?
30 Dae daw kamo nakakaaram na ako nagtataram nin katotohanan? Iyo, kamo nakakaaram na ako nagtataram nin katotohanan; asin kamo dapat na magngubog-kubog sa atubangan nin Diyos.
31 Asin ini mangyayaring maglipas na kamo hahampakon nin huli kan saindong mga kadaendatahan, nin huli ta kamo nagsabi na kamo nagtutukdo kan ley ni Moises. Asin ano baya an saindong naaaraman manungod sa ley ni Moises? Minaabot daw an kaligtasan sa paagi nin ley ni Moises? Ano tabi an masasabi nindo?
32 Asin sinda nagsimbag asin nagsabi na an kaligtasan minaabot sa paagi kan ley ni Moises.
33 Pero ngonian si Abinadi nagsabi sa sainda: Ako nakakaaram na kun kamo nagsusunod kan mga kasugoan nin Diyos kamo makakaligtas; iyo, kun kamo magsusunod kan mga kasugoan na an Kagurangnan iyo an nagtao ki Moises sa bukid nin Sinai, na nagsasabi:
34 Ako an Kagurangnan an saindong Diyos, na iyo an nagdara saindo paluwas sa daga nin Ehipto, paluwas sa harong nin kauripnan.
35 Dae kamo magkaigwa nin ibang Diyos sa atubangan ko.
36 Dae maggibo sa saindo nin anuman na rebultong imahen, o anuman na kapareho kan mga bagay na yaon sa langit nin kaitaasan, o mga bagay na yaon sa kairaroman nin kinaban.
37 Ngonian si Abinadi nagsabi sa sainda, ginibo daw nindo an gabos na ini? Ako nagsasabi sa saindo, Dae, kamo dae naggigibo kaini. Asin kamo nagtukdo kaining mga katawohan na sinda gumibo kan gabos na ining mga bagay? Ako nagsasabi sa saindo, Dae, kamo dae nagigibo kaini.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?