<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, December 27, 2005

ALMA TSAPTER 29 

Si Alma nagmawot na magkurahaw nin pagsosolsol na may pagkapatotoo na arog kan anghel--- An kagurangnan nagtao nin mga paratukdo para sa gabos na mga nasyon--- Si Alma nagpamuraway sa gibo nin Kagurangnan asin sa trayumpo ni Ammon asin kan saiyang mga katugangan.

*******

O na ako kuta na sarong anghel, asin kuta na igwa nin pagmamawot sa sakuyang puso, na ako mapaduman asin magtaram na may trumpa nin Diyos, may sarong boses na makapagpayugyog nin kinaban, asin magkurahaw nin pagsosolsol sa lambang katawohan!
2 Iyo, ako magdedeklara sa lambang kalag, na may arog sa boses nin daguldol, pagsosolsol asin an plano nin pagtutubos, na tanganing sinda magsosolsol asin magdulok sa satuyang Diyos, na tanganing dae na magkakaigwa pa nin dagdag na pagkamundo sa kabilugan na lalawgon kan kinaban.
3 Pero hilnga, ako sarong tawo, asin nakakagibo nin kasalanan sa sakuyang pagmamawot; nin huli ta ako dapat na magin kontento sa mga bagay na an Kagurangnan iyo an nagpalaen para sakuya.
4 Ako dae dapat na ipaggiit an sakuyang mga kamawotan, an pusog na dekrito nin sarong hustong Diyos, nin huli ta ako nakakaaram na saiyang pinagtatao sa mga tawo an uyon sa saindang kamawotan, magin ini mangyari na pasiring sa kagadanan o pasiring sa buhay; iyo, ako nakakaaram na saiyang pinagpapalaen sa mga tawo, iyo, nagsugo sa sainda nin mga dekrito na dae mababago, na uyon sa saindang mga kagustuhan, magin an mga ini mangyari pasiring sa kaligtasan o pasiring sa kapahamakan.
5 Iyo, asin ako nakakaaram na an marhay asin maraot nag-abot sa atubangan nin gabos na mga tawo; siya na dae nakakaaram nin marhay gikan sa maraot daeng kabasolan; pero siya na nakakaaram nin marhay asin maraot, saiya itinatao an uyon sa saiyang mga kamawotan, magin saiyang ipinagmamawot an marhay o an maraot, buhay o kagadanan, kaogmahan o kaguyakuyan nin konsensiya.
6 Ngonian, nahihiling na ako nakakaaram kaining mga bagay, tadaw ta dapat pa akong magmawot nin mas pa na tanganing gibohon an trabaho na kun saen ako pinag-apudan?
7 Tadaw ta dapat pa akong magmawot na ako kuta na dapat sarong anghel, na tanganing ako makakapagtaram sa gabos na mga puro nin kinaban?
8 Nin huli ta hilnga, an Kagurangnan an naggigibong itao sa gabos na mga nasyon, sa saindang sadireng nasyon asin dila, na tanganing magtukdo kan saiyang mga tataramon, iyo, na yaon sa kadunungan, an gabos na saiyang nahihiling na maninigo na sinda dapat na magkaigwa; kun kaya satuyang mahihiling na an Kagurangnan naggigibong magpahayag na may kadunungan, na uyon sa kahustuhan asin katotoohan.
9 Ako nakakaaram kaidtong bagay na an Kagurangnan iyo an nagsugo sakuya, asin ako nagpamuraway kaini. Ako dae nagpamuraway para sa sakuyang sadire, pero ako nagpamuraway sa mga bagay na an Kagurangnan iyo an pinagsusugo sakuya; iyo, asin iyo ini an sakuyang kamurawayan, na baka ako puwedeng magin sarong instrumento sa mga kamot nin Diyos na tanganing magdara nin mga kalag pasiring sa pagsosolsol; asin iyo ini an sakuyang kaogmahan.
10 Asin hilnga, kan ako makahiling nin kadakul kong mga katugangan na tunay na nagpenitensiya, asin nagdudulok sa Kagurangnan na saindang Diyos, saka pa lamang ako nakagiromdom kun ano baya an naginibohan nin Kagurangnan para sakuya, iyo, na saiyang nadangog an sakuyang pangadyeon; iyo, saka pa lamang ako nakagiromdom kan saiyang maheherakon na takyag na saiyang ipinag-unat pasiring sakuya.
11 Iyo, asin ako man nakagiromdom sa pagkasakop kan sakuyang mga ama; nin huli ta ako nakakasegurong may pagkaaram na an Kagurangnan naghimong iligtas sinda paluwas sa pagka-uripon, asin sa paaging ini pinag-establisa an saiyang simbahan; iyo, an Kagurangnang Diyos, an Diyos ni Abraham, an Diyos ni Isaac, asin an Diyos ni Jacob, iyo an nagligtas sainda paluwas sa pagka-uripon.
12 Iyo, sakuya pirmeng nagigiromdoman an pagkasakop kan sakuyang mga ama; asin iyo man sanang Diyos an nagligtas sainda paluwas sa mga kamot kan mga Ehipsiyano an nagligtas sainda paluwas sa pagka-uripon.
13 Iyo, asin an iyo man sanang Diyos an nag-establisa kan saiyang simbahan sa pag-iriba ninda; iyo, asin na iyo man sanang Diyos an nag-apud sakuya sa paagi nin sarong banal na pangangapudan, na tanganing magbalangibog nin tataramon para kaining mga katawohan, asin ngani iyo an nakapagtao sakuya nin grabeng trayumpo, na kun saen an sakuyang kaogmahan napano.
14 Pero ako dae nag-oogma sa sadire ko man sanang trayumpo, pero an sakuyang kaogmahan mas lalong napanoan nin huli kan trayumpo kan sakuyang mga katugangan, na naggikan pa sa kadagaan nin Nephi.
15 Hilnga, sinda nagtrabahong gayo, asin nakapagdara nin kadakul na mga bunga; asin gurano daw kadakula an magi nindang premyo!
16 Ngonian, kan ako makapaghorop-horop na kan trayumpo kaining sakuyang mga katugangan an sakuyang kalag dinara paharayo, magin hanggan sa pagseparar kaini gikan sa hawak, arog kaidto, grabeng gayo an sakuyang kaogmahan.
17 Asin ngonian lugod an Diyos iyo an magtatao sainda, na sakuyang mga katugangan, na tanganing sinda puwedeng magtukaw sa kahadean nin Diyos; iyo, asin man an gabos sainda na iyo an bunga kan saindang mga pagtrabaho na sinda dae magpasiring sa luwas, pero na sinda puwedeng mag-omaw saiya sagkod pa man. Asin lugod an Diyos maggawad na ini puwedeng mangyayari na uyon sa sakuyang mga tataramon, magin habang ako nagtataram pa sana. Amen.

ALMA TSAPTER 28 

An mga Lamanita nagkadaraog sa sarong dakulang ralabanan--- Mga makasampulong manribo-ribo an nagkagaradan--- An makasalanon nagpasiring sa sarong estado nin daeng katapusan na pagtatangis; an mga matatanos nakaguno nin daeng-tapos na pagka-ogma.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na mapamugtak na an mga katawohan ni Ammon sa kadagaan nin Jershon, asin may simbahan man na ipinagtugdok sa kadagaan nin Jershon, asin an mga kasoldaduhan kan mga Nephita ipinamugtak sa palibot kan kadagaan nin Jershon, iyo, sa gabos na mga sagkod sa palibot kan kadagaan nin Zarahemla; hilnga an mga kasoldaduhan kan mga Lamanita nagsunod sa saindang mga katugangan pasiring sa kaparangan.
2 Asin kaya nagkaigwa nin sarong dakulang ralabanan; iyo, magin ini an saro na dae pa nanggad napabantog sa gabos na mga katawohan sa kadagaan magpoon pa sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem; iyo, asin makasampulong manribo-ribo kan mga Lamanita an nagkagaradan asin nagkawaratak-watak paharayo.
3 Iyo, asin man nagkaigwa nin sarong dakulang paggagaradan sa pag-iriba nin mga katawohan nin Nephi; daeng pagkukulang, an mga Lamanita nagdurulagan asin nagkawaratak-watak, asin an mga katawohan nin Nephi nagbaralik giraray sa saindang mga kadagaan.
4 Asin ngonian iyo ini an sarong panahon na nagkaigwa nin sarong dakulang pagkamundo asin pagtatangis na madadangog sa kabilugan kan gabos na kadagaan, sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan nin Nephi---
5 Iyo, an paghiribi kan mga balo na nagmumundo para sa saindang mga agom na lalake, asin man kan mga ama na nagmumundo para sa saindang mga akeng lalake, asin an mga kadaragahan para sa saindang mga tugang na lalake, iyo, an tugang na lalake para sa ama; asin kaya an paghibi nin pagmumundo nadangog sa pag-iriba ninda gabos, pagmumundo para sa saindang mga kalahi na nagkagaradan na.
6 Asin ngonian may kaseguruhan na iyo ini an sarong makamondoon na aldaw; iyo, sarong panahon nin solemnidad, asin sarong panahon nin mas pang pag-aayuno asin pagpapangadye.
7 Asin kaya nagtapos an ika-kinseng taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi;
8 Asin iyo ini an talaan ni Ammon asin kan saiyang mga katugangan, an saindang mga paglalakbay sa kadagaan nin Nephi, an saindang mga kasakitan sa kadagaan, an saindang mga kamondoan, asin saindang mga pagtitios, asin an saindang dae masasabutan na kaogmahan, asin pag-ako asin an kaligtasan kan mga katugangan sa kadagaan nin Jershon. Asin ngonian lugod an Kagurangnan, an Paratubos nin gabos na mga tawo, magbendisyon kan saindang mga kalag sagkod pa man.
9 Asin iyo ini an talaan kan mga giyera asin mga pag-iiriwal-iwal sa mga pag-iriba kan mga Nephita asin kan mga Lamanita; asin an ika-kinseng taon kan pagpapamahala nin mga huwes nagtapos.
10 Asin magpoon sa enot na taon hanggan sa ika-kinse nagdara sa paglipas nin kapahamakan sa kadakul na rinibong buhay; iyo, iyo ini an nagdara na maglipas an sarong pano ni makangorongirhat na eksena nin pagbulos kan dugo.
11 Asin an mga hawak nin kadakul na mga rinibo nakahutad na gayo sa ibabaw nin daga, habang ang mga hawak nin kadakul na mga rinibo nagkaparatong-patong sa ibabaw nin lalawgon kan daga; iyo, asin kadakul na rinibo an nagmumundo para sa pagkawara kan saindang kalahi, nin huli ta sinda igwa nin rason na matakot, uyon sa mga pangako nin Kagurangnan, na sinda mapaduman sa sarong estado nin daeng katapusan na pagtatangis.
12 Habang an kadakul na mga rinibo kan mga iba man totoo nanggad na nagmundo para sa kawaraan kan saindang mga kalahi, alagad sinda nag-oogma asin nagpapamuraway sa paglaom, asin nagin maaram, uyon sa mga pangako nin Kagurangnan, na sinda mabuhay-liwat tanganing mag-eerok sa may toong kamot nin Diyos, na yaon sa sarong estado nin mayong katapusan na kaogmahan.
13 Asin kaya satuyang mahihiling kun gurano kadakula an daeng pagkapantay-pantay nin tawo nin huli kan kasalanan asin kalapasan, asin an kapangyarihan kan diyablo, na minaabot sa paagi kan padayang mga plano na saiyang pinaggigibo tanganing siloon an mga puso nin mga tawo.
14 Asin kaya satuyang mahihiling an dakulang pangapudan nin pagmaigot nin mga tawo na magtrabaho sa mga ubasan nin Kagurangnan; asin kaya satuyang mahihiling an dakulang rason nin pagkamundo, asin man nin pagka-orogma--- pagkamondo nin huli kan kagadanan asin kapahamakan sa pag-iriba nin mga tawo, asin kaogmahan nin huli kan liwanag ni Cristo sa buhay.

Monday, December 26, 2005

ALMA TSAPTER 27 

An Kagurangnan nagsugo ki Ammon na pangenotan an mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi pasiring sa kaligtasan--- Sa pakipaghilingan ki Alma, an kaogmahan ni Ammon iyo an nakaubos kan saiyang kusog--- An mga Nephita ipinagtao sainda an kadagaan nin Jershon--- Sinda pinag-apoud na mga katawohan ni Ammon.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na kan ining mga Lamanita na nakigiyera kontra sa mga Nephita nakanagbo, pagkatapos kan saindang pakipaglaban na tanganing destrosohon sinda, na mayong kamugtakan an pagmawot kan saindang kapahamakan, sinda nagbaralik giraray sa kadagaan nin Nephi.
2 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Amalekita, nin huli kan saindang kadaugan grabeng gayo an kaanggutan. Asin kan saindang nahiling na dae ninda makakayanan an pagbalos laban sa mga Nephita, sinda nagpoon na pukawon an mga katawohan na maanggot laban sa saindang mga katugangan, an mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi; kun kaya sinda nagpoon giraray na destrosohon sinda.
3 Ngonian ining mga katawohan giraray nagsayuma na kuahon an saindang mga armas, asin sinda nagsapo sa saindang mga sadire na paggaradanon na uyon sa mga pagmamawot kan saindang mga kaiwal.
4 Ngonian kan si Amaron asin an saiyang mga katugangan nasaksihan ining gibo nin kapahamakan sa pag-iriba ninda na saindang gayong kinamumutan, asin sa pag-iriba ninda na nagmumuot nin gayo sainda--- nin huli ta sinda pinagtrato bilang garo bagang mga anghel na ipinadara gikan sa Diyos na tanganing iligtas sinda gikan sa daeng katapusan na kapahamakan--- kun kaya, kan si Ammon asin an saiyang mga katugangan nahiling ining dakulang gibo nin kapahamakan, sinda nadara na may pagdamay, asin sinda nagsabi sa hade:
5 Tugutan pong pagtiriponon na magkasararo ining mga katawohan nin Kagurangnan, asin magpasiring kita sa kadagaan nin Zarahemla sa satuyang mga katugangan an mga Nephita, asin magdulag paharayo sa mga kamot nin satuyang mga kalaban, na tanganing kita dae madestroso.
6 Alagad an hade nagsabi sa sainda: Hilnga, an mga Nephita iyo an magdedestroso satuya, nin huli kan kadakul na mga paggadan asin mga kasalanan na satuyang naginibohan laban sainda.
7 Asin si Ammon nagsabi: Ako mapaduman asin mahapot sa Kagurangnan, asin kun siya masabi sa satuya, magpaduman pasiring sa satuyang mga katugangan, maduruman daw kamo?
8 Asin an hade nagsabi sa sainda: Iyo, kun an Kagurangnan masabi sa samuya na magpaduman, kami mapaduman sa samuyang mga katugangan, asin kami magigin mga urupon ninda hanggan samuyang mahirahay sa sainda an kadakul na mga panggagadan asin mga kasalanan na samuyang nagkaginibohan laban sa sainda.
9 Alabad si Ammon nagsabi sa saiya: Ini kontra sa ley kan satuyang mga katugangan, na pinag-establisa sa paagi kan sakuyang ama, na magkaigwa nin anuman na mga uripon sa pag-iriba ninda; kun kaya kita mapaduman asin magtiwala na sana sa mga pagkaherak kan satuyang mga katugangan.
10 Alagad an hade nagsabi sa saiya: Ihapot mo sa Kagurangnan, asin kun siya magsabi sa satuya na magduman, kami maduruman; kun dae man kami mapapara sa kadagaan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na si Ammon naghale asin naghapot sa Kagurangnan, asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya:
12 Darahon mo ining mga katawohan paluwas kaining kadagaan, na tanganing sinda dae mapapara; nin huli ta si Satanas igwa nin grabeng pagkapot sa mga puso kan mga Amalekita, na iyo an nagparapukaw sa mga Lamanita na magka-aranggot laban sa saindang mga katugangan na tanganing garadanon sinda; kun kaya magruluwas kamo kaining kadagaan; asin paladan ining mga katawohan kaining henerasyon, nin huli ta ako an mag-iingat sainda,
13 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Ammon nagduman asin sinabi sa hade an gabos na mga tataramon na an Kagurangnan ipinagsabi sa saiya.
14 Asin saindang pinagtiripon na magkasararo an gabos nindang mga katawohan, iyo, an gabos na mga katawohan nin Kagurangnan, asin pinagtipon na magkasararo an gabos nindang mga kakarnerohan asin mga kabakahan, asin naghale paluwas sa kadagaan, asin nakaabot sa may kaparangan na iyo an nagbabanga kan kadagaan nin Nephi gikan sa kadagaan nin Zarahemla, asin nakaabot sa harani kan mga kasagkoran nin kadagaan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na si Ammon nagsabi sa sainda: Hilnga, ako asin an sakuyang mga katugangan mapaduman pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, asin kamo digde sana ngona hanggan sa samuyang pagbalik; asin samuyang susubukan an mga puso kan samuyang mga katugangan, na kun baya gusto ninda na kamo pagpasiriring sa saindang kadagaan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na habang si Ammon nagpasiring na sa kadagaan, na tanganing siya asin an saiyang mga katugangan nakipaghiligan ki Alma, sa may lugar na nasambit; asin hilnga, iyo idto an pano nin kaogmahan na pagkahirilingan.
17 Ngonian an kaogmahan ni Ammon grabeng gayo na tanganing magin siya napano; iyo, siya nahalon sa kaogmahan kan saiyang Diyos, magin hanggan sa pagkaubos kan saiyang kusog; asin siya natumba giraray sa daga.
18 Ngonian bako daw na iyo ini an sobrang gayong kaogmahan? Hilnga, iyo ini an kaogmahan na dae namatean laen lang s mga tunay na nagpenitensiya asin mga mapagkumbabang parahanap nin kaogmahan.
19 Ngonian an kaogmahan ni Alma kan magkahilingan kan saiyang mga katugangan tunay talagang totoo, asin man an kaogmahan ni Aaron, ni Omner, asin ni Himni; pero hilnga an saindang kaogmahan bako na minasobra sa saindang kusog.
20 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma iyo an nangenotan sa saiyang mga katugangan pabalik sa kadagaan nin Zarahemla; magin pasiring sa saiyang sadireng harong. Asin sinda nagduman asin ipinagsabi sa pamayong huwes an gabos na mga bagay na nangyari sa sainda sa kadagaan nin Nephi, sa pag-iriba kan saindang mga katugangan, an mga Lamanita.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an pamayong huwes nagpadara nin sarong proklamasyon sa kabilugan kan gabos na kadagaan, na nagmamawot sa boses kan mga katawohan manungod sa pagtatanggap kan saindang mga katugangan, na iyo ngani an mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi.
22 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin mga katawohan nag-abot, na nagsasabi: Hilnga, samuyang itatao an kadagaan nin Jershon, na yaon sa may sirangan sa may dagat, na nagtatakin sa kadagaan nin Masagana, na yaon sa may timog na kadagaan nin Masagana; asin an kadagaang ini nin Jershon iyo an kadagaan na samuyang itatao sa samuyang mga katugangan para magin kamanahan.
23 Asin hilnga, samuyang ipapamugtak an satuyang mga kasoldaduhan sa katahawan nin kadagaan nin Jershon asin sa kadagaan nin Nephi, na tanganing samuyang maprotektahan an satuyang mga katugangan na yaraon sa kadagaan nin Jershon; asin ini satuyang gibohon para sa satuyang mga katugangan, sa kadahilanan kan saindang pagkatakot na magkapot nin mga armas sa pakipaglaban sa saindang mga katugangan na baka baya sinda makagibo nin kasalanan; asin iyo ini an saindang dakulaon na katakutan na nag-abot nin huli kan saindang makuniot na pagsosolsol na sainda nang nagibo, sa kadahilanan kan saindang kadakul na panggagadan asin kan saindang makangirhat na kadaendatahan.
24 Asin ngonian hilnga, iyo ini an satuyang gigibohon sa satuyang mga katugangan, na tanganing saindang manahon an kadagaan nin Jershon; asin satuyang babantayan sinda gikan sa saindang mga kaiwal sa paagi kan satuyang mga kasoldaduhan, sa kondisyon na sinda magtatao satuya nin sarong parte kan saindang kabuhayan na magtatabang satuya na tanganing mamanteniron nyato an satuyang kasoldaduhan.
25 Ngonian, ini nangyaring naglipas na kan si Ammon nadangog ini, siya nagbalik sa mga katawohan ni Anti-Nephi-Lehi, asin man kaiba niya si Alma, pasiring sa kaparangan, kun saen saindang ipinatindog an saindang mga tolda, asin ipinagbalangibog sa sainda an gabos kaining mga bagay. Asin si Alma man ipinag-estorya sa sainda an saiyang pagbago, kaiba si Ammon asin si Aaron, asin an saiyang mga katugangan.
26 Asin ini nangyaring naglipas na ini nagkausa nin kadakulang kaogmahan sa pag-iriba ninda. Asin sinda nagpaduruman pasiring sa kadagaan nin Jershon, asin pinagkuang pagsadirehon an kadagaan nin Jershon; asin sinda pinag-apud kan mga Nephita na mga katawohan ni Ammon; kun kaya sinda pinaglaen sa paagi kaining pangaran magpoon kaidto.
27 Asin sinda nasa pag-iriba nin mga katawohan kan Nephi, asin man napabilang sa pag-iriba nin mga katawohan na yaraon sa simbahan nin Diyos. Asin sinda man napalaen nin huli kan saindang pagpapakatotoo mapanungod sa Diyos, asin man mapanungod sa mga tawo; nin huli ta sinda may pagkaperpekto na gayong honesto asin pagkamatanos sa gabos na mga bagay; asin sinda mapusog sa pagtubod ki Cristo, magin hanggan sa katapusan.
28 Asin saindang pinaghiling na an pagpapabulos nin dugo kan saindang mga katugangan bilang sarong pinakadakulang kaongisan; asin sinda nanggad dae mapipirit na magkapot nin mga armas laban sa saindang mga katugangan; asin sinda dae naghihiling sa kagadanan na may anuman sikdo nin pagkatakot, nin huli kan saindang paglaom asin mga paniniwala ki Cristo asin an pagkabuhay-liwat; kun kaya an kagadanan pinaghalon na sa sainda sa paagi nin kapangganahan ni Cristo sa ibabaw kaini.
29 Kun kaya, sinda magsasapo nin kagadanan sa pinakamagabaton asin pinakamamondoon na manera na puwedeng ipaghatol sa paagi kan saindang mga katugangan, bago pa man mangyari na kumapot nin espada o panusok sa paghampak sainda.
30 Asin kaya sinda nagin sarong makatotohanan asin namumutan na mga katawohan, sarong mas na pinaurog na mga katawohan nin Kagurangnan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?