<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, May 24, 2005

MOSIAH TSAPTER 21 

An mga katawohan ni Limhi hinampak asin dinaog kan mga Lamanita --- Saindang nanagboan si Ammon asin napagbag-o --- Saindang sinabi ki Ammon an manungod sa beinte-kuwatrong lamina nin Jaredita.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Limhi asin an saiyang mga katawohan nagbalik sa siyudad nin Nephi, asin nagpoon sa pag-erok liwat sa daga na may katuninongan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin kadakul na mga aldaw an mga Lamanita nagpoon naman giraray na magka-aranggot laban sa mga Nephita, asin sinda nagpoon na magpasiriring sa mga sagkudan kan daga sa palibot.
3 Ngonian sinda dae nanggagadan sainda, nin huli sa pangako na an saindang hade naghimo ki Limhi; alagad sainda sindang sinasampaling sa saindang mga pisngi, asin pinaggigibo an autoridad na mangingibabaw laban sainda; asin nagpoon na magbugtak nin magagabat na dadarahon sa ibabaw kan saindang mga likod, asin pinagbabasang-basang sinda na arog sa sarong daeng-girong na asno ---
4 Iyo, gabos ini nangyari na tanganing an tataramon nin Kagurangnan puwedeng mauutob.
5 Asin ngonian an mga kasakitan kan mga Nephita dakulang gayo, asin mayong paagi na sinda makakaligtas pa kan saindang mga sadire paluwas sa saindang mga kamot, nin huli ta an mga Lamanita nakapalibot na sainda sa kada parte.
6 Asin ini nangyaring naglipas na an mga tawo nagpoon na paggugurumod-gumod laban sa hade nin huli sa saindang mga kasakitan; asin sinda nagpoon na magmamawot na makilaban sa sainda sa giyera. Asin sainda man nanggad napasakitang gayo an hade kan saindang mga reklamo; kun kaya siya nagtugot sa sainda na dapat nindang gibohon an uyon sa saindang mga kamawotan.
7 Asin sinda nagkatiripon-tipon kan saindang mga sadire na nagkasararo giraray, asin nagsul-ot kan saindang mga baluti, asin nakilaban sa mga Lamanita tanganing paharaleon sinda paluwas sa saindang daga.
8 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita an nakadaog sainda, asin nagtulak sainda pabalik, asin nakagadan nin kadakul sainda.
9 Asin ngonian nagkaigwa nin dakulang kamondoan asin pagtatangis sa kairibahan nin mga katawohan ni Limhi, an balang babae nagmumundo para sa saiyang agom, an akeng lalake asin an akeng babae nagmumundo para sa saindang ama, asin an mga tugang na lalake para sa saindang mga katugangan.
10 Ngonian nagkaigwa nin kadakul na mga balong babae sa daga, asin sinda makusog na nagtatarangis sa aro-aldaw, nin huli ta sarong dakulang pagkatakot sa mga Lamanita an namamatean ninda.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an saindang padagos na mga pagtatangis iyo an nakapagpapukaw sa katadaan na mga katawohan ni Limhi na magka-aranggot laban sa mga Lamanita; asin sinda giraray nakigiyera, alagad sinda nagbaralik man giraray, nag nagsapo nin grabeng kadaogan.
12 Iyo, sinda nakilaban giraray sa ikatulong pagkakataon, asin nagsapo nin kaparehong pagkadaog; asin sinda na dae nakagaradan nagbaralik giraray sa siyudad nin Nephi.
13 Asin sinda nagpakumbabang gayo sa saindang mga sadire magin sa kaabtan nin alpog, ipinapatunod an saindang mga sadire sa pasanon nin pagkauripon, ipinagdudulot an saindang mga sadire na tanganing pagparapakulgan, asin tanganing pagparatulakon padigde asin paduman, asin pinapagabatan, uyon sa mga kagustuhan kan saindang mga kalaban.
14 Asin sinda nagpakubabang gayo sa saindang mga sadire magin sa bot nin mga kairaroman nin pagkapakumbabaan; asin sinda makusugon na nagtatangis sa Diyos; iyo, magin sa bilog na lawig nin aldaw sinda nagtatangis sa saindang Diyos na tanganing saiya sindang ililigtas paluwas sa saindang mga makuniot na kasakitan.
15 Asin ngonian an Kagurangnan nagluya sa pagdangog kan saindang pagtatangis nin huli kan saindang mga kadaendatahan; daeng pagkukulang na an Kagurangnan nakadangog kan saindang mga tangis, asin nagpoon na palumuyon an mga puso nin mga Lamanita na sinda nagpoon na pagianon an saindang mga kagabatan; alagad an Kagurangnan dae pa nahihiling na sinda maninigo na pahawason paluwas sa kauripnan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na nagpoon sindang padikit-dikit na mag-asenso sa kadagaan, asin nagpoon sindang mangataman nin haros kadakul nang gayong mga banhi, asin mga kakarnerohan, asin mga kabakahan, na sinda dae nagtitios nin pagkagutom.
17 Ngonian nagkaigwa nin sarong dakulang bilang nin mga kababaehan, na mas sobra pa kesa mga kalalakehan; kun kaya si hadeng Limhi nagsugo sa lambang lalake na dapat sindang magheras tanganing isuporta sa mga balo asin sa saindang mga kaarakian, na tanganing dae sinda magkakagaradan sa pagkagutom; asin ini saindang ginibo nin huli sa kadakul na gayong bilang sainda an nagkagaradan.
18 Ngonian an mga katawohan ni Limhi pirmeng nakakatiripon-tipon na garo sarong hawak sa haros posibleng pagkakataon, asin saindang binabantayan an saindang mga banhi asin an saindang mga kakarnerohan;
19 Asin an hade mismo sa saiyang sadire dae nagtiwala sa saiyang kakayahan sa luwas kan mga dingding nin siyudad, laen lang kun siya may dara-darang mga guwardiya niya, natatakot na baka siya sa anuman na paagi puwedeng mahulog sa mga kamot kan mga Lamanita.
20 Asin siya naghimo na an saiyang mga katawohan kaipuhan na magbantay sa palibot nin kadagaan, na baka sa anuman na pagkakataon saindang masumpungan, na iyo an nagdurukot sa mga kadaragahan kan mga Lamanita, asin ta iyo ngani an nagkausa sa sarong labi-labing kadestrosohan na nag-abot sa sainda.
21 Nin huli ta sinda may kamawotan na madakop sinda na tanganing puwede nindang mapadusahan sinda; nin huli ta sinda minapaduman sa kadagaan nin Nephi kun banggi, asin hinahabon an saindang banhi asin kadakul na saindang mga mahahalagang mga bagay; kun kaya sinda nagbabantay na naghahalat sa sainda.
22 Asin ini nangyaring naglipas na mayo na nin kadisturbuhan sa tahaw kan mga Lamanita asin sa mga katawohan ni Limhi, maskin hanggan sa panahon na sinda Ammon asin an saiyang mga katugangan nag-arabot sa kadagaan.
23 Asin an hade habang yaon sa luwas kan mga trangkahan nin siyudad na kairiba an saiyang mga guwardiya, iyo an nakadiskubre kina Ammon asin sa saiyang mga katugangan; asin naghuhuna sainda na iyo an mga kapadean ni Noah kun kaya siya nagsugo na sinda darakupon, asin garapuson, asin ikunkon sa prisohan. Asin kun sinda kuta na an mga kapadean nin Noah saiya na kuta nang ipinagsugo na sinda gagaradanon.
24 Alagan kan saiyang napag-araman na sinda bako man, alagad ta sinda saiyang mga katugangan, asin ta sinda naggikan sa kadagaan nin Zarahemla; siya napano nin grabeng gayong kaogmahan.
25 Ngonian si hadeng Limhi nakapagpadara na, bago pa man an pag-arabot ni Ammon, sarong sadit na bilang nin mga tawo tanganing paghanapon an kadagaan nin Zarahemla; pero sinda dae nakapanagb kaini, asin sinda nagkawarara sa kaparangan.
26 Sa daeng pagkukulang, sinda nakanagbo nin sarong kadagaan na pinag-eerokan nin mga katawohan; iyo, sarong kadagaan na pinaghutadan nin mga alang na tulang; iyo, sarong kadagaan na pinag-eerokan nin mga tawo asin man nagkaderestroso; asin sinda, naghuna na iyo na idto an kadagaan nin Zarahemla, nagbaralik na sana sa kadagaan ninNephi, habang nakaabot sa mga kasagkoran nin kadagaan sa dae pa kadakul na mga aldaw bago pa man an pag-arabot ni Ammon.
27 Asin sinda may dara-darang sarong rekord sa pag-iriba ninda, magin sarong talaan nin mga katawohan na an mga tulang saindang nanagboan; asin idto pinag-ukit sa mga lamina nin inang-mina.
28 Asin ngonian si Limhi giraray napano nin kaogmahan kan makaaram gikan mism sa nguso ni Ammon na si hadeng Mosiah nagkaigwa nin sarong regalo gikan sa Diyos, kun saen siya puwedeng mag-interpretar kaining mga nagka-urukit; iyo, asin si Ammon man naogma.
29 Pero si Ammon asin an saiyang mga katugangan napano nin kamondoan nin huli sa kadakul sa saindang mga katugangan an nagkagaradan;
30 Asin man na si hadeng Noah asin an saiyang mga kapadean naghimo na an mga katawohan makagibo nin kadakul na mga kasalanan asin mga kadaendatahan laban sa Diyos; asin sinda man nagmundo para sa pagkagadan ni Abinadi; asin man para sa paghale ni Alma asin an mga katawohan na nagharale kaiba niya, na iyo an nagporma nin sarong simbahan nin Diyos sa paagi nin kusog asin kapangyarihan nin Diyos, asin sa pagtubod kan mga tataramon na pinagtaram ni Abinadi.
31 Iyo, sinda man nanggad nagmundo para sa saindang pagharale, nin huli ta dae ninda aram kun saen sinda mapasiring. Ngonian sinda may pagkaogma kuta nang makibale sa sainda, nin huli ta sinda man sa saindang mga sadire naglaog sa sarong tipan nin Diyos na magsirbe saiya asin magsusunod sa saiyang mga kasugoan.
32 Asin ngonian magpoon kan pag-abot ni Amoon, si hadeng Limhi naglaog man sa sarong tipan sa Diyos, asin man an kadakul niyang mga katawohan, na magsisirbe saiya asin magsusunod kan saiyang mga kasugoan.
33 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Limhi asin an kadakul niyang mga katawohan nagmawot na sinda mabunyagan; alagad mayo ni saro sa kadagaang idto na may autoridad na gikan sa Diyos. Asin si Ammon nagsayuma na gibohon an bagay na ini, na sa paghiling kan saiyang sadire na bako siyang sarong maninigong tagapagsirbe.
34 Kun kaya sinda sa panahon na idto dae nagporma sa saindang mga sadire na magin sarong simbahan, na naghahalat sa pag-abot kan Espiritu nin Kagurangnan. Ngonian sinda nagmamawot na magin arog ki Alma asin kan saiyang mga katugangan, na nagdurulag pasiriring sa kaparangan.
35 Sinda nagmamawot na mabunyagan bilang sarong saksi asin sarong testimonya na sinda bilog an boot na masirbe sa Diyos sa bilog nindang mga puso; mayong pagkukulang na sinda an nagpalawig kan panahon; asin an rekord kan saindang pagpapabunyag itatao pagkatapos kaining mga minasurunod.
36 Asin ngonian an gabos na pag-aadal ni Ammon asin kan saiyang mga katawohan, asin ni hadeng Limhi asin kan saiyang mga katawohan, asin ni hadeng Limhi asin kan saiyang mga katawohan, iyo, na kun pano ninda maililigtas an saindang mga sadire gikan sa mga kamot kan mga Lamanita asin gikan sa kauripnan.

MOSIAH TSAPTER 20 

An mga kadaragahang Lamanita dinurukot kan mga kapadean ni Noah --- An mga Lamanita nakigiyera laban kina Limhi asin sa saiyang mga katawohan --- Sinda pina-atras asin napahubya.

*******

Ngonian igwa nin sarong lugar sa Shemlon kun saen an mga kadaragahan nin mga Lamanita nagkakatiripon-tipon kan saindang mga sadire na sarabay na nagkakarantahan, asin nagsasarayaw, asin gibohong magin maogmahon an saindang mga sadire.
2 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin sarong aldaw na kadikit sanang bilang sinda na nagkatiripon-tipon sa pagkaranta asin sa pagsarayaw.
3 Asin ngonian an mga kapadean ni Noah, na nagkasurupog na magbaralik sa siyudad nin Nephi, iyo, asin man natatakot na baka an mga katawohan iyo an maggaradan sainda, kun kaya sinda habo nang magbaralik sa saindang mga agom asin saindang mga kaarakian.
4 Asin habang naghaloy sa kaparangan, asin nakapagdiskubre nin kadaragahan kan mga Lamanita, sinda nag-abang asin nagmamasid sainda;
5 Asin kan nagkaigwa sana nin kadikiton sainda na sararong nagkatiripon-tipon sa pagsayaw, sinda nagruluwas hale sa saindang mga pinagtataguan na lugar asin dinarakop sinda asin dinarara sinda pasiring sa kaparangan; iyo, beinte asin apat na mga kadaragahan kan mga Lamanita an saindang dinarara pasiring sa kaparangan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita makaaram na an saindang mga kadaragahan nagkawarara, sinda nagka-aranggot sa mga katawohan ni Limhi, nin huli ta sa kaisipan ninda iyo na idto mga katawohan ni Limhi.
7 Kun kaya saindang ipinadara an saindang mga hukbo; iyo, magin an hade mismo nakiiba sa saiyang mga katawohan; asin sinda nagpasiriring sa daga nin Nephi na tanganing destrosohon an mga katawohan ni Limhi.
8 Asin ngonian si Limhi an nakadiskubre sainda gikan sa torre, magin an gabos nindang preparasyon sa pakigiyera saiyang nadiskubre; kun kaya saiyang tiniripon an saiyang mga katawohan na magkasararo, asin nag-arabang sinda sa mga kahiwasan asin sa mga kakahuyan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita mina-aratake na, an mga katawohan ni Limhi nagpoon na magpatihulog sa kaibabawan ninda gikan sa mga lugar na arabangan, asin nagpoon sa paggaradan sainda.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an ralabanan nagin grabeng gayo, nin huli ta sinda nakilaban na garong mga lion para sa saindang mga biktima.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan ni Limhi nagpoon na padurulagon an mga Lamanita gikan sa atubangan ninda; alagad bako ngani sindang kabanga sa bilang nin mga Lamanita. Pero sinda nakilaban para sa saindang mga buhay, asin para sa saindang mga agom, asin para sa saindang mga kaarakian; kun kaya sinda naghingohang gayo para sa saindang mga sadire asin arog kan mga dragon sinda nakilaban.
12 Asin ini nangyaring naglipas na saindang nanagboan an hade nin mga Lamanita na kairiba sa bilang nin mga gadan; alagad bako man nganing gadan, kundi may lugad sana asin pinabayaan sanang nakahandusay sa daga, grabe kadaling gayo an pangyayari kan saiyang mga katawohan.
13 Asin kinurua siya asin binugkusan an saiyang mga lugad, asin dinara siya sa atubangan ni Limhi, asin nagsabi: Hilnga, uya an hade kan mga Lamanita, siya na igwa nganin nin lugad nahulog na kairiba kan saindang mga gadan, asin sainda siyang binayaan; asin hilnga, samuya siyang dinara sa atubangan mo; asin ngonian gadanon ta siya.
14 Alagad si Limhi nagsabi sa sainda: Kamo dae maggadan saiya, pero darha siya digde na tanganing ako makahiling saiya. Asin saindang dinara siya. Asin si Limhi nagsabi sa saiya: Ano baya an dahilan ta kamo nagpasiring sa pakigiyera laban sa sakong mga katawohan? Hilnga, an sakuyang mga katawohan dae nanggad nagbalga sa pangako na sakong ginibo sa saimo; kun kaya, tadaw baya ta saimong binalga an pangako na saimong ginibo sa atubangan kan sakuyang mga katawohan?
15 Asin ngonian an hade nagsabi: Ako nagbalga sa pangako nin huli ta an saimong mga katawohan dinurukot an kadaragahan kan sakuyang mga katawohan; kun kaya, sa sakong kaanggutan ako naghimo na an sakong mga katawohan nagpadigde sa pakigiyera laban sa saimong mga katawohan.
16 Asin ngonian si Limhi dae nakadangog manungod sa bagay na ini; kun kaya siya nagsabi: Ako maghahanap sa kairiba kan sakong mga katawohan asin an siisay man an nakagibo kan bagay na ini magagadan. Kun kaya siya naghimo nin sarong paghahanap na gigibohon sa kairibahan kan saiyang mga katawohan.
17 Ngonian kan si Gideon nakadangog kaining mga bagay, siya bilang kapitan nin hade, siya nagdulok asin nagsabi sa hade: Ako minahagad saimo ginagalangan, na dae mo paghanapan ining sakong mga katawohan, asin dae mo ipagpatong ining bagay na saindang kabasolan.
18 Nin huli ta dae mo daw nagiromdoman an mga kapadean kan saimong ama, na iyo an hinanap kan mga katawohang ini tanganing destrosohon? Asin bako daw na yaraon sinda sa kaparangan? Asin bako daw na iyo sinda an nagharabon kan mga kadaragahan nin mga Lamanita?
19 Asin ngonian, hilnga, asin sabiha sa hade an mga bagay na ini, na tanganing siya an magsabi sa saiyang mga katawohan na sinda puwedeng maghubya sa satuya; nin huli ta hilnga sinda nag-arandam na naman sa pag-atake laban satuya; asin hilnga man igawa na sana kitang kadikit na pag-iriba.
20 Asin hilnga, sinda mag-aatake na naman kairiba an kadakul na hukbo; asin laen lang kun an hade iyo an magpahubya sainda laban satuya kita magagadan.
21 Nin huli ta bako daw na an mga tataramon ni Abinadi nautob na, na saiyang pinagpropesiya laban sa satuya --- asin an gabos na ini nangyari nin huli ta dae kita nagdangog kan mga tataramon nin Kagurangnan, asin bayaan an satuyang mga kadaendatahan?
22 Asin ngonian satuyang pahubyaon an hade, asin satuyang utubon an pangako na satuyang ginibo sa saiya; nin huli ta marhay pa na kita magin yaon sa kauripnan kisa madadaog kita kan satuyang mga buhay; kun kaya, gibohon ta na matapos na an pagpapabulos nin grabeng dugo.
23 Asin ngonian si Limhi nagsabi sa hade kan gabos na mga gabay mapanungod sa saiyang ama, asin sa mga kapadean na nagdurulag pasiring sa kaparangan, asin ipinagsahot an pandukot kan saindang mga kadaragahan sa sainda.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an hade nagpahubya laban sa saiyang mga katawohan; asin siya nagsabi sa sainda: Mag-iriba kita sa pagsabat sa sakuyang mga katawohan, na mayong darang mga armas; asin ako minasumpa sa saindo nin sarong pangako na an sakuyang mga katawohan dae mangagadan kan saimong mga katawohan.
25 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsurunod sa hade, asin nagpasarabat na mayong darang mga armas sa mga Lamanita. Asin ini nangyaring naglipas na saindang naka-aratubangan an mga Lamanita; asin an hade man nanggad kan mga Lamanita nagduko kan saiyang sadire sa atubangan ninda, asin naki-olay sa ngaran kan mga katawohan ni Limhi.
26 Asin kan an mga Lamanita nahiling an mga katawohan ni Limhi, na mayo sindang darang mga armas, sinda nagkaigwa nin pagkaherak sa sainda asin naghubya sa sainda, asin nagbaralik kairiba an saindang hade na matuninong pasiring sa saindang sadireng daga.

MOSIAH TSAPTER 19 

Si Gideon nagbalak na gadanon si Hadeng Noah --- An mga Lamanita sinakop an kadagaan --- Si Hadeng Noah nagsapo nin kagadanan sa paagi nin kalayo --- Si Limhi iyo an naghade bilang sarong hade na nagbabayad nin buwis.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an hukbo kan hade nagbalik, pagkatapos na hinanap sa mayong kamugtakan an mga katawohan nin Kagurangnan.
2 Asin ngonian hilnga, an mga puwersa kan hade nagin dikit sana, pagkatapos na mabawasan, asin nagkaigwa nin sarong pagkakabaranga sa kairibahan kan mga natadang mga katawohan.
3 Asin an mga saradit na parte nagpoon na magtaram nin mga panakot laban sa hade, asin nagkaigwa nin dakulang pag-iriwal sa kairibahan ninda.
4 Asin ngonian may nagtungang sarong tawo sa kairibahan ninda an an pangaran Gideon, asin siya bilang sarong makusugon na tawo asin sarong kalaban nin hade, kun kaya siya nagbunot kan saiyang espada, asin nanumpa sa saiyang kaanggutan na siya an magadan sa hade.
5 Asin ini nangyaring naglipas na siya nakilaban sa hade; asin kan mahiling nin hade na siya madali nang makadaog saiya, siya nagdulag asin nagdalagan asin nakaabot sa may torre na harani sa templo.
6 Asin si Gideon naglamag saiya asin haros madali nang makasakat sa torre tanganing gadanon an hade, asin an hade naghiling kan saiyang mata sa palibot hanggan sa may daga nin Shemlon, asin hilnga, an hukbo nin mga Lamanita nakalaog na sa mga sagkodan nin daga.
7 Asin ngonian an hade nagkurahaw nin makusog sa kapaitan kan saiyang kalag, na nagsasabi: Gideon, dae mo ako paggadanon, nin huli ta an mga Lamanita nakapalibot na satuya, asin sainda kitang dedestrosohon; iyo, saindang dedestrosohon an sakuyang mga katawohan.
8 Asin ngonian an hade bako man talagang gayo nagmamakulog sa saiyang mga katawohan kundi sa saiyang sadireng buhay; sa daeng pagkukulang, dae na siya ginadan ni Gideon.
9 Asin an hade nagsugo sa mga katawohan na sinda dapat na magdurulag na bago mag-arabot an mga Lamanita, asin siya sa saiyang sadire nagdulag na kairiba ninda, asin sinda man nanggad nagdurulag pasiring sa kaparangan, na kairiba an saindang mga kababaehan asin an saindang mga kaarakian.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita pinaglamag sinda, asin inarabutan sinda, asin nagpoon na garadanon sinda.
11 Ngonian ini nangyaring naglipas na an hade nagsugo sainda na an gabos na mga lalake kaipuhan na magbaya kan saindang mga agom asin saindang mga kaarakian, asin magdulag sa mga Lamanita.
12 Ngonian igwa nin kadakul na habong magbaya sainda, alagad pinili na mag-untok asin magpagadan na sana kairiba sinda. Asin an iba man binayaan an saindang mga agom asin mga kaarakian asin nagdurulag.
13 Asin ini nangyaring naglipas na sinda na nagpawaralat sa kairibahan kan saindang mga agom asin saindang mga kaarakian guminibo na patindogon an saindang mga magagayon na daraga asin mag-iba sa mga Lamanita na tanganing sinda dae na paggaradanon ninda.
14 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nagkamate nin pagkaherak sa sainda, nin huli ta sinda nabihag kan kagayunan kan saindang mga kababaehan.
15 Kun kaya an mga Lamanita dae ginaradan an saindang mga buhay, asin dinarara sinda bilang mga bihag asin ibinalik sinda sa daga nin Nephi, asin tinurugutan sinda na pagsadirehon ninda an daga, sa kundisyon na saindang itatao si hadeng Noah sa mga kamot nin mga Lamanita, asin itao an saindang mga pagsadire, magin an kabanga kan gabos nindang pagrurugaring, kabanga kan saindang mga bulawan, asin saindang mga plata, asin kan gabos nindang mamahalon na mga bagay, asin kaya sinda magbabayad nin buwis sa hade nin mga Lamanita sa taon-taon.
16 Asin ngonian igwa nin saro sa mga akeng lalake kan hade sa kairibahan ninda na nagkabirihag, na an pangaran iyo si Limhi.
17 Asin ngonian si Limhi nagmamawot na an saiyang ama dae dapat na magadan; daeng pagkukulang, si Limhi dae nagin ignorante sa mga kadaendatahan kan saiyang ama, na siya sa saiyang sadire sarong hustong tawo.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Gideon patagong nagpadara nin mga tawo pasiring sa kaparangan, na tanganing iyo an maghanap sa hade asin sainda na kairiba niya. Asin ini nangyaring naglipas na saindang nanagboan an mga katawohan sa kaparangan, gabos puwera sa hade asin an saiyang mga kapadean.
19 Ngonian sinda nanumpa sa saindang mga puso na sinda mabalik sa daga nin Nephi, asin kun an saindang mga agom asin saindang mga kaarakian ginaradan, asin man sinda na nagpawaralat sa kaibahan ninda, sinda nagmamawot na magbalos, asin man magadan na kairiba sinda.
20 Asin an hade nagsugo sainda na dae na sinda magbaralik pa; asin sinda nagka-aranggot sa hade, asin ginibo na siya pasakitan, magin hanggan sa kagadanan sa paagi nin kalayo.
21 Asin sinda nagpoon na kuta nang kuruahon man an mga kapadean asin sinda garadanon man, asin sinda nagdurulagan sa atubangan ninda.
22 Asin ini nangyaring naglipas na sinda kuta na pasiriring na pabalik sa daga nin Nephi, asin kan sinda nagkanaragboan kan mga tawo ni Gideon. Asin an mga tawo ni Gideon nagsabi sainda kan gabos na nangyari sa saindang mga agom asin sa saindang mga kaarakian; asin na an mga Lamanita nagtugot sa sainda na sinda an puwedeng magsadire sa daga kun magbabayad nin buwis sa mga Lamanita nin kabanga kan gabos nindang pagrurugaring.
23 Asin an mga katawohan nagsabi sa mga tawo ni Gideon na saindang ginadan an hade, asin an saiyang mga kapadean nakadulag sainda paharayo pasiring sa kaparangan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na sinda nagtapos na sa seremonya, na sinda nagbaralik sa daga nin Nephi, na may kaogmahan, nin huli ta an saindang mga agom asin saindang mga kaarakian dae ginaradan; asin saindang sinabi ki Gideon kun ano an saindang ginibo sa hade.
25 Asin ini nangyaring naglipas na an hade nin mga Lamanita nanumpa sa sainda, na an saiyang mga katawohan dae na manggagadan sainda.
26 Asin man si Limhi, bilang ake nin hade, habang an kahadean ipinagkatiwala saiya kan mga katawohan nanumpa sa hade nin mga Lamanita na an saiyang mga katawohan magbabayad nin buwis sa saiya, magin ini kabanga kan gabos nindang pagrurugaring.
27 Asin ini nangyaring naglipas na si Limhi nagpoon sa pag-establisa kan kahadean asin nag-establisa nin katuninongan sa kairibahan kan saiyang mga katawohan.
28 Asin an hade kan mga Lamanita nagbugtak nin mga guwardiya sa kapalibutan kan daga, na tanganing saiyang mabantayan an mga katawohan ni Limhi sa laog kan daga, na tanganing sinda dae makakadulag pasiring sa kaparangan; asin saiya man nanggad sinuportahan an saiyang mga guwardiya gikan sa buwis na saiyang nareresibe sa mga Nephita.
29 Asin ngonian si hadeng Limhi nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa laog kan saiyang kahadean sa laog nin duwang taon, na an mga Lamanita dae na nagmolestiya sainda ni magmawot na destrosohon sinda.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?