<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, May 24, 2005

MOSIAH TSAPTER 20 

An mga kadaragahang Lamanita dinurukot kan mga kapadean ni Noah --- An mga Lamanita nakigiyera laban kina Limhi asin sa saiyang mga katawohan --- Sinda pina-atras asin napahubya.

*******

Ngonian igwa nin sarong lugar sa Shemlon kun saen an mga kadaragahan nin mga Lamanita nagkakatiripon-tipon kan saindang mga sadire na sarabay na nagkakarantahan, asin nagsasarayaw, asin gibohong magin maogmahon an saindang mga sadire.
2 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin sarong aldaw na kadikit sanang bilang sinda na nagkatiripon-tipon sa pagkaranta asin sa pagsarayaw.
3 Asin ngonian an mga kapadean ni Noah, na nagkasurupog na magbaralik sa siyudad nin Nephi, iyo, asin man natatakot na baka an mga katawohan iyo an maggaradan sainda, kun kaya sinda habo nang magbaralik sa saindang mga agom asin saindang mga kaarakian.
4 Asin habang naghaloy sa kaparangan, asin nakapagdiskubre nin kadaragahan kan mga Lamanita, sinda nag-abang asin nagmamasid sainda;
5 Asin kan nagkaigwa sana nin kadikiton sainda na sararong nagkatiripon-tipon sa pagsayaw, sinda nagruluwas hale sa saindang mga pinagtataguan na lugar asin dinarakop sinda asin dinarara sinda pasiring sa kaparangan; iyo, beinte asin apat na mga kadaragahan kan mga Lamanita an saindang dinarara pasiring sa kaparangan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita makaaram na an saindang mga kadaragahan nagkawarara, sinda nagka-aranggot sa mga katawohan ni Limhi, nin huli ta sa kaisipan ninda iyo na idto mga katawohan ni Limhi.
7 Kun kaya saindang ipinadara an saindang mga hukbo; iyo, magin an hade mismo nakiiba sa saiyang mga katawohan; asin sinda nagpasiriring sa daga nin Nephi na tanganing destrosohon an mga katawohan ni Limhi.
8 Asin ngonian si Limhi an nakadiskubre sainda gikan sa torre, magin an gabos nindang preparasyon sa pakigiyera saiyang nadiskubre; kun kaya saiyang tiniripon an saiyang mga katawohan na magkasararo, asin nag-arabang sinda sa mga kahiwasan asin sa mga kakahuyan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita mina-aratake na, an mga katawohan ni Limhi nagpoon na magpatihulog sa kaibabawan ninda gikan sa mga lugar na arabangan, asin nagpoon sa paggaradan sainda.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an ralabanan nagin grabeng gayo, nin huli ta sinda nakilaban na garong mga lion para sa saindang mga biktima.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan ni Limhi nagpoon na padurulagon an mga Lamanita gikan sa atubangan ninda; alagad bako ngani sindang kabanga sa bilang nin mga Lamanita. Pero sinda nakilaban para sa saindang mga buhay, asin para sa saindang mga agom, asin para sa saindang mga kaarakian; kun kaya sinda naghingohang gayo para sa saindang mga sadire asin arog kan mga dragon sinda nakilaban.
12 Asin ini nangyaring naglipas na saindang nanagboan an hade nin mga Lamanita na kairiba sa bilang nin mga gadan; alagad bako man nganing gadan, kundi may lugad sana asin pinabayaan sanang nakahandusay sa daga, grabe kadaling gayo an pangyayari kan saiyang mga katawohan.
13 Asin kinurua siya asin binugkusan an saiyang mga lugad, asin dinara siya sa atubangan ni Limhi, asin nagsabi: Hilnga, uya an hade kan mga Lamanita, siya na igwa nganin nin lugad nahulog na kairiba kan saindang mga gadan, asin sainda siyang binayaan; asin hilnga, samuya siyang dinara sa atubangan mo; asin ngonian gadanon ta siya.
14 Alagad si Limhi nagsabi sa sainda: Kamo dae maggadan saiya, pero darha siya digde na tanganing ako makahiling saiya. Asin saindang dinara siya. Asin si Limhi nagsabi sa saiya: Ano baya an dahilan ta kamo nagpasiring sa pakigiyera laban sa sakong mga katawohan? Hilnga, an sakuyang mga katawohan dae nanggad nagbalga sa pangako na sakong ginibo sa saimo; kun kaya, tadaw baya ta saimong binalga an pangako na saimong ginibo sa atubangan kan sakuyang mga katawohan?
15 Asin ngonian an hade nagsabi: Ako nagbalga sa pangako nin huli ta an saimong mga katawohan dinurukot an kadaragahan kan sakuyang mga katawohan; kun kaya, sa sakong kaanggutan ako naghimo na an sakong mga katawohan nagpadigde sa pakigiyera laban sa saimong mga katawohan.
16 Asin ngonian si Limhi dae nakadangog manungod sa bagay na ini; kun kaya siya nagsabi: Ako maghahanap sa kairiba kan sakong mga katawohan asin an siisay man an nakagibo kan bagay na ini magagadan. Kun kaya siya naghimo nin sarong paghahanap na gigibohon sa kairibahan kan saiyang mga katawohan.
17 Ngonian kan si Gideon nakadangog kaining mga bagay, siya bilang kapitan nin hade, siya nagdulok asin nagsabi sa hade: Ako minahagad saimo ginagalangan, na dae mo paghanapan ining sakong mga katawohan, asin dae mo ipagpatong ining bagay na saindang kabasolan.
18 Nin huli ta dae mo daw nagiromdoman an mga kapadean kan saimong ama, na iyo an hinanap kan mga katawohang ini tanganing destrosohon? Asin bako daw na yaraon sinda sa kaparangan? Asin bako daw na iyo sinda an nagharabon kan mga kadaragahan nin mga Lamanita?
19 Asin ngonian, hilnga, asin sabiha sa hade an mga bagay na ini, na tanganing siya an magsabi sa saiyang mga katawohan na sinda puwedeng maghubya sa satuya; nin huli ta hilnga sinda nag-arandam na naman sa pag-atake laban satuya; asin hilnga man igawa na sana kitang kadikit na pag-iriba.
20 Asin hilnga, sinda mag-aatake na naman kairiba an kadakul na hukbo; asin laen lang kun an hade iyo an magpahubya sainda laban satuya kita magagadan.
21 Nin huli ta bako daw na an mga tataramon ni Abinadi nautob na, na saiyang pinagpropesiya laban sa satuya --- asin an gabos na ini nangyari nin huli ta dae kita nagdangog kan mga tataramon nin Kagurangnan, asin bayaan an satuyang mga kadaendatahan?
22 Asin ngonian satuyang pahubyaon an hade, asin satuyang utubon an pangako na satuyang ginibo sa saiya; nin huli ta marhay pa na kita magin yaon sa kauripnan kisa madadaog kita kan satuyang mga buhay; kun kaya, gibohon ta na matapos na an pagpapabulos nin grabeng dugo.
23 Asin ngonian si Limhi nagsabi sa hade kan gabos na mga gabay mapanungod sa saiyang ama, asin sa mga kapadean na nagdurulag pasiring sa kaparangan, asin ipinagsahot an pandukot kan saindang mga kadaragahan sa sainda.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an hade nagpahubya laban sa saiyang mga katawohan; asin siya nagsabi sa sainda: Mag-iriba kita sa pagsabat sa sakuyang mga katawohan, na mayong darang mga armas; asin ako minasumpa sa saindo nin sarong pangako na an sakuyang mga katawohan dae mangagadan kan saimong mga katawohan.
25 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsurunod sa hade, asin nagpasarabat na mayong darang mga armas sa mga Lamanita. Asin ini nangyaring naglipas na saindang naka-aratubangan an mga Lamanita; asin an hade man nanggad kan mga Lamanita nagduko kan saiyang sadire sa atubangan ninda, asin naki-olay sa ngaran kan mga katawohan ni Limhi.
26 Asin kan an mga Lamanita nahiling an mga katawohan ni Limhi, na mayo sindang darang mga armas, sinda nagkaigwa nin pagkaherak sa sainda asin naghubya sa sainda, asin nagbaralik kairiba an saindang hade na matuninong pasiring sa saindang sadireng daga.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?