<$BlogRSDUrl$>

Friday, February 10, 2006

ALMA TSAPTER 50 

Si Moroni an nagpakusog sa mga kadagaan kan mga Nephita--- Sinda nagtugdok nin kadakul na mga bagong siyudad--- Mga giyera asin mga kadestrosohan iyo an nagpahulog sa mga Nephita sa mga aldaw kan saindang karaotan asin mga karigsokan--- Si Morianton asin an saiyang mga paribok nadaog ni Teancum--- Si Nephihah nagadan asin an saiyang akeng lalake na si Pahoran iyo an nagribay sa tukawan nin paghuhukom.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Moroni nag-untok sa paghimo nin mga preparasyon para sa giyera, o sa pagdepensa kan saiyang mga katawohan kontra sa mga Lamanita; nin huli ta saiyang pinagkausa na an saiyang mga paralaban dapat na magpoon sa pagpopoon kan ika-byenteng taon sa pagpapamahala kan mga huwes, na sinda dapat na magpoon sa pagkakalot nin mga katyag nin daga sa palibot kan gabos na mga siyudad, sa gabos na kabilugan nin kadagaan na pagsasadire kan mga Nephita.
2 Asin sa ibabaw kaining mga tambak nin daga saiyang pinagkausa na dapat igwa nin mga troso, iyo, an mga gibong troso na ipinagtugdok arog kalangkaw nin sarong tawo, na nakapalibot sa mga siyudad.
3 Asin saiyang pinagkausa na sa ibabaw kaining mga gibong troso na dapat na magkaigwa nin saroang porma nin panusok na ipinamugtak sa ibabaw kan mga troso sa palibot; asin an mga ini makukusog asin haralangkaw.
4 Asin siya nagkausa na may mga tore na patindugon na magmamansay kaidtong mga gibong panusok, asin siya nagkausa nin mga lugar kan seguridad na ititugdok sa ibabaw kaining mga tore, na an mga gapo asin mga pana kan mga Lamanita dae makakatama sainda.
5 Asin sinda nagprepara na sinda puwedeng mag-apon nin mga gapo gikan sa ibabaw kaini, na uyon sa saindang kagustuhan asin kan saindang kusog, asin gadanon sinda na magprubar na magdulok parani sa mga pader kan siyudad.
6 Kaya si Moroni iyo an nag-andam kan pwersang-depensa kontra sa pag-abot kan saindang mga kaiwal, sa palibot kan lambang siyudad sa gabos na kadagaan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nagkausa na an saiyang paralaban dapat na magpasiring sa sirangan nin kaparangan; iyo, asin sinda nagpaduman asin pinadurulag an gabos na mga Lamanita na yaon sa may sirangan nin kaparangan sa laog kan saindang mga sadireng kadagaan, na yaon sa may sur kan daga nin Zarahemla.
8 Asin an daga nin Nephi may hangganan na patanos gikan sa may sirangan nin kadagatan pasiring sa may sulnupan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Moroni napadurulag an mga Lamanita paluwas sa may sirangan nin kaparangan, na sa may norte nin kadagaan na saindang mga pagsasadire, siya nagkausa na an mga nag-erok na yaon sa daga nin Zarahemla asin sa daga sa palibot dapat na magpaduman pasiring sa may sirangan nin kaparangan, magin sagkod sa mga kasagkoran sa may baybayon, asin pinagsadire an daga.
10 Asin siya man nagbugtak nin mga paralaban sa may timog, sa mga kasagkoran kan saindang mga pagsasadire, asin nagkausa sainda na magpatindog nin mga kutaan na tanganing saindang mapaseguro an saindang mga paralaban asin an saindang mga katawohan gikan sa mga kamot kan saindang mga kaiwal.
11 Asin kaya saiyang pinagharale an gabos na mga kuta kan mga Lamanita sa may sirangang parte nin kaparangan, iyo, asin man sa may sulnopan, pinapakusog na gayo an linya sa tahaw kan mga Nephita asin mga Lamanita, sa tahaw nin kadagaan kan Zarahemla asin kadagaan kan Nephi, gikan sa may sulnopang dagat, na nagdadalayday sa paagi nin payo kan salog na Sidon---an mga Nephita iyo an nagkakasadire kan bilog na kadagaan pa-norteng parte, iyo, magin an gabos na kadagaan na yaon sa norteng parte nin kadagaan na Masagana, na uyon kan saindang kagustuhan.
12 Kaya si Moroni, kairiba an saiyang mga soldados, na nagdadagdag aro-aldaw nin huli sa asegurasyon nin proteksiyon na an saiyang mga gibo iyo an nagdadara sa sainda, nagmawot na bawasan an kusog asin kapangyarihan kan mga Lamanita paharayo gikan sa mga kadagaan na saindang mga pagsasadire, na tanganing sinda mayong kapangyarihan na mangingibabaw sa mga kadagaan na saindang pagsasadire.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagpoon kan pundasyon nin sarong siyudad, asin saindang inapud an pangaran kan siyudad na Moroni; asin ini yaon sa may sirangan kan dagat; asin ini yaon sa may timog na linya kan mga pagsasadire kan mga Lamanita.
14 Asin sainda man pinun-an an sarong pundasyon para sa sarong siyudad sa tahaw kan siyudad nin Moroni asin kan siyudad nin Aaron, na magdudugtong sa mga kasagkoran kan Aaron asin Moroni; asin saindang pinag-apud an pangaran kan siyudad, o an kadagaan, Nephihah.
15 Asin sinda man nagpoon sa kaparehong taon na magtugdok nin kadakul na mga siyudad sa may norte, na saro sa partikular na manera na saindang pinag-aapud na Lehi, na yaon sa norte sa may mga kasagkoran kan baybayon.
16 Asin kaya nagtapos an ika-beynteng taon.
17 Asin sa katahawan kaining ma-asensong mga sirkumstansiya iyo an katawohan nin Nephi sa pagpoon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan kan Nephi.
18 Asin sinda nag-asensong gayo, asin sinda nagin mayamanong gayo; iyo, asin sinda nagdakul asin nagin makusugon sa kadagaan.
19 Asin kaya satuyang nahihiling kun paano nagin pano-pano nin pagkaherak asin husto and gabos na kalakawan nin Kagurangnan, sa pag-utob sa gabos niyang mga tataramon sa mga kaakian nin mga tawo; iyo, satuyang mahihiling na an saiyang mga tataramon beripikado, magin sa ngonian na panahon, na saiyang itinaram ki Lehi, na nagsasabi:
20 Paladan nanggad ika asin an saimong mga kaakian; asin sinda pagbebendisyunan, sagkod na sinda nagsusunod kan sakuyang mga kasugoan sinda mag-aasenso sa kadagaan. Pero giromdoma, habang sinda dae magsusunod kan sakuyang mga kasugoan sinda isisikwal gikan sa presensiya nin Kagurangnan.
21 Asin satuyang nahihiling na ining mga promisa nangyaring beripikado sa katawohan nin Nephi; nin huli ta an saindang mga pag-iiriwalan asin an saindang mga pagraralaban, iyo, an saindang mga paggagaradanan, asin an saindang mga panghahaya, an saindang idolatriya, an saindang mga patutot, asin an saindang mga karigsokan, na yaraon sa pag-iriba ninda, iyo nagdara sa sainda kan saindang mga giyera asin kan saindang mga kadestrosohan.
22 Asin sinda na pano-pano nin pagtubod sa pagsunod kan mga kasugoan nin Kagurangnan iyo an nakakaligtas sa gabos na pagkakataon, habang rinibo kan saindang mga mararaot na mga katugangan nagkatiripon-tipon sa pagka-uripon, o nagkagaradan sa paagi nin espada, o pinanluluyahan sa daeng pagtutubod, asin nakihalo na sa mga Lamanita.
23 Pero hilnga dae nagkaigwa kaidto nin sarong panahon nin kaogmahan sa pag-iriba nin katawohan kan Nephi, magpoon pa sa mga aldaw ni Nephi, kesa sa mga aldaw ni Moroni, iyo, magin hanggan ngonian, na ika-beynte-unong taon kan pagpapamahala kan mga huwes.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an ika-beynte-dos na taon kan pagpapamahala nin mga huwes natapos man na matuninong; iyo, asin an ika-beynte tres na taon.
25 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon kan ika-beynteng-kuwatrong taon kan pagpapamahala nin mga huwes, nagkaigwa man nin katuninongan sa pag-iriba nin mga katawohan nin Nephi kun bako sana sa sarong pagralaban na nangyari sa katahawan ninda manungod sa kadagaan nin Lehi, asin an kadagaan nin Morianton, na nagdudugtong sa mga kasagkoran kan Lehi; na parehong yaon sa mga kasagkoran sa paagi nin baybayon.
26 Nin huli ta hilnga, an mga katawohan na nagsasadire nin kadagaan kan Morianton nag-ako nin sarong parte kan kadagaan nin Lehi; kun kaya nagkaigwa nin pagpoon nin sarong mainiton na pagralaban-laban sa tahaw ninda, na iyo man an nangyari na an mga katawohan nin Morianton buminitbit nin mga armas kontra sa saindang mga katugangan, asin sinda determinado sa paagi nin espada na garadanon sinda.
27 Pero hilnga, an katawohan na kagsadire nin kadagaan nin Lehi nagdurulag pasiring sa kampo ni Moroni, asin naghagad sa saiya nin ayuda; nin huli ta hilnga sinda bako man an yaon sa kasalaan.
28 Asin ini nangyaring naglipas na kan an katawohan nin Morianton, na pinapamayuhan nin sarong tawo na an pangaran Morianton, nakaaram na an mga katawohan nin Lehi nagdurulag pasiring sa kampo nin Moroni, sinda napano nin pagkatakot na gayo na baka an mga soldados ni Moroni maglusob sainda asin destrosohon sinda.
29 Kun kaya, si Morianton nagpaliwanag kaini sa saindang mga puso na sinda dapat na magdurulag pasiring sa kadagaan na yaon sa may norteng parte, na napapalibutan nin dakulaon na hawak nin tubig, asin pagsadirehon an kadagaan na yaon sa may norteng parte.
30 Asin hilnga, sainda kuta nang naggibo an planong ini na mangyari, (na iyo kuta na an magkausa nin pagtrangis) pero hilnga, sa Morianton bilang sarong tawo na may kadakul na hilig, kun kaya siya na-anggot sa saro kan saiyang mga surugoon na babae, asin kinulgan niya ini asin grabe ining nabugbog.
31 Asin ini nangyaring naglipas na siya nakadulag, asin nakaabot sa kampo ni Moroni, asin pinagsumbong ki Moroni an gabos na mga bagay manunungod sa nangyari, asin man manunungod kan saindang mga intensiyon na magdurulag pasiring sa kadagaan sa norteng parte.
32 Ngonian hilnga, an mga katawohan na yaon sa kadagaan nin Masagana, o baya ki Moroni, nagkatarakot na sinda magdarangog sa mga tataramon ni Morianton asin nagkasararo kan saiyang mga katawohan, asin kaya saiyang kuahon na pagsadirehon an parteng idto kan kadagaan, na puwedeng magpamugtak nin sarong pundasyon nin seryosong mga katibaadan sa pag-iriba nin mga katawohan kan Nephi, iyo, na an mga katibaadang ini iyo an magtutulak tanganing sakupon an saindang libertad.
33 Kun kaya si Moroni nagpadara nin mga hukbo, kairiba an saindang kampo, na pangenotan an mga katawohan ni Morianton, tanganing punduhon an saindang pagpasiring sa kadagaan nin norteng parte.
34 Asin ini nangyaring naglipas na dae ninda napangenotan sinda hanggan sa sinda nakaabot sa mga kasagkoran kan daga nin Kaalipungawan; asin duman nanggad sinda naka-enot sainda, sa paagi nin sarong makipot na agihan na maagi sa may dagat pasiring sa kadagaan pa-norteng parte, iyo, sa may dagat, pasulnupan asin pasirangan.
35 Asin ini nangyaring naglipas na an hukbo na ipinadara ni Moroni na pinapamayuhan nin sarong lalake na an pangaran Teancum, nanagboan an mga katawohan ni Morianton; asin grabe kasutil an mga katawohan ni Morianton, (na inspirado kan saiyang karaotan asin kan saiyang mabulatsing na mga tataramon) na tanganing sarong ralabanan an nagpoon sa tahaw ninda, kun saen si Teancum an nakagadan ki Morianton asin duminaog kan saiyang hukbo, asin ginibo sindang mga prisonero, asin nagbaralik sa kampo ni Moroni. Asin kaya natapos an ika-beynte-kuwatrong taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan kan Nephi.
36 Asin kairiba man an mga katawohan ni Morianton na dinarara pabalik. Asin sa saindang pakikipagtipan na padanayon an katuninongan sinda ibinaralik sa kadagaan nin Morianton, asin an pagkasararo nangyari sa tahaw nindsa asin kan mga katawohan ni Lehi; asin sinda man nakabalik sa saindang mga kadagaan.
37 Asin ini nangyaring naglipas na sa kaparehong taon na an mga katawohan ni Nephi nagkaigwa nin katuninongan na ibinalik sa sainda, na si Nephihah, an ikaduwang pangenot na huwes, nagadan, bilang nakapagtukaw sa tukawan nin paghuhukom na may perpektong katanusan sa atubangan nin Diyos.
38 Daeng pagkukulang, siya nagsayuma ki Alma na pangaputan an mga rekord asin ining mga bagay na pinapangalagaan ni Alma asin kan saiyang mga ama na sagradong gayo; kun kaya si Alma an nagtao kaini sa saiyang ake na si Helaman.
39 Hilnga, ini nangyaring naglipas na an akeng lalake ni Nephihah iyo an pigngaranan na magtukaw sa tukawan nin paghuhukom, karibay kan saiyang ama; iyo, pinagngaranan na pangenot na huwes asin gobernador kan mga katawohan, na may panunumpa asin sagradong ordinansa na maghuhukom sa katanusan, asin magpapadanay nin katuninongan asin kalayaan nin mga katawohan, asin na magtatao sa sainda nin sagradong mga pribilihiyo na magsamba sa Kagurangnan saindang Diyos, iyo, an magsuporta asin mantiniron an kausa nin Diyos sa gabos niyang mga aldaw, asin darahon an parakasala sa hustisya uyon sa saindang mga krimen.
40 Ngonian hilnga, an saiyang pangaran iyo si Pahoran. Asin si Pahoran nanggad iyo an nagtukaw sa puwesto kan saiyang ama, asin nagpoon kan saiyang pamamahala sa paghinapos kan ika-beynte-kuwatrong taon, sa mga katawohan nin Nephi.

Wednesday, February 08, 2006

ALMA TSAPTER 49 

An nag-atakeng mga Lamanita dae nakayanan na makua an mga nakukutaan na mga siyudad nin Ammonihah asin Noah--- Si Amalickiah pinagsumpa an Diyos asin nangako na iinumon an dugo ni Moroni--- Si Helaman asin an saiyang mga katugangan nagpadagos sa pagpapakusog kan Simbahan.

********

Asin ngonian ini nangyaring naglipas sa ika-onseng bulan kan ika-desinuwebeng taon, sa ika-sampulong aldaw kan bulan, an mga paralaban kan mga Lamanita nahiling na paharani pasiring sa daga kan Ammonihah.
2 Asin hilnga, an siyudad pinagtugdok giraray, asin si Moroni nag-estasyon nin paralaban sa mga kasagkoran kan siyudad, asin sinda nagkaralot nin daga asin pinagtambak sa palibot tanganing magsirbeng sangga ninda laban sa mga pana asin mga gapo kan mga Lamanita; nin huli ta hilnga, sinda nakipaglaban sa paagi nin mga bato asin sa paagi nin mga pana.
3 Hilnga, ako nagsasabi na an siyudad nin Ammonihah pinagtugdok giraray. Ako nagsasabi saindo, iyo, na an sarong parte kaini nanggad pinagtugdok giraray; asin nin huli sa mga Lamanita pinagdestroso ini minsan nin huli kan kadaendatahan nin mga katawohan, saindang pinaghuhuna-huna na ini puwede giraray na magin masayunon na dakop para sainda.
4 Pero hilnga, gurano kadakula an saindang pagkadismaya; nin huli ta hilnga, an mga Nephita nagkalot nin mga tambak nin daga na nakapalibot sainda, na grabeng kalangkaw na tanganing an mga Lamanita dae makapagpaturon kan saindang mga gapo asin kan saindang mga pana na magin epektibo, ni dae sinda makadulok sa sainda laen lang ini sa paagi kan saindang lugar na pinaglalaogan.
5 Ngonian sa panahon na ini an mga pinakapamayong mga kapitan kan mga Lamanita grabeng gayo an kangangalasan, nin huli sa kadunungan kan mga Nephita sa pagpara-andam kan saindang mga lugar nin seguridad.
6 Ngonian an mga lider kan mga Lamanita naghuhuna-huna, nin huli kan kadakulaan kan saindang mga bilang, iyo, sinda naghuhuna-huna na sinda dapat nagkaigwa nin pribilihiyo na makadulok sainda arog kaidtong saindang nagibo na; iyo, asin sinda man nag-andam kan saindang mga sadire nin mga panangga, asin nin mga pantahob sa daghan; asin sinda man nakapag-andam kan saindang mga sadire nin mga balat na gubing, iyo, grabe kahibog na mga gubing na magtatahob kan saindang kahubaan.
7 Asin kaya nakapag-andam sinda na naghuhuna-huna na saindang masayunon na madaog asin maipamugtak an saindang mga katugangan pasiring sa paningkaw nin pagkasakop, o garadanon asin puhoon sinda na uyon sa saindang mga kagustuhan.
8 Pero hilnga, sa saindang dakulang gayong pagkangalas, sinda preparado laban sa sainda, sa sarong manera na dae pa napag-aramang gayo kaidto kan mga kaakian ni Lehi. Ngonian sinda nagin preparado para sa mga Lamanita, sa pakikigiyera na uyon sa manera kan mga instruksiyon ni Moroni.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita, o an mga Amalikiyahita, grabeng gayo an pagkangalas sa saindang manera nin preparasyon para sa giyera.
10 Ngonian, kun si hadeng Amalickiah nag-iba sa kadagaan nin Nephi, nasa pagpa-ngenotkan saiyang mga paralaban, kuta na saiyang pinagkausa na atakehon kan mga Lamanita an mga Nephita na yaman sa siyudad kan Ammonihah; nin huli ta hilnga, siya daeng pakiaram para sa dugo kan saiyang mga katawohan.
11 Pero hilnga, si Amalickiah dae nag-iba kan saiyang sadire sa pakigiyera. Asin hilnga, an saiyang pinakapamayong mga kapitan dae pinag-atake an mga Nephita sa siyudad kan Ammonihah, nin huli ta pinagbag-o ni Moroni an manehamento kan palakaw sa pag-iriba nin mga Nephita, na iyong gayo na an mga Lamanita pinanluyahan sa mga lugar nin pag-atras asin sinda dae nakapagdulok sa sainda.
12 Kun kaya sinda nag-atras pasiring sa kaparangan, asin dinarara an saindang mga kampo asin nagmartsa pasiring sa kadagaan nin Noah, na naghuhuna-huna na iyo an magin sunod na marhay na lugar para sa sainda na mag-abot kontra sa mga Nephita.
13 Nin huli ta sinda dae nakaaram na si Moroni iyo an nagpakusog kaini, o nakapagtugdok na nin mga kuta nin seguridad, para sa gabos na siyudad sa bilog na kapalibutan nin daga; kun kaya, sinda nagmartsa paabante pasiring sa kadagaan nin Noah na may pusog na determinasyon; iyo, an saindang mga pinakapamayong mga kapitan nagpangenot asin nakitipan na saindang destrosohon an mga katawohan kan siyudad.
14 Pero hilnga, sa saindang kangangalasan, an siyudad nin Noah, na kaidto sarong maluyang lugar, na ngonian, sa paagi ni Moroni, nagin makusog, iyo, magin sobra an kusog pa sa siyudad nin Ammonihah.
15 Asin ngonian , hilnga, iyo ini an kadunungan ni Moroni; nin huli ta siya naghuhuna-huna na sinda magkatarakot sa siyudad nin Ammonihah; asin arog kan siyudad nin Noah na iyo kaidto an pinakamaluyang lugar nin daga, kun kaya sinda nagmartsa pasiring duman sa pakigiyera; asin kaya iyo an uyon kan saiyang kamawotan.
16 Asin hilnga, si Moroni iyo an nagngaran ki Lehi na iyo an magin pinakapamayong kapitan sa mga tawo sa siyudad na idto; asin iyo ini man giraray an Lehi na iyo an nakipaglaban sa mga Lamanita sa may buro-bukid sa may sirangan kan salog Sidon.
17 Asin ngonian hilnga ini nangyaring naglipas, na kan an mga Lamanita makanagbo na si Lehi iyo an tagapagpamahala sa siyudad sinda giraray pinanluyahan, nin huli ta sinda natatakot ki Lehi na gayo; daeng pagkukulang na an saindang mga pinakapamayong mga kapitan nakapagpanumpa na nin sarong tipan na atakehon an siyudad; kun kaya, saindang pinagdarara paitaas an saindang mga paralaban.
18 Ngonian hilnga, an mga Lamanita dae nakakalaog sa saindang mga kuta nin seguriri sa maski anong paagi kundi sa may pintuan sana, nin huli sa pagkalangkaw kan mga paraharong-gilid na pinaghimong palangkawon, asin sa kaharumon kan kinalutan na pinagkalot sa palibot, laen lang ini sa paagi kan pintuan.
19 Asin kaya an mga Nephita nagin preparado sa pagdedestroso sa gabos na maghingoha na magsakat sa paglaog sa kuta sa anuman na agihan, sa paagi nin paggapo asin nagpana sainda.
20 Kaya sinda preparado, iyo, sarong kawan kan saindang mga pinakamakukusog na mga tawo, n a may mga espada asin may mga tirador, tanganing sugpoon an gabos na siisay na magprubar na maglaog pasiring sa saindang lupa nin seguridad sa may lugar kan pintuan; asin kaya sinda preparado na idepensa an saindang mga sadire kontra sa mga Lamanita.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an mga kapitan kan mga Lamanita pinagdarara an saindang mga paralaban sa may atubangan kan pintuan, asin nagpoon sa pakipaglaban sa mga Nephita, na tanganing makalaog sa lugar kan saindong seguridad; pero hilnga, sinda pinapa-atras sa kada atake, na tanganing sinda magkagaradan nin sarong dakulaon na kagaradanan.
22 Ngonian kan saindang nanagboan na sinda dae makakua nin kapangyarihan na mangingibabaw sa mga Nephita sa paagi kan pintuan, sinda nagpoonna magkaralot kan saindang mga kahanggilidan na daga na tanganing makagibo nin agihan para sa saindang mga paralaban, na sinda puwedeng magkaigwa nin kaparehong pagkakataon sa pakikipaglaban; pero hilnga, sa mga pagprubar ninda sinda nagkasirighid sa paagi kan mga gapo asin mga pana na pinapatama sainda; asin embes baga na tambakan an mga kinalutan sa paagi nin pagpaguho kan mga kahanggilidad na daga, an mga ini nagkatarambakan kan saindang mga gadan asin nagkarulugadan na mga hawak.
23 Kaya an mga Nephita nagkamit nin bilog na kapangyarihan na nangibabaw sa saindang mga kaiwal; asin kaya an mga Lamanita nagprubar na destrosohon an mga Nephita hanggan sa an saindang pinakapamayong mga kapitan gabos nagkagaradan; iyo, asin sobra sa sarong ribo kan mga Lamanita an nagkagaradan; habang sa balyong lado, mayo ni saro man na kalag kan mga Nephita an nagadan.
24 Igwa seguro nin mga singkuwenta an nagkarulugadan, na nakalantad sa mga pana kan mga Lamanita sa may parteng pintuan, pero sinda natabunan kan saindang mga panangga, asin kan saindang pantahob sa daghan, asin kan saindang mga pangopya sa payo, na tanganing an saindang mga lugad yaraon sa saindang mga bitis, na kadakul kaini malalang gayo.
25 Asin ini nangyaring naglipas, na kan magkahiriling kan mga Lamanita na an saindang pinakapamayong mga kapitan gabos nagkagaradan na sinda nagdurulag pasiring sa kaparangan. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagbaralik pasiring sa kadagaan nin Nephi, tanganing paaramon an saindang hade, si Amalickiah, na sarong Nephita sa paagi nin kamundagan, manungod kan saindang dakulang kawaraan.
26 Asin ini nangyaring naglipas na siya grabeng gayo an kaanggutan sa saiyang mga katawohan, nin huli ta dae niya nakamtan an saiyang mga kamawotan sa mga Nephita; dae niya sinda naipamugtak sa paningkaw nin kauripnan.
27 Iyo, siya na grabeng gayo an pagka-anggot, asin saiyang pinagsumpa an Diyos, asin man si Moroni, nanunumpa nin sarong tipan na saiyang iinumon an saiyang dugo; asin ini nin huli ta si Moroni nagsunod sa mga kasugoan nin Diyos sa pag-andam para sa kaligtasan kan saiyang mga katawohan.
28 Asin ini nangyaring naglipas, na sa balyong lado, an mga katawohan nin Nephi nagpasalamat sa Kagurangnan na saindang Diyos, nin huli sa daeng katampad na kapangyarihan na pagliligtas sainda gikan sa mga kamot kan saindang mga kaiwal.
29 Asin kaya nagtapos an ika-desinuwebeng taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
30 Iyo, asin nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa pag-iriba ninda, asin grabeng gayo kadakulang kasaganaan sa simbahan nin huli kan saindang pagdangog asin kahigosan na saindang ipinagtao sa tataramon nin Diyos, na ipinagdeklara sa sainda ninda ni Helaman, asin Shiblon, asin Corianton, asin Ammon asin kan saiyang mga katugangan, iyo, asin sa paagi kan gabos ninda na pinag-ordinahan kan banal na orden nin Diyos, na nagkaburunyagan pasiring sa pagsosolsol, asin ipinadara sa pagbalangibog sa mga katawohan.

ALMA TSAPTER 48 

Si Amalickiah pinagpukaw an mga Lamanita kontra sa mga Nephita--- Si Moroni pinag-andam an saiyang mga katawohan na ipaglaban an kausa kan mga kristiyano--- Siya nag-ogma sa libertad asin kalayaan asin nagin sarong pusog na tawo nin Diyos.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na habang dae pa sana naghahaloy na si Amalickiah nagkapot kan kahadean niya nagpoon na pukawon an mga puso kan mga Lamanita kontra sa mga katawohan nin Nephi; iyo, siya nagngaran nin mga tawo na magtaram sa mga Lamanita gikan sa saindang mga tore, kontra sa mga Nephita.
2 Asin kaya saiyng pinukawan an saindang mga puso kontra sa mga Nephita, na tanganing sa huring parte kan ika-desinuwebeng taon kan pagpapamahala kan mga huwes, siya bilang nakagibo na kan saiyang mga desinyo sa dae pa sana naghahaloy, iyo, bilang ginibong hade kan mga Lamanita, siya nagmawot pa man na maghade sa bilog na daga, iyo, asin sa gabos na mga katawohan na yaon sa laog nin daga, an mga Nephita asin man an mga Lamanita.
3 Kun kaya saiyang nagibo na an saiyang desinyo, nin huli ta saiyang pinatagas an mga puso kan mga Lamanita asin binilog an saindang mga kaisipan, asin pinagpukaw sinda hanggan sa pagka-anggot, na sa arog kaini saiyang pinagtiripon na nagkasararo sa sarong kadakulaon na hukbo sa pakikipaggiyera kontra sa mga Nephita.
4 Nin huli ta siya determinado, nin huli kan kadakulaan nin numero kan saiyang mga katawohan, na tanganing daugon an mga Nephita asin darahon sinda pasiring sa kauripnan.
5 Asin kaya siya nagngaran nin pinakapamayong mga kapitan kan mga Zoramita, sinda bilang iyo an mas nakakaaram sa kusog kan mga Nephita, asin kan saindang mga lugar na pinagtitiriponan, asin sa pinakamaluyang mga parte kan saindang mga siyudad; kun kaya saiya sindang pinagngaranan na mga pinakapamayong mga kapitan kan saiyang mga paralaban.
6 Asin ini nangyaring naglipas na saindang sinarakop an saindang mga kampo, asin naghiro pasiring sa kadagaan nin Zarahemla sa may kaparangan.
7 Ngonian ini nangyaring naglipas na habang si Amalickiah padagos na nakakamit nin kapangyarihan sa paagi nin padaya asin panlilinlang, si Moroni, sa balyong lado, pinag-aandam an mga kaisipan kan mga katawohan na magin pano nin pagtubod sa Kagurangnan nindang Diyos.
8 Iyo, saiyang pinapakusog na gayo an mga paralaban kan mga Nephita, asin nagtuturogdok nin saradit na mga kuta, o mga lugar nin pattitiriponan; pinagpapalangkaw an mga gilid nin daga sa palibot na tanganing pananggalang kan saiyang mga paralaban, asin man nagturugdok nin mga pader na gapo na magsisirkulo sainda sa palibot, sa palibot kan saindang mga siyudad asin sa mga kasagkoran kan saindang kadagaan; iyo, sa bilog na palibot kan daga.
9 Asin sa saindang pinakamaluyang parte kan saindang mga pinagkukutaan siya nagbugtak nin mas dakulaon na numero nin mga tawo; asin kaya saiyang pigkutaan asin pinakusog an kadagaan na pagsasadire kan mga Nephita.
10 Asin kaya siya nag-aandam tanganing suportahan an saindang libertad, an saindang kadagaan, an saindang katuninongan, asin ta sinda puwedeng mamuhay sa Kagurangnan saindang Diyos, asin ta sinda puwedeng mamamahala kan bagay na pinag-aapud kan saindang mga kaiwal na kausan kan mga kristiyano.
11 Asin si Moroni sarong makusugon asin sarong dakulaon na tawo; siya idtong sarong tawo na may perpektong pagka-intende; iyo, sarong tawo na dae na-oogma sa garadanan; sarong tawo na an kalag nag-oogma sa libertad asin sa kalayaan kan saiyang banwaan, asin kan saiyan mga katugangan gikan sa kauripnan asin pagka-uripon;
12 Iyo, sarong tawo na an puso nagdakula na may pasasalamat sa saiyang Diyos; para sa kadakul na mga pribilihiyo asin mga bendisyon na saiyang ipinagputong sa saiyang mga katawohan; sarong tawo na nagtrabahong gayo para sa kapakanan asin kaligtasan kan saiyang mga katawohan.
13 Iyo, asin siya idtong sarong tawo na pusog sa pagtubod ki Cristo, asin siya nangako nin sarong panunumpa na bantayan an saiyang mga katawohan, an saiyang mga karapatan, asin an saiyang banwaan, asin an saiyang relihiyon, magin hanggan sa pagpapabulos kan saiyang dugo.
14 Ngonian an mga Nephita tinurukdoan sa pagdepensa kan saindang mga sadire kontra sa saindang mga kaiwal, magin hanggan sa pagpapabulos nin dugo kun ini kinakaipuhan; iyo, asin sinda man pinagtukdoan na dae nanggad magtao nin opensa, iyo, asin dae nanggad itaas an espada laen lang kun ini kontra sa sarong kaiwal, laen lang kun ini para sa pagpreserba kan saindang mga buhay.
15 Asin iyo ini an saindang pagtubod, na sa paggigibo an Diyos iyo an mapa-asenso sainda sa kadagaan, o sa ibang mga tataramon, kun sinda pano nin pagtubod sa pagsusunod sa mga kasugoan kan Diyos na saiyang papa-asensuhon sinda sa kadagaan; iyo, inabisuhan sinda na magdulag, o mag-andam para sa pakigiyera, uyon sa saindang kadelikaduhan;
16 Asin man, na an Diyos iyo an magpapasabot kaini sa sainda kumbaga sinda dapat na magdepensa para sa mga sadire ninda kontra sa saindang mga kaiwal, asin sa paggigibo, an Kagurangnan iyo an magliligtas sainda; asin iyo ini an pagtubod ni Moroni, asin an saiyang puso nagpamuraway kaini; bako sa pagpapabulos nin dugo kundi sa paggigibo nin marhay, sa pagpreserba kan saiyang mga katawohan, iyo, sa pagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos, iyo, asin sa pakipagkontrahan sa kadaendatahan.
17 Iyo, katotohanan, katotohanan ako nagsasabi sa saindo, kun an gabos na tawo kaidto, asin nagin iyo, asin magigin iyo, na arog ki Moroni, hilnga, an mga kapangyarihan nin impiyerno iyo man sana an matatanyog sagkod pa man; iyo, an diyablo dae kuta na magkaigwa nin kapangyarihan na mangingibabaw sa mga puso kan mga kaakian nin mga tawo.
18 Hilnga, siya sarong tawo na arog ki Ammon, an aki ni Mosiah, iyo, asin magin sa ibang mga akeng lalake ni Mosiah, iyo, asin man ki Alma asin kan saiyang mga akeng lalake, nin huli ta sinda gabos mga tawo nin Diyos.
19 Ngonian hilnga, si Helaman asin an saiyang mga katugangan daeng kakulangan sa pagseserbisyo sa mga katawohan kesa ki Moroni; nin huli ta sinda nagbabalangibog nin tataramon nin Diyos, asin sinda nagbubunyag pasiring sa pagsosolsol sa gabos na mga tawo na siisay man na magdadangog sa saindang mga tataramon.
20 Asin kaya sinda nagpadagos, asin an mga katawohan nagpakumbaba kan saindang mga sadire nin huli kan saindang mga tataramon, na tanganing sinda iyo an nagin mas pinaboran nin Kagurangnan, asin kaya sinda nagin libre sa mga pakigiyera asin pagralaban-laban sa pag-iriba kan saindang mga sadire, iyo, magin sa laog nin apat na taon.
21 Pero, arog kan sakong nasabi na, sa hinapos na parte kan ika-desinuwebeng taon, iyo, maski na ngani sa saindang katuninongan sa pag-iriba man sana nindang mga sadire, sinda napipiritan na may pagduduwa-duwa na makilaban sa saindang mga katugangan, an mga Lamanita.
22 Iyo, asin sa madaling tataramon, an saindang mga pakigiyera dae nanggad nag-untok sa laog nin kadakul na mga taon kontra sa mga Lamanita, maski na ngani kan saindang grabeng pagduduwa-duwa.
23 Ngonian, sinda nagmumundo na kumapot nin mga armas kontra sa mga Lamanita, nin huli ta sinda dae na-oogma sa pagpapabulos nin dugo; iyo, asin ini bako sana gabos--- sinda nagmumundo na magin mga dahilan sa pagpapadara sa kadakulon nindang mga katugangan paluwas sa mundong ini pasiring sa daeng kasagkoran na mundo, na dae pa preparado para atubangon an saindang Diyos.
24 Daeng pagkukulang, sinda dae makapagtugot na pababayaan an saindang buhay, an saindang mga agom, asin an saindang mga kaakian na gagaradanon sa paagi nin barbarong kalupitan ninda na kaidto saindang mga katugangan, iyo, asin nagparibok sa saindang simbahan., asin nagbaya sainda asin nagrayo sa pagdestroso sainda sa paagi nin pakipag-ayon sa mga Lamanita.
25 Iyo, sinda dae nanggad makapagtugot na an saindang mga katugangan mag-oogma sa dugo kan mga Nephita, hanggan habang igwa pa nin siisay na magsusunod sa mga kasugoan nin Diyos, nin huli ta an promisa nin Kagurangnan iyo ini, kun sinda magsusunod sa saiyang mga kasugoan sinda mag-aasenso sa kadagaan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?