<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 12, 2005

MOSIAH TSAPTER 11 

Si hadeng Noah naghade sa kadaendatahan --- Siya naoogma sa maribok na pamumuhay na kairiba an saiyang mga agom asin mga kalunya --- Si Abinadi nagpropesiya na an mga katawohan dadarahon sa pagka-uripon --- An saiyang buhay pinagmawotan na tigbakon ni hadeng Noah.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Zeniff ipinagwalat an kahadean ki Noah, na saro sa saiyang mga akeng lalake; kun kaya si Noah nagpoon sa paghade bilang saiyang karibay; asin siya dae naglakaw sa mga dalan kan saiyang ama.
2 Nin huli ta hilnga, siya dae nagsunod sa mga kasugoan nin Diyos, pero siya naglakaw sa mga kamawotan kan saiyang sadireng puso. Asin siya igwa nin kadakul na mga agom asin kalunya. Asin siya an nagtulak sa saiyang mga katawohan na magkasala, asin gumibo nin mga bagay na marigsok sa paghilingon nin Kagurangnan. Iyo, asin sinda naggiribo nin mga pagpapatutot asin gabos na manera nin kadaendatahan.
3 Asin siya nagpamugtak nin sarong pagbubuwis na ikalimang parte sa gabos na saindang mga pagsasadire, mga plata, asin ikalimang parte kan saindang ziff, asin kan saindang tumbaga, asin kan saindang bronse asin saindang lansang; asin ikalimang parte kan saindang mga patabaon na hayop; asin man ikalimang parte kan gabos nindang banhi.
4 Asin an gabos na ini saiyang kinukua na tanganing suportaran an saiyang sadire, asin an saiyang mga agom asin an saiyang mga kalunya; asin man an saiyang mga kapadean, asin an saindang mga agom asin an saindang mga kalunya; kaya siya an nagbago kan mga pagpapalakaw kan kahadean.
5 Nin huli ta saiyang pinaharale an gabos na mga kapadean na konsagrado sa paagi kan saiyang ama, asin nagkonsagra nin mga bagong iba bilang saindang mga karibay, an mga ini ipinalangkaw nin kapaabaw-abawan kan saindang mga puso.
6 Iyo, asin kaya sinda nagin suportado sa saindang kahugakan, sa saindang idolatriya, asin sa saindang mga patutot, sa paagi kan mga buwis na si hadeng Noah iyo an nagbugtak sa saiyang mga katawohan; kaya an mga katawohan grabe an paghingoha sa pagtrabaho tanganing suportahan an kadaendatahan.
7 Iyo, asin sinda man nagin mapagsamba sa rebulto, nin huli ta sinda pinagdaya sa paagi nin daeng kamugtakan asin pamboladas na mga tataramon kan hade asin mga kapadean; nin huli ta sinda man nanggad nagpaparataram nin mga pamboladas na mga bagay sa sainda.
8 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Noah nagparapatugdok nin kadakul na elegante asin mga mahihiwas na mga paghararongon; asin saiya sindang pig-adornohan nin pinong gibo sa kahoy, asin nin gabos na manera nin mahahalagang mga bagay, nin bulawan, asin nin plata, asin nin lansang, asin bronse, asin nin Ziff, asin nin tumbaga.
9 Asin siya man nagpatugdok nin saiyang sarong mahiwason na palasyo, asin sarong trono sa tahaw kaiyan, an gabos kaini gibo sa pinong kahoy asin pinag-adornohan nin bulawan asin plata asin may mahalagang mga bagay.
10 Asin siya man naghimo na an saiyang mga paratrabaho kaipuhan na magtrabaho nin gabos na manera nin pinong trabaho sa laog mismo kan dingding kan templo, nin pinong kahoy, asin nin tumbaga, asin nin bronse.
11 Asin an mga tukawan na dulot na pinagpalaen para sa mga halangkaw na mga kapadean, na mas halangkaw kesa gabos na ibang mga tukawan, na saiyang pinag-adornohan nin purong bulawan; asin saiyang pinaghimo an sarong pasamanong handigan na itutugdok sa atubangan ninda, na tanganing sinda puwedeng maipahingalo an saindang mga hawak asin saindang mga takyag habang sinda nagtatararam nin kahambugan asin raway na mga tataramon sa saiyang mga katawohan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagtugdok nin sarong torre na harani sa may templo; iyo, sarong grabe kalangkaw na torre, grabe kalangkaw na siya puwedeng makatingodg sa may ibabaw kaini asin tinatanaw an daga nin Shilom, asin man an daga nin Shemlon, na pagsasadire kan mga Lamanita; asin ngani saiyang puwedeng matanaw an kabilugan kan daga na nakapalibot.
13 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang pinaghimo an kadakul na mga pahararongon na itutugdok sa daga nin Shilom; asin saiyang pinaghimo na an sarong dakulang torre itutugdok sa may bulod sa norteng parte kan daga nin Shilom, na iyo an sarong lugar na paaayahayan kan mga kaakian ni Nephi kan panahon na sinda nagparadulag paluwas sa daga; asin kaya siya naghimong gamiton an mga kayamanan na saiyang nagkakakurua gikan sa pagbubuwis sa saiyang mga katawohan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na siya an nagpamugtak kan saiyang puso sa saiyang mga kayamanan, asin siya naggastos kan saiyang oras sa maribok na pamumuhay kairiba an saiyang mga agom asin saiyang mga kalunya; asin iyo man an saiyang mga kapadean naggastos kan saindang oras kairiba an mga pakawalang mga kababaehan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagtanom nin mga ubasan sa palibot nin daga; asin siya nagtugdok nin mga pisaan nin ubas, asin naghimo kan arak na maabunda; asin kun kaya siya nagin sarong buratsero, asin man an saiyang mga katawohan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nagpoon na magdulok sa saiyang mga katawohan, sa sadit sanang mga bilang, asin garadanon sinda sa saindang mga kadagaan, asin habang sinda nagbabantay kan saindang mga alagang hayop.
17 Asin si hadeng Noah nagpadara kan saiyang mga guwardiya sa palibot nin kadagaan na tanganing dae sinda makalaog; pero dae siya nagpadara nin sarong awad-awad na bilang, asin an mga Lamanita nag-ataki sainda asin ginaradan sinda, asin iyo ini an nagtulak sa kadakul nindang mga alagang hayop paluwas sa kadagaan; kaya ang mga Lamanita nagpoon sa pagdestroso sainda, asin na tanganing gibohon an saindang kaanggutan laban sa sainda.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Noah nagpadara kan saiyang mga hukbo laban sainda, asin sinda nag-aratras pabalik, o sinda tinulak pabalik pansamantala; kun kaya, sinda nagbaralik na pinag-orogmahan an saindang nagkakurulimbat.
19 Asin ngonian, nin huli kaining dakulang kapangganahan sinda pinalangkaw sa kapaabaw-abawan kan saindang mga puso; sinda nagparahambog kan saindang sadireng mga kusog, na nagsasabi na an saindang singkuwenta puwedeng makipaglaban kontra sa rinibong mga Lamanita; asin kaya sinda nanggad nagharambog, asin nagin maogma kan dugo, asin sa pagpabulos kan dugo nin saindang mga katugangan, asin kaya ini nin huli sa kadaendatahan nin saindang hade asin mga kapadean.
20 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin sarong tawo sainda na an pangaran iyo si Abinadi; asin siya nagdulok sa kairibahan ninda, asin nagpoon sa pagpropesiya, na nagsasabi: Hilnga baya sabi nin Kagurangnan, asin kaya siya an nagsugo sakuya, na nagsasabi: Lakaw, asin sabihon sa mga katawohang ini, kaya sabi nin Kagurangnan --- Herak man sa mga katawohang ini, nin huli ta ako nakamasid kan saindang mga karigsokan, asin kan saindang mga karaotan, asin kan saindang mga patutot, asin laen lang kun sinda magsosolsol ako an magpapadusa sainda sa sakuyang kaanggutan.
21 Asin laen lang kun sinda magsosolsol asin magbaralik sa Kagurangnan saindang Diyos, hilnga, ako ang magliligtas sainda sa mga kamot kan saindang mga kaiwal; iyo, asin sinda dadarahon pasiring sa kauripnan; asin sinda nasasakitan sa kamot kan saindang mga kaiwal.
22 Asin ini mangyayaring maglipas na sinda makakaaram na Ako an Kagurangnan saindang Diyos, asin ako sarong selosong Diyos, na nagpapadusa sa mga kadaendatahan kan sakuyang mga katawohan.
23 Asin ini mangyayaring maglipas na laen lang kun ining mga katawohan magsosolsol asin magbaralik pasiring sa Kagurangnan saindang Diyos, sin dadarahon pasing sa kauripnan; asin mayong magliligtas sainda, laen lang kun ini iyo an Kagurangnan an Makapangyarihang Diyos.
24 Iyo, asin ini mangyayaring maglipas na sa panahon na sinda magkukururahaw sa pag-apud sakuya Ako magigin maluya sa pagdangog kan saindang mga kinurahaw; iyo, asin ako magtutugot sainda na sinda ramutakan kan saindang mga kaiwal.
25 Asin laen lang kun sinda magsosolsol na sul-ot an sakong-bado asin may alpog, asin magkurahaw nin makusog sa Kagurangnan saindang Diyos, ako dae magdadangog kan saindang mga pangadyeon, ni ako an magliligtas sainda paluwas sa saindang mga kasakitan; asin kaya ini sinabi nin Kagurangnan, asin kaya siya an nagsugo sakuya.
26 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Abinadi nakapagtaram na kan mga tataramon na ini sa sainda sinda nagka-arangggot sa saiya, asin nagmawot na halean siya nin buhay; alagad an Kagurangnan an nagligtas saiya paluwas sa saindang mga kamot.
27 Ngonian kan si hadeng Noah nakadangog kaining mga tataramon na sinabi ni Abinadi sa mga katawohan, siya man naanggot; asin siya nagsabi: Siisay si Abinadi, na ako asin an sakuyang mga katawohan paghuhusgaran niya, o siisay an Kagurangnan, na iyo an magdadara sa sakuyang mga katawohan nin arog kagrabeng kasakitan?
28 Ako nagsusugo saindo na darahon si Abinadi digde, na ako an puwedeng gumadan saiya, nin huli ta sinabi nya an mga bagay na ini para magin maribok an sakuyang mga katawohan na tanganing mag-anggot an lambang saro laban sa saro, asin tanganing humimo nin pag-iiriwal-iwal sa sakuyang mga katawohan; kun kaya ako an magadan saiya.
29 Ngonian an mga mata kan mga katawohan nagkaburulag; kun kaya pinatagas ninda an saindang mga puso laban sa mga tataramon ni Abinadi, asin sinda nagmawot magpoon sa oras na idto hanggan pa sa gadanon siya. Asin si hadeng Noah nagpatagas kan saiyang puso laban sa tataramon nin Kagurangnan; asin siya dae nagsolsol kan saiyang maraot na mga kaggibohan.

MOSIAH TSAPTER 10 

Si hadeng Laman nagadan --- An saiyang mga katawohan nagin mga mabangison asin malupiton asin nagtutubod sa mga palsong tradisyon --- Si Zeniff asin an saiyang mga katawohan iyo an nagin mapanggana laban sa sainda.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kami giraray nagpoon sa pagtugdok nin kahadean asin kami giraray nagpoon na masadire an daga sa matuninong na paagi. Asin ako naghimo na dapat na magkaigwa nin mga armas na pangiyera na gibohon manlaen-laen na klase, na tanganing sa kahaluyan ako puwedeng magkaigwa nin mga armas para sa sakuyang mga katawohan laban sa panahon na an mga Lamanita maotrong mag-abot giraray sa pakikigiyera laban sa sakuyang mga katawohan.
2 Asin ako nagbugtak nin mga guwardiya sa kapalibutan nin kadagaan, na tanganing an mga Lamanita dae tulos makadulok samuya giraray na daeng pagkamangno asin destrosohon kami; asin kaya ako nagbantay sa sakuyang mga katawohan asin kan sakuyang mga alagang hayop, asin irayo sinda gikan sa pagkahulog pasiring sa mga kamot kan samuyang mga kaiwal.
3 Asin ini nangyaring naglipas na kami an nagmana sa kadagaan kan samuyang mga ama sa kadakul na mga taon, iyo, sa laog nin beynte asin duwang taon.
4 Asin ako naggibo na an mga tawo puwedeng magbungkal nin daga, asin magtanom nin gabos na klaseng pananom asin gabos na klaseng prutas sa lambang klase.
5 Asin ako naggibo na an mga kababaehan dapat na magkidkid, asin maghingoha, asin magtrabaho, asin maghimo nin gabos na manera nin pinong lino, iyo, asin yamit sa lambang klase, na tanganing samuyang magubingan an samuyang kahubaan; asin kaya kami nag-asenso sa dagang ini --- kaya kami nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa daga sa laog nin beynte dos na mga taon.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Laman nagadan na asin an saiyang akeng lalake nagpoon sa paghade bilang saiyang karibay. Asin siya nagpoon sa pagpukaw kan saiyang mga katawohan na magrebelde laban sa sakuyang mga katawohan; kun kaya sinda nagpoon sa paghahanda para sa giyera, asin naglusob sa pakigiyera laban sa sakuyang mga katawohan.
7 Pero ako nagkapagpadara kan sakuyang mga espiya sa paglibot kan daga nin Shemlon, na tanganing sakong madiskubre an saindang mga preparasyon, na tanganing puwede kong mapagbantayan an laban sa sainda, na tanganing sinda dae na sana maglusob laban sa sakuyang mga katawohan asin destrosohon sinda.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naglusob sa norteng parte kan daga ni Shilom, na may kadakul na bilang nin mga hukbo, mga tawong armado nin mga busog, asin may mga pana, asin may mga espada, asin may mga pantusok, asin may mga gapo, asin may mga tirador; asin sinda nagpakalbo kan saindang mga payo na ini magin malinig; asin sinda nagugubingan nin mga bahag na nakasalikop sa saindang mga habayan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na ako naghimo na an mga babae asin mga kaakian kan sakuyang mga katawohan kaipuhan na itago sa may kaparangan; asin ako man naghimo na an gabos na samuyang mga gurang na tawo na puwedeng magkapot nin mga armas, asin man an gabos na hoben na mga tawo na may kakayahan na magkapot nin mga armas, dapat na magtiripon kan saindang mga sadire na magkasararo na tanganing makilaban sa giyera kontra sa mga Lamanita; asin ipinamugtak ko sinda sa saindang mga hukbo, an lambang tawo uyon sa saindang mga edad.
10 Asin ini nangyaring naglipas na kami nakilaban kontra sa mga Lamanita; asin ako, maski ako, sa sakuyang kagurangan, nakilaban man kontra sa mga Lamanita. Asin ini nangyaring naglipas na kami nakilaban sa kusog nin Kagurangnan.
11 Ngonian, an mga Lamanita daeng pagkaaram manungod sa Kagurangnan, kun kaya sinda nagsarig sa sadire sana nindang kusog. Pero sinda makukusog na mga katawohan, na arog sa kusog nin mga tawo.
12 Sinda mga maiisog, asin malupiton, asin mga paha sa dugo nin katawohan, na nagtutubod sa tradisyon kan saindang mga ama, na iyo ini --- Nagtutubod na sinda pinahale paluwas sa daga nin Jerusalem nin huli kan mga karaotan kan saindang mga ama, asin na sinda pigloko sa kaparangan kan saindang mga katugangan, asin na sinda man pigloko habang naglayag sa kadagatan;
13 Asin giraray, na sinda pigloko habang yaon sa daga kan saindang enot na kamanahan, pagkatapos na sinda nakaduong na gikan sa kadagatan, asin an gabos ini nin huli ta si Nephi iyo an may makusog na pagtubod sa pagsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan --- kun kaya siya an napaboran nin Kagurangnan, nin huli ta an Kagurangnan nadangog an saiyang mga pangadyeon asin nagsimbag sainda, asin siya an nangenotan sa saindang paglakbay sa kaparangan.
14 Asin an saiyang mga katugangan nag-anggot saiya nin huli ta sinda dae nakasabot sa mga kaggibohan nin Kagurangnan; sinda man nag-anggot sa saiya habang yaon sa kadagatan nin huli ta saindang pinatagas an saindang mga puso kontra sa Kagurangnan.
15 Asin giraray, sinda nag-anggot saiya kan sinda nagduong na sa ipinangakong daga, nin huli ta saiyang pinag-agaw an pagmamato kan mga katawohan gikan sa saindang mga kamot; asin sinda nagmawot na gadanon siya.
16 Asin giraray, sinda nag-anggot saiya nin huli ta siya naghale pasiring sa kaparangan na an Kagurangnan iyo an ipinagsugo saiya, asin dinara an mga rekord na ipinag-ukit sa mga lamina na bronse, nin huli ta sinda nagsabi na saiyang hinabon an mga ini.
17 Asin kaya sinda nagtukdo sa saindang mga kaakian na sinda dapat na mag-anggot sa sainda, asin na sinda dapat na garadanon ninda, asin sinda kaipuhan na habonan asin aragawon ninda, asin gibohon an gabos nindang kakayahan na tanganing destrosohon sinda; kun kaya sinda nagkaigwa nin daeng katapusan na kaanggutan sa mga kaakian ni Nephi.
18 Nin huli kaini mismong kausa na si hadeng Laman, sa paagi kan saiyang katusuhan, asin kaputikan na kadayaan, asin kan saiyang magayonon na mga promise, iyo an nakadaya sako, na tanganing sakong madara ining sakong mga katawohan sa dagang ini, na sinda puwedeng magdestroso sainda; iyo, asin kami nagtios kaining kadakul na mga taon sa dagang ini.
19 Asin ngonian ako, si Zeniff, pagkatapos na sakuyang maisaysay an gabos na ining mga bagay sa sakuyang mga katawohan manungod sa mga Lamanita, ako naghimong pakusugon sinda na makigiyera sa bilog nindang kakayahan, na ibugtak ninda an saindang pagtitiwala sa Kagurangnan; kun kaya, kami nakilaban sainda, nin harap-harapan.
20 Asin ini nangyaring naglipas na naggibo nyamong padulagon giraray sinda paluwas sa samuyang kadagaan; asin samuyang ginaradan sinda sa sarong dakulang garadanan, grabe kadakul an bilang na kami daeng gayo makapagbilang sa sainda.
21 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagbaralik giraray sa samuyang sadireng daga, asin an sakuyang mga katawohan nagpoon naman sa pag-aalaga kan saindang mga hayupan, asin sa pagbungkal kan saindang mga omahan.
22 Asin ngonian ako, na gurang na, nagwalat kan kahadean sa saro kan sakuyang mga akeng lalaek; kun kaya, ako mayo nang masasabi. Asin hagad ko an Kagurangnan iyo an magbendisyon sa sakong mga katawohan. Amen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?