<$BlogRSDUrl$>

Saturday, July 08, 2006

ETHER TSAPTER 8 

ETHER TSAPTER 8

Nagkaigwa nin iriwal-iwal asin ralabanan sa kahadean--- Si Akish nagporma nin sarong obligadong-panunumpa na sikretong kumbinasyon tanganing gadanon an hade--- An sikretong kumbinasyon naggikan sa diyablo asin nagresulta sa kapahamakan nin mga nasyon--- An Modernong mga Hentil pinagpatanidan kontra sa sikretong kumbinasyon na nagmamawot na agawon an pagigin libre kan bilog na mga kadagaan, mga nasyon, asin mga kabayanan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na siya nakapag-ake ki Omer, asin si Omer naghale karibay niya. Asin si Omer nakapag-ake ki Jared; asin si Jared nakapag-ake nin mga lalake asin babae.
2 Asin si Jared nagrebelde kontra sa saiyang ama, asin nakaabot asin naki-erok sa kadagaan nin Heth. Asin ini nangyaring naglipas na siya nakapag-akit nin kadakul na mga katawohan, nin huli sa saiyang pasaluib na mga tataramon, sagkod sa saiyang naganahan an kabanga kan kahadean.
3 Asin kan saiya nang nakua an kabangaan kan kahadean siya nakipaglaban sa saiyang ama, asin saiyang dinakop an saiyang ama pasiring sa pagkasakop, asin pinaghimo nyang magsirbe ini habang yaon sa pagkasakop;
4 Asin ngonian, sa mga aldaw kan paghahade ni Omer siya yaon sa pagkasakop sa kabangaan kan saiyang mga aldaw. Asin ini nangyari naglipas na siya nakapag-ake nin mga lalake asin mga babae, asin sa pag-iriba kan mga ini iyo sinda Esrom asin Coriantumr;
5 Asin sinda grabeng gayo an kaanggutan nin huli sa mga kaggibohan ni Jared na saindang tugang, na tangani baya sinda nagtipon nin armada asin nakipaglaban ki Jared. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakipaglaban sa saiya kun banggi.
6 Asin ini nangyaring naglipas na kan nagkagaradan na ninda an armada ni Jared sinda kuta na mapoon na sa paggadan saiya man; asin siya nagdulag sa sainda na tanganing dae siya ninda magagadan, asin saiyang pinagtao an kahadean sa saiyang ama. Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinagtugutan siyang mabuhay.
7 Asin ngonian si Jared nagin mamondoon na gayo nin huli sa pagkadaog kan kahadean, nin huli ta saiyang pinagtoon an saiyang puso sa kahadean asin sa mga kamurawayan kan kinaban.
8 Ngonian an sarong akeng babae ni Jared na grabeng gayo ka-eksperto, asin nahihiling an kamondoan kan saiyang ama nag-isip na gumibo nin sarong plano na kun saen saiyang mabawi an kahadean para sa saiyang ama.
9 Ngonian an daragang ake ni Jared grabeng gayo kagayon. Asin ini nangyaring naglipas na siya nakipag-olay sa saiyang ama, asin nagsabi sa saiya. Ano baya ta an sakong ama grabe an kamondoan? Dae daw niya nabasa an rekord na an satuyang mga ama pinagdarang makabalyo gikan sa dakulaon na kararoman? Hilnga, dae daw nagkaigwa nin sarong estorya manungod sainda kaidto pa, na sinda sa paagi kan saindang mga sikretong mga plano nakakua nin mga kahadean asin dakulang kamurawayan?
10 Asin ngonian, kun kaya, tuguti na an sakuyang ama ipadara si Akish, an akeng lalake ni Kimnor, asin hilnga, ako baya magayonon, asin ako magsasayaw sa atubangan niya, asin sakuya pagpa-ogmahon siya, na tanganing saiya akong pagmawoton na magin agom; kun baya kun saiyang pagmmamawoton saimo na saimong itatao sa saiya ako na magin agom, kaya ika magsasabi: Sakuya siyang itatao kun saimong dadarahon sa sakuya an payo kan sakuyang ama, an hade.
11 Asin ngonian si Omer sarong amigo ni Akish; kun baya, kan si Jared nagpadara para ki Akish, an akeng daraga ni Jared nagsayaw sa atubangan niya na tanganing mapa-ogma siya, na tanganing siya nagmawot saiya na agomon. Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi ki Jared: Itao mo siya sakuya bilang agom.
12 Asin si Jared nagsabi sa saiya: Itatao ko siya saimo, kun saimong madadara sa sakuya an payo kan sakuyang ama, an hade.
13 Asin ini nangyaring naglipas na si Akish pinagtiripon sa harong ni Jared an gabos niyang mga kaparyentehan, asin nagsabi sa sainda: Manunumpa daw kamo sa sakuya na kamo magigin matinubod-tubod sa sakuya sa bagay na sakuyang pinagmamawot sa saindo?
14 Asin ini nangyaring naglipas na sinda gabos nanumpa sa saiya, sa paagi nin Diyos sa langit, asin man sa mga kalangitan, asin man sa kinaban, asin sa paagi kan saindang mga pamayo, na an siisay man na magbari gikan sa asistensiya na si Akish an namamawot mawawaraan kan saindang payo; asin an siisay man na magbabalangibog kan anuman na bagay na si Akish iyo an nagpaaram sa sainda, siya man hahalean kan saiyang buhay.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kaya sinda nag-uyon ki Akish. Asin si Akish iyo an nagpasumpa sa sainda kan mga panunumpa na pinagtao ninda kaidto para sa kiisay man na nagmamawot nin kapangyarihan, na ipinagpamana gikan pa ki Cain, na sarong paragadan magpoon pa sa kapinunan.
16 Asin sinda pinagtago sa paagi nin kapangyarihan kan diyablo na gibohon ining mga panunumpa sa mga katawohan, na itago sinda sa kadikloman, na magtabang arog kan maghagad nin kapangyarihan tanganing man-agaw nin kapangyarihan, asin manggadanan, asin manghabon, asin mangputik, asin gumibo nin gabos na manera nin karigsokan asin mga pagbenta nin laman.
17 Asin an akeng daraga ni Jared iyo an nagpamugtak kaini sa saiyang puso na tanganing hanapon an mga lumang bagay na ini kaidto; asin si Jared iyo an nagpamugtak kaini sa puso ni Akish; kun baya, si Akish an naggibo kaini sa saiyang mga kalahi asin mga amigo, pinangenotan sinda sa paagi nin magagayon na mga promisa na gumibo kan anuman na bagay na saiyang pinagmamawot.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagporma nin sarong sikretong kumbinasyon, na arog kan luma kaidto; na an kumbinasyon sarong mas pang ka-abominableng gayo asin marigsokon sobra pa sa gabos, sa pahiling nin Diyos;
19 Nin huli ta an Kagurangnan dae naggigibo sa sikretong mga kumbinasyon, ni magusto siya na an tawo dapat na magpabulos nin dugo, pero sa gabos na mga bagay pinagbabawal ini, magpoon pa kaidtong kapinunan nin tawo.
20 Asin ngonian, ako, si Moroni, dae nagsurat sa manera kan saindang mga panunumpa asin kumbinasyon, nin huli ta ini ipinagpaaram sa sakuya na sinda yaon nang kapot sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan, asin sinda pinagkakaputan sa pag-iriba kan mga Lamanita.
21 Asin sinda an nagkausa sa kapahamakan kaining mga katawohan na iyo an sakuyang ngoniang pinagsasabi, asin man an kapahamakan kan mga katawohan ni Nephi.
22 Asin an siisay man na nasyon na gumigibo kaining sikretong kumbinasyon, tanganing makakua nin kapangyarihan asin gana, sagkod na sinda magkaralat na sa nasyon, hilnga, sinda pagdedestrosohon; nin huli ta an Kagurangnan dae nanggad matugot na an dugo kan saiyang mga banal, na iyo an pabubuluson ninda, pirme sanang mag-aagrangay sa saiya gikan sa daga para ipagbalos laban sainda asin alagad dae niya sinda binabalos.
23 Kun baya, O kamong mga Hentil, ini sarong kadunungan nin Diyos na an mga bagay na ini ipinapahiling sa saindo, na tangani baya kamo magsorolsol kan saindong mga kasalan, asin dae kamo magtutugot na ining mapanggadan na mga kumbinasyon iyo an mangangaputan sa saindo, na pinaggibo tanganing makakua nin kapangyarihan asin gana--- asin an trabaho, iyo, magin an gibo nin kapahamakan magdudulok sa saindo, iyo, magin an espada nin hustisya kan Eternal na Diyos maghahampak sa saindo, tangani kamo agawan asin mapahamak kun kamo magtutugot kan mga bagay na ining mangyayari.
24 Kun kaya, an Kagurangnan nagsusugo sa saindo, kun saindong mahihiling an mga bagay magdudulok sa pag-iriba nindo na kamo magimata sa kamugtakan kan saindong makangorongirhat na sitwasyon, nin huli kaining sikretong kumbinasyon na magigin yaon sa pag-iriba nindo; O herak man sa saindo, nin huli sa dugo ninda na iyong pinaggaradan; nin huli ta sinda nag-aagrangay gikan sa alpog para ipagbalos kaini, asin man sa sainda na iyo an nagmuntar kaini.
25 Nin huli ta ini nangyayaring naglipas na an siisay na naggibo kaini sa pagmawot na man-agaw nin libertad sa gabos na mga kadagaan, mga nasyon, asin mga kabayanan; asin ini an nagdadara nin kapahamakan kan gabos na mga katawohan, nin huli ta ini pinagtugdok sa paagi kan diyablo, na iyo an ama kan gabos na kaputikan; magin siya iyo man sanang gayo na paraputik na iyo an nagdaya kan enot tang mga magurang, iyo, magin siya iyo man sanang gayo na paraputik na iyo an nagkausa na tanganing an tawo maggibo nin panggagadanan magpoon pa sa kapinunan; na iyo an nagpatagas kan mga puso nin mga tawo na sinda iyo an nanggagadan nin mga propeta, asin pinaggapo sinda, asin iyo an nagpalayas sainda magpoon pa sa kapinunan.
26 Kun kaya, ako, si Moroni, pinagsugo na suraton an mga bagay na ini na tanganing an karaotan puwedeng malikayan, asin ta an panahon maabot na si Satanas mawaraan na nin kapangyarihan sa mga puso kan mga kaakian nin mga tawo, pero sinda puwedeng mahikayat na gumibo nin padagos na karahayan, na sinda puwedeng makadulok sa burabod kan gabos na katanosan asin magin ligtas.

Friday, July 07, 2006

ETHER TSAPTER 7 

Si Orihah naghade sa katanosan--- sa tahaw nin pakipag-agawan asin pakipag-iwal an karibal na mga kahadean nin Shule asin Cohor pinagtugdok--- An mga propeta pinagkondena an karigsokan asin idolatriya kan mga katawohan, na katapos-tapusi nagsorolsol.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Orihah nagpasunod nin paghuhukom sa kadagaan na may katanosan sa bilog niyang mga aldaw, na an mga aldaw na ini grabeng gayo kadakul.
2 Asin siya nagkaigwa nin mga akeng lalake asin babae; iyo, siya nangake nin treynta asin saro, asin sa mga iyan beynte asin tulo mga akeng lalake.
3 Asin ini nangyaring naglipas na siya man nakapag-ake pa ki kib sa saiyang pagkagurang. Asin ini nangyaring naglipas na si Kib naghade bilang karibay niya; asin si Kib nakapag-ake ki Corihor.
4 Asin kan si Corihor nag-edad nin treynta asin duwang taon siya nagrebelde kontra sa saiyang ama, asin naglayas asin nag-erok sa kadagaan nin Nehor; asin siya nagkaigwa nin mga akeng lalake asin babae, asin sinda nagin grabeng gayo kamagagayon; kun baya si Corihor nakapag-agyat nin kadakul na mga katawohan na kairiba niya.
5 Asin kan siya nakapagtiripon na nin nagkasararong armada siya nag-atake sa kadagaan nin Moron kun saen an hade nag-eerok, asin pinagsakop niya siya, na iyo an nagdara na maglipas an pinagsasabi kan tugang na lalake ni Jared na sinda pagdadarahon pasiring sa pagkasakop.
6 Ngonian an kadagaan nin Moron, kun saen an hade nag-eerok, haranihon sa kadagaan na pinag-aapod na Kalipungawan kan mga Nephita.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Kib nag-eerok sa pagkasakop, asin an saiyang mga katawohan sa irarom ni Corihor na saiyang akeng lalake, sagkod na siya nagin gurangon nang marhay; daeng pagkukulang si Kib nagka-ake ki Shule sa saiyang edad nin pagkagurang, habang yaon siya sa pagkasakop.
8 Asin ini nangyaring naglipas na si Shule naanggot sa saiyang tugang na lalake, asin si Shule baskugon na marhay, asin nagin makusugon na arog sa sarong mabaskog na tawo; asin siya man matanos sa paghuhukom.
9 Kun baya, siya nagduman sa burobukid nin Ephraim, asin siya nagtunaw nin bakal gikan sa burobukid, asin naggibo nin mga espada para sa sainda na saiyang nagka-aragyat na magrayo kaiba niya; asin pagkatapos na saiya sindang pinag-armasan nin mga espada siya nagbalik sa siyudad nin Nehor, asin nakipaglaban kontra sa saiyang tugang na lalakeng si Corihor, na sa paaging ini sayang nabawi an kahadean asin pinagbalik ini sa saiyang ama na si Kib.
10 Asin ngonian nin huli sa bagay na ginibo ni Shule, pinagtao sa saiya ang kahadean; kun kaya siya naghade bilang karibay kan saiyang ama.
11 Asin ini nangyaring naglipas na siya naggibo nin paghuhukom sa katanosan; asin saiyang pinadakula an sayang kahadean sa bilog na lalawgon nin kadagaan, nin huli ta an mga katawohan nagin kadakula na marhay an bilang.
12 Asin ini nangyaring naglipas na si Shule nagkaigwa nin kadakul na mga akeng lalake asin babae.
13 Asin si Corihor nagsolsol sa kadakul nyang mga karaotang nagkaginibohan; kun kaya si Shule nagtao saiya nin kapangyarihan sa saiyang kahadean.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Corihor nagkaigwa nin kadakulon na mga akeng lalake asin babae. Asin sa pag-iriba kan mga akeng lalake si Corihor igwa nin saro na an pangaran Noah.
15 Asin ini nangyaring naglipas na si Noah nagrebelde kontra ki Shule, an hade, asin sa saiyang ama na si Corihor, asin kaiba sa paghale si Cohar na saiyang tugang na lalake, asin man an gabos nyang mga katugangan asin kadakul na mga katawohan.
16 Asin siya nakipaglaban kontra ki Shule, an hade, na kun saen saiyang nakua an kadagaan kan enot nindang kamanahan; asin siya nagin hade na nangingibabaw sa parteng idto nin kadagaan.
17 Asin ini nangyaring naglipas na siya nakipaggiyera giraray ki Shule, an hade, asin saiyang nadakop si Shule, an hade, asin pinagdarang dakop paharayo pasiring sa Moron.
18 Asin ini nangyaring naglipas habang saiya na kuta nang ipapataw saiya an kagadanan, an mga akeng lalake ni Shule nagkanap palaog sa harong ni Noah sa pagkabanggi asin ginadan siya, asin pinagpabagsak an pintuan kan prisohan asin pinagdara paluwas an saindang ama, asin pinagpamugtak siya sa saiyang trono sa saiyang sadireng kahadean.
19 Kun kaya, an akeng lalake ni Noah iyo an nagpadakula kan saiyang kahadean bilang karibay niya; daeng pagkuklang na sinda dae nang gayo nakagana nin kapangyarihan na mangibabaw kesa ki Shule, an hade, asin an mga katawohan na yaon sa irarom kan paghahade ni Shule an hade nagin ma-asensohong gayo asin nagdakul.
20 Asin an nasyon nabanga; asin nagkaigwa nin duwang kahadean, an kahadean nin Shule, asin an kahadean nin Cohor, na akeng lalake ni Noah.
21 Asin si Cohor, an akeng lalake ni Noah, nagkausa na an saiyang mga katawohan dapat na makilaban ki Shule, na kun saen si Shule an nakadaog sainda asin nakagadan ki Cohor.
22 Asin ngonian si Cohor igwang sarong akeng lalake na pinag-apod na si Nimrod; asin si Nimrod pinagtao an kahadean ni Cohor ki Shule, asin siya nakagana nin pabor sa mga mata ni Shule; kun baya si Shule nagpataw nin dakulaon na mga pabor sa saiya, asin siya nagduman sa kahadean ni Shule na uyon sa saiyang mga pagmamawot.
23 Asin man sa paghahade ni Shule nagkaigwa nin mga propeta na kairiba nin mga katawohan, na mga ipinadara gikan sa Kagurangnan, na nagpopropesiya na an karigsokan asin idolatriya kan mga katawohan iyo an nagdadara nin sarong sumpa sa kadagaan, asin sinda dapat na destrosohon kun sinda dae magsosorolsol.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagka-aranggot kontra sa mga propeta, asin pinagtutuya-tuya sinda. Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Shule naggibo nin paghuhukom kontra sa gabos ninda na nagka-aranggot kontra sa mga propeta.
25 Asin siya nagpasunod nin sarong ley sa gabos na kabilugan nin kadagaan na nagtatao nin kapangyarihan sa mga propeta na sinda makapagduman maski sa arin mang lugar na padumanan ninda; asin ssa paaging ini iyo an nagkausa na an mga katawohan pinagdara pasiring sa pagsosolsol.
26 Asin nin huli ta an mga katawohan nagsorolsol kan saindang mga kadaendatahan asin mga idolatriya an Kagurangnan pinagpatawad sinda, asin sinda nagpopoon na mag-arasenso giraray sa kadagaan. Asin ini nangyaring naglipas na si Shule nagkaigwa nin mga akeng lalake asin mga babae sa saiyang pagkagurang na edad.
27 Asin dae na nagkaigwa nin mga giyera sa mga aldaw ni Shule; asin siya nakagiromdom sa mga darakulang bagay na an Kagurangnan iyo an naggibo para sa saiyang mga ama sa pagdara sainda sa pagbalyo sa dakulaon na kararoman pasiring sa pinagpromisang kadagaan; kun kaya siya nagpasunod nin paghuhukom sa katanusan sa bilog nyang mga aldaw.

Thursday, July 06, 2006

ETHER TSAPTER 6 

An mga sakayan kan mga Jaredita pinaghuyop nin mga paros pasiringon sa pinagpromisang kadagaan--- An mga katawohan nag-omaw sa Diyos nin huli sa saiyang pagkamarahayon--- Si Orihah pinagngaranan na hade ninda--- Si Jared asin an saiyang tugang naglipas sa kagadanan.

*******

Asin ngonian ako, si Moroni, nagpapadagos na magtatao nin rekord ni Jared asin kan siyang tugang an lalake.
2 Nin huli ta ini nangyaring naglipas pagkatapos na an Kagurangnan an nag-andam kan mga gapo na an tugang na lalake ni Jared an nagdara sa itaas kan bukid, an tugang na lalake ni Jared nagbaba sa itaas kan bukid, asin saiyang pinagkaag an mga gapo sa laog kan mga sakayan na pinag-andam, saro sa lambang puro kaini; asin hilnga, sinda nanggad nakapagtao nin liwanag sa laog nin mga sakayan.
3 Asin kaya an Kagurangnan nagkausa sa mga gapo na magsirang sa kadikloman, tanganing magtatao nin liwanag sa mga tawo, mga babae, asin mga kaakian, na tanganing sinda dae magbalyo sa dakulaon na mga tubig sa kadikloman.
4 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakapag-andam na kan gabos na manera nin pagkakan, na tangani baya sinda makatagal sa ibabaw nin tubig, asin man pagkakan para sa saindang mga karnero asin kabakahan, asin sa anuman na mga hayop o alaga o gamgam na saindang dara-dara kaiba ninda--- asin ini nangyaring naglipas na kan sainda nang naggibo an gabos na mga bagay na ini sinda nagsarakay na sa saindang mga sakayan o barko, asin naglayag na pasiringon sa dagat, pinagtiwala an saindang mga sadire sa Kagurangnan na saindaing Diyos.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnang Diyos nagkausa na dapat magkakaigwa nin sarong makusugon na huyop nin paros sa lalawgon nin mga katubigan, pasiring sa pinagpromisang kadagaan; asin kaya sinda pinagtulak sa ibabaw kan mga balud nin dagat sa paagi nin paros.
6 Asin ini nangyaring naglipas na sinda kadakul na beses pinaglubog sa mga kairaroman nin dagat, nin huli sa gabukid na mga balud na naghahampak sainda, asin man sa darakula asin teribleng mga pagbagyo na pinagkausa sa paagi nin kakusugan kan paros.
7 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nagkarulubong na sa kairaroman dae nagkaigwa nin tubig tanganing makakapakulog sainda, an saindang mga sakayan na pulido arog kan sarong daod, asin man sinda pulido na arog sa arko ni Noah; kun kaya sa panahon na sinda pinaghahampak kan kadakul na mga tubig sinda nangapudan sa Kagurangnan, asin saiya sindang pinagpalataw sa ibabaw kan katubigan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na an paros dae nanggad nag-uuntok sa paghuyop pasiring sa pinagpromisang kadagaan habang sinda yaon sa ibabaw nin mga katubigan; asin kaya sinda pinagpadpad kan paros.
9 Asin sinda nagkaranta nin mga pag-omaw sa Kagurangnan; iyo, an tugang na lalake ni Jared nagkanta nin mga pag-omaw sa Kagurangnan, asin siya nagpasalamat asin nag-omaw sa Kagurangnan sa bilog na lawig nin aldaw; asin kan an banggi nag-abot na, sinda dae nag-uuntok sa pag-omaw sa Kagurangnan.
10 Asin kaya sinda pinagpadpad; asin mayong halimaw nin dagat na makapagbaak sainda, ni balyena na makapagkulog sainda; asin sinda nagkaigwa nin padagos na liwanag, maski na ini yaon sa ibabaw na nin tubig o irarom kan tubig.
11 Asin kaya sinda pinagpadpad, tulong gatos asin kuwarenta asin apat na aldaw sa ibabaw nin tubig.
12 Asin sinda nakapagduong sa baybayon kan pinagpromisang kadagaan. Asin kan saindang pinagtungtong an saindang mga bitis sa mga baybayon kan pinagpromisang kadagaan sinda naduruko kan saindang mga sadire sa lalawgon nin kadagaan; asin nagpakumbaba kan saindang mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan, asin nagpaturo kan mga luha nin kaogmahan sa atubangan nin Kagurangnan, nin huli sa kadakulan kan saiyang mapagbantay na mga pagkaherak sa sainda.
13 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagralakaw sa lalawgon nin kadagaan, asin nagpoon na magbungkal nin daga.
14 Asin si Jared nagkaigwa nin apat na lalakeng ake; asin sinda pinag-apod na Jacom, asin Gilgah, asin Mahah, asin Orihah.
15 Asin an tugang na lalake ni Jared nagkaigwa man nin mga akeng lalake asin mga babae.
16 Asin an mga amigo ni Jared asinkan saiyang tugang nagbilang nin beynte asin duwang kalag; asin sinda man nangarake nin mga akeng lalake asin mga babae bago pa man sinda nakaabot sa pinagpromisang kadagaan; asin kun kaya sinda nagpoon nang magdakul.
17 Asin sinda pinagtukdoan na maglakaw sa kapakumbabaan sa atubangan nin Kagurangnan; asin sinda man pinagtutukdoan gikan sa itaas.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpoon na sa pagkaralat sa lalawgon nin kadagaan, asin magpakadakul asin magbungkal nin daga; asin sinda nagin makukusog sa kadagaan.
19 Asin an tugang na lalake ni Jared nagpoon sa paggurang, asin nahihiling na siya harani nang magpaduman pababa sa lubungan; kun baya siya nagsabi ki Jared: Tiriponon tang magkasararo an satuyang mga katawohan na tanganing satuyang mabilang sinda, na tanganing satuyang maaaraman gikan sainda kun ano baya an saindang mga kamawotan sa satuya bago pa man kita mapasiring pababa sa satuyang mga lubungan.
20 Asin tulos-tulos an mga katawohan nagkatiripong nagkasararo. Ngonian an numero kan mga akeng lalake asin babae kan tugang na lalake ni Jared iyo na beynte asin apat na kalag; asin an numero kan mga akeng lalake asin babae ni Jared dose, siya na igwang apat na mga akeng lalake.
21 Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinagbilang an saindang mga katawohan; asin pagkatapos na saindang pinagbilang sinda, sinda naghagad sainda nin mga bagay na gusto ninda na boot nindang gibohon sainda bago pa man magpasiring pababa sa saindang mga lubungan.
22 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan naghagad sainda na sinda magngaran nin saro sa saindang mga akeng lalake na magigin hade na mangingibabaw sainda.
23 Asin ngonian hilnga, ini magigin pagabat sa sainda. Asin an tugang ni Jared nagsabi sa sainda: Segurado ako na ining bagay na ini magdadara pasiring sa pagkasakop.
24 Pero si Jared nagsabi sa saiyang tugang na lalake: Tuguti na sinda na sinda magkakaigwa nin sarong hade. Asin kun kaya siya nagsabi sa sainda: Magpili kamo gikan sa pag-iriba kan satuyang mga akeng lalake nin sarong hade, maski siisay na saindong ginugusto.
25 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpili ngani sa panganay na ake kan tugang na lalake ni Jared; asin an saiyang pangaran iyo si Pagag. Asin ini nangyaring naglipas na siya dae nagtugot asin habo na magigin saindang hade. Asin an mga katawohan nagmawot na an saiyang ama iyo an magpirit saiya, pero an saiyang ama habo; asin siya nagsugo sainda na sinda dae nanggad magpirit sa kiisay na tawo na magigin saindang hade.
26 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpili sa gabos na mga tugang na lalake ni Pagag, asin sinda naghabo man.
27 Asin ini nangyaring naglipas na maski ngani an mga akeng lalake ni Jared, magin an gabos laen lang sa saro; asin si Onihah iyo an pigngaranan na magigin hade na mangingibabaw sa mga katawohan.
28 Asin siya nagpoon na maghade, asin an mga katawohan nagpoon na mag-arasenso; asin sinda nangagin sobrang gayo na mayayaman.
29 Asin ini nangyaring naglipas na si Jared nagadan na, asin an saiyang tugang man.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Orihah naglakaw sa kapakumbabaan sa atubangan nin Kagurangnan, asin nakagiromdom kun gurano kadakulang mga bagay na an Kagurangnan naggibo para sa saiyang ama, asin man nagtukdo sa saiyang mga katawohan kun gurano kadakulang mga bagay na an Kagurangnan an naggibo para sa saindang mga ama.

ETHER TSAPTER 5 

Tulong mga testigo asin an gibo kaini makakapagtindog bilang sarong testimonya nin pagkatotoo kan Libro ni Mormon.

*******

Asin ngonian ako, si Moroni, nakapagsurat na kan mga memorya; asin ako nakapagsabi na saindo kan mga bagay na sakuya nang naselyuhan; kun kaya dae mo sinda pagdut-an na tangani baya saimong maisalin; nin huli ta an bagay na iyan pinagbabawal saimo, laen lang kun sa paagi asin paagi sanang ini magigin kadunungan nin Diyos.
2 Asin hilnga, ika magkakaigwa nin pribilihiyo na tanganing saimong maipahiling an mga lamina sa sainda na makakatabang tanganing darahon paluwas an gibong ini;
3 Asin sa tulo ipapahiling an mga ini sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos; kun kaya saindang maaaraman na may kasegurohan na an mga bagay na ini totoo.
4 Asin sa nguso nin tulong testigo an mga bagay na ini ma-eestablisa; asin an testimonya kan tulo, asin an gibong ini, kun saen maipapahiling na gayo an kapangyarihan nin Diyos asin man an saiyang tataramon, na an Ama mismo, asin an Ake, asin an Banal na Espiritu iyo an magpapatotoo--- asin an gabos na ini magtitindog bilang sarong testimonya kontra sa kinaban sa huring aldaw.
5 Asin kun mangyayari ini na sinda magsosolsol asin magdudulok sa Ama sa pangaran ni Jesus, sinda tatanggapon pasiring sa kahadean nin Diyos.
6 Asin ngonian, kun ako mayong autoridad para sa mga bagay na ini, maghukom kamo; nin huli ta saindong maaaraman na ako igwang autoridad sa panahon na saindong mahihiling ako, asin kita magtitindog sa atubangan nin Diyos sa huring aldaw. Amen.

ETHER TSAPTER 4 

Si Moroni pinagsugo na selyuhan an mga sinurat kan tugang na lalake ni Jared--- Sinda dae ipapahayag sagkod na an mga tawo magkaigwa nin pagtubod na arog kan tugang na lalake ni Jared--- Si Cristo nagsusugo sa mga tawo na magtubod kan saiyang mga tataramon asin kan saiyang mga desipulos--- An mga tawo pinagsusugo na magsorolsol asin magtubod sa ebanghelyo asin magin ligtas.

*******

Asin an Kagurangnan pinagsugo an tugang na lalake ni Jared na magbaba na sa bukid gikan sa presensiya nin kagurangnan, asin suraton an mga bagay na saiyang nahiling; asin sinda pinagbawal na makaabot sa mga kaarakian nin mga tawo sagkod na matapos siyang maipag-iitaas sa krus; asin nin huli sa kausang ini ginibo ni hadeng Mosiah na itago sinda, na sinda dae dapat na maaraman kan kinaban sagkod na matapos ni Cristo dapat na nakapagpahiling na kan saiyang sadire sa saiyang mga katawohan.
2 Asin pagkatapos na si Cristo tunay nanggad na nakapagpahiling na kan saiyang sadire sa saiyang mga katawohan siya nagsugo na sinda dapat nang mahimong maipagpahiling.
3 Asin ngonian, pagkatapos kaiyan, sinda gabos dikit-dikit na mawaraan nin pagtubod; asin mayo nang iba laen lang na kun ini an mga Lamanita, asin saindang pinagsikwal an ebanghelyo ni Cristo; kun kaya ako pinagsugo na sakuya sindang tagoon giraray sa daga.
4 Hilnga, ako nagsurat sa mga laminang ini kan iyong gayong mga bagay na an tugang na lalake ni Jared an nakahiling; asin mayo pang mga darakulang bagay na ipinagpahiling kesa kaidtong mga hinimong maipagpahiling sa tugang na lalake ni Jared.
5 Kun baga an Kagurangnan nagsugo sakuya na suraton sinda. Asin siya nagsugo sakuya na ako dapat na iyo an magselyo sainda; asin siya man nagsugo na ako an dapat na magseselyo kan interpretasyon kaini; kaya baga ako an nagselyo kan mga interpretador, na uyon sa kasugoan nin Kagurangnan.
6 Nin huli ta an Kagurangnan an nagsabi sa sakuya: Sinda dae dapat na mapaduman sa mga Hentil sagkod sa aldaw na sinda magsorolsol kan saindang mga kadaendatahan, asin magin malinigon sa atubangan nin Kagurangnan.
7 Asin sa aldaw na iyan na sinda maggigibo kan saindang pagtubod sakuya, an sabi nin Kagurangnan, na arog sa ginibo kan tugang na lalake ni Jared, na tanganing sinda magin sanktipikado sa sakuya, saka na ako magpapahiling sa sainda kan mga bagay na an tugang na lalake ni Jared an nakahiling, magin sagkod sa pagbiklad sa sainda kan gabos kong mga kapahayagan, sabi ni JesuCristo, an Ake nin Diyos, an Ama nin mga kalangitan asin kan kinaban, asin kan gabos na bagay na yaraon sa sainda.
8 Asin siya na makipagtagasan kontra sa tataramon nin Kagurangnan, tuguti siyang pagkokondenaron; asin siya na maninikwal kaining mga bagay, tuguti siyang pagkokondenaron; nin huli ta sa sainda Ako magpapahiling nin mayong dakulang mga bagay, sabi ni JesuCristo; nin huli ta siya iyo Ako na nagtataram.
9 Asin sa sakuyang pagsugo an mga kalangitan pagbubuksan asin pagseseraduhan; asin sa sakuyang tataramon an kinaban magtatanyog; asin sa sakuyang pagsugo an mga nag-eerok kaini maglilipas, na magin arog baga sa sarong kalayo.
10 Asin siya na dae magtutubod kan sakuyang mga tataramon dae man magtutubod kan sakuyang mga desipulos; asin kun ini mangyayari na ako dae makapagtaram, maghukom ka; nin huli ta kamo makakaaram na ini iyo Ako na nagtataram, sa huring aldaw na iyan.
11 Pero siya na magtutubod kaining mga bagay na sakuyang pinagtaram na, siya sakuyang pagbibisitahon na maipagpamate an sakuyang Espiritu, asin siya makakaaram asin tunay na magpapatotoo. Nin huli ta sa paagi kan sakuyang Espiritu siya makakaaram na an mga bagay na ini totoo; nin huli ta ini makapag-agda sa mga tawo na gumibo nin marahay.
12 Asin an anuman na bagay na puwedeng makapag-agda sa mga tawo gumibo nin marhay siya yaon sakuya; nin huli ta an marhay dae minagikan sa kun saen kundi sa sakuya sana. Ako iyo an kapareho man sana na nangengenotan sa mga tawo sa gabos na marhay; siya na habong magtubod sa sakuyang mga tataramon dae nanggad nagtutubod sakuya--- na ini iyo Ako; asin siya na habong magtutubod sakuya dae man nagtutubod sa Ama na iyo an nagpadara sakuya. Nin huli ta hilnga, Ako an Ama, Ako an liwanag, asin an buhay, asin an katotoohanan kan kinaban.
13 Magdulok kamo sakuya, O kamong mga Hentil, asin Ako magpapahiling sa saindo nin mga darakulang bagay, an kaaraman na pinagtago nin huli kan daeng pagtubod.
14 Magdulok kamo sakuya, O kamong yaon sa harong nin Israel, asin ini ipagpapahiling sa saindo kun gurano kadakula an mga bagay na an Ama iyo an naglatag para saindo, magpoon pa sa pundasyon kan kinaban; asin ini dae nakaabot sa saindo, nin huli kan daeng pagtubod.
15 Hilnga, sa panahon na saindong gision an belo nin daeng pagtubod na iyo nanggad an nagkausa na kamo yaon man giraray sa makangorongirhat na kamugtakan nin karigsokan, asin katagasan nin puso, asin pagkabulag nin kaisipan, kaya an mga darakula asin makangangalas na mga bagay na pinagtago saindo magpoon pa sa pundasyon kan kinaban--- iyo, sa panahon na ika mag-aapod sa Ama sa sakuyang pangaran, na igwa nin sarong nagmumundong puso asin sarong nagsosolsol na espiritu, sa paaging yan kamo makakanuod na an Ama nakagiromdom sa tipan na saiyang hinimo sa saindong mga ama, O harong nin Israel.
16 Asin pagkatapos an sakuyang mga kapahayagan na sakuyang pinagkausang ipasurat sa sakuyang surugoon na si John mabubuksan sa mga mata nin gabos na mga katawohan. Giromdoma baya, na kan ika makahiling kaining mga bagay, saimong maaraman na an panahon harani na sinda mangyayari nang gayo.
17 Kun kaya, sa panahon na mareresibe mo an rekord na ini saimong puwedeng maaaraman na an gibo kan Ama nagpoon na sa bilog na lalawgon kan kadagaan.
18 Kun kaya, magsorolsol na kamong bilog na katapusan nin kinaban, asin magdulok sa sakuya, asin magtubod sa sakuyang ebanghelyo, asin magpabunyag sa sakuyang pangaran; nin huli ta siya na nagtutubod asin nabunyagan maliligtas; pero siya na dae nagtutubod pagkokondenaron; asin mga senyales an magsusunod sa sainda na nagtutubod sa sakuyang pangaran.
19 Asin paladan siya na managboang pano nin pagtubod sa sakuyang pangaran sa huring aldaw, nin huli ta siya ipapa-itaas na tanganing mag-eerok sa kahadean na pinag-andam para saiya magpoon pa sa pundasyon kan mundo. Asin hilnga Ako iyo ining nagtataram kaini. Amen.

ETHER TSAPTER 3 

An tugang na lalake ni Jared nahiling an muro nin Kagurangnan habang saiyang pinagdudut-an an desi-sais na mga gapo--- Si Cristo nagpahiling kan saiyang espiritung hawak sa tugang na lalake ni Jared--- Sinda na igwang perpektong kaaraman dae puwedeng itago sa likod kan belo--- Mga interpretador pinagtao tanganing darahon an talaan kan mga Jaredita sa kaliwanagan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an tugang ni Jared, (ngonian an numero nin mga sakayan na pinag-andam walo) nagpaduman sa may bukid, na saindang pinag-apod na bukid Shelem, nin huli kan saiyang grabe na gayong kalangkawan, asin nagtunaw gikan sa sarong gapo nin desi-sais na saraditon na mga gapo; asin sinda mapuputi asin masilagon, na baga arog nin silag na salamin; asin saiyang pinagdara sinda sa saiyang mga kamot pasiring sa itaas nin bukid; asin nagngangayo-ngayo giraray sa Kagurangnan, na nagsasabi:
2 O Kagurangnan, ika an nagsabi na kami kaipong magin enkompasado sa mga baha. Ngonian hilnga, O Kagurangnan, asin dae ka baya mag-anggot sa saimong surugoon nin huli kan saiyang kaluyahan sa atubangan mo; nin huli ta samuyang naaaraman na ika nanggad banal asin nag-eerok sa mga kalangitan, asin na kami bakong kaangay-angay sa saimong atubangan; nin huli sa pagkahulog an samuyang mga natura nagin danay na maraoton; daeng pagkukulang, O Kagurangnan, ika nagtao samuya nin sarong kasugoan na kami kaipong mag-aapod sa saimo, na kaya gikan saimo kami puwedeng makapagresibe na uyon sa samuyang mga pagmamawot.
3 Hilnga, O Kagurangnan, saimong pinaghampak kami nin huli kan samuyang kadaendatahan, asin pinagpaharale mo kami, asin nin huli kaining kadakul na mga taon kami yaon sa kaparangan, daeng pagkukulang, ika nagin mapanoon nin pagkaherak sa samuya. O Kagurangnan, hilnga baya ako nin may pagdanay, asin ipagrayo an saimong kaanggutan gikan sa saimong mga katawohan, asin dae baya pagtuguti na sinda magpaduman sa paglakbay kaining nagraragusong kairaroman sa kadikloman; pero hilnga ining mga bagay na sakuyang pinagbilog na gikan sa gapo.
4 Asin ako nakakaaram, O Kagurangnan, na ika igwa nin bilog na kapangyarihan, asin makakagibo nin anuman na saimong ginugusto para sa karahayan nin tawo; kun kaya dut-an mo ining mga gapo, O Kagurangnan, kan saimong muro, asin ipag-andam sinda na magsirang na gapo sa diklom; asin sinda magsisirang na gayo sa samuya sa laog nin mga sakayan na samuyang pinag-andam, na tanganing kami magkakaigwa nin liwanag habang pinaglalakbay nyamo an kadagatan.
5 Hilnga, O Kagurangnan, ika lang an makakagibo kaini. Kami nakakaaram na ika lang an makakapagpahiling nin labi-labing kapangyarihan, na nahihiling na sadit sa pagkakasabot nin mga tawo.
6 Asin ini nangyaring naglipas na kan an tugang na lalake ni Jared nakapagsabi na kaining mga tataramon, hilnga, an Kagurangnan pinag-unat an saiyang kamot asin pinagdut-anan an mga gapo saro-saro sa paagi kan saiyang muro. Asin an belo pinaghale gikan sa mga mata kan tugang ni Jared, asin saiyang nahiling an muro nin Kagurangnan; asin idto arog sa muro nin sarong tawo, na arog sa laman asin dugo; asin an tugang ni Jared buminulagta sa atubangan nin Kagurangnan, nin huli ta siya inabot nin pagkatakot.
7 Asin an Kagurangnan nahiling na an tugang ni Jared nagbulagta sa daga; asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya: Magbuhat ka, tadaw baya ta natumba ka?
8 Asin siya nagsabi sa Kagurangnan: Ako nakahiling sa muro nin Kagurangnan, aisn ako natakot na baka hampakon niya ako; nin huli ta ako daeng pagkaaram na an Kagurangnan igwa nin laman asin dugo.
9 Asin an kagurangnan nagsabi sa saiya: Nin huli sa saimong pagtubod saimong nahiling na ako igwa sa sadire ko nin laman asin dugo; asin mayo pang tawo na nagdulok sa atubangan ko na igwang makusugon na pagtubod na siring saimo; nin huli ta kun bako man dae mo kuta na nahiling an sakuyang muro. Nakapaghiling ka na nin sobra kaini?
10 Asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya: Nagtutubod ka sa mga tataramon na sakuyang sasabihon?
12 Asin siya nagsimbag: Iyo po, Kagurangnan, ako nakakaaram na ika po nagtataram nin katotoohan, nin huli ta ika sarong Diyos nin katotoohan, asin dae makakapagputik.
13 Asin kay siya nakapagsabi kaining mga tataramon, hilnga, an Kagurangnan nagpahiling kan saiyang sadire sa saiya, asin nagsabi: Nin huli ta ika nakakaaram kaining mga bagay ika pinagtubos na gikan sa pagkahulog; kun kaya ika pinagdara pabalik sa sakuyang presensiya; kun kaya Ako magpahiling kan sakuyang sadire sa saimo.
14 Hilnga, ini Ako na pinag-andam poon pa sa pundasyon kan kinaban na magtutubos kan sakuyang mga katawohan. Hilnga, Ako si JesuCristo. Ako an Ama asin an Ake. Sa sakuya an bilog na kalahian nin tawo magkakaigwa nin buhay, asin sa daeng kasagkoran, magin sinda na magtutubod sa sakuyang pangaran; asin sinda magigin mga ake kong lalake asin mga ake kong babae.
15 Asin dae pa Ako nakapagpahiling kan sakuyang sadire sa tawo na sakuyang pinaglalang, nin huli ta mayo pang tawo na igwang pagtutubod sakuya na arog mo. Nihiling mo nang ika pinaglalang na siring sa sakuyang sadireng imahe? Iyo, magin an gabos na mga tawo pinaglalang sa kapinunan na siring sa sakuyang imahe.
16 Hilnga, ining hawak, na saimo ngoniang nahihiling, iyo an hawak kan sakuyang espiritu; asin tawo sakuyang pinaglalang na siring sa hawak kan sakuyang espiritu; asin arog kan sakuyang pagpahiling sa saimo na siring sa espiritu Ako magpapahiling sa sakuyang mga katawohan sa laman.
17 Asin ngonian, arog sako, si Moroni, masabi na Ako dae makagibo nin kabilugang estorya kaining mga bagay na nakasurat, kun kaya tama na sako na magsasabi na si Jesus nagpahiling kan saiyang sadire sa tawong ini sa espiritu, magin arog sa manera asin sa kaparehong kamugtakan kan parehong hawak na saiyang ipinahiling kan sadire niya kaidto sa mga Nephita.
18 Asin siya nagministro sa saiya arog kan siya nagministeryo sa mga Nephita; asin an gabos na ini, na tanganing an tawong ini makaaram na siya sarong Diyos, nin huli sa kadakul na darakulang mga kaggibohan na an Kagurangnan iyo an nagpahiling sa saiya.
19 Asin nin huli sa kaaraman kaining mga tawo dae siya puwedeng maitago na makapaghiling sa laog nin belo; asin saiyang nahiling an muro ni Jesus, na, kan mahiling niya, siya natumba sa pagkatakot; nin huli ta saiyang naaraman na iyo idto an muro nin Kagurangnan; asin siya nin bako sanang halawig na pagtubod, nin huli ta naaraman niya, nin mayong pagdududa.
20 Kun kaya, sa pagkakaigwa kaining perpektong kaaraman nin Diyos, siya dae puwedeng pababayaan na yaon sa laog nin belo;l kun kaya saiyang nahiling si Jesus; asin siya nagministro sa saiya.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsabi sa tugang na lalake ni Jared: Hilnga, dae mo pagtugutan ining mga bagay na saimong nahiling asin nadangog na maibalangibog sa kinaban, sagkod na an panahon mag-abot na Ako magpapamuraway kan sakuyang pangaran sa laman; kun kaya, saimong pagyamanon an mga bagay na saimong nahiling asin nadangog, asin dae mo ipagsabi ini sa ibang tawo.
22 Asin hilnga, sa panahon na ika magdudulok sa sakuya, saimong pagsusuraton an mga ini asin pagseselyuhan sinda, na tanganing mayo nin siisay man an makapag-interpretar kaini; nin huli ta saimo sindang pagsusuraton sa sarong lengguwahe na sinda dae mababasa.
23 Asin hilnga, ining duwang gapo na sakuyang itatao sa saimo, asin saimo man sindang pagseselyuhan kan mga bagay na saimong pagsusuraton.
24 Nin huli ta hilnga, an lengguwahe kan saimong pagsusuraton iyo an sakuyang pinagbaranga; kun kaya Ako magkakausa sa sakuyang sadireng panahon na an mga gapong ini iyo an magbubukas kan mga mata nin mga tawo kan mga bagay na ining saimong pinagsusurat.
25 Asin kan an Kagurangnan nakapagsabi na kaining mga tataramon, saiyang ipinahiling sa tugang na lalake ni Jared an gabos na mga para-erok kan kinaban kaidto pa, asin man an gabos na maarabot; asin dae niya ini ipinaghilom sa saiyang panhiling, magin sagkod sa mga katapusan nin mundo.
26 Nin huli ta sinabi niya sa saiya sa mga panahon pa kaidto, na kun siya magtutubod saiya na saiyang maipapahiling sa saiya an gabos na bagay--- ini dapat na ipapahiling sa saiya; kun kaya an Kagurangnan dae makapaghilom nin anuman na bagay saiya, nin huli ta siya nakakaaram na an Kagurangnan makakapagpahiling saiya nin gabos na mga bagay.
27 Asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya: Suraton mo an mga bagay na ini asin selyuhan mo sinda; asin Ako an magpapahiling sa sakuyang sadireng panahon sa mga kaarakian nin mga tawo.
28 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsugo saiya na saiyang dapat na pagseselyuhan an duwang mga gapo na saiyang naresibe, asin dae sinda ipagpahiling, sagkod na an Kagurangnan iyo an magpapahiling sainda sa mga kaarakian nin mga tawo.

ETHER TSAPTER 2 

An mga Jaredita nag-andam para sa saindang paglakbay pasiring sa sarong pinagpromisang kadagaan--- Ini sarong piniling kadagaan kun saen an mga tawo kaipong magsirbe ki Cristo o mapadpad na matunaw--- An Kagurangnan naki-olay sa tugang na lalake ni Jared sa laog nin tulong oras--- Sinda naggibo nin mga sakayan--- An Kagurangnan naghapot sa tugang na lalake ni Jared na magsuhestiyon kun paano an mga sakayan pagpapa-ilawan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Jared asin an saiyang tugang na lalake, asin an saindang mga pamilya, asin man an mga amigo ni Jared asin an saindang mga tugang na lalake asin an saindang mga pamilya, nagduruman pababa pasiring sa lambak nayaon sa may norteng parte, (asin an pangaran kan lambak iyo an Nimrod, na pinag-apod hango sa makusog na mangangaso) kairiba an saindang mga kahayupan na saindang pinagtiripon na magkasararo, lalake asin babae, sa lambang klase.
2 Asin sinda naggbio nin mga lit-ag asin nandako[ nin mga gamgam nin kalangitan; asin sinda nag-andam man nin sarong sakayan, na kun saen sinda nakakapagdakop nin mga sira nin tubig.
3 Asin sinda man nagdara nin deseret, na, sa paagi nin interpretasyon, sarong pukyutan; asin kaya sinda nagdara kaiba ninda an grupo nin mga pukyutan, asin gabos na manera kan mga bagay na yaon sa lalawgon nin daga, mga banhi nin lambang klase.
4 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakaabot na sa lambak kan Nimrod an Kagurangnan nagbaba asin nakipag-olay sa tugang na lalake ni Jared; asin siya yaon sa sarong panginoron, asin an tugang ni Jared dae siya nahihiling.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsugo sainda na sinda magpaduman pasiring sa kaparangan, iyo, pasiring duman sa parte na dae naaabutan pa nin tawo. Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagduman sa pangenotan ninda, asin nakipag-olay sainda habang siya nakatindog sa sarong panginoron, asin nagtao nin mga direksiyon kun saen baya sinda puwedeng maglakbay.
6 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naglakbay pasiring sa kaparangan, asin naggibo nin mga sakayan, habang pinagdireksiyunan padagos sa paagi nin kamot nin Kagurangnan.
7 Asin an Kagurangnan habong magtugot na sinda dapat na mag-untok lampas sa dagat nin kaparangan, pero siya nagtugot na sinda magpaduman magin sagkod sa kadagaan nin promisa, na piniling kadagaan na labaw pa sa ibang mga kadagaan, na an Kagurangnang Diyos iyo an nagpreserba para sa sarong matatanos na mga katawohan.
8 Asin siya nagsumpa sa saiyang kaanggutan sa tugang na lalake ni Jared, na an siirisay man an magsasadire kaining kadagaan nin promisa, magpoon sa panahon na idto asin sa daeng kasagkoran, dapat na magsirbe saiya, an tunay asin solong Diyos, o sinda dapat na paraon sa panahon nin kabilugan kan saiyang kaanggutan na mag-abot sa sainda.
9 Asin ngonian, satuyang mamamansayan an mga dekreto nin Diyos manungod kaining kadagaan, asin iyo ini an kadagaan nin promisa; asin an siisay man na nasyon an magsasadire kaini dapat na magsirbe sa Diyos, o sinda pagpaparaon sa panahon nin kabilugan kan saiyang kaanggutan na mag-aabot sa sainda. Asin am kabilugan kan saiyang kaanggutan mag-aabot sa sainda sa panahon na sinda hinog na sa kadaendatahan.
10 Nin huli ta hilnga, iyo ini an kadagaang pinili labaw pa sa gabos na ibang mga kadagaan; kun kaya baya siya na iyo an magsasadire kaini magsisirbe sa Diyos o dapat na pagparaon; nin huli ta iyo ini an daeng katapusang dekreto nin Diyos. Asin ini dae mangyayari sagkod na an kabilugan kan saindang kadaendatahan sa pag-iriba kan mga kaarakian nin kadagaan, na sinda pagpaparaon na.
11 Asin ini maabot sa saindo, O kamong mga Hentil, na tanganing saindong magkaararaman an mga dekreto nin Diyos--- na tanganing kamo magsosolsol, asin dae magpapadagos sa saindong mga kadaendatahan sagkod na an kapanoan mag-abot na, na kamo dae magdadara kan kabilugan nin kaanggutan nin Diyos sa saindo bilang mga nag-eerok sa kadagaan na arog kaining nangyari.
12 Hilnga, ini sarong piniling kadagaan, asin an anuman na nasyon na magsasadire kaini magigin libre sa pagkasakop, asin gikan sa kadakopan, asin gikan sa gabos na ibang nasyon na yaon sa irarom nin langit, kun sinda magmamawot na magsirbe sa Dios nin kadagaan, na iyo si JesuCristo, na iyo an pinapanungdan kan mga bagay na samuyang pinagsusurat.
13 Asin ngonian ako magpapadagos kan sakuyang talaan; nin huli ta hilnga, ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan iyo an nagdara ki Jared asin an saiyang mga katugangan duman magin sa dakulaong dagat na idto na iyo an nagbabanga nin mga kadagaan. Asin habang sinda nag-abot sa may kadagatan sinda nagtugdok kan saindang mga tolda; asin saindang pinag-apod nin pangaran an lugar na Moriancumer; asin sinda nag-erok sa mga tolda, asin nag-estar sa mga tolda na yaon sa baybayon nin kadagatan sa laog nin apat na taon.
14 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagtapos kan apat na taon, na an Kagurangnan nagdalaw giraray sa tugang na lalake ni Jared, asin nakatindog sa sarong panginoron asin nakipag-olay sa saiya. Asin sa laog nin tulong oras an Kagurangnan nakipag-olay sa tugang na lalake ni Jared, asin inanggutan siya nin huli ta dae siya nakapaggiromdom na mag-apod sa pangaran nin Kagurangnan.
15 Asin an tugang ni Jared nagsolsol sa karaotan na saiyang nagkaginibohan, asin nag-apod sa pangaran nin Kagurangnan para sa saiyang mga katugangan na pag-iriba niya. Asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya: Ako magpapatawad saimo asin sa saimong mga katugangan kan saindang mga kasalan; pero dae ka na magkasala giraray, nin huli ta saimong magigiromdoman na an sakuyang Espiritu dae nanggad nagpipirme sa tawo; kun kaya, kun ika nagkakasala sagkod na ika magin mahinogon na ika mapuputol gikan sa presensiya nin Kagurangnan. Asin iyo ini an sakuyang mga kaisipan sa kadagaan na sakuyang itatao sa saimo para sa saimong kamanahan; nin huli ta ini magigin sarong kadagaan na piniling labaw sa ibang mga kadagaan.
16 Asin an Kagurangnan nagsabi: Lakaw magtrabaho asin gumibo ka, sa mga manera nin mga sakayan na saimong paggigibohon magpoon ngonian. Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Jared huminale sa pagtrabaho, asin man an saiyang mga katugangan, asin naggiribo nin mga sakayan sa manera na saindang pinaggigibo na, uyon sa mga instruksiyon nin Kagurangnan. Asin sinda mga saraditon, asin sinda madalahay sa ibabaw nin tubig, magin arog sa kagi-anan nin sarong gamgam sa ibabaw nin tubig.
17 Asin sinda pinagtugdok siring sa sarong manera na sinda grabeng gayo kapulido, na sinda nakakapot sa tubig na siring sa sarong daod; asin an irarom kaini pulido siring sa sarong daod; asin an mga gilid kaini pulido arog sa sarong daod; asin an mga puro kaining pinagpatadong; asin an ibabaw kaini pulido siring sa sarong daod; asin an kahalabaan kaini siring sa kahalabaan nin sarong kahoy; asin an pintuan kaini, kun ini serado, pulido arog kan sarong daod.
18 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Jared nagngangayo-ngayo sa Kagurangnan, na nagsasabi: O Kagurangnan, ako nakapaggibo na kan trabaho na saimong pinagsugo sakuya, asin ako nakagibo na nin mga sakayan uyon sa saimong pagtukdo sako.
19 Asin hilnga, O Kagurangnan, sa irarom kaini mayong liwanag; saen man baya kami magtitimon? Asin man kami magagadan, nin huli ta sa laog kan mga ini dae kami makakaginhawa, laen lang sa paros na yaon sa laog ninda; kun kaya kami magagadan.
20 Asin an Kagurangnan nagsabi sa tugang na lalake ni Jared: Hilnga, ika maggibo nin sarong labot sa ibabaw, asin man sa irarom; asin sa panahon na kamo nangangaipo nin paros saindong pagbubuksan an labot asin magreresibe nin paros. Asin kun ini mangyayari na an tubig maglalaog saindo, hilnga, saindong saraduhan an labot, na tanganing kamo dae magkakagaradan sa baha.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Jared pinaggibo ini, uyon sa pinagsugo nin Kagurangnan.
22 Asin siya nagngangayo-ngayo giraray sa Kagurangnan na nagsasabi: O Kagurangnan, hilnga naggibo ko na an uyon sa saimong pinagsugo sakuya; asin sakuyang pinag-andam na an mga sakayan para sa sakuyang mga katawohan, asin hilnga, mayong liwanag sa laog kan mga ini. Hilnga, O Kagurangnan, itutugot mo daw na samuyang lalakbayon ining dakulaong tubig sa kadikloman?
23 Asin an Kagurangnan nagsabi sa tugang na lalake ni Jared: Ano pa baya an saimong gusto na sakuya pang gigibohon tanganing kamo magkakaigwa nin liwanag sa laog kan saindong mga sakayan? Nin huli ta hilnga, dae kamo puwedeng magkabentana, nin huli ta sinda dadagusoon na magkakaperedaso; ni magdadara kamo nin kalayo, nin huli ta kamo dae makapaglakbay sa paagi nin liwanag nin kalayo.
24 Nin huli ta hilnga, kamo magigin arog sa sarong balyena sa katahawan nin dagat; nin huli ta an bukid nin mga balud magdadaguso sa saindo. Daeng pagkukulang, Ako an magdadara saindo giraray na maglataw paluwas sa mga kairaroman kan dagat; nin huli ta an mga paros maluwas gikan sa sakuyang nguso, asin man an mga uran asin an mga baha Ako an nagpadara.
25 Asin hilnga, Ako an nag-andam saindo kontra sa mga bagay na ini; nin huli ta dae kamo makakalakbay kaining dakulang kairaroman laen lang na Ako mismo an mag-andam saindo laban sa mga balud nin dagat, asin sa mga paros na nakabuhi na, asin sa mga baha na mag-aabot. Kun kaya ano baya an gusto mo na sakuyang aandamon para saindo na tanganing kamo magkakaigwa nin liwanag sa panahon na kamo paghahalonon sa mga kairaroman nin dagat?

Tuesday, July 04, 2006

AN LIBRO NI ETHER 

An talaan kan mga Jaredita, pinaghango gikan sa beynte-kuwatrong mga lamina na nanagboan kan mga katawohan ni Limhi sa mga aldaw ni hadeng Mosiah.

TSAPTER 1

Si Moroni an nagpahalipot sa mga kasuratan ni Ether--- an talaan kan tala-anakan ni Ether pinaghimo--- An lengguwahe kan mga Jaredita dae pinaglawigaw sa Torre kan Babel--- An Kagurangnan nagpromisa na mangenotan sa sainda pasiring sa piling kadagaan asin gibohon sindang sarong dakulaong nasyon.

*******

Asin ngonian ako, si Moroni, nagpadagos sa pagtao nin kasaysayan ninda na mga lumang namamanwaan na pinagdestroso sa paagi kan kamot nin Kagurangnan sa lalawgon kaining norteng nasyon.
2 Asin sakuyang kinua an kasaysayan gikan sa beynte-kuwatrong lamina na nanagboan kan mga katawohan ni Limhi, na pinag-apud na Libro ni Ether.
3 Asin ako naghuna na an enot na parte kaining talaan, na nagsasabi mapanungod sa paglalang kan kinaban, asin man ki Adan, asin sarong kasaysayan gikan sa panahon na idto sagkod sa dakulaong torre, asin an anumang bagay na nangyari sa pag-iriba kan mga kaarakian nin mga tawo sagkod sa panahon na idto, na arog man an nangyari sa pag-iriba kan mga Judio---
4 Kun kaya ako dae na masurat kaidtong mga bagay na nangyari gikan sa mga aldaw ni Adan sagkod sa panahon na idto; pero sinda nasurat sa mga lamina; asin an siisay man an makakabasa sainda, parehong magkakaigwa nin kapangyarihan na tanganing saiyang makua an bilog na kasaysayan.
5 Pero hilnga, ako dae nagtao kan bilog na kasaysayan, kundi an sarong parte kan kasaysayan an sakuyang itinao, magpoon sa torre sagkod na sinda magkaderestroso/
6 Asin sa kadunungang ini ako matao nin kasaysayan. Siya na nagsurat kaining talaan iyo si Ether, asin siya saro sa kamako-apoan ni Coriantor.
7 Si Coriantor akeng lalake ni Moron.
8 Asin si Moron akeng lalake ni Ethem.
9 Asin si Ethem akeng lalake ni Ahah.
10 Asin si Ahah akeng lalake ni Seth.
11 Asin si Seth akeng lalake ni Shiblon.
12 Asin si Shiblon akeng lalake ni Com.
13 Asin si Com akeng lalake ni Coriantum.
14 Asin si Coriantum akeng lalake ni Amnigaddah.
15 Asin si Amnigaddah akeng lalake ni Aaron.
16 Asin si Aaron sarong kamaku-apoan ni Heth, na akeng lalake ni Hearthom.
17 Asin si Hearthom akeng lalake ni Lib.
18 Asin si Lib akeng lalake ni Kish.
19 Asin si Kish akeng lalake ni Corom.
20 Asin si Corom akeng lalake ni Levi.
21 Asin si Levi akeng lalake ni Kim.
22 Asin si Kim akeng lalake ni Morianton.
23 Asin si Morianton sarong kamaku-apoan ni Riplakish.
24 Asin si Riplakish akeng lalake ni Shez.
25 Asin si Shez akeng lalake ni Heth.
26 Asin si Heth akeng lalake ni Com.
27 Asin si Com akeng lalake ni Coriantum.
28 Asin si Coriantum akeng lalake ni Emer.
29 Asin si Emer akeng lalake ni Omer.
30 Asin si Omer akeng lalake ni Shule.
31 Asin si Shule akeng lalake ni Kib.
32 Asin si Kib akeng lalake ni Orihah, na akeng lalake ni Jared;
33 Na an Jared na ini nagluwas kairiba an saiyang tugang na lalake asin an saindang mga pamilya, kairiba an iba man asin an saindang mga pamilya, gikan sa dakulang torre, sa panahon na an Kagurangnan pinaglawigaw an lengguwahe kan mga katawohan, asin nagsumpa sa saiyang kaanggutan na sinda magkawararak sa bilog na lalawgon; asin uyon sa tataramon nin Kagurangnan an mga katawohan nagkawararak.
34 Asin an tugang na lalake ni Jared na sarong dakulaon asin makusugong tawo, asin sarong tawo na halangkawong pinapaurog nin Kagurangnan, si Jared, an saiyang tugang na lalake, nagsabi sa saiya: Mag-apod ka sa Kagurangnan, na dae niya kita pagpalawigawon na tanganing dae kita magkasarabatan kan satuyang mga tataramon.
35 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Jared nag-apod sa Kagurangnan, asin an Kagurangnan igwang pagkaherak ki Jared; kun kaya dae niya pinaglawigaw an lengguwahe ni Jared; asin si Jared asin an saiyang tugang na lalake dae pinaglawigaw.
36 Pagkatapos si Jared nagsabi sa saiyang tugang na lalake: Mag-apud ka giraray sa Kagurangnan, asin baka baga na saiyang haleon an saiyang kaanggutan sa sainda na satuyang mga amigo, na tanganing dae niya pagpalawigawon an saindang lengguwahe.
37 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Jared nag-apud sa Kagurangnan, asin an Kagurangnan igwa nin pagkaherak sa saindang mga amigo asin sa saindang mga pamilya man, na tanganing sinda dae pinaglawigaw.
38 Asin ini nangyaring naglipas na si Jared nakiolay giraray sa saiyang tugang na lalake, na nagsasabi: Lakaw asin hapoton mo an Kagurangnan kun saiya kitang pinapahale paluwas sa kadagaan, asin kun saiya kitang pinapahale paluwas sa kadagaan, maghapot ka saiya kun kita maharale na. Asin siisay pa baya an nakakaaram kundi an Kagurangnan na iyo an magdadara satuya pasiring duman sa sarong kadagaan na piniling labaw pa sa bilog nin kinaban? Asin kun iyo man nanggad ini, dapat kitang mapano nin pagtubod sa Kagurangnan, na tanganing satuyang makamtan ini para sa satuyang kamanahan.
39 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Jared nag-apud sa Kagurangnan na uyon duman sa sinabi kan nguso ni Jared.
40 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagdangog sa tugang na lalake ni Jared, asin naherak sa saiya, asin nagsabi sa saiya:
41 Lakaw asin tiriponong magkasararo an saimong mga hayupan, parehong lalake asin babae, sa lambang klase; asin man nin banhi kan kinaban sa lambang klase; asin an saimong mga pamilya; asin man si Jared na saimong tugang asin an saiyang pamilya; asin man an saimong mga amigo asin an saindang mga pamilya, asin an mga amigo ni Jared asin an saindang mga pamilya.
42 Asin sa panahon na saimo nang naggibo ini ika an mapaduman sa pamayuhan ninda pasiring duman sa lambak na pasiring sa norteng parte. Asin duman ta ka halaton, asin magduduman enot sa saimo pasiring sa sarong kadagaan na piniling labaw sa gabos na mga kadagaan nin kinaban.
43 Asin duman ta ka bebendisyunan asin an saimong banhi, asin padadakulaon mo para sa sakuya an saimong banhi, asin an banhi kan saimong tugang na lalake, asin sinda na mag-iriba saimo, na magin sarong dakulaon na nasyon. Asin dae magkakaigwa pa nin mas halangkaw pang nasyon na sakuyang aalagaan para sa sakuya na saimong banhi, sa bilog na lalawgon nin kinaban. Asin kaya ako maggigibo kaini saimo nin huli sa halawig na panahon na ika nag-aapud sa sakuya.

MORMON TSAPTER 9 

Si Moroni nangangapudan sa sainda na dae nagtutubod ki Cristo na magsosolsol--- Siya nagproklama nin sarong Diyos nin mga milagro, na nagtatao nin mga kapahayagan asin nagpapabulos nin mga regalo asin mga senyales sa mga paratubod--- An mga milagro napundo nin huli sa daeng pagtubod--- Mga senyalesd magsusunod sainda na nagtutubod--- An mga tawo pinagpagiromdom na magin madunong asin magsunod sa mga kasugoan.

*******

Asin ngonian, ako nagtataram man manungod sa sainda na dae nagtutubod ki Cristo.
2 Hilnga, kamo daw magtutubod sa aldaw kan saindong kadalawan--- hilnga, sa panahon na an Kagurangnan mag-aabot, iyo, magin sa dakulang aldaw kun noarin an kinaban paglulukuton na magkakasararo bilang sarong eskrolyo, asin an mga elemento magtutunaw na may makuniot na pag-init, iyo, sa dakulang aldaw na iyan kun noarin kamo pagdadarahon na magtitindog sa atubangan nin Kordero nin Diyos--- saka kamo magsasabi na mayong Diyos?:
3 Saka kamo magsisikwal sa Cristo, o kamo daw makahiling sa Kordero nin Diyos? Kamo daw naghuhuna-huna na kamo makakapag-erok kaiba siya habang yaon kamo sa pagkamangno kan saindong kasalan? Kamo daw naghuhuna-huna na kamo puwedeng magin maogma na makipag-erok kaiba an banal na Nilalang, kun noarin an saindong mga kalag pinagdudokdok nin sarong kamangnuhan nin kasalan na kamo nag-abuso kan saiyang mga leyes?
4 Hilnga, ako nagsasabi sa saindo na kamo mas pang magin miserable na makipag-erok sa sarong banal asin hustong Diyos, habang yaon sa sarong kamangnuhan kan saindong kaatian sa atubangan niya, kesa sa kamo magtutugot na makipag-erok kairiba an mga kondenadong kalag sa impiyerno.
5 Nin huli ta hilnga, sa panahon na kamo pagdadarahon na tanganing saindong magkahiriling an saindong kahubaan sa atubangan nin Diyos, asin man sa kamurawayan nin Diyos, asin an kabanalan ni JesuCristo, ini iyo an magsisindi nin sarong kalayo nin daeng katapusang kalayo sa saindo.
6 O ngonian baya kamo na daeng mga pagtubod, magbaralik kamo sa Kagurangnan; magkurahaw nin makusog sa Ama sa pangaran ni Jesus, na tangani baya kamo managboan na daeng mantsa, puro, malinig, asin maputi, na pinaglinigan sa paagi kan dugo nin Kordero, sa dakula asin huring dalaw na iyan.
7 Asin giraray magtataram sa saindo sa sainda na nagsisikwal sa mga kapahayagan nin Diyos, asin magtataram na sinda nakalipas na, na dae magkaigwa nin mga kapahayagan, ni mga propesiya, ni mga regalo, ni pagbubulong, ni magtataram sa dila, asin an interpretasyon kan dila;
8 Hilnga ako nagsasabi sa saindo, siya na nagsisikwal kaining mga bagay dae nakakaaram sa ebanghelyo ni Cristo; iyo, siya dae nakapagbasa nin mga kasuratan; kun iyo man, siya daeng pagkasabot sainda.
9 Nin huli ta bako daw na nabasa ta na an Diyos pareho kasuodma, ngonian, asin sagkod pa man, asin sa saiya dae magkakaigwa nin palaen-laen ni anino nin pagbabago?
10 Asin ngonian, kun saindong napaghunahunaan sa saindong mga sadire an sarong diyos na nagbabago, asin sa saiya igwa nin anino nin pagbabago, pagkatapos napaghorop-horopan daw nindo sa saindong mga sadire an sarong diyos na bakong sarong Diyos nin mga milagro.
11 Pero hilnga, ako makapagpapahiling sa saindo nin sarong Diyos nin mga milagro, magin iyo an Diyos ni Abraham, asin an Diyos ni Isaac, asin an Diyos ni Jacob; asin iyo man sana an kaparehong Diyos na iyo an nagmundar kan mga langit asin kan daga, asin an gabos na mga bagay na sainda man sana.
12 Hilnga, siya an naglalang ki Adan, sa paagi ki Adan nag-abot an pagkahulog nin tawo. Asin nin huli sa pagkahulog nin tawo nag-abot si JesuCristo, magin an Ama asin an Ake; asin nin huli ki JesuCristo nag-abot an pagtubos nin tawo.
13 Asin nin huli sa pagtubos nin tawo, na naggikan ki JesuCristo, sinda pinagdara pabalik pasiring sa presensiya nin Kagurangnan; iyo, iyo ini kun saen an gabos na mga tawo nagkaturubos, nin huli ta an kagadanan ni Cristo iyo an nagdara na mangyari an pagkabuhay-liwat, na iyo an nagdara na mangyari an sarong pagtubos gikan sa daeng katapusan na pagturog, na gikan sa pagturog na iyan an gabos na mga tawo mapupukawan sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos sa panahon na an trumpeta magtanog; asin sinda mag-aabot, parehong sadit asin dakula, asin an gabos magtitindog sa atubangan kan saiyang paghukom, bilang pinagtubos asin pinagbuhian gikan kaining daeng katapusan na pagkagapos nin kagadanan, na an kagadanan na ini iyo an temporal na kagadanan.
14 Asin masunod na maabot an paghuhukom kan Solong Banal sa sainda; asin masunod an panahon na siya na maation magigin maation sana; asin siya na matanos magigin matanuson sana; siya na maogmahon magigin maogmahon sana; asin siya na bakong maogmahon magigin bakong maogmahon sana.
15 Asin ngonian, O gabos kamo na naghuhuna-huna sa saindong mga sadire nin sarong diyos na dae nakakagibo nin mga milagro, ako maghahapot sa saindo, an gabos daw na mga bagay na ini nangyari na, na iyo ngani an sakuyang pinagsabi na? Nangyari na daw an katapusan? Hilnga ako nagsasabi sa saindo, Dae pa; asin an Diyos dae nanggad nag-untok na magigin sarong Diyos nin mga milagro.
16 Hilnga, bako daw na an mga bagay na an Diyos an nagpangyari na makangangalas sa satuyang mga panhilingon? Iyo, asin siisay baya an makakasabot sa makangangalas na mga gibo nin Diyos?
17 Siisay baya an makakasabi na bako idtong milagro na sa paagi kan saiyang tataramon an langit asin an daga nagin iyo baya; asin sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang tataramon an tawo piglalang gikan sa alpog nin daga; asin sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang tataramon an mga milagro pigpangyari?
18 Asin siisay baya an makapagsabi na si JesuCristo bao an naggibo nin kadakul na darakulang mga milagro? Asin nagkaigwa nin kadakul na mga milagro an pigpangyari sa paagi nin mga kamot kan mga apostoles.
19 Asin kun nagkaigwa nin mga milagro na pigpangyari kaidto, tadaw baya ta an Diyos nag-uuntok na magigin sarong Diyos nin mga milagro asin alagad magigin sarong daeng pagbabagong Nilalang? Asin hilnga, ako an nagsasabi sa saindo na siya dae nagbabago; ta kun iyo siya an mag-uuntok na magin Diyos, asin ta siya sarong Diyos nin mga Milagro.
20 An rason kun tadaw ta siya nag-untok na maggibo nin mga milagro sa pag-iriba kan mga kaarakian nin mga tawo nin huli ta sinda nagdidikit sa daeng pagtutubod, asin nagharale sa tamang dalan, asin dae nakakaaram sa Diyos kun saen sinda dapat na magtitiwala.
21 Hilnga, ako an nagsasabi sa saindo na an siisay man an nagtutubod ki Cristo, na mayong pagdududa, an anuman na saiyang paghahagadon sa Ama sa pangaran ni Cristo ini ipagtatao sa saiya; asin an promisang ini yaon para sa gabos, magin sagkod sa mga kasagkoran nin kinaban.
22 Nin huli ta hilnga, baya sinabi ni JesuCristo, an Ake nin Diyos, sa saiyang mga desipulos na magkakawaralat, iyo, asin man sa gabos na sayang mga desipulos, na nagdadarangog sa kadaklan: Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin ipagbalangibog an ebanghelyo sa lambang nilalang;
23 Asin siya na nagtutubod asin pinagbunyagan maliligtas, pero siya na dae nagtutubod pagkokondenaron;
24 Asin an mga senyales na ini magsusunod sa sainda na nagtuturubod--- sa sakuyang pangaran sinda paluwas na magsasagwi nin mga diyablo; sinda magtataram nin bag-ong mga dila; sinda magpupurot nin mga halas; asin kun sinda mag-iinom nin anuman na mabagsikon na bagay ini dae makakapakulog sa sainda; sinda magpapatong kan saindang mga kamot sa may mga kamatean asin sinda mapaparahay;
25 Asin an siisay man an magtutubod sa sakuyang pangaran, na mayong pagdududa, sa saiya ako magkukumpirma kan gabos kong mga tataramon, magin sagkod sa mga katapusan nin kinaban.
26 Asin ngonian, hilnga, siisay baya an makakatindog kontra sa mga gibo nin Kagurangnan? Siisay baya an magsikwal kan saiyang mga sinasabi? Siisay baya an mag-aalsa kontra sa makusugong kapangyarihan nin Kagurangnan? Siisay baya an magpapabaya sa mga gibo nin Kagurangnan? Siisay baya an magpapabaya sa mga kaarakian ni Cristo? Hilnga, gabos kamo na mga parapabaya sa mga gibo nin Kagurangnan, nin huli ta kamo magngangaralas asin magkakaparara.
27 O kaya dae kamo magpabaya, asin dae magparangalas, pero magdarangog sa mga tataramon nin Kagurangnan, asin maghapot sa Ama sa pangaran ni Jesus sa anuman na mga bagay na saindo na gayong kinakaipo. Dae ka magduda, pero magin matinubod-tubod, asin magpoon arog sa mga panahong luma, asin magdulok sa Kagurangnan sa bilog nindong puso, asin magtrabaho para sa saindong sadireng kaligtasan na igwang pagkatakot asin pagkatakig sa atubangan niya.
28 Magin kamong madudunong sa mga aldaw kan saindong pagsubok; hubadi an saindong mga sadire kan gabos na kaatian; dae ka maghagad, na saindo ining paggamiton sa saindong pangangaipo sa laman, pero maghagad na igwa ning kakusugan na dae natatanyog, na kamo dae mahuhulog sa tentasyon, pero kamo magsisirbe sa tunay asin buhay na Diyos.
29 Paghilingon nindo na kamo dae pinagbunyagan na bakong maninigo; paghilingon nindo na kamo dae magkukua nin sakramento ni Cristo na bakong maninigo; pero hingohaon nindo na kamo maggigibo nin gabos na mga bagay na maninigo, asin giboha ini sa pangaran ni JesuCristo, an Ake nin buhay na Diyos; asin kun saindo ining gigibohon, asin magin pusog hanggan sa katapusan, kamo dae ipagtatapok paluwas.
30 Hilnga, ako nagtataram sa saindo na garo baga ako nagtataram gikan sa mga gadan; nin huli ta aram ko na kamo magkakaigwa kan sakuyang mga tataramon.
31 Dae nindo ako pagkondenaron nin huli kan sakuyang kakulangan, ni an sakuyang ama, nin huli kan saiyang kakulangan, ni sinda na nagsururat enot saiya; pero baya magpasalamat sa Diyos na saiyang pinagpahiling sa saindo an samuyang mga kakulangan, na tanganing kamo makanuod pa na magin mas madudunong kesa samuya kaidto.
32 Asin ngonian, hilnga, samuyang pinagsurat ining mga talaan na uyon sa samuyang kaaraman, na mga letra na pinag-aapud nyamong repormadong surat nin Ehipsiyano, na pinagpamana asin pinagbarag-o nyamo, na uyon sa samuyang manera nin pagtataram.
33 Asin kun an samuyang mga lamina nagin dakulaon sanang gayo kami kuta na nakapagsurat sa Hebreo; pero an Hebreo pinagbag-o man nyamo; asn kun nakapagsurat kuta na kami sa Hebreo, hilnga, dae kuta na kamo nagkaigwa nin kakulangan sa samuyang mga talaan.
34 Pero an Kagurangnan nakakaaram sa mga bagay na samuyang pinagsurat, asin man mayo nin ibang mga katawohan na nakakaaram sa samuyang lengguwahe; asin nin huli ta mayong ibang katawohan an nakakaaram sa samuyaang lengguwahe, kun kaya siya nag-andam nin mga paagi para sa interpretasyon kaini.
35 Asin an mga bagay na ini pinagsurat na tanganing samuyang mapaglinigan an samuyang mga bado nin dugo kan samuyang mga katugangan, na nagkawarara sa daeng pagtubod.
36 Asin hilnga, an mga bagay na ini na samuyang pinagmamawot manungod sa samuyang mga katugangan, iyo, magin an saindang pagbabalik sa pagkanuod ki Cristo, na uyon sa mga pangadyeon kan gabos na mga banal na nag-eerok sa kadagaan.
37 Asin lugod an Kagurangnang JesuCristo magtutugot na an saindang mga pangadyeon magkakasirimbagan na uyon sa saindaang pagtubod; asin lugod an Diyos Ama makagiromdom sa tipan na saiyang pinaghimo sa harong nin Israel; asin lugod saiyang bendisyunan sinda sagkod pa man, sa paagi nin pagtubod sa pangaran ni JesuCristo. Amen.

MORMON TSAPTER 8 

An mga Lamanita pinaghanap asin pinagdestroso an mga Nephita--- An Libro ni Mormon magluluwas sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos--- Kasakitan pinaghaya sa sainda na maghangos nin karaotan asin pakikiiwal laban sa gibo nin Kagurangnan--- An rekord kan Nephita magluluwas sa aldaw nin karigsokan, kaluyahan, asin apostasya.

*******

Hilnga, ako, si Moroni, naghimong tapuson an talaan kan sakuyang ama, si Mormon. Hilnga, ako igwang kadikit na bagay na susuraton, na an mga bagay ako pinagsugo kan sakuyang ama.
2 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos kan sakula asin nin grabeng labanan sa Cumorah, hilnga, an mga Nephita na naka-eskapo pasiring sa banwaan patimog pinagralamag kan mga Lamanita, sagkod na sinda gabos nagkaderestroso.
3 Asin an sakuyang ama pinaggadan man ninda, ako ngani an nawalat sa solo tanganing suraton an mapungawon na kasaysayan nin kapahamakan kan sakuyang mga katawohan. Pero hilnga, sinda napara na, asin ako nag-utob sa kasugoan kan sakuyang ama. Asin kun baga sainda akong gagadanon, ako dae nakaaram.
4 Kun kaya ako magsusurat asin itatago an mga talaan sa daga; asin kun napasaen man ako mapaduman bako nang mahalaga.
5 Hilnga, an sakuyang ama an naghimo kaining rekord, asin saiyang pinagsurat an intensiyon kaini. Asin hilnga, ako magsusurat man kaini kan ako nagkaigwa pang lugar sa mga lamina, pero dae ko naggibo; asin ako mayo nin inang-bakal, nin huli ta ako sana. An sakuyang ama naggadan na sa pakikipaglaban, asin an gabos kong mga kadugo, asin ako mayong mga amigo o padumanan; asin kun gurano kahaloy na an Kagurangnan magtutugot na ako mabubuhay pa ako dae nakakaaram.
6 Hilnga, apat na gatos na taon an nakalipas na magpoon pa kaidtong pag-abot kan satuyang Kagurangnan asin Paraligtas.
7 Asin hilnga, an mga Lamanita pinagharanap an sakuyang mga katawohan, an mga Nephita, gikan sa sarong siyudad sagkod sa saro pang siyudad asin gikan sa sarong lugar sagkod sa saro pang lugar, magin sagkod na sinda magka-urubos na; asin grabeng gayo an saindang pagkahulog; iyo, grabe asin marbeloso an pagkapahamak kan sakuyang mga katawohan, an mga Nephita.
8 Asin hilnga, an kamot nin Kagurangnan iyo an naggibo kaini. Asin hilnga man, an mga Lamanita yaon man sa pakikigiyera sa saro kontra sa iba; asin an bilog na lalawgon kaining kadagaan iyo na sarong padagos na ikot nin panggagadanan asin pagpapabulos nin dugo; asin mayo ni saro an nakakaaram sa katapusan nin pakikigiyera.
9 Asin ngonian, hilnga, ako dae nang masasabi manungod sainda, nin huli ta mayo nang iba laen lang sa mga Lamanita asin mga tulisan an nabubuhay sa lalawgon nin Kadagaan.
10 Asin mayo nang nakakaaram sa tunay na Diyos laen lang kaining mga desipulos ni Jesus, na namumuhay sa kadagaan sagkod na an karigsokan nin mga katawohan nagin grabeng gayo na an Kagurangnan habong magtugot na sinda makiki-erok pa kaiba nin mga katawohan; asin kun sinda yaon pa sa lalawgon kaining kadagaan mayong tawo an nakakaaram.
11 Pero hilnga, an sakuyang ama asin ako an nakahiling sainda, asin sinda an nagtukdo sa samuya.
12 Asin an siisay man an nakaresibe kaining talaan, asin dae pagkokondenaron ini nin huli ta bakong perpekto an nakapalaman kaini, iyo man sana siya an nakakaaram kan mga darakulang bagay mas pa kan mga ini. Hilnga, ako si Moroni, asin kun ini posible, ako maghihimo na an gabos na ining mga bagay maipapaaram sa saindo.
13 Hilnga, ako maghihimong tapuson na sa pagsasabi manungod kaining mga katawohan. Ako an akeng lalake ni Mormon, asin an sakuyang ama kamako-apoan ni Nephi.
14 Asin ako iyo mismo an nagtago kaining talaan para sa Kagurangnan; an mga lamina nanggad mayong kantidad, nin huli sa kasugoan nin kagurangnan. Nin huli ta siya tunay na nagsabi na mayo ni saro an makakakua sa sainda tanganing makakakua nin ganada; pero an mga nakatala mismo kaini iyo an igwang dakulang halaga; asin an siisay man an makapagdara kaini sa kaliwanagan, siya pagbebendisyunan nin Kagurangnan.
15 Nin huli ta mayong magkakaigwa nin kapangyarihan na pagdadarahon ini pasiring sa kaliwanagan laen lang kun ini pinagtao saiya nin Diyos; nin huli ta an Diyos nagboboot na ini mangyayari lang kun igwa nin tunay na katuyuhan pasiring sa saiyang kamurawayan, o an karahayan kan mga ninuno asin haloy nang magkawararak na pinagtipanang mga katawohan nin Kagurangnan.
16 Asin an bendisyon mapasaiya na iyo an magdadara kaining bagay pasiring sa liwanag; nin huli ta ini pagdadarahon paluwas sa kadikloman pasiring sa kaliwanagan, na uyon sa tataramon nin Diyos; iyo, ini pagdadarahon paluwas sa daga, asin ini magsisirang paluwas sa kadikloman, asin maabot sa kaaraman nin mga katawohan; asin ini mangyayari sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos.
17 Asin kun igwa man nin mga kakulangan sinda magigin mga kakulangan nin sarong tawo. Pero hilnga, kami nakakaaram na mayong kakulangan; daeng pagkukulang na an Diyos an nakakaaram sa gabos na mga bagay; kun kaya, siya na nagkokondena, tugutan siyang makamangno nin huli ta baka siya mapahamak sa kalayo nin impiyerno.
18 Asin siya na nagsasabi: Ipahiling mo sa sakuya, o kamo paghahampakon--- tugutan siya makamuklat nin huli ta baka siya makapagsugo kan bagay na pinagbabawal nin Kagurangnan.
19 Nin huli ta hilnga, siya na hidaling maghuhusga paghuhusgaran nin hidali giraray; nin huli ta uyon sa saiyang mga kaggibohan iyo man an saiyang mga balos; kun kaya, siya na mangkukulog pagkukulgan giraray, nin Kagurangnan.
20 Hilnga kun ano an pinagsasabi nin kasuratan--- an tawo dae mangkukulog, ni siya manghuhusga; nin huli ta an paghuhusga yaon sakuya, sabi nin Kagurangnan, asin an pagbalos yaon sa sakuya man, asin ako an magbabayad.
21 Asin siya na maghahangos nin karaotan asin pakikilaban kontra sa gibo nin Kagurangnan, asin laban sa pinagtipanang mga katawohan nin Kagurangnan na iyo an harong nin Israel, asin magsasabi: Samuyang pagdedestrosohon an gibo nin Kagurangnan, asin an Kagurangnan dae makakagiromdom kan saiyang tipan na saiyang pinaghimo sa harong nin Israel--- iyo man sana an yaon sa kapahamakan na isusobsob pababa asin ipag-apon pasiring sa kalayo;
22 Nin huli ta an daeng katapusang katuyuhan nin Kagurangnan magpapadagos, sagkod na an saiyang mga promisa magkaka-urutob.
23 Saliksika an mga propesiya ni Isaias. Hilnga, ako dae makakasurat sainda. Iyo, hilnga ako nagsasabi sa saindo, na idtong mga banal na nagka-erenot bago ako, na iyo an nagsasadire kaining kadagaan, magkukurahaw, iyo, maski gikan pa sa alpog sin magkukurahaw sa Kagurangnan; asin habang an Kagurangnan nabubuhay siya makakagiromdom sa tipan na saiyang pinaghimo sa kaibahan ninda.
24 Asin siya nakakaaram kan saindang mga pangadyeon, na sinda yaon sa ngaran kan saindang mga katugangan. Asin siya nakakaaram kan saindang pagtubod, nin huli ta sa saiyang pangaran sinda nakakapagpahale nin mga kabukidan; asin sa saiyang pangaran sinda nakakapagkausa na an daga magtatanyog; asin sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang tataramon sinda nagkausa na an mga prisohan magkakahurugmok sa daga; iyo, magin an nag-aagabaab na ini dae makakapagpakulog sainda, ni an mga layas na mga hayop ni an mga makamandag na mga halas, nin huli sa kapangyarihan kan saiyang tataramon.
25 Asin hilnga, an saindang mga pangadyeon iyo man sa pangaran niya na an Kagurangnan magtutugot na darahon ining mga bagay na mangyari.
26 Asin mayo na makapagsabi na sinda dae mag-aabot, nin huli ta sinda seguradong iyo, nin huli ta an Kagurangnan an nagtaram kaini; nin huli ta gikan sa daga sinda magluluwas, sa paagi nin kamot nin Kagurangnan, asin mayong makakapagpugol kaini; asin ini mangyayari sa aldaw kun noarin na ini pinagsasabi na an mga milagro pinagwara na; asin ini mangyayari magin garo baga sa saro na magtataram gikan sa mga gadan.
27 Asin ini mangyayari sa sarong aldaw kun noarin an dugo kan mga banal magkukurahaw sa Kagurangnan, nin huli sa sikretong kumbinasyon asin kan mga gibo nin kadikloman.
28 Iyo, ini mangyayari sa sarong aldaw kun noarin an kapangyarihan nin Diyos pagsisikwalon, asin an mga simbahan nagin maation asin makakapagpa-itaas sa kapaabaw-abawan kan saindang mga puso; iyo, magin sa sarong aldaw kun noarin an mga lider kan simbahan asin an mga paratukdo magsisirang sa kapaabaw-abawan kan saindang mga puso, magin ngani mag-uuri sainda na kabale sa saindang mga simbahan.
29 Iyo, ini mangyayari na sarong aldaw kun noarin magkakaigwa nin pandangog nin mga kalayo asin mga bagyo, asin mga singaw kan aso sa banyagang mga kadagaan;
30 Asin magkakaigwa man nin dangog kan mga giyera, mga huring-huding nin mga giyera, asin mga linog sa manlaenlaen na mga lugar.
31 Iyo, ini mag-aabot sa sarong aldaw kun noarin magkakaigwa nin dakulaong polusyon sa lalawgon nin kinaban; magkakaigwa nin mga panggagadan, asin pananalakat, asin pamumutik, asin mga pandadaya, asin mga pagbebenta nin laman, asin gabos na manera nin mga abominasyon; kun noarin may kadakul na magsasabi, Giboha ini, o giboha iyan, asin ini daeng kamugtakan, nin huli ta an Kagurangnan magtutugot kan mga iyan sa huring aldaw. Pero herak man sa mga arog kaini, nin huli ta yaraon sinda sa bingit nin kapaitan asin sa mga gapos nin kadaendatahan.
32 Iyo, ini mangyayaring maglipas na sarong aldaw kun noarin magkakaigwa nin mga simbahan na pinagtugdok na magsasabi: Magdulok kamo sakuya, asin nin huli kan saindong kuwarta kamo patatawadon kan saindong mga kasalan.
33 O kamong mga marurumpot asin balinsot asin matiso an mga liog na mga katawohan, tadaw baya ta kamo nagtuturugdok nin mga simbahan sa saindong mga sadire tanganing makakaganar? Tadaw baya ta saindong binarag-o an banal na tataramon nin Diyos, na tangani baya kamo puwedeng magdara nin kapahamakan sa saindong mga kalag? Hilnga mansayan nindo baya an mga kapahayagan nin Diyos; nin huli ta hilnga, an panahon mag-aabot na sa aldaw na iyan kun noarin an gabos na ining mga bagay kaipuhang mauutob.
34 Hilnga, an Kagurangnan nagparapahiling sa sakuya nin mga darakula asin makangangalas na mga bagay mapanungod kaiyan na kaipuhang halipotong maabot, sa aldaw na iyan kun noarin ining mga bagay mangyayari sa pag-iriba nindo.
35 Hilnga, ako nagtataram sa saindo na garo bagang yaraon kamo, asin baya kamo mayo man. Pero hilnga, si JesuCristo iyo an nagpahiling saindo sa sakuya, asin ako nakakaaram kan saindong mga pinaggigibo.
36 Asin ako nakakaaram na kamo nanggad naglalakaw sa kapaabaw-abawan kan saindong mga puso; asin mayo laen lang sa kadikit sana na dae nagpalangkaw kan saindang mga saidre sa kapaabaw-abawan kan saindang mga puso, sa pagsusul-ot nin magagayon na mga bado, sa pag-uuri, asin mga pag-iiriwal-iwal, asin malisya, asin mga persekusyon, asin gabos na manera nin mga kadaendatahan; asin an saindong mga simbahan, iyo, magin an lambang saro, nagin polyutado na nin huli sa kapaabaw-abawan kan saindong mga puso.
37 Nin huli ta hilnga, kamo nagmumuot na sa kuwarta, asin kan saindong mga pagsadire, asin kan saindong mga magagayon na mga kabadoan, asin sa pag-aadorno kan saindong mga simbahan mas pa sa saindong pagkamoot sa kapobrehan asin mga nangangaipo, sa may kamatean asin nasasakitan.
38 O kamong mga polusyon, kamong mga hepokrito, kamong mga paratukdo, na nagpapabakal kan saindong mga sadire sa bagay na natutunaw, tadaw baya ta saindong pinagbasangan an banal na simbahan nin Diyos? Tadaw ta kamo nagkakasurupog na darahon sa saindong mga sadire an pangaran ni Cristo? Tadaw ta kamo dae nag-iisip na mas halangkaw an halaga kan daeng katapusan na kaogmahan kesa sa kasakitan na dae nagagadan--- nin huli sa pagpapamuraway kan kinaban?
39 Tadaw baya ta kamo nag-aadorno kan saindong mga sadire kan bagay na mayong buhay, asin nagpabaya sa mga nagugutom, asin sa mga nangangaipo, asin sa mga huba, asin sa may kamatean asin kasakitan na nag-agi sa saindo, asin kamo baya dae nakanotisya?
40 Iyo, tadaw ta saindong pinagpaurog an saindong mga sikretong abominasyon na tanganing makagana, asin nagkausa na an mga balo magmumundo sa atubangan nin Kagurangnan, asin man an dugo kan saindong mga ama asin kan saindang mga agom na lalake na nagkukurahaw sa Kagurangnan gikan sa daga, para sa pagbalos sa saindong mga payo?
41 Hilnga, an espada nin pagbabalos nakaamba na sa ibabaw nindo; asin an panahon dae na maghahaloy na mag-aabot, na saiyang ipagbalos an dugo kan mga tantos sa saindo, nin huli ta siya dae magtutugot kan saindang mga kinurahaw na maghaloy pa.

Monday, July 03, 2006

MORMON TSAPTER 7 

Si Mormon nag-imbita sa mga Lamanita sa mga huring aldaw na magtubod ki Cristo, mag-ako sa saiyang ebanghelyo, asin maliligtas--- An gabos na nagtutubod sa Bibliya magtutubod man sa Libro ni Mormon.

*******

Asin ngonian, hilnga, ako magtataram kumbaga sa katadaan kaining mga katawohan na nakaligtas, kun baga iyo ini na an Diyos iyo an magtatao sa sainda kan sakuyang mga tataramon, na tanganing saindang magkakaararaman an mga bagay kan saindang mga ama; iyo, ako nagtataram sa saindo, kamo na katadaan kan harong nin Israel; asin iyo ini an mga tataramon na sakuyang isasabi:
2 Nakakaaram daw kamo na kamo yaon sa harong nin Israel,
3 Nakakaaram daw kamo na kamo kaipong magsorolsol, o kamo baya dae makakaligtas.
4 Nakakaaram daw kamo na kamo kaipong ibaba an saindong mga armas panggiyera, asin dae na nadadahuman sa pagpapabulos nin dugo, asin dae sinda kakaputan giraray, laen lang kun an Diyos na an magsusugo saindo.
5 Nakakaaram daw kamo na kamo kaipong makanuod sa saindong mga ama, asin magsosolsol kan gabos nindong mga kasalan asin kadaendatahan, asin magtubod ki JesuCristo, na siya iyo an Ake nin Diyos, asin na siya pinaggadan kan mga Judio, asin sa paagi kan kapangyarihan nin Ama siya nabuhay-liwat giraray, kun saen siya nakaguno nin kapangganahan na mangingibabaw sa lubungan; asin man sa saiya an bagsik nin kagadanan pinaghalon.
6 Asin saiyang pinagdadara na mag-abot an pagkabuhay-liwat kan gadan, kun saen an taow kaipuhang magbuhat tanganing magtindog sa atubangan kan saiyang tukawan sa paghuhukom.
7 Asin saiyang dinara na mag-abot an pagtubos kan kinaban, kun saen siya nanagboan na mayong kasalanan sa atubangan niya sa kaaldawan nin paghuhukom asin ipagtao sa saiya na mag-eerok sa presensiya nin Diyos sa saiyang kahadean, tanganing magkanta nin daen untok nin pagpapamuraway kairiba an mga parakanta sa kaitaasan, para sa Ama, asin para sa Ake, asin para sa Espiritu Santo, na sarong Diyos; na yaon sa sarong kamugtakan nin kaogmahan na mayong katapusan.
8 Kun kaya magsolsol, asin magpabunyag sa pangaran ni Jesus, asin mangaputan sa ebanghelyo ni Cristo, na pinaghahaya sa atubangan nindo, bako lang sa rekord na ini kundi man sa rekord na minagikan sa mga Judio, na an rekord maabot na gikan sa mga Hentil pasiring sa saindo.
9 Nin huli ta hilnga, ini pinagsurat para sa katuyuhan na tanganing kamo magtutubod kaiyan; asin kun kamo magtutubod kaiyan kamo magtutubod man kaini; asin kun kamo magtutubod kaini kamo makakaaram manungod sa saindong mga ama, asin man sa makangangalas na mga gibo na ipinagpahiling sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos sa pag-iriba ninda.
10 Asin saindo man magkakaararaman na kamo sarong katadaan kan banhi ni Jacob, kun kaya kamo nabibilang sa pag-iriba nin mga katawohan sa enot na tipan; asin kun kamo nanggad nagtutubod ki Cristo, asin nabunyagan na, enot nin tubig, sunod nin kalayo asin nin Espiritu Santo, sa pagsusunod sa ehemplo kan satuyang Paraligtas, na uyon sa saiyang pinagsusugo sa satuya, ini magigin karahayan saindo sa kaaldawan nin paghuhukom. Amen.

MORMON TSAPTER 6 

An mga Nephita nagkatiripon-tipon sa kadagaan nin Cumorah para sa pinaka-ultimong pakikipaglaban--- Si Mormon an nagtago kan mga banal na rekord sa burobukid nin Cumorah--- An mga Lamanita iyo an nanggana, asin an nasyon kan Nephita nadestroso--- Ginatos na ribo an nagkagaradan sa espada.

*******

Asin ngonian ako matapos kan sakuyang talaan manungod sa kapahamakan kan sakuyang mga katawohan, an mga Nephita. Asin ini nangyaring naglipas na kami nagmartsa pasiring sa atubangan kan mga Lamanita.
2 Asin ako, si Mormon, nagsurat nin sarong surat sa hade kan mga Lamanita, asin naghagad saiya na tugutan niyang kami na samuyang magkakatiripon-tipon na magkakasararo an samuyang mga katawohan sa kadagaan nin Cumorah, sa may burobukid na pinag-apud na Cumorah, asin duman kami makapagtao sainda nin pakikipaglabanan.
3 Asin ini nangyaring naglipas na an hade kan mga Lamanita nagtugot sa sakuya kan bagay na sakuyang pinagmawot.
4 Asin ini nangyaring naglipas na kami nanggad nagmartsa pasiring sa kadagaan nin Cumorah, asin kami nagtugdok kan samuyang mga tolda sa palibot kan burobukid nin Cumorah; asin idto yaon sa sarong kadagaan nin kadakul na mga katubigan, mga salog, asin mga kabubunan; asin digde kami nagkaigwa nin paglaom na makaguno nin bentahe sa mga Lamanita.
5 Asin sa panahon kan ikatulong gatos asin otsenta asin apat na taon an nakaagi na, samuyang pinagtiripon an bilog na katadaan kan samuyang mga katawohan sa kadagaan nin Cumorah.
6 Asin ini nangyaring naglipas na sa panahon na samuyang napagtiripon na an gabos nyamong mga katawohan na magkasararo sa kadagaan nin Cumorah, hilnga, ako, si Mormon, nagpoon na magin gurang na; asin sa kaaraman na iyo ini an pinakahuring pakikipaglabanan kan sakuyang mga katawohan, asin ta ako pinagsugo nin Kagurangnan na dae ko itugot na an mga rekord na pinagpamana kan samuyang mga ama, na mga sagrado, na mapaduman sa mga kamot kan mga Lamanita, (nin huli ta an mga Lamanita iyo an magdedestroso sa mga ini), asin pinagtago sa burobukid nin Cumorah an bilog na mga talaan na ipinagkatiwala sa sakuya sa paagi kan kamot nin Kagurangnan, laen lang kaining mga kadikit na mga lamina na sakuyang pinagtao sa sakuyang akeng lalake na si Moroni.
7 Asin ini nangyaring naglipas na an sakuyang mga katawohan, kairiba an saindang mga agom na babae asin an saindang mga kaarakian, ngonian nahiling an armada kan mga Lamanita na nagmamartsa pasiring sainda; asin sa makangorongirhat na katakutan sa kagadanan na nagpano sa mga daghan kan gabos na mga maririgsok, sinda naghaharalat na akoon ninda.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-arabot sa pakikipaglaban kontra samuya, asin an lambang kalag napano nin pagkatakot nin huli sa kadakulaan kan saindang bilang.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-atake sa sakuyang mga katawohan sa paagi nin espada, asin nin bugso, asin pana, asin pin pamatok, asin nin gabos na manera nin armas na panggiyera.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an sakuyang mga tawo nagkagurupo, iyo, magin an sakuyang sampulong ribo na pag-iriba ko, asin ako natumbang nakagadan sa katahawan; asin sinda naglampas sakuya na tanganing dae ninda pinagtapos an sakuyang buhay.
11 Asin kan sinda nagtapos na asin pinagdaog an gabos kong mga katawohan laen lang sa biyente asin apat samuya, (kairiba sa sainda iyo an sakuyang akeng lalake na si Moroni) asin kami na nakaligtas sa kagadanan kan samuyang mga katawohan, nakahiling kinaagahan, kan an mga Lamanita nagbaralik na sa saindang mga kampo, gikan sa ibabaw kan burobukid Cumorah, an sampulong rinibo kan sakuyang mga katawohan na naradas na, na pinapamayuhan na mangenotan kaiba ko.
12 Asin samuyang nahiling man sa sampulong rinibo kan sakuyang mga katawohan na pinapamayuhan kan sakuyang akeng lalake na si Moroni.
13 Asin hilnga, an sampulong rinibo ni Gidgiddonah nagkaparahamak asin siya man sa katahawan.
14 Asin si Lamah napahamak kairiba an saiyang sampulong rinibo; asin an Gilgal napahamak kairiba an saiyang sampulong rinibo; asin an Limhah napahamak kairiba an saiyang sampulong rinibo; asin an Cumenihah, asin Moronihah, asin Antionum, asin Shiblom, asin Shem, asin Josh, nagkaparahamak kairiba kan saindang lambang sampulong rinibo.
15 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa pa nin sampulo pang iba na nagkaparahamak sa paagi nin espada, kairiba an saindang lambang sampulong rinibo; iyo, magin an gabos kong mga katawohan, laen lang idtong biyente asin apat na kairiba ko, asin man sa sarong kadikit na naka-eskapo pasiring sa mga nasyon kan katimugan, asin an sarong kadikit na nagbaralyo sa mga Lamanita, an nagkaparahamak; asin an saindang mga laman, asin mga tulang, asin dugo na nagkalat sa lalawgon nin daga, na pinagbarayaan kan mga kamot ninda na nanggadan sainda tanganing magtunaw sa daga, asin maglapa asin magbalik sa saindang inang daga.
16 Asin an sakuyang kalag nagsapo nin kasakitan, nin huli sa pagkagadan kan sakuyang mga katawohan, asin ako nagkurahaw:
17 O Kamong mga kaaya-aya, paano daw kamo napatalik-ad gikan sa mga dalan nin Kagurangnan! O Kamong mga kaaya-aya, paano daw kamo nagsikwal ki Jesus, na nagtitindog na may bukas na mga takyag sa pagresibe saindo!
18 Hilnga, kun kamo dae naggibo kaini, kamo dae kuta na nagkaparahamak. Pero hilnga, kamo napahamak, asin ako nagmumundo sa saindong pagkawara.
19 O kamong mga kaaya-ayang akeng lalake asin akeng babae, kamong mga ama asin mga ina, kamong mga agom na lalake asin mga agom na mga babae, kamong mga kaaya-aya, paano daw ini ta kamo baya napahamak!
20 Pero hilnga, kamo nagkaparara, asin an sakuyang mga kamondoan dae na makapagpabalik saindo.
21 Asin an aldaw hidaling mag-aabot na an saindong kamugtakang mortal kaipong magin immortalidad, asin ining mga hawak na ngonian nagtutunaw sa kalapaan kaipong magin daeng kalapaan na mga hawak; asin pagkatapos kamo kaipong magtindog sa atubangan kan tukawan nin paghuhukom ni Cristo, tanganing paghuhukuman uyon sa saindong mga nagkaginibohan; asin kun ini magin iyo na kamo matanos, kamo pagbebendisyunan kan saindong mga ama na nagka-erenot na sa saindo.
22 O na kamo kuta na nagsorolsol na bago pa man ining dakulaon na pagkapahamak mag-abot sa saindo. Pero hilnga, kamo nagkawarara na, asin an Ama, iyo, an Eternal na Ama nin langit, nakakaaram kan saindong kamugtakan; asin siya maggigibo saindo na uyon sa saiyang hustisya asin pagkaherak.

MORMON TSAPTER 5 

Si Mormon giraray an namayo sa mga armada kan mga Nephita sa madugong pakikipaglabanan asin karadasan--- An Libro ni Mormon magluluwas tanganing kumbinsihon an bilog nin Israel na si Jesus iyo an Cristo--- An mga Lamanita iyo an magigin maitom, maaati, asin mariringgis na mga katawohan--- Sinda an magreresibe kan ebanghelyo gikan sa mga Hentil sa mga huring aldaw.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpaduman sa mga Nephita, asin nagsolsol sa sinumpaan na sakuyang hinimo na ako dae na nanggad matabang sainda; asin saindang pinagtao giraray sakuya an pagpapamahala kan saindang armada, nin huli ta saindang pinaghiling ao na garo baga iyo an makakapagligtas sainda gikan sa saindang mga kasakitan.
2 Pero hilnga, ako mayo nin paglaom; nin huli ta ako nakakaaram sa mga paghuhukom nin Kagurangnan na dapat na mag-aabot sa sainda; nin huli ta sinda dae nagsosorolsol kan saindang mga kadaendatahan, pero naghihingoha para sa saindang mga buhay na dae nag-aapod sa Kaglalang na iyo an naglalang sainda.
3 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nag-arabot kontra samuya habang kami padulag pasiringon sa siyudad nin Jordan; pero hilnga, sinda napa-atras pabalik na tanganing sinda dae pinagsakop an siyudad sa panahon na idto.
4 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-arabot kontra samuya giraray, asin samuyang pinagmantine an siyudad. Asin igwa pa man nin ibang mga siyudad na pinagmamantine kan mga Nephita, na an mga kuta iyo an nakapagputol sainda na tanganing sinda dae makakalaog pasiring sa nasyon na nakalatag sa atubangan nyamo, na tanganing pagdedestrosohon an mga namamanwaan kan samuyang kadagaan.
5 Pero ini nangyaring naglipas na an arin man na mga kadagaan na samuyang pinag-aagihan, asin an mga namamanwaan duman na dae nagkakasararo, pinagdedestroso kan mga Lamanita, asin an saindang mga banwaan, asin mga baryo, asin mga siyudad pinagsusurulo nin kalayo; asin kaya sa ikatulong gatos asin sitenta asin siyam na taon an nakaagi na.
6 Asin ini nangyaring naglipas na sa ikatulong gatos asin otsentang taon an mga Lamanita nag-arabot giraray kontra samuya sa pakikipaglaban, asin kami nagtindog laban sainda sa kaisogan; pero idto gabos daeng kinamumugtakan, nin huli ta grabeng gayo kadakul an saindang bilang na tanganing saindang pinagtimak-timakan an mga katawohan kan mga Nephita sa irarom kan saindang mga bitis.
7 Asin ini nangyaring naglipas na kami giraray nagralakaw, asin an iba na an pagralakaw mas mabilison kesa sa mga Lamanita naka-eskapo, asin an iba na an pagraralakaw bakong sobra sa mga Lamanita sa pagralakaw pinaghuyupan pababa asin nagkaderestroso.
8 Asin ngonian hilnga, ako, si Mormon , dae nagmawot na pagtarabunan an mga kalag kan mga tawo na ipaghaya sa atubangan ninda an arog kaining makangorongirhat na madugong eksena asin karadasan na nakatambad sa atubangan kan sakuyang mga mata; pero ako, na nakakaaram sa mga bagay na ini seguradong himoon na maipagpabantog, asin na an gabos na mga bagay na nagkatarago kaipuhan na maipagpahayag sa bubungan kan mga harong---
9 Asin man na an sarong kaaraman kaining mga bagay kaipuhan na makaabot sa katadaan kaining mga katawohan, asin man sa mga Hentil, na an Kagurangnan iyo an nagsabi na magpapawaratak-watak kaining mga katawohan, asin ining mga katawohan magigin kabale bilang mayo na sa kairibahan ninda--- kun kaya ako nagsurat nin sarong kadikit na kasaysayang halipot, maigot na dae makapagtao nin sarong bilog na kasaysayan kan mga bagay na sakuyang nasaksihan, nin huli sa kasugoan na sakuyang naresibe, asin man na kamo dae magkakaigwa nin dakulaon na pagkamundo nin huli kan karigsokan kaining mga katawohan.
10 Asin ngonian hilnga, ini sakuyang pinag-estorya sa saindang mga banhi, asin man sa mga Hentil na igwang pagpangataman para sa harong nin Israel, na nakarealisar asin nakakaaram kun saen an saindang mga biyaya naggikan.
11 Nin huli ta ako nakakaaram na an arog kaini makakapagmundo sa kalamidad kan harong nin Israel; iyo, sinda magkakamurundo nin huli sa kapahamakan kaining mga katawohan; sinda magkakamurundo na ining mga katawohan dae nagsorolsol na tanganing sinda puwede kuta nang magkakakurugos sa mga takyag ni Jesus.
12 Ngonian ining mga bagay pinagsurat para sa katadaan kan harong nin Jacob; asin sinda pinagsurat sa arog kaining manera, nin huli ta ini naaaraman kan Diyos na an karigsokan dae makakapagdara sainda paduman sa sainda; asin sinda pagtatagoon para sa Kagurangnan na tanganing sinda magruluwas sa saiyang sadireng panahon.
13 Asin iyo ini an kasugoan na sakuyang naresibe; asin hilnga, sinda magruruluwas na uyon sa kasugoan nin Kagurangnan sa panahon na saiyang mahihiling na tama, sa saiyang kadunungan.
14 Asin hilnga, sinda magduduman sa mga daeng pagtutubod na mga Hudiyo; asin nin huli kaining katuyuhan sinda mapapaduman--- na tangani baya sinda puwedeng mapatubod na si Jesus iyo an Cristo, an Ake kan nabubuhay na Diyos; na tanganing an Ama maipaluwas, sa paagi kan saiya na gayong mas na kinamumutan, an saiyang dakulaon asin daeng kasagkorang katuyuhan, sa pagbabalik-giraray nin mga Hudiyo, o kan bilog na harong nin Israel, pasiring sa kadagaan na saindang kamanahan, na an Kagurangnan saindang Diyos iyo an nagtao sainda, sa pag-utob kan saiyang pinagtipanan.
15 Asin man na an banhi kan saiyang mga katawohan puwedeng bilog na magtutubod kan saiyang ebanghelyo, na mag-aabot sa sainda gikan sa mga Hentil; nin huli ta an mga katawohang ini magkakawaratak-watak, asin magigin sarong maitomon, maation, asin sarong mariringgis na mga katawohan, na sobra pa an deskripsiyon sa sainda na enot pang mga kairiba ta, iyo, magin sainda na yaraon sa pag-iriba kan mga Lamanita, asin ini nin huli kan saindang daeng pagtubod asin idolatriya.
16 Nin huli ta hilnga, an Espiritu nin Kagurangnan nag-untok nang gayo sa paki-iba sa saindang mga ama; asin sinda mayong Cristo asin Diyos sa kinaban; asin sinda pinagrurulupad na garong ata sa atubangan nin paros.
17 Sinda kaidto sarong magagayon na mga katawohan, asin sinda yaon ki Cristo bilang saindang pastor; iyo, sinda pinagpangenotan magin kan Diyos an Ama.
18 Pero ngonian, hilnga, sinda pinagpapangenotan ni Satanas, na arog sa ata na pinagrulupad-lupad sa atubangan nin paros, o arog sa sarong barko na pinagkakawatan kan mga alon, na mayong layag o angkla, o mayo nin anuman na bagay na magagamit para sa pagtimon saiya; asin sana kaiyan siya, iyo man baya sinda.
19 Asin hilnga, an Kagurangnan iyo an nagreserba kan saindang mga bendisyon, na sainda kuta nang maresibe sa kadagaan, para sa mga Hentil na iyo an magsasadire kan kadagaan.
20 Pero hilnga, ini mangyayaring malipas na sinda pahaharaleon asin pagwawaratak-watakon kan mga Hentil; asin pagkatapos na sinda pinagpaharale asin pinagwaratak-watak kan mga Hentil, hilnga, saka na an Kagurangnan makapaggiromdom sa tipan na saiyang hinimo ki Abraham asin sa bilog na harong nin Israel.
21 Asin man an Kagurangnan makakagiromdom sa mga pangadyeon kan mga matatanos, na pinagpaabot saiya para sainda.
22 Asin pagkatapos, O kamong mga Hentil, paano daw kamo makakapagtindog sa atubangan nin kapangyarihan nin Diyos, laen lang kun kamo magsosorolsol asin magbago gikan sa saindong mga mararaot na dalan?
23 Nakakaaram daw kamo na kamo yaon sa mga kamot nin Diyos? Nakakaaram daw kamo na siya igwa kan gabos na kapangyarihan, asin sa saiyang pusog na kasugoan an kinaban bilog na lulukuton siring sa sarong eskrulyo?
24 Kun kaya, magsorolsol kamo, asin magpakumbaba sa atubangan niya, baka siya mag-abot na may hustisya laban saindo--- baka an sarong katadaan na banhi ni Jacob mag-aabot sa pag-iriba nindo bilang sarong lion, asin girision kamong magkapere-peredaso, asin mayong mailigtas.

MORMON TSAPTER 4 

Giyera asin pagkararaot nagpadagos--- An maririgsok nagpapadusa sa maririgsok--- Grabe kadakulaon na karigsokan nangyari kesa kaidto sa bilog na Israel--- Mga kababaehan asin mga kaarakian pinagsasakripisyo sa mga idolo--- An mga Lamanita nagpoon sa pag-atake sa mga Nephita sa atubangan ninda.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na sa ikatulong gatos asin saisiyenta asin tulong taon an mga Nephita nag-atake kairiba an saindang armada sa pakipaglaban kontra sa mga Lamanita, sa luwas nin kadagaan nin Kalipungawan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na an armada kan mga Nephita nag-aratras giraray pabalik sa kadagaan nin Kalipungawan. Asin habang sinda paragal na, sarong bagong armada kan mga Lamanita an nag-atake sainda; asin sinda nagkaigwa nin makangirhat na ralabanan, na tanganin baya an mga Lamanita naagaw an siyudad nin Kalipungawan, asin nakagadan nin kadakul na mga Nephita, asin nakadakop nin kadakul na mga prisonero.
3 Asin an tada nakadurulag asin nag-ayon sa mga nag-eerok sa siyudad nin Teancum. Ngonian an siyudad nin Teancum napamugtak sa mga kasagkoran harani sa baybayon; asin idto harani man sa siyudad nin Kalipungawan.
4 Asin idto nangyari nin huli ta an mga armada kan mga Nephita nag-atake sa mga Lamanita na tanganing sinda nagpopoon na magkaparahamak; nin huli ta kun bako kaidto, an mga Lamanita dae kuta na nagkaigwa nin kapangyarihan na mangingibabaw sainda.
5 Pero hilnga, an mga paghuhukom nin Diyos mangingibabaw sa maririgsok; asin sa paagi kan maririgsok an mga marigsok pinagpapadusahan; nin huli ta an maririgsok an nag-aagda sa mga puso nin mga kaarakian nin mga tawo sa pagpapabulos nin dugo.
6 Asin ini nagyaring naglipas na an mga Lamanita naghimo nin mga preparasyon tanganing mag-abot kontra sa siyudad nin Teancum.
7 Asin ini nangyaring naglipas na sa ikatulong gatos asin saisiyenta asin apat na taon an mga Lamanita nag-abot kontra sa siyudad nin Teancum, na tangani saindang makuang makaputan man an siyudad nin Teancum.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sinda napugulan asin napa-atras kan mga Nephita. Asin kan an mga Nephita nahiling na saindang napa-atras an mga Lamanita sinda giraray naghambog kan saindang sadireng kusog; asin sinda nag-atake sa sadire nindang kakusugan, asin pinagkuang makaputan giraray an siyudad nin Kalipungawan.
9 Asin ngonian an gabos kaining mga bagay pinaggiribo, asin nagkaigwa nin rinibong nagkagaradan sa magkaparehong lado, pareho sa mga Nephita asin mga Lamanita.
10 Asin ini nangyaring naglipas na sa ikatulong gatos asin saisiyenta asin anom na taon an nakaagi na, asin an mga Lamanita nag-abot giraray sa mga Nephita sa pakikipaglabanan; asin alagad an mga Nephita dae nagsorolsol sa mga karaotan na saindong naginibohan, pero persistido sa saindang padagos na karigsokan.
11 Asin ini imposible para sa dila na maisabi, o para sa tawo na maisurat sa sarong perpektong deskripsiyon kan makatakot na eksena kan madugo asin kadestrosohan na nag-abot sa pag-iriba nin mga katawohan, pareho sa mga Nephita asin sa Lamanita; asin an lambang puso pinagpatagas, na tanganing sinda nagka-orogma sa padagos na pagpapabulos nin dugo.
12 Asin dae nanggad nagkaigwa nin arog kadakulaon na karigsokan sa pag-iriba kan gabos na kaarakian ni Lehi, ni magin sa pag-iriba kan bilog na harong nin Israel, sabi sa mga tataramon nin Kagurangnan, na arog sa pangyayari sa pag-iriba kaining mga katawohan.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nakuang makaputan an siyudad nin Kalipungawan, asin ini nin huli kan saindang bilang na nagsobra pa sa bilang kan mga Nephita.
14 Asin sinda nagmartsa man paabante kontra sa siyudad nin Teancum, asin napahale an mga nag-eerok paluwas kaini, asin nakadakop nin kadakul na mga prisonero parehong mga kababaehan asin mga kaarakian, asin pinag-aatang sinda bilang mga sakripisyo sa saindang ini-idolong mga diyos-diyosan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na sa ikatulong gatos asin saisiyenta asin pitong taon, an mga Nephita nagka-aranggot nin huli sa mga Lamanita na nagsakripisyo kan saindang mga kababaehan asin kan saindang mga kaarakian, na tangani baya sinda nag-atake kontra sa mga Lamanita na may grabeng gayo an kaanggutan, na tanganing saindang nagkadaraog giraray an mga Lamanita, asin napa-atras sinda paluwas sa saindang mga kadagaan.
16 Asin an mga Lamanita dae na naka-atake pa giraray kontra sa mga Nephita hanggan sa ikatulong gatos asin sitenta asin limang taon.
17 Asin sa taon na ini sinda nag-atake kontra sa mga Nephita na may bilog na saindang puwersa; asin sinda dae mabibilang nin huli sa kadakulan kan saindang numero.
18 Asin magpoon sa panahon na ini padagos an mga Nephita dae nakagana nin kapangyarihan na mangingibabaw sa mga Lamanita, pero nagpopoon na magkaparadpad paharayo sa paagi ninda na arog baga nin sarong ambon sa atubangan nin saldang.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nag-abot kontra sa siyudad nin Kalipungawan; asin nagkaigwa nin grabe na gayong mainit na ralabanan na nangyari sa daga nin Kalipungawan, na kun saen saindang nadaog an mga Nephita.
20 Asin sinda nagdurulag gikan sa atubangan ninda, asin sinda nakaabot sa siyudad nin Boaz; asin duman sinda nagtitindog kontra sa mga Lamanita na igwa nin grabeng kaisogan; na tangani baya na an mga Lamanita dae nakadaog sainda hanggan sinda nag-atake giraray sa ikaduwang pagkakataon.
21 Asin kan sinda nag-abot sa ikaduwang pagkakataon, an mga Nephita napadurulag asin nagkagaradan na may grabeng dakulaon na kagadanan; an saindang mga kababaehan asin an saindang mga kaarakian giraray pinagsakripisyo sa mga idolo.
22 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagdurulag giraray gikan sa atubangan ninda, dara-dara an bilog na mga kahimanwa na kairiba ninda, pareho sa mga banwaan asin mga kabalangayan.
23 Asin ngonian ako, si Mormon, nasaksihan na an mga Lamanita madalion nang maaagaw an kadagaan, kun kaya ako nagduman sa burobukid nin Shim, asin pinagdara an gabos na mga rekord na si Ammaron an nagtago para sa Kagurangnan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?