<$BlogRSDUrl$>

Thursday, July 06, 2006

ETHER TSAPTER 3 

An tugang na lalake ni Jared nahiling an muro nin Kagurangnan habang saiyang pinagdudut-an an desi-sais na mga gapo--- Si Cristo nagpahiling kan saiyang espiritung hawak sa tugang na lalake ni Jared--- Sinda na igwang perpektong kaaraman dae puwedeng itago sa likod kan belo--- Mga interpretador pinagtao tanganing darahon an talaan kan mga Jaredita sa kaliwanagan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an tugang ni Jared, (ngonian an numero nin mga sakayan na pinag-andam walo) nagpaduman sa may bukid, na saindang pinag-apod na bukid Shelem, nin huli kan saiyang grabe na gayong kalangkawan, asin nagtunaw gikan sa sarong gapo nin desi-sais na saraditon na mga gapo; asin sinda mapuputi asin masilagon, na baga arog nin silag na salamin; asin saiyang pinagdara sinda sa saiyang mga kamot pasiring sa itaas nin bukid; asin nagngangayo-ngayo giraray sa Kagurangnan, na nagsasabi:
2 O Kagurangnan, ika an nagsabi na kami kaipong magin enkompasado sa mga baha. Ngonian hilnga, O Kagurangnan, asin dae ka baya mag-anggot sa saimong surugoon nin huli kan saiyang kaluyahan sa atubangan mo; nin huli ta samuyang naaaraman na ika nanggad banal asin nag-eerok sa mga kalangitan, asin na kami bakong kaangay-angay sa saimong atubangan; nin huli sa pagkahulog an samuyang mga natura nagin danay na maraoton; daeng pagkukulang, O Kagurangnan, ika nagtao samuya nin sarong kasugoan na kami kaipong mag-aapod sa saimo, na kaya gikan saimo kami puwedeng makapagresibe na uyon sa samuyang mga pagmamawot.
3 Hilnga, O Kagurangnan, saimong pinaghampak kami nin huli kan samuyang kadaendatahan, asin pinagpaharale mo kami, asin nin huli kaining kadakul na mga taon kami yaon sa kaparangan, daeng pagkukulang, ika nagin mapanoon nin pagkaherak sa samuya. O Kagurangnan, hilnga baya ako nin may pagdanay, asin ipagrayo an saimong kaanggutan gikan sa saimong mga katawohan, asin dae baya pagtuguti na sinda magpaduman sa paglakbay kaining nagraragusong kairaroman sa kadikloman; pero hilnga ining mga bagay na sakuyang pinagbilog na gikan sa gapo.
4 Asin ako nakakaaram, O Kagurangnan, na ika igwa nin bilog na kapangyarihan, asin makakagibo nin anuman na saimong ginugusto para sa karahayan nin tawo; kun kaya dut-an mo ining mga gapo, O Kagurangnan, kan saimong muro, asin ipag-andam sinda na magsirang na gapo sa diklom; asin sinda magsisirang na gayo sa samuya sa laog nin mga sakayan na samuyang pinag-andam, na tanganing kami magkakaigwa nin liwanag habang pinaglalakbay nyamo an kadagatan.
5 Hilnga, O Kagurangnan, ika lang an makakagibo kaini. Kami nakakaaram na ika lang an makakapagpahiling nin labi-labing kapangyarihan, na nahihiling na sadit sa pagkakasabot nin mga tawo.
6 Asin ini nangyaring naglipas na kan an tugang na lalake ni Jared nakapagsabi na kaining mga tataramon, hilnga, an Kagurangnan pinag-unat an saiyang kamot asin pinagdut-anan an mga gapo saro-saro sa paagi kan saiyang muro. Asin an belo pinaghale gikan sa mga mata kan tugang ni Jared, asin saiyang nahiling an muro nin Kagurangnan; asin idto arog sa muro nin sarong tawo, na arog sa laman asin dugo; asin an tugang ni Jared buminulagta sa atubangan nin Kagurangnan, nin huli ta siya inabot nin pagkatakot.
7 Asin an Kagurangnan nahiling na an tugang ni Jared nagbulagta sa daga; asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya: Magbuhat ka, tadaw baya ta natumba ka?
8 Asin siya nagsabi sa Kagurangnan: Ako nakahiling sa muro nin Kagurangnan, aisn ako natakot na baka hampakon niya ako; nin huli ta ako daeng pagkaaram na an Kagurangnan igwa nin laman asin dugo.
9 Asin an kagurangnan nagsabi sa saiya: Nin huli sa saimong pagtubod saimong nahiling na ako igwa sa sadire ko nin laman asin dugo; asin mayo pang tawo na nagdulok sa atubangan ko na igwang makusugon na pagtubod na siring saimo; nin huli ta kun bako man dae mo kuta na nahiling an sakuyang muro. Nakapaghiling ka na nin sobra kaini?
10 Asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya: Nagtutubod ka sa mga tataramon na sakuyang sasabihon?
12 Asin siya nagsimbag: Iyo po, Kagurangnan, ako nakakaaram na ika po nagtataram nin katotoohan, nin huli ta ika sarong Diyos nin katotoohan, asin dae makakapagputik.
13 Asin kay siya nakapagsabi kaining mga tataramon, hilnga, an Kagurangnan nagpahiling kan saiyang sadire sa saiya, asin nagsabi: Nin huli ta ika nakakaaram kaining mga bagay ika pinagtubos na gikan sa pagkahulog; kun kaya ika pinagdara pabalik sa sakuyang presensiya; kun kaya Ako magpahiling kan sakuyang sadire sa saimo.
14 Hilnga, ini Ako na pinag-andam poon pa sa pundasyon kan kinaban na magtutubos kan sakuyang mga katawohan. Hilnga, Ako si JesuCristo. Ako an Ama asin an Ake. Sa sakuya an bilog na kalahian nin tawo magkakaigwa nin buhay, asin sa daeng kasagkoran, magin sinda na magtutubod sa sakuyang pangaran; asin sinda magigin mga ake kong lalake asin mga ake kong babae.
15 Asin dae pa Ako nakapagpahiling kan sakuyang sadire sa tawo na sakuyang pinaglalang, nin huli ta mayo pang tawo na igwang pagtutubod sakuya na arog mo. Nihiling mo nang ika pinaglalang na siring sa sakuyang sadireng imahe? Iyo, magin an gabos na mga tawo pinaglalang sa kapinunan na siring sa sakuyang imahe.
16 Hilnga, ining hawak, na saimo ngoniang nahihiling, iyo an hawak kan sakuyang espiritu; asin tawo sakuyang pinaglalang na siring sa hawak kan sakuyang espiritu; asin arog kan sakuyang pagpahiling sa saimo na siring sa espiritu Ako magpapahiling sa sakuyang mga katawohan sa laman.
17 Asin ngonian, arog sako, si Moroni, masabi na Ako dae makagibo nin kabilugang estorya kaining mga bagay na nakasurat, kun kaya tama na sako na magsasabi na si Jesus nagpahiling kan saiyang sadire sa tawong ini sa espiritu, magin arog sa manera asin sa kaparehong kamugtakan kan parehong hawak na saiyang ipinahiling kan sadire niya kaidto sa mga Nephita.
18 Asin siya nagministro sa saiya arog kan siya nagministeryo sa mga Nephita; asin an gabos na ini, na tanganing an tawong ini makaaram na siya sarong Diyos, nin huli sa kadakul na darakulang mga kaggibohan na an Kagurangnan iyo an nagpahiling sa saiya.
19 Asin nin huli sa kaaraman kaining mga tawo dae siya puwedeng maitago na makapaghiling sa laog nin belo; asin saiyang nahiling an muro ni Jesus, na, kan mahiling niya, siya natumba sa pagkatakot; nin huli ta saiyang naaraman na iyo idto an muro nin Kagurangnan; asin siya nin bako sanang halawig na pagtubod, nin huli ta naaraman niya, nin mayong pagdududa.
20 Kun kaya, sa pagkakaigwa kaining perpektong kaaraman nin Diyos, siya dae puwedeng pababayaan na yaon sa laog nin belo;l kun kaya saiyang nahiling si Jesus; asin siya nagministro sa saiya.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsabi sa tugang na lalake ni Jared: Hilnga, dae mo pagtugutan ining mga bagay na saimong nahiling asin nadangog na maibalangibog sa kinaban, sagkod na an panahon mag-abot na Ako magpapamuraway kan sakuyang pangaran sa laman; kun kaya, saimong pagyamanon an mga bagay na saimong nahiling asin nadangog, asin dae mo ipagsabi ini sa ibang tawo.
22 Asin hilnga, sa panahon na ika magdudulok sa sakuya, saimong pagsusuraton an mga ini asin pagseselyuhan sinda, na tanganing mayo nin siisay man an makapag-interpretar kaini; nin huli ta saimo sindang pagsusuraton sa sarong lengguwahe na sinda dae mababasa.
23 Asin hilnga, ining duwang gapo na sakuyang itatao sa saimo, asin saimo man sindang pagseselyuhan kan mga bagay na saimong pagsusuraton.
24 Nin huli ta hilnga, an lengguwahe kan saimong pagsusuraton iyo an sakuyang pinagbaranga; kun kaya Ako magkakausa sa sakuyang sadireng panahon na an mga gapong ini iyo an magbubukas kan mga mata nin mga tawo kan mga bagay na ining saimong pinagsusurat.
25 Asin kan an Kagurangnan nakapagsabi na kaining mga tataramon, saiyang ipinahiling sa tugang na lalake ni Jared an gabos na mga para-erok kan kinaban kaidto pa, asin man an gabos na maarabot; asin dae niya ini ipinaghilom sa saiyang panhiling, magin sagkod sa mga katapusan nin mundo.
26 Nin huli ta sinabi niya sa saiya sa mga panahon pa kaidto, na kun siya magtutubod saiya na saiyang maipapahiling sa saiya an gabos na bagay--- ini dapat na ipapahiling sa saiya; kun kaya an Kagurangnan dae makapaghilom nin anuman na bagay saiya, nin huli ta siya nakakaaram na an Kagurangnan makakapagpahiling saiya nin gabos na mga bagay.
27 Asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya: Suraton mo an mga bagay na ini asin selyuhan mo sinda; asin Ako an magpapahiling sa sakuyang sadireng panahon sa mga kaarakian nin mga tawo.
28 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsugo saiya na saiyang dapat na pagseselyuhan an duwang mga gapo na saiyang naresibe, asin dae sinda ipagpahiling, sagkod na an Kagurangnan iyo an magpapahiling sainda sa mga kaarakian nin mga tawo.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?