<$BlogRSDUrl$>

Friday, November 04, 2005

ALMA TSAPTER 18 

Si hadeng Lamoni naghuhuna na si Ammon iyo an Bantugang Espiritu --- si Ammon nagtutukdo sa hade nin tungkol sa paglalang, an pakikipagrelasyon nin Diyos sa mga tawo, asin kan pagtutubos na minagikan mismo sa paagi ni Cristo --- Si Lamoni nagtubod asin natumba sa daga na garo bagang nagadan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Lamoni ipinagpaapud an saiyang mga surugoon sa pagtindog sa atubangan asin magsaksi sa gabos na bagay na saindang nahiling manungod kan pangyayari.
2 Asin kan sinda naggibo nang magsaksi sa gabos na bagay na saindang nahiling, asin saiyang napag-araman an pagkamatapaton ni Ammon sa pagpreserba kan saiyang kakarnerohan, asin man kan saiyang dakulaon na kapangyarihan sa pakikipaglaban konta sa mga tawong nagmawot na gadanon siya, siya nagngalas na gayo, asin nagsabi: Sa katunayan, ini sobra pa sa sarong tawo. Hilnga, bako daw na iyo ini an Bantugang Espiritu na iyo an nagpadara kaining sobra kadakulang mga pagpadusa sa mga katawohang ini, nin huli kan saindang mga panggagadan?
3 Asin sinda nagsimbag sa hade, asin nagsabi: Maski iyo na nanggad siya an Bantugang Espiritu o saro sanang tawo, kami dae pong pagkaaram; pero iyo po ini an sobra nyamong pagkaaram, na siya dae kayang gadanon kan mga kaiwal nin hade; ni kaya nindang pagwaratak-watakon an mga karnero nin hade kun siya samuyang kaiba, nin huli kan saiyang pagigin eksperto asin dakulang kusog; kun kaya, kami po nakakaaram na siya sarong amigo kan hade. Asin ngonian, o hade, kami po dae makapagtubod na an sarong tawo magkaigwa nin grabeng gayong kapangyarihan, nin huli ta kami nakakaaram na siya dae kayang gadanon.
4 Asin ngonian, kan an hade madangog an mga tataramong ini, siya nagsabi sa sainda: Ngonian ako nakakaaram na iyo ini an Bantugang Espiritu; asin siya nagbaba sa panahong ini na tanganing preserbaron an saindong mga buhay, na tanganing dae ko kamo gagaradanon arog kan sakong ginibo sa saindong mga katugangan. Ngonian iyo ini an Bantugang Espiritu na iyo an pinagsasabi kan satuyang mga ama,
5 Ngonian iyo ini an tradisyon ni Lamoni, na saiyang naresibe gikan sa saiyang ama, na igwa nin sarong Bantugang Espiritu. Maski na ngani na dae sinda nagtutubod sa sarong Bantugang Espiritu, sinda naghuhuna-huna na an anuman na saindang ginigibo tama; daeng pagkukulang, si Lamoni nagpoon na matakot nin sobra, may pagkatakot sa saiyang nakaginibohang pagkakasala sa panggadanan kan saiyang mga surugoon;
6 Nin huli ta siya nanggadan nin kadakul sainda nin huli ta an saindang mga katugangan iyo an nagwaratak-watak kan saindang mga karnero sa lugar kan tubig; asin kaya, nin huli ta sainda nang ginibo na an saindang mga karnero nagkawaratak-watak sinda ginaradan.
7 Ngonian iyo ini an ginigibo kan mga Lamanitang ini na magtindog sa may mga tubig kan Sebus na tanganing pagwaratak-watakon an mga karnero kan mga katawohan, na sa arog kaini sinda puwedeng burugawon paharayo an kadakul na nagkawaratak-watak pasiring sa saindang sadireng kadagaan, ini bilang saro sa mga gibo nindang pang-aagaw sa mga kairiba ninda.
8 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Lamoni naghapot sa saiyang mga surugoon, na nagsasabi: Haen an tawong ini na igwa nin sobra kadakulang kapangyarihan?
9 Asin sinda nagsabi sa saiya: Hilnga, siya nagbabahog kan saimong mga kabayo. Ngonian an hade nagsugo sa saiyang mga surugoon, bago pa man sa panahon kan pagpapatubig kan saiyang mga kakarnerohan, na dapat nindang pag-andamon an saiyang mga kabayo asin mga karwahe, asin ihatod siya sa kadagaan nin Nephi; nin huli ta nagkaigwa nin sarong dakulang piyesta na pinaggigibo sa kadagaan nin Nephi, sa paagi kan ama ni Lamoni, na iyo kaidto an hade sa bilog na kadagaan.
10 Ngonian kan si hadeng Lamoni nadangog na si Ammon pinag-aandam an saiyang mga kabayo asin an saiyang mga karwahe siyang gayo nagngangalas, nin huli sa katapatan ni ammon, na nagsasabi: Sa katunayan dae nagkaigwa nin arin man na mga surugoon sa pag-iriba kan gabos kong mga surugon na nagin grabeng gayo an pagkatotoo na arog kan tawong ini; nin huli ta siya nakakagiromdom kan gabos kong mga kasugoan na tanganing saiyang pagsunudon an mga ini.
11 Ngonian ako nakakasegurong nakakaaram na iyo ini an Bantugang Espiritu, asin ako nagmamawot saiya na siya magdulok sako digde, pero habo kong gibohon.
12 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Ammon naipag-andam na an mga kabayo asin an mga karwahe para sa hade asin sa saiyang mga surugoon, siya nagduman palaog pasiring sa hade, asin saiyang nahiling na an hitsura kan hade nagbago; kun kaya siya mabalik kuta na paluwas sa saiyang presensiya.
13 Asin an saro sa mga surugoon kan hade nagsabi sa saiya: Rabbanah, na iyo na, sa interpretasyon, pano nin kapangyarihan o bantog na hade, na pinagkokonsidera an saindang mga hade na pano nin kapangyarihan; asin kaya siya nagsabi sa saiya: Rabbanah, an hade nagmawot saimo na maki-atubang ka.
14 Kun kaya si Ammon ibinalik an saiyang sadire sa paki-atubang sa hade, asin nagsabi sa saiya: Ano po baya an saimong kabutan na dapat kong gibohon para saimo, o hade? Asin an hade dae nakasimbag saiya sa laog nin sarong oras, na uyon sa saindang panahon, nin huli ta dae niya maaaraman kun ano baya an saiyang dapat na sabihon sa saiya.
15 Asin ini nangyaring naglipas na si Ammon nagsabi sa saiya giraray: Ano po baya an saimong pinagmamawot sa sakuya? Alagad an hade dae nagsimbag saiya.
16 Asin ini nangyaring naglipas na si Ammon, bilang napapano kan Espiritu nin Diyos, kun kaya saiyang naiisipan an mga kaisipan kan hade. Asin siya nagsabi sa saiya: Bako daw nin huli ta saimong nadangog na sakuyang dinepensahan an saimong mga surugoon asin an saimong mga kakarnerohan, asin nakagadan kan pito sa saindang mga katugangan sa paagi nin tirador asin kan espada, asin pinurutol ko an mga takyag kan iba pa, na tanganing maidepensa an saimong mga kakarnerohan asin an saimong mga surugoon; hilnga, bako daw na iyo ini an nagkakausa kan saimong mga pagngangalas?
17 Ako nagsasabi sa saimo, ano baya ini, na tanganing an saimong mga pagngangals dakulaon na gayo? Hilnga, ako sarong tawo, asin ako an saimong surugoon; kun kaya, an anuman na saimong pinagmamawot na tama, iyo an mawot kong gibohon.
18 Ngonian kan an hade nadangog an mga tataramong ini, siya nagngalas giraray, nin huli ta saiyang napagmasdan na si Ammon kayang makaaram kan saiyang mga kaisipan; pero maski na ngani kaini, si hadeng Lamoni nagbuka kan saiyang nguso, asin nagsagi sa saiya: Siisay ka baga? Bako daw na ika an Bantugang Espiritu, na nakakaaram kan gabos na mga bagay?
19 Si Ammon nagsimbag asin nagsabi saiya: Bako po ako.
20 Asin an hade nagsabi: Paano mo naaaraman an mga kaisipan kan sakuyang puso? Ika puwedeng makapagtaram nin may kapusugan, asin sabihon sako an manungod sa mga bagay na ini; asin man sabihan daw sako na sa anong kapangyarihan na saimong nagadan asin pinagpurutol-putol an mga takyag kan sakuyang mga katugangan na nambubulabog kan sakuyang mga karnero---
21 Asin ngonian, kun saimong pagmawoton na sabihon sako an manungod kan mga bagay na ini, an anuman na saimong pagmamawoton itatao ko saimo; asin kun kinakaipo, ako magpapabantay saimo kan sakuyang mga soldados; pero ako nakakaaram na iaw mas pano pa an kapangyarihan kesa sa gabos sainda; daeng pagkukulang, na an anuman na saimong pagmamawoton gikan sakuya ako magtatao kaini sa saimo.
22 Ngonian si Ammon nagin madunong, alagad bakong maraot, siya nagsabi ki Lamoni: Puwede ka daw pong magdangog sa sakuyang mga tataramon, kun ako magsasabi saimo sa anong kapangyarihan na ako nakakapaggibo kan mga bagay na ini? Asin iyo ini an bagay na ako po nagmamawot sa saimo.
23 Asin an hade nagsimbag saiya, asin nagsabi: Iyo, ako maniniwala kan gabos mong mga tataramon. Asin kaya siya nadakop na may kadayaan.
24 Asin si Ammon nagpoon sa pagtaram sa saiya na may kapusugan, asin nagsabi sa saiya: Nagtutubod ka daw na igwang sarong Diyos?
25 Asin siya nagsimbag, asin nagsabi sa saiya: Ako mayong kaaraman kun ano an boot sabihon kaiyan.
26 Asin pagkatapos si Ammon nagsabi: Nagtutubod ka daw na igwa nin sarong Bantugang Espiritu?
27 Asin siya nagsabi, iyo.
28 Asin si Ammon nagsabi: Iyo ini an Diyos. Asin si Ammon nagsabi sa saiya giraray: Nagtutubod ka daw na ining Bantugang Espiritu na iyo an Diyos, iyo an naglalang kan gabos na mga bagay na yaon sa langit asin yaon sa kinaban?
29 Asin siya nagsabi: Iyo, ako nagtutubod na siya an naglalang kan gabos na mga bagay na yaon sa kinaban; pero ako daeng pagkaaram sa mga langit.
30 Asin si Ammon nagsabi sa saiya: An mga langit iyo an lugar kun saen an Diyos nag-eerok asin gabos niyang banal na mga anghel.
31 Asin si hadeng Lamoni nagsabi: Bako daw na ini halangkaw sa kinaban?
32 Asin si Ammon nagsabi: Iyo po, asin siya naghihiling sa ibaba sa gabos na mga kaakian nin mga tawo; asin siya nakakaaram kan gabos na mga kaisipan asin mga katuyuhan kan puso; nin huli ta sa paagi kan saiyang kamot sinda gabos pinaglalang gikan pa sa kapinunan.
33 Asin si hadeng Lamoni nagsabi: Ako nagtutubod kan gabos na mga bagay na ini na saimong pinagsasabi. Bako daw na ika ipinadara gikan sa Diyos?
34 Si Ammon nagsabi sa saiya: Ako sarong tawo; asin an tawo sa kapinunan piglalang susog sa imahen nin Diyos, asin ako pinag-apud sa paagi kan saiyang Banal na Espiritu na tanganing magtukdo kaining mga bagay sa katawohang ini, na tanganing sinda puwedeng madara pasiring sa sarong kaaraman na husto asin totoo;
35 Asin an sarong parte kan Espiritu nag-eerok sa laog ko, na iyo an nagtatao sakuya nin kaaraman, asin man kapangyarihan na uyon sa sakuyang pagtubod asin mga pagmamawot na yaon sa Diyos.
36 Ngonian kan si Ammon nakapagtaram na kaining mga tataramon, siya nagpoon sa paglalang kan mundo, asin man an paglalang ki Adan, asin nagsabi saiya kan gabos na mga bagay manungod sa pagkahulog nin tawo, asin ipinagpahayag asin ipinaliwanag sa atubangan niya an mga talaan asin an banal na mga kasuratan nin mga katawohan, na ipinagtaram sa paagi kan mga propeta, magin hanggan sa panahon na an saindang ama, si Lehi, naghale sa Jerusalem.
37 Asin siya man nagpahayag sa sainda (nin huli ta idto para sa hade asin sa saiyang mga surugoon) an gabos na pagraralakbay kan saindang mga ama sa kaparangan, asin ka gabos nindang mga pagtitios nin pagkagutom asin pagkapaha, asin sa saindang kasakitan, asin iba pa.
38 Asin siya man nagpahayag sa sainda manungod sa mga pagrerebelde ninda Laman asin Lemuel, asin kan mga akeng lalake ni Ishmael, iyo, an gabos nindang pagrerebelde saiyang ipinagsagi sa sainda; asin siya nagpaliwanag pang gayo sa sainda kan gabos na mga talaan asin mga eskritura magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem hanggan sa presenteng panahon.
39 Pero bako lang ini gabos; nin huli ta siya nagpaliwanag pang gayo sa sainda an plano nin pagtutubos, na ipinag-andam gikan pa sa pundasyon kan mundo; asin saiya man ipinagpaaram sa sainda an manungod sa pag-abot ni Cristo, asin an gabos na mga gibo nin Kagurangnan saiyang hinimong maipaaram sa sainda.
40 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na siya nakapagsabi na kan gabos kaining mga bagay, asin ipinagpaliwanag na gayo an mga ini sa hade, na an hade nagtubod sa gabos niyang mga tataramon.
41 Asin siya nagpoon sa pagngayo-ngayo sa Kagurangnan, na nagsasabi: O Kagurangnan, kaheraki baya; na uyon sa saimong abundang pagkaherak na saimong pinangangaputan para sa mga katawohan nin Nephi, magkaigwa man lugod ako, asin an sakuyang mga katawohan.
42 Asin ngonian, kan siya nakapagsabi na kaini, siya natumba sa daga, na garo bagang siya gadan na.
43 Asin ini nangyaring naglipas na an saiyang mga surugoon pinag-alsa siya asin pinagdara siya pasiring sa saiyang agom, asin ipinamugtak siya sa sarong higdaan; asin siya nakahigda na garo baga siya gadan na sa laog nin duwang aldaw asin duwang banggi; asin an saiyang agom, asin an saiyang mga akeng lalake, asin an saiyang mga akeng babae nagparamundo para sa saiya, na arog sa manera kan mga Lamanita, grabeng gayo an pagmumundo sa saiyang pagkawara.

Thursday, November 03, 2005

ALMA TSAPTER 17 

Sarong talaan kan mga ake ni Mosiah, na nagsayuma kan saindang mga karapatan sa kahadean nin huli kan tataramon nin Diyos, asin nagpasiriring sa kadagaan nin Nephi tanganing magbaralangibog sa mga Lamanita; an saindang mga kasakitan asin kaligtasan--- Na uyon sa talaan ni Alma. Komponido kan mga Tsapter 17 hanggan 26, inklusibo.

*******

An mga akeng lalake ni Mosiah igwa nin espiritu nin propesiya asin kan pagpapahayag--- Sinda nagralakaw sa saindang mga sadireng mga dalan tanganing ideklara an tataramon sa mga Lamanita--- Si Ammon naglakbay pasiring sa kadagaan nin Ishamael asin nagin surugoon ni Hadeng Lamoni--- Si Ammon an nagligtas kan mga kakarnerohan kan hade asin pinaggaradan niya an saiyang mga kaiwal sa mga katubigan nin Sebus.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na habang si Alma naglalakbay gikan sa daga nin Gideon pasiring sa timog na parte, harayo pasiring sa daga nin Manti, hilnga, sa saiyang kangangalasan, saiyang nagkanaragboan an mga akeng lalake ni Mosiah na naglalakbay pasiring sa kadagaan nin Zarahemla.
2 Ngonian an mga akeng lalake na ini ni Mosiah yaon sa pag-iriba ni Alma kan panahon na an anghel enot na nagpahiling sa saiya; kun kaya si Alma nag-ogmang gayo na magkahiriling an saiyang mga katugangan; asin an nakadagdag pa sa saiyang kaogmahan, iyo na sinda mga tugang niya pa man sa Kagurangnan; iyo, asin sinda nagin makusog sa pagkaaram nin katotohanan nin huli ta sinda mga tawo na igwa nin sarong pagkasabot asin sinda nagsaliksik sa mga eskritura na may kaigotan, na tanganing sinda puwedeng makakaaram sa tataramon nin Diyos.
3 Alagad bako lang ini gabos; sinda nagtao kan saindang mga sadire nin grabeng pangadyeon, asin pag-ayuno; kun kaya sinda nagkaigwa nin espiritu nin propesiya, asin kan espiritu nin pagpapahayag, asin kun sinda nagtutukdo, sinda nagtutukdo na may kapangyarihan asin autoridad nin Diyos.
4 Asin sinda nagtutukdo kan tataramon nin Diyos sa laog nin katorseng taon sa pag-iriba kan mga Lamanita, nagkaigwa nin grabeng trayumpo sa pagdara nin kadakul pasiring sa pagkaaram kan katotoohan; iyo, sa paagi nin kapangyarihan kan saindang mga tataramon kadakul na nagkadarara sa atubangan nin altar kan Diyos, sa pag-aapud kan saiyang pangaran asin magkumpisal kan saindang mga kasalanan sa atubangan niya.
5 Ngonian iyo ini an mga sirkumstansiya na saindang nagkanarabatan sa saindang mga paglalakbay, nin huli ta sinda nagkaigwa nin kadakul na mga kasakitan; sinda nanggad nagsakit nin gayo, pareho sa hawak asin sa isip, arog kan pagkagutom, pagkapaha asin kulog nin hawak, asin man nin grabeng trabaho sa espiritu.
6 Ngonian iyo ini an saindang mga paglalakbay: Pagkatapos na binayaan an saindang ama, na si Mosiah, sa enot na taon kan mga huwes; pagkatapos na hinaboan an kahadean na an saindang ama nagmawot na itatao sa sainda, asin man iyo ini an mga kaisipan kan mga katawohan;
7 Daeng pagkukulang na sinda nagharale paluwas sa kadagaan nin Zarahemla, asin dara an saindang mga espada, asin an saindang mga sibat, asin an saindang mga busog, asin an saindang mga pana, asin an saindang mga tirador; asin an bagay na ini saindang ginibo na tanganing mapupuwede sindang makakua nin pagkakan para sa saindang mga sadire habang yaon sa kaparangan.
8 Asin kaya sinda nagharale pasiriring sa kaparangan kairiba an mga nagkapira na saindang mga pinili, na tanganing magpasiriring sa kadagaan nin Nephi, sa pagbalangibog kan tataramon nin Diyos sa mga Lamanita.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpara lakbay sa kdakul na mga aldaw sa kaparangan, asin sinda pirmeng nag-aayuno asin pirmeng nangangadye na tanganing an Kagurangnan magtatao sainda nin sarong parte kan saiyang Expiritu na mag-iba sainda, asin mag-antabay sainda, na tanganing sinda magin instrumento sa mga kamot nin Diyos na iyo an magdadara, kun ini posible, na an saindang mga katugangan, an mga Lamanita, sa pagkakaaram nin katotoohan, sa pagkakaaram kan basehan nin mga tradisyon nin saindaing mga ama, na bakong mga tama.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagbisita sainda sa paagi kan saiyang Espiritu, asin nagsabi sa sainda: Malinga kamo. Asin sinda nalinga.
11 Asin an Kagurangnan nagsabi man sainda: Lakaw kamo sa mga Lamanita, an saindong mga katugangan, asin establisaron an sakuyang tataramon; alagad dapat kamo na magin mapagpasensiya sa halawig na pagtitios asin mga kasakitan, na tanganing maipapahiling nindo an marhay na mga ehemplo sa sainda para sakuya, asin ako maghihimo nin sarong instrumento sa saindo sa sakuyang mga kamot pasiring sa kaligtasan nin kadakul na mga kalag.
12 Asin ini nangyaring naglipas na an mga puso kan mga akeng lalake ni Mosiah, asin man an mga kairiba ninda, nagkaigwa nin kusog boot na magpasiriring sa mga Lamanita na tanganing ideklara sa sainda an tataramon nin Diyos.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakaabot na sa mga kasagkoran kan kadagaan nin mga Lamanita, na sinda nagkaniya-kaniya kan saindang mga sadire asin nagharale sa lambang saro sa saro, na may pagtitiwala sa Kagurangnan na sinda puwedeng magkahirilingan giraray matapos kan saindang pag-aani; nin huli ta sinda naghuna na dakulang gayo an trabaho na saindang ginigibo.
14 Asin tunay na ini marhay, nin huli ta sinda nakagibong magbabalangibog kan tataramon nin Diyos sa sarong mabangison asin sarong pinatagas asin sarong malupiton na mga katawohan; sarong katawohan na naoogma sa panggagadan kan mga Nephita, asin pinagsasalakatan asin pinagdarambongan sinda; asin an saindang mga puso yaon sa mga kayamanan, o sa bulawan asin plata, asin makantidad na mga alahas; alagad sinda nagmamawot na magkaigwa kaining mga bagay sa paagi nin panggagadan asin pandadarambong, na tanganing sinda puwedeng dae maghingoha para sa mga ini na gamit an saindang sadireng mga kamot.
15 Kaya sinda sarong mahuhugak na gayong mga katawohan, kadakul sainda an nagsasamba sa mga diyus-diyosan, asin an sumpa nin Diyos nahulog sainda nin mga tradisyon kan saindang mga ama; maski na ngani sa mga promisa nin Kagurangnan nakahaya sa sainda sa mga kondisyon na magsosolsol sana.
16 Kun kaya, iyo ini an kausa na tanganing ang mga akeng lalake ni Mosiah naggibo kaining trabaho, na baka laman sinda puwede nindang madara pasiring sa pagsosolsol; na baka laman sinda puwede nindang madara sa pagkaaram kan plano nin pagtutubos.
17 Kun kaya sinda nagkaniya-kaniya an lambang saro sa saro, asin nagpasiriring sa kairiba ninda, an lambang solong tawo, na uyon sa tataramon asin kapangyarihan nin Diyos na ipinagtao sa sainda.
18 Ngonian si Ammon bilang iyo an pinakapamayo sa pag-iriba ninda, o kaya siya iyo an nagmaneho sa sainda, asin siya naghale gikan sainda, pagkatapos na nagbendisyon sinda uyon sa saindang nagkapirang mga estasyon, bilang nagheras kan tataramon nin Diyos sa sainda, o nagmaneho sa sainda bago pa man kan saiyang paghale; asin kaya saindang hinimong makapaggibo nin nagkapirang pagralakbay sa kabilugan nin kadagaan.
19 Asin si Ammon nagpaduman sa kadagaan nin Ishmael, an kadagaan na pinag-aapud na arog sa mga akeng lalake ni Ishmael, na iyo man sanang nagin mga Lamanita.
20 Asin habang si Ammon minapasiring palaog sa daga nin Ishmael, an mga Lamanita iyo an nagdakop saiya asin ginapos siya, na arog sa saindang kustombre na ginagapos an gabos na mga Nephita na nahulog sa saindang mga kamot, asin dinadara an mga ini sa atubangan kan hade; asin kaya ini ipinabaya na sana sa kagustuhan kan hade na gadanon sinda, o magin sindang yaon sa pagka-uripon, o ipagkunkon sinda pasiring sa prisohan, o buhian sinda paluwas sa saiyang kadagaan, na uyon sa saiyang pagboot asin kagustuhan.
21 Asin kaya si Ammon dinara sa atubangan kan hade na naghahade sa kadagaan nin Ishmael; asin an saiyang pangaran iyo si Lamoni; asin siya saro sa mga kalahi ni Ishmael.
22 Asin an hade naghapot ki Ammon na kun iyo an saiyang pagmawot na makipag-erok sa kadagaan na kairiba kan mga Lamanita, o kan saiyang mga katawohan.
23 Asin si Ammon nagsabi sa saiya: Iyo po, ako nagmamawot na makiki-erok sa kairiba kaining mga katawohan para sa sarong panahon; iyo, asin baka hanggan sa aldaw na ako magadan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Lamoni naogmang gayo ki Ammon, asin nagsugo na an saiyang mga gapos haleon; asin siya nagboot na si Ammon dapat magkua nin saro sa saiyang mga akeng daraga na magin agom.
25 Pero si Ammon nagsabi sa saiya: Dae po, alagad ako nagmawot na magin saimong surugoon. Kun kaya si Ammon nagin sarong surugoon ni hadeng Lamoni. Asin ini nangyaring naglipas na siya ipinamugtak sa kairibang mga surugoon na magbantay sa mga kakarnerohan ni Lamoni, na uyon sa kustombre kan mga Lamanita.
26 Asin pagkatapos na siya nagsisirbe sa hade sa laog nin tulong aldaw, habang siya yaon sa pag-iriba kan mga surugoon nin mga Lamanita na nagpapasiriring kairiba an saindang mga kakarnerohan sa lugar nin tubig, na pinag-apud na tubig nin Sebus, asin an gabos na mga Lamanita pinagdadara an saindang mga kakarnerohan digde, na tanganing mag-inom nin tubig---
27 Kun kaya, habang si Ammon asin an mga surugoon kan hade pinag-aantabayanan an saindang mga kakarnerohan pasiring sa lugar nin tubig, hilnga, may sarong numero nin mga Lamanita, na yaon sa pag-iriba kan saindang mga karnero tanganing mag-inom, nagtindog asinpinagbubugaw ang mga kakarnerohan ni Ammon asin kan mga surugoon nin hade, asin saindang pinagbuburugaw an mga ini kun kaya nagdurulagan sa kadakul na mga dalan.
28 Ngonian an mga surugoon kan hade nagpoon sa paghadit, na nagsasabi: Ngonian an hade iyo an maggagadan satuya, arog kan saiyang ginibo sa satuyang mga katugangan nin huli ta an saindang mga kakarnerohan nagkawaratak-watak sa kaggibohan kan mga tawong ini. Asin sinda nagpoon sa pagbarangkay nin makusog, na nagsasabi: Hilnga, an satuyang mga kakarnerohan nagkawaratak-watak na.
29 Ngonian sinda naghihiribi nin huli sa katakutan na paggagaradanon. Ngonian kan si Ammon nakamasid kaini an saiyang puso nag-oogmang gayo sa laog niya; nin huli ta, sabi niya, ako makapagpapahiling na kan sakuyang kapangyarihan sa pag-iriba kong kapwa-surugoon, o an kapangyarihan na yaon sa sakuya, sa pagpapabaralik kaining mga kakarnerohan para sa hade, na ako mapupuwedeng ganahon an mga puso kaining sakuyang mga kapwa-surugoon, na tanganing ako puwedeng mapangenotan sinda na magtubod sa sakuyang mga tataramon.
30 Asin ngonian, iyo an mga ini an yaon sa mga kaisipan ni Ammon, kan saiyang mapagmasdan an mga kasakitan ninda na saiyang pinag-aapud na magin saiyang mga katugangan.
31 Asin ini nangyaring naglipas na saiya sindang pinaglinya kan saiyang mga tataramon, na nagsasabi: Mga katugangan ko, magin maogma kamo asin maghiro kita sa paghanap sa mga karnero, asin satuyang titiriponon sinda na magkakasararo asin darahon an mga ini pabalik sa lugar nin tubig; asin kaya satuyang mapapangatamanan an mga karnero para sa hade asin dae niya kita gagaradanon.
32 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagralakaw sa paghahanap kan mga karnero, asin sind nagsunod ki Ammon, asin sinda naghidaling nagralakaw na may kabilisan asin pinagtiripon an mga karnero kan hade, asin pinagtiripon an mga ini na magkasararo giraray pasiriring sa lugar nin tubig.
33 Asin idtong mga tawo giraray nagtirindog na tanganing waratak-watakon an saindang mga karnero; pero si Ammon nagsabi sa saiyang mga katugangan: Paikotan an mga karnero sa palibot na sinda dae magdurulag; asin ako mapaduman asi maki-atubang kaining mga tawo na iyo an nagbuburugaw sa pagwatak kan satuyang mga karnero.
34 Kun kaya, saindang ginibo arog kan sinugo ni Ammon sainda; asin siya naghale asin nagtindog sa pakipaglaban sa mga ini na nagtitindog sa may tubig nin Sebus; asin an saindang bilang bakong kadikit sana.
35 Kun kaya sinda dae natakot ki Ammon, nin huli ta sinda naghuhuna na an saro sa saindang mga tawo kayang gadanon nsiya na uyon sa saindang kagustuhan, nin huli ta sinda daeng pagkaaram na an Kagurangnan nagpangako ki Mosiah na saiyang ililigtas an saiyang mga akeng lalake paluwas sa saindang mga kamot; ni sinda may pagkaaram kan anuman na bagay manungod sa Kagurangnan; kun kaya sinda nag-oogma sa kapahamakan kan saindnag mga katugangan; asin nin huli kaining dahilan sinda nagtirindog sa pagwaratak-watak kan mga karnero nin hade.
36 Alagad si Ammon nagtindog sa atubangan asin nagpoon sa panggagapo sainda sa paagi kan saiyang tirador; iyo, may makusog na kapangyarihan na siya nagparatirador nin mga gapo sa pag-iriba ninda; asin kaya siya nakagadan nin nagkapirang numero sainda na iyo ngani an dahilan na sinda nagpoon sa pagngangaralas sa saiyang kapangyarihan; daeng pagkukulang na sinda nagka-aranggot nin huli kan pagkagadan kan iba nindang mga katugangan; asin sinda determinado na siya dapat na patumbahon; kun kaya, sa pagmasid na sinda dae makakapatama sa saiya kan saindang mga gapo, sinda nag-aratake na dara an saindang mga pamangkol sa paggadan saiya.
37 Pero hilnga, an lambang tawo na nagbingat kan saiyang pamangkol na tanganing hampakon si Ammon, saiyang pinagtaga an saindang mga takyag kan saiyang espada; nin huli kaini siya nakayahan an saindang mga paghampak sa paagi kan pagtaga kan saindang mga kamot sa tarom kan saiyang espada, na sa pangyayaring ini sinda nagpoon na nagngangaralas, asin nagpoon na magdurulagan gikan sa atubangan niya; iyo, asin sinda bako sanang kadikit an numero; asin siya nagkausa sainda na magdurulag sa paagi nin kusog kan saiyang kamot.
38 Ngonian anom sa sainda na nagkaturumba sa paagi nin tirador, algad mayo siyang ginadan laen sa saindang pamayo na may darang espada; asin saiyang pinagpurutol an kadakul na saindang mga takyag na nagtaas sa paghampak saiya, asin bako sana sindang kadikit.
39 Asin kan saiya nang pinadurulag sinda paharayo, siya nagbalik asin saindang pina-inom nin tubig an saindang mga kakarnerohan asin pinagpabaralik an mga ini sa pasabsaban kan hade, asin sinda nagpasiriring paduman sa hade, na dara-dara an mga takyag nin kamot na nagkapurutol sa paagi nin espada ni Ammon, kan mga tawong nagmamawot na gadanon siya; asin an mga ini dinarara pasiring sa hade bilang sarong patotoo kan mga bagay na saindang giniribo.

Wednesday, November 02, 2005

ALMA TSAPTER 16 

An mga Lamanita dinestroso an mga katawohan nin Ammonihah--- Si Zoram iyo an nagpamayo sa mga Nephita sa kapangganahan laban sa mga Lamanita--- Si Alma asin Amulek asin kadakul pang iba nagbalangibog nin tataramon--- Sinda nagparatukdo na pagkatapos sa saiyang pagkabuhay-liwat si Cristo magpapahiling sa mga Nephita.

*******

Asin ini nangyaring naglipas sa ika-onseng taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa bilog na katawohan nin Nephi, sa ikalimang aldaw kan ikaduwang bulan, na nagkaigwa nin grabeng katuninongan sa kadagaan nin Zarahemla, na dae nagkaigwa nin mga giyera o pagralaban-laban sa laog nin nagkapirang mga taon, magin hanggan sa ikalimang aldaw kan ikaduwang bulan sa ika-onseng taon, nagkaigwa nin sarong pagkururahaw nin giyera na nadangog sa bilog na kadagaan.
2 Nin huli ta hilnga, an mga kasundaluhan kan mga Lamanita nag-arabot sa may kaparangang parte, pasiriring sa mga kasagkoran nin kadagaan, magin hanggan sa siyudad nin Ammoniha, asin nagpoon sa panggagadan sa mga katawohan asin dinestroso an siyudad.
3 Asin ngonian ini nangyaring naglipas, bago pa man makapagtipon nin maninigong mga paralaban na tanganing sinda paaratrason paluwas sa kadagaan, sainda nang nadestroso an mga katawohan na yaraon sa laog kan siyudad nin Ammonihah, asin sa iba man na yaraon sa mga kasagkoran nin Noah, asin dinarara an iba bilang mga bihag pasiring sa kaparangan.
4 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagmarawot na mabawi sinda na nagkadarara paharayo bilang bihag pasiring sa kaparangan.
5 Kun kaya, siya bilang pingngaranan na pinakapamayong kapitan kan bilog na kasundaluhan kan mga Nephita, (asin an saiyang pangaran iyo si Zoram, asin siya igwa nin duwang akeng lalake, si Lehi asin Aha)--- ngonian si Zoram asin an saiyang duwang akeng lalake, na nakakaaram na si Alma iyo an halangkaw na pade sa bilog na simbahan, asin nakadangog na siya igwa nin espiritu kan propesiya, kun kaya sinda nagpaduman sa saiya asin nagmawot sa saiya na maaraman kun an Kagurangnan nagtutugot na sinda magpasiriring sa kaparangan na tanganing haranapon an saindang mga katugangan, na pinagdarara bilang bihag kan mga Lamanita.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma naghapot sa Kagurangnan mapanungod kaining bagay. Asin si Alma nagbalik asin nagsabi sa sainda: Hilnga, an mga Lamanita magbabalyo sa salog nin Sidon sa may sur na parte nin kaparangan, paharayo paitaas lampas sa mga kasagkoran kan daga nin Manti. Asin hilnga duman nindo sinda mananagboan, sa may sirangang parte kan salog nin Sidon, asin duman an Kagurangnan iyo an magtatao sa saindo kan saindong mga katugangan na nagkadarara bilang bihag kan mga Lamanita.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Zoram asin an saiyang mga akeng lalake nagbalyo sa salog Sidon, kairiba an saindang mga kasundaluhan, asin nagralakbay paharayo lampas sa mga kasagkoran nin Manti pasiring sa sur na parte nin kaparangan, na yaon sa sirangang parte kan salog nin Sidon.
8 Asin saindang nagka-arabutan an mga paralaban kan mga Lamanita, asin an mga Lamanita nagkawararak asin nag-aratras pasiring sa kaparangan; asin saindang nagkabarawi an saindang mga katugangan na nagkadarara bilang mga bihag nin mga Lamanita, asin mayo ni saro sa mga kalag an nawara sa mga nagkabirihag. Asin sinda pinagdarara kan saindang mga katugangan na tanganing pagsadirehon an saindang mga kadagaan.
9 Asin kaya nagtapos an ika-onseng taon kan mga huwes, an mga Lamanita na pina-aratras paluwas sa kadagaan, asin an mga katawohan nin Ammonihah nagkaderestroso; iyo, an lambang nabubuhay na kalag nin mga Ammonihita nagkaderestroso, asin man an saindang bantog na siyudad, na saindang pinagsasabi na maski an Diyos dae kayang destrosohon ini, nin huli kan kadakulaan kaini.
10 Pero hilnga, sa sarong aldaw binayaan na mayong tawo; asin an mga bangkay pinagkakarakan nin mga ayam asin mga layas na mga hayop nin kaparangan.
11 Daeng pagkukulang, pagkatapos nin kadakul na mga aldaw an saindang garadan na mga hawak pinagparatong-patong sa lalawgon kan kinaban, asin an mga ini pinagtarambunan nin sarong hababawon na lulubngan. Asin ngonian grabeng gayo an parong kan mga ini na tanganing an mga katawohan dae kayang magpaduman tanganing pagsadirehon an kadagaan nin Ammonihah sa laog nin kadakul na mga taon. Asin ini pinag-aapud na an lugar nin kapahamakan kan mga Nehor; nin huli ta sinda yaon sa propesyon ni Nehor, na nagkagaradan; asin an saindang mga kadagaan nagin yaon sa pagkahamak.
12 Asin an mga Lamanita dae na giraray nag-abot sa pagkipaggiyera laban sa mga Nephita hanggan sa ika-katorseng taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa bilog na katawohan nin Nephi. Asin kaya sa laog nin tulong taon na an mga katawohan nin Nephi nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa bilog na kadagaan.
13 Asin si Alma asin Amulek nagpadagos sa pagbabalangibog nin pagsosolsol sa mga katawohan sa saindang mga templo, asin sa saindang mga sanktuwaryo, asin man sa saindang mga sinagoga, na ipinagtugdok na arog na gayo sa manera kan mga Hudiyo.
14 Asin habang kadakul na gayo an nakadangog kan saindang mga tataramon, sa sainda sinda nagheras kan tataramon nin Diyos, na mayong pinipiling mga persona, sa pirmeng pagkakataon.
15 Asin kaya iyo ini an padagos na ginibo ni Alma asin Amulek, asin man kan kadakul pang iba na pinili para sa pagtrabaho, na tanganing magbalangibog nin tataramon sa kabilugan nin kadagaan. Asin an pagkatugdas nin simbahan nagin bantog sa kabilugan nin kadagaan, sa gabos na rehiyon sa palibot, sa gabos na mga katawohan nin mga Nephita.
16 Asin mayo nin daeng pagkapararehas sa kairibahan ninda; an Kagurangnan pinagpabulos an saiyang Espiritu sa bilog na lalawgon nin kadagaan na tanganing ipag-andam an mga isip nin mga kaarakian nin mga tawo, o na tanganing ipag-andam an saindang mga puso sa pagtanggap nin tataramon na dapat na ipagtukdo sa pag-iriba ninda sa panahon kan saiyang pag-abot---
17 Na tanganing sinda dae puwedeng magtinagas laban sa tataramon, na tanganing sinda dae puwedeng magin daeng paniniwala, asin magpasiring sa kapahamakan, kundi na tanganing sainda puwedeng tanggapon an tataramon na may pagka-ogma, asin bilang sarong sanga na maisugpon sa tunay na puno nin ubas, na tanganing sinda puwedeng makalaog pasiring sa kapahingaloan nin Kagurangnan saindang Diyos.
18 Ngonian ining mga kapadean na nagpaduman sa mga katawohan nagbalangibog laban sa gabos na mga kaputikan, asin sa mga darayaan asin sa mga iringgitan, asin sa mga iriwal-iwal, asin sa mga malisya, asin sa mga karantiyawan, asin harabonan, pananalakat, pandarambong, panggagadan, pakikiapid, asin sa gabos na manera nin kahalayan, nagtutukdo na an mga bagay na ini dae dapat na mangyayari---
19 Pinapakusog an mga bagay na harani nang gayong mag-abot; iyo, pinapakusog na itinutukdo an pag-abot kan Ake nin Diyos, an saiyang mga pagpapakasakit asin kagadanan, asin man pagkabuhay-liwat nin mga gadan.
20 Asin kadakul sa mga katawohan an nagharapot manungod sa lugar na kun saen an Ake nin Diyos mag-aabot; asin sinda nagtukdo na siya magpapahiling sa sainda pagkatapos na siya mabuhay-liwat; asin kaini an mga katawohan nakadangog na may dakulang kaogmahan asin pagka-ogma.
21 Asin ngonian pagkatapos na an simbahan naitugdas na sa bilog na kapalibutan nin kadagaan--- na nagkaigwa nin kapangganahan kontra sa diyablo, asin an tataramon nin Diyos ipinagbalangibog sa tunay na katotohanan kaini sa bilog na kadagaan, asin an Kagurangnan nagpabulos kan saiyang mga biyaya sa mga katawohan--- kaya nagtapos an ika-katorseng taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa bilog na katawohan nin Nephi.

Tuesday, November 01, 2005

ALMA TSAPTER 15 

Si Alma asin si Amulek nagpaduman sa Sidom asin nag-establisa nin sarong simbahan--- Si Alma an nagbulong ki Zeezrom, na naki-ayon na sa simbahan--- Kadakul an nagkaburunyagan asin an Simbahan nag-asenso--- Si Alma asin si Amulek nagpasiring sa Zarahemla.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Alma asin Amulek sinugo na maghale paluwas sa siyudad; asin sinda naghale, asin nagpaduman pasiring sa kadagaan nin Sidom; asin hilnga, duman saindang nagkanaragboan an gabos na mga katawohan na nagharale paluwas sa kadagaan nin Ammonihah, na pinagpaharale paluwas asin pinaggarapo, nin huli ta sinda naturubod sa mga tataramon ni Alma.
2 Asin saindang ipinag-estorya sa sainda an gabos na pangyayari sa saindang mga agom na babae asin mga kaakian, asin man an manungod sa sainda, asin kan saindang kapangyarihan nin kaligtasan.
3 Asin man si Zeezrom nakahigda sa kahelangan sa Sidom, igwa nin matinding kalentura, na nagin kausa kan dakulang mga kasakitan nin saiyang isip mapanungod sa saiyang karigsokan, nin huli ta saiyang pighuhuna na si Alma asin Amulek mayo na; asin siayang pighuhuna na sinda ginaradan na nin huli kan saiyang kadaendatahan. Asin ining dakulaon na pagkakasala, asin an saiyang kadakul pang mga kasalanan, iyo an nagpakulog sa saiyang isip hanggan ini nagin malala-on nang gayo, na dae nang kaligtasan; kun kaya siya pinunan na magkaigwa nin matinding init.
4 Ngonian, kan saiyang madangog na si Alma asin Amulek yaon sa kadagaan nin Sidom, an saiyang puso nagpoon na magkaigwa nin kusog-boot; asin siya nagpadara nin sarong mensahe sa sainda, na nagmamawot sainda na magpasiring sa saiya.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpaduman tulos-tulos, na nagsusunod sa mensahe na saiyang ipinadara sa sainda; asin sinda naglaog sa harong sagkud ki Zeezrom; asin sainda siysng nanagboan sa saiyang higdaan, may helang, na pinaluluyahang gayo na may matinding kalentura; asin an saiyang isip man sobrang gayo an kasakitan nin huli kan saiyang mga kadaendatahan; asin kan saiyang mahiling sinda saiyang ibiningat an saiyang kamot, asin nakiolay sainda na saindang bulungon siya.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma nagsabi sa saiya, na kinakaputan an saiyang kamot: Nagtutubod ka sa kapangyarihan ni Cristo pasiring sa kaligtasan?
7 Asin siya nagsimbag asin nagsabi: Iyo, ako may pagtubod sa gabos na mga tataramon na saimong pinagtutukdo.
8 Asin si Alma nagsabi: Kun ikaw nagtutubod sa pagtutubos ni Cristo ika mararahay.
9 Asin siya nagsabi: Iyo, ako nagtutubod uyon sa saimong mga tataramon.
10 Asin pagkatapos si Alma nagngayo-ngayo sa Kagurangnan, na nagsasabi: O Kagurangnan samuyang Diyos, kaheraki an tawong ini, asin bulungon mo po siya uyon sa saiyang pagtubod na yaon ki Cristo.
11 Asin kan si Alma nakapagsabi na kaining mga tataramon, si Zeezrom nagbuhat sa pagtindog sa saiyang mga bitis, asin nagpoon sa paglakaw; asin ini pinagpangyari na may dakulang kangalasan sa bilog na mga katawohan; asin an pagkaaram kaini kuminalat sa kabilugan nin gabos na kadagaan nin Sidom.
12 Asin si Alma an nagbunyag ki Zeezrom sa pangaran nin Kagurangnan; asin siya nagpoon sa panahon na idto na magbalangibog sa mga katawohan.
13 Asin si Alma nag-establisa nin simbahan sa kadagaan nin Sidom, asin nagparakonsagra nin mga kapadean asin mga paratukdo sa kadagaan, nagparabunyag sa pangaran nin Kagurangnan sa kiirisay man na nagmamawot na mabunyagan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagdakul; nin huli ta sinda nag-arabot sa pagtiripon gikan sa gabos na rehiyon sa palibot kan Sidom, asin binurunyagan.
15 Alagad sa mga katawohan na yaraon sa kadagaan nin Ammonihah, sinda giraray sarong pinatagas na puso asin sarong tiso an liog na mga katawohan; asin sinda dae nagsosolsol kan saindang mga pagkakasala, na pinapanungod an bilog na kapangyarihan ni Alma asin Amulek na gikan sa diyablo; nin huli ta sinda yaon sa propesyon ni Nehor, asin dae nagtuturubod sa pagsosolsol kan saindang mga kasalanan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma asin Amulek, si Amulek na nagpabaya na kan gabos niyang bulawan, asin plata, asin sa saiyang mga makantidad an mga bagay, na nagkawaralat sa daga nin Ammonihah, nin huli sa tataramon nin Diyos, siya bilang pinagsikwal na ninda na saiyang dating mga amigo asin man kan saiyang ama asin saiyang mga kalahi;
17 Kun kaya, pagkatapos ni Alma na makapag-establisa nin simbahan sa Sidom, nahihiling na an mga katawohan pinagsiyasat susog sa kapaabaw-abawan kan saindang mga puso, asin nagpoon na magpakumbaba sa atubangan nin Diyos, asin nagpoon na mag-asembliya kan saindang mga sadire na magkatiripon-tipon sa saindang mga sanktuwaryo para sa pagsamba sa Diyos sa atubangan nin altar, nagbabantay asin nagpapangadye pirme, na tanganing sinda mailigtas gikan ki Satanas, asin sa kagadanan, asin gikan sa kapahamakan---
18 Ngonian arog kan sinabi ko na, si Alma na nahihiling an gabos na ining mga bagay, kun kaya saiyang pinag-iba si Amulekasin nagpaduman pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, asin dinara siya sa saiyang sadireng harong, asin nagpatabang siya sa saiyang mga pagtitios, asin pinakusog siya sa Kagurangnan.
19 Asin kaya nagtapos an ikasampulong taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa bilog na katawohan nin Nephi.

ALMA TSAPTER 14 

Si Alma asin si Amulek ipinagkunkon sa prisohan asin pinasakitan--- An mga paratubod asin an saindang mga banal na eskritura pinagsurulo nin kalayo--- An mga martir na ini pinagtanggap nin Kagurangnan sa kamurawayan--- An mga muralya nin prisohan nagkararaot asin nagkahurugmok--- Si Alma asin si Amulek iniligtas asin an saindang mga persigidor nagkagaradan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na siya nakapagtaram na nin tapos sa mga katawohan kadakul sainda an nagtubod sa saiyang mga tataramon, asin nagpoon na magsosolsol, asin sa pagsaliksik sa mga eskritura.
2 Alagad an mas kadakul na parte sainda nagmamawot na saindang madestroso sinda Alma asin Amulek; nin huli ta sinda nagka-aranggot ki Alma, nin huli sa kalinawan kan saiyang mga tataramon ki Zeezrom; asin sinda man nagsabi na si Amulek nakapagputik sa sainda, asin nakapagbasang-basang laban sa saindang ley asin man laban sa saindang mga abugado asin mga huwes.
3 Asin sinda man nagka-aranggot kina Alma asin Amulek; asin nin huli ta sinda nakapagpatotoo nin yanong kapaliwanagan laban sa saindang mga karigsokan, sinda nagplanong garadanon sinda nin patago.
4 Alagad ini nangyaring naglipas na sinda dae nakagibo, pero sainda pinagdara sinda asin ginarapos sinda nin makukusog na mga pangapos, asin pinagdara sinda sa atubangan kan pinakapamayong huwes kan daga.
5 Asin an mga katawohan nagduruman asin nagterestigo laban sa sainda--- nagparapatotoo na sinda nagbasang-basang laban sa ley, asin kan saindang mga abugado asin mga huwes nin kadagaan, asin man sa gabos na mga katawohan na yaraon sa kadagaan; asin man nagpatotoo na igwang Diyos alagad saro sana, asin na tanganing saiyang ipadara an saiyang Ake sa mga katawohan, alagad siya dae dapat na magliligtas sainda; asin kadakul kaining mga bagay na ipinagpatotoo kan mga katawohan laban kina Alma asin Amulek. Ngonian ini ginibo sa atubangan mismo kan pinakapamayong huwes nin kadagaan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si Zeezrom nagngalas sa mga tataramon na saiya nang ipinagtaram; asin siya man nakaaram na manungod sa pagkabulag kan mga isip, na saiyang pinagkausa sa mga katawohan sa paagi kan saiyang kaputikang mga tataramon; asin an saiyang kalag nagpoon na malugadan sa irarom nin sarong pagkaaram kan saiyang sadireng kasalanan; iyo, siya nagpoon na mapalibutan sa paagi kan mga kasakitan nin impiyerno.
7 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagpoon sa pagkurahaw sa mga katawohan, na nagsasabi: Hilnga, ako nagkasala, asin an mga tawong ini mayong kadugtaan sa atubangan nin Diyos. Asin siya nagpoon sa pagpapakiolay para sainda magpoon sa panahon na idto sagkud pa man; alagad saindang sinikwal siya, na nagsasabi: Bako daw na ika man nalulukuban nin diyablo? Asin sinda nagtupga nin laway sa saiya, asin pinaghaboan siya gikan sa pag-iriba ninda, asin man an gabos na nagtubod sa mga tataramon na ipinagtaram na ni Alma asin Amulek; asin sainda sindang pinagtabuyan paluwas, asin nagpadara nin mga tawo na tanganing gapoon sinda.
8 Asin saindang pinagdara an saindang mga agom na babae asin mga kaakian na magkasararo, asin an siirisay na nagtubod o natukdoan na magtubod sa tataramon nin Dios saindang pinaggibo na sinda maisapog pasiring sa kalayo; asin sainda man dinarara an saindang mga talaan na naglalaman kan banal na kasuratan, asin pinag-apon man sinda pasiring sa kalayo, na tanganing an mga ini masulo asin madestroso sa paagi nin kalayo.
9 Asin ini nangyaring naglipas na saindang dinakop si Alma asin si Amulek, asin dinarara sinda pasiring sa lugar nin pagkamartir, na tanganing saindang masaksihan an kapahamakan ninda na pinagkukunsumo nin kalayo.
10 Asin kan si Amulek nahiling an mga kasakitan kan mga kababaehan asin mga kaarakian na nagkasurulo nin kalayo, siya man nakulugan; asin siya nagsabi ki Alma: Paano daw kita makapagsaksi kaining makangorongirhat na eksena? Kun kaya kaipuhan tang ibingat an satuyang mga kamot, asin ipahiling an kapangyarihan nin Diyos na yaon satuya, asin iligtas sinda gikan sa mga laad.
11 Pero si Alma nagsabi sa saiya: An Espiritu nagpupugol sakuya na dae ko ipagbingat an sakuyang kamot; nin huli ta an kagurangnan an magtatanggap sainda sa itaas pasiring sa saiyang sadire, sa kamurawayan; asin siya nahimong magtugot na an bagay na ini mangyari, o na an mga katawohan maggibo kaining bagay sa sainda, uyon sa pagkatagas kan saindang mga puso, na tanganing an mga paghuhukom na saiyang gigibohon sa sainda sa saiyang kaanggutan puwedeng magin husto; asin an dugo kan mga inosente magtitindog bilang sarong testigo laban sainda, iyo, asin magkukurahaw nin makusugon laban sainda sa huring aldaw.
12 Ngonian si Amulek nagsabi ki Alma: Hilnga baka saindang susuloon man kita.
13 Asin si Alma nagsabi: Pabayaan tang mangyari iyan uyon sa kagustuhan nin Kagurangnan. Alagad, hilnga, an satuyang trabaho dae pa tapos; kun kaya dae ninda kita susuloon.
14 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan an mga hawak kaidtong pinag-arapon pasiring sa kalayo nagkaturupok na, asin man an mga talaan na ipinagsapog sa kairibahan ninda, an pinakapamayong huwes nin kadagaan nag-abot asin nagtindog sa atubangan ni Alma asin ni Amulek, habang sinda nakagapos; asin saiya sindang sinampaling kan saiyang kamot sa saindang mga pisngi, asin nagsabi sa sainda: Pagkatapos kaining saindong nasaksihan, magbabalangibog pa kamo giraray sa mga katawohang ini, na sinda ipagtatapok pasiring sa sarong danaw nin kalayo asin asupre?
15 Hilnga, nahihiling nindo na mayo kamong kapangyarihan sa pagligtas sa sainda na ipinagsasapog pasiring sa kalayo; ni an Diyos iyo an nagligtas sainda nin huli ta sinda yaon sa saindong pagtubod. Asin an huwes pinagsampaling giraray sinda sa saindang mga pisngi, asin naghapot: Ano an masasabi nindo sa saindong mga sadire?
16 Ngonian an huwes na ini saro sa nasususog kan orden asin pagtubod ni Nehor, na iyo an guminadan ki Gideon.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma asin si Amulek mayong isinimbag saiya; asin saiya giraray pinakulgan sinda, asin ipinagtao sa mga opisyal sinda na tanganing kulungon sa prisohan.
18 Asin kan sinda kinulong sa prisohan nin tulong aldaw, nag-arabot-abot an kadakul na mga abugado, asin mga huwes, asin mga kapadean, asin mga paratukdo, na yaon sa propesiya ni Nehor; asin sinda nagpasiriring sa laog kan prisohan na mahiling sinda, asin sinda nagharapot sainda manungod sa kadakul na mga tataramon; alagad sinda dae nagsimbag sainda.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an huwes nagtindog sa atubangan ninda, asin nagsabi: Tada ta habo nindong pagsimbagon an mga kahaputan kaining mga katawohan? Dae kamo nakakaaram na ako igwa nin kapangyarihan na ipagsapog kamo pasiring sa mga laad? Asin saiya sindang sinugo na magtaram; alagad sinda dae nagsimbag.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagharale asin nagpaduman sa kaniya-kaniyang mga dalan, alagad nagbaralik giraray sa pagkaaga; asin an huwes giraray pinagsampaling sinda sa saindang mga pisngi. Asin kadakul an nag-arabot giraray, asin pinagkulgan sinda, na nagsasabi: Makapagtindog kamo giraray asin paghusgaran ining mga katawohan, asin kondenaron an samuyang ley? Kun kamo igwang gayo nin sobrang kapangyarihan tadaw ta dae nindo ipinagliligtas an saindong mga sadire?
21 Asin kadakul pang mga bagay na arog kaini an saindang isinabi sa sainda, pinaparagot an saindang mga ngipon sa sainda, asin nagtitipga nin laway sa sainda, asin nagsasabi: Ano an samuyang hitsura kun kami kondenado?
22 Asin kadakul pang mga bagay na arog kaini, iyo, gabos na manera nin arog kaining mga bagay na saindang pinagsabi sa sainda; asin kaya saindang pinagtuya-tuya sinda sa laog nin kadakul na mga aldaw. Asin dae sinda pinagtatawanan nin pagkakan na tanganing sinda magkakagurutom, asin tubig na tanganing sinda magkakaparaha; asin saind man sindang hinalean kan saindang mga bado na tanganing sinda nakahuba sana; asin kaya sinda nagagapusan nin makukusog na mga panggapos, asin ikinunkon sa laog nin prisohan.
23 Asin ini nangyaring naglipas pagkatapos na sinda nagtios sa laog nin kadakul na mga aldaw, (asin yaon kaidto sa ikadosing aldaw, sa ikasampulong bulan, sa ikasampulong taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan nin Nephi) na an pinakapamayong huwes sa bilog na kadagaan nin Ammonihah asin kadakul sa saindang mga paratukdo asin saindang mga abugado nagpasiriring sa prisohan kun saen si Alma asin si Amulek nagkagarapos nin mga panggapos.
24 Asin an pinakapamayong huwes nagtindog sa atubangan ninda, asin nagpakulg sainda giraray, asin nagsabi sa sainda: Kun kamo igwa nin kapangyarihan nin Diyos iligtas an saindong mga sadire gikan kaining mga pagkakagapos, asin pagkatapos kami maniniwala na an Kagurangnan dedestrosohon ining mga katawohan na uyon sa saindong mga tataramon.
25 Asin ini nangyaring naglipas na sinda gabos nagdurulok asin pinakulgan sinda, na nagsasabi nin arog man sanang mga tataramon, magin hanggan sa pinakahuri; asin kan an pinakahuri nakapagtaram na sa sainda an kapangyarihan nin Diyos nag-abot kina Alma asin Amulek asin sinda nagburuhat asin nagtirindog sa saindang mga bitis.
26 Asin si Alma nagkurahaw, na nagsasabi: Ano kahaloy na kami magsasapo kaining dakulang mga kasakitan, O Kagurangnan? O Kagurangnan, tawan mo kami nin kusog uyon sa samuyang pagtubod na yaon ki Cristo, magin hanggan sa samuyang kaligtasan. Asin saindang nagkapurutol an mga gapos na nakagapos sa sainda; asin kan magkahiriling nin mga katawohan ini, sinda nagpoon na magdurulagan, nin huli kan pagkatakot sa kapahamakan na nag-abot sa sainda.
27 Asin ini nangyaring naglipas na grabeng gayo an saindang katakutan na tanganing sinda nakaturumba sa daga, asin dae nagkakurua an paluwas na pinto kan prisohan; asin an daga naglinog nin makusog, asin an mga muralya nin prisohan nagkabaranga sa duwa, na tanganing nagkaturumba sinda sa daga; asin an pinakapamayong huwes, asin an mga abugado, asin an mga kapadean, asin an mga paratukdo, na iyo an nagpakulog kina Alma asin Amulek, nagkagaradan sa paagi kan pagkadat-og kan mga ini.
28 Asin si Alma asin si Amulek nakaruluwas sa prisohan, asin sinda dae nakulgan; nin huli ta an Kagurangnan nagtao sa sainda nin kapangyarihan, na uyon sa saindang pagtubod na yaon ki Cristo. Asin sinda diretsong nagkaruluwas sa prisohan; asin sinda nagkahurubadan na kan saindang mga gapos; asin an prisohan naghugnak na sa daga, asin an lambang kalag na yaon sa mga muralya kaini, laen lang kina Alma asin Amulek, nagkagaradan; asin sinda diretsong nagpasiring sa siyudad.
29 Ngonian an mga katawohan na nakadangog nin dakulang kariribokan nakadalan na nag-arabot-abot na nagkatiripong gayo an kadaklan na tanganing aramon an kausa kaini; asin kan mahiling ninda si Alma asin Amulek na nagruruluwas gikan sa prisohan, asin an mga muralya kaini nagkaturumba sa daga, sinda inabutan nin dakulang pagkatakot, asin nagdurulag gikan sa presensiya ni Alma asin ni Amulek na baga arog sa sarong kanding na nagdudurulag kairiba an saindang mga ake paharayo sa duwang leon; asin kaya sinda nagdurulag gikan sa presensiya ninda Alma asin Amulek.

Monday, October 31, 2005

ALMA TSAPTER 13 

An mga tawo pinag-apud bilang halangkaw na mga pade nin huli kan saindang sobrang pagtubod asin marhay na mga gibo --- Sinda an magtutukdo kan mga kasugoan --- Sa paagi nin pagkamatanos sinda pinagpabanal asin makakalaog pasiring sa kapahingaloan nin Kagurangnan --- Si Melchizedek iyo kaidto an saro kan mga ini --- An mga anghel an nagbalangibog nin marhay na bareta sa bilog na kadagaan --- Sinda an magpapahayag sa tunay na pag-abot ni Cristo.

*******

Asin giraray, sakuyang mga katugangan, ako nagmamawot na sabihon sa saindong mga isip pa-abante sa panahon kan an Kagurangnang Diyos nagtao kaining mga kasugoan sa saiyang mga kaarakian; asin ako nagmamawot na kamo dapat makapaggiromdom na an Kagurangnang Diyos nag-ordina nin mga kapadean, susog sa saiyang banal na orden, na susog man sa orden kan saiyang Ake, na tanganing makakapagtukdo kan mga bagay na ini sa mga katawohan.
2 Asin idtong mga kapadean inordinahan na susog sa orden kan saiyang Ake, sa sarong manera na kun paano an mga katawohan puwedeng makakaaram sa paanong manera na tanganing mag-aasa sa saiyang Ake para sa pagtutubos.
3 Asin iyo ini an manera kun paano sinda pinag-ordinahan--- bilang pinag-aapud asin pinag-aandam gikan sa pundasyon kan mundo uyon sa pangenot na kaaraman nin Diyos, sa paagi kan saindang sobrang pagtubod asin marhay na mga gibo; na sa kapinunan pa sana ipinaubaya na magpipili sa marhay o maraot; kun kaya sinda na nagkapagpili nin marhay, asin pinaghihimong gayo an dakulang pagtubod, inaapud na may sarong banal na pangapudan, iyo, sa arog kaining banal na pangapudan na ipinag-andam na, asin uya sa sarong kaandaman nin pagtutubos para kaini.
4 Asin kaya sinda pinag-apudan kaining banal na pangapudan nin huli kan saindang pagtubod, habang an iba pinagsisikwal an Espiritu nin Diyos nin huli sa katagasan kan saindang mga puso asin sa pagkabuta kan saindang mga isip, habang, kun bako kuta na kaini sinda puwedeng nagkaigwa nin dakulang pribilihiyo na arog kan saindang mga katugangan.
5 O sa halipot na sabihon, sa enot pa sanang lugar sinda kapareho nin tindog sa saindang mga katugangan; kaya ining banal na pangapudan na ipinaghanda na gikan pa sa pundasyon kan mundo para kaini na arog sa dae pagpatagas kan saindang mga puso, bilang yaon sa laog asin sa paagi kan pagbabayad-sala kan Bugtong na Piniling Ake, na ipinag-andam---
6 Asin kaya bilang inapudan sa paagi kaining banal na pangapudan, asin pinag-ordinahan para sa halangkaw na pagkasaserdote kan banal na orden nin Diyos, na tanganing makapagtukdo kan saiyang mga kasugoan sa mga kaarakian nin mga tawo, na tanganing sinda man puwedeng makalaog pasiring sa saiyang kapahingaloan---
7 Ining halangkaw na pagkasaserdote bilang susog sa orden kan saiyang Ake, na iyo ngani an orden na gikan pa sa pundasyon kan mundo; o sa ibang tataramon, bilang mayong kapinunan nin mga aldaw o katapusan nin mga taon, bilang ipinaghanda gikan pa sa eternidad sagkod sa gabos na eternidad, na uyon sa saiyang pangenot na kaaraman sa gabos na mga bagay---
8 Ngonian sinda pinag-ordinahan sa arog kaining manera--- bilang inapudan nin sarong banal na pangapudan, asin pinag-ordinahan nin sarong banal na ordinansa, asin inako sa saindang sadire an halangkaw na pagkasaserdote kan banal na orden, na an pangapudan, asin ordinansa, asin halangkaw na pagkasaserdote, na mayong kapinunan o katapusan---
9 Kaya sinda nagin halangkaw na mga kapadean sagkod pa man, susog sa orden kan Ake, an Bugtong na Pinili kan Ama, na iyo an mayong kapinunan nin mga aldaw o katapusan nin mga taon, na iyo an pano nin grasya, katarungan, asin katotoohan. Asin kaya iyo ini. Amen.
10 Ngonian, arog kan sakong sinabi manungod sa banal na ordern, o kaining halangkaw na pagkasaserdote, nagkaigwa nin kadakul na pinag-ordinahan na asin nagin halangkaw na mga kapadean nin Diyos; sinda na nagpili na magsolsol asin magtrabaho sa pagkamatanos kesa mapahamak;
11 Kun kaya sinda pinangapudan susog kaining banal na orden, asin pinabanal, asin an saindang mga bado pinaglabhan na magin mapution sa paagi kan dugo nin Kordero.
12 Ngonian sinda, pagkatapos na pakabanalon sa paagi nin Espiritu Santo, na an saindong mga bado pinaghimong magin mapution, bilang tunay asin mayong dugta sa atubangan nin Diyos, dae makakapahiling sa kasalan laen lang kun ini may kapungotan; asin nagkaigwa nin kadakul, sobrang gayo kadakul, na pinaghimong tunay asin nakapaglaog pasiring sa kapahingaloan nin Kagurangnan saindang Diyos.
13 Asin ngonian, sakuyang mga katugangan, ako nagmamawot na kamo dapat na magpakumbaba sa saindong mga sadire sa atubangan nin Diyos, asin magdara nin bungang pan-andam para sa pagsosolsol, na tanganing kamo puwede man makalaog pasiring kaiyang kapahingaloan.
14 Iyo, magpakumbaba sa saindong mga sadire magin arog sa mga katawohan kan mga aldaw ni Melchizedek, na saro man na halangkaw na pade na susog sa kaparehong orden na sakuya nang naitaram, na nag-ako man sa saiya na halangkaw na pagkasaserdote sagkod pa man.
15 Asin iyo man sana ini kaidto na Melchizedek na si Abraham nagbayad nin mga ikapu; iyo, magin an satuyang ama na si Abraham nagbayad nin mga ikapu na ikasampulong parte kan gabos niyang pagsadire.
16 Ngonian ining mga ordinansa ipinagtao sa arog kaining manera, na tanganing kun saen an mga katawohan puwedeng maglaom sa Ake nin Diyos, ini bilang sarong tipo kan saiyang orden, o ini bilang saiyang orden, asin ini na tanganing sinda pwedeng maglaom sa saiya para sa sarong kapatawaran kan saindang mga pagkakasala, na tanganing sinda puwedeng makalaog pasiring sa kapahingaloan nin Kagurangnan.
17 Ngoning ining Melchizedek na ini sarong hade sa bilog na daga nin Salem; asin an saiyang mga katawohan nagin makusugon sa kadaendatahan asin karumputan; iyo, sinda nanggad gabos nagkaparara; sinda napano kan gabos na manera nin karigsokan;
18 Pero si Melchizedek habang may makusog na pagtubod, asin nakaresibe kan opisina nin halangkaw na pagkasaserdote na uyon sa banal na orden nin Diyos, nagparabalangibog nin pagsosolsol sa saiyang mga katawohan. Asin hilnga, sinda nanggad nagsorolsol; asin si Melchizedek iyo an nag-establisa nin katuninongan, nin huli ta siya iyo an hade kan Salem; asin siya naghade sa irarom kan saiyang ama.
19 Ngonian, nagkaigwa nin kadakul sa pagkatapos nya, pero mayo ni saro an nagin katampad; kun kaya, sa saiya sinda mas pirmeng nahihimong masambitan.
20 Ngonian ako dae kaipong gayo na otrohon pa an mga bagay; kun ano an sakuyang nasabi tama na gayud. Hilnga, an mga eskritura yaon sa saindong atubangan; kun kamo magpabaya sainda ini iyo an magdadara pasiring sa saindong sadireng kapahamakan.
21 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Alma nakapagsabi na kaining mga tataramon sa sainda, saiyang ibiningat an saiyang kamot sa sainda asin nagkurahaw sa sarong makusugon na boses, na nagsasabi: Ngonian iyo an panahon sa pagsosolsol, nin huli ta an aldaw nin kaligtasan naghaharani nang gayo;
22 Iyo, asin an boses nin Kagurangnan, sa paagi kan nguso nin mga anghel, iyo mismo an nagdeklara kaini sa gabos na mga nasyon; iyo, naggibong maideklara ini, na tanganing sinda puwedeng magkaigwa nin marhay na bareta nin dakulang kaogmahan; iyo, asin siya naggibong ibandelyo ining mga marhay na bareta sa gabos na saiyang mga katawohan, iyo, maski sainda na nagkawararak sa harayo sa lalawgon kan kinaban; kumbaga sinda an nagdulok sa satuya.
23 Asin an mga ini ipinagpaaram sa satuya sa malinaw na termino, na tanganing kita puwedeng makasabot, na tanganing kita dae mapapasala; asin ini nin huli kan satuyang pagiging mga paralakbay sa sarong estrangherong kadagaan; kun kaya, kita may halangkaw na pabor, nin huli ta kita nagkaigwa kaining mga marhay na bareta na naipagdeklara sa satuya sa bilog na parte kan satuyang ubasan.
24 Nin huli ta hilnga, mga anghel nagdedeklara kaini sa kadaklan sa panahon ngonian sa satuyang kadagaan; asin ini nin huli sa katuyuhan na andamon an mga puso nin kaarakian nin mga tawo na tanganing tanggapon an saiyang tataramon sa panahon kan saiyang pag-aabot sa saiyang kamurawayan.
25 Asin ngonian na kita naghahalat sana sa pagdangog kan maogmahon na mga baretang pinagdeklara sa satuya sa paagi kan nguso nin mga anghel, sa saiyang pag-aabot; nin huli ta an panahon mag-aabot, kita dae sana nakakaaram kun ano na kaharani. Pinagmawot kaya nin Diyos na ini mapupuwedeng mangyayari sa sakuyang aldaw; alagad pabayae na ini magharani o maghorohaloy pa, sa laog kaini ako mag-oogma.
26 Asin ini hihimohon na maipaaram sa husto asin banal na mga tawo, sa paagi kan nguso nin mga anghel, sa panahon kan saiyang pag-aabot, na an mga tataramon kan satuyang mga ama puwedeng mautob, uyon sa mga bagay na saindang ipinagtaram manungod saiya, na idto uyon sa espiritu nin propesiya na yaon sa laog ninda.
27 Asin ngonian, sakuyang mga katugangan, ako nangingiturugan gikan sa pinakalaog na parte kan sakuyang puso, iyo, na may dakulang kahandalan pasiring sa kakulugan, na tanganing kamo magdadangog sa sakuyang mga tataramon, asin itapok an saindong mga pagkakasala, asin dae magpaliman-liman sa aldaw kan saindong pagsosolsol;
28 Alagad na tanganing kamo magpapakumbaba kan saindong mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan, asin mag-apud sa saiyang banal na pangaran, asin magbantay asi magpangadye pirme, na tanganing kamo dae puwedeng matentaran nin sobra kan saindong makakayanan, asin kaya mapangenotan kan Banal na Espiritu, na magin magpakumbaba, mahuyo, masinunod-sunod, may pasensiya, pano nin pagkamoot asin bilog sa halawig na matinioson;
29 Igwang pagtubod sa Kagurangnan; igwa nin sarong paglaom na tanganing kamo makakatanggap nin buhay na daeng kasagkoran; na igwa kan pagkamoot nin Diyos pirme sa saindong mga puso, na tanganing kamo puwedeng maipagpalangkaw sa huring aldaw asin maglaog sa saiyang kapahingaloan.
30 Asin lugod an Kagurangnan maipaubaya sa saindo an pagsosolsol, na tanganing kamo dae makapagdara paibaba kan saiyang kaanggutan sa saindo, na tanganing kamo dae maigapos pababa sa paagi nin mga kadena nin impiyerno, na tanganing kamo dae magkapagsapo nin ikaduwang kagadanan.
31 Asin si Alma nakapagtaram nin kadakul pang gayong mga tataramon sa mga katawohan, na daeng gayo naisurat sa librong ini.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?