<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 05, 2006

3 NEPHI TSAPTER 6 

An mga Nephita nag-arasenso--- Kapaabaw-abawan, kayamanan, asin an pagpalaen-laen nin klase nagpoon--- An Simbahan nabanga kan mga pagsuruhay-suhayan--- Si Satanas an nangenotan sa mga katawohan sa lantarang rebelyon--- Kadakul na mga propeta an nagbalangibog nin pagsosolsol asin pinaggaradan--- An saindang mga paragadan nakipagsabwatan tanganing agawon an pangogobyerno.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga katawohan kan mga Nephita nagbaralik gabos sa saindang mga sadireng kadagaan sa ika-beynte asin anom na taon, an lambang tawo, kairiba an saiyang pamilya, an saiyang mga kakarnerohan asin an saiyang mga hayupan, an saiyang mga kabayo asin an saiyang kabakahan, asin an gabos na mga bagay na anuman na pagsasadire ninda.
2 Asin ini nangyaring naglipas na sinda dae nakakan an gabos nindang mga balon; kun kaya saindang pinagdara kairiba ninda an gabos na dae ninda pinagkarakan, an gabos na butil sa lambang klase, an saindang bulawan, an saindang plata, asin an gabos nindang mamahalon na mga bagay, asin sinda nagbaralik sa saindang mga sadireng kadagaan asin saindang mga pagsasadire, pareho sa may norte asin sa may sur, pareho sa may kadagaan panorteng parte asin sa kadagaan sa may sur na parte.
3 Asin sinda nagtao sa mga tulisan na naglaog sa sarong tipan tanganing pangatamanan an katuninongan sa kadagaan, na nagmamawot na magtener bilang mga Lamanita, mga kadagaan, uyon sa saindang mga numero, na sinda puwedeng magkaigwa, sa sadire nindang mga trabaho, na kun saen puwedeng pagkakakitaan; asin kaya sinda nag-establisa nin katuninongan sa bilog na kadagaan.
4 Asin sinda nagpoon na mag-arasenso giraray asin nagin kadakulon; asin an ika-beynte asin anom asin pitong mga taon naglipas, asin nagkaigwa nin sarong dakulaon na kahusayan sa kadagaan; asin sinda nagporma nin mga leyes uyon sa pagkapantay-pantay asin hustisya.
5 Asin ngonian mayo sa bilog na kadagaan an puwedeng nagsagabal sa mga katawohan para mag-arasenso padagos, laen lang kun sinda magkahurulog pasiring sa paglalapas.
6 Asin ngonian iyo ini si Gidgiddoni, an hukom, Lachoneus, asin sinda na pinagnombraran na mga lideres, na iyo an nag-establisa kaining dakulaon na katuninongan sa kadagaan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin kadakul na mga siyudad na bag-ong pinagturogdok, asin igwa nin kadakul na mga siyudad na pinagpakarahay.
8 Asin nagkaigwa nin kadakul na mga halabang tinampo an pinaghimo, asin kadakul na dalan an pinaggigiribo, na magpapasiring gikan sa sarong siyudad hanggan sa sarong siyudad, asin gikan sa sarong kadagaan pasiring sa sarong kadagaan, asin gikan sa sarong lugar pasiring sa sarong lugar.
9 Asin kaya naglipas an ika-beynte asin otsong taon, asin an mga katawohan nagkaigwa nin padagos na katuninongan.
10 Pero ini nangyaring naglipas na sa ika-beynte asin siyam na taon nagkaigwa nin pagpopoon kan pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nin mga katawohan; asin an iba pinagpa-itaas sa kapaabaw-abawan asin mga paghahambog nin huli sa kagrabeng gayo kadakul nindang kayamanan, iyo, magin sagkod sa kadakulon na mga persekusyon;
11 Nin huli ta igwa nin kadakul na mga negosyante sa kadagaan, asin man kadakul na mga abugado, asin kadakul na mga opisyales.
12 Asin an mga katawohan nagpoon na midbidon sa paagi nin mga ranggo, na uyon sa saindang mga kayamanan asin sa saindang mga pagkakataon para makapag-adal; iyo, an iba nagin ignorante nin huli sa saindang pagtitios, asin an iba nakapagresibe nin halangkaw na pinag-adalan nin huli sa saindang mga kayamanan.
13 An iba naging mapaglangkaw sa kapaabaw-abawan, asin an iba nagin grabe an kapakumbabaan; an iba nagbabalos nin kakulugan sa pangungulog, habang an iba nagreresibe nin pangungulog asin persekusyon asin gabos na manera nin mga kasakitan, asin habong magbalos asin magpahamak giraray, pero nagin mapagpakumbaba asin nagbabasol sa atubangan nin Diyos.
14 Asin kaya nagkaigwa nin dakulang dae pagkakapantay-pantay sa bilog na kadagaan, na tangani baya na an simbahan nagpoon na magkabaranga-banga; iyo, na tangani baya sa ika-trentang taon an simbahan nagkabarangan sa bilog na kadagaan laen lang sa nagkapirang mga Lamanita na nagkabarag-o sa totoong pagtutubod; asin sinda habo nanggad maghale gikan kaini, nin huli ta sinda nagin pusog, asin naninindugan, asin dae mahihiro, bilog an boot na may paghihingoha na magsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan.
15 Ngonian an kausa kaining kadaendatahan kan mga katawohan iyo ini--- si Satanas igwa nin dakulaon na kapangyarihan, na hikayaton an mga katawohan na gibohon an gabos na manera nin kadaendatahan; asin sa pagsusunson sainda sa kapaabaw-abawan, tinitentaran sinda na maghanap para magkaigwa nin kapangyarihan, asin autoridad, asin mga kayamanan, asin nin mga daeng kamugtakan na mga bagay nin kinaban.
16 Asin kaya si Satanas an nagdara sa mga puso nin mga katawohan na gumibo nin gabos na manera nin kadaendatahan; kun kaya sinda nagdanas nin katuninongan pero sa laog nin nagkapirang mga taon sana.
17 Asin kaya, sa pagpoon nin ika-treyntang taon--- na an mga katawohan nagkadaragka na sa espasyo nin halawig na panahon na magkadarara nin mga tentasyon kan diyablo sa anuman na saiyang kamawotan na darahon sinda, asin gibohon an anuman na kadaendatahan na saiyang pinagmamawot na dapat na gibohon ninda--- asin kaya sa pagpoon kaini, an ika-treyntang taon, sinda yaon sa estado nin malalang karigsokan.
18 Ngonian sinda dae nagkasala sa kaignorantehan, nin huli ta sinda nakakaaram sa kagustuhan nin Diyos mapanungod sa sainda, nin huli ta ini ipinagtukdo na sa sainda; kun kaya sinda tuyong gayo na nagrebelde kontra sa Diyos.
19 Asin ngonian ini yaon sa laog kan mga aldaw ni Lachoneus, an akeng lalake ni Lachoneus, nin huli ta si Lachoneus iyo an nagtukaw sa tukawan kan saiyang ama asin iyo an namamahala sa mga katawohan kan taon na idto.
20 Asin nagkaigwa nin pagpoon nin mga tawso na inspirado gikan sa langit asin ipinagpadaras, nagtitindog sa pag-iriba nin mga katawohan sa bilog na kadagaan, nagbabalangibog asin pusog na nagpapatotoo kan mga kasalanan asin mga kadaendatahan nin mga katawohan, asin nagpapatotoo sa sainda manungod sa pagbabalukat na an kagurangnan iyo an maggigibo para sa saiyang mga katawohan, o sa ibang mga tataramon, an pagkabuhay-liwat ni Cristo; asin sinda pusog na nagpatotoo kan saiyang pagkagadan asin mga pagsakit.
21 Ngonian igwa nin kadakul na mga katawohan na grabeng gayo an pagka-anggot nin huli sainda na nagpatotoo sa mga bagay na ini; asin sinda na nagka-aranggot iyo man sana an mga pamayong mga huwes, asin sinda na haloyon nang mga haralangkaw na mga kapadean asin mga abugado; iyo, gabos sindang mga abugado nagka-aranggot sa sainda na nagpatotoo kaining mga bagay.
22 Ngonian mayong abugado ni huwes ni halangkaw na pade na may kapangyarihan tanganing kondenaron an siisay man sa kagadanan laen lang kun an saindang kondenasyon pirmado mismo kan gobernador nin kadagaan.
23 Ngonian nagkaigwa nin kadakul sainda na nagpatotoo sa mga bagay mapanungod ki Cristo na pusog an saindang patotoo, na pinagdarakop asin sikretong pinagparapagadan kan mga huwes, na an kaaraman kan saindang pagkagadan dae nakaabot sa gobernador nin kadagaan sagkod pagkatapos kan saindang kagadanan.
24 Ngonian hilnga, ini kontra sa mga leyes nin kadagaan, na an siisay man na tawo dapat na gadanon laen lang kun sinda igwa nin kapangyarihan gikan sa gobernador nin kadagaan---
25 Kun kaya sarong reklamo an nakaabot sa kadagaan nin Zarahemla, pasiring sa gobernador nin kadagaan, kontra kaining mga huwes na iyo an nagkondena sa mga propeta nin Kagurangnan sa kagadanan, na bakong uyon sa ley.
26 Ngonian ini nangyaring naglipas na sinda dinarakop asin dinarara sa atubangan kan huwes, tanganing paghukuman sa krimen na saindang nagkaginibohan, uyon sa ley na ipinagtao kan mga katawohan.
27 Ngonian ini nangyaring naglipas na idtong mga huwes igwa nin kadakul na mga amigo asin kalahi; asin an katadaan, iyo, magin an haros gabos na mga abugado asin mga haralangkaw na mga kapadean, nagkatiripon-tipon an saindang mga sadire na magkasararo, asin nakisumaro sa mga kalahi kaining mga huwes na huhusayon uyon sa ley.
28 Asin sinda naglaog sa sarong tipan an saro para sa iba, iyo, magin idtong tipan na ipinagtao sainda kan luma pa, na an tipan pinagtao asin pinagpamahalaan kan diyablo, na mag-iribahan laban sa gabos na pagkamatanos.
29 Kun kaya sinda nagka-iribahan kontra sa mga katawohan nin Kagurangnan, asin naglaog sa sarong tipan tanganing destrosohon sinda, asin iligtas sinda na nagkasala nin panggagadan gikan sa kapot ni hustisya, na ipagpapataw uyon sa ley.
30 Asin sinda nagkauroyon na ibalewala an ley ain an mga deretso kan saindang banwaan; asin sinda nakipagtipan sa lambang saro na destrosohon an gobernador, asin mag-establisa nin sarong hade sa bilog na kadagaan, na an kadagaan dapat bako nang uyon sa libertad pero dapat na maipa-irarom sa mga hade.

Thursday, May 04, 2006

3 NEPHI TSAPTER 5 

An mga Nephita nagsolsol asin pinagbasulan an saindang mga kasalan--- si Mormon nagsurat sa kasaysayan kan saiyang mga katawohan asin pinagdeklara an daeng kasagkoran na tataramon sa sainda--- an Israel titiriponon gikan sa haloys na pagkawararak.

*******
Asin ngonian hilnga, dae nagkaigwa nin sarong nabubuhay na kalag sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan nin mga Nephita na nagdududa sa pinakasadit na mga tataramon kan gabos na mga banal na propeta na nagtaram; nin huli ta sinda nakakaaram na ini kaipong mangyayari na tanganing an mga ini dapat na mautob.
2 Asin sinda nakakaaram na ini kapakinabangan na si Cristo nag-abot, nin huli sa kadakul na mga senyales na ipinagtao na, uyon sa mga tataramon kan mga propeta; asin nin huli sa mga bagay na nangyaring naglipas na sinda nakakaaram na ini dapat na mangyari na an gabos na mga bagay dapat na mangyaring maglipas uyon sa mga ipinagtaram na.
3 Kun kaya saindang pinagbasulan an gabos nindang kasalanan, asin an saindang mga abominasyon, asin an saindang mga pagngangalunya, asin nagsirbe sa Diyos na may bilog na kahigosan sa aldaw asin sa banggi.
4 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan saindang nagkadarakop an mga tulisan na magin mga prisonero, na tangani baya na mayo ni saro na naka-eskapo an dae nagkagaradan, saindang pinagkunkon an saindang mga prisonero sa prisohan, asin nagkausa na an tataramon nin Diyos maipagbalangibog sa sainda; asin habang may kadakul na nagsosolsol kan saindang mga kasalan asin naglaog sa sarong tipan na dae na nanggad manggadan iyo an binuhian na libre.
5 Pero habang nay kadakul na dae naglaog sa sarong tipan, asin nagpapadagos na igwa nin sikretong mga panggagadan sa saindang mga puso, iyo, habang kadakul na nananagboan na naghahangos paluwas nin mga pananakot laban sa saindang mga katugangan pinagkondena asin pinadusahan na uyon sa ley.
6 Asin kaya saindang pinagpundo sa sainda gabos na mga maririgsok, asin sikreto, asin abominableng mga kombinasyon, na kun saen igwa nin grabeng karigsokan, asin grabe kadakul na mga panggagadan na pinaggibo.
7 Asin kaya an ika-beynte asin duwang taon naglipas na, asin an ika-beynte asin tulong taon man, asin an ika-beynte asin apat, asin an ika-beynte asin lima; asin kaya an ika-beynte asin limang taon naglipas na.
8 Asin nagkaigwa nin kadakul na mga bagay an nangyari na, sa mga mata kan nagkapira, nagin dakulaon asin makangangalason; daeng pagkukulang, na sinda dae gabos maisusurat sa librong ini; iyo, ining libro dae makapaglaman magin sarong sanggatuson na parte kun ano an ginibo sa pag-iriba nin kadakul na mga katawohan sa laog nin beynte asin limang taon;
9 Pero hilnga igwa nin mga rekord na naglalaman kan gabos na mga pangyayari kaining mga katawohan; asin an sarong halipo pero totoong kasaysayan an itinao ni Nephi.
10 Kun kaya ako naggibo kan sakong rekord kaining mga bagay na uyon sa rekord ni Nephi, na ipinag-ukit sa mga lamina na pinag-apud na mga lamina ni Nephi.
11 Asin hilnga, ako an naghimo kan rekord sa mga lamina na sakuyang pinaghimo kan sakuyang sadireng mga kamot.
12 Asin hilnga, ako pinag-apud na Mormon, na pinag-apud sa ngaran nin kadagaan nin Mormon, an kadagaan na kun saen si Alma an nag-establisa kan simbahan sa pag-iriba nin mga katawohan, iyo, an enot na simbahan na pinag-establisa sa pag-iriba ninda pagkatapos kan saindang paglapas.
13 Hilnga, ako sarong disipulo ni JesuCristo, an Ake nin Diyos. Ako pinag-apudan niya tanganing ideklara an saiyang mga tataramon sa pag-iriba kan saiyang mga katawohan, na tangani baya sinda puwedeng magkaigwa nin daeng katapusang buhay.
14 Asin ini nagin kapakinabangan na ako, yaon sa kagustuhan nin Diyos, na an mga pangadyeon ninda na nakaagi na kaidto, na iyo an mga banal na tawo, dapat na mautob uyon sa saindang pagtubod, dapat na gumibo nin sarong rekord kaining mga bagay na nagkaginibohan na---
15 Iyo, sarong rekord kan mga pangyayari na nagyari na gikan pa kaidtong panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem, magin sagkod sa presenteng mga panahon.
16 Kun kaya ako naggibo kan sakuyang rekord gikan sa mga kasaysayan na pinagtao ninda na nagka-erenot sako, hanggan sa pagpoon kan sakuyang mga aldaw;
17 Asin pagkatapos ako naghimo nin sarong rekord kan mga bagay na sakuyang nagkahiriling kan sakong sadireng mga mata.
18 Asin ako nakakaaram na an rekord na sakuyang naggibo sarong husto asin sarong totoong rekord; daeng pagkukulang na igwa nin mga bagay na, na uyon sa samuyang lengguwahe, dae ming gayo naisurat.
19 Asin ngonian ako naghimo nin katapusan kan sakuyang mga sinasabi, na iyo an sakuya, asin magpadagos na itao an kasaysayan kan mga bagay na nangyari na kaidto bago pa man ako.
20 Ako si Mormon, sarong purong angkan ni Lehi. Ako igwa nin rason na magbendisyon sa sakuyang Diyos asin sa sakuyang Tagapagligtas na si JesuCristo, na saiyang pinagdara an samuyang mga ama paluwas sa kadagaan nin Jerusalem, (asin mayong iba na nakakaaram kaini kundi siya sana asin an iba man na saiyang pinagdara paluwas sa kadagaan) asin ta saiyang pinagtao sa sakuya asin sa sakuyang mga katawohan an grabeng kaaraman para sa kaligtasan kan samuyang mga kalag.
21 Nakasegurong siya an nagbendisyon sa harong ni Jacob, asin nagin pano nin pagkaherak sa mga banhi ni Joseph.
22 Asin habang an mga kaakian ni Lehi nagsusunod kan saiyang mga kasugoan saiyang pinagbendisyunan sinda asin pinagpa-asenso sinda uyon sa saiyang mga tataramon.
23 Iyo, asin nakakaseguro na saiya giraray dadarahon an katadaaan kan banhi ni Joseph sa kaaraman nin Kagurangnan nindang Diyos.
24 Asin nakaksegurong habang an Kagurangnan nabubuhay, saiyang titiponon gikan sa apat na rona nin kinaban an gabos na katadaan kan banhi ni Jacob, na nagkawaratak-watak sa kaharayoan kan bilog na lalawgon nin kinaban.
25 Asin habang siya nakipagtipan sa bilog na harong ni Jacob, magin arog kaini an tipan na saiyang ipinakipagtipan sa harong ni Jacob mauutob sa saiyang sadireng panahon, sagkod sa pagtitindog giraray kan bilog na harong ni Jacob sagkod sa kaaraman kan tipan na saiyang ipinakipagtipan sainda.
26 Asin pagkatapos sinda nakakaaram kan saindang Paratubos, na iyo si JesuCristo, an Ake nin Diyos; asin pagkatapos sinda titiponon gikan sa apat na rona kan kinaban paduman sa saindang sadireng kadagaan, na kun saeng sinda nagkaparadpad; iyo, habang an Kagurangnan nabubuhay ini mangyayari. Amen.

Tuesday, May 02, 2006

3 NEPHI TSAPTER 4 

An armada kan mga Nephita nadaog an mga tulisan ni Gadianton--- si Giddianhi nagadan, asin an saiyang karibay, si Zemnarihah, pinagbitay--- An mga Nephita nagpamuraway sa Kagurangnan nin huli kan saindang mga kapangganahan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa ikahuring tapos kan ika-desiotsong taon idtong mga armada kan mga tulisan nag-andam para sa pakigiyera, asin nagpoon na magbaraba asin nagruluwas gikan sa mga burukid-bukid, asin sa luwas kan mga kabukidan, asin sa kakadlagan, asin sa saindang mga pinagkakukutaan, asin sa saindang mga sikretong lugar, asin nagpoon na pagkuruhaon an mga kadagaan, pareho sa may kadagaan nin timog asin sa may kadagaan nin hiraga, asin nagpoon na pagsadirehon an gabos na kadagaan na pinagbarayaan kan mga Nephita asin an mga siyudad na binayaang maalipungaw.
2 Pero hilnga, mayo nin mga mabangis na hayop ni mga hayop na sinisilo duman sa kadagaan na pinagbarayaanan kan mga Nephita, asin daeng masisilong hayop para sa mga tulisan laen lang idtong yaraon sa kakadlagan.
3 Asin an mga tulisan dae mabubuhay laen lang kun yaraon sa kakadlagan, para sa pangangaipo nin pagkakan; nin huli ta an mga Nephita binayaan na an saindang kadagaan na nakatiwangwang, asin pinagtiripon an saindang kakarnerohan asin an saindang mga kabakahan asin an gabos nindang mga pagsasadire, asin sinda yaon sa sarong kahawakan.
4 Kun kaya, dae nagkaigwa nin sarong pagkakataon na an mga tulisan makahab-as asin makakua nin pagkakan, laen lang kun ini mag-abot sa bukas na pakigiyera kontra sa mga Nephita; asin an mga Nephita habang yaon sa sarong kahawakan, asin igwa nin sarong dakulang bilang, asin nakapagreserba para sa saindang mga sadire nin mga pagkakan, asin mga kabayo asin baka, asin mga karnero sa lambang klase, na tanganing sinda puwedeng makapagtagal sa laog nin pitong taon, na sa panahong iyan sinda naglalaom na madestroso na an mga tulisan na mapara sa lalawgon nin kadagaan; asin kaya an ika-desiotsong taon naglipas na.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-desinuwebeng taon na si Giddianhi nakanagbo na ini sarong kapakinabangan na siya dapat na makigiyera kontra sa mga Nephita, nin huli ta mayong ibang paagi na sinda puwedeng makapagtagal laen lang kun sinda makapaghab-as asin maghabon asin manggadan.
6 Asin sinda dae man puwedeng magkalat kan saindang mga sadire sa lalawgon nin kadagaan na tangani baya sinda puwedeng makapagtanom nin mga paroy, na baka na mga Nephita mag-atake sainda asin garadanon sinda; kun kaya si Giddianhi nagtao nin kasugoan sa saiyang mga armada na sa taon na ini sinda dapat na makigiyera laban sa mga Nephita.
7 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nanggad nakigiyera; asin idto nangyari sa ika-anom na bulan; asin hilnga, dakula asin terible an aldaw na sinda nakipaggiyera asin sinda gabos nakabulos na arog sa manera kan mga tulisan; asin sinda igwang sul-ot nin onit kan karnero sa palibot kan saindang mga habayan, asin sinda pinagtinaan nin dugo, asin an saindang mga payo kinalbo, asin sinda may panaklob sa pamayuhan ninda; asin dakula asin terible an hitsura kan mga armada ni Giddianhi, nin huli kan saindang panuklob, asin nin huli kan saindang pinagtinang dugo.
8 Asin ini nangyaring naglipas na an mga armada kan mga Nephita, kan saindang nagkahiriling an hitsura kan armada ni Giddianhi, gabos nagruluhod sa daga, asin nagngayo-ngayo sa Kagurangnan nindang Diyos, na saiyang paligtason sinda asin ingatan sinda paluwas sa mga kamot kan saindang mga kaiwal.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kan an armada ni Giddianhi nagkahiriling ini sinda nagpoon na magkururahaw nin sarong makusog na boses, nin huli kan saindang kaogmahan, nin huli ta saindang pinaghuhuna-huna na an mga Nephita nagruluhod na sa katakutan nin huli sa kangirhatan kan saindang mga armada.
10 Pero sa bagay na ini sinda disganado, nin huli ta an mga Nephita dae nagkatarakot sainda; pero sinda natakot sa saindang Diyos asin naghagad saiya nin proteksiyon; kun kaya, kan an mga armada ni Giddianhi nag-aratake na sa sainda sinda preparado na inatubang sinda; iyo, sa kusog nin Kagurangnan saindang pinag-atubang sinda.
11 Asin an giyera nagpoon kaining ika-anom na bulan; asin dakula asin terible an labanan na nangyari, iyo, dakula asin terible an garadanan na nangyari, grabeng gayo na dae pa nabantog na arog kadakula na sarong garadanan sa pag-iriba kan bilog na mga katawohan ni Lehi magpoon pa kan siya naghale sa Jerusalem.
12 Asin maski na ngani sa mga patakot asin mga sumpa na si Giddianhi iyo an naghimo, hilnga, an mga Nephita an nagdaog sainda, na tangani baya sinda napa-atras gikan sa atubangan ninda.
13 Asin ini nangyaring naglipas na si Gidgiddoni nagsugo na an saiyang armada magralamag sainda sagkod sa mga kasagkoran nin kakadlagan, asin dae ninda paligtason an siisay man na magkahurulog sa saindang mga kamot habang yaon sa dalan; asin kaya saindang pinagralamag sinda asin ginaradan sinda, sagkod sa mga kasagkoran nin kakadlagan, magin sagkod na saindang nautob an kasugoan ni Gidgiddoni.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Gidianhi, na nagtindog asin nakilaban na may bilog na kaisogan, pinaglamag habang siya padulag; asin habang pagal nin huli kan saiyang maigot na pakipaglaban siya inabutan asin ginadan. Asin kaya iyo ini an katapusan ni Giddianhi an tulisan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na an armada kan mga Nephita nagbalik giraray sa saindang lugar nin seguridad. Asin ini nangyaring naglipas na ining ika-desinuwebeng taon naglipas na, asin an mga tulisan dae na nagbalik sa pakigiyera; ni nagbalik pa giraray sa ika-beynteng taon.
16 Asin sa ika-beynte asin enot na taon sinda dae nag-abot sa pakigiyera, pero sinda nag-abot sa gabos na parte na naghahalat nin pagkakataon sa pag-atake sa palibot nin mga katawohan nin Nephi; nin huli ta sinda naghuna na kun saindang ipagrayo an mga katawohan nin Nephi gikan sa saindang mga kadagaan, asin mag-antabay sainda sa kada parte, asin kun saindang putulon sainda an gaobs nindang mga panluwas na mga pribilihiyo, na tangani baya saindang maikausa na sinda maghunod kan saindang mga sadire na mag-uyon na sana kan saindang mga kagustuhan.
17 Ngonian sinda nagnombrar sa saindang mga sadire nin ibang lider, na an pangaran iyo si Zemnarihah; kun kaya si Zemnarihah iyo an nagkausa na an arog kaining pag-atake an dapat na mangyayari.
18 Pero hilnga, iyo lugod ini an nagin bentahe kan mga Nephita; nin huli ta imposibleng gayo para sa mga tulisan na maghalat sa pag-atake nin halawig na panahon tanganing magkaigwa nin anuman na epekto sa mga Nephita nin huli kan saindang grabe na gayong pagkakan na saindang pinagsasaray.
19 Asin nin huli sa kakulangan nin mga pagkakan sa pag-iriba kan mga tulisan; nin huli ta hilnga, sinda naubusan na laen lang kan karne para sa saindang mga pangangaipo, na an karneng saindang nakua sa kakadlagan;
20 Asin ini nangyaring naglipas na an mga layas na mga hayop nagin kadikiton na sana sa kakadlagan na tangani baya an mga tulisan haros magkakagaradan na sa kagutuman.
21 Asin an mga Nephita nagpadagos-dagos an pagmartsa sa aldaw asin sa banggi, asin nag-aatake kan saindang mga armada, asin pinaggagaradan sinda sa paagi nin mga rinibo asin sa paagi nin mga manampulong mga rinibo.
22 Asin kaya ini nagin kamawotan nin mga katawohan ni Zemnarihah na dae ipagdagos an saindang plano, nin huli kan dakulang kapahamakan na nag-abot sainda sa banggi asin sa aldaw.
23 Asin ini nangyaring naglipas na si Zemnarihah nagtao nin kasugoan sa saiyang mga katawohan na dapat sindang mag-atras kan saindang mga sadire gikan sa pag-atake, asin magmartsa pasiring sa pinakatagong mga parte sa kadagaan kan norteng parte.
24 Asin ngonian, si Gidgiddoni na nakakaaram kan saindang plano, asin nakakaaram kan saindang kaluyahan nin huli sa pangangaipo nin pagkakan, asin an kadakulang kapahamakan na nangyari sa pag-iriba ninda, kun kaya saiyang piangpadara paluwas an saiyang armada sa oras nin pagkabanggi, asin pinagputol an dalan kan saindang pag-atras, asin pinagpamugtak an saiyang mga armada sa dalan kan saindang pag-atras.
25 Asin iyo ini an saindang ginibo sa oras nin pagkabanggi, asin nagpadagos kan saindang pagmartsa lampas sa mga tulisan, na tanganing sa pagkaaga, kan an mga tulisan nagpoon na sa pagmartsa, sinda pinag-atake kan mga armada kan mga Nephita pareho sa saindang atubangan asin sa saindang likodan.
26 Asin an mga tulisan na yaraon sa timog pinaggaradan man kan yaon sa saindang mga lugar na inatrasan. Asin an gabos na ining bagay nangyari sa kasugoan ni Gidgiddoni.
27 Asin nagkaigwa nin mga rinibo na nagsuruko kan saindang mga sadire na mga prisonero kan mga Nephita, asin an iba na nagkatarada sainda nagkagaradan.
28 Asin an saindang lider, Zemnarihah, nadakop asin binitay sa sarong kahoy, iyo, magin sa itaas kaiyan hanggan sa siya nagadan. Asin kan sainda na siyang binitay sagkod na siya magadan saindang pinagtumba an kahoy sa daga, asin nagkurahaw nin sarong makusog na boses, na nagsasabi:
29 Lugod an Kagurangnan ipagpreserba an saiyang mga katawohan sa pagkamatunuson asin pagkabanal kan puso, na tanganing sinda ipagkausang magkaturumba sa daga an gabos na nagmamawot na garadanon sinda nin huli sa kapangyarihan asin sikretong mga kombinasyon, magin arog sa tawong ini na napukan sa daga.
30 Asin sinda nag-orogma asin nagkururahaw giraray na may sarong boses, na nagsasabi: Lugod an Diyos ni Abraham, asin an Diyos ni Isaac, asin an Diyos ni Jacob, magprotekta kaining mga katawohan sa pagkamatanos, habang sinda nag-aapod sa pangaran kan saindang Diyos para sa proteksiyon.
31 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-orogma, an gabos bilang saro, nagkarantahan, asin nag-oromaw sa saindang Diyos nin huli sa dakulang bagay na saiyang ginibo para sainda, na pinagpreserba sinda gikan sa pagkahulog sa mga kamot kan saindang mga kaiwal.
32 Iyo, sinda nagkururahaw: Hosana sa Pinakahalangkaw na Diyos. Asin sinda nagkururahaw: Bendisyunan an pangaran nin Kagurangnang Diyos na Makakamhan, an Pinakahalangkaw na Diyos.
33 Asin an saindang mga puso nagdarakula sa kaogmahan, hanggan sa pagtoro nin kadakul na mga luha, nin huli sa kadakulaan nin pagkamarahayon nin Diyos sa pagligtas sainda paluwas sa mga kamot kan saindang mga kaiwal; asin sinda nakakaaram na ini nangyari nin huli kan saindang pagsosolsol asin kan saindang kapakumbabaan na sinda pinagligtas gikan sa daeng katapusan na kapahamakan.

Monday, May 01, 2006

3 NEPHI TSAPTER 3 

Si Giddianhi, an lider nin Gadianton, hinagad na si Lachoneus asin an mga Nephita magsuko na kan saindang mga sadire asinkan saindang mga kadagaan--- si Lachoneus pinagpangaranan si Gidgiddoni bilang an pamayong kapitan kan mga hukbo--- An mga Nephita nagkatiripon sa Zarahemla asin Kasaganaan tanganing idepensa an saindang mga sadire.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na sa ika-desisais na taon gikan sa pag-abot ni Cristo, si Lachoneus, an gobernador nin kadagaan, nakaresibe nin sarong surat gikan sa lider asin an gobernador kaining grupo kan mga tulisan; asin iyo ini an mga tataramon na pinagsurat, na nagsasabi:
2 Lachoneus, pinakanoble asin pinakapamayong gobernador nin kadagaan, hilnga, ako nagsurat kaining surat sa saimo, asin naggibong magtao saimo nin dakulang pag-oomaw na gayo nin huli kan saimong paninindugan, sa pagmamantine kaining saindong pinaghuhuna-huna na saindong karapatan asin libertad; iyo, kamo nanggad naggibong magtindog nin marhay, na garo baga kamo pinagsuportahan sa paagi kan kamot nin sarong Diyos, sa pagdepensa kan saindong libertad, asin kan saindong propriedad, asin kan saindong nasyon, o kaining saindong pinag-apud na gayo.
3 Asin ini baga sarong pagkaherak sa parte ko, pinakanobleng Lachoneus, na ika magin sarong hangal asin mayong kamugtakan sa paghuhuna-huna na kamo makapagtindog kontra sa kadakul na maiisog na mga tawo na yaraon sa irarom kan sakuyang pamumuno, na ngonian naggigibo sa panahon na ini na nagtitindog na may mga armas, asin naghahalat na may dakulang kahaditan para sa tataramon ko--- Magbaba kamo sa mga Nephita asin destrosohon sinda.
4 Asin ako, na nakakaaram kan saindong daeng kasupilan na espiritu, na naprobaran sinda sa batalya nin pakikigiyera, asin nakakaaram kan saindang daeng katapusan na pagka-anggot sa saindo nin huli sa kadakulon na kasalanan na saindong naginibohan sa sainda, kun kaya kun sinda bumaba laban saindo sinda magbibisita saindo na may sayod na kapahamakan.
5 Kun kaya, ako nagsurat kaining surat, sinelyuhan ini kan sakuyang kamot, na nagmamate para sa saindong karahayan, nin huli kan saindong paninindugan sa bagay na pinagtutubodan nindong tama, asin kan saimong nobleng espiritu sa batalya nin pakikigiyera.
6 Kun kaya ako nagsurat sa saimon, nagmamawot na kamo magsuko na sa sakuyang mga katawohan, kan saindong mga siyudad, kan saindong mga kadagaan, kan saindong mga pagsasadire, kesa na sinda magbibisita saindo na may espada asin ta an kapahamakan mag-aabot sa saindo.
7 O sa ibang mga tataramon, ipagsuko nindo an siandong mga sadire samuya, asin makipagsaro samuya asin magin maaram sa samuyang sikretong mga gibo, asin magin sa samuyang mga katugangan na kamo magigin arog sa samuya--- na bako ming esklabo, kundi samuyang katugangan asin mga katuwang kan bilog nyamong pagsasadire.
8 Asin hilnga, ako nanunumpa sa saindo, kun saindong gigibohon ini, na may panunumpa, kamo dae nanggad madedestroso; pero kun dae nindo gigibohon ini, ako nanunumpa saindo na may panunumpa, na sa sunod na bulan ako magsusugo na kan sakuyang mga hukbo na bumaba laban saindo, asin sinda dae mag-uuntok kan saindang kamot asinmayong paliligtason, kundi gagaradanon kamo, asin magtutugot na maghulog an espada sa saindo hanggan sa kamo magka-urubos.
9 Asin hilnga, ako si Giddianhi; asin ao an gobernador kaining sikretong katiriponan ni Gadianton; na an sosyedad asin mga trabaho kaini ako nakaaram na marhay; asin an mga ini kaidto pang lumang panahon asin ini ipinagpamana sa samuya.
10 Asin ako nagsurat kaining surat sa saimo, Lachoneus, asin ako naglalaom na saindong isusuko an saindong kadagaan asin an saindong mga pagsasadire, na mayong pagpapabulos nin dugo, na ining sakuyang mga katawohan puwedeng maibalik sainda an mga karapatan asin an gobyerno, na nagsuhay paharayo gikan saindo nin huli kan saindong pandadaya na dae pagtao sainda kan karapatan kan panggobyerno, asin laen lang na saindong gibohon ini, ako an magbabalos kan saindang mga kaapihan. Ako si Giddianhi.
11 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Lachoneus naresibe ining surat siya grabeng gayo an pagkangalas, nin huli sa kapangahasan ni Giddianhi na naghahagad sa pagsadireng kadagaan kan mga Nephita, asin man sa pagpapatakot sa mga katawohan asin an pagbabalos sa mga kamalian sainda na mayong naresibeng pagkamali, laen lang na sinda ngani iyo an nakapaggibo nin mga kalapasan sa saindang mga sadire sa paagi nin pagsuhay pasiring sainda na mga marurumpot asin abominableng mga tulisan.
12 Ngonian hilnga, ini si Lachoneus, an gobernador, sarong hustong tawo, asin dae natatakot sa mga kahagadan asin mga patakot nin sarong tulisan; kun kaya siya dae nagdangog sa surat ni Giddianhi, an gobernador kan mga tulisan, pero siya nagsugo na an saiyang mga katawohan dapat na maghagad sa Kagurangnan nin kusog laban sa panahon na an mga tulisan bumaba kontra sainda.
13 Iyo, siya nagpadara nin sarong proklamasyon sa bilog na mga katawohan, na saindang tiriponon na magkasararo an saindang mga kababaehan, asin an saindang mga kaarakian, an saindang mga karnero asin an saindang mga kabakahan, asin an gabos nindang mga pagsasadire, laen lang an saindang kadagaan, sa sarong lugar.
14 Asin saiyang pinagkausa na mga muralyadong-kuta an dapat na itugdok sa palibot nida, asin an kusog kaini dapat na grabeng gayo. Asin saiyang pinagkausa na an mga armada, pareho kan mga Nephita asin kan mga Lamanita, o an gabos sainda na pinagbilang na kairiba na kan mga Nephita, dapat na ipagkaag bilang mga bantay sa palibot tanganing magmasid sainda, asin magbabantay sainda laban sa mga parasalakat sa aldaw asin banggi.
15 Iyo, siya nagsabi sa sainda: Habang an Kagurangnan nabubuhay, laen lang na kamo magsosolsol kan gabos nindong kadaendatahan, asin mag-agrangay sa Kagurangnan, kamo daeng pagdududa ililigtas paluwas sa mga kamot kaining mga parasalakat ni Gadianton.
16 Asin grabe kadakula asin makangangalas an mga tataramon asin mga propesiya ni Lachoneus na an mga ini nagkausa nin takot na mag-abot sa gabos na mga katawohan; asin sinda naghimo sa saindang mga sadireng kusog na gibohon na uyon sa mga tataramon ni Lachoneus.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si Lachoneus nagngaran nin mga pinakapamayong kapitan sa bilog na armada kan mga Nephita, tanganing magsugo sainda sa panahon na an mga tulisan magbaraba paluwas sa kaparangan kontra sainda.
18 Asin ngonian an pinakapamayo sa pag-iriba kan gabos na pinakapamayong mga kapitan asin an dakulaon na kumander kan bilog na armada kan mga Nephita pinagngaranan, asin an saiyang pangaran iyo si Gidgiddoni.
19 Ngonian ini iyo an kaugalian sa pag-iriba kan gabos na mga Nephita na magngaran kan saindang pinakapamayong mga kapitan, (laen lang kaidtong mga panahon kan saindang karigsokan) an sarong tawo na may espiritu nin paghahayag asin man nin pagpropesiya; kun kaya, ining Gidgiddoni iyo an sarong bantog na propeta sa pag-iriba ninda, bilang saro man sa pinakapamayong huwes.
20 Ngonian an mga katawohan nagsabi ki Gidgiddoni: Magpangadye ka sa Kagurangnan, asin tuguti kami na magduman sa mga kabukidan asin pasiring sa kaparangan, na kami makikilaban sa mga tulisan asin destrosohon sinda sa saindang mga sadireng kadagaan.
21 Pero si Gidgiddoni nagsasabi sa sainda: An Kagurangnan nagbawal; nin huli ta kun kita magpaduman kontra sainda an Kagurangnan ihuhulog kita pasiring sa saindang mga kamot; kun kaya kita mag-aandam sana kan satuyang sadire sa tahaw kan satuyang mga kadagaan, asin satuyang tiriponon an bilog nyatong armada na magkasararo, asin kita dae magpaduman kontra sainda, pero kita maghahalat hanggan sinda mag-arabot laban satuya; kun kaya habang an Kagurangnan nabubuhay, kun satuya ining gigibohon saiya ihuhulog sinda sa satuyang mga kamot.
22 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-desisiyeteng taon, sa ikahuring tapos kan taon, an proklamasyon ni Lachoneus nakaabot na sa gabos na bilog na lalawgon nin kadagaan, asin saindang pinagkua an saindang mga kabayo, asin an saindang mga karuwahe, asin an saindang kabakahan, asin an bilog nindang mga kakarnerohan, asin an saindang mga kabakahan, asin an saindang butil, asin an bilog nindang pagsadire, asin nagmartsa sa paagi nin mga rinibo asin sa paagi nin mga manampulong mga rinibo, hanggan sinda gabos nakaabot sa lugar na pinagsabi na sinda dapat na magkatiripon kan saindang mga sadire na magkasararo, tanganing idepensa an saindang mga sadire laban sa saindang mga kaiwal.
23 Asin an kadagaan na pinagsabi iyo an kadagaan nin Zarahemla, asin an kadagaan na yaon sa katahawan nin kadagaan nin Zarahemla asin kan kadagaan nin Masagana, iyo, sa linya na yaon sa katahawan kan kadagaan nin Masagana asin kadagaan nin Kalipungawan.
24 Asin nagkaigwa nin grabe kadakul na rinibo na mga katawohan na pinag-apud na mga Nephita, na pinagtiripon an saindang mga sadire na magkasararo sa kadagaan na ini. Ngonian si Lachoneus nagkausa na sinda dapat na magtiripon kan saindang mga sadire na magkasararo sa kadagaan sa may parteng timog, nin huli sa dakulang sumpa na yaon sa kadagaan sa may parteng hiraga.
25 Asin sinda nagkuta kan saindang mga sadire kontra sa saindang mga kaiwal; asin sinda nag-erok sa sarong kadagaan, asin sa sarong hawak, asin sinda natakot sa mga tataramon na pinagsabi ni Lachoneus, na tangani baya sinda nagsosolsol kan gabos nindang mga kasalan; asin sinda nagbugtak kan saindang mga pangadyeon panungod sa Kagurangnan nindang Diyos, na siya magliligtas sainda sa panahon na na saindang mga kaiwal magbaraba na kontra sainda sa pakikigiyera.
26 Asin sinda nagmurondong gayo nin huli kan saindang mga kaiwal. Asin si Gidgiddoni nagkausa na sinda dapat na gumibo nin mga armas na panggiyera sa lambang klase, asin sinda dapat na makusog na may baluti, asin may mga panangga, asin may mga panhabay, na uyon sa manera kan saiyang instruksiyon.

3 NEPHI TSAPTER 2 

Karumputan asin mga abominasyon naglalala sa pag-iriba nin mga katawohan--- An mga Nephita asin mga Lamanita nagkasararo sa pagdepensa kan saindang mga sadire laban sa mga tulisan ni Gadianton--- An nagbalik-loob na mga Lamanita nagin maputi asin pinag-apud na mga Nephita.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kaya naglipas an ika-nobenta asin limang taon man, an mga katawohan nagpoon nang makalingaw sa mga senyales asin mga kangangalasan na saindang nagkadarangog na, asin nagpoon na nagbabawas na nagbabawas sa pagkangalas sa sarong senyal o sa sarong makangangalas na gikan sa langit, na maski na ngani kaini sinda nagpopoon na magin matagas an saindang mga puso, asin bulag na sa saindang mga isip, asin nagpopoon na mayong pagtubod sa gabos na saindang nagkadarangog asin nagkahiriling na---
2 Pinag-eemahinar an ibang daeng kamugtakan na mga bagay sa saindang mga puso, na ini pinagpangyari kan mga tawo asin sa paagi kan diyablo, tanganiang ipagrayo asin madaya an mga puso nin mga katawohan; asin kaya si Satanas an may kapot giraray kan mga puso nin mga katawohan, na sa arog kaini saiyang pinagbuta an saindang mga mata asin pinangenotan sinda na magrayo sa pagtubod na an doktrina ni Cristo sarosng kahunghangan asin sarong daeng kamugtakan na bagay.
3 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagin makusog sa karumputan asin mga abominasyon; asin sinda dae nagtutubod na magkakaigwa pa nin dagdag na senyales o mga kangangalasan sa pinagtao na; asin si Satanas nagparalibot, pinagpapaharayo an mga puso kan mga katawohan, pinagterentaran sinda asin pinagkakausa sinda na gumibo nin darakulang karumputan sa kadagaan.
4 Asin kaya naglipas an ika-nobenta asin anom na taon; asin man an ika-nobenta asin pitong taon; asin man an ika-nobenta asin walong taon; asin man an ika-nobenta asin siyam na taon;
5 Asin man an ika-sanggatos na taon naglipas magpoon sa mga aldaw ni Mosiah, na iyo an hade sa mga katawohan nin mga Nephita.
6 Asin anom na gatos asin siyam na taon an naglipas magpoon na si Lehi naghale sa Jerusalem.
7 Asin siyam na taon an naglipas gikan sa panahon kan an senyal pinagtao na, na pinagsasabi-sabi na sa paagi kan mga propeta, na si Cristo maabot sa kinaban.
8 Ngonian an mga Nephita nagpopoon na mag-isip-isip kan saindang panahon magpoon pa sa peryodo kan an senyal ipinagtao, o magpoon sa pag-abot ni Cristo; kun kaya, siyam na taon na an naglipas.
9 Asin si Nephi, na iyo an ama ni Nephi, na iyo an pinagpa-ingat sa mga rekord, dae na nagbalik sa kadagaan nin Zarahemla, asin dae na nanagboan na kun saen na sa bilog na kadagaan.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan yaon pa sa karumputan, na maski na ngani sa grabeng pagbabalangibog asin pagpopropesiya na ipinagpadara sa sainda; asin kaya naglipas an ika-sampulong taon man; asin an ika-onseng taon man an naglipas sa kadaendatahan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-treseng taon nagpopoon na magkaigwang mga giyera asin pagralaban-laban sa palibot kan bilog na kadagaan; nin huli ta an mga tulisan ni Gadianton nagin kadakul an numero, asin nakagadan nin kadakul na mga katawohan, asin pinagbayaan na sayang an grabe kadakul na mga siyudad, asin pinagkalat an grabe kadakul na kagadanan asin kagulmukan sa bilog na palibot nin kadagaan, asin ini nagin kapakinabangan na an gabos na mga katawohan, pareho na an mga Nephita asin mga Lamanita, dapat na magbitbit nin mga armas laban sainda.
12 Kun kaya, an gabos na mga Lamanita na nagbalik-loob na sa Kagurangnan nakipagsaro sa saindang mga katugangan, an mga Nephita, asin nagkapiriritan, para sa kaligtasan kan saindang mga buhay asin kan saindang mga kababaehan asin kan saindang mga kaarakian, na magkarapot na nin mga armas laban sa mga tulisan na Gadianton, iyo, asin man sa pagmantine kan saindang mga karapatan, asin mga pribilihiyo kan saindang simbahan, asin kan saindang pagsasamba, asin kan saindang katalingkasan asin kan saindang libertad.
13 Asin ini nangyaring naglipas na bago pa an ika-treseng taon na maglipas an mga Nephita pinagpatakot na may sayod na kapahamakan nin huli kaining giyera, na nagin malalang gayo.
14 Asin ini nangyaring naglipas na idtong mga Lamanita na nakipagsaro sa mga Nephita ipinagbilang na sa pag-iriba kan mga Nephita;
15 Asin an saindang sumpa pinaghale na sa sainda, asin an saindang kublit nagin puti na arog sa mga Nephtia;
16 Asin an saindang mga hoben na kalalakehan asin an saindang mga kadaragahan nagin mga magagayong gayo, asin sinda pinagbilang na sa pag-iriba kan mga Nephita, asin pinag-apud nang mga Nephita. Asin kaya nagtapos an ika-treseng taon.
17 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon kan ika-katorseng taon, an giyera sa tahaw kan mga tulisan asin mga katawohan nin Nephi nagpadagos asin nagin malalang gayo; daeng pagkukulang, an mga katawohan ni Nephi nakagana nin bentahe sa mga tulisan, na tangani baya na sinda pinagpadurulag pabalik sa saindang mga kadagaan pasiring sa mga kabukidan asin sa saindang mga sikretong lugar.
18 Asin kaya nagtapos an ika-katorseng taon. Asin sa ika-kinseng taon sinda nag-abot kontra sa mga katawohan nin Nephi; asin ta nin huli sa karumputan kan mga katawohan nin Nephi, asin sa kadakul nindang pag-iiriwal-iwal asin pagbarangayan, an mga tulisan na Gadianton nagpanggana nin kadakul na bentahe sa sainda.
19 Asin kaya nagtapos an ika-kinseng taon, asin kaya an mga katawohan yaraon pa sa estado nin kadakul na mga kasakitan; asin an espada nin kapahamakan iyo an nakabingat sa ibabaw ninda, na tangani baya na sinda nabibingatan nang hahampakon sa paagi kaini, asin ini nin huli kan saindang kadaendatahan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?