<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, January 12, 2005

AN LIBRO NI OMNI 

Omni, Amaron, Chemish, Abinadom, asin Amaleki, sa lambang turno, iyo an nag-iingat kan mga rekord --- Si Mosiah iyo an nakadiskubre kan mga katawohan nin Zarahemla na naggikan sa Jerusalem sa mga aldaw ni Zedekiah --- Siya iyo an hinimong hade na mamamahala sainda --- An mga Mulekita iyo an nakadiskubre ki Coriantumr, an pinakahuri kan mga Jaredita --- Si Hadeng Benjamin iyo an nagribay ki Mosiah --- An mga tawo dapat idulot an saindang mga kalag bilang sarong dulot para ki Cristo.

*******

Hilnga, ini nangyaring naglipas na ako, si Omni, na sinusugo kan sakuyang ama, si Jarom, na ako magsurat nin anuman na bagay sa ibabaw kaining mga lamina, na tanganing ingatan an samuyang tala-angkanan ---
2 Kun kaya, sa sakuyang mga aldaw, ako maggigibo na kamo dapat makanuod na ako nakipaglaban na grabe sa paagi nin espada na tanganing protektahan an sakuyang mga katawohan, an mga Nephita, na mahulog sa mga kamot kan saindang mga kaiwal, an mga Lamanita. Pero hilnga, ako sa sakuyang sadire sarong makasalanon na tawo, asin ako dae nag-utob sa mga katugunan asin mga kasugoan nin Kagurangnan na dapat kuta sakuya mismong naggibo na.
3 Asin ini nangyaring naglipas na ang duwang gatos asin sitenta asin anom na taon an naglipas na, asin kami nagkaigwa nin kadakul na matuninong na panahon; asin kami nagkaigwa nin kadakul na seryosong mga pakikigiyera asin pagpabulos nin dugo. Iyo, asin sa marhay, duwang gatos asin otsenta asin duwang taon na naglipas na, asin ako an nag-ingat kaining mga lamina na uyon sa mga kasugoan kan sakong mga ama; asin ako an nagpamana kan mga ini sa sakuyang akeng lalake na si Amaron. Asin ako an naggibo kan pantapos.
4 Asin ngonian ako, si Amaron, nagsurat nin anuman na mga bagay na dapat kong suraton, na kadikiton sana, sa libro kan sakuyang ama.
5 Hilnga, ini nangyaring naglipas na tulong gatos asin beynteng taon an nakalipas, asin an mas makasalanon na parte kan mga Nephita nagkaderestroso na.
6 Nin huli ta an Kagurangnan dae nagtutugot, na pagkatapos niya sindang pig-akay paluwas sa daga kan Jerusalem asin binantayan asin pinag-ingatan sinda gikan sa pagkahulog sa mga kamot nin saindang mga kaiwal, iyo, siya dae nagtutugot na an mga tataramon dae mangyaring maaraman, na saiyang ipinagtaram sa satuyang mga ama, na nagsasabi na: Habang kamo dae nagsusunod sa sakuyang mga kasugoan kamo dae magin masagana sa daga.
7 Kun kaya, an Kagurangnan nagbisita sainda sa dakulang paghukom; dae magkukulang, saiyang pinagpalaen an matatanos na sinda dae mapapahamak; pero naggibong iligtas sinda paharayo sa mga kamot kan saindang mga kalaban.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sakuyang ginibong itao an mga lamina sa sakuyang tugang na si Chemish.
9 Ngonian ako, si Chemish, iyo an nagsurat kaining kadikit na mga bagay na sakong naisurat, sa parehong libro kan sakong tugang; nin huli ta hilnga, ako nakahiling sa huri na saiyang isinurat, na siya iyo an nagsurat kaini sa saiyang sadireng kamot; asin siya nagsurat kaiyan kan aldaw na siya an nagtao sainda sa sakuya. Asin pagkatapos kaining paagi samuyang iniingatan ang mga rekord, nin huli ta ini nangyaring uyon sa mga kasugoan kan satong mga ama. Asin ako naghimong magtapos.
10 Hilnga, ako, si Abinadom, iyo an akeng lalake ni Chemish. Hilnga, ini nangyaring naglipas na ako nakasaksi nin kadakul na giyera asin pagralaban-laban sa tahaw kan sakuyang katawohan, an mga Nephita, asin an mga Lamanita; asin ako, sa paagi kan sakong sadireng espada, naghimong manguhaan nin mga buhay kan kadakul na mga Lamanita sa pagdepensa kan sakuyang mga katugangan.
11 Asin hilnga, an rekord kaining katawohan naka-ukit sa ibabaw kan mga lamina na iniingatan na kan mga hade, uyon sa mga henerasyon; asin ako nakakaaram na mayong kapahayagan laen lang kaidtong mga naisurat na, ni mga propesiya; kun kaya, tama na an nasusurat. Asin ako an maghimong matapos na.
12 Hilnga, ako si Amaleki, an akeng lalake ni Abinadom. Hilnga, ako magtataram sa saindo nin mga bagay mapanungod ki Mosiah, na ginibong hade sa bilog na daga nin Zarahemla; nin huli ta hilnga, siya na pinapagiromdom nin Kagurangnan na siya dapat magdulag sa daga ni Nephi, asin habang sa kadakul na magdangog sa boses nin Kagurangnan na dapat man maghale paluwas kan daga na kaiba nya, pasiring sa kaparangan ---
13 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang ginibo na uyon sa Kagurangnan na nagsugo saiya. Asin sinda naghale paluwas sa daga pasiring sa kaparangan, kairiba an kadakul na nagdangog sa boses nin Kagurangnan, asin sinda pig-akay sa paagi nin kadakul na mga pagtutukdo asin mga pagpropesiya. Asin sinda padagos na pinapagiromdom sa paagi nin tataramon nin Diyos; asin sinda pinag-aantabayanan sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang kamot, sa lugar na kaparangan hanggan na sinda nakaabot sa daga na inapud na daga nin Zarahemla.
14 Asin sinda nakadiskubre nin sarong mga katawohan, na inapud na katawohan nin Zarahemla. Ngonian, nagkaigwa nin sarong dakulang kaogmahang grabe, nin huli ta an Kagurangnan ipinadara an katawohan ni Mosiah na dara an mga laminang bronse na may laman na rekord kan mga Hudiyo.
15 Hilnga, ini nangyaring naglipas na si Mosiah iyo an nakadiskubre na an mga katawohan nin Zarahemla nagluwas gikan sa Jerusalem sa panahon na si Zedekiah, an hade nin Judah, na dinara paharayo bilang bihag pasiring sa Babilonya.
16 Asin sinda nagparabiyahe sa kaparangan, asin dinarara kan kamot nin Kagurangnan sa paglayag sa darakulang mga tubig, pasiring sa daga kun saen si Mosiah an nakadiskubre sainda; asin sinda nag-erok duman gikan kaidtong oras hanggan sa maabot.
17 Asin sa panahon na si Mosiah iyo an nakadiskubre sainda; sinda nagin grabe an kadakulaan na mga giyera asin seryosong pakipaglaban, asin an saindang mga lengguwahe nagin koraptado; asin mayong dara sa mga rekord ninda; asin sinda nagsikwal sa pagkatawo kan saindang Kaglalang; asin si Mosiah, ni an mga katawohan ni Mosiah, na nakasabot sa sainda.
18 Pero ini nangyaring naglipas na si Mosiah naghimo na sinda tukdoan kan saindang lengguwahe. Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na sinda matukdoan sa lengguwahe ni Mosiah, si Zarahemla nagtao nin sarong tala-angkanan kan saiyang mga ama, uyon sa saiyang memorya; asin sinda nakasurat, pero bako sa mga laminang ini.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nin Zarahemla, asin nin Mosiah, nagin tinukahan na magin saindang hade.
20 Asin ini nangyaring naglipas sa mga aldaw ni Mosiah, na igwa nin sarong dakulaon na gapo na dinarara sa saiya na may mga inukitan sa ibabaw kaini; asin saiyang ginibong mainterpreta an mga nakaukit sa paagi nin regalo asin kapangyarihan nin Diyos.
21 Asin sinda nagtao nin sarong estorya manungod sa sarong Coriantumr, asin an pagkagaradan kan saiyang mga katawohan. Asin si Coriantumr nadiskubre sa paagi kan mga katawohan nin Zarahemla; asin siya nakipag-erok sa kaibahan ninda sa paglipas nin siyam na mga bulan.
22 Ini man nagsambit nin kadikit na mga tataramon mapanungod sa saiyang mga ama. Asin an saiyang naenot na mga magurang nagluwas gikan sa torre, kan panahon na an Kagurangnan pinagbaranga an lengguwahe kan mga katawohan; asin an saindang mga tulang nagkawaratak-watak sa daga pasiring sa hiraga.
23 Hilnga, ako, si Amaleki, ipinangaki sa mga alaw ni Mosiah; asin ako nabuhay na tanganing mahiling an saiyang kagadanan; asin si Benjamin, an saiyang akeng lalake, naghade bilang saiyang karibay.
24 Asin hilnga, ako nakahiling, sa mga aldaw ni hadeng Benjamin, nin seryosong pakikigiyera asin grabeng pagpabulos nin dugo sa tahaw nin mga Nephita asin mga Lamanita. Pero hilnga, an mga Nephita nagin lamang na gayo kesa sainda; iyo, nin huli ta si hadeng Benjamin iyo an nakapagpahale sa sainda paluwas sa daga nin Zarahemla.
25 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpoon na magin sarong gurang; asin, mayo nin banhi, asin may pagkaaram ki hadeng Benjamin magin sarong hustong tawo sa atubangan nin Kagurangnan, kun kaya, ako an magtatao kaining mga lamina pasiring sa saiya, nagpapagiromdom sa gabos na mga tawo na magdulok sa Diyos, an Solong Banal nin Israel, asin nagtutubod sa pagpropesiya, asin sa mga kapahayagan, asin sa pagtutukdo kan mga anghel, asin sa regalo nin pagtataram nin mga dila, asin sa regalo kan pag-interpreta nin mga lengguwahe, asin sa gabos na mga bagay na anas marahay; nin huli ta mayo nin bagay na marhay laen lang kun ini minagikan sa Kagurangnan: asin an bagay na maraot minagikan sa diyablo.
26 Asin ngonian, namumutan kong mga tugang, ako naghimo na kamo dapat na magdulok ki Cristo, na iyo an Solong Banal nin Israel, asin makisumaro sa saiyang kaligtasan, asin an kapangyarihan kan saiyang pagtubos. Iyo, magdulok kamo sakuya, asin idulot an saindong bilog na kalag bilang regalo para sa saiya, asin ipagpadagos an pag-ayuno asin pagpangadye, asin magpakatatag hanggan sa katapusan; asin habang an Kagurangnan buhay ikaw maliligtas.
27 Asin ngonian ako magsasabi nin mga bagay tungkol sa sarong nagkapirang numero na naglakaw pasiring sa kaparangan na tanganing magbalik sa daga ni Nephi; nin huli ta igwa na nin sarong dakulang numero na nagmamawot na masadire ninda an daga bilang saindang kamanahan.
28 Kun kaya, sinda nagralakaw pasiring sa kaparangan. Asin an saindang tagapamayo bilang sarong makusog asin maisog na tawo, asin sarong tiso an liog na tawo, kun kaya siya an nagkausa nin pag-iriwal-iwal sa mga pag-iriba; asin sinda gabos nagkagaradan, puwera lang sa singkuwenta, na yaon sa kaparangan, asin sinda nagbalik giraray sa daga nin Zarahemla.
29 Asin ini nangyaring naglipas na sainda man na iniriba an kadakul na iba pa na igwa nin daradakulang numero, asin sinda nagksararong maglakaw giraray pasiring sa kaparangan.
30 Asin ako, si Amaleki, igwa nin sarong tugang, na nag-iba sa sainda; asin magpoon kaidto dae na akong pagkaaram manungod sainda. Asin ako harani nang gayo magpaduman sa sakuyang lubungan; asin an mga laminang ini napano na. Asin ako naghimo na nin katapusan kan sakuyang pagsasaysay.


AN LIBRO NI JAROM 

An mga Nephita padagos na nagsusunod sa mga ley ni Moises, naglalaom sa pag-abot ni Cristo, asin nag-asenso sa kadagaan --- Kadakul na mga propeta an nagtrabaho na tanganing padagos sindang yaon sa dalan nin katotohanan.

*******

Ngonian hilnga, ako, si Jarom, nagsurat nin kadikit na tataramon na uyon sa mga isinugo kan sakuyang ama, si Enos, na an samuyang tala-angkanan mangyaring maingatan.
2 Asin habang an mga laminang ini mga saradit, asin habang an mga bagay na ini naisurat para sa katuyuhan na karahayan kan satuyang mga katugangan na mga Lamanita, kun kaya, ini kinakaipuhan na gayo na ako magsurat nin kadikit; pero ako dae magsusurat nin mga bagay kan sakuyang pagpopropesiya, nin kan sakuyang mga kapahayagan. Nin huli ta ano pa an maisusurat kong iba pa na mas labaw kan mga sinurat na kan sakuyang ama? Bako daw na sainda nang ipinahayag an plano nin kaligtasan? Ako nagsasabi sa saindo, iyo; asin ini tama na sakuya.
3 Hilnga, ini kapakipakinabang na igwa pang kadakul na dapat gibohon kairiba kaining mga katawohan, nin huli sa katagasan kan saindang mga puso, asin an kabungogan kan saindang mga talenga, asin an kabulagan kan saindang mga kaisipan, asin an katisoan kan saindang mga liog; dae magkukulang, na an Diyos grabe kapano-pano nin pagkamaherakon sa sainda, asin dae ginibo na sinda sighidon gikan sa lalawgon nin daga.
4 Asin igwa nin kadakul sa pag-iriba ta na igwa nin kadakul na mga kapahayagan, nin huli ta sinda bako gabos tiso an mga liog. Asin habang kadakul na bakong tiso an mga liog asin igwa nin pagtubod, igwa nin pakisumaro sa Espiritu Santo, na naghihimong magpapatotoo sa mga kaakian nin mga tawo, na uyon sa saindang pagtubod.
5 Asin ngonian, hilnga, duwang gatos na taon an naglipas na, an mga katawohan ni Nephi nagin mas makusog sa daga. Sainda iniingatan na masunod an mga ley ni Moises asin an aldaw nin pagpahingalo pinabanal para sa Kagurangnan. Asin dae ninda ini binabasang-basang; ni gumibo nin pagtuyaw. Asin an mga ley kan banwaan grabeng gayo an pagka-estrikto.
6 Asin sinda nagkawaratak-watak nin kadakul sa lalawgon nin daga, asin an mga Lamanita man. Asin sinda nagin mas kadakul an numero kesa kan sinda kairiba pa kan mga Nephita; asin sinda namuot sa pangagadan asin nag-iinom nin dugo kan mga hayop.
7 Asin ini nangyaring naglipas na sinda sa kadakul na pagkakataon nag-arabot laban samuya, an mga Nephita, na tanganing makigiyera. Pero an samuyang hade asin an samuyang mga tagapamayo mga makukusog na mga tawo na may pagtubod sa Kagurangnan; asin sinda nagtutukdo sa mga katawohan kan mga dalan nin Kagurangnan; kun kaya, kami nakipaglaban sa mga Lamanita asin pinalayas mi sinda paharayo sa samuyang kadagaan, asin nagpoon na nagpakusog kan samuyang mga siyudad, o sa arin man na lugar kan samuyang kamanahan.
8 Asin kami nagdakul nin grabeng gayo, asin naglakop sa ibabaw nin lalawgon kan daga, asin nagin mga mayayaman na gayo nin mga bulawan, asin mga plata, asin nin mga mahalagang mga bagay, asin nin pinong kaggibohan sa kahoy, sa mga pagharongon, asin nin mga makinarya, asin man nin bakal asin mga tanso, asin nin bronse asin lansang, naggigibo nin anuman na klaseng mga kagamitan, sa lambang gamit sa pagbungkal nin daga, asin mga armas nin pakikigiyera --- iyo, an matarom na puso nin pana, asin an kaaganan; asin an tusok, asin an sibat, asin an gabos na mga preparasyon para sa pakikigiyera.
9 Asin kaya nagin andam sa pagsabat kan mga Lamanita, sinda dae nagin mapanggana laban samuya. Pero an tataramon nin Kagurangnan pirmeng inaaram, na saiyang itinataram sa samuyang mga ama, nagsasabi na: Nin huli ta hanbang kamo padagos na nagsusunod sa sakuyang mga kasugoan kamo magigin ma-asensuhon sa daga.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an mga propeta nin Kagurangnan nagpapagiromdom sa mga katawohan ni Nephi, na uyon sa tataramon nin Diyos, na kun dae ninda susunodon an mga kasugoan, pero mahulog sa pagkakasala, sinda hahampakon na mawara sa lalawgon nin daga.
11 Kun kaya, an mga propeta, asin an mga padi, asin an mga paratukdo, nagtrabaho nin maigot, pirmeng nagpapagiromdom sa bilog na halabang pagpapakasakit na an mga katawohan magin mahigos; nagtutukdo nin ley ni Moises, asin an katuyuhan kun tadaw ta ini ipinagtao; hinihikayat sinda na maglaom sa pag-abot kan Mesiyas, asin magtubod sa saiya na mag-abot na arog baga na siya yaon na. Asin sa arog kaining paagi sinda nagtukdo sa sainda.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sa paggibo kaini sainda sindang pinaharayo sa pagkakadestroso sa ibabaw kan lalawgon nin daga; nin huli ta saindang pinakusog an saindang mga puso sa tataramon, padagos na ipinagpagiromdom sainda pirme an pagsosolsol.
13 Asin ini nangyaring naglipas na duwang gatos asin treynta asin walong taon an nakaagi na --- pagkatapos nin kadakul na mga giyera, asin mga pakikipaglaban, asin mga dae pagkakaintindihan, sa haros kadakul na pagkakataon.
14 Asin ako, si Jarom, dae nagsurat na nin kadakul, nin huli ta an mga lamina saradit sana. Pero hilnga, sakong mga katugangan, kamo puwedeng magbasa sa ibang mga lamina ni Nephi; nin huli ta hilnga, isa ibabaw ninda an mga rekord kan satuyang pakikidigma nakaukit, na uyon sa mga pagsusurat kan mga hade, o sa sainda na naghimong makapagsurat.
15 Asin ako nagtatao kaining mga lamina sa mga kamot kan sakuyang akeng lalake na si Omni, na tanganing sinda maingatan na uyon sa mga kasugoan kan sakuyang mga ama.


Tuesday, January 11, 2005

AN LIBRO NI ENOS 

Si Enos nagpangadye nin may kakusugan asin nagkamit nin kapatawadan kan saiyang mga kasalan --- An boses nin Kagurangnan nag-abot sa laog kan saiyang isip na nagpopromisa nin kaligtasan para sa mga Lamanita sa paabuton na aldaw --- An mga Nephita nagmawot na bawion an mga Lamanita sa saindang aldaw --- Si Enos nag-ogmang gayo sa saiyang Tagapagligtas.

*******

Hilnga, ini nangyaring naglipas na ako, si Enos, nakakaaram na gayo na an sakuyang ama bilang sarong marhay na tawo --- nin huli ta saiya niya akong tinukdoan sa saiyang lengguwahe, asin man sa pangangataman asin pagpapagiromdom nin Kagurangnan --- asin bendisyunan man lugod an pangaran nin sakong Diyos para kaini ---
2 Asin sasabihon ko saindo an manungod sa pakikipaglaban na sakuyang ginibo sa atubangan nin Diyos, bago pa man ako nakaresibe nin kapatawaran kan sakuyang mga kasalan.
3 Hilnga, ako naglakaw na tanganing mangangaso nin mga layas na hayop sa mga kagubatan; asin an mga tataramon na pirme kong nadadangog sa tinataram kan sakuyang ama manungod sa buhay na daeng kasagkuran, asin an kaogmahan kan mga banal, nagsarumsom sa kairaroman kan sakuyang puso.
4 Asin an sakuyang kalag nagutom; asin ako nagluhod sa atubangan kan sakuyang Kaglalang, asin ako nangapudan sa saiya sa makusugon na pangadyeon asin paghahagad para sa sakuyang sadireng kalag; asin sa bilog na kahalawigan kan aldaw ako naggibong nagngangayo-ngayo sa saiya; iyo, asin kan an banggi nag-abot na ako padagos na ipinagkusog an sakuyang boses paitaas na ini nakaabot baya sa mga langit.
5 Asin nagkaigwa nin sarong boses na para sa sakuya, na nagsasabi: Enos, an saimong mga kasalanan pinatawad na saimo, asin ika mabebendisyunan.
6 Asin ako, si Enos, nakakaaram na gayo na an Diyos dae nagpuputik; kun kaya, an sakong pagkakasala pinara na.
7 Asin ako nagsabi: Kagurangnan, paano daw ini nangyari?
8 Asin siya nagsabi sa sakuya: Nin huli sa saimong pagtubod ki Cristo, na dae mo pa kaidto nadangog ni nahiling. Asin kadakul na mga taon an malipas bago pa man siya magpapahiling kan saiyang sadire sa laman; kun kaya, magduman ka na, an saimong pagtubod an naghimo saimo nin kapanoan.
9 Ngonain, ini nangyayring naglipas kan sakuyang madangog an mga tataramon na ini na ako nagpoon na makamate nin sarong pagmamawot para sa karahayan kan sakuyang mga katugangan, an mga Nephita; kun kaya, sakuyang ipinabulos na gayo an bilog kong kalag pasiring sa Diyos nin huli sainda.
10 Asin habang ako yaon sa paghihingoha sa espiritu, dangoga, an boses nin Kagurangnan naglaog sa sakuyang isip giraray, na nagsasabi: Ako magbibisita sa saimong mga katugangan na uyon sa saindang maigot na pagsunod sa sakuyang mga kasugoan. Ako an nagtao sa sainda kaining daga, asin ini sarong banal na daga; asin dae ko isinusumpa ini laen lang kun nangyaring ini igwa nin kadaendatahan; kun kaya, ako magbibisita sa saimong mga katugangan uyon sa sakuyang mga nasabi na; asin an saindang mga paglapas dadarahan ko nin pagkamundo sa ibabaw kan saindang mga sadireng mga payo.
11 Asin pagkatapos na ako, si Enos, nadangog an mga tataramon na ini, an sakuyang pagtubod nagpoon na magin marigon sa Kagurangnan; asin ako nagpangadye sa saiya na may kadakul na halawig na mga paghihingoha para sa sakuyang mga katugangan, an mga Lamanita.
12 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos kong magpangadye asin pagtrabaho sa bilog na pagmamaigot, an Kagurangnan nagsabi sa sakuya: Ako magtatao saimo na uyon sa saimong mga pagmamawot, nin huli sa saimong pagtubod.
13 Asin ngonian hilnga, iyo ini an pagmamawot na sakong pinagmamawot saiya --- na kun ini puwedeng mangyayari, na an sakong mga katawohan, an mga Nephita, mahulog sa pagkakasala, asin sa anuman na paagi na sinda mangyayaring pagrurunuton, asin an mga Lamanita puwedeng mangyayari na dae pagrurunuton, na an Kagurangnang Diyos iyo an mag-iingat kan sarong rekord kan sakuyang mga katawohan, an mga Nephita; na kun ini mangyayari sa paagi nin kapangyarihan nin saiyang banal na kamot, na ini puwedeng mangyayari na ipapahayag sa ibang paabuton na aldaw para sa mga Lamanita, na, kun sakali, sinda puwedeng madara para sa kaligtasan ---
14 Nin huli ta sa presente an samuyang mga paghihingoha nagin mayong kamugtakan na sinda maibalik sa tunay na pagtubod. Asin sinda sa sadire nindang kapahamakan na, kun ini magin posible, saindang idedestroso an samuyang mga rekord asin kami, asin man an gabos na mga tradisyon kan samuyang mga ama.
15 Kun kaya, ako na nakakaaram na an Kagurangnang Diyos nangyayring iyo an nakapagpreserba kan samuyang mga rekord, ako padagos na nagngangayo-ngayo saiya, nin huli ta siya nagsabi sa sakuya: An anuman na bagay na saimong hahagadon na may pagtubod, naniniwala na saimong makakamtan sa pangaran ni Cristo, ika magreresibe kaini.
16 Asin ako may pagtubod, asin ako nagngangayo-ngayo sa Diyos na saiyang ipreserba an mga rekord; asin siya nakipagtipan sa sakuya na saiya ining dadarahon pasiring sa mga Lamanita sa saiyang sadireng tamang panahon.
17 Asin ako, si Enos, an nakakaaram na ini mangyayari na uyon sa tipan na saiyang ginibo; kun kaya an sakuyang kalag nakapagpahingalo.
18 Asin an Kagurangnan nagsabi sakuya: An saimong mga ama nagmawot man sakuya kaining bagay; asin ini mangyayaring magibo sa sainda na uyon sa saindang pagtubod; nin huli ta an saindang pagtubod nagin arog saimo.
19 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na ako, si Enos, nagpasiring sa paglibot sa mga katawohan ni Nephi, nagparapropesiya kan mga bagay na maabot, asin nagparapatotoo kan mga bagay na sakuyang nadangog asin nahiling.
20 Asin ako mapatotoo kan rekord na an mga katawohan ni Nephi naghingoha nin maigot na maibalik an mga Lamanita pasiring sa tunay na pagtubod sa Diyos. Pero an samuyang pagtrabaho nagin mayong kamugtakan; an saindang kaanggutan dae nanggad matanyog, asin sinda pinapangengenotan sa paagi kan saindang maraot na natura na sinda nagin mga mababangis, asin nagin malupiton, asin sarong paha sa dugo na mga katawohan, pano-pano nin idolatriya asin kaatian; nagkakakan nin mga hayop na buhi; nag-eestar sa mga tolda, asin naglalagalag sa palibot nin kaparangan na igwa nin sarong halipot na bahag sa palibot kan saindang mga habayan asin an saindang mga payo inahitan; asin an saindang kakayahan sa pana, asin sa sibat, asin sa patok. Asin kadakul sainda dae nagkakakan kun bakong hilaw na karne; asin sinda padagos na nagmamawot na madestroso kami.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan ni Nephi nagbungkal sa pag-oma kan daga, asin nagtanom nin manlaenlaen na semilyang banhi, asin nin prutas, asin mga kawan nin mga hayop, asin mga kawan nin gabos na kabakahan sa lambang klase, asin mga kanding, asin mga layas na kanding, asin man kadakul na mga kabayo.
22 Asin igwa nin kadakul na mga propeta na kairibahan nyamo. Asin an mga katawohan sarong tiso an liog na mga katawohan, masakit na intindihon.
23 Asin mayo nin ibang bagay kundi karahasan, pagtutukdo asin pagpropesiya nin mga pakikigiyera, asin mga pagralaban-laban, asin mga pagdestroso, asin padagos na pagpapagiromdom sainda nin kagadanan, asin an lawig nin eternidad, asin an mga paghuhukom asin an kapangyarihan nin Diyos, asin gabos na ining mga bagay --- padagos na pinupukaw sinda na tanganing pirmeng may pagkatakot sa Kagurangnan. Ako nagsasabi na mayo nin nagkukulang sa mga bagay na ini, asin sa brabeng kalinawan nin pagtataram, iyo an nagtutulak sainda na magpasiring sa madalion na kapahamakan. Asin pagkatapos kaining manera na ako nagsurat mapanungod sainda.
24 Asin ako nakapagsaksi nin mga giyera sa tahaw nin mga Nephita asin mga Lamanita sa paagi kan sakuyang mga aldaw.
25 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpoon na sa paggurang, asin sanggatos asin sitenta asin siyam na taon an naglipas magpoon kan panahon na an samuyang ama na si Lehi naghale sa Jerusalem.
26 Asin nahihiling ko na ako sa dae mahaloy na panahon mapasiring pababa sa sakuyang lubungan, na ako inatasan sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos na ako kaipuhan na magtukdo asin magpropesiya sa mga katawohan na ini, asin ideklara an tataramon uyon sa katotohanan na yaon ki Cristo. Asin ako nagtukdo kaini sa gabos kong mga aldaw, asin nagin maogmahon kaini na labaw pa sa mga bagay nin mundo.
27 Asin ako sa dae mahaloy mapasiring na man sa lugar nin sakuyang pagpahingalo, na kun saen yaon an sakuyang Kagtubos; nin huli ta ako nakakaaram na sa saiya ako maghihingalo. Asin ako mag-oogma sa aldaw na an sakuyang pagigin mortal masusul-otan nin immortalidad, asin magtitindog sa atubangan niya; pagkatapos mahihiling ko an saiyang lalawgon na may kaogmahan, asin siya magsasabi sa sakuya: Magdulok ka sakuya, ika na paladan, igwa nin sarong lugar na pinag-andam para saimo sa mga mansiyon kan sakuyaang Ama. Amen.


JACOB TSAPTER 7 

Si Sherem nagpasipara ki Cristo, nakipagdiskusyunan ki Jacob, naghagad nin sarong senyal, asin pinadusahan nin Diyos --- An gabos na mga propeta nagparataram manungod ki Cristo asin kan saiyang pagbabayad-sala --- An mga Nephita namuhay kan saindang mga aldaw bilang mga lagalag, ipinangaki sa pagdudusa, asin kina-oongisan kan mga Lamanita.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas pagkatapos nin nagkapirang mga taon an nagka-agi, igwa nin sarong tawo na gikan sa mga katawohan ni Nephi, na an pangaran iyo si Sherem.
2 Asin nangyaring naglipas na siya nagpoon na magtukdo sa mga katawohan, asin nagsasabi sa sainda na dapat mayong Cristo. Asin siya nagpahayag nin kadakul na mga bagay na nakakapaomaw pa sa mga katawohan; asin ini saiyang ginibo na tanganing malampasan niya an doktrina ni Cristo.
3 Asin nagtrabaho nin maigot na tanganing puwede niyang maiharayo an mga puso nin mga katawohan, na nangyari ngani na sa saiyang paggibo naiharayo an kadakul na mga puso; asin siya na nakakaaram sa sakuya, si Jacob, na nagtubod ki Cristo na dapat mag-abot, siya naghanap nin kadakul na oportunidad na siya puwedeng magdulok sakuya.
4 Asin siya may inadalan, na tanganing siya nagkaigwa nin perpektong kaaraman kan lenguwahe kan mga katawohan; kun kaya, siya nakakapaggibong gumamit nin kadakul na pamboboladas, asin mas na kapangyarihan nin pagtataram, na uyon sa kapangyarihan nin diyablo.
5 Asin naglaom na saiyang matatanyog ako gikan sa pagtubod, na maski na ngani sa kadakul na mga kapahayagan asin nin kadakul na mga bagay na sakuyang nasaksihan manungod sa mga bagay na ini; nin huli ta ako tunay na nakahiling nin mga anghel, asin sinda an nagtukdo sa sakuya. Asin man, ako nakadangog nin tingog kan Kagurangnan na nagsasabi sakuya sa saiya mismong tataramon, sa lambang oras-oras; kun kaya, ako dae nanggad matatanyog.
6 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagdulok sa sakuya, asin sa kadunungang ini siya nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Tugang na Jacob, ako naghahanap nin mas na oportunidad na tanganing ako mapupuwedeng makipag-olay saimo; nin huli ta sakuyang nadangog asin man nakaaram na ikaw nagpaparalakaw nin grabe sa palibot, nagbabalangibog kan saimong inaapud na ebanghelyo, o doktrina ni Cristo.
7 Asin saimong nadara an kadaklan kaining mga katawohan na tanganing saindang piglawigaw an tamang dalan nin Diyos, asin dae pinagsusunod an ley ni Moises na iyo an tamang dalan; asin pabagohon an ley ni Moises pasiring sa pagsamba sa sarong nilalang na saimong pinagsasabi na maabot sa kadakul na gatos na mga taon magpoon ngonian. Asin ngonian hilnga, ako, si Sherem nagdedeklara sa saimo na ini sarong blaspemiya; nin huli ta mayo nin tawo an nakakaaram sa mga arog kaining mga bagay; nin huli ta an tawo dae makakapagsabi nin mga bagay na paabuton pa sana. Asin sa arog kaining paagi si Sherem nakipagdiskusyonan laban sa sakuya.
8 Pero hilnga, an Kagurangnang Diyos nagpabulos sa sakuya nin saiyang Espiritu palaog sa sakuyang kalag, kumbaya iyo ini sakuya an naghimo na nagparibong saiya sa haros gabos niyang mga tataramon.
9 Asin ako naghapot sa saiya: Ipinapasipara mong gayo an Cristo na iyo an maabot? Asin siya nagsimbag: Kun igwa nanggad nin sarong Cristo, ako dae magpapasipara saiya; pero ako nakakaaram na mayo nin Cristo, ni kaidto, ni maski noarin pa man.
10 Asin ako naghapot sa saiya: Nagtutubod ka sa mga kasuratan? Asin siya nagsimbag, Iyo.
11 Asin ako nagsabi sa saiya: Kaya ika dae nakakasabot sainda; nin huli ta sinda mismo an nagpapatunay manungod ki Cristo. Hilnga, ako nagsasabi saimo na mayo sa mga propeta an nakapagsurat, nakapagpropesiya, laen lang na sinda nanggad nakapagtaram mapanungod sa Cristong ini.
12 Asin bako lang ini gabos --- ini mismo an ginibong ipinagpahiling sa sakuya, nin huli ta ako an nakadangog asin nakapaghiling; asin ini man ginibong ipinahiling sa sakuya sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu; kun kaya, ako nakakaaram na kun mayo talaga nin pagbabayad-sala na gigibohon para sa gabos an mga tawong nilalang mangyayayring magkakawarara.
13 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi sa sakuya: Magpahiling ka sakuya nin sarong senyal sa paagi kaining kapangyarihan nin Banal na Espiritu, na kun saen ika nanggad mas grabe an pagkaaram.
14 Asin ako nagsabi sa saiya: Siisay man baya ako na iyo an magtentasyon sa Diyos na tanganing maipapahiling ko sana saimo an sarong senyal kan bagay na ikaw mismo may mas naaaraman na ini talagang totoo? Pero ika an nagpapasipara kaini; nin huli ta ika gikan sa diyablo. Dae magkukulang, bako an sakuyang sadireng kagustuhan iyo an mapangyayari; pero kun an Diyos mismo an maghampak saimo, tugutan na iyo ini an sarong senyal sa saimo na siya an may kapangyarihan, pareho sa langit asin sa daga; asin man, na si Cristo maabot. Asin an saimong kagustuhan, O Kagurangnan, iyo an mangyayari, asin bako an sakuya.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kan ako, si Jacob, nakapagtaram na kaining mga tataramon, an kapangyarihan nin Kagurangnan uminabot sa saiya, na iyo an dahilan na siya natumba sa daga. Asin ini nangyaring naglipas na siya inataman sa laog nin kadakul na mga aldaw.
16 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi sa mga katawohan: Magtiripon-tipon kamo sa pagkaaga, nin huli ta ako magagadanan na; kun kaya, ako nagmamawot na makipag-olay sa mga katawohan bago pa man ako magagadan.
17 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagkaaga an kadaklan nagkatiripon-tipon; asin siya nagtaram nin malinaw sa sainda asin saiyang pinahimutikan an mga bagay na saiyang ipinagtutukdo sainda, asin ipinagkumpisal si Cristo, asin an kapangyarihan kan Espiritu Santo, asin an mga pagtutukdo kan mga anghel.
18 Asin siya nagtaram nin malinaw sainda, na siya nangyaring nadaya sa paagi nin kapangyarihan kan diyablo. Asin siya nagtaram manungod sa impyerno, asin kan eternidad, asin kan daeng katapusan na kapadusahan.
19 Asin siya nagsabi: Ako natatakot nin huli ta ako nakagibo nin daeng kapatawaran na kasalanan, nin huli ta ako nagputik sa Diyos; nin huli ta ako nagpasipara sa Cristo, asin nagsabi na ako nagtutubod sa mga kasuratan; asin sinda man nanggad tunay na nagpapatotoo sa saiya. Asin nin huli ta ako talaga nagputik sa Diyos dakulang gayo an sakuyang katakutan na an mga nangyari sako magigin makakangorongirhat; pero ako nagkukumpisal sa Diyos.
20 Asin ini nangyaring naglipas na kan siya nakapagsabi na kan mga tataramon na ini siya dae na nakapagtaram nin kadakul pang iba, asin saiyang itinao paitaas an saiyang espiritu.
21 Asin kan an kadaklan nakapagsaksi na siya nagtaram kaining mga bagay habang bago pa man siya pinagbawian nin buhay, sinda grabeng gayo an pagkangalas; na kun kaya an kapangyarihan nin Diyos nagbaba sa sainda, asin sinda pinangibabawan na tanganing sinda nagkaturumba sa daga.
22 Ngonian, an bagay na ini nakakapagpaogma sa sakuya, si Jacob, nin huli ta ako an naghagad kaini sa sakuyang Ama na yaon sa langit; nin huli ta saiyang dinangog an sakuyang pag-apud asin sinimbar an sakuyang pangadyeon.
23 Asin ini nangyaring naglipas na an katuninongan asin an pagkamuot sa Diyos naibalik giraray sa mga katawohan; asin sinda nagparahanap gikan sa mga kasuratan, asin dae na nagdangog sa mga tataramon kaining makasalanon na tawo.
24 Asin ini nangyaring naglipas na kadakul na mga kapaagihan an giniribo na tanganing akoon giraray asin maibalik an mga Lamanita sa pagkakaaram kan katotohanan; pero an gabos na ini nagin kasayangan, nin huli ta sinda na-oogma sa mga pakikigiyera asin sa pagpapabulos nin dugo, asin ta sinda igwa nin daeng katapusan na kaongisan laban samuya, an saindang mga katugangan. Asin sinda nagmawot sa paagi nin kapangyarihan kan saindang mga armas na kami destrosohon padagos.
25 Kun kaya, an mga katawohan ni Nephi naggibong magpakusog laban sainda na magkaigwa nin mga armas, asin magkaigwa nin bilog na saindang kusog, na may pagtitiwala sa Diyos asin iyo an gapo kan saindang kaligtasan; kun kaya, sinda sa ngonian, nagin mga mapangganang paralaban kan saindang mga kaiwal.
26 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Jacob, nagpoon nang magin gurang; asin an rekord kaining mga katawohan na pinag-iingatan sa ibang mga lamina ni Nephi, kun kaya, tatapuson ko ining rekord, magsasabi na ako nagsurat uyon sa karahayan kan sakuyang kaaraman, sa paagi nin pagsasabi na an panahon naglipas samuya, asin man an samuyang mga buhay naglipas na arog samuya nin sarong pangiturugan, na kami bilang sarong matuninong asin sarong relihiyosong mga katawohan, mga lagalag, na itinapok paluwas gikan sa Jerusalem, na ipinangaki sa makuniot na pagdudusa, sa sarong kaparangan, asin kinakaongisan kan samuyang mga katugangan, na iyo an nagkausa nin mga giyera asin mga pagralaban-laban; kun kaya, kami nagmumundong gayo sa samuyang mga aldaw.
27 Asin ako, si Jacob, nahiling na ako sa dae mahaloy mapasiring na man sa sakuyang lubungan; kun kaya, ako nagsasabi sa sakuyang akeng lalake na si Enos: Kuahon mo an mga laminang ini. Asin ako nagsabi saiya kan mga bagay na an sakuyang tugang na si Nephi ipinagsugo sakuya, asin siya nagpromisa na magin masinunod-sunod kan mga kasugoan. Asin ako nagtatapos kan sakuyang pagsusurat sa ibabaw kaining mga lamina, na an mga nasusurat kadikiton sana; asin sa mambabasa ako mapaaram na, naglalaom na kadakul sa sakuyang mga katugangan an mapupuwedeng makabasa kan sakuyang mga tataramon. Mga katugangan ko, adiyos.


JACOB TSAPTER 6 

An Kagurangnan iyo an magbabawi kan Israel sa mga huring aldaw --- Pagkatapos an mundo susuloon nin kalayo --- An mga tawo kaipuhan na magsuod ki Cristo na tanganing malikayan an danaw nin kalayo asin asupre.

*******

Asin ngonian, hilnga, mga tugang ko, habang ako nagsasabi saindo na ako magpopropesiya, hilnga, iyo ini an sakuyang propesiya --- na an mga bagay na ining propetang si Zenos nagsabi, mapanungod sa harong nin Israel, na kun sane saiyang ipinag-arog sinda sa sarong ataman na olibong kahoy, kaipuhan na seguradong maglipas.
2 Asin an aldaw na saiyang ibibingat an saiyang kamot sa ikaduwang pagkakataon na tanganing mabawi niya an saiyang mga katawohan, iyo an aldaw, iyo, na sa huring pagkakataon, na an mga surugoon nin Kagurangnan nangengenotan sa saiyang kapangyarihan, na pangatamanan asin magpungos kan saiyang tanuman; asin pagkatapos kaiyan an katapusan magpapadagos na maabot.
3 Asin mas paladan kamo na nagtrabaho nin maigot sa sakuyang tanuman; asin mas grabe an sumpa sa sainda na itatapok paluwas sa saindang sadireng lugar! Asin an kinaban mangyayaring susuloon nin kalayo.
4 Asin gurano baya kamaherakon an satuyang Diyos para sa satuya, nin huli ta saiyang nagigiromdoman an harong nin Israel, magpoon pareho sa mga ugat asin mga sanga; asin saiyang pinagbingat an saiyang mga kamot para sa sainda sa bilog na kalawigan nin aldaw; asin sinda sarong tiso an liog asin sarong mapagpalangkaw na katawohan; pero habang may kadakul pa na dae pinatagas an saindang mga puso mangyayaring maliligtas pasiring sa kahadean nin Diyos.
5 Kun kaya, mga namumutan kong katugangan, ako nakikiolay saindo sa malumanay na tataramon na kamo magsolsol, asin magdulok na pano nin katuyuhan sa puso, asin mangaputan sa Diyos habang siya nangangaputan sa saindo. Asin habang an saiyang kamot nin pagkaherak nakaunat paatubang sa saindo sa kaliwanagan nin aldaw, dae nindo pagpatagason an saindong mga puso.
6 Iyo, ngonian, kun saimong madadangog an saiyang boses, dae nindo pagpatagason an saindong mga puso; nin huli ta ano baya an rason ta kamo magagadan?
7 Nin huli ta hilnga, pagkatapos na kamo pinangatamanan sa paagi kan marhay na tataramon nin Diyos sa bilog na kaliwanagan nin aldaw, kamo daw magbubunga nin mararaot na prutas, na tanganing kamo pupurutulon asin itatapok pasiring sa kalayo?
8 Hilnga, saindo daw isisikwal an mga tataramon na ini? Saindo daw isisikwal an mga tataramon kan mga propeta; asin saindo daw isisikwal an gabos na mga tataramon na nagsasabi manungod ki Cristo, pagkatapos nin mas kadakul na isinabi manungod saiya; asin ipagpasipara an marhay na tataramon ni Cristo, asin an kapangyarihan nin Diyos, asin an regalo nin Espiritu Santo, asin magkamit nin Banal na Espiritu, asin himohon an sarong pagtutuya-tuya sa dakulang plano nin kaligtasanm na ipinagpahayag na para sa saindo?
9 Nakakaaram daw kamo na kun saindong gigibohon an mga bagay na ini, na an kapangyarihan nin kaligtasan asin kan pagkabuhay-liwat, na yaon ki Cristo, iyo an magdadara saindo na magtindog na igwa nin pagkasupog asin makangorongirhat na pagkakasala sa atubangan kan hukuman nin Diyos?
10 Asin uyon sa kapangyarihan nin hustiasya, nin huli ta an hustisya dae puwedeng maipagpasipara, kaipuhang gayo na kamo mapaduman pasiring sa danaw nin kalayo asin asupre, na kun saen an laad dae mapupundo, asin kun sane an aso minapaitaas nanggad na daeng sagkud asin kasagkuran, na an daw nin kalayo asin asupre iyo ang daeng tapos na kapadusahan.
11 O kaya, mga namumutan kong katugangan, magsolsol na kamo, asin maglaog sa hayakpit na pintuan; asin magdagos sa sarong dalan na sadit, hanggan sa kamo magkakaigwa nin buhay na daeng katapusan.
12 O dapat kamong magin madunong; ano pa daw an iba ko pang masasabi?
13 Sa pagtatapos ko, ako magpapaaram na saindo, hanggan sa kamo mahiling ko sa atubangan nin marahayon na hukuman nin Diyos, na kun saen an hukuman na ini iyo an maghahampak kan mga makasalanon na may makangorongirhat na pagkakilhag asin pagkatakot. Amen.


Monday, January 10, 2005

JACOB TSAPTER 5 

Si Jacob nagtaram para ki Zenos mapanungod sa talinghaga kan ataman asin layas na kahoy na Olibo --- Sinda siring sa kaagidan kan Israel asin kan mga hentil --- An pagkawaratak-watak asin pagkatiripon-tipon kan Israel ipinagladawan --- Mga palatandaan ginibo para sa mga Nephita asin mga Lamanita asin kan bilog na pagharongon nin Israel --- An mga hentil ihuhugpong sa Israel --- Mangyayari na an olibohan susuloon.

*******

Hilnga, mga tugang ko, dae daw nindo nagigiromdoman an nabasa nang mga tataramon nin propetang si Zenos, na saiyang itinaram sa harong nin Israel, na nagsasabi:
2 Magdangog kamo, o harong nin Israel, asin dangoga an sakuyang mga tataramon, na sarong propeta nin Kagurangnan.
3 Nin huli ta hilnga, ini sinabi nin Kagurangnan, ipapareho ko kamo, o harong nin Israel, arog kan sarong ataman na kahoy na olibo, na kinua nin sarong tawo asin inataman niya sa saiyang tanoman; asin ini tuminalubo, asin nagin magurangon, asin nagpoon nang maglapa.
4 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagsadire kan tanoman nagpasiring duman, asin saiyang namasdan na an saiyang olibong kahoy nagpoon na sa pagkalapa; asin siya nagsabi: Ako an an magpupungos kaini, asin magkakalot sa palibot, asin abonohan ini, na sakali ini puwedeng magsupang nin bago asin lumbod na mga sanga, asin ini dae magagadan dagos.
5 Asin ini nangyaring naglipas na saiya ining pinagsagad, asin pinagkalutan ini sa palibot, asin inabonohan ini uyon kan saiyang ipinangako.
6 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin kadakul na aldaw ini nagpoon nang magsupang nin garo sadit, bago asin lumbod na mga sanga; pero hilnga, an pinaka-ibabaw kaini nagpoon nang maglapa.
7 Asin ini nangyaring naglipas na an may Kagsadire kan tanoman nahiling ini, asin siya nagsabi sa saiyang surugoon: Nakakamundo para sakuya na ako mawawaraan kan kahoy na ini; kun kaya, lakaw asin mangalap nin mga sanga gikan sa sarong layas na kahoy na olibo, asin darahon mo digde sa sakuya; asin satuyang haharaleon idtong mga poon nin mga sanga na nagpopoon nang nagkakaaralang, asin satuya sindang isusugba sa kalayo na tanganing sinda magkakasurulo.
8 Asin hilnga, sinabi nin Kagurangnan kan tanuman, ako magdadara nin kadakul kaining mga bago asin lumbod na mga sanga, asin ako an maghuhugpong sainda na uyon sa anumang bagay na kagustuhan ko; asin ini mayo na ning halaga na kun ini kaipuhan mangyari na ang ugat kaining kahoy magadan, ako naghimong magsaray nin bunga kaini para sa sadire ko; kun kaya, ako magkukua kaining mga bago asin lumbod na mga sanga, asin ako an maghuhugpong sa arin man sainda na ginugusto ko.
9 Kuroahon mo an mg asanga kan layas na olibong kahoy, asin ihugpong mo sinda, bilang mga karibay kan mga ini; asin ining sakuyang hinarale isusugba ko sa kalayo asin suruloon sinda, na tanganing dae na sinda magtaralubo pa sa lugar kaining sakuyang tanuman.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an surugoon nin Kagurangnan kan tanuman ginibo an uyon sa tataramon nin Kagurangnan kan tanuman; asin ipinaghugpong niya an mga sanga kan mga layas na olibong kahoy.
11 Asin an Kagurangnan nin tanuman nagsugo na ini ikalot sa palibot, asin pagpungusan, asin atamanon, na sinasabi sa saiyang surugoon: Ini makakakulog sa boot ko na mawawara sakuya an kahoy na ini; kun kaya, na baka laman sakuyang maipreserba an mga ugat kaini na tanganing sinda dae magagadan, na tanganing sakuya sindang maipreserba para sakuya, kaya ginibo ko an bagay na ini.
12 Kun kaya, maglakaw ka sa dalan; bantayan mo an kahoy, asin atamanon ini, na uyon sa sakuyang mga tataramon.
13 Asin an mga ini itatanom ko sa pinakapurong parte kan sakuyang olibohan sa arin man na parte na ginusto ko, ini mayong halaga para saimo; asin ako maggigibo kaini na tanganing maipreserba ko para sakuya an natural na mga sanga kan kahoy; asin man, na ako makapag-ani nin bunga kainin pag-abot nin anihan, para man sakuya; nin huli ta ini makakakulog sa boot ko na mawawara an kahoy na ini asin an saiyang mga bunga.
14 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nin olibohan nagpadagos kan saiyang naitaram, asin tinago an mga natural na mga sanga kan apamadong kahoy na olibo sa pinakapurong mga parte kan olibohan, an iba sa saro asin an iba laen man, na uyon sa aiyang kagustuhan asin kaogmahan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na sarong halabang panahon an uminagi, asin an Kagurangnan nin olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Madya, magduman kita sa olibohan, na tanganing magtrabaho kita sa olibohan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan, asin man an surugoon, nagpasiring sa olibohan para magtrabaho. Asin ini nangyaring naglipas na an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Hilnga, masdan mo digde; hilnga an kahoy.
17 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagmasid asin nahiling an kahoy kun saen an mga sanga kan layas na olibo ipinaghugpong; asin ini nagin marambong asin nagpoon nang magbunga nin prutas. Asin saiyang nahiling na ini marahayon asin an bunga kaini naarog sa natural na prutas.
18 Asin siya nagsabi sa saiyang surugoon: Hilnga an mga sanga kan layas na kahoy iyo an nagpupugol kan hamog kan ugat kaini, na tanganing an ugat kaini iyo an nagtatao nin grabeng kakusugon; asin nin huli kan grabeng kakusugan kan ugat kaini an layas na mga sanga nagbunga nin marhay na bunga. Ngonian, kun dae ta ipinaghugpong an mga sangang ini, an kahoy kuta na nagadan na. Asin ngonian, hilnga, ako mag-aani nin kadakul na prutas, na an kahoy mismo iyo an nagbunga; asin an bunga mismo sakuyang sasarayon pagkatapos nin anihan, para sa sadire ko man sana.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Madya, magduman kita sa pinakapurong parte kan olibohan, asin hilngon ta kun an mga natural na sanga kan kahoy dae man nagbunga nin kadakul na prutas, na tanganing ako magsasaray kan bunga kaini pagkatapos kan anihan, para sa sadire ko man sana.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpasiring duman sa lugar kun saen ipinagtao kan amo an mga natural na mga sanga kan kahoy, asin siya nagsabi sa surugoon: Hilnga an mga ini; asin saiyang nahiling an enot na ini nagbunga nin kadakul na prutas; asin saiya man nahiling na ini marhay. Asin siya nagsabi sa surugoon: Kuahon an prutas na iyan asin sarayon ini hanggan sa pagtapos nin anihan, na tanganing sakuyang maisaray an mga ini para sa sadire ko man sana; nin huli ta hilgan, an sabi nya, sa arog kaining haloy na panahon na sakuya ining inataman, asin ini nagbunga nin kadakul na prutas.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Paanong nangyari na naitanom mo an kahoy na ini digde, o an sangang ini kan kahoy? Nin huli ta hilnga, iyo ini an pinakamaluyang parteng lugar kan saimong olibohan.
22 Asin an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiya: Dae mo ako pagtukdoan; aram ko na iyo ini an sarong maluyang parte kan daga; kun kaya, ako nagsasabi saimo, ako an nag-ataman kaini sa haloy na panahon, asin saimong gayong nahihiling na ini nagbunga nin kadakul na prutas;
23 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Masdan mo digde; hilnga ako nagtanom pa man nin ibang sanga kan kahoy; asin ika nag-aaram na gayo na an lugar na ini iyo an maluya-luya kesa sa enot. Pero, hilnga an kahoy, ako an nag-ataman kaini sa haloy na panahon, asin ini nagbunga nin kadakul na prutas; kaya, tiripuna ini, asin saraya hanggan sa pagtapos kan anihan, na ako an puwedeng magpreserba kaini para sa sadire ko man sana.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi giraray sa saiyang surugoon: Magmasid ka daw digde, asin hilnga an ibang sanga man, na sakuyang itinanom, hilnga na tanganing sakuya man ining maataman, asin ini nagbunga nin kadakul na prutas.
25 Asin siya nagtaram sa surugoon: Magmasid ka digde asin hilnga an huri. Hilnga, ini an sakuyang itinanom sa marhay na lugar kan daga; asin ako an nag-ataman kaini sa haloy na panahon, asin saro sanang parte kan kahoy an nagbunga nin inataman na prutas, asin an iba man na parte kan kahoy nagbunga nin layas na bunga; hilnga, ako an nag-ataman kaining kahoy arog man sa iba.
26 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Haraleon mo an mga sanga na dae nagbunga nin marhay na prutas, asin inarapon sinda sa kalayo.
27 Pero hilnga, an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Purunguson ta ini, asin magkalot sa palibot kaini, asin atamanon ta ini sa sarong halipot na panahon na baka baya ini makapagbunga pa nin marhay na prutas para saimo, na tanganing maisaray mo sinda hanggan sa katapusan kan pag-ani.
28 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan asin an surugoon nin Kagurangnan kan olibohan inataman an gabos na prutas kan olibohan.
29 Asin ini nangyaring naglipas na sarong halawig na panahon an nag-agi, asin an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Madya, magduman kita sa olibohan, na tanganing magtrabaho giraray sa olibohan. Nin huli ta hilnga, an oras nagrarani na, asin an katapusan madali nang mag-abot; kun kaya, ako kaipuhan nang mag-ani sa panahon nin anihan, para sa sakuya mang sadire.
30 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan sa olibohan asin an surugoon nagpasiring sa olibohan asin sinda nagduman sa kahoy na an natural na mga sanga pinagharale, asin sinalidahan kan mga layas na sanga na ipinaghugpong kaini; asin hilnga an gabos na klaseng mga bunga iyo an namurulupot sa kahoy.
31 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagnamit kan prutas, lambang klase uyon kaining bilang. Asin an Kagurangnan nin olibohan nagsabi: Hilnga, sa halawig na panahon na ginibo tang atamanon an kahoy na ini, asin ako nakapagtipon para sa sadire hanggan sa katapusan kan tig-ani nin kadakul na prutas.
32 Pero hilnga, sa oras na ini nagbunga nin kadakul na prutas, asin mayo ni saro kaini an marhay. Asin hilnga, nagka-igwa nin kadakul na klase nin bungang maraot; asin ini daeng pakinabang sakuya, maski na ngani kita naghingohang magtrabaho; aisn ngonian ako namumundong gayo nin huli ta kaipuhan na gayong mawawara sakuya an kahoy na ini.
33 Asin an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa surugoon: Ano an satuyang gigibohon sa kahoy na ini, na tanganing ako makapagsaray giraray nin marhay na bunga gikan kaini para sa sadire ko man sana?
34 Asin an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Hilnga, nin huli ta saimong ipinaghugpong an mga sanga kan layas na olibong kahoy saindang napangatamanan an mga ugat kaini, na sinda nabuhay asin sinda dae napara; kun kaya ikaw mismo an nakapaghiling na sinda ngonian napamarhay.
35 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurnangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: An kahoy daeng pakinabang sa sakuya, asin an mga ugat kaini daeng pakinabang sa sakuya habang ini nagbubunga nin maraot na prutas.
36 Dae man nagkukulang, ako nag-aaram na an mga ugat marhay, asin para sa sakuyang pansadireng katuyuhan sakuya sindang naipreserba; asin nin huli ta sa saindang kakusugan sinda ngonian nagbunga gikan sa layas na mga sanga, nin marhay na prutas.
37 Pero hilnga, an mga layas na sanga nagdarakula asin nagsalida na sa mga ugat kaini; asin nin huli ta an mga layas na sanga iyo an nakapagsalida sa mga ugat kaini nagbunga nin kadakul na maraot na bunga; asin nin huli ta ini nagbunga nin kadakul na maraot na bunga saimo mismong nahihiling na ini nagpoon nang magagadan; asin ini sa madaliong panahon magigin mga hinog, na ini puwedeng maisugba sa kalayo, laen lang kun kita maghingohang gumibo nin anuman na bagay na tanganing ini puwedeng maipreserba.
38 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Magpasiring kita sa pinakapurong mga parte kan olibohan, asin hilngon ta kun an mga natural na mga sanga nagbunga man nin maraot na prutas.
39 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpasiring duman sa pinakapurong mga parte kan olibohan. Asin ini nangyaring naglipas na saindang nahiling na an prutas kan natural na mga sanga nagin koraptu man; iyo, an enot asin an panduwa asin man an pinakahuri; asin sinda gabos nagin mga koraptu.
40 Asin an layas na bunga kan pinakahuri iyo an nakapagsalida kaidtong parte kan kahoy na nagbunga nin marhay na prutas, maski na ngani na an sanga nagin alang na asin nagadan.
41 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagluha, asin nagsabi sa surugoon: Ano pa daw an sakuyang magiginibong iba para sa sakuyang tanuman?
42 Hilnga, kaidto ko pa aram na an gabos na bunga kan olibohan, laen lang kan mga ini, nagin mga maraot. Asin ngonian, an mga ini na kaidto nagbubunga nin marahay-rahay na bunga nagin man mga maraot; asin ngonian an gabos na kahoy kan sakuyang tanuman dae nang pakinabang laen lang kun ini purutulon asin igatong sa kalayo.
43 Asin hilnga ining pinakahuri, na sanga nagin alang na, na ako mismo an nagtanom sa sarong magayon na parte nin daga; iyo, maski ini na iyo an sakuyang pinakapinili para sakuya na pinalaen sa gaobs na parte kan daga nin sakuyang tanuman.
44 Asin saimong nahiling na ako mismo an nagpurutol kaidtong nagpurungot na tanom sa lugar na ini, na tanganing maitanom ko an kahoy na ini bilang karibay.
45 Asin saimong nahihiling na an sarong parte kaini nagbunga nin marhay na bunga, asin an sarong parte kaini nagbunga man nin layas na prutas; asin nin huli ta dae ko hinawanan an mga sanga kaidto asin isusugba kuta na sa kalayo, hilnga, sinda an nagribay kan marhay na sanga na tanganing ini magka-aralang.
46 Asin ngonian, hilnga, maski na ngani sa gabos na pag-aataman na satuyang ginibo sa olibohan ko, an mga kahoy kaini nagin mga lapa, na tanganing sinda dae nagbunga nin marhay na prutas; asin an mga ini na piglaoman kong maipreserba, na tanganing makapagbunga nin prutas pag-abot nin tig-ani, para sa sakuyang sadire. Pero, hilnga, sinda nagin arog man kan mga layas na olibong kahoy, asin sinda dane mga pakinabang kundi paralubdon asin igatong sa kalayo; asin ini nakapagpamundo sakuya na mawawara sakuya sinda.
47 Pero ano pa daw an sakuyang magiginibong iba sa sakuyang tanuman? Nagpabaya daw an sakuyang kamot, na ako dae nakapag-ataman kaini? Dae, ako an nag-ataman kaini, asin ako an nagkalot sa palibot kaini, asin ako an naghawan kaini, asin ako an nag-abono kaini; asin sakuyang ipinagbingat an sakuyang kamot haros sa bilog na kalawigan nin aldaw, sakuyang kamot haros sa bilog na kalawigan nin aldaw, asin nin huli ta an katapusan naghaharani nang gayo. Asin ini nakapagpamundong gayo sakuya na dapat kong purutulon an gabos na kahoy kan sakuyang tanuman, asin igatong sinda sa kalayo na tanganing sinda magksurulo. Siisya daw ining naggibo nin karaotan sa sakuyang tanuman?
48 Asin ini nangyaring naglipas na an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Bako daw na sa kalangkawan kan samong olibohan --- an an mga sanga kaini iyo an nakapagribay kan mga ugat na marhay? Asin nin huli ta an mga sanga iyo an nagribay kaini; hilnga sinda nagdarakula nin mabilison kesa kakusugan kan mga ugat, kinukua an kusog na gikan man sana sainda. Hilnga, ako nagsasabi, bako daw na iyo ini an dahilan kun tadaw ta an mga kahoy kan saimong olibohan nangyaring nagin mga lapa?
49 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Madya magduman kita asin paraludon ta an mga kahoy kan olibohan asin igatong ta sa kalayo, na tanganing sinda dae makapagpurungot sa daga kan sakuyang tanuman, nin huli ta ako ang naggibo kan gabos. Ano pa da an sakuyang magiginibong iba para sa sakuyang tanuman?
50 Pero, hilnga, an surugoon nagsabi sa Kagurangnan kan olibohan: Pabayaan na nguna an mga ini sa kadikit na panahon.
51 Asin an Kagurangnan nagsabi: Sige, pabayaan ko nguna na an mga ini sa kadikit napanahon, nin huli ta makulog na marhay sa book ko na mawawara sakuya an mga kahoy sa sakuyang olibohan.
52 Kun kaya, magkua kita nin mga sanga kaining sakuyang itinanom sa mga pinakapurong parte kan sakuyang tanuman, asin satuya sindang ihugpong sa kahoy kun saen sinda naggikan; asin satuyang haleon sa kahoy idtong mga sanga na an prutas grabeng gayo an pait, asin ihugpong an mga natural na mga sanga kan kahoy bilang karibay kan mga ini.
53 Asin ini gigibohon ko na tanganing an kahoy dae magagadan, na kun sakali, sakuyang maipreserba para sa sakuyang sadire an mga ugat kaini para sa sakuyang sadireng katuyuhan.
54 Asin, hilnga, an mga ugat kan mga natural na sanga kan kahoy na sakuyang itinanom sa maski arin man lugar na ginusto kong tanuman uya gabos buhay; kun kaya, sakuya sinda man ipreserba para sa sakuyang pansadireng katuyuhan, ako magkukua nin mga sanga kan kahoy na ini, asin ako mismo an maghuhugpong kan mga ini sa sainda. Iyo, ako mismo an maghuhugpong sa sainda kan mga sanga sa saindang pinakamagurang na kahoy, na tanganing sakuyang maipreserba man an mga ugat para sa sakuyang pansadire, na kun sinda magigin mga makusog nang gayo baka laman na sinda puwedeng magbunga nin marhay na prutas para sakuya, asin ako puwedeng mapamuraway kan bunga nin sakuyang olibohan.
55 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagkua gikan sa natural na kahoy na nagin layas, asin ipinaghugpong ini sa mga natural na kayoy, na nagin man mga layas.
56 Asin sinda man nagkua gikan sa mga natural na mga kahoy na nagin layas, asin ipinaghugpong sa saindang pinakamagurang na kahoy.
57 Asin an Kagurnangnan kan olibohan nagsabi sa surugoon: Dae mo pagharaleon an mga layas na mga sanga hale sa mga kahoy, laen lang kun an mga ini an pinakamapait; asin sa sainda saimong ihuhugpong uyon sa mga bagay na sakuyang isinabi.
58 Asin satuya giraray aatamanon an mga kahoy kan olibohan, asin satuyang kortehan an mga sanga kaini; asin haharaleon ta gikan sa mga kahoy idtong mga sanga na nagka-aralang na, na kaipuhang gadanon, asin itapok sinda sa kalayo.
59 Asin ini an gibohon ko na , baka sakali, an mga ugat kaini puwedeng magkurusog nin huli ta sinda marahayon; asin nin huli sa pagribay kan mga sanga, na an marhay puwedeng iyo an magdaog kan maraot.
60 Asin nin huli ta ako nagpreserba kan mga natural na mga sanga asin mga ugat kaini, asin na ako an naghugpong giraray sa mga natural na mga sanga sa saindang pinakamagurang na kahoy, asin nagpreserba kan mga ugat kan saindang pinakamagurang na kahoy, na baka sakali, an mga kahoy kan sakuyang olibohan mapupuwedeng magbunga giraray nin marhay na prutas; asin na ako puwedeng mag-oogma giraray sa prutas kan sakuyang olibohan, asin baka sakali, na ako magpupuwedeng magka-igwa nin dakulang kaogmahan na sakuyang naipreserba an mga ugat asin mga sanga kan enot na prutas---
61 Kun kaya, magduman ka, asin mag-arapud nin mga katabang, na kita puwedeng magtrabaho nin maigot sa bilog tang kusog sa tanuman, na tanganing puwede tang mapakarkay an dalan, na tanganing puwede kong mapabunga giraray nin natural na prutas, na an natural na prutas na ini marhay asin iyo an pinagkamahalaga na nangingibabaw sa gabos na ibang mga prutas.
62 Kun kaya, magduman kita asin magtrabaho sa bilog tang kusog kaining huring pagkakataon, nin huli ta hilnga an katapusan naghaharani nang gayo, asin iyo na ini an pinakahuring panahon na ako magpupungos kan sakuyang olibohan.
63 Hala ihugpong an mga sanga; magpoon sa pinakahuri na tanganing sinda iyo an mangenotan, asin na an pinaka-enot iyo man an mahuhuri, asin magkalot sa palibot kan mga kahoy sa parehong gurang na asin ake pa, an enot asin an huri; asin an huri asin ang enot, na an gabos mapupuwedeng mapangatamanan giraray para sa pinakahuring pagkakataon.
64 Kun kaya, magkalot sa palibot ninda, asin pungusan sinda, asin abonohan man giraray, sa huring pagkakataon, nin huli ta an katapusan naghaharani nang gayo. Asin kun ini mangyayari na ining pinakahuring paghugpong magtatalubo, saka kamo maghahawan nin dalan para sainda, na tanganing sinda mapupuwedeng magtrabaho.
65 Asin habang sinda nagpopoon nang magtaralubo saka mo pupurutulon an mga sanga na nagbubunga nin mapaiton na prutas, na uyon sa kakusugan kan marahayon asin kan kadakulaan kaini; asin dae mo pupurutulon tulos-tulos an mga mararaot sa sararoang paagi, baka kaya an mga ugat kaini grabeng gayo an pangungupot para sa kahugpungan, asin an inihugpong kaini puwedeng magadan, asin baka mawara pa sakuya an mga kahoy kan sakuyag olibohan.
66 Nin huli ta nagkukulog an boot ko na mawawara sakuya an mga kahoy kan sakuyang tanuman; kun kaya saimong hahawanon an mga mararaot habang an mga mararahay nagtatalubo na, na an ugat asin an ibabay igwa nin pararehong kakusugan, hanggan an marhay magdadaog kan mga maraot, asin an maraot pupurutulon asin itapok sa kalayo, na tanganing sinda dae na mangungurupot sa pagtalubo sa daga kan sakuyang olibohan; asin ta ako an magsisighid kan mga mararaot paluwas sa sakuyang tanuman.
67 Asin an mga sanga kan natural na kahoy sakuya man ihuhugpong giraray sa natural na kahoy sakuya man ihuhugpong giraray sa natural na kahoy;
68 Asin an mga sanga kan natural na kahoy sakuya man ihuhugpong sa natural na mga sanga kan kahoy; asin ta sakuya sindang pagkasararoon giraray, na tanganing sinda magbubunga nin natural na prutas, asin sinda magigin saro.
69 Asin an mararaot itatapok paharayo, iyo, duman sa luwas kan bilog na daga kan sakuyang tanuman; nin huli ta hilnga, iyo na sana ini na ako magpupungos kan sakuyang tanuman.
70 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan tanuman ipinadara an saiyang surugoon; asin an surugoon nagduman asin naggibo kan bagay nin Kagurangnan na uyon sa isinugo sa saiya; asin nagdara pa nin iba pang mga katabang; asin sinda kadikit sana.
71 Asin an Kagurangnan kan tanuman nagsabi sa sainda: Magduman kamo, asin magtrabaho sa olibohan ko, sa bilog nindong kakusugan. Nin huli ta an katapusan harani nang marhay, asin an panahon madalion sanang minaabot; asin kun kamo magtrabaho sa bilog nindong kusog na kaiba ko, kamo magkakaigwa nin kaogmahan sa prutas na sakuyang ihahanda para sakuya laban sa panahon na haranihon nang mag-abot.
72 Asin ini nangyaring naglipas na an mga surugoon nagduruman asin nagtrabaho sa bilog nindang kakusugan; asin an Kagurangnan nin tanuman nagtrabaho man kaiba ninda; asin saindang pinagsusunod an mga kasugoan nin Kagurangnan kan tanuman sa gabos na mga bagay.
73 Asin nagpoon nang magkaigwa nin natural na prutas giraray sa olibohan; asin an natural na mga sanga nagpopoon nang magtaralubo asin namurungot na gayo; asin an mga layas na mga sanga pinunan nang pinagpurutol asin tanganing itatapok sa harayo; asin sainda man nanggad iningatan an mga ugat asin an ibabaw kaini na magin pareho, uyon sa kakusugan kaini.
74 Asin kaya sinda nagtrabaho, sa bilog na kahigosan, na uyon sa mga kasugoan nin Kagurangnan kan olibohan, maski hanggan na an mararaot maitapok paluwas sa tanuman, asin an Kagurangnan nagpreserba para sa saiyang sadire na an mga kahoy nagbunga giraray nin natural na prutas; asin sinda nagin arog sa saro sanang hawak; asin an mga prutas nagin pantay; asin an Kagurangnan kan tanuman nagsaray para sa saiyang sadire nin natural na prutas, na iyo an pinakamahalaga para sa saiya magpoon pa sa kapinunan.
75 Asin ini nangyaring naglipas na kan an Kagurangnan nin tanuman nahiling na an saiyang bunga marhay, asin na an saiyang olibohan bako nang maraot, saiyang inapud an saiyang mga surugoon, asin nagsabi sa sainda: Hilnga, para kaining huring pagkakataon na satuyang pinangatamanan an sakuyang olibohan; asin saindo mismong nahihiling na ako naggibo na uyon sa sakuyang kagustuhan; asin sakuyang naipreserba an natural na prutas, na ini marhay, na arog na gayo kaidto sa kapinunan. Asin paladan kamong gayo; nin huli ta kamo nagin mahigos sa pagtatrabaho na kaiba ko sa sakuyang tanuman, asin nagin masinunod-sunod sa sakuyang mga kasugoan, asin nagtarabang sa sakuya na tanganing mapabunga ko giraray nin natural na prutas, na naggibo na an sakuyang olibohan dae na nagin maraot, asin an mga mararaot itinapok na sa harayo, hilnga kamo magkakaigwa nin kaogmahan kaiba ko nin huli sa prutas kan sakuyang olibohan.
76 Nin huli ta hilnga, sa halawig na panahon na ako nagguguno nin prutas sa sakuyang olibohan para sa sakuyang pansadire sa lambang tig-ani, na madalion gayong minaabot; asin sa huring pagkakataon na ako nangatman kan sakuyang olibohan asin nagparapampungos kaini, asin nagparakalot sa palibot kaini, asin nagpara-abono kaini; kun kaya ako magsasaray para sa sakuyang pansadire, para sa halawig na panahon, na uyon sa mga bagay na sakuyang ipinagtaram.
77 Asin sa panahon na maabot na an maraot na prutax magtaralubo giraray sa sakuyang tanuman kaya ako maggigibo na an marhay asin an maraot titiriponon; asin an marhay sakyang ipagpapalaen para sa sakuya, asin an mararaot sakuyang itatapok paharayo pabalik sa sadire nindang lugar. Asin maabot an tig-ani asin an katapusan; asin an sakuyang olibohan ipapasulo ko nin kalayo.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?