<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, January 11, 2005

AN LIBRO NI ENOS 

Si Enos nagpangadye nin may kakusugan asin nagkamit nin kapatawadan kan saiyang mga kasalan --- An boses nin Kagurangnan nag-abot sa laog kan saiyang isip na nagpopromisa nin kaligtasan para sa mga Lamanita sa paabuton na aldaw --- An mga Nephita nagmawot na bawion an mga Lamanita sa saindang aldaw --- Si Enos nag-ogmang gayo sa saiyang Tagapagligtas.

*******

Hilnga, ini nangyaring naglipas na ako, si Enos, nakakaaram na gayo na an sakuyang ama bilang sarong marhay na tawo --- nin huli ta saiya niya akong tinukdoan sa saiyang lengguwahe, asin man sa pangangataman asin pagpapagiromdom nin Kagurangnan --- asin bendisyunan man lugod an pangaran nin sakong Diyos para kaini ---
2 Asin sasabihon ko saindo an manungod sa pakikipaglaban na sakuyang ginibo sa atubangan nin Diyos, bago pa man ako nakaresibe nin kapatawaran kan sakuyang mga kasalan.
3 Hilnga, ako naglakaw na tanganing mangangaso nin mga layas na hayop sa mga kagubatan; asin an mga tataramon na pirme kong nadadangog sa tinataram kan sakuyang ama manungod sa buhay na daeng kasagkuran, asin an kaogmahan kan mga banal, nagsarumsom sa kairaroman kan sakuyang puso.
4 Asin an sakuyang kalag nagutom; asin ako nagluhod sa atubangan kan sakuyang Kaglalang, asin ako nangapudan sa saiya sa makusugon na pangadyeon asin paghahagad para sa sakuyang sadireng kalag; asin sa bilog na kahalawigan kan aldaw ako naggibong nagngangayo-ngayo sa saiya; iyo, asin kan an banggi nag-abot na ako padagos na ipinagkusog an sakuyang boses paitaas na ini nakaabot baya sa mga langit.
5 Asin nagkaigwa nin sarong boses na para sa sakuya, na nagsasabi: Enos, an saimong mga kasalanan pinatawad na saimo, asin ika mabebendisyunan.
6 Asin ako, si Enos, nakakaaram na gayo na an Diyos dae nagpuputik; kun kaya, an sakong pagkakasala pinara na.
7 Asin ako nagsabi: Kagurangnan, paano daw ini nangyari?
8 Asin siya nagsabi sa sakuya: Nin huli sa saimong pagtubod ki Cristo, na dae mo pa kaidto nadangog ni nahiling. Asin kadakul na mga taon an malipas bago pa man siya magpapahiling kan saiyang sadire sa laman; kun kaya, magduman ka na, an saimong pagtubod an naghimo saimo nin kapanoan.
9 Ngonain, ini nangyayring naglipas kan sakuyang madangog an mga tataramon na ini na ako nagpoon na makamate nin sarong pagmamawot para sa karahayan kan sakuyang mga katugangan, an mga Nephita; kun kaya, sakuyang ipinabulos na gayo an bilog kong kalag pasiring sa Diyos nin huli sainda.
10 Asin habang ako yaon sa paghihingoha sa espiritu, dangoga, an boses nin Kagurangnan naglaog sa sakuyang isip giraray, na nagsasabi: Ako magbibisita sa saimong mga katugangan na uyon sa saindang maigot na pagsunod sa sakuyang mga kasugoan. Ako an nagtao sa sainda kaining daga, asin ini sarong banal na daga; asin dae ko isinusumpa ini laen lang kun nangyaring ini igwa nin kadaendatahan; kun kaya, ako magbibisita sa saimong mga katugangan uyon sa sakuyang mga nasabi na; asin an saindang mga paglapas dadarahan ko nin pagkamundo sa ibabaw kan saindang mga sadireng mga payo.
11 Asin pagkatapos na ako, si Enos, nadangog an mga tataramon na ini, an sakuyang pagtubod nagpoon na magin marigon sa Kagurangnan; asin ako nagpangadye sa saiya na may kadakul na halawig na mga paghihingoha para sa sakuyang mga katugangan, an mga Lamanita.
12 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos kong magpangadye asin pagtrabaho sa bilog na pagmamaigot, an Kagurangnan nagsabi sa sakuya: Ako magtatao saimo na uyon sa saimong mga pagmamawot, nin huli sa saimong pagtubod.
13 Asin ngonian hilnga, iyo ini an pagmamawot na sakong pinagmamawot saiya --- na kun ini puwedeng mangyayari, na an sakong mga katawohan, an mga Nephita, mahulog sa pagkakasala, asin sa anuman na paagi na sinda mangyayaring pagrurunuton, asin an mga Lamanita puwedeng mangyayari na dae pagrurunuton, na an Kagurangnang Diyos iyo an mag-iingat kan sarong rekord kan sakuyang mga katawohan, an mga Nephita; na kun ini mangyayari sa paagi nin kapangyarihan nin saiyang banal na kamot, na ini puwedeng mangyayari na ipapahayag sa ibang paabuton na aldaw para sa mga Lamanita, na, kun sakali, sinda puwedeng madara para sa kaligtasan ---
14 Nin huli ta sa presente an samuyang mga paghihingoha nagin mayong kamugtakan na sinda maibalik sa tunay na pagtubod. Asin sinda sa sadire nindang kapahamakan na, kun ini magin posible, saindang idedestroso an samuyang mga rekord asin kami, asin man an gabos na mga tradisyon kan samuyang mga ama.
15 Kun kaya, ako na nakakaaram na an Kagurangnang Diyos nangyayring iyo an nakapagpreserba kan samuyang mga rekord, ako padagos na nagngangayo-ngayo saiya, nin huli ta siya nagsabi sa sakuya: An anuman na bagay na saimong hahagadon na may pagtubod, naniniwala na saimong makakamtan sa pangaran ni Cristo, ika magreresibe kaini.
16 Asin ako may pagtubod, asin ako nagngangayo-ngayo sa Diyos na saiyang ipreserba an mga rekord; asin siya nakipagtipan sa sakuya na saiya ining dadarahon pasiring sa mga Lamanita sa saiyang sadireng tamang panahon.
17 Asin ako, si Enos, an nakakaaram na ini mangyayari na uyon sa tipan na saiyang ginibo; kun kaya an sakuyang kalag nakapagpahingalo.
18 Asin an Kagurangnan nagsabi sakuya: An saimong mga ama nagmawot man sakuya kaining bagay; asin ini mangyayaring magibo sa sainda na uyon sa saindang pagtubod; nin huli ta an saindang pagtubod nagin arog saimo.
19 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na ako, si Enos, nagpasiring sa paglibot sa mga katawohan ni Nephi, nagparapropesiya kan mga bagay na maabot, asin nagparapatotoo kan mga bagay na sakuyang nadangog asin nahiling.
20 Asin ako mapatotoo kan rekord na an mga katawohan ni Nephi naghingoha nin maigot na maibalik an mga Lamanita pasiring sa tunay na pagtubod sa Diyos. Pero an samuyang pagtrabaho nagin mayong kamugtakan; an saindang kaanggutan dae nanggad matanyog, asin sinda pinapangengenotan sa paagi kan saindang maraot na natura na sinda nagin mga mababangis, asin nagin malupiton, asin sarong paha sa dugo na mga katawohan, pano-pano nin idolatriya asin kaatian; nagkakakan nin mga hayop na buhi; nag-eestar sa mga tolda, asin naglalagalag sa palibot nin kaparangan na igwa nin sarong halipot na bahag sa palibot kan saindang mga habayan asin an saindang mga payo inahitan; asin an saindang kakayahan sa pana, asin sa sibat, asin sa patok. Asin kadakul sainda dae nagkakakan kun bakong hilaw na karne; asin sinda padagos na nagmamawot na madestroso kami.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan ni Nephi nagbungkal sa pag-oma kan daga, asin nagtanom nin manlaenlaen na semilyang banhi, asin nin prutas, asin mga kawan nin mga hayop, asin mga kawan nin gabos na kabakahan sa lambang klase, asin mga kanding, asin mga layas na kanding, asin man kadakul na mga kabayo.
22 Asin igwa nin kadakul na mga propeta na kairibahan nyamo. Asin an mga katawohan sarong tiso an liog na mga katawohan, masakit na intindihon.
23 Asin mayo nin ibang bagay kundi karahasan, pagtutukdo asin pagpropesiya nin mga pakikigiyera, asin mga pagralaban-laban, asin mga pagdestroso, asin padagos na pagpapagiromdom sainda nin kagadanan, asin an lawig nin eternidad, asin an mga paghuhukom asin an kapangyarihan nin Diyos, asin gabos na ining mga bagay --- padagos na pinupukaw sinda na tanganing pirmeng may pagkatakot sa Kagurangnan. Ako nagsasabi na mayo nin nagkukulang sa mga bagay na ini, asin sa brabeng kalinawan nin pagtataram, iyo an nagtutulak sainda na magpasiring sa madalion na kapahamakan. Asin pagkatapos kaining manera na ako nagsurat mapanungod sainda.
24 Asin ako nakapagsaksi nin mga giyera sa tahaw nin mga Nephita asin mga Lamanita sa paagi kan sakuyang mga aldaw.
25 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpoon na sa paggurang, asin sanggatos asin sitenta asin siyam na taon an naglipas magpoon kan panahon na an samuyang ama na si Lehi naghale sa Jerusalem.
26 Asin nahihiling ko na ako sa dae mahaloy na panahon mapasiring pababa sa sakuyang lubungan, na ako inatasan sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos na ako kaipuhan na magtukdo asin magpropesiya sa mga katawohan na ini, asin ideklara an tataramon uyon sa katotohanan na yaon ki Cristo. Asin ako nagtukdo kaini sa gabos kong mga aldaw, asin nagin maogmahon kaini na labaw pa sa mga bagay nin mundo.
27 Asin ako sa dae mahaloy mapasiring na man sa lugar nin sakuyang pagpahingalo, na kun saen yaon an sakuyang Kagtubos; nin huli ta ako nakakaaram na sa saiya ako maghihingalo. Asin ako mag-oogma sa aldaw na an sakuyang pagigin mortal masusul-otan nin immortalidad, asin magtitindog sa atubangan niya; pagkatapos mahihiling ko an saiyang lalawgon na may kaogmahan, asin siya magsasabi sa sakuya: Magdulok ka sakuya, ika na paladan, igwa nin sarong lugar na pinag-andam para saimo sa mga mansiyon kan sakuyaang Ama. Amen.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?