<$BlogRSDUrl$>

Saturday, June 05, 2004

2 NEPHI TSAPTER 5 

An mga Nephita pinaglaen an saindang mga sadire sa mga Lamanita, pinagsusunod an ley ni Moises, asin nagtugdok nin sarong tempo --- Nin huli kan saindang mayong paniwala, an mga Lamanita pinagsumpa, nagka-igwa nin onit na maitom, asin nagin sarong pamakol kan mga Nephita.

*******
Hilnga, ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, grabeng gayo an sakuyang pakikimaherak sa Kagurangnan sakong Diyos, nin huli sa kaanggutan kan sakuyang mga tugang.
2 Pero hilnga, an saindang kaanggutan mas lalong nagdadagdag laban sakuya, sagkud na saindang pinagmawot na kuahon dagos an sakuyang buhay.
3 Iyo, sinda naggugurumod-gumod laban sakuya, na nagsasabi: An satuyang nguhod na tugang nag-iisip na iyo an maghahade sa ibabaw nyato; asin kita nagkaigwa nin kadakul na mga pagsakit nin huli saiya; kun kaya, ngonian gadanon ta siya, na tanganing kita dae na magsasakit nin grabe nin huli kan saiyang mga tataramon. Ta hilnga, kita dae nanggad magtutugot na siya an maghahade satuya; ta an siring pagsadire ta, na iyo an mga matuang tugang, na tanganing iyo an maghahade sa ibabaw kaining mga katawohan.
4 Ngonian ako dae nagsurat sa ibabaw kaining mga lamina kan gabos nindang mga tataramon na saindang mga pinaggugurumod-gumod laban sakuya. Pero tama lang na sakuyang sabihon, na sinda nagmawot na kuahon an sakuyang buhay.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagpatanid sakuya, na ako, si Nephi, dapat na maghale gikan sainda asin magdulag duman sa kakadlagan, asin an gabos na gustong makiiba sa sakuya.
6 Kun kaya, ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, dinarara an sakong pamilya, asin si Sam, an sakuyang matuang tugang asin an saiyang pamilya, asin si Jacob asin Joseph, an mga nguhod kong tugang, asin man an mga tugang kong babae, asin an gabos na gustong makiiba sakuya. Asin an gabos na idtong nag-iriba sakuya iyo idtong mga may pagtubod sa mga patanid asin mga paghahayag nin Diyos; kun kaya, sinda nagdadarangog sa sakuyang mga tataramon.
7 Asin samuyang dinarara an samuyang mga tolda asin an anuman na mga bagay na puwede nyamong darahon, asin nagralakaw sa kaparangan sa laog nin kadakul na mga aldaw. Asin pagkatapos na kami nagralakaw sa laog nin kadakul na mga aldaw kami nag-andam na itugdok an samong mga tolda.
8 Asin an sakuyang katawohan naghagad na samuyang apudon nin ngaran an lugar na Nephi; kun kaya, samuyang inapud ini na Nephi.
9 Asin an gabos na kairibahan ko nagtugot na darahon ninda an saindang mga sadire an apud na banwaan ni Nephi.
10 Asin samuya man nanggad na pinaghihingoha na masunod an mga kahukuman, asin an mga patakaran, asin an mga kasugoan nin Kagurangnan sa gabos na mga bagay, na uyon sa mga ley ni Moises.
11 Asin an Kagurangnan yaon samuya; asin kami nanggad nagin grabe an pag-asenso; ta kami nagtanom nin mga banhi, asin kami nag-aani giraray nin kadakulon. Asin kami nagpoon na mag-alaga nin mga karnero, asin mga baka, asin mga hayop sa kada klase.
12 Asin ako, si Nephi, dara-dara ko man an mga rekord na nakaukit sa ibabaw kan mga laminang bronse; asin man an bola, o aguhon, na ipinaghanda para sa sakong ama kan kamot nin Kagurangnan, na uyon sa mga bagay na nasusurat.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagpoon na mag-asensong gayo, asin nagparadakol sa daga.
14 Asin ako, si Nephi, dara-dara an espada ni Laban, asin arog sa hitsura kaini naggibo nin kadakul na mga espada, ta baka sa anuman na paagi an katawohan na ngonian inaapud na mga Lamanita magdigde samuya asin destrosohon kami; ta ako nakaaram na gayo kan saindang kapungotan sa sakuya asin ka sakong mga kaarakian asin idtong gabos na pinag-aapud na sakong kahimanwa.
15 Asin ako nagtukdo sa sakuyang mga katawohan sa pagtugdok nin mga kagharongon, asin sa kagibohan kan gabos na klase nin kahoy, asin nin bakal, asin nin tanso, asin nin bronse, asin nin asero, asin nin bulawan, asin nin plata, asin nin mahalon na mga lansang, na grabe kadakul.
16 Asin ako, si Nephi, nagtugdok nin sarong templo; asin sakuyang pinagtugdok ini na kapareho kan templo ni Solomon kaya lang bakong tinugdok na ginamitan nin kadakul na mga mahalon na mga bagay; ta dae ang mga ini mananagboan sa ibabaw nin kadagaan, kun kaya, ini bakong gayo arog sa pagkatugdok kan templo ni Solomon. Pero an manera nin konstruksiyon kapareho sa templo ni Solomon; asin an pagkakagibo kaini grabeng rayo kapulido.
17 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, naghorot na gayo sa sakuyang mga kahimanwa na magin mahigos, asin magtrabaho sa saindang sadireng mga kamot.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda mismo nagmawot na ako dapat na mgain saindang hade. Pero ako, si Nephi, nagmamawot na gayo na dae sinda magkakaigwa nin sarong hade; alagad, ako naghimo para sainda na uyon kan mga ining yaon sa sakuyang kapangyarihan.
19 Asin hilnga, an mga tataramon nin Kagurangnan nangyayari na duman sa sakong mga tugang, na saiyang pinagsasabi manungod sainda, na ako an dapat nindang magin pamayo asin an saindang paratukdo, uyon sa mga kasugoan nin Kagurangnan, hanggan sa panahon na saindang pinagmawot na kuahon ninda an sakong buhay.
20 Kun kaya, an tataramon nin Kagurangnan nagkatotoo na saiyang pinagsabi sa sakuya, na nagsasabi na: Habang sinda dae nagdadangog sa saimong mga tataramon sinda tatakwilon gikan sa atubangan nin Kagurangnan. Asin hilnga, sinda man nanggad pinagtakwil gikan sa saiyang atubangan.
21 Asin saiyang pinagpangyaring an sumpa mag-abot sa ibabaw ninda, iyo, ini sarong mangirhat na sumpa, nin huli sa saindang kadaendatahan. Ta hilnga, saindang pinatagas an saindang mga puso laban saiya, na sinda nagin arog sa sarong maitom na gapo; kun kaya, sinda dating mapuputi asin grabeng gayo an kagayunan asin makinison, na tanganing sinda bakong gayo bagay sa sakong mga kahimanwa, an Kagurangnang Diyos pinapangyaring magkaigwa sinda nin sarong maitom na onit na maghugpa sa sainda.
22 Asin kaya nagsabi an Kagurangnang Diyos: Ako maghihimo na sinda magin mga makangorongirhat sa saimong mga kahimanwa, laen lang kun sinda magsosolsol kan saindang mga kadaendatahan.
23 Asin isusumpa an banhi sa kiisay man na makikihalo sa saindaing banhi; ta sinda susumpaon nin kaparehong sumpa. Asin an Kagurangnan nagtaram kaini, asin ini pinagpangyari.
24 Asin ta nin huli kan saindang sumpa na yaon sa sainda, sinda nagin mga hugakon na mga katawohan, pano-pano nin kalokohan asin katusuhan, asin naghahanap sa kakadlagan nin mga hayop na madadakop.
25 Asin an Kagurangnang Diyos nagtaram sa sakuya: Sinda magigin pasakit sa saimong mga banhi, na tanganing iyo an pamukaw nin paggigiromdom sa sakuya; asin ta habang sinda dae makakagiromdom sakuya, asin magdangog sa sakuyang mga tataramon sinda an magpapasakit saindo sagkud na ngani sa kapahamakan.
26 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, pinagkonsagra sinda Jacob asin Joseph, na sinda dapat na magin mga padi asin mga paratukdo sa kadagaan nin sakuyang mga katawohan.
27 Asin ini nangyaring naglipas na kami namumuhay na gayo sa katiwasayan nin kaogmahan.
28 Asin treyntang taong gayo an naglipas magpoon na kami naghale sa Jerusalem.
29 Asin ako, si Nephi, padagos na gayo na nagtatago kan mga rekord sa sakuyang mga lamina, na sakuyang ginibo, tungkol sa sakuyang mga kahimanwa sa ngonian.
30 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnang Diyos nagsabi sa sakuya: Maggibo ka nin ibang mga lamina; asin ikaw mag-uukit sa mga ibabaw kaini tungkol sa kadakul na mga bagay na marhay sa sakuyang paghiling, para sa kapakinabangan kan saimong banwaan.
31 Kun kaya, ako, si Nephi, na nagin masinunod-sunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan, naglakaw asin naggibo kaining mga lamina na sa ibabaw pinag-ukit ko ining mga bagay.
32 Asin sakong pinag-ukit idtong nagkakapa-ogma sa Diyos. Asin kun an sakong mga kahimanwa nagigin mga maogma sa mga bagay nin Diyos, sinda mag-oogmang gayo kan sakong mga inukit na yaon mismo kaining mga lamina.
33 Asin kun an sakong mga kahimanwa magmamawot na makaaram na gayo sa mga partikular na mga parte kan historya nin sakong banwaan dapat nindang basahon pa an iba ko pang mga lamina.
34 Asin ini tama lang sakuya na magtaram na kuwarentang taon na an naglipas, asin nag-agi an kadakul nang mga pakikigiyera asin pakikipaglaban sa sakong mga tugang.

Tuesday, June 01, 2004

2 NEPHI TSAPTER 4 

Si Lehi nagpagiromdom asin nagbendisyon kan saiyang angkan --- Siya nagadan asin linubong --- Si Nephi nagpamuraway sa karahayan nin Diyos sa saiya --- Si Nephi ipinamugtak an bilog niyang tiwala sa Kagurangnan sagkud pa man.

*******

Asin ngonian, ako, si Nephi, nagtataram mapanungod sa mga propesiya na an sakuyang ama iyo an nagsabi, manunogd ki Joseph, na iyo an dinara duman sa Ehipto.
2 Ta hilnga, siya talaga nagpropesiya manungod sa gabos niyang banhi. Asin an mga propesiya na saiyang sinurat, igwa nin daeng dakul na makakalangkaw pa. Asin siya nagpropesiya tungkol satuya, asin an satuyang paabuton na mga henerasyon; asin an mga ini nasusurat sa mga laminang bronse.
3 Kun kaya, pagkatapos na an sakuyang ama nakagibo na kan saiyang pantapos na mga tataramon tungkol sa mga propesiya ni Joseph, saiyang inapud an mga kaarakian ni Laman, an saiyang mga akeng lalake, asin an saiyang mga akeng babae, asin nagtaram sa sainda: Hilnga, mga aki kong lalake, asin mga aki kong babae, na iyo an mga akeng lalake asin babae kan sakuyang panganay, ako maghihimo na tanganing kamo magtatao nin talinga sa sakuyang mga tataramon.
4 Ta an Kagurangnang Diyos iyo an nagtaram na: Habang kamo magkukuyog sa sakuyang mga kasugoan kamo mag-aasenso sa kadagaan; asin habang kamo dae nagkukuyog sa sakuyang mga kasugoan kamo tatakwilon gikan sa sakuyang atubangan.
5 Pero hilnga mga aki kong lalake asin babae, ako dae nanggad makakaduman sa sakuyang lubongan sagkud na ako makakapagwalat nin sarong bendisyon sa saindo; ta hilnga, ako nakakaaram na kun kamo dadarahon paitaas sa dalan na dapat nindong padumanan kamo dae nanggad minahale gikan dyan.
6 Kun kaya, kun kamo pinagsumpa, hilnga, ako magwawalat nin bendisyon sa saindo, na an sumpa mapupuwedeng hahaleon gikan saindo asin magin panimbagon sa ibabaw kan mga payo kan saindong mga magurang.
7 Kun kaya, nin huli kan sakuyang bendisyon an Kagurangnang Diyos dae nagtutugot na kamo mapapara; kun kaya, siya magigin maheherakon sa saindo asin sa saindong banhi sagkud pa man.
8 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an sakuyang ama nakagibo na kan saiyang pantapos na pagtataram sa mga akeng lalake asin babae ni Laman, siya naggustong an mga akeng lalake asin babae ni Lemuel na man an darahon sa atubangan niya.
9 Asin siya nagtaram sa sainda, na nagsasabing: Hilnga, mga aki kong lalake asin mga babae, na iyo an mga akeng lalake asin babae kan sakuyang panduwang aki; hilnga, ako magwawalat sa saindo nin kaparehong bendisyon na sakuyang ipinagwalat sa mga akeng lalake asin babae ni Laman; kun kaya, kamo dae nanggad basang na madestroso; pero sa katapusan an saindong banhi magigin paladan.
10 Asin ini nanagyaring naglipas na kan an sakuyang ama nakagibo na kan pantapos na pagtataram sa sainda, hilnga, siya nagtaram sa mga akeng lalake ni Ishmael, iyo, asin sa kagabsan kan saiyang pagharongon.
11 Asin pagkatapos na siya nakahimo na kan pantapos na pagtataram sa sainda, siya nagtaram ki Sam, na nagsasabi: Paladan ka asin an saimong banhi; ta ika iyo an magmamana kan daga kapantay kan saimong tugang na si Nephi. Asin an saimong banhi kaibahan na bibilangon kan saiyang banhi; asin ika magigin kapareho kan saimong tugang, asin an saimong banhi arog kan saiyang banhi; asin ika magigin mapalad sa kagabsan kan saimong mga aldaw.
12 Asin ini nangyaring naglipas pagkatapos kan sakuyang ama, si Lehi, nakapagtaram na sa bilog niyang pagharongon, uyon sa mga pagmate kan saiyang puso asin kan Espiritu nin Kagurangnan na yaon sa saiya, siya nagin gurangon na. Asin ini nangyaring naglipas na siya naggadan, asin inilubong.
13 Asin ini nangyaring naglipas na dae pa kadakul na mga aldaw pagkatapos niyang magadan, si Laman asin Lemuel asin an mga akeng lalake ni Ishmael nagka-aranggot sakuya nin huli sa mga pagpapagiromdom nin Kagurangnan.
14 Ta ako, si Nephi, napiritan na makipag-olay sa sainda, na uyon sa saiyang tataramon; ta ako nakapagtaram nin kadakul na mga bagay sa sainda; asin man an sakuyang ama, bago siya nagadan; kadakul kaining mga ipinagtaram nasusurat sa sakuyang ibang mga lamina; ta mas kadakul pang parte kan historiya na nasusurat na sa iba ko pa man na mga lamina.
15 Asin sa mga ini ako nagsurat nin mga bagay kan sakuyang kalag, asin kadakul sa mga kasuratan na nagka-urukit sa mga laminang bronse. Ta an sakuyang kalag nag-oogmang gayo sa mga kasuratan, asin an sakuyang puso naghohorop-horop sa sainda, asin sinurat an mga ini para sa pagkakanuod asin kapakinabangan kan sakuyang mga kaarakian.
16 Hilnga, an sakuyang kalag nag-oogmang gayo sa mga bagay nin Kagurangnan; asin an sakuyang puso naghohorop-horop nin dagos sa mga bagay na sakuyang nagkahiriling asin nagkadarangog.
17 Maski ngani arog pa man kaini, laen pa man sa dakulaon na karahayan nin Kagurangnan sa pagpapahiling niya sakuya kan saiyang dakulaon asin mga makangangalas na mga kagibohan, an sakuyang puso nagkukurahaw: O kaherak-herak kong nilalang! Iyo, an sakuyang puso nagmumundo nin huli kan sakuyang laman; an sakuyang kalag nasasakitan nin huli kan sakuyang mga karaotan.
18 Ako nakakulong nin huli sa mga tentasyon asin mga kasalan na iyo an madalion sanang nakabihag sakuya.
19 Asin kan ako nagmawot na magin maogma, an sakuyang puso nag-uungol nin huli kan sakuyang mga kasalan; maski na ngani, ako nag-aaram kun siisay ako nagtitiwala.
20 An sakuyang Diyos iyo mismo an nagin suporta ko; siya an nangengenotan sakuya na matapos na an sakuyang mga kasakitan sa kaparangan; asin siya an nagbantay sakuya sa ibabaw kan mga tubig nin dakulang kairaroman.
21 Siya mismo an nagpapano sakuya kan saiyang pagkamuot, maski na ngani sa pagkaubos kan sakuyang laman.
22 Siya an nagpalawigaw kan sakuyang mga kaiwal, na tanganing sinda nangungubog-kubog mismo sa atubangan ko.
23 Hilnga, siya nakakadangog kan sakuyang paghihibi kun aldaw, asin siya nagtatao sakuya nin kaaraman sa paagi nin mga bisyon sa oras nin kabanggihon.
24 Asin sa aldaw ako maigot na marhay na nagpapangadye sa atubangan niya; iyo, an sakuyang boses ipinapadara duman sa kaitaasan; asin an mga anghel nagbababa digde asin nagparatukdo sa sakuya.
25 Asin sa mga pakpak nin saiyang Espiritu an sakuyang hawak pinagdara duman sa mga kaibabawan nin haralangkaw na mga kabukidan. Asin an sakuyang mga mata nakahiling nin mga darakulang bagay, iyo, maski na idtong mas dakulaon pa para sa tawo; kaya ako pinakiolayan na ako dae nanggad magsurat kan mga ini.
26 O pagkatapos, kun ako nakahiling nin mas mga dakulang bagay, kun an Kagurangnan sa saiyang kapakumbabaan sa mga kaarakian nin mga tawo nagbisita sa mga tawo na may dakulang pagkaherak, tadaw baya ta an sakuyang puso maghihibi asin an sakuyang kalag magwili sa bukid nin kamondoan, asin an sakuyang laman masasayang lamang, asin an sakuyang kusog pinanluluya nin huli kan sakuyang mga kasakitan?
27 Asin tadaw ta dapat akong magpadaog sa kasalan, nin huli kan sakuyang laman? Iyo, tadaw baya ta dapat akong magtao nin dalan sa mga tentasyon, na an sarong diyablo iyo an nagbugtak sa puso ko na tanganing iyo an magraot kan sakuyang katalingkasan asin nagpasakit kan sakuyang kalag? Tadaw baya ta ako nag-aanggot nin huli kan sakuyang kaiwal?
28 Magmata ka, kalag ko! Dae ka nanggad magluhod sa kasalan. Mag-ogma ka, O puso ko, asin dae ka nanggad magtao nin lugar para sa kalaban nin saimong kalag.
29 Dae na nanggad mag-anggot giraray nin huli kan sakuyang mga kaiwal. Dae na panluyahan an sakuyang kusog nin huli kan sakuyang mga kasakitan.
30 Mag-ogma ka, O puso ko, asin magkurahaw na ipanungod sa Kagurangnan, asin magsabi: O Kagurangnan, ako mag-oomaw saimo sagkud pa man; iyo, an sakuyang kalag mag-oogma saimo, Diyos ko, asin an gapo nin sakuyang kaligtasan.
31 O Kagurangnan, mapupuwede daw po na tabuson mo an sakuyang kalag? Mapupuwede daw po na ililigtas mo ako paharayo sa mga kamot nin sakuyang mga kaiwal? Mapupuwede daw po na giboha sakuya na ako puwedeng matakot sa lalawgon nin kasalan?
32 Na an mga pintuan nin impyerno padagos na magin serado sa atubangan ko, nin huli ta an sakuyang puso nagpupukan asin an sakuyang espiritu yaon sa pagsosolsol! O Kagurangnan, dae mo po ipagsarado an mga pintuan kan saimong pagkamatanos sa atubangan ko, na ako makapaglakaw sa dalan nin hababang bukid, na ako pirmeng nasa patag na agihan.
33 O Kagurangnan, mapupuwede daw po na saimo akong patuson sa laog kan roba nin saimong pagkamatanos! O Kagurangnan, mapupuwede daw po na gibohon mo nin sarong dalan para ako makaligtas sa atubangan kan sakuyang mga kaiwal! Mapupuwede daw po na gibohon mo an sakuyang dalan na matanos sa atubangan ko! Mapupuwede daw po na dae mo pagbugtakan nin singkogan an sakuyang dalan --- pero ika po an maghawan kan dalan na yaon sa atubangan ko, asin dae mo po pag-abalahon an sakong aagihan, kundi an mga dalan kan sakuyang kaiwal.
34 O Kagurangnan, ako po bilog na nagtitiwala saimo, asin ako magtitiwala saimo sagkud pa man. Ako dae magbubugtak nin sakuyang tiwala sa takyag nin laman; ta ako nag-aaram na pinagsusumpa an siisay na nagbubugtak kan siyang tiwala sa takyag nin laman. Iyo, pinagsusumpa an siisay na nagbubugtak nin saiyang tiwala sa tawo o an paggibo kan laman na iyo an saiyang takyag.
35 Iyo, ako nag-aaram na an Diyos nagtatao nin sagana sa saiya na naghahagad. Iyo, an sakuyang Diyos magtatao sakuya, kun ako maghagad nin bakong sala’; kaya ako magpapaabot kan sakuyang boses saimo; iyo, ako magkukurahaw sa saimo, sakong Diyos, an gapo nin sakuyang pagkamatanos. Hilnga, an boses ko sagkud pa man maglalangkaw paitaas sa saimo, sakong gapo asin an sakuyang daeng-kasagkuran na Diyos. Amen.

2 NEPHI TSAPTER 3 

Si Joseph habang yaon sa Ehipto nahiling an mga Nephita sa saiyang bisyon --- Siya nagpropesiya ki Joseph Smith, an Tagakita sa huring aldaw; ki Moises, na iyo an magliligtas kan Israel; asin an manungod sa pagluwas kan Libro ni Mormon.

*******

Asin ngonian ako nagtataram sa saimo, Joseph, an sakuyang bunso, ika ipinangaki sa kaparangan nin sakuyang mga kasakitan; iyo, sa mga aldaw kan sakuyang pinakadakulaon na kamundoan na nangyari na an saimong ina minundag ka.
2 Asin hagad ko sa Kagurangnan na konsagrahon man para saimo ining daga, na iyo an pinakamahalagang daga, para sa saimong kamanahan asin an pamana kan saimong mga banhi kaiba kan saimong mga tugang, para sa saindong seguridad sagkud pa man, kun ini mangyari na kamo magsusunod sa mga kasugoan nin Solong Banal nin Israel.
3 Asin ngonian, Joseph, sakong bunso, na iyo an sakuyang pinagdara paluwas sa kaparangan kan sakuyang mga kasakitan, hagad ko sa Kagurangnan na bendisyunan ka sagkod pa man, ta an saimong banhi dae man nanggad raraoton.
4 Ta hilnga, ika iyo an prutas kan sakuyang mga habayan; asin ako saro sa mga kamako-apoan ni Joseph na nagin sakop duman sa Ehipto. Asin dakulaon na marhay an mga tipan nin Kagurangnan na saiyang hinimo para ki Joseph.
5 Kun kaya, si Joseph talagang nahiling niya an satuyang aldaw. Asin siya nagkaigwa nin sarong pangako gikan sa Kagurangnan, na maggikan sa prutas kan saiyang habayan an Kagurangnan Diyos magpapatalubo nin sarong matanoson na sanga duman sa harong nin Israel; bako an Mesiyas, pero sarong sanga na iyo an babarion, na tangani, iyo an paggigiromdomon sa mga tipan nin Kagurangnan na an Mesiyas dapat gibohon na maipahiling sa sainda sa mga huring aldaw, sa espiritu nin kapangyarihan, hanggan sa pagdadara sa sainda paluwas sa kadikloman pasiring sa liwanag--- iyo, paluwas sa nakatagong kadikloman asin paluwas sa pagkasakop pasiring sa libreng kamugtakan,
6 Ta si Joseph tunay na nagpatotoo, na nagsasabi: Sarong Tagakita na an Kagurangnan sakong Diyos na saiyang ilalalangkaw, na iyo an magigin piniling Tagakita duman sa bunga kan sakuyang mga habayan.
7 Iyo, si Joseph totoong nagsabi: Kaya sinabi nin Kagurangnan sakuya: Sarong piniling Tagakita an sakuyang ipaglalangkaw gikan sa bunga kan saimong mga habayan; asin siya makusog na paririgonon gikan sa bunga kan saimong mga habayan. Asin sa saiya ako magtatao nin kasugoan na siya maghihimo nin sarong trabaho para sa bunga kan saimong mga habayan, an saiyang mga katugangan, na magigin mas mahalaga sa sainda, maski na pagdadara sa sainda pasiring sa kaaraman nin mga tipan na sakuyang hinimo sa saimong mga ama.
8 Asin ako magtatao sa saiya kan sakuyang katugonan na siya maggigibo nin daeng ibang gibohon, kundi an gibohon na sakuyang isusugo sa saiya. Asin sakuya siyang gigibohon na magin dakula sa sakuyang mga mata; ta saiyang gigibohon an sakuyang trabaho.
9 Asin siya magigin dakula na arog ki Moises, na sakuyang sinasabi na ipaglalangkaw ko gikan sa saindo, na tanganing iyo an magligtas kan sakuyang katawohan, o harong nin Israel.
10 Asin si Moises na sakuyang ipinaglangkaw, na iyo an magliligtas kan sakuyang katawohan paluwas sa daga nin Ehipto.
11 Pero sarong Tagakita na ipaglalangkaw ko gikan sa bunga kan saimong mga habayan; asin sa saiya ako magtatao nin kapangyarihan na darahon paluwas an sakuyang tataramon pasiring sa banhi kan saimong mga habayan --- asin bako lang na magdadara paluwas kan sakuyang tataramon, sabi nin Kagurangnan, pero para sa pagkukumbinse sa sainda kan sakuyang tataramon, na mapasainda na.
12 Kun kaya, an bunga kan saimong mga habayan magsusurat; asin an bunga kan mga habayan ni Judah magsusurat; asin idtong mga susuraton sa paagi kan bunga kan saimong mga habayan, asin man idtong mga susuraton sa paagi nin bunga kan mga habayan ni Judah, magkasabay na magtatalubo, paduman sa pagpapalawigaw kan mga palsong doktrina asin maghatol kan mga pag-iiriwal, asin pagtutugdas nin katuninongan sa mga bunga kan saimong mga habayan, asin an pagdadara sainda pasiring sa kaaraman kan saindang mga ama sa mga huring aldaw, asin man sa kaaraman kan sakuyang mga tipan, nagsabi an Kagurangnan.
13 Asin gikan sa kaluyahan gigibohon siyang magin makusog, sa aldaw na iyan na magpoon an sakuyang trabaho na magpopoon gikan sa gabos kong katawohan, pasiring sa pagbabalik-giraray, o harong nin Israel, sabi nin Kagurangnan.
14 Asin kaya pinagpropesiya ni Joseph, na nagsasabi: Hilnga, an Tagakita na bebendisyunan nin Kagurangnan; asin sinda na naghahanap na raoton siya malalawigaw; para kaining pangako, na sakuyang naguno gikan sa Kagurangnan, sa bunga kan sakuyang mga habayan, mangyayaring tunay. Hilnga, ako segurado mismo sa mangyayaring katotoohan kaining pangako;
15 Asin an saiyang pangaran ipag-aapud na arog kan sakuya man; asin ini magigin arog man sa pangaran kan sa saiyang ama. Asin siya magigin arog ko; para sa bagay, na an Kagurangnan magdadara paluwas sa paagi kan saiyang kamot, sa paagi nin kapangyarihan nin Kagurangnan iyo an magdadara kan sakuyang katawohan pasiring sa kaligtasan.
16 Iyo, kaya iyo ini an pinagpropesiya ni Joseph: Ako seguradong gayo kaining bagay, arog na ako seguradong gayo kan pangako ki Moises; ta an Kagurangnan nagsabi sa sakuya, ako magpepreserba kan saimong banhi sagkud pa man.
17 Asin an Kagurangnan nagsabi: Ako magpapalangkaw nin sarong Moises; asin ako magtatao nin kapangyarihan sa saiya sa sarong tungkod; asin ako magtatao nin paghuhukom pasiring sa saiya sa paagi nin pagsusurat. Kaya lang dae ko puwedeng buhian an saiyang dila, na tanganing makapagtaram nin sobra, ta dae ko gigibohon siya na magin matibay sa pagtataram. Pero ako magsusurat sa saiya kan sakuyang kasugoan, sa paagi kan muro nin sakuyang sadireng kamot; asin ako maggigibo nin sarong tagapagtaram para saiya.
18 Asin an Kagurangnan nagtataram man sa sakuya: Ako magpapalangkaw gikan sa prutas kan saimong mga habayan; asin ako maghihimo para saiya nin sarong tagapagtaram. Asin ako, hilnga, ako magtatao sa saiya na tanganing siya magsusurat kan mga susuraton gikan sa bunga kan saimong mga habayan, pasiring duman sa bunga kan saimong mga habayan; asin an tagapagtaram kan saimong mga habayan iyo mismo an magdedeklara kaini.
19 Asin an mga tataramon na saiyang isusurat iyo an mga tataramon na may kapakinabangan sa sakuyang kadunungan iyo an padagos na magduduman pasiring sa bunga kan saimong mga habayan. Asin ini mangyayari na kabaing sa bunga kan saimong mga habayan na nagkukurahaw para sa sainda na gikan sa alpog: ta Ako may pagkaaram kan saindang pagtubod.
20 Asin sinda magkukurahaw gikan sa alpog; iyo, maski na sa pagsosolsol mapanungod sa saindang mga katugangan, maski na ngani na matapos an kadakul na mga henerasyon na nag-agi sa paagi ninda. Asin ini mangyaring maglipas na an saindang kinurahaw minaagi, maski na ngani uyon sa kasimplehan kan saindang mga tataramon.
21 Nin huli ngani sa saindang pagtubod an saindang mga tataramon magpapadagos na magluluwas sa sakuyang nguso paduman sa saindang katugangan na iyo an bunga kan saimong habayan; asin an kaluyahan kan saindang mga tataramon iyo an sakuyang gigibohon na makusog sa saindang pagtubod, pasiring sa paggigiromdom kan sakuyang tipan na sakuyang hinimo duman sa saimong mga ama.
22 Asin ngonian, hilnga, aki kong Joseph, sa arog kaining paagi ginibo kan sakuyang ama an lumang propesiya.
23 Kun kaya, nin huli kaining tipan ika nagin paladan; ta an saimong banhi dae madedestroso, ta saindang dadangogon an mga tataramon kan libro.
24 Asin magkakaigwa nin mag-iitaas nin sarong makusogon na gikan sainda, na iyo an maggigibo nin kadakul na karahayan, pareho sa paagi nin tataramon asin nin gibo, bilang sarong instrumento kan mga kamot nin Diyos, na igwa nin sobrang pagtubod, na maggigibo nin mga makukusog na kangangalasan, asin maghihimo kaining bagay na banal sa paghiling nin Diyos, pasiring sa pagdadara na mangyayari nin kadakul na restorasyon duman sa harong nin Israel, asin duman sa banhi kan saimong katugangan.
25 Asin ngonian, paladan ka, Joseph. Hilnga, ika kadikiton sana; kun kaya, pagdangogon mo an mga tataramon kan saimong tugang, si Nephi, asin ini mangyaring gigibohon sa saimo na uyon sa mga tataramon na sakuya nang sinabi. Giromdoma baya an mga tataramon kan saimong naghihingalo nang ama. Amen.

Monday, May 31, 2004

2 NEPHI TSAPTER 2 

An pagtubos minagikan sa paagi nin Banal na Mesiyas --- An libreng pagpili iyo an pinaka-importante sa buhay asin sa pag-asenso --- Si Adan nahulog na tanganing an mga tawo magigin libre --- An mga tawo libre sa pagpipili nin libertad asin daeng kasagkurang buhay.

*******

Asin ngonian, Jacob, ako nagtataram sa saimo: Ika iyo an sakuyang panganay sa mga aldaw kan sakuyang pagpapakasakit sa kaparangan. Asin hilnga, sa saimong pagka-aki ika nagtitios nang gayo nin mga kasakitan asin grabeng kamondoan, nin huli sa kadaendatahan kan saimong mga tugang.
2 Maski na arog kaini, Jacob, an sakuyang panganay sa kaparangan, ika nag-aaram na gayo sa kadakulaan nin Diyos; asin saiynag kokonsagrahon an saimong mga kasakitan para sa saimo man sanang kapakinabangan.
3 Kun kaya, an saimong kalag mabebendisyunan, asin ika mamumuhay nin ligtas kaiba an saimong tugang si Nephi; asin an saimong mga aldaw mangyayari na yaon sa pagserbisyo kan saimong Diyos. Kun kaya, ako nag-aaram na ika tinubos na, nin huli sa pagkamatanos kan saimong Paratubos; ta saimong mahihiling na sa kabilugan nin panahon siya maabot na dara-dara an kaligtasan nin mga katawohan.
4 Asin ikaw mismo nakahiling sa saimong pagkahoben an saiyang kamurawayan; kun kaya, ika mismo nagin paladan maski na ngani sinda kun saen siya magtutukdo mismo sa laman; ta an Espiritu pareho sana, kasoudma, ngonian, asin sa daeng kasagkuran. Asin an dalan pinag-andam na magpoon sa pagkahulog nin tawo, asin an kaligtasan libreng gayo.
5 Asin an mga tawo pinagtutukdoan nin bastante na tanganing sinda nakakaaram nin marhay gikan sa maraot. Asin an kasugoan ipinagtao sa mga katawohan. Asin sa paagi nin kasugoan mayong laman na magin mapang-abaw-abaw; o, sa paagi nin kasugoan an mga tawo ilalaen. Iyo, sa paagi nin temporal na kasugoan sinda nalalaen; asin man, sa paagi nin espirituwal na kasugoan sinda napahamak gikan sa mga bagay na marhay, asin nagin kaherak-herak na daeng kasagkuran.
6 Kun kaya, an pagtubos mag-aabot asin minagikan sa Banal na Mesiyas; ta siya pano-pano nin grasya asin katotoohan.
7 Hilnga, siya nagdudulot kan saiyang sadire bilang sakripisyo para sa kasalan, na tanganing magsimbag sa mga tapos nin katugonan, duman sa gabos na igwa nin mamundong puso asin nin sarong nagsosolsol na espiritu; asin duman pa sa iba na an mga tapos nin katugonan iyo mismo siya an makakapagsimbag.
8 Kun kaya, gurano kadakula an importansiya na tanganing gibohon ining mga bagay na magigin bantog sa mga namumuhay kaining kinaban, na tanganing sinda puwedeng makaaram na mayong laman an makapamuhay sa atubangan nin Diyos, puwera lang na ini sa paagi nin mga merito, asin pagkaherak, asin grasya nin Banal na Mesiyas, na iyo an nagtao kan saiyang buhay na uyon sa laman, asin nagkua kaini giraray sa paagi nin kapangyarihan nin Espiritu, na tanganing saiyang darahon na mangyayari an pagkabuhay-liwat nin gadan, bilang iyo an pinaka-enot na dapat na mabangon.
9 Kun kaya, siya an pinaka-enot sa mga prutas duman sa Diyos, na tanganing siya ang tagapagtahaw para sa gabos na mga kaarakian nin mga tawo; asin sinda na magtubod sa saiya maliligtas.
10 Asin nin huli sa tagapagtahaw para sa gabos, an gabos na mga tawo magdudulok paduman sa Diyos; kun kaya, sinda magtitindog sa atubangan niya, na tanganing paghuhukuman niya uyon sa katotoohan asin kabanalan na yaon mismo saiya. Kun kaya, an mga tapos nin katugonan na an Solong Banal iyo an nagtao, paduman sa pagagawad nin kapadusahan na katakod kaini, na an kapadusahan na nakatakod kaini iyo an minakontra kaidtong kaogmahan na katakod kaini, na iyo an magsisimbag sa mga kasayudan nin kapatawaran ---
11 Ta ini kaipuhan na mangyari, na igwa nin korontrahan sa gabos na mga bagay. Ta kun dae, panganay ko sa kaparangan, an pagkamatanos dae mapupuwedeng madara na mangyari, ni an kadaendatahan, ni an kabanalan o kamundoan, marhay or maraot, kun kaya, an gabos na mga bagay kaipuhan na igwa nin sarong par-iribahan na sararo; kun kaya, kun ini dapat na sarong hawak, ini kaipuhan man giraray na arog nin gadan, mayong buhay nin kagadanan, kaogmahan o kamundoan, ni may panghimate o mayong panghimate.
12 Kun kaya, ini kaipuhan talagang mamukna para sa sarong bagay na mayong kamugtakan; kun kaya mayo kuta nang katuyuhan sa katapusan kaining pagkamukna. Kaya, an bagay na ini iyo an madestroso sa kadunungan nin Diyos asin an saiyang daeng kasagkuran na mga katuyuhan, asin man kan kapangyarihan, asin kan pagkaherak, asin kan hustisya nin Diyos.
13 Asin kun ika magsasabi na mayong katugonan, ika man makakapagsabi mayong kasalan. Kun ikaw magsasabi na mayong kasalan, ika man makakapagsabi na mayong pagkamatanos. Asin kun mayong pagkamatanos mayo man nin kaogmahan. Asin kun mayong pagkamatanos ni kaogmahan mayo man nin kapadusahan ni kasakitan. Asin kun an mga bagay na ini mayo, daeng Diyos. Asin kun daeng Diyos mayo man kita, ni an kinaban; ta mayo man kuta na nin pagkamukna nin mga bagay, ni maghimo o idtong hihimohon pa sana; kun kaya, an mga bagay kuta na nagkaparara na sa harayo.
14 Asin ngonian, mga aki ko, ako nagtataram sa saindo kaining mga bagay na tanganing para sa saindong kapangganahan asin pagkanuod; ta igua nin Diyos, asin saiyang pinagmukna an gabos na mga bagay, pareho sa mga langit asin sa kinaban, asin an gabos na mga bagay na yaon sa sainda, parehong mga bagay na gigibohon asin mga bagay na gigibohon pa sana.
15 Asin dadarahon an manungod sa saiyang daeng kasagkuran na mga katuyuhan sa katapusan nin tawo, pagkatapos niyang mahimo an satuyang enot na mga magurang, asin an mga kahayupan sa kadagaan asin an mga gamgam sa paros, asin karahayan, an gabos na mga bagay na namukna na, ini kinakaipuhan na mangyari na igwa nin korontrahan; maski ngani an pinagbabawal na prutas kakontra kan kahoy nin buhay; an saro mahamison asin an saro mapaiton.
16 Kun kaya, an Kagurangnan Diyos nagtao sa mga tawo na siya dapat na maghiro para sa saindang sadire. Kaya, an sarong tawo dae nanggad makakahiro para sa saiyang sadire sana pwera lang kun siya nag-agda nin saro o kan iba.
17 Asin, ako, si Lehi, uyon sa mga bagay na sakuyang nagkabarasa, kinakaipuhan pa daw na an sarong anghel nin Diyos, na uyon sa bagay na nagkasururat na, na nahulog gikan sa langit; kun kaya, siya nagin sarong diyablo, na nagmamawot kan bagay na maraot sa atubangan nin Diyos.
18 Asin nin huli ta siya nahulog gikan sa langit, asin nagin miserable na daeng kasagkuran, siya nagmamawot man nin kasakitan sa bilog na katawohan. Kun kaya, siya nagsabi ki Eba, iyo, idtong gurangan nang halas, na iyo an diyable, na iyo an ama nin gabos na kaputikan, kaya siya nagsabi: Magkakan ka nin pinagbabawal na prutas, asin ikaw dae magagadan, pero ika magigin arog sa Diyos, na nag-aaram nin marhay asin maraot.
19 Asin pagkatapos na sinda Adan asin Eba nagkakan nin pinagbabawal na prutas sinda pinaharale paluwas sa hardin nin Eden, tanganing magbungkal nin daga.
20 Asin sinda magmurundag nin mga kaarakian; iyo, maski na ngani an pamilya kan bilog na kinaban.
21 Asin an mga aldaw kan mga kaarakian nin mga tawo pinaharalawig, uyon sa kagustuhan nin Diyos, na tanganing sinda magsosolsol habang yaon sa laman; kun kaya, an saindang kamugtakan nagin sarong kamugtakan nin pagsubok, asin an saindang panahon pinahalaba, uyon sa mga kasugoan na an Kagurangnan Diyos nagtao sa mga kaarakian nin mga tawo. Ta siya nagtao nin kasugoan na an gabos na mga tawo dapat na magsosolsol; ta siya nagpahiling sa gabos na mga tawo na sinda nagkawarara, nin huli sa mga kalapasan kan saindang mga magurang.
22 Asin ngonian, hilnga, kun si Adan dae nakapaglapas dae kuta na siya mahuhulog, pero siya yaon kuta na giraray sa hardin nin Eden. Asin an gabos na mga bagay na pinagmukna na yaon man giraray sa kaparehong kamugtakan kaidto pagkatapos na sinda namukna na; asin sinda iyo pa man giraray hanggan sa daeng kasagkuran, asin mayong katapusan.
23 Asin sinda mayo man kuta na nin mga kaarakian; kun saen sinda man kuta na yaon pa man giraray sa kamugtakan nin pagka-inosente, mayong pagka-ogma, ta sinda daeng pagkaaram sa kasakitan; dae naggigibo nin marhay, ta sinda daeng pagkaaram sa kasalan.
24 Pero hilnga, an gabos na mga bagay ginibo sa kadunungan niya na iyo an mas na nakakaaram sa gabos na mga bagay.
25 Si Adab nahulog tanganing an mga tawo magin libre; asin an iyo man nanggad an mga tawo, na tanganing sinda magkakaigwa nin kaogmahan.
26 Asin an Mesiyas maabot sa kabilugan nin panahon, na tanganing saiyang matabos an kaarakian nin mga tawo gikan sa pagkahulog. Asin nin huli ta sinda matatabos gikan sa pagkahulog sinda nagin libre sagkud pa man, na nag-aaram nin marhay asin maraot; na maghiro para sa saindang mga sadire asin bako na sinda pinapahiro, puwera lang na ini mangyari sa paagi nin padusa nin kasugoan sa kadakulaon asin huring aldaw, uyon sa mga kasugoan nin Diyos na iyo an nagtao.
27 Kun kaya, an mga tawo libre uyon sa laman; asin an gabos na mga bagay na itinao sa sainda na igwa nin kapakinabangan sa tawo. Asin sinda libre na magpili nin libertad asin daeng kasagkuran na buhay, sa paagi nin bantog na Tagapagpatahaw kan gabos na mga tawo, o sa pagpili sa pagkasakop asin kagadanan, uyon sa kasakupan asin kapangyarihan nin diyablo; ta siya naghahanap na may pagmawot na an gabos na katawohan magigin miserable man na arog niya.
28 Asin ngonian, mga kaakian ko, ako nagmawot na dapat nindong hanapon an bantog na Tagapagpatahaw, asin magdangog sa saiyang dakulang mga katugonan; asin magin masinunod-sunod sa saiyang mga tataramon, asin pilion an buhay na daeng kasagkuran, uyon sa kagustuhan kan saiyang Banal naEspiritu;
29 Asin dae pagpilion an daeng sagkud na kagadanan, na uyon sa kagustuhan nin laman asin an maraot na katakod kaini, na nagtatao sa espiritu nin diyablo kapangyarihan sa pagsakop, na tanganing darahon kamo pababa sa impyerno, na siya an maghahade sa ibabaw nindo sa saiyang sadireng kahadean.
30 Ako nakapagtaram kaining kadikit na mga tataramon sa saindo gabos, mga kaakian ko, sa mga huring aldaw kan sakuyang pagsubok; asin ako nagpili nin marhay na parte, uyon sa mga tataramon nin propeta. Asin mayo na akong ibang katuyuhan kundi ini para sa daeng kasagkurang karahayan kan saindong mga kalag. Amen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?