<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 23, 2005

MOSIAH TSAPTER 7 

Si Ammon an nakatagbo kan daga nin Lehi-Nephi kun saen si Limhi iyo an hade --- An mga katawohan ni Limhi yaon sa pagka-uripon kan mga Lamanita --- Si Limhi nagkulibat kan saindang kasaysayan --- Sarong propeta (Abinadi) nagtestimonya na si Cristo sarong Diyos asin Ama kan gabos na mga bagay --- An siisay an nagtanom nin kadaendatahan nag-aani nin arimpos na paros, asin an siisay man na nagbugtak kan saiyang tiwala sa Kagurangnan maliligtas.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si hadeng Mosiah nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa laog nin tulong taon, siya nagmawot na maaaraman an mapanungod sa mga katawohan na nagharale tanganing mag-erok sa daga nin Lehi-Nephi, o sa siyudad nin Lehi-Nephi; nin huli ta an saiyang mga katawohan dae na ning nadadangog manungod sainda magpoon sa panahon kan sinda pahumalion sa daga nin Zarahemla; kun kaya, sinda an nagpahandal sa saiya sa paagi kan saindang mga karantiyawan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Mosiah nagtugot sa desisais kan saindang makukusog na mga tawo na magpasiring sa daga nin Lehi-Nephi, na tanganing aramon an mapanungod sa saindang katugangan.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagkaaga sinda nagpoon na magpahumalion, na yaon sa pag-iriba ninda iyo an sarong Ammon, siya bilang sarong makusog asin mapusog na tawo, asin sarong mako-apo ni Zarahemla; asin siya man an saindang tagapamayo.
4 Asin ngonian, sinda dae nakakaaram kan dalan na dapat nindang pagtahakon sa kaparangan pasiring sa daga nin Lehi-Nephi; kun kaya sinda nagparalakaw nin kadakul na mga aldaw sa kaparangan, sa laog nin kwarentang aldaw sinda nagralakaw.
5 Asin kan sinda nagparalakaw nin kwarentang aldaw sinda nakaabot sa sarong bulod, na yaon sa norteng parte kan daga nin Shilom, asin duman sinda nagturogdok kan saindang mga tolda.
6 Asin si Ammon nagpaiba sa tulo nindang katugangan, asin an saindang mga pangaran iyo si Amaleki, Helem, asin Hem, asin sinda nagpasiring duman sa daga nin Nephi.
7 Asin hilnga, saindang nakahilingan an hade nin mga katawohan na yaon sa daga nin Nephi, asin sa daga nin Shilom; asin sinda pinalibutan kan mga guwardiya nin hade, asin dinarara, asin ginarapos, asin pinagparalaog sa prisohan.
8 Asin ini nangyaring naglipas kan sinda yaon na sa laog kan prisohan nin duwang aldaw saka sinda dinarara sa atubangan nin hade, asin an saindang mga gapos hinurubad; asin sinda nagtindog sa atubangan nin hade, asin pinagtugutan, o ngani sinugo, na sinda dapat magsimbag sa mga kahaputan na saiyang ihahapot sa sainda.
9 Asin siya nagsabi sa sainda: Hilnga, Ako si Limhi, an akeng lalake ni Noah, na akeng lalake ni Zeniff, na naggikan pa sa daga nin Zarahemla na tanganing iyo an magmamana kaining daga, na iyo an kadagaan kan saindang mga ama, na iyo an hinimong hade sa paagi nin boses nin mga katawohan.
10 Asin ngonian, ako nagmamawot na maaraman an dahilan kun tadaw baya ta kamo makukusog an mga boot na magrani sa mga dingdding kaining siyudad, na kun noarin ako, sa sakuyang sadire, yaon sa pag-iriba kan sakuyang mga guwardiya sa luwas kan trangkahan?
11 Asin ngonian, nin huli sa kausang ini ako nagtugot na kamo buhayon, na tanganing ako puwedeng manghaputan sa saindo, o ta kun dae ako kuta na nagkausa na an sakuyang mga guwardiya iyo mismo an nagpmugtak saindo sa kagadanan. Kamo tinutugutan kong magtaram.
12 Asin ngonian, kan si Ammon nahiling na siya tinugutan na magtaram, naglakad siya nin paenotan asin nagduko kan saiyang sadire sa atubangan kan hade; asin sa pagbuhat giraray siya nagsabi: O hade, ako nagpapasalamat na gayo sa atubangan nin Diyos sa aldaw na ini na ako buhay pa, asin na ako tinutugutan na magtaram; asin ako maghihingoha na magtaram na may kaisogan;
13 Nin huli ta ako may kaseguruhan na kun ikaw nakamidbid sako ika dae kuta na nagtugot na ako dapat na magsul-ot kaining mga gapos. Nin huli ta ako si Ammon, asin ako an mako-apo ni Zarahemla, asin nagpadigde sa daga nin Zarahemla na tanganing manghaputan mapanungod sa samuyang mga katugangan, na si Zeniff iyo an nagdara paluwas sa dagang idto.
14 Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Limhi nakadangog sa mga tataramon ni Ammon, siya nagin maogmahong marhay, asin nagsabi: Ngonian, ako nakakaaram na may kasegurohan na an sakuyang mga katugangan na yaon sa daga nin Zarahemla mga buhay pa. Asin ngonian, ako mag-oogma; asin sa pagkaaga ako maghihimo na an sakuyang mga katawohan mag-oogma man.
15 Nin huli ta hilnga, kami yaon sa pagka-uripon nin mga Lamanita, asin kami pinagbubuwisan nin sarong buwis na magabat na gayo na pinagbabayadan. Asin ngonian, hilnga, an samuyang mga katugangan iyo mismo an magliligtas samuya paluwas sa samuyang pagka-uripon, o paluwas sa mga kamot kan mga Lamanita, asin kami magigin mga uripon ninda; nin huli ta ini marahay na kami magigin mga uripon kan mga Nephita kesa na magbabayad nin kagalangan sa hade kan mga Lamanita.
16 Asin ngonian, si hadeng Limhi nagsugo sa saiyang mga guwardiya na dapat na dae na ninda paggapuson pa si Ammon ni an saiyang mga katugangan, pero himoon na sinda dapat na magpaduman sa sarong bulod na yaon sa norte kan Shilom, asin darahon an saindang mga katugangan palaog sa siyudad, na sa kahaluyan sinda puwedeng magkakakan, asin mag-iinom, asin makapagpahingalo kan saindang mga sadire gikan sa mga kapagalan kan saindang paglakbay; nin huli ta sinda nagtios nin kadakul na mga bagay; sinda nagtios nin kagutuman, pagkapaha, asin kakulugan nin hawak.
17 Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na kinaagahan na si hadeng Limhi nagpadara nin sarong proklamasyon sa gabos niyang mga katawohan, na tanganing sa kahaluyan sinda puwedeng magkakatiripon kan saindang mga sadire na magkasararo sa templo, na magdangog kan mga tataramon na saiyang itataram sa sainda.
18 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nagkatiripon-tipon na kan saindang mga sadire na magkasararo na tanganing siya makakapagtaram sa sainda kaining kadunungan, na nagsasabi: O kamo, mga katawohan ko, itaas an saindong mga payo asin magin maaling; nin huli ta hilnga, an oras harani na, o ini dae na gayong harayo, na kita dae na masasakupan kan satuyang mga kaiwal, maski na ngani sa satuyang kadakul na pakikipaglaban, na ngani nagin mayong kamugtakan; pero ako may tiwala na igwa pang natatada na sarong pakikipaglaban na kaipuhan na gibohon.
19 Kun kaya, iangat an saindong mga payo, asin mag-ogma, asin ibugtak nin an pagtitiwala sa Diyos, na sa Diyos na iyo an Diyos ni Abraham, asin ni Isaac, asin ni Jacob; asin man, na an Diyos na iyo an nagdara kan mga kaakian nin Israel paluwas sa daga nin Ehipto, asin nagkausa na sinda maglakaw sa katahawan nin Pulang Dagat sa dagang na daga, asin nagpakakan sainda nin manna na tanganing sinda dae magkakagaradan sa kaparangan; asin kadakul pang mga bagay na saiyang ginibo para sa sainda.
20 Asin giraray, iyo man giraray na Diyos na iyo an nagdara kan satuyang mga ama paluwas sa daga nin Jerusalem, asin iyo an nagbantay asin nag-ingat sa saiyang mga katawohan maski ngani ngonian; asin hilnga, ini nangyari nin huli kan satuyang mga kadaendatahan asin mga karigsokan, na siya an nagdara satuya kaining pagkasakop.
21 Asin kamo gabos an mga testigo sa aldaw na ini, na si Zeniff, na iyo an ginibong hade sa mga katawohan na ini, siya bilang sobrang gayo an karahayan na tanganing manahon an daga kan saiyang mga ama, kun kaya bilang nalinlang sa paagi katusohan asin pandadaya ni hadeng Laman, na iyo na pagkatapos na maglaog sa sarong kasunduan ki hadeng Zeniff, asin bilang nagpaubaya sa saiyang mga kamot na pagsadirehon an sarong parte nin daga, o maski ngani sa siyudad ni Lehi-Nephi, asin an siyudad nin Shilom; asin an kadagaan sa palibot---
22 Asin an gabos na ini saiyang ginibo, nin huli ta sa sarong bugtong na katuyuhan na darahon ining mga katawohan sa pagkalupig asin sa pagkasakop. Asin hilnga, kita sa oras na ini nagbayad nin kagalangan sa hade nin mga Lamanita, sa kantidad na sarong kabanga kan satuyang mais, asin kan satuyang sepada, asin maski ngani an gabos nyatong anihon sa lambang klase, asin sarong kabanga para sa pagdakula kan satuyang mga hayop asin kan satuyang pasabsaban; asin maski na ngani sarong kabanga kan gabos nyatong kaigwahan o pagsadirehon an hade nin mga Lamanita na iyo an naghahagad satuya, o kan satuyang mga buhay.
23 Asin ngonian, bako daw na ini magabat na pasanon? Asin bako ini, na an satuyang kasakitan, grabe? Ngonian hilnga, sa paanong dakulang rason na tanganing kita magmumundo.
24 Iyo, ako nagsasabi sa saindo, dakulang gayo an mga rason na kita dapat na magmundo; nin huli ta hilnga pira baya sa satuyang mga katugangan an nagkagaradan na asin an saindang mga dugo nagbulos na mayong kamanungdanan, asin an gabos nin huli sa kadaendatahan.
25 Nin huli ta kun an mga katawohan na ini dae nahulog sa kalapasan an Kagurangnan kuta na dae nagtugot na ining dakulang karaotan nag-abot sa sainda. Pero hilnga, sinda habong magdangog sa saiyang mga tataramon; pero may mga pag-iiriwal-iwal na yaon sa sainda, maski na ngani grabe na sindang pinnaghimong magpabulos nin dugo na sinda-sinda man sana.
26 Asin sarong propeta nin Kagurangnan an saindang ginadan; iyo, sarong tawong pinili nin Diyos, na iyo an nagsabi kan saindang karaotan asin mga karigsokan, asin nagpropesiya nin kadakul na mga bagay na paabuton pa sana, iyo, maski ngani an pag-abot ni Cristo.
27 Asin nin huli ta siya nagsabi sa sainda na si Cristo iyo sarong Diyos, an Ama nin gabos na mga bagay, asin nagsabi na siya magdadara sa saiyang sadire kan imahe nin sarong tawo, asin ini magin sarong imahe na arog sa sarong tawo na piglalang sa kapinunan pa; o sa ibang mga tataramon, siya nagsabi na an tawo piglalang arog sa imahe nin Diyos, asin na an Diyos kaipuhan na gayong magbaba sa kairiba kan mga kaarakian nin mga tawo, asin magdadara sa saiyang sadire nin laman asin dugo, asin maglalakaw sa ibabaw kan lalawgon nin mundo---
28 Asin ngonian, nin huli ta siya nagsabi kaini, sainda siyang ginadan; asin kadakul pang mga bagay an saindang giniribo na iyo an nagdara nin kaanggutan nin Diyos laban sa sainda. Kun kaya, siisya pa man baya an magngangalas kun tadaw ta sinda yaon sa pagka-uripon, asin ta sinda hinampak nin mga makuring kasakitan?
29 Nin huli ta hilnga, an Kagurangnan nakapagsabi: Dae ko dadangogon an sakuyang mga katawohan sa aldaw kan saindang kalapasan; pero ako magbubugtak nin kaulangan sa saindang mga dalan na tangaaning sinda dae magin asensado; asin an sainda man sanang kaggibohan iyo an magigin sarong pantumbang singkogan sa atubangan man sana ninda.
30 Asin giraray, siya nagsasabi: Kun an sakuyang mga katawohan magtatanom nin kadaendatahan sinda mag-aani nin ata kaiyan na yaon sa arimpos na paros; asin an epekto kaiyan iyo an panhilo.
31 Asin giraray siya nagsasabi: Kun an sakuyang mga katawohan magtatanom nin kadaendatahan sinda mag-aani nin paros gikan sa sirangan, na nagdadara nin madalion na pagkapahamak.
32 Asin ngonian, hilnga, an promisa nin Kagurangnan nautob na, asin kamo hinampak asin sinasakitan.
33 Pero kun kamo magbalik sa Kagurangnan na may kapanoan nin puso, asin magbugtak kan saindong pagtitiwala sa saiya, asin pagsibehan siya sa bilog na kaigotan nin isip, kun kamo gumibo kaini, siya maghihimo, na uyon sa sadire nyang kagustuhan asin kaogmahan, ililigtas kamo paluwas sa pagka-uripon.

Friday, April 22, 2005

MOSIAH TSAPTER 6 

Si Hadeng Benjamin naglista kan mga pangaran kan mga katawohan asin nagngaran nin mga kapadean na iyo an magtutukdo sainda --- Si Mosiah naghade na sarong matanos na hade.

*******

Asin ngonian, si hadeng Benjamin nakapag-isip na ini sarong kapakinabangan, pagkatapos nyang makapagtaram sa mga katawohan, na saiyang dapat na ilista an mga pangaran kan gabos na naglaog sa sarong tipan sa Diyos na tanganing magsunod sa saiyang mga kasugoan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na mayo ni sarong kalag, laen lang kan mga saradit na kaakian, pero naglaog mismo sa tipan asin dinara sa saindang sadire an pangaran ni Cristo.
3 Asin giraray, ini nangyaring naglipas na kan si hadeng Benjamin naghimong matapos na an gabos kaining mga bagay, asin saiya nang pinagkonsagra an saiyang akeng lalake na si Mosiah na tanganing magin sarong tagapamahala asin sarong hade sa bilog na saiyang mga katawohan, asin ipinagtao sa saiya an gabos na kapamahalaan mapanungod sa kahadean, asin man nagngaran nin mga kapadean na tanganing iyo an magtutukdo sa mga katawohan, na tanganing sa kahaluyan puwede nindang madadangog asin maaaraman an mga kasugoan nin Diyos, asin sa pagpagibo sainda na makagiromdom kan saindang panunumpa na saindang ginibo, saiyang pina-uruli na an grabe kadakul na mga katawohan, asin sinda nagbaralik na, an lambang saro, na uyon sa saindang mga kapamilya, pasiriring sa saindang mga sadireng mga pagharongon.
4 Asin si Mosiah nagpoon na sa paghade bilang karibay kan saiyang ama. Asin siya nagpoon sa paghade isa ika-trentang taon kan saiyang edad, na sa kabilugan, maabot sa apat na gatos asin sitenta may anom na taon magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem.
5 Asin si hadeng Benjamin nabuhay pa nin tulong taon asin siya nagadan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Mosiah naglakaw sa mga dalan nin Kagurangnan, asin naggibong magsunod sa saiyang mga kahusgahan asin sa saiyang mga patakaran, asin naghimo kan saiyang mga kasugoan sa gabos na mga bagay na sa anuman na saiyang mga isinusugo saiya.
7 Asin si hadeng Mosiah nagsugo sa saiyang mga katawohan na magbungkal nin daga. Asin siya man, sa saiyang sadire, nagbungkal man nin daga, na tanganing sa kahaluyan dae siya magin pagabat sa saiyang mga katawohan, na siya puwedeng gumibo arog kan mga bagay na an saiyang ama nakagibo sa gabos na mga bagay. Asin mayo ni sarong pag-iiriwal-iwal sa gabos na saiyang mga katawohan sa laog nin tulong taon.

MOSIAH TSAPTER 5 

An mga banal magin mga akeng lalake asin mga akeng babae ni Cristo sa paagi nin pagtubod --- Sinda sa kahaluyan pag-aapudon sa pangaran ni Cristo --- Si Hadeng Benjamin otrong nagpagiromdom sainda na magin matatag asin dae matitinag sa marhay na mga gibo.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas kan si hadeng Benjamin natapos nang magtaram sa saiyang mga katawohan, siya naghapot sa sainda, na may pagmamawot na maaraman gikan sa saiyang mga katawohan kun sinda nagtutubod sa mga tataramon na saiyang naitaram na sa sainda.
2 Asin sinda gabos nagkururahaw na may sarong boses, na nagsasabi: Iyo, kami nagtutubod sa gabos na mga tataramon na saimong naitaram sa samuya; asin man, kami nakakaaram na may kaseguruhan asin katotoohan, nin huli sa Espiritu nin Kagurangnan na Makapangyayari, na iyo an nagdara nin dakulang pagbabago sa laog nyamo, o sa samuyang mga puso, na tanganing kami nawaraan na nin disposisyon na gumibo pa nin maraot, kundi gumibo na sana nin padagos na karahayan.
3 Asin kami, sa samuyang mga sadire man, sa paagi kan daeng kasagkoran na pagkamarahay nin Diyos, asin sa mga paggibo kan saiyang Espiritu, nagkaigwa nin kadakul na mga pananaw sa mga bagay na paabuton pa sana; asin ini may kapakinabangan, na kami nakakapagpropesiya sa gabos na mga bagay.
4 Asin ini nin huli sa pagtubod na yaon na samuya sa mga bagay na an samuyang hade naitaram samuya na iyo an nagdara samo kaining dakulang kaaraman, kun saen kami nahimong mag-ogma na may dakula na gayong kaogmahan.
5 Asin kami nawili na maglaog sa sarong tipan sa samuyang Diyos na gumibo kan saiyang kagustuhan, asin magin masinunod-sunod sa saiyang mga kasugoan sa gabos na mga bagay na saiyang isusugo samuya, sa bilog na katadaan kan samuyang mga aldaw, na tanganing kami dae nanggad magdara para sa samuyang mga sadire nin sarong daeng-tapos na tormento, arog kan itinaram kan anghel, na tanganing kami dae nanggad mag-inom gikan sa kopa nin kaanggutan nin Diyos.
6 Asin ngonian, iyo ini an mga tataramon na si hadeng Benjamin nagmawot na madangog sainda; asin kun kaya siya nagsabi sa sainda: Kao nakapagtaram nin mga tataramon na sakuyang pinagmawot; asin an tipan na saindong ginibo sarong matanos na tipan.
7 Asin ngonian, nin huli sa tipan na saindong naggibo kamo aapudon na mga kaakian ni Cristo, an saiyang mga akeng lalake, asin saiyang mga akeng babae; nin huli ta hilnga, sa aldaw na ini siya may espirituwalidad na nagpili saindo; nin huli ta kamo nagsabi na an saindong mga puso nagbago sa paagi nin pagtubod kan saiyang pangaran; kun kaya, kamo inake sa saiya asin nagin mga ake nyang lalake asin mga ake niyang babae.
8 Asin sa irarom kaining pamayo kamo hinimong mga libre, asin mayo nang ibang pamayo kun saen kamo mahimong mga libre. Mayo na nin ibang pangaran na itinao kun saen an kaligtasan mag-aabot; kun kaya, ako maggigibo na kamo dapat na magdadara kan pangaran ni Cristo, gabos kamo na naglaog sa tipan sa Diyos na tanganing kamo magin masinunod-sunod hanggan sa katapusan kan saindong mga buhay.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an siisay man na naggigibo kaini mananagboan sa tuong kamot nin Diyos, nin huli ta siya makakaaram nin pangaran kun saen siya pinapangapudan; nin huli ta siya pangangapudan sa paagi kan pangaran ni Cristo.
10 Asin ngonian ini nangyaring naglipas, na an siisay man na dae nagdara para sa saiya kan pangaran ni Cristo kaipuhan na gayong apudon sa ibang ngaran; kun kaya, mananagboan nya an saiyang sadire na yaon sa walang kamot nin Diyos.
11 Asin ako maghihimo na kamo dapat na makakagiromdom man, na iyo ini an pangaran na sakuyang itinaram na itatao sa saindo na dae nanggad puwedeng paraon, laen lang kun sa paagi nin paglapas; kun kaya, gibohon nin na dae makagibo nin kalapasan, na tanganing ining pangaran dae nanggad mapapara sa saindong mga puso.
12 Ako nagsasabi sa saindo, ako maghihimo na kamo dapat makagiromdom na pirmeng an pangaran na ini nakasurat sa saindong mga puso, na tanganing dae kamo mananagboan na yaon sa walang kamot nin Diyos, pero na kamo makadangog asin makaaram kan boses kun saen kamo pinapangapudan, asin man, an pangaran na kun saen siya mag-aapud saindo.
13 Nin huli ta paano dae maaaraman nin sarong tawo an amo na dae pa niya nasirbehan, asin na siya sarong estranghero pa saiya, asin ini harayo sa mga kaisipan asin intensiyon kan saiyang puso?
14 Asin giraray, gibohon daw nin sarong tawo na manguhaan nin sarong asno na pagsasadire kan kataid niya, asin tagoon ini? Ako nagsasabi saindo, Dae; ni dae niya ngani pagtutugutan na ini makaibahan sa pagsasabsab kan saiyang mga alagang hayop, pero bubugawon niya paharayo, asin iapon paluwas. Ako nagsasabi saindo, na mski na ngani kaini na magin saro sa saindo kun kamo dae nakakaaram kan pangaran kun saen kamo pinapangapudan.
15 Kun kaya, ako maghihimo na kamo magigin matatag asin dae mahihiro, pirmeng may kapanoan nin marhay na mga gibo, na si Cristo, an Kagurangnang Diyos na Mapangyayari, na iyo an magseselyo saindo saiya, na tanganing kamo madadara sa langit, na tanganing kamo magkaigwa nin daeng katapusan na kaligtasan asin daeng kasagkoran na buhay, sa paagi nin kadunungan, asin kapangyarihan, asin hustisya, asin pagkaherak niya na iyo an naglalang kan gabos na mga bagay, sa langit asin sa kinaban, na iyo an Diyos labaw sa gabos. Amen.

MOSIAH TSAPTER 4 

Si Hadeng Benjamin nagpadagos sa saiyang diskurso --- An kaligtasan maabot nin huli sa pagbabayad-sala --- Magtubod sa Diyos tanganing makakaligtas --- Ipagpadagos an kapatawadan kan saindong mga kasalan sa paagi nin bilog na pagtubod --- Ihiras an saindong mga kabuhayan sa mga kapobrehan --- Gibohon an gabos na bagay sa kadunungan asin kaayusan.

******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na kan si hadeng Benjamin naghimong tapuson na an saiyang pagdiskurso kan mga tataramon na ipinagtao saiya sa paagi kan anghel nin Kagurangnan, kan saiyang igala ang saiyang mga mata sa kapalibutan kan mga tawo, asin nahiling nya na sinda nagruluhod sa daga, nin huli ta an pagkatakot sa Kagurangnan iyo an nag-abot sa sainda.
2 Asin sinda nakahiling sa saindang mga sadire na yaon sa pansadireng karnal na kamugtakan, na hababaon pang gayo kesa alpog nin kinaban. Asin sinda nakururahaw nin makusog na igwa nin sarong boses, na nagsasabi: O kaheraki kami, asin himoa an pagbabayad-sala kan dugo ni Cristo na tanganing puwede nyamong maresibe an kapatawaran kan samuyang mga kasalan, asin an samuyang mga puso magin purong gayo; nin huli ta kami may pagtubod ki JesuCristo, an Ake nin Diyos, na iyo an naglalang kan langit asin daga, asin kan gabos na mga bagay; na iyo an mapadigde kairiba kan mga kaakian nin mga tawo.
3 Asin ini nangyaring naglipas kan pagkatapos na sinda nakapagtaram na kaining mga tataramon an Espiritu nin Kagurangnan nangibabaw sainda, asin sinda napano nin kaogmahan, nin huli ta naresibe ninda an kapatawaran kan saindang mga kasalan; asin nagkaigwa nin katuninongan sa kunsiyensiya, nin huli ta kan makusog na pagtubod na igwa sinda ki JesuCristo na iyo an mapadigde, na uyon sa mga tataramon, na si hadeng Benjamin iyo an nagtaram sa sainda.
4 Asin si hadeng Benjamin giraray nagbuka kan saiyang nguso asin nagpoon sa pagtaram sainda, na nagsasabi: Mga amigo ko asin sakong mga katugangan, sakuyang lahi asin mga katawohan, ako giraray mag-aapud saindo kan saindong pansin, na tanganing puwede nindong madangog asin maintidihan an natatada ko pang mga tataramon na sakuyang itataram sa saindo.
5 Nin huli ta hilnga, kun an kaaraman sa karahayan nin Diyos sa oras na ini iyo an nakapukaw saindo sa pagmangno kan saindong kadaehan, asin sa saindong pagkamayong kahalagahan asin nahulog na kamugtakan ---
6 Ako nagsasabi sa saindo, kun kamo nag-abot sa sarong kaaraman sa karahayan nin Diyos, asin sa saiyang daeng katampad na kapangyarihan, asin an saiyang kadunungan, asin an saiyang pasensiya, asin an saiyang halawigon na pagtitios para sa mga kaakian nin mga tawo; asin man, an pagbabayad-sala na ipinaghanda na magpoon pa sa kapinunan nin kinaban, na tanganing an kaligtasan mag-abot saiya na magpuputong kan saiyang patitiwala sa Kagurangnan, asin naghihingoha sa pagsunod kan saiyang mga kasugoan, asin magpadagos sa pagtubod hanggan sa katapusan kan saiyang buhay, an boot kong sabihon an buhay kan mortal na hawak ---
7 Ako nagsasabi, na iyo ini an tawo na maresibe nin kaligtasan, sa paagi nin pagbabayad-sala na inandam na magpoon pa sa kapinunan nin mundo para sa bilog na mga katawohan, na iyo na bago pa man an pagkahulog ni Adan, o siisay pa man sa ngonian, o siisay pa man sa maabot, maski na hanggan sa katapusan nin mundo.
8 Asin iyo ini an paagi kun saen an kaligtasan makakamtan. Asin mayo nang iba pang kaligtasan puwera lang kaining mga ipinagtataram ko na; ni ini igwa nin anuman na mga kondisyon kun saen an tawo puwedeng maligtas laen lang kan mga kondisyon na sakuyang ipinagsaysay na sa saindo.
9 Matubod kamo sa Diyos; magtubod kamo na siya iyo talaga, asin na saiyang piglalang an gabos na bagay, pareho sa langit asin sa kinaban; magtubod na igwa siya kan bilog na kadunungan, an bilog na kapangyarihan, pareho sa langit asin sa kinaban; magtubod kamo na an tawo dae makaka-intende kan gabos na mga bagay na an Kagurangnan sana iyo an makaka-intende.
10 Asin giraray, magtubod kamo na kamo dapat magsosolsol kan saindong mga kasalan asin talikudan an mga ini, asin magpakumbaba kan saindong mga sadire sa atubangan nin Diyos; asin hagadon na udok sa puso na siya magpatawad saindo; asin ngonian, kun kamo nagtutubod sa gabos na ining mga bagay hingohaon nindo na gibohon an mga ini.
11 Asin giraray ako nagsasabi sa saindo na arog kan nasabi ko na, na habang kamo nakakanuod nin kaaraman sa kamurawayan nin Diyos, o kun kamo nakakaaram na kan saiyang pagkamarahayon asin nanamitan na an saiyang pagkamoot, asin nakaresibe na nin kapatawadan kan saindong mga kasalan, na iyo an nakakapagtao nin sobrang gayong kaogmahan sa sadire nindong mga kalag, maski na ngani kaini ako maghihimo na kamo puwedeng makakagiromdom, asin pirmeng yaon sa paggigiromdom, an kadakulaon nin Diyos, asin an saindong sadireng kadaehan, asin an saiyang pagkamarahayon asin halawigon na pagtitios para sa saindo, mayong halagang mga nilalang, asin magpakumbaba kamo maski hanggan sa mga kairaroman kan saindong kapakumbabaan, mag-aapud sa pangaran nin Kagurangnan sa aroaldaw, asin magtitindog na pusog an pagtubod sa saiya na mapadigde, na iyo an ipinagsasabi sa paagi nin ngabil kan anghel.
12 Asin hilnga, ako nagsasabi sa saindo na kun kamo maggibo kaini kamo pirme sanang mag-oogma, asin magin pano nin pagkamoot nin Diyos, asin pirmeng yaon an kapatawaran kan saindong mga kasalan; asin kamo magtatalubo sa pagkanuod kan kamurawayan niya na naglalang saindo, o sa pagkanuod kaining husto asin totoo.
13 Asin dae kamo makakaisip na pagpakulgan an lambang saro, pero mamumuhay na may katuninongan, asin magheheras sa lambang tawo uyon sa maninigo sa saiya.
14 Asin dae nindo tutugutan an saindong mga kaakian na sinda magugutom, o huba; ni kamo magtutugot na sinda maglalapas sa mga leyes nin Diyos, asin makipaglaban asin makipag-iwal sa lambang saro, asin magsirbe sa diyablo, na iyo an amo nin kasalan, o iyo an maraot na espiritu na iyo an pinagtataram kan satuyang mga ama, siya na iyo an kalaban kan gabos na pagkamatanos.
15 Pero kamo magtutukdo sainda na maglakaw sa mga dalan nin katotoohan asin kahubyaan; kamo magtutukdo sainda na magminuotan sa lambang saro, asin magsirge sa lambang saro.
16 Asin man, kamo sa saindong mga sadire magtatabang sainda na matindog sa pangangaipo kan saindong tabang; kamo an mamamahala kan saindong kabuhayan sa sainda na nangangaipo; asin dae kamo magtugot na an parapakilimos na naghahagad kan saiyang pangangaipo saimo magin daeng kamugtakan, asin pababayaan siya na tanganing magadan.
17 Baka saindong sasabihon: An tawong yan nagdara sa saiyang sadire kan saiya man sanang kasasakitan; kun kaya ako magpapamugtak kan sakuyang kamot, asin dae magtatao sa saiya nin sakuyang kakanon, ni ipagheras sa saiya an sakuyang kabuhayan na tanganing siya dae magtios, nin huli ta an saiyang mga padusa husto sana ---
18 Pero ako magsasabi sa saindo, o tawo, an siisay man an naggigibo kaini siya igwa nin dakulang kausa para magsosolsol; asin laeng lang na siya nagsolsol kan saiyang mga ginibo siya magagadan sagkod pa man, asin mayong interes sa kahadean nin Diyos.
19 Nin huli ta hilnga, bako daw na kita gabos mga parapakilimos? Bako daw na kita gabos minadepende sa pareho man sanang Persona, na iyo ngani an Diyos, para sa bilog na kabuhayan na igwa kita, pareho para sa pagkakan asin pagbabado, asin para sa bilog na mga kayamanan na igwa kita sa kada hitsura.
20 Asin hilnga, maski sa oras na ini, kamo nag-aapud kan saiyang pangaran, asin nakikilimos para sa kapatawadan kan saindong mga kasalan. Asin daw nagtugot na kamo nakikilimos sa daeng kamanungdanan? Dae; Siya iyo an nagpabulos kan saiyang Espiritu sa saindo, asin naghimo na an saindong mga puso mapapano nin may kaogmahan, asin iyo an naghimo na an saindong mga nguso dapat na mag-untok na tanganing dae kamo makanagbo nin mga tataramon, magin grabeng gayo an magigin nindong pagkaogma.
21 Asin ngonian, kun an Diyos, na iyo an naglalang saindok, na sa saiya ika minadepende kan saindong mga buhay asin para sa gabos na igwa ka asin yaon, na iyo an mapaubaya sa saindo nin anuman na bagay na saindong pinaghahagad na tama, may pagtubod, naniniwala na saindong mareresibe, o kun kaya, ano daw ta kaipuhan na kamo maghiras kan kabuhayan na igwa kamo sa lambang saro.
22 Asin kun kamo maghusga sa tawo na naghahagad kan saiyang pangangaipo saindo para sa saimong kabuhayan na tanganing dae siya magagadan, asin kondenahon siya, gurano pa daw kagrabeng husto an saindong magigin kondenasyon nin huli kan pagsayuma nindo kan saindong kabuhayan, na bako man nganing pagsadire nindo kundi sa Diyos, na sa saiya maan ngani an saindong buhay nasasadirehan; asin ngani kamo dae man naghagad, ni magsosolsol kan bagay na saindong naginibohan.
23 Ako nagsasabi sa saindo, herak man sa tawong yan, nin huli ta an saiyang sadireng kabuhayan mawawara kaiba niya; asin ngonian, ako nagsasabi kaining mga bagay sa sainda na mayayaman lalo na manungod sa mga bagay kaining mundo.
24 Asin giraray, ako nagsasabi sa mga kapobrehan, kamo na mayo pero igwa nin awad-awad, na tanganing kamo iyo man giraray sa aroaldaw; ako nagpapasabot sa gabos saindo na nagsayuma sa parapakilimos, nin huli ta mayo kamo; ako magtutugot na kamo masabi sa saindong mga puso na: Ako dae nagtao nin huli ta ako mayo man, pero kun ako igwa ako nanggad matao.
25 Asin ngonian, kun kamo masabi sa saindong mga puso na kamo pirmeng mayong kasalan, ta kun bako kamo kondenado; asin an saindong kondenasyon husto sana nin huli ta kamo nango-ahan kan bagay na kamo dae nagresibe.
26 Asin ngonian, nin huli sa mga bagay na ini na sakuyang naitaram na saindo --- ini iyo, nin huli sa pirmeng kapatawadan kan saindong mga kasalan sa aroaldaw, na tanganing kamo puwedeng maglakaw na mayong kasalan sa atubangan nin Diyos --- Ako magtutugot na kamo dapat maghiras kan saindong kabuhayan sa mga kapobrehan, an kada tawo na uyon sa bagay na igwa na siya, arog kan pagpapakakan sa mga nagugutom, pagpapabado sa mga huba, an pagbibisita kan igwa nin kahelangan asin an pagpapamahala kan saindang kaomayan, pareho sa pan-espirituwal asin pan-temporal, na uyon sa saindang mga pangangaipuhan.
27 Asin pagmaan baya na an gabos kaining mga bagay ginibo na may kadunungan asin may kamumugtakan; nin huli ta dae kaipuhan na an sarong tawo magdadalagan nin mabilison kesa sa saiyang kusog. Asin giraray, ini sarong kapakinabangan na siya dapat maghigos, na tanganing sa kahaluyan siya puwedeng manggana nin premyo; kun kaya, an gabos na mga bagay dapat gibohon na may kamumugtakan.
28 Asin ako magtutugot na kamo makakagiromdom, na siisay man saindo na magsusubli sa saiyang kataid-harong dapat na iyo an magbalik kan bagay na saiyang sinublian, uyon sa napagkasundoan, ta kun bako, kamo nagkakasala; asin ta baka saindong gibohon na an kataid-harong nindo magkasala man.
29 Asin sa kahurihi, ako dae makakasabi saindo kan gabos na bagay kun saen kamo puwedeng makagibo nin kasalan; nin huli ta igwa nin kadakul na mga paagi asin pamumugtakan, maski ngani na kadakul-dakul na ako dae kayang bilangon sinda.
30 Pero iyo ini an grabeng masabi ko saindo, na kun kamo dae mapagmangno sa saindong mga sadire, asin kan saindong mga kaisipan, asin kan saindong mga tataramon, asin kan saindong mga gibo, asin obserbahan an mga kasuguan nin Diyos, asin padagos sa pagtubod sa kun ano an saindong nagkadarangog mapanungod sa pag-abot nin satuyang Kagurangnan, maski sa katapusan kan saindong mga buhay, kamo kaipuhan na magadan. Asin ngonian, o tawo, giromdoma baya, asin dae ka magadan.

Thursday, April 21, 2005

MOSIAH TSAPTER 3 

Si Hadeng Benjamin nagpadagos kan saiyang pagtataram --- An Kagurangnan na makapangyarihan iyo an maserbisyo sa mga tawo sa tabernakulong lapok --- An dugo mabulos gikan sa lambang labot kan saiyang kublit habang siya nagbabayad-sala para sa mga kasalan nin kinaban --- Siya iyo sana an pangaran kun saen an kaligtasan maggigikan --- An mga tawo puwedeng hubaon an natural na pagkatawo asin magin banal sa paagi nin pagbabayad-sala --- An pagpasakit kan mararaot magigin arog sa sarong danaw nin kalayo asin asupre.

*******

Asin giraray mga katugangan ko, ako nag-aapud kan saindong atensiyon, nin huli ta igwa ako nin kadakul pang tataramon sa saindo; nin huli ta hilnga, ako igwa nin mga bagay na isasabi saindo manungod kaining mga paabuton.
2 Asin an mga bagay na sakuyang sasabihon saindo iyo idtong hinimong ipaaram sakuya sa paagi kan sarong anghel na gikan sa Diyos. Asin siya nagsabi sa sakuya: Magmata ka; asin ako nagmata, asin hilnga siya nakatindog sa atubangan ko.
3 Asin siya nagsabi sa sakuya: Magmata ka, asin dangoga an mga tataramon na sakuyang sasabihon saimo; nin huli ta hilnga, ako nagpadigde sa pagbalangibog sa saimo kan mga marhay na bareta nin dakulang kaogmahan.
4 Nin huli ta an Kagurangnan nakadangog kan saindong mga pangadyeon, asin naghusga kan saindong pagkamatanos, asin iyo an nagpadara sakuya na magbalangibog sa saindo na tanganing kamo puwede na magin maogmahon; asin na kamo puwedeng magbalangibog sa saindong mga katawohan, na tanganing sinda man magin pano nin kaogmahan.
5 Nin huli ta hilnga, an oras nag-aabot, asin dae na gayong harayo, na may kapangyarihan, an Kagurangnan na makapangyarihan na iyo an naghahade, na iyo an dati, asin iyo na gikan sa bilog na mayong kasagkoran hanggan sa bilog na mayong kasagkoran, na iyo an magbababa gikan sa langit na kaibahan sa mga kaakian nin mga tawo, asin mag-eerok sa tabernakulong lapok, asin padagos na maglalakaw na kaibahan nin mga tawo, nagtatrabaho nin mapusog na mga milagro, arog kan pagbubulong sa mga may helang, magbuhay-liwat nin gadan, naghimong makalakaw an pilay, an mga buta makaresibe kan saindang panheling, asin an bungog makakadangog, asin magpaparahay nin gabos na manera nin mga kahelangan.
6 Asin siya magpapalayas nin mga diyablo, o mga mararaot na espiritu na nag-eerok sa mga puso nin mga kaakian nin mga tawo.
7 Asin uya, siya magsasapo nin mga tentasyon, asin kulog nin hawak, pagkagutom, pagka-uhaw, asin kapagalan, na mas sobra pa sa sarong tawo na puwedeng magsapo, puwera lang kun ini magin sa kagadanan; nin huli ta hilnga, an dugo nagbubulos gikan sa lambang labot kan kublit, grabe kadakula an magigin kapaitan niya para sa mga parakasala asin mga karigsokan kan saiyang mga katawohan.
8 Asin siya aapudon na JesuCristo, an Ake nin Diyos, an Ama kan langit asin daga, an Paralalang kan gabos na mga bagay magpoon pa sa kapinunan; asin an saiyang ina aapudon na Maria.
9 Asin uya, siya maabot sa saiyang sadire, na an kaligtasan puwedeng mag-abot sa kaakian nin mga tawo maski ngani sa paagi nin pagtubod sa saiyang pangaran; asin maski na ngani pagkatapos kan bilog na ini sainda siyang ituturng bilang sarong tawo, asin siya masabi na siya igwa nin sarong diyablo, asin hahampakon siya, asin ipapako siya sa krus.
10 Asin siya mabangon sa ikatulong aldaw gikan sa mga gadan; asin hilnga, siya matindog sa paghusga sa kinaban; asin hilnga, an gabos na ining mga bagay ginibo na tanganing an sarong matanos na paghusga puwedeng mag-abot sa mga kaakian nin mga tawo.
11 Nin huli ta hilnga, asin man an saiyang dugo magbabayad-sala para sa mga kasalan ninda na nagkahurulog sa paagi nin paglapas ni Adan, na nagadan na dae nag-aaram sa karahayang boot nin Diyos manungod sainda, o kun siisay baya an mayo sa boot na nagkasala.
12 Pero herak man, herak man saiya na nag-aaram na siya nagrerebelde laban sa Diyos! Nin huli ta an kaligtasan dae minaabot laen lang kun ini sa paagi nin pagsosolsol asin pagtubod sa Kagurangnan na si JesuCristo.
13 Asin an Kagurangnang Diyos nagpadara kan saiyang mga banal na propeta na kaibahan kan gabos na kaakian nin mga tawo, na tanganing magbalangibog kaining mga bagay sa lambang lahi, nasyon, asin dila, na tanganing sa kahaluyan an siisay man an magtubod ki Cristo magdulok, tanganing siya puwedeng magresibe nin kapatawadan kan saiyang mga kasalanan, asin mag-ogma na may sobrang kadakulaan nin kaogmahan, mas na ngani habang siya nag-abot na sa kaibahan ninda.
14 Maski na ngani an Kagurangnang Diyos nakakahiling na an saiyang katawohan sarong tiso an liog na mga katawohan, asin siya nagsurat para sainda nin sarong ley, na iyo na ngani an ley ni Moises.
15 Asin kadakul na mga senyales, asin mga kangangalasan, asin mga tipo, asin mga anino na ipinahiling niya sainda, manungod kan saiyang pag-abot; asin maski na ngani kaini saindang pinatagas an saindang mga puso, asin dae nakakasabot na an ley ni Moises mayong maitatao laen lang kun ini sa paagi kan pagbabayad-sala nin saiyang dugo.
16 Asin kun maski na ngani na posibleng an saradit na kaakian magkakasala sinda dae nanggad makakaligtas; pero ako nagsasabi saindo na sinda paladan; nin huli ta hilnga, arog ki Adan, o sa paagi nin natura, sinda nagkahurulog, maski na ngani kaiyan an dugo ni Cristo iyo an nagbayad para sa saindang mga kasalan.
17 Asin sa kadagdagan, ako nagsasabi sa saindo, na dae na magkakaigwa pa nin ibang pangaran na itatao nin ibang dalan, ni sa paagi kun saen an kaligtasan mag-aabot sa mga kaakian nin mga tawo, kundi siya sana asin sa paagi kan pangaran ni Cristo, an Kagurangnan na Makapangyarihan.
18 Nin huli ta hilnga siya maghuhusga, asin an saiyang paghuhusga husto sana; asin an mga umboy dae mapapara kun magadan na sadit pa; pero an mga tawong nag-iinom nin kondenasyon sa saiyang sadire man sanang mga kalag laen lang kun sinda nagin mapakumbaba kan mga sadire ninda asin magin arog sa saradit na mga kaakian, asin magtutubod sa kaligtasan kaidto, asin ngonian, asin sa maabot pa, sa laog asin sa paagi nin pagbabayad-sala kan dugo ni Cristo, an Kagurangnan na Makapangyarihan.
19 Nin huli ta an natural na pagkatawo sarong kaiwal nin Diyos, asin nagpoon pa gikan sa pagkahulog ni Adan, asin magigin iyo sa maarabot, sagkod sa kasagkoran, laen lang kun siya nagsuko sa mga pag-aagda kan Banal na Espiritu, asin naghuba kan natural na pagkatawo asin nagin sarong banal sa paagi kan pagbabayad-sala ni Cristo na Kagurangnan, asin nagin arog nin sarong aki... masinunod-sunod, mahuyo, mapakumbaba, matinios, pano nin pagkamoot, andam na magpasakop sa gabos na bagay na sa paghiling nin Kagurangnan tama para saiya, na arog kan sarong ake na nagpapasakop sa saiyang ama.
20 Asin bilang kadagdagan, ako nagsasabi sa saindo, na an panahon maabot noarin na sa pagkaaram sa Paraligtas maglalakop sa kabilugan kan lambang nasyon, lahi, dila, asin mga katawohan.
21 Asin hilnga, kun an panahon na iyan mag-abot, mayong mahihiling na malinigon sa atubangan nin Diyos, laen lang an saradit na mga kaakian, sa paagi sana nin pagsosolsol asin pagtubod sa pangaran nin Kagurangnang Diyos na Makapangyarihan.
22 Asin maski na ngani sa panahon na ini, kun noarin saindong tinutukdoan an saindong mga katawohan nin mga bagay na an Kagurangnan saindong Diyos iyo an nagsugo saindo, maski kaidto pa sinda dae na nanagboan na mayong kabasolan sa panhiling nin Diyos, lamang uyon sa mga tataramon na sakuyang itinaram na saindo.
23 Asin ngonian ako nagtataram kan mga tataramon na an Kagurangnang Diyos iyo an nagsugo sakuya.
24 Asin iyo ini an sabi nin Kagurangnan: Sinda magtitindog bilang sarong malinaw na testimonya laban sa mga katawohan na ini, sa aldaw nin paghuhukom; kun saen sinda huhusgaran, an lambang tawo uyon sa saiyang mga kaggibohan, kun sinda nagin marhay, o kun sinda nagin maraot.
25 Asin kun sinda nagin maraot sinda mapapamugtak sa sarong makangorongirhat na hilingon kan saindang sadireng pagkakasala asin mga karigsokan, na iyo an nagbubulid sainda na tanganing manaradit gikan sa presensiya nin Kagurangnan paduman sa sarong kamugtakan na pagtitios asin daeng katapusan na kapadusahan, na kun saen dae na nanggad sinda makakabalik pa; kun kaya sinda nag-inom nin kondenasyon sa saindang sadireng mga kalag.
26 Kun kaya, sinda nakainom na gikan sa baso nin kaanggutan nin Diyos, na an hustisya dae na makakapagtago pa sa sainda na arog kaini na puwedeng magtago na si Adan dapat na mahulog nin huli kan saiyang pagkakan nin pinagbabawal na prutas; kumn kaya, an pagkaherak dae na kuta na makakapagpabalik sa sainda sagkod pa man.
27 Asin an saindang kapadusahan iyo an sarong danaw nin kalayo asin asupre, na an mga laad dae nanggad napaparong, asin an aso minapaitaas sagkod sa kasagkoran. Kaya iyo ini an isinugo nin Kagurangnan sakuya. Amen.

MOSIAH TSAPTER 2 

Si Hadeng Benjamin nagtaram sa saiyang mga katawohan---Saiyang pinaggiromdom an kapantayan, parehas, asin espirituwalidad kan saiyang paghahade---Siya naghulit sainda na pagsirbehan an saindang langitnon na Hade---Sinda na nagrebelde laban sa Diyos magsasapo nin makuniot na pagsakit siring sa daeng pagkaparong na kalayo. Mga ika-124 B.C.

*******

ASIN ini nangyaring naglipas na pagkatapos ni Mosiah maggibo siring na an saiyang ama si nagsugo saiya, asin naghimo nin sarong proklamasyon sa kabilogan kan gabos na kadagaan, na tanganing an mga katawohan nagkatiripon kan saindang mga sadire na magkasararo sa kabilugan kan gabos na kadagaan, na tanganing sinda mapuwedeng magpaduman sa templo tanganing dangogon an mga tararamon na si hadeng Benjamin iyo ang magtataram sa sainda.
2 Asin nagkaigwa nin sarong dakulaon na bilang, na haros kadakolon na sinda dae na nagbilang sa mga ini; nin huli ta sinda nagparadagdag na gayo asin grabe kadakol sa kadagaan.
3 Asin sinda man nagdarara kan mga panganay kan saindang mga hayupan, na tanganing sinda mapuwedeng makapagdulot nin sakripisyo asin pagsoloon an mga dulot na uyon sa ley ni Moises;
4 Asin man na tangani baya sinda mapuwedeng makapagtao nin pasasalamat sa Kagurangnan na saindang Diyos, na iyo an nagdara sainda paluwas sa kadagaan nin Jerusalem, asin iyo an nagligtas sainda paluwas sa mga kamot kan saindang mga kaiwal, asin an nagngaran nin mga hustong tawo na magigin saindang mga paratukdo, asin man sarong hustong tawo na magigin saindang hade, na iyo an nag-establisa nin katuninongan sa kadagaan nin Zarahemla, asin ta iyo an nagtukdo sainda na magsunod sa mga kasugoan nin Diyos, na tangani baya sinda mapuwedeng magrukyaw asin mapano nin pagkamoot sa Diyos asin sa gabos na mga tawo.
5 Asin ini nangyaring naglipas na kunsoarin na sinda nakaabot na sa may templo, sinda nagturugdok kan saindang mga tolda sa palibot, lambang tawo uyon sa saiyang pamilya, na kairibahan an saiyang agom na babaye, asin an saiyang mga akeng lalake, asin an saiyang mga akeng babaye, asin kan saindang mga akeng lalake, asin kan saindang mga akeng babaye, gikan sa pinakamatua pababa sa pinakanguhod, lambang pamilya na separado an saro sa iba.
6 Asin sinda nagtugdok kan saindang mga tolda sa palibot kan templo, lambang tawo na an saiyang told na may pintuan kaini naka-atubang sa templo, na tanganing sinda yaon sana sa saindang mga tolda asin magdangog kan mga tataramon na si hadeng Benjamin an magtataram sa sainda;
7 Nin huli ta an kadaklan grabe kadakol na tanganing si hadeng Benjamin dae makakapagtukdo sainda gabos sa laog kan mga pader kan templo, kun kaya siya nagkausa na sarong torre an ipagtutugdok, na kun saen an saiyang mga katawohan mapuwedeng makapagdangog kan mga tataramon na saiyang pagtataramon sa sainda.
8 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagpoon sa pagtaram sa saiyang mga katawohan gikan sa torre; asin sinda dae gabos makadangog kan saiyang mga tataramon nin huli sa kadakulaon na katiriponan; kun kaya siya nagkausa na an mga tataramon na saiyang ipagtataram dapat na pagsusuraton and ipagpadara sa mga pag-iriba ninda na dae abot kan tingog kan saiyang boses, na tangani sinda man baya makaresibe kan saiyang mga tataramon.
9 Asin ini ang mga tataramon na siya an nagtaram asin nagkausang ipagsurat, na nagsasabi: Sakuyang mga katugangan, gabos kamo na nag-asembliya kan saindong mga sadire na magkasararo, kamo na makakadangog kan saiyang mga tataramon na ako an magtataram sa saindo sa aldaw na ini; nin huli ta ako dae nagsugo saindo nag magdigde tanganing pagbasangon an mga tataramon na ako an nagtataram, kundi na kamo dapat na maghinanyog sa sako, asin bukasi an saindong mga talenga na tanganing kamo makadangog, asin an saindong mga puso na kamo makasabot, asin an saindong mga isip na tanganing an mga misteryo nin Diyos maipagbuyagyag sa saindong paghiling.
10 Ako dae nagsugo saindo na kamo magpadigde na kamo dapat na Matakot sako, o na kamo dapat na mag-isip na ako sa sadire ko mas halangkaw sa sarong mortal na tawo.
11 Pero ako pareho na siring sa saindong mga sadire, nalilindongan kan gabos na manera nin kaluyahan kan hawak asin isip; alagad ako pinagpili kaining mga katawohan, asin konsagrado kan sakuyang ama, asin pinagtugutan sa paagi kan kamot nin Kagurangnan na ako dapat na magin sarong tagapagpamahala asin sarong hade na mangingibabaw kaining mga katawohan; asin pinag-ingatan asin pinagpreserba sa paagi kan saiyang daeng kapantay nakapangyarihan, tanganing magsirbe saindo sa bilog na kakayahan, isip asin kusog na an Kagurangnan an nagtao sa sakuya.
12 Ako nagsasabi sa saindo na siring na ako pinagtugutan na gastuson an sakuyang mga aldaw sa pagsirbe saindo, magin sagkod sa panahon na ini, asin dae naghagad nin bulawan o plata ni ibang manera nin mga kayamanan sa saindo;
13 Ni ako nagtugot na kamo pagkukunkunon sa mga kulungan, ni kamo dapat na humimong mga esklabo an saro sa iba, ni na kamo dapat na manggadan, o manalakat, o manhabon, o makomiter nin adulteryo; ni ako baya nagtugot na kamo dapat na magkomiter nin anuman na manera nin karigsokan, asin nakapagtukdo saindo na kamo dapat na magsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan, sa gabos na mga bagay na siya an nagsugo saindo---
14 Asin maski ngani ako, sa sadire ko, nagtrabaho sa sakuyang sadireng mga kamot na tanganing ako mapuwedeng makapagsirbe saindo, asin na tangani kamo dae magabatan nin mga buwis, asin na mayong maggigikan sa saindo na bagay na grabeng gayo kagabat na pagdadarahon---asin sa gabos kaining mga bagay na ako an nakapagtaram, kamo sa saindong mga sadire an mga testigo sa aldaw na ini.
15 Alagad, sakuyang mga katugangan, ako dae nakapaggibo kaining mga bagay na tanganing ako makapaghambog, ni ako nakapagsabi kaining mga bagay na tangani baya ako mapag-akusar saindo; kundi ako nakapagsabi saindo kaining mga bagay na tanganing kamo mapuwedeng makaaram na ako makapagsimbag na may klaradong konsensiya sa atubangan nin Diyos sa aldaw na ini.
16 Hilnga, ako nagsasabi sa saindo na nin huli ta ako nagsabi sa saindo na ako naggastos kan sakuyang mga aldaw sa pagsirbe saindo, ako dae nagmawot na maghambog, nin huli ta ako yaon sana sa pagsirbe sa Diyos.
17 Asin hilnga, ako magsasabi kaining mga bagay na tanganing kamo mapuwedeng makanood nin kadunungan; na tanganing kamo mapuwedeng makanood na kunsoarin na kamo yaon sa pagsisirbe sa saindong kapwa tawo kamo yaon sana sa pagsisirbe sa saindong Diyos.
18 Hilnga, kamo an nag-apod sako na saindong hade; asin kun ako, na saindong pinag-apod na saindong hade, nagtrabaho sa pagsirbe saindo, bako daw na dapat sana na kamo magtrabaho tanganing makapagsirbe sa lambang saro?
19 Asin hilnga man, kun ako, na saindong pinag-apod na hade, na naggastos kan saiyang mga aldaw sa pagsirbe saindo, asin alagad yaon sa pagsirbe sa Diyos, manigong magkaigwa nin merito sa anuman na mga pasasalamat gikan saindo, O gurano pa daw kanigo na magpasalamat kamo sa saindong langitnon na Hade!
20 Ako nagsasabi sa saindo, sakuyang mga katugangan, na kun kamo dapat na magtao nin gabos na pasasalamat asin mag-omaw na an saindong bilog na kalag igwa nin kapangyarihan kapot, pasiring sa Diyos na iyo an naglalang saindo, asin an nagbantay asin nagpreserba saindo, asin an nagkausa na kamo dapat na magrukyaw, asin an nagtao na kamo dapat na mamuhay sa katuninongan sa lambang saro---
21 Ako nagsasabi sa saindo an kun kamo magsisirbe saiya na iyo an naglalang saindo gikan sa kapinunan, asin iyo an nagpepreserba saindo sa aro-aldaw, sa paagi nin pagpasubli saindo nin hinangos, na tanganing kamo mamuhay asin maghiro asin gumibo na uyon sa saindong sadireng kagustuhan, asin magin iyo an nagsusuporta saindo sa lambang momento---Ako masabi, kun kamo magsisirbe saiya sa gabos nindong kabilogan nin mga kalag alagad kamo nagin mayong pakinabang na mga surugoon.
22 Asin hilnga, gabos na saiyang pinaghahagad sa saindo iyo na magsunod kan saiyang mga kasugoan; asin siya nagpromisa sa saindo na kun kamo magsusunod kan saiyang mga kasugoan kamo pagpapa-asensohon sa kadagaan; asin siya dae magbabari gikan sa bagay na siya an nagsabi; kun kaya, kun kamo magsunod kan saiyang mga kasugoan siya ang magbendisyon saindo asin magpapa-asenso saindo.
23 Asin ngonyan, sa enot na lugar, siya an naglalang saindo, asin an nagtao saindo kan saindong mga buhay, na kun saen baya kamo may kautangan sa saiya.
24 Asin pangaduwa, siya naghahagad na kamo dapat na gumibo siring sa siya an nagsugo saindo; na kun saen kun kamo gumibo, siya maggibo tulos na pagbendisyunan kamo; asin kun kaya siya nakapagbayad saindo. Asin kamo nagkakautang pa sa saiya, asin dagos, asin magigin iyo, sa daeng kasagkoran; kun kaya, sa ano baya kamo makapaghambog?
25 Asin ngonyan ako mahapot, makakapagsabi daw kamo nin anuman na bagay sa saindong mga sadire? Ako masimbag saindo, Dae. Kamo dae makakapagsabi na kamo mas sobra pa sa alpog nin kinaban; alagad kamo pinaglalang sa alpog kan kinaban; pero hilnga, ini pagsasadire niya na iyo an naglalang saindo.
26 Asin ako, maski ako, na saindong pinag-apod na hade, bakong marahayon kesa sa saindong mga sadire; nin huli ta ako man gikan sa alpog. Asin kamo nakapaghiling na ako gurangon na, asin haranihon nang magsuko kaining mortal na kahawakan pasiring sa inang daga.
27 Kun kaya, siring sa ako nagsabi sa saindo na ako nakapagsirbe na saindo, na naglalakaw na may sarong klaradong konsensiya sa atubangan nin Diyos, sa arog kaini ako sa panahon na ini nagkausa na kamo dapat na mag-asembliya kan saindong mga sadire na magkasararo, na tanganing ako puwedeng managboan na mayong kabasolan, asin na an saindong dugo dae magdugta sakuya, kunsoarin na ako magtitindog tanganing paghukuman nin Diyos kan mga bagay na kun saen siya an nagsugo sakuya sa mapanungod saindo.
28 Ako nagsasabi sa saindo an ako nagkausa na kamo dapat na mag-asembliya sa saindong mga sadire na magkasararo na tanganing ako makapaglinig kan sakuyang mga bado kan saindong dugo, sa peryodong ini nin panahon kunsoarin na ako haranihon nang magbababa pasiring sa sakuyang lubungan, na tanganing ako mapuwedeng magpasiring pababa na may katuninongan, asin an sakuyang immortal na espiritu mapuwedeng mag-ayon sa mga parakanta sa itaas sa pagkakanta nin mga pag-omaw sa sarong hustong Diyos.
29 Asin sa katapusi, ako nagsasabi sa saindo na ako nagkausa na kamo dapat na mag-asembliya kan saindong mga sadire na magkasararo, na tanganing ako makapagdeklara sa saindo na ako dae na makaagod na magigin saindong paratukdo, ni an saindong hade;
30 Nin huli ta magin sa panahon na ini, an sakuyang bilog na kahawakan nangungubog-kubog nang gayo habang pinaghingohang magtaram sa saindo; pero an Kagurangnang Diyos iyo an nagsuporta sako, asin an nagtugot sako na ako dapat na makapagtaram sa saindo, asin an nagsugo sako na ako dapat na magdeklara sa saindo sa aldaw na ini, na an sakuyang akeng lalake na si Mosiah iyo an hade asin sarong tagapagpamahalang mangingibabaw sa saindo.
31 Asin ngonyan, sakuyang mga katugangan, ako nagmawot na kamo dapat na gumibo siring sa saindong pinaggibo ngonyan. Siring na kamo nakapagsunod sa sakuyang mga kasugoan, asin man sa mga kasugoan nin sakuyang ama, asin nag-asenso, asin pinagbantayan harayo sa pagkakahulog pasiring sa mga kamot kan saindong mga kaiwal, sa arog kaini kun kamo magsusunod sa mga kasugoan kan sakuyang akeng lalake, o sa mga kasugoan nin Diyos na ipagbubuyagyag sa saindo sa paagi niya, kamo mag-aasenso sa kadagaan, asin an saindong mga kaiwal dae magkakaigwa nin kapangyarihan na mangingibabaw saindo.
32 Pero, O sakuyang mga katawohan, mag-ingat baya ta baka magkakaigwa nin mga kariribokan sa pag-iriba nindo, asin kamo mailista na nagsusunod sa maraot na espiritu, na pinagsasabi kan sakuyang ama na si Mosiah.
33 Nin huli ta hilnga, igwa nin sarong kapahamakan na pinagbuyagyag sa saiya na nakalista na nagsusunod sa espiritung iyan, nin huli ta kun siya nakalista na nagsusunod saiya, asin dagos asin naggadan sa saiyang mga kasalan, iyo man sana an nag-iinom nin damnasyon sa saiyang sadireng kalag; nin huli ta siya nagreresibe para sa saiyang kabayaran an sarong daeng katapusan na kapadusahan, na nakabalga sa ley nin Diyos na kontraryo sa saiyang kaaraman.
34 Ako nagsasabi sa saindo, na dae magkakaigwa sa kiisay na pag-iriba nindo, laen lang na ini yaon sa saindong saradit na mga kaarakian na dae napagtukdoan mapapanungod kaining mga bagay, kundi anong pagkakaaram na kamo eternal na may pagkakautang sa saindong langitnon na Ama, tanganing ipagtao saiya an gabos na kamo magkakaigwa asin su yaon na; asin man pinagtukdoan mapapanungod sa mga rekord na naglalaman nin mga propesiya na pinagtaram na kan banal na mga propeta, magin sagkod sa panahon nin satuyang ama, si Lehi, na naghale sa Jerusalem.
35 Asin man, gabos na naipagtaram na kan satuyang mga ama hanggan ngonyan. Asin hilnga, baya man, sinda nakapagtaram kan bagan na pinagsudo sainda nin Kagurangnan; kun kaya, sinda husto asin tunay.
36 Asin ngonyan, ako nagsasabi sa saindo, sakuyang mga katugangan, na pagkatapos na kamo makaaram asin pinagtukdoan na kan gabos na ining mga bagay, kun kamo magbabalga asin maglakaw na kontraryo sa bagay na pinagtararam na, na tanganing kamo magrayo kan saindong mga sadire gikan sa Espiritu nin Kagurangnan, na tanganing ini dae magkaigwa nin lugar sa saindo tanganing giyahan kamo sa mga dalan nin kadunungan na tanganing kamo mapuwedeng pagbendisyunan, pagpa-asensohon, asin pagpreserbaron---
37 Ako nagsasabi sa saindo, na an tawong naggigibo kaini, iyo man sana an minaluwas na lantad sa pagrebelde laban sa Diyos; kun kaya siya nakalista na magsunod sa maraot na espiritu, asin magigin sarong kaiwal kan gabos na pagkamatanos; kun kaya, an Kagurangnan dae magkaigwa nin lugar saiya, nin huli ta siya dae nag-eerok sa bakong banal na mga templo.
38 Kung kaya kun an tawong iyan dae magsosolsol, asin dagos asin naggadan na sarong kaiwal nin Diyos, an mga kahagadan kan banal na hustisya iyo an maggibong makapagpamata kan saiyang immortal na kalag pasiring sa buhay na pagmangno kan saiyang sadireng kasalan, na iyo an magkakausa saiya na magsaradit gikan sa presensiya nin Kagurangnan, asin iyo an magpapano kan saiyang daghan nin kasalan, asin kulog, asin kuniot na pagsakit, na kaarog baga nin sarong daeng kagadanan na kalayo, na an laad minapaitaas sa daeng kasagkoran.
39 Asin ngonyan ako nagsasabi sa saindo, na an pagkaherak mayong kaakoan sa tawong iyan; kun kaya an saiyang pinal na kapahamakan iyo an magtios sa sarong daeng katapusan na pagsakit.
40 O, gabos kamong mga gurangon na tawo, asin man kamong mga hoben na mga tawo, asin kamong saraditon na mga kaarakian na nakakasabot kan sakuyang mga tataramon, nin huli ta ako nakapagtaram nin yano sa saindo na tanganing kamo makapagsabot, ako nangangadye an kamo magimata sa sarong kagiromdoman kan mga mangirhat na sitwasyon ninda na nagkahurulog pasiring sa kabalgahan.
41 Asin sa katapusi, ako nagmamawot na kamo magkonsidera na yaon sa paladan asin maogmahon na estado kaiba ninda na nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos. Nin huli ta hilnga, sinda bendisyunado sa gabos na mga bagay, pareho sa temporal asin espirituwal; asin kun sinda minaluwas na matapat hanggan sa katapusan sinda pagresibihon sa langit, na kun saen sinda mag-eerok kaiba an Diyos sa sarong estado nin daeng katapusan na kaogmahan. O giromdoma baya, giromdoma na an mga bagay na ini tunay; nin huli ta an Kagurangnang Diyos an nagtaram kaini.

Tuesday, April 19, 2005

AN LIBRO NI MOSIAH TSAPTER 1 

Si hadeng Benjamin nagparatukdo sa saiyang mga akeng lalake kan lengguwahe asin mga propesiya kan saindang mga ama --- An saindang relihiyon asin sibilisasyon napag-ingatan nin huli kan mga rekord na itinago sa mga lamina --- Si Mosiah iyo an napiling hade asin tinawan nin kustodya kan mga rekord asin kan iba pang mga bagay.

*******

Asin ngonian mayo na nin pagralaban-laban sa daga nin pag-iriba ni Hadeng Benjamin, na tanganing si hadeng Benjamin nagpadagos na igwa nin katuninongan sa gabos na natatadang mga aldaw niya.
2 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagkaigwa nin tulong akeng lalake; asin saiya sindang inapud sa pangaran na Mosiah, asin Helorum, asin Helaman. Asin siya naghimo na sinda dapat na matukdoan sa gabos na mga lengguwahe kan saiyang mga ama, na tanganing sa kahaluyan sinda magigin mga tawo nin pagkanuod; asin na sinda puwedeng makaaram manungod sa mga propesiya na ipinagsabi sa paagi kan mga nguso nin saindang mga ama, na ipinagtao sa sainda sa paagi kan kamot nin Kagurangnan.
3 Asin siya man nagtukdo sainda manungod sa mga rekord na nakaukit sa mga plakeng bronse, na nagsasabi: Mga ake ko, ako maghihimo na tanganing kamo dapat makakagiromdom na kun bako sa mga plakeng ini, na naglalaman kaining mga rekord asin kaining mga kasugoan, kita kuta na yaon na sa kamumungan, maski na ngonian na panahon, na dae nag-aaram sa mga misteryo nin Diyos.
4 Nin huli ta ini bako kuta nang posible na an satuyang ama, si Lehi, makapaggiromdom kan gabos kaining mga bagay, na itinikdo sainda na saiyang mga kaakian, puwera lang kun ini nin huli sa tabang kaining mga plake; nin huli ta siya na tinukdoan sa lengguwahe kan mga Ehipsiyano na tanganing siya puwedeng makapagbasa kaining mga nakaukit, asin itukdo sainda na saiyang mga kaakian, na tanganing maitukdo man ninda sa saindang mga kaakian, asin ta mag-uutob kan mga kasugoan nin Diyos, maski ngani sa ngonian na presenteng panahon.
5 Ako nagsasabi sa saindo, mga ake ko, kun bako kaining mga bagay, na itinago asin iningatan sa paagi kan kamot nin Diyos, na tanganing kita puwedeng makakabasa asin makaka-intende kan saiyang mga misteryo, asin yaon an saiyang mga kasugoan pirmeng sa atubangan ka satuyang mga mata na maski ngani na an satuyang mga ama nagin kadikit sa daeng pagtubod, asin ta kita kuta na nagin arog sa satuyang mga tugang, an mga Lamanita, na dae nag-aaram manungod kaining mga bagay, o dae ngani naniniwala kaini kun ini ipinagtutukdo sainda, nin huli sa mga tradisyon kan saindang mga ama, na bako nganing tama.
6 O mga ake ko, ako maghihimo na kamo makakagiromdom na ining mga kasabihan gabos totoo, asin man ining mga rekord gabos totoo. Asin hilnga, an mga plake man ni Nephi, na naglalaman kan mga rekord asin kan mga kasabihan nin satuyang mga ama magpoon sa panahon na sinda naghale sa Jerusalem hanggan ngonian, asin sinda gabos totoo; asin kita an nakakaaram na may kasegurohan nin huli ta yaon sinda sa atubangan kan satuyang mga mata.
7 Asin ngonian, mga ake ko, ako maghihimo na kamo makakagiromdom na magbasa sainda nin maigot, na kamo makakapakinabang sa kahaluyan; asin ako maghihimo na mag-uutob kan mga kasugoan nin Diyos, na tanganing kamo puwedeng mag-asenso sa daga na uyon sa mga promisa nin Kagurangnan na hinimo sa satuyang mga ama.
8 Asin kadakul pang mga bagay an ginibo ni hadeng Benjamin sa pagtukdo sa saiyang mga ake, na dae naisurat sa librong ini.
9 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si hadeng Benjamin naghimo nin pantapos na pagtutukdo sa saiyang mga akeng lalake, na siya naggugurang na, asin saiyang nahiling na siya sa dae mahaloy na panahon mapaduman na sa dalan kan gabos na daga; kun kaya, saiyang naisip na ini may kapakinabangan na dapat niyang iwalat an kahadean sa saro kan saiyang mga akeng lalake.
10 Kun kaya, siya naghimong si Mosiah darahon sa atubangan nya; asin iyo ini an saiyang mga tataramon na saiyang ipinagtaram sa saiya, na nagsasabing: Ake ko, ako maghihimo na ika dapat maggibo nin sarong proklamasyon pasiring sa bilog na ining daga para gabos na ining mga katawohan, o an mga katawohan sa Zarahemla, asin an mga katawohan ni Mosiah na nag-eerok sa daga, na tanganing sinda puwedeng magkasararong magtiripon; nin huli ta sa pagkaaga ako magbabalangibog sa gabos nyatong mga katawohan na maggigikan mismo sa sadire kong nguso na ikaw an magin sarong hade asin sarong tagapamahala kaining mga katawohan, na an Kagurangnan nyatong Diyos iyo an nagpamahala satuya.
11 Asin sa kadagdagan, ako magtatao sa mga katawohang ini nin sarong pangaran, na tanganing sa kahaluyan sinda puwedeng magin laen na mangingibabaw sa gabos na mga katawohan na an Kagurangnang Diyos iyo an nagdara paluwas sa daga nin Jerusalem; asin ini gigibohon ko nin huli ta sinda nagin sarong mahihigos na mga katawohan na nag-uutob kan mga kasugoan nin Kagurangnan.
12 Asin ako matao sainda nin sarong pangaran na dae nanggad mapapara, puwera lang kun ini sa paagi nin sarong pagkakasala.
13 Iyo, asin sa kadagdagan ako nagsasabi sa saindo, na kun ining mas pina-urog na mga katawohan nin Kagurangnan mahuhulog sa pagkakasala, asin magin sarong makasalanon asin sarong marigsok na mga katawohan, na an Kagurangnan iyo an magliligtas sainda, na sa kahaluyan sinda magin maluya arog kan saindang mga katugangan; asin dae na siya mag-iingat sa sainda sa paagi kan saiyang daeng kapares asin makangangalas na kapangyarihan, na magpoon pa kaidto siyang ipinaghimong mag-ingat sa satuyang mga ama.
14 Nin huli ta ako nagsasabi sa saimo, na kun siya dae nagbingat kan saiyang takyag sa pa-ingat kan satuyang mga kaamaan sinda nahulog na kuta na sa mga kamot kan mga Lamanita, asin nagin mga biktima kan saindang kaanggutan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si hadeng Benjamin nagtapos kaining saiyang mga sasabihon sa saiyang akeng lalake, na siya iyo an nagtao kan saiyang mga gigibohon manungod sa gabos na pagpapamahala kan kahadean.
16 Asin sa kadagdagan, siya man itinao saiya an mga gigibohon manungod sa mga rekord na ipinag-ukit sa mga plakeng bronse; asin man an mga plake ni Nephi; asin man, an espada ni Laban, asin an bola o tagapagturo, na iyo an naggiya kan satuyang kamagurangan sa paglakaw sa kaparangan, na ipinag-andam kan kamot nin Kagurangnan na sa kahaluyan na sinda pinaggigiyahan, an lambang saro uyon sa ipinagpagibo asin kahigosan na saindang itinao sa saiya.
17 Kun kaya, habang sinda mga daeng pagtubod sinda dae nagin ma-asenso ni progresibo sa saindang paglalakaw, pero sinda pinaggigiyahan pabalik, asin nakamate kan kaongisan nin Diyos sa sainda; asin kaya sinda hinampak nin taggutom asin makuniot na mga kasakitan, na tanganing magpapagiromdom sainda kan saindang mga gigibohon.
18 Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na si Mosiah nagpadagos asin ginibo kun ano an mga itinugon kan saiyang ama saiya, asin ipinagbalangibog sa gabos na mga katawohan na yaon sa daga nin Zarahemla na sa kahaluyan sinda magkakasararong magkakatiripon sa saindang mga sadire, na magpasiring sa templo na tanganing magdangog sa mga tataramon na itataram kan saiyang ama sainda.

AN MGA TATARAMON NI MORMON 

Si Mormon an nagpahalipot kan saindang kasaysayan na inukit sa mga lamina ni Mormon--- Saiyang isiningit an mga lamina ni Nephi sa pagpahalipot na ini --- Si Hadeng Benjamin an nagmuntar nin katuninongan sa daga.

*******

Asin ngonian ako, si Mormon, habng nag-aandam sa pagtao kan rekord na sakuyang ginigibo pasiring sa mga kamot kan sakuyang akeng lalake na si Moroni, hilnga ako nakapagsaksi nin haros gabos na pagkadestroso kan sakuyang mga katawohan, an mga Nephita.
2 Asin ini kadakul nang gatos na mga taon pagkatapos kan pag-abot ni Cristo na ako an nagtao kaining mga rekord pasiring sa mga kamot kan sakuyang akeng lalake; asin ini sa paghuna ko na siya an magsasaksi sa kabilugan kan pagkadestroso kan sakuyang mga katawohan. Pero tugutan lugod nin Diyos na makaligtas siya sa mga ini na tanganing siya puwedeng magsurat kan mga bagay manungod sainda, asin mga bagay na manunungod ki Cristo, na baka sakali laman sa pag-abot nin aldaw ini mapapakinabangan ninda.
3 Asin ngonian, ako nagsasaysay nin mga bagay manunungod kaining sakuyang isinusurat; nin huli ta sa pagkatapos na ako naghimo sa pagpahalipot gikan sa mga lamina ni Nephi, pababa hanggan sa paghahade kaining hadeng Benjamin, na iyo an pinagsasaysay ni Amaleki, ako naghanap sa mga rekord na ipinagtao sa sakuyang mga kamot, asin nanagboan ko an mga laminang ini, na naglalaman nin kadikit na estorya kan mga propeta, gikan ki Jacob pababa hanggan sa paghahade kaining hadeng Benjamin, asin man kadakul na mga tataramon ni Nephi.
4 An mga bagay na yaon sa ibabaw kaining mga lamina nakapagpaogma sakuya, nin huli sa mga propesiya kan pag-abot ni Cristo; asin an sakuyang mga ama na nag-aaram na kadakul sainda na nagka-urutob na; iyo, asin ako man nakakaaram na sa kadakul na mga bagay na ipinagpropesiya na manunungod samuya pababa hanggan sa aldaw na ini an nagkatotoo na, asin sa kadakul na makalampas sa aldaw na ini kaipuhan na seguradong mangyayaring maglipas man---
5 Kun kaya, ako an nagpili kaining mga bagay, sa pagtapos kan sakuyang rekord manunungod sainda, na sa katadaan kan sakuyang rekord amo magkukua gikan sa mga lamini ni Nephi; asin ako dae makakasurat sa gatos-gatos na parte nin mga bagay kan sakuyang mga katawohan.
6 Pero hilnga, ako magkukua kaining mga lamina, na naglalaman kaining mga pinagpropesiya asin mga kapahayagan, asin ibinugtak sinda sa natatadang parte kan sakuyang rekord, asin nin huli ta sinda piniling parte para sakuya; asin ako nag-aaram na sinda man magigin pinili para sa sakuyang mga katugangan.
7 Asin ako naggibo kainin nin huli sa sarong madunong na katuyuhan, nin huli ta kaya ini naghihinghing sakuya, na uyon sa mga kaggibohan kan Espiritu nin Kagurangnan na yaon sakuya. Asin ngonian, ako dae nakakaaram kan gabos na mga bagay na maagot; kun kaya, siya nagtatrabaho sa sakuya sa paggibo uyon sa saiyang kagustuhan.
8 Asin an sakuyang pagpapangadye sa Diyos iyo an mapanungod sa sakuyang mga katugangan, na sinda mapupuwedeng sa sarong panahon giraray magdulok sa kaaraman nin Diyos, iyo, an pagtutubos ni Cristo; na tanganing sinda sa sarong pagkakataon giraray magin sarong marahayon na mga katawohan.
9 Asin ngonian ako, si Mormon, nagpadagos na tapuson an sakuyang rekord, na sakuyang ginuno gikan sa mga lamina ni Nephi; asin ako naghimo kaini na uyon sa kaaraman asin pagka-intende na an Diyos iyo an nagtao sakuya.
10 Kun kaya, ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Amaleki iyo an nagtao kaining mga lamina pasiring sa mga kamot ni hadeng Benjamin, saiya ining tinanggap asin ibinugtak sinda kairiba an iba pang mga lamina, na naglalaman nin mga rekord na ipinamana kan mga hade, gikan sa sarong henerasyon hanggan sa saro pang henerasyon hanggan sa mga aldaw ni hadeng Benjamin.
11 Asin sinda ipinagtao gikan ki hadeng Benjamin, gikan sa sarong henerasyon hanggan sa saro pang henerasyon hanggan an mga ini nag-abot sa sakuyang mga kamot. Asin ako, si Mormon, nagpangadye sa Diyos na sinda maiingatan magpoon sa panahon na ini hanggan sa paabuton pa. Asin ako nakakaaram na sinda talaga iingatan; nin huli ta igwa nin darakulang mga bagay naisurat sa ibabaw ninda, sa paagi kan mga ini an sakuyang mga katawohan asin an saindang mga katugangan huhusgaran sa dakulaon asin huring aldaw, na uyon sa tataramon nin Diyos na naisurat na.
12 Asin ngonian, mapanungod kaining hadeng Benjamin --- siya nagkaigwa nin garong mga pakipag-iriwal sa pag-iriba kan saiyang sadireng mga katawohan.
13 Asin ini nangyaring naglipas man na an mga armada nin mga Lamanita nagbaraba pasing sa daga ni Nephi, na tanganing makilaban sa saiyang mga katawohan. Pero hilnga, si hadeng Benjamin iyo an nagpatiripon kan saiyang mga armada, asin nakipaglaban sa sainda; asin siya nakipaglaban sa paagi kan saiyang sadireng mga kamot, na gamit an espada ni Laban.
14 Asin sa kusog nin Kagurangnan sinda nakipaglaban sa saindang mga kalaban, hanggan sa sinda nakagadan nin rinibong mga Lamanita. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakipaglaban sa mga Lamanita hanggan sa saindang napa-atras sinda paluwas sa bilog na daga na samuyang kamanahan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nagkaigwa nin mga palsong cristo, asin an saindang mga nguso pinagseraduhan, asin sinda pinadusahan na uyon sa saindang mga krimen;
16 Asin pagkatapos na nagkaigwa nin mga palsong propeta, asin mga palsong parabalangibog asin mga paratukdo na kairiba nin mga katawohan, asin gabos sinda pinadusahan uyon sa saindang mga krimen; asin pagkatapos na nagkaigwa nin grabeng ralabanan asin kadakul na pakikipaglaban na naglipas kontra sa mga Lamanita, hilnga, ini nangyaring naglipas na si hadeng Benjamin, sa pakipagtabangan kan mga banal na mga propeta na kairibahan kan saiyang mga katawohan---
17 Nin huli ta hilnga, si hadeng Benjamin sarong banal na tawo, asin siya naghade sa saiyang mga katawohan sa pagkamatanos; asin igwa nin kadakul na banal na tawo sa daga, asin sinda nagtataram kan tataramon nin Diyos na may kapangyarihan asin autoridad; asin sinda naggamit nin grabeng katadungan nin huli kan katisoan nin liog kan mga katawohan---
18 Kun kaya, sa tabang kan mga ini, si hadeng Benjamin, sa paagi nin pagtrabaho sa bilog na kusog kan saiyang hawak asin sa abilidad kan saiyang bilog na kalag, asin man an mga propeta, naghimo giraray nin sarong pagkakataon na magkaigwa nin katuninongan sa daga.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?