<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 23, 2005

MOSIAH TSAPTER 7 

Si Ammon an nakatagbo kan daga nin Lehi-Nephi kun saen si Limhi iyo an hade --- An mga katawohan ni Limhi yaon sa pagka-uripon kan mga Lamanita --- Si Limhi nagkulibat kan saindang kasaysayan --- Sarong propeta (Abinadi) nagtestimonya na si Cristo sarong Diyos asin Ama kan gabos na mga bagay --- An siisay an nagtanom nin kadaendatahan nag-aani nin arimpos na paros, asin an siisay man na nagbugtak kan saiyang tiwala sa Kagurangnan maliligtas.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si hadeng Mosiah nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa laog nin tulong taon, siya nagmawot na maaaraman an mapanungod sa mga katawohan na nagharale tanganing mag-erok sa daga nin Lehi-Nephi, o sa siyudad nin Lehi-Nephi; nin huli ta an saiyang mga katawohan dae na ning nadadangog manungod sainda magpoon sa panahon kan sinda pahumalion sa daga nin Zarahemla; kun kaya, sinda an nagpahandal sa saiya sa paagi kan saindang mga karantiyawan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Mosiah nagtugot sa desisais kan saindang makukusog na mga tawo na magpasiring sa daga nin Lehi-Nephi, na tanganing aramon an mapanungod sa saindang katugangan.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagkaaga sinda nagpoon na magpahumalion, na yaon sa pag-iriba ninda iyo an sarong Ammon, siya bilang sarong makusog asin mapusog na tawo, asin sarong mako-apo ni Zarahemla; asin siya man an saindang tagapamayo.
4 Asin ngonian, sinda dae nakakaaram kan dalan na dapat nindang pagtahakon sa kaparangan pasiring sa daga nin Lehi-Nephi; kun kaya sinda nagparalakaw nin kadakul na mga aldaw sa kaparangan, sa laog nin kwarentang aldaw sinda nagralakaw.
5 Asin kan sinda nagparalakaw nin kwarentang aldaw sinda nakaabot sa sarong bulod, na yaon sa norteng parte kan daga nin Shilom, asin duman sinda nagturogdok kan saindang mga tolda.
6 Asin si Ammon nagpaiba sa tulo nindang katugangan, asin an saindang mga pangaran iyo si Amaleki, Helem, asin Hem, asin sinda nagpasiring duman sa daga nin Nephi.
7 Asin hilnga, saindang nakahilingan an hade nin mga katawohan na yaon sa daga nin Nephi, asin sa daga nin Shilom; asin sinda pinalibutan kan mga guwardiya nin hade, asin dinarara, asin ginarapos, asin pinagparalaog sa prisohan.
8 Asin ini nangyaring naglipas kan sinda yaon na sa laog kan prisohan nin duwang aldaw saka sinda dinarara sa atubangan nin hade, asin an saindang mga gapos hinurubad; asin sinda nagtindog sa atubangan nin hade, asin pinagtugutan, o ngani sinugo, na sinda dapat magsimbag sa mga kahaputan na saiyang ihahapot sa sainda.
9 Asin siya nagsabi sa sainda: Hilnga, Ako si Limhi, an akeng lalake ni Noah, na akeng lalake ni Zeniff, na naggikan pa sa daga nin Zarahemla na tanganing iyo an magmamana kaining daga, na iyo an kadagaan kan saindang mga ama, na iyo an hinimong hade sa paagi nin boses nin mga katawohan.
10 Asin ngonian, ako nagmamawot na maaraman an dahilan kun tadaw baya ta kamo makukusog an mga boot na magrani sa mga dingdding kaining siyudad, na kun noarin ako, sa sakuyang sadire, yaon sa pag-iriba kan sakuyang mga guwardiya sa luwas kan trangkahan?
11 Asin ngonian, nin huli sa kausang ini ako nagtugot na kamo buhayon, na tanganing ako puwedeng manghaputan sa saindo, o ta kun dae ako kuta na nagkausa na an sakuyang mga guwardiya iyo mismo an nagpmugtak saindo sa kagadanan. Kamo tinutugutan kong magtaram.
12 Asin ngonian, kan si Ammon nahiling na siya tinugutan na magtaram, naglakad siya nin paenotan asin nagduko kan saiyang sadire sa atubangan kan hade; asin sa pagbuhat giraray siya nagsabi: O hade, ako nagpapasalamat na gayo sa atubangan nin Diyos sa aldaw na ini na ako buhay pa, asin na ako tinutugutan na magtaram; asin ako maghihingoha na magtaram na may kaisogan;
13 Nin huli ta ako may kaseguruhan na kun ikaw nakamidbid sako ika dae kuta na nagtugot na ako dapat na magsul-ot kaining mga gapos. Nin huli ta ako si Ammon, asin ako an mako-apo ni Zarahemla, asin nagpadigde sa daga nin Zarahemla na tanganing manghaputan mapanungod sa samuyang mga katugangan, na si Zeniff iyo an nagdara paluwas sa dagang idto.
14 Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Limhi nakadangog sa mga tataramon ni Ammon, siya nagin maogmahong marhay, asin nagsabi: Ngonian, ako nakakaaram na may kasegurohan na an sakuyang mga katugangan na yaon sa daga nin Zarahemla mga buhay pa. Asin ngonian, ako mag-oogma; asin sa pagkaaga ako maghihimo na an sakuyang mga katawohan mag-oogma man.
15 Nin huli ta hilnga, kami yaon sa pagka-uripon nin mga Lamanita, asin kami pinagbubuwisan nin sarong buwis na magabat na gayo na pinagbabayadan. Asin ngonian, hilnga, an samuyang mga katugangan iyo mismo an magliligtas samuya paluwas sa samuyang pagka-uripon, o paluwas sa mga kamot kan mga Lamanita, asin kami magigin mga uripon ninda; nin huli ta ini marahay na kami magigin mga uripon kan mga Nephita kesa na magbabayad nin kagalangan sa hade kan mga Lamanita.
16 Asin ngonian, si hadeng Limhi nagsugo sa saiyang mga guwardiya na dapat na dae na ninda paggapuson pa si Ammon ni an saiyang mga katugangan, pero himoon na sinda dapat na magpaduman sa sarong bulod na yaon sa norte kan Shilom, asin darahon an saindang mga katugangan palaog sa siyudad, na sa kahaluyan sinda puwedeng magkakakan, asin mag-iinom, asin makapagpahingalo kan saindang mga sadire gikan sa mga kapagalan kan saindang paglakbay; nin huli ta sinda nagtios nin kadakul na mga bagay; sinda nagtios nin kagutuman, pagkapaha, asin kakulugan nin hawak.
17 Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na kinaagahan na si hadeng Limhi nagpadara nin sarong proklamasyon sa gabos niyang mga katawohan, na tanganing sa kahaluyan sinda puwedeng magkakatiripon kan saindang mga sadire na magkasararo sa templo, na magdangog kan mga tataramon na saiyang itataram sa sainda.
18 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nagkatiripon-tipon na kan saindang mga sadire na magkasararo na tanganing siya makakapagtaram sa sainda kaining kadunungan, na nagsasabi: O kamo, mga katawohan ko, itaas an saindong mga payo asin magin maaling; nin huli ta hilnga, an oras harani na, o ini dae na gayong harayo, na kita dae na masasakupan kan satuyang mga kaiwal, maski na ngani sa satuyang kadakul na pakikipaglaban, na ngani nagin mayong kamugtakan; pero ako may tiwala na igwa pang natatada na sarong pakikipaglaban na kaipuhan na gibohon.
19 Kun kaya, iangat an saindong mga payo, asin mag-ogma, asin ibugtak nin an pagtitiwala sa Diyos, na sa Diyos na iyo an Diyos ni Abraham, asin ni Isaac, asin ni Jacob; asin man, na an Diyos na iyo an nagdara kan mga kaakian nin Israel paluwas sa daga nin Ehipto, asin nagkausa na sinda maglakaw sa katahawan nin Pulang Dagat sa dagang na daga, asin nagpakakan sainda nin manna na tanganing sinda dae magkakagaradan sa kaparangan; asin kadakul pang mga bagay na saiyang ginibo para sa sainda.
20 Asin giraray, iyo man giraray na Diyos na iyo an nagdara kan satuyang mga ama paluwas sa daga nin Jerusalem, asin iyo an nagbantay asin nag-ingat sa saiyang mga katawohan maski ngani ngonian; asin hilnga, ini nangyari nin huli kan satuyang mga kadaendatahan asin mga karigsokan, na siya an nagdara satuya kaining pagkasakop.
21 Asin kamo gabos an mga testigo sa aldaw na ini, na si Zeniff, na iyo an ginibong hade sa mga katawohan na ini, siya bilang sobrang gayo an karahayan na tanganing manahon an daga kan saiyang mga ama, kun kaya bilang nalinlang sa paagi katusohan asin pandadaya ni hadeng Laman, na iyo na pagkatapos na maglaog sa sarong kasunduan ki hadeng Zeniff, asin bilang nagpaubaya sa saiyang mga kamot na pagsadirehon an sarong parte nin daga, o maski ngani sa siyudad ni Lehi-Nephi, asin an siyudad nin Shilom; asin an kadagaan sa palibot---
22 Asin an gabos na ini saiyang ginibo, nin huli ta sa sarong bugtong na katuyuhan na darahon ining mga katawohan sa pagkalupig asin sa pagkasakop. Asin hilnga, kita sa oras na ini nagbayad nin kagalangan sa hade nin mga Lamanita, sa kantidad na sarong kabanga kan satuyang mais, asin kan satuyang sepada, asin maski ngani an gabos nyatong anihon sa lambang klase, asin sarong kabanga para sa pagdakula kan satuyang mga hayop asin kan satuyang pasabsaban; asin maski na ngani sarong kabanga kan gabos nyatong kaigwahan o pagsadirehon an hade nin mga Lamanita na iyo an naghahagad satuya, o kan satuyang mga buhay.
23 Asin ngonian, bako daw na ini magabat na pasanon? Asin bako ini, na an satuyang kasakitan, grabe? Ngonian hilnga, sa paanong dakulang rason na tanganing kita magmumundo.
24 Iyo, ako nagsasabi sa saindo, dakulang gayo an mga rason na kita dapat na magmundo; nin huli ta hilnga pira baya sa satuyang mga katugangan an nagkagaradan na asin an saindang mga dugo nagbulos na mayong kamanungdanan, asin an gabos nin huli sa kadaendatahan.
25 Nin huli ta kun an mga katawohan na ini dae nahulog sa kalapasan an Kagurangnan kuta na dae nagtugot na ining dakulang karaotan nag-abot sa sainda. Pero hilnga, sinda habong magdangog sa saiyang mga tataramon; pero may mga pag-iiriwal-iwal na yaon sa sainda, maski na ngani grabe na sindang pinnaghimong magpabulos nin dugo na sinda-sinda man sana.
26 Asin sarong propeta nin Kagurangnan an saindang ginadan; iyo, sarong tawong pinili nin Diyos, na iyo an nagsabi kan saindang karaotan asin mga karigsokan, asin nagpropesiya nin kadakul na mga bagay na paabuton pa sana, iyo, maski ngani an pag-abot ni Cristo.
27 Asin nin huli ta siya nagsabi sa sainda na si Cristo iyo sarong Diyos, an Ama nin gabos na mga bagay, asin nagsabi na siya magdadara sa saiyang sadire kan imahe nin sarong tawo, asin ini magin sarong imahe na arog sa sarong tawo na piglalang sa kapinunan pa; o sa ibang mga tataramon, siya nagsabi na an tawo piglalang arog sa imahe nin Diyos, asin na an Diyos kaipuhan na gayong magbaba sa kairiba kan mga kaarakian nin mga tawo, asin magdadara sa saiyang sadire nin laman asin dugo, asin maglalakaw sa ibabaw kan lalawgon nin mundo---
28 Asin ngonian, nin huli ta siya nagsabi kaini, sainda siyang ginadan; asin kadakul pang mga bagay an saindang giniribo na iyo an nagdara nin kaanggutan nin Diyos laban sa sainda. Kun kaya, siisya pa man baya an magngangalas kun tadaw ta sinda yaon sa pagka-uripon, asin ta sinda hinampak nin mga makuring kasakitan?
29 Nin huli ta hilnga, an Kagurangnan nakapagsabi: Dae ko dadangogon an sakuyang mga katawohan sa aldaw kan saindang kalapasan; pero ako magbubugtak nin kaulangan sa saindang mga dalan na tangaaning sinda dae magin asensado; asin an sainda man sanang kaggibohan iyo an magigin sarong pantumbang singkogan sa atubangan man sana ninda.
30 Asin giraray, siya nagsasabi: Kun an sakuyang mga katawohan magtatanom nin kadaendatahan sinda mag-aani nin ata kaiyan na yaon sa arimpos na paros; asin an epekto kaiyan iyo an panhilo.
31 Asin giraray siya nagsasabi: Kun an sakuyang mga katawohan magtatanom nin kadaendatahan sinda mag-aani nin paros gikan sa sirangan, na nagdadara nin madalion na pagkapahamak.
32 Asin ngonian, hilnga, an promisa nin Kagurangnan nautob na, asin kamo hinampak asin sinasakitan.
33 Pero kun kamo magbalik sa Kagurangnan na may kapanoan nin puso, asin magbugtak kan saindong pagtitiwala sa saiya, asin pagsibehan siya sa bilog na kaigotan nin isip, kun kamo gumibo kaini, siya maghihimo, na uyon sa sadire nyang kagustuhan asin kaogmahan, ililigtas kamo paluwas sa pagka-uripon.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?