<$BlogRSDUrl$>

Friday, February 24, 2006

ALMA TSAPTER 55 

Si Moroni nagsayuma sa pakipagribay nin mga prisonero--- An mga Lamanitang guwardiya pinag-akit na maburat, asin an mga Nephitang prisonero pinadurulag--- An siyudad nin Gid pinagkua na mayong dugong pinabulos.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Moroni naresibe an surat siya mas lalong naanggot, nin huli ta aram niya na si Ammoron igwa nin perpektong kaaraman kan saiyang kadayaan; iyo, siya nakaaram na si Ammoron nakaaram na ini bakong sarong hustong kausa na iyo an nagkausa saiya na tanganing makigiyera kontra sa mga katawohan ni Nephi.
2 Asin siya nagsabi: Hilnga, ako dae makipagribay nin mga prisonero ki Ammoron laen lang kun saiyang iatras an saiyang katuyuhan, segun sa sakong sinabi sa sakong surat; nin huli ta ako dae matugot sa saiya na siya magkakaigwa pa nin kadagdagan na kapangyarihan kesa sa anuman na igwa na siya.
3 Hilnga, ako nakakaaram sa lugar kun saen an mga Lamanita nagbabantay sa sakuyang mga katawohan na saindang pinagkuruang mga prisonero; asin habang si Ammoron dae minatugot sa sakuya sa sakong surat, hilnga, ako magtatao saiya uyon sa sakong mga tataramon; iyo, ako maghahanap nin kagadanan sa pag-iriba ninda sagkod na sinda magsusuyo para sa katuninongan.
4 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Moroni nakapagtaram kaining mga tataramon, siya nagkausa na sarong paghahanap dapat na magibo sa pag-iriba kan saiyang mga tauhan, na baka baya siya puwedeng makanagbo nin sarong tawo na kaparyente ni Laman sa pag-iriba ninda.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakanagbo nin saro, na an pangaran Laman; asin siya dating daro sa mga surugoon kan hade na ginadan ni Amalickiah.
6 Ngonian si Moroni nagkausa na si Laman asin sarong kadikit na numero kan saiyang mga tauhan na magpaduman sa mga guwardiya na nagbabantay sa mga Nephita.
7 Ngonian an mga Nephita nababantayan sa laog kan siyudad nin Gid; kun kaya si Moroni pinagngaranan si Laman asin nagkausa na sarong dikit na numero kan mga tawo iyo an mag-iba saiya.
8 Asin kan idto banggi na si Laman nagpaduman sa mga guwardiya na nagbabantay sa mga Nephita, asin hilnga, sinda nahiling siyang paranihon asin sinda pinag-apud siya; pero siya nagsabi sainda: Dae kamo matakot, hilnga, ako sarong Lamanita. Hilnga kami naka-eskapo gikan sa mga Nephita, asin sinda nakaturog; asin hilnga kami nakakua kan saindang arak asin nagdarara kami.
9 Ngonian kan an mga Lamanita nadangog an mga tataramon na ini sinda nagtanggap saiya na may kaogmahan; asin sinda nagsabi saiya: Itao mo samuya an saimong arak, na kami puwedeng makainom; kami nag-oogma na ika nakakua nin arak na dinara mo ta kami baya paragal na.
10 Pero si Laman nagsabi sa sainda: Dapat nyatong tagoon an satuyang arak sagkod na kita maglusob laban sa mga Nephita sa pakigiyera. Pero an tataramon na ini nakapaghimo sana sainda na mas lalong nagmamawot na mag-inom kan arak;
11 Nin huli ta, nagsabi sinda: Kami paragal na kun kaya tugutan mo kami na mag-inom nin arak, asin oro-atyan na kami makakaresibe nin arak para sa samuyang rasyon, na iyo an nagpapakusog samuya maglusob kontra sa mga Nephita.
12 Asin si Laman nagsabi sainda: Kamo puwedeng gumibo uyon sa saindong mga pagmamawot.
13 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-irinom nin arak na libre; asin ini masiramon sa saindang pagnamit, kun kaya sinda nag-irinom pa kaini na mas libre; asin ini maisugon, baya pinag-andam sa saiyang kakusugan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-irinuman asin maogmahon, asin aro-atyan sinda gabos nagkabururat na.
15 Asin ngonian kan si Laman asin an saiyang mga tauhan nahiling na sinda nagkabururat na, asin yaon na sa hararomon na pagkaturog, sinda nagbaralik ki Moroni asin pinagsumbong saiya an gabos na mga bagay na nangyari.
16 Asin ngonian ini uyon sa mga disenyo ni Moroni. Asin si Moroni nagprepara kan saiyang mga tauhan nin mga armas panggiyera; asin siya nagpaduman sa siyudad nin Gid, habang an mga Lamanita yaon pa sa hararomon na pagturog asin pagkaburat, asin pinagtao an mga armas panggiyera sa mga prisonero, na tanganing baya sinda gabos armado na;
17 Iyo, magin sa saindang mga kababaehan, asin an gabos na saindang mga kaarakian, habang kadakul na puwedeng gumamit nin armas nin pakigiyera, kan si Moroni nakapag-armas na kan gabos nindang mga prisonero; asin an gabos na ining bagay ginibo sa sarong matuninong na silensiyo.
18 Pero kun saindang napamata an mga Lamanita, hilnga sinda bururat asin an mga Nephita kuta na puwede nang gadanon sinda.
19 Pero hilnga, ini bako an minamawot ni Moroni; siya dae naoogma sa panggagadanan o pagpapabulos nin dugo, pero siya naoogma sa pagligtas kan saiyang mga katawohan gikan sa kapahamakan; asin nin huli kaining kausa siya dae boot na magdara nin inhustisya, siya habong maghampak sa mga Lamanita asin destrosohon sinda sa saindang kaburatan.
20 Pero saiyang nakamtan an saiyang mga kamawotan; nin huli ta saiyang inarmasan an mga prisonero na mga Nephita na yaon sa laog kan pader nin siyudad, asin itinao sainda an kapangyarihan na magkakurua an gabos na pagsadire kaidtong mga parte sa laog kan mga pader.
21 Asin saiyang pinagkausa sa mga tauhan na kairiba niya na mag-atras nin sarong distansiya gikan sainda, asin pinalibutan an mga soldados kan mga Lamanita.
22 Ngonian hilnga ini pinaggibo sa oras nin banggi; tanganing kan an mga Lamanita nagimata sa kaagahan saindang nahiling na sinda napalibutan na kan mga Nephita sa luwas, asin na an saindang mga prisonero armado na sa laog.
23 Asin kaya saindang nahiling na an mga Nephita may kapangyarihan na nangingibabaw sainda; asin sa arog kaining sirkumstansiya saindang nanagboan na ini bakong kapakinabangan na sinda dapat na makilaban pa sa mga Nephita; kun kaya an saindang pinakapamayong mga kapitan pinaghagad an saindang mga armas panggiyera, asin saindang pinagdara sa atubangan asin pinag-apon sinda sa mga pamitisan kan mga Nephita, naghahagad nin pagkaherak.
24 Ngonian hilnga, iyo ini an pinagmawot ni Moroni. Saiya sindang pinagkuang prisonero nin giyera, asin sinakop an siyudad, asin nagkausa na an gabos na mga prisonero dapat na buhian, na mga Nephita; asin sinda nagbarali na sa mga paralaban ni Moroni, asin nagin dakulang kusog kan saiyang mga armada.
25 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagkausa sa mga Lamanita, na saiyang pinagkuang mga prisoner, na sinda dapat na magpoon na magtrabaho sa pagpapakusog sa mga portipikasyon sa palibot nin siyudad nin Gid.
26 Asin ini nangyaring naglipas na kan saiyang pinagpakusog an siyudad nin Gid, uyon sa saiyang mga pagmamawot, siya nagkausa na an saiyang mga prisonero dararahon sa siyudad nin Masagana; asin saiya man pinabantayan idtong siyudad na may grabeng gayo kakusog na puwersa.
27 Asin ini nangyaring naglipas na saindang ginibo, maski na ngani sa gabos na mga intriga kan mga Lamanita, na tagoon asin prinotektahan an gabos na mga prisonero na saindang dinarara, asin man pinagmantine an gabos na lugar asin an bentahe na saindang nakamtan otro.
28 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagpoon giraray na magin mapanggana, asin giraray nakamtan an saindang mga deretso asin an saindang mga pribilihiyo.
29 Kadakul na beses na an mga Lamanita nagprubar na palibutan sinda sa pagkabanggi, pero sa mga pagprubar na ini sinda nagkaralagasan sana nin kadakul na mga prisonero.
30 Asin kadakul na beses na sinda nagprubar na taw-an kan saindang arak an mga Nephita, na saindang madestroso sinda sa paagi nin hilo o pagkaburat.
31 Pero hilnga, an mga Nephita dae nagin maluya sa paggiromdom sa Kagurangnan nindang Diyos kaining oras nin kasakitan. Sinda dae nagpapadara kan saindang mga kantiyaw; iyo, sinda dae nakipag-inuman kan saindang arak, sagkod na sinda enot na magtao sa ibang mga Lamanitang prisonero.
32 Asin sinda nagin maingat na mayong hilo an puwedeng maitao sa pag-iriba ninda; nin huli ta kun an saindang arak makapaghilo nin sarong Lamanita ini man puwedeng makapaghilo nin sarong Nephita; asin kaya saindang pinagprobaran an gabos nindang mga arak.
33 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na ini kapakinanbangan para ki Moroni na gumibo nin mga preparasyon tanganing lusubon an siyudad nin Morianton; nin huli ta hilnga, an mga Lamanita, sa paagi kan saindang pagtrabaho, pinakusog an siyudad nin Morianton hanggan ini nagin grabeng gayo kakusog na kampo.
34 Asin sinda nagpadagos na magdara nin mga bag-ong puwersa palaog sa siyudad na idto, asin man mga bag-ong mga suplay nin mga pagkakan.
35 Asin kaya nagtapos an ika-beynte asin siyam na taon kan pagpapamahala nin mga huwes kan mga katawohan nin Nephi.

Thursday, February 23, 2006

ALMA TSAPTER 54 

Si Ammoron asin Moroni nakipagnegosasyon para sa pakiribayan nin mga prisonero--- Si Moroni nagpahayag nin kahagadan na an mga Lamanita mag-atras asin mag-untok kan saindang mgapanggadan na mga atake--- Si Ammoron nagpahayag nin kahagadan na an mga Nephita magsuko kan saindang mga armas asin magpasa-irarom sa pamamahala kan mga Lamanita.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na sa pagpoon kan ika-beynte asin siyam na taon na pagpapamahala kan mga huwes, na si Ammoron nagpadara nin pasabot ki Moroni na nagmamawot na siya gustong makiribayan nin mga prisonero.
2 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nakamate nin grabeng kaogmahan sa kahagadan na ini, nin huli ta siya nagmawot na an mga probisyon na ipinagtatao para sa suporta kan mga Lamanitang prisonero maitatao nang mga suporta para sa sadire niyang mga katawohan; asin siya man nagmamawot kan saiyang mga katawohan para sa pagpapahakusog kan saiyang hukbo.
3 Ngonian an mga Lamanita nakadakop nin kadakul na mga kababaehan asin mga kaarakian, asin mayo ni sarong babae o sarong ake sa pag-iriba kan gabos na mga prisonero ni Moroni, o mga prisonero ni Moroni na nagkadarakop; kun kaya si Moroni nagplano nin sarong estratehiya na makakua nin kadakul na mga prisonerong Nephita gikan sa mga Lamanita habang ini posible pa.
4 Kun kaya siya nagsurat nin sarong surat, asin ipinabasa ini sa surugoon ni Ammoron, na iyo man sana an nagdara nin surat para ki Moroni. Ngonian iyo ini an mga tataramon na saiyang sinurat para ki Ammoron, na nagsasabi:
5 Hilnga, Ammoron, ako nagsurat saimo sa arog baga kaini mapanungod kaining giyera na saimong binandera kontra sa sakong mga katawohan, o baya an saimong tugang na lalake iyo an nagbandera kontra sainda, asin baya ika an pirmeng determinado na maipagpadagos pagkatapos kan saiyang kagadanan.
6 Hilnga, ako magsasabi saimo na arog baga kaini manungod sa hustisya nin Diyos, asin an espada kan saiyang makusog na kaanggutan, na iyo an naka-amba sa saimo laen lang kun magsosolsol asin pa-atrason mo an saimong mga hukbo pasiring sa sadire mong kadagaan, o sa kadagaan kan saindong pagsadire, na iyo an daga kan Nephi.
7 Iyo, sakong sasabihon saimo an mga bagay na ini kun ika kapable na magdadangog sa sainda; iyo, ako magsasabi saimo manungod kaining makatakot na impiyerno na naghahalat na maresibe an mga arog kaining mga paragadan na arog mo asin an saimong mga tugang na iyo man, laen lang na ika magsosolsol asin haleon an saimong panggagadan na mga katuyuhan, asin bumalik na kaiba an saimong mga soldados pasiring sa sadire nindong mga kadagaan.
8 Pero habang saimo na minsan pinagsayumahan an mga bagay na ini, asin nakipaglaban kontra sa mga katawoha nin Kagurangnan, maski na ngani kaiyan ako naghuhuna na saimong gigibohon ini giraray.
9 Asin ngonian hilnga, kami preparado na magresibe saimo; iyo, asin laen lang na kun saimong haleon an mga katuyuhan mo, hilnga, saimong hihilahon pababa an kaanggutan kaining Diyos na saimo na minsang pinagsikwal sa sadire mo, magin hanggan sa saimong sadireng kapahamakan.
10 Pero, habang an Kagurangnan nabubuhay, an samuyang armada maglulusob saimo laen lang kun ika ma-atras, asin ika sa dae maghaloy bibisitahon nin kagadanan, nin huli ta samuyang iretine an saimong mga siyudad asin an samong mga kadagaan; iyo, asin samong imamantine an samuyang relihiyon asin an kausa kan samuyang Diyos.
11 Pero hilnga, ini pinaghuhuna-huna ko na ako nagsasabi saimo manungod sa mga bagay na ini sa daeng kamugtakan; o ini pinaghuhuna-huna ko na ika sarong ake nin impiyerno; kun kaya ako magsasarado kan sakong surat sa paagi nin pagsasabi saimo na ako dae makikiribay nin mga prisonero, laen lang kun ini yaon sa mga kondisyon na ika magbubuhi nin sarong tawo asin an saiyang agom asin an saiyang mga kaarakian, para sa sarong prisonero; kun iyo ini an kaso na saimong gigibohon, ako makikiribay.
12 Asin hilnga, kun ika dae gibohon ini, ako malusog laban saimo kairiba an sakong armada; iyo, magin ako magpapa-armas sa mga kababaehan asin kan sakong mga kaarakian, asin ako maglulusog kontra saimo, ako magsusunod saimo magin hanggan sa sadire mong kadagaan, na iyo an kadagaan kan enong ming kamanahan; iyo, asin ini magigin dugo para sa dugo, iyo, buhay para sa buhay; asin ako magtatao saimo nin pakigiyera magin hanggan sa ika madestroso gikan sa lalawgon kaining kinaban.
13 Hilnga, ako yaon sa sakong kaanggutan, asin man an sakong mga katawoha; ika naghanap nin samuyang kagadanan, asin kami sna naghanap na maidepensa an samuyang mga sadire. Pero hilnga, kun ika naghahanap na madestroso mi kamo; iyo, asin samuyang hahanapon an samong kadagaan, an kadagaan kan samong enot na kamanahan.
14 Ngonian ako masarado kan sakong surat. Ako si Moroni; ako sarong lider kan mga katawohan nin mga Nephita.
15 Ngonian ini nangyaring naglipas na si Ammoron, akn saiyang naresibe ining surat, naanggot; asin siya nagsurat nin ibang surat para ki Moroni, asin iyo ini an mga tataramon na saiyang sinurat, na nagsasabi:
16 Ako si Ammoron, an hade nin mga Lamanita; ako an tugang ni Amalickiah na saimog nagadan. Hilnga, ako maganti kan saiyang dugo sa saimo, iyo, asin ako malusob sa saimo kaiba an sakong armada nin huli ta ako dae natatakot kan saimong mga patakot.
17 Nin huli ta hilnga, an saimong mga ama nagkasala sa saindang mga katugangan, na kumbaga saindang hinabon an saindang deretso sa pangogobyerno kun saen ini dapat lang na pinagkakaputan kuta na ninda.
18 Asin ngonian hilnga, kun saindong ibaba an saindong mga armas, asin ihunod an saindong mga sadire na mapamahalaan ninda na iyo an mas may deretso sa panggobyerno, baka pa na sakong ipagkausa sa mga katawohan ko na ibaba an saindang mga armas asin dae na nanggad makigiyera.
19 Hilnga, ika nagbuga paluwas nin kadakul na mga patakot laban sakuya asin sa sakong mga katawohan; pero hilnga, kami dae natatakot sa saimong mga patakot.
20 Daeng pagkukulang, ako minatugot na makiribay nin mga prisonero na uyon sa saimong paki-olay, na may pagka-ogma, na tanganing puwede kong maipreserba an sakong kakanon para sa sakong mga tawong panggiyera; asin kami makikilaban sa giyera na ini magigin daeng kasagkoran, maski arin sa pagsakop sa mga Nephita sa samuyang autoridad o sa saindang daeng kasagkoran na pagkadestroso.
21 Asin manungod sa Diyos na saimong sinabi na samong pinagsikwal, hilnga, kami daeng pagkaaram na igwa nin arog kaining nilalang; ni maski kamo; poero kun ipamugtak na igwa nin arog kaining nilalang, kami daeng pagkaaram laen lang na saiya kaming pighimo asin man kamo.
22 Asin kun ini iyo man nanggad na igwa nin sarong diyablo asin sarong impiyerno, hilnga dae daw niya ipapadara duman tanganing maka-estar na kaiba an sakuyang tugang na saimong pinaggadan, na saimo nganing pinasabot na siya paduman sa lugar na idto? Pero hilnga an mga bagay na ini bakong mahalaga.
23 Ako si Ammoron, asin saro sa mako-apo ni Zoram, na pinaggigipit kan saindong mga ama asin pinag-iba paluwas sa Jerusalem.
24 Asin hilnga ngonian, ako sarong maisog na Lamanita; hilnga, an giyerang ini pinaggigibo tanganing ipagbalos an saindang mga kamalean, asoin imantine asin kuahon an saindang deretso sa pangogobyerno; asin sakong sinasara an sakong surat para ki Moroni.

ALMA TSAPTER 53 

An mga prisonerong mga Lamanita ginaramit para pakusugon an siyudad nin Masagana--- An pagkakabaranga sa pag-iiribahan kan mga Nephita iyo an nakapagdara sa mga Lamanita sa kapangganahan--- Si Helaman iyo an nagpamayo sa duwang ribo na mga hoben pang mga kalalakehan na mga ake kan mga tawo ni Ammon.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagtoka nin mga guwardiya sa mga prisonerong mga Lamanita, asin pinirit sinda na magduman asin ilubong an saindang mga gadan, iyo, asin man an mga gadan kan mga Nephita na nagkagaradan na; asin si Moroni nagtoka nin mga tauhan na iyo an magbabantay sainda habang sinda naggigibo kan saindang mga trabaho.
2 Asin si Moroni nagduman sa siyudad nin Mulek na kaiba ni Lehi, asin kinua an pagpapamahala kan siyudad asin itinao ki Lehi. Ngonian hilnga, ining si Lehi na sarong lalake na kaidto pa pirmeng kaiba ni Moroni sa grabeng parte kan gabos niyang pakipaglabanan; asin siya saro man na tawo na arog na gayo ki Moroni, asin sinda nag-oogma sa kanya-kanya nindang pagkakaligtas; iyo, sinda ugoson sa lambang saro, asin man namumutan kan gabos na mga katawohan nin Nephi.
3 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an mga Lamanita nakapagtapos na sa paglulubong kan saindang mga gadan asin man kan mga gadan na mga Nephita, sinda pinagpamartsa pabalik pasiring sa kadagaan nin Masagana; asin si Teancum sa paagi kan mga orden ni Moroni, nagkausa na sinda dapat na magpoon kan saindang pagtatrabaho nin pagkakalot nin pamangbang sa palibot nin kadagaan, o sa siyudad, Masagana.
4 Asin siya nagkausa na sinda dapat na magtugdok nin kudal na troso sa laog kan pangpang nin pamangbang; asin sinda nagtambak nin daga sa kinalutan sa ibabaw kan kudal na troso; asin kaya sinda nagkausa sa mga Lamanita an magtrabaho hanggan sainda nang napalibutan na an siyudad nin Masagana kan sarong makusugon na kudal na mga troso asin daga, sagkod sa pinakataas na langkaw.
5 Asin an siyudad na ini iyo an nagin pinakamakusog na kuta magpoon kaidto; asin sa siyudad na ini sinda nagbantay kan mga prisonerong mga Lamanita; iyo, magin sa laog kan kudal na saindang pinaggibo sainda tugdokan sa paagi kan saindang mga sadireng mga kamot. Ngonian si Moroni napiritan na isugo na an mga Lamanita an magtrabaho, nin huli ta mas masayunon na magbabantay sainda habang sinda nagtatrabaho; asin siya nagmawot sa gabos niyang mga puwersa kun noarin niya dapat na atakehon an mga Lamanita.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nakagana nin sarong kapangganahan na nangibabaw sa saro sa mga pinakadakulang hukbo kan mga Lamanita, asin nakuang pangaputan an siyudad nin Mulek, na iyo an saro sa mga makukusog na pinagkkukutaan kan mga Lamanita sa kadagaan nin Nephi; asin kaya siya man nagtugdok nin sarong kuta sa pagretine kan saiyang mga prisonero.
7 Asin ini nangyaring naglipas na siya dae nang gayo nagbuyo pa sa sarong pakipaglaban kontra sa mga Lamanita sa taon na idto; pero saiyang pinatrabaho an saiyang mga tauhan sa pag-aandam para sa pakigiyera, iyo, asin sa pagpapagibo nin mga pagkukutaan tanganing magbantay kontra sa mga Lamanita; iyo, asin man sa pagliligtas kan saindang mga kababaehan asin an saindang mga kaarakian gikan sa taggutom asin kasakitan, asin sa pagtatao nin pagkakan para sa saindang mga hukbo.
8 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga hukbo kan mga Lamanita, sa may sulnupang dagat, timog, habang mayo si Moroni nin huli kan mga intriga sa mga pag-iriba kan mga Nephita, na nagkausa nin pagkakabaranga-banga sa pag-iriba ninda, nakagana nin nagkapirang lugar nin mga Nephita, iyo, kun kaya ngani sida nagkuang pangaputan an nagkapirang numero kan saindang mga siyudad sa parteng idto nin kadagaan.
9 Asin kaya nin huli kan karigsokan na yaon sa saindang mga sadire, iyo, nin huli kan pagkakabaranga-banga asin intriga sa pag-iriba ninda napamugtak sinda sa pinakadelikadong mga sirkumstansiya.
10 Asin ngonian hilnga, ako igwa nin nagkakapirang tataramon mapanungod sa mga katawohan nin Ammon, na, sa kapinunan, mga Lamanita; pero sa paagi ni Ammon asin an saiyang mga katugangan, o baya sa paagi nin kapangyarihan asin tataramon nin Diyos, sinda nagkabarag-o sa Kagurangnan; asin sinda pinagdara pababa pasiring sa kadagaan nin Zarahemla; asin magpoon kaidto protektado kan mga Nephita.
11 Asin nin huli kan saindang panunumpa sinda pinagbawalan na magkapot nin mga armas kontra sa saindang mga katugangan; nin huli ta sinda nagsumpa na sinda dae na nanggad magpapabulos pa nin dugo; asin uyon sa saindang panunumpa sinda kuta na napahamak; iyo, sinda kuta na nagtugot sa saindang mga sadire na magkahurulog sa mga kamot kan saindang mga katugangan kun ini baya bako sana sa para sa pagkaherak asin sa sobrang pagkamoot na si Ammon asin an saiyang mga katugangan igwa para sainda.
12 Asin in huli kaining dahilan sinda pinagdara pababa pasiring sa kadagaan nin Zarahemla; asin sinda magpoon kaidto nagin protektado na kan mga Nephita.
13 Pero ini nangyaring naglipas na kan saindang mahiling na delikado, asin sa kadakul na mga kasakitan asin mga pagdusa na an mga Nephita iyo an nagsapo para sa sainda, sinda napasa an mga boot sa pagkaherak asin nagmarawot na magkapot na sana nin mga armas sa pagdepensa kan saindang banwaan.
14 Pero hilnga, habang sinda kuta na magkarapot na kan saindang mga armas na panggiyera, sinda nagkadaraog kan mga paghikayat ni Helaman asin kan saiyang mga katugangan, nin huli ta sinda kuta na mabalga na sa panunumpa na saindang nahimo.
15 Asin si Helaman natakot na baka baya sa paggibo kaini sinda lugod magkaparara an mga kalag; kun kaya gabos sainda na naglaog sa tipan na ini napiritan na sana na maghiling kan saindang mga katugangan na magtios kan saindang mga kasakitan, sa saindang pinakadelikadong mga sirkumstansiya sa panahon na ini.
16 Pero hilnga, ini nangyaring naglipas na sinda igwa nin kadakul na mga akeng lalake, na dae pa naglaog sa tipan na sinda dae nanggad magkakapot kan saindang mga armas panggiyera tanganing idepensa an saindang mga sadire kontra sa saindang mga kaiwal; kun kaya sinda nagkatipon kan saindang mga sadire na magkasararo sa oras na ini, na kadakul sainda na puwede nang magkapot nin mga armas, asin saindang pinag-apud an mga sadire ninda na mga Nephita.
17 Asin sinda naglaog sa sarong tipan na makikilaban para sa libertad kan mga Nephita, iyo, na protektahan an kadagaan sagkud na idusay man an saindang mga buhay; iyo, magin ngani sinda nakipagtipan na sinda dae nanggad pagpabayaan an saindang libertad, pero sinda makikilaban sa gabos na panahon tanganing protektahan an mga Nephita asin an saindang mga sadire kontra sa kauripnan.
18 Ngonian hilnga, igwa nin dos mill sa saindang mga hobenon na mga kalalakehan, na nagralaog sa tipan na ini, asin nagkapot kan saindang mga armas panggiyera tanganing idepensa an saindang nasyon.
19 Asin ngonian hilnga, ta sinda dae nanggad nagin sarong pagabat sa mga Nephita, sinda nagin ngonian sa panahon na ini saro man na dakulaon na suporta; nin huli ta sinda nagkapot kan saindang mga armas panggiyera asin sinda nagtugot na si Helaman iyo an saindang lider.
20 Asin sinda gabos mga hobenon na mga kalalakehan asin sinda grabe na gayong mahitikon para sa kaisogan, asin man sa kusog asin gibohon; pero hilnga, bako sana ini gabos--- sinda mga kalalakehan na totoo sa gabos na mga panahon sa anumang bagay na sa sainda ipinagkatiwala.
21 Iyo, sinda mga kalalakehan nin katotoohan asin kabootan, nin huli ta sinda pinagtukdoan na magsunod sa mga kasugoan nin Diyos asin maglalakaw nin matanos sa atubangan niya.
22 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Helaman nagmartsa sa enotan kan saiyang dos mill na mga hobenon na soldados, sa pagsuporta sa mga katawohan na yaon sa mga kasagkoran nin kadagaan sa may timog na parte kan sulnupang dagat.
23 Asin kaya nag-untok an ika-beynte asin walong taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.

ALMA TSAPTER 52 

Si Ammoron an nagsunod ki Amalickiah bilang hade kan mga Lamanita--- Si Moroni, Teancum, asin Lehi iyo an mga nagpamayo sa mga Nephita sa sarong mapangganang pakipaggiyera kontra sa mga Lamanita--- An siyudad nin Mulek nabawi, asin si Jacob na Lamanita nagadan.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na sa ika-beynte-sais na taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi, hilnga, kan an mga Lamanita nagkamata sa enot na pagkaaga kan enot na bulan, hilnga, saindang nanagboan si Amalickiah na gadan na sa laog kan saiyang tolda; asin sainda man nahiling na si Teancum nakahanda na tanganing itao sainda an pakigiyera sa aldaw na idto.
2 Asin ngonian, kan an mga Lamanita nagkahiriling ini sinda nagkatarakot; asin saindang inabandona an saindang plano na magmartsa pasiring sa kadagaan sa may norteng parte, asin nag-atras an bilog na saindang hukbo pasiring sa siyudad nin Mulek, asin naghagad nin proteksiyon sa saindang mga kuta.
3 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang ni Amalickiah iyo an pinagngaranan na hade kan mga katawohan; asin an saiyang pangaran Ammoron; kaya si hadeng Ammoron, an tugang ni hadeng Amalickiah, iyo an pinagngaranan na maghade karibay niya.
4 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsugo na an saiyang mga katawohan dapat na imantine ining mga siyudad, na saindang nagkakurua sa paagi nin pagpabulos nin dugo; nin huli ta dae ninda nakukua an arin man na mga siyudad kun sinda dae nanggad napagbulusan nin grabeng dugo.
5 Asin ngonian, si Teancum nahihiling na an mga Lamanita determinadong imantine ining mga siyudad na saindang nagkakurua, asin idtong mga parte nin daga na saindang nagkakaraputan na; asin man sa nahihiling na kadakulaan kan saindang numero, si Teancum nakapag-isip na idto bakong kapakinabangan na saiyang probaran na atakehon sinda sa saindang mga kuta.
6 Pero saiya sanang pinabayaan an saiyang mga tawo na maghiriro sa palibot, na garo baga naghihimo in mga pag-aandam para sa giyera; iyo, asin sa katunayan siya nag-aandam na idepensa an sadire kontra sainda, sa paagi nin pagtutugdok nin mga muralya sa palibot asin nag-aandam nin mga lugar na taguan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang pinagpadagos an pag-aandam para sa pakigiyera hanggan si Moroni nagpadara nin sarong dakulang numero nin mga tawo tanganing pakusugon an saiyang hukbo.
8 Asin si Moroni nagpadara nin mga kasugoan saiya na saiyang dapat na i-retine an gabos na mga prisonero na nagkahurulog sa saindang mga kamot; nin huli ta arog kan mga Lamanita na nakadakop nin kadakul na mga prisonero, na siya dapat na magretine nin gabos na prisonerong Lamanita bilang karibay para sainda na nagkadarakop kan mga Lamanita.
9 Asin siya man nagpadara nin mga kasugoan saiya na pakusugon niya an kadagaan nin Masagana, asin ipaseguro an saditon na agihan na paduman sa kadagaan panorteng parte, na baka an mga Lamanita kuahon an lugar na idto asin magkaigwa nin kapangyarihan tanganing mangrisgo sainda sa magkaibong na parte.
10 Asin si Moroni an nagpadara sa saiya; minamawot siya na siya dapat na magin matapat sa pagmantine kaidtong ikaapat na parte nin kadagaan, asin na siya maghanap nin lambang oportunidad na tanganing mapasakitan an mga Lamanita sa parteng idto, habang kaya pa kan saiyang kapangyarihan, na tanganing baka puwede niyang mabawi giraray sa paagi kan estratehiya o sa iba man na paagi idtong mga siyudad na kinurua gikan sa saindang mga kamot; asin na saiya man napagkutaan asin mapakusog an mga siyudad sa palibot, na dae pa nagkahurulog sa mga kamot kan mga Lamanita.
11 Asin siya man nagsabi sa saiya, ako maabot sa saimo, pero hilnga, an mga Lamanita yaon sa satuya sa mga kasagkoran kan kadagaan sa may sulnupang parte nin dagat; asin hilnga, ako nakilaban kontra sainda, kun kaya dae ako makakadyan sa saimo.
12 Ngonian, an hade (si Ammoron) naghale paluwas sa kadagaan nin Zarahemla, asin nagpasabi sa reyna manungod sa pagkagadan kan saiyang tugang na lalake, asin nakapagtipon nin sarong dakulaon na numero nin mga tawo, asin nagmartsa pa-abante kontra sa mga Nephita sa mga kasagkoran sa may sulnupang parte nin dagat.
13 Asin kaya siya naghihingohang ipagharas an mga Nephita, asin padurulagon paharayo an sarong parte kan saindang mga puwersa na yaon sa parteng idto nin kadagaan, habang saiya man pinagsugo an iba na saiyang binayaan na sadirihon an mga siyudad na saiya nang nasakop, na saindang dapat na harason man an mga Nephita na yaon sa mga kasagkoran kan sirangang parte nin dagat, asin dapat magsakop kan saindang mga kadagaan habang kaya pa kan saindang kapangyarihan, na uyon sa kapangyarihan kan saindang mga hukbo.
14 Asin kaya an mga Nephita yaon sa delikadong mga sirkumstansiya sa paghinapos kan ika-beynte-sais na taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin nephi.
15 Pero hilnga, ini nangyaring naglipas sa ika-beynte-siyeteng taon kan pagpapamahala kan mga huwes, na si Teancum, sa paagi nin kasugoan ni Moroni--- na iyo an nagbilog nin hukbo para sa proteksiyon kan timog asin sulnupang mga kasagkoran nin kadagaan, asin pinunan niyang magmartsa paduman sa kadagaan nin Masagana, na tanganing saiyang maayudahan si Teancum kairiba an saiyang mga tauhan sa pagkua giraray kan mga siyudad na saindang napabayaan---
16 Asin ini nangyaring naglipas na si Teancum nakaresibe nin mga ordern na gumibo nin sarong pag-atake sa siyudad nin Mulek, asin sakopon giraray pabalik kun ini posible.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si Teancum naghimo nin mga preparasyon para sa pag-atake sa siyudad nin Mulek, asin nagmartsa kairiba kan saiyang hukbo kontra sa mga Lamanita; pero saiyang nahiling na ini impossible na saiyang madaog sinda habang sinda yaraon lang sa saindang mga kuta; kun kaya saiyang pinag-abandona an saiyang mga plano asin nagbaralik giraray sa siyudad nin Masagana, tanganing halaton an pag-abot ni Moroni, na tanganing makaresibe pa nin kusog kan saiyang hukbo.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nag-abot kairiba an saiyang hukbo sa kadagaan nin Masagana, sa paghihinapos nin ika-beynte-siyeteng taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
19 Asin sa pagpopoon kan ika-beynte-otsong taon, si Moroni asin Teancum asin kadakul nindang mga pamayong kapitan nagkatipon-tipon sa konseho nin giyera--- ano baya an saindang gigibohon na magkausa sa mga Lamanita na makilaban kontra sainda sa pakigiyera; o na sinda nanggad puwede sa ibang paagi na napaluwas sa saindang mga pinagkukutaan, na tanganing sinda puwedeng makalamang sainda asin makua giraray an siyudad nin Mulek.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpadara nin mensahero sa hukbo kan mga Lamanita, na nagpoprotekta sa siyudad nin Mulek, sa saindang mga lider, na an pangaran Jacob, pinagmamawot siya na magluwas kairiba an saiyang mga hukbo na makipaghilingan sainda sa mga patag sa tahaw kan duwang siyudad. Pero hilnga, si Jacob, na sarong Zoramita, habong magluwas na kairiba an saiyang hukbo na tanganing makipaghilingan sainda sa may kapatagan.
21 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni, na nawaraan nin paglaom na makasagupa sinda sa sarong pantay na mga lugar, kun kaya, siya nagresolba sa paagi nin sarong plano na saiya puwedeng malinlang an mga Lamanita na magluwas sa saindang mga pinagkukutaan.
22 Kun kaya siya nagsugo ki Teancum na magdara nin sarong sadit na numero nin mga tawo asin magmartsa pababa harani sa may baybayon; asin si Moroni asin an saiyang hukbo, sa paagi nin banggi, magmamartsa pasiring sa may kadawagan sa may sulnupan nin siyudad kan Mulek; asin kaya, sa pagkaaga, matapos na an mga guwardiya nin mga Lamanita madiskubre sinda Teancum, sinda nagdalagan asin nagsumbong kaini ki Jacob, an saindang lider.
23 Asin ini nangyaring naglipas na an mga hukbo kan mga Lamanita nagmartsa paluwas kontra ki Teancum, na naghuhuna na sa paagi kan saindang kadakulan kayang daogon si Teancum nin huli sa kasaditan kan sayang numero. Asin habang si Teancum nahiling an mga hukbo kan mga Lamanita padagusong nagruluwas kontra saiya siya nagpoon na mag-atras pababa sa paagi nin baybayon, panorte.
24 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita nahiling na siya nagpoon sa pagdulag, sinda nagkusog an boot asin pinagralamag sinda na may paghihidali. Asin habang si Teancum nangenot sa pagrayo sa mga Lamanita na naghahabol sainda sa mayong kamanungdanan, hilnga, si Moroni nagsugo na an sarong parte kan saiyang hukbo na kairiba niya dapat na magmartsa pa-abante pasiring sa siyudad, asin sakopon ini.
25 Asin kaya saindang nagibo, asin pinaggaradan an gabos sinda na nagkawaralat tanganing protektahan an siyudad, iyo, gabos sinda na dae nagbaba kan saindang mga armas na panggiyera.
26 Asin kaya si Moroni nasakop an siyudad nin Mulek kan sarong parte kan saiyang hukbo, habang siya nagmamartsa kairiba an katadaan tanganing atubangon an mga Lamanita kun sinda pabalik na gikan sa paglamag ki Teancum.
27 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita hinabol si Teancum hanggan sinda nakaabot na sa harani sa siyudad nin Masagana, asin pagkatapos sinda nilabanan ni Lehi asin kan sadit na hukbo, na iyo an nawalat tanganing protektahan an siyudad nin Masagana.
28 Asin ngonian hilnga, kan an mga pinakapamayong kapitan kan mga Lamanita nahiling si Lehi na kairiba an saiyang hukbo na padaguso kontra sa sainda, sinda nagdurulag sa grabeng pagkaribong, na baka sinda baya dae na makabalik sa siyudad nin Mulek bago pa man si Lehi puwedeng makaabot sainda; nin huli ta sinda naghadit nin hulii kan saindang martsa, asin an mga tauhan ni Lehi gabos pang mga makukusog.
29 Ngonian an mga Lamanita daeng pagkaara na si Moroni nakabuntot man sana sa saindang likudan kairiba an saiyang hukbo; asin gabos na sainda sanang nakatakutan iyo si Lehi asin an saiyang mga tauhan.
30 Ngonian si Lehi dae nagmawot na makasagupa sinda hanggan sa magkanagboan nguna sinda ni Moroni asin an saiyang hukbo.
31 Asin ini nangyaring naglipas na bago pa man an mga Lamanita naka-atras paharayo sinda nakarilibutan na kan mga Nephita, kan mga tauhan ni Moroni sa may sarong parte, asin kan mga tauhan ni Lehi sa may ibong, gabos nanggad sinda anas pang makukusog asin pano pa nin puwersa; pero an mga Lamanita paragal pang gayo nin huli kan saindang halawigon na pagmamartsa.
32 Asin si Moroni nagpasugo sa saiyang mga tauhan na sinda dapat na radason ninda hanggan sa sinda magsuko kan saindang mga armas panggiyera.
33 Asin ini nangyaring naglipas na si Jacob, bilang saindang lider, bilang saro mang Zoramita, asin may daeng-nagpapadaog na espiritu, siya nangenot sa mga Lamanita sa pakipaglabanan na may sobrang kabagsikan kontra ki Moroni.
34 Si Moroni bilang yaon sa saindang pagmamartsa, kun kaya si Jacob determinadong gayo na radason sinda asin pumasada palusot pasiring sa siyudad nin Mulek. Pero hilnga, si Moroni asin an saiyang mga tauhan mas grabe pa an puwersa; kun kaya sinda dae nagtao nin pagkakataon sa atubangan kan mga Lamanita.
35 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakilaban sa magka-ibong na parte na may grabeng kabagsikan; asin nagkaigwa nin kadakul na nagkagaradan sa ambos lado; iyo, asin si Moroni nalugadan asin si Jacob nagadan.
36 Asin si Lehi nakisagupa sa may likudan ninda na may kaisogan kairiba an saiyang makukusog na mga tauhan, na tanganing an mga Lamanita na yaon sa may hurihan nagsuruko kan saindang mga armas panggiyera; asin an nagkatarada sainda, na yaon sa grabeng pagkaribong, dae makaaram kun magdulag o mag-atake.
37 Ngonian si Moroni na nakahiling sa saindang pagkakaribong, siya nagsabi sa sainda: Kun saindong darahon an saindong mga armas panggiyera asin isuko, hilnga dae nyamo pabubuluson an saindong dugo.
38 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita nakadangog kaining mga tataramon, an saindang mga pamayong kapitan, gabos sinda na dae nagkagaradan, nagdurulok asin pinag-apon an saindang mga armas panggiyera sa may pamitisan ni Moroni, asin man nagsugo sa saindang mga tauhan na gibohon man ini.
39 Pero hilnga, igwa nin kadakul na habo; asin sinda na habong magsuko kan saindang mga espada dinarakop asin ginarapos, asin an saindang mga armas panggiyera kinurua sainda, asin sinda nagkapiriritan na magmartsa kaiba an saindang mga katugangan pa-abante pasiring sa kadagaan nin Masagana.
40 Asin ngonian an numero kan mga prisonero na dinarara grabe kasobra kesa numero ninda na nagkagaradan na, iyo, sobrang gayo sainda na nagkagaradan sa ambos lado.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?