<$BlogRSDUrl$>

Friday, September 23, 2005

ALMA TSAPTER 10 

Si Lehi naggikan ki Manasseh --- Ipinag-estorya ni Amulek an garo anghel na pagsugo na atamanon niya si Alma --- An mga pangadyeon nin mga matatanos nagkakausa sa mga katawohan na maliligtas --- An mga bakong matatanos na abogado asin mga huwes iyo an nagpamugtak nin pundasyon nin kadestrosohan kan mga katawohan.

*******

Ngonian iyo ini an mga tataramon na ipinagbalangibog ni Amulek sa mga katawohan na yaraon sa kadagaan nin Ammonihah, na nagsasabi:

2 Ako si Amulek; ako an akeng lalake ni Giddonah, na iyo an akeng lalake ni Ishmael, na iyo an mako-apo ni Aminadi; asin iyo man sanang Aminadi na interpretador kan mga isinurat sa paagi kan muro nin Diyos.

3 Asin si Aminadi iyo an saro sa mako-apo ni Nephi, na iyo an ake ni Lehi, na naghale paluwas sa kadagaan nin Jerusalem, na saro sa mako-apo ni Manasseh, na iyo an akeng lalake ni Joseph na ipinabakal na nagpasiring sa Ehipto sa paagi kan mga kamot kan saiyang mga katugangan.

4 Asin hilnga, ako saro mang tawo na bakong sadit an reputasyon sa gabos ninda na nakakamidbid sako; iyo, asin hilnga, ako igwa nin kadakul na mga kalahi asin mga amigo, asin ako nagkaigwa nin grabeng kayamanan sa paagi nin kamot kan sakuyang paghihigos.

5 Daeng pagkukulang, pagkatapos kan gabos na ini, ako dae na nakanuod nin gayo sa mga dalan nin Kagurangnan, asin kan saiyang mga misteryo asin makangangalas na kapangyarihan. Ako nagsasabi na ako mayong gayong pagkaaram kan mga bagay na ini; alagad hilnga, ako napasala, nin huli ta ako nakahiling na gayo kan saiyang mga misteryo asin kan saiyang makangangalas na kapangyarihan; iyo, magin an pag-iingat sa mga buhay kaining mga katawohan.

6 Daeng pagkukulang, ako nagpatagas kan sakuyang puso, nin huli ta ako inapudan nin kadakul na pagkakataon asin ako habong magdangog; kun kaya ako nakaaram na mapanungod sa mga bagay na ini, alagad ako habong makakanuod; kun kaya ako nagpadagos na nagrerebelde laban sa Diyos, sa karigsokan kan sakuyang puso, magin hanggan sa ikaapat na aldaw kaining ikapitong bulan, sa ikasampulong taon na nagpapamahala kan mga huwes.

7 Habang ako naglalakaw na tanganing maghiling sa sarong harani na gayong kalahi, hilnga sarong anghel nin Kagurangnan an nagpahiling sakuya asin nagsabi: Amulek, magbalik ka sa sadire mong harong, nin huli ta ika magpapakakan nin sarong propeta nin Kagurangnan; iyo, sarong banal na tawo, na sarong piniling tawo nin Diyos; nin huli ta siya nag-ayuno nin kadakul na aldaw nin huli sa mga kasalanan nin mga katawohan, asin siya sarong nagugutom, asin saimo siyang padadaguson sa saimong harong asin pakakanon siya, asin saiyang bebendisyunan ka asin an saimong harong; asin an biyaya nin Kagurangnan mapapasaimo asin sa saimong harong.

8 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagsunod sa boses kan anghel, asin naglakaw pabalik sa sakuyang harong. Asin habang ako naglalakaw paharani sakong nanagboan an tawo na an anghel ipinagtugon sa sakuya: Saimong padadaguson sa saimong harong --- asin hilnga ini iyo man sana an tawong nagpaparataram sa saindo mapanungod sa mga bagay nin Diyos.

9 Asin an anghel nagtaram sa sakuya siya sarong banal na tawo nin huli ta sinabi sa paagi nin sarong anghel nin Diyos.

10 Asin giraray, ako nakaaram na an mga bagay kun saen siya nagpatunay na totoong gayo; nin huli ta hilnga ako nagsasabi sa saindo, na habang an Kagurangnan nabubuhay, na magin siya nagpadara kan saiyang anghel na maghimo na an mga bagay na ini maipahiling sa sakuya; asin ini saiyang ginibo habang ining Alma yaon nag-eerok sa sakuyang harong.

11 Nin huli ta hilnga, saiyang benindisyunan an sakuyang harong, saiyang benindisyunan ako, asin an sakuyang mga kababaehan, asin an sakuyang mga kaakean, asin an sakuyang ama asin an sakuyang mga kaanak; iyo, magin an bilog kong kalahi saiyang benindisyunan, asin an biyaya nin Kagurangnan napasamuya na uyon sa mga tataramon na saiyang ipinagtaram.

12 Asin ngonian, kan si Amulek nakapagtaram na sa mga tataramon na ini an mga katawohan nagpoon sa pagkangalas, nahihiling na nagkaigwa nin sobra sa sarong testigo na nagpatunay kan mga bagay kun saen sinda inakusaran, asin man kan mga bagay na paabuton pa sana, na uyon sa espiritu kan propesiya na yaraon sa sainda.

13 Daeng pagkukulang, nagkaigwa nin iba man sa pag-iriba ninda na nakaisip na maghapot sainda, na sa paagi kan saindang mga padayang mga paagi sinda mapupuwede nindang madakop sa saindang mga tataramon, na tanganing makanagbo nin testigo laban sainda, na tanganing puwedeng maipadara sinda sa saindang mga huwes na tanganing mapupuwede sindang paghuhusgaran na uyon sa ley, asin na tanganing sinda mapupuwedeng paggagaradanon o ikunkon sa prisohan, na uyon sa krimen na saindang magibong maipahiling o maipantestigo laban sainda.

14 Ngonian iyo idto an mga tawo na gustong destrosohon sinda, na mga abogado, na pinag-upahan o pinagngaranan sa paagi nin mga katawohan na iyo an magpasunod kan ley sa mga pagkakataon kan saindang mga pagdadangog, o sa mga pagdadangog kan mga krimen nin mga katawohan sa atubangan kan mga huwes.

15 Ngonian an mga abogadong ini may pagkanuod sa gabos na mga arte asin padaya kan mga katawohan; asin ini nangyari na tanganing sinda magin bihasa sa saindang trabaho.

16 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpoon sa paghapot ki Amulek, na sa paggibo sainda puwedeng maibaralanggo an saiyang mga tataramon, o magkorontrahan an mga tataramon sa dapat niyang sasabihon.

17 Ngonian sinda dae pa nakaaram na si Amulek puwedeng nakaaram na gayo kan saindang paribong na mga disenyo. Pero ini nangyaring naglipas habang sinda nagpoon sa paghapot saiya, saiyang napag-isip an saindang mga kaisipan, asin siya nagsabi sa sainda: O kamo na maririgsok asin baralinsot na henerasyon, kamong mga abogado asin mga hipokrito, nin huli ta kamo an nagpapamugtak kan mga pundasyon nin diyablo; nin huli ta kamo nagpapamugtak nin mga silo asin mga patibong na tanganing pagdarakopon an mga banal nin Diyos.

18 Kamo an nagpapamugtak nin mga plano sa pagbaliktad kan mga dalan nin pagkamatanos, asin magdadara pababa nin kaanggutan nin Diyos sa ibabaw kan saindong mga payo, magin pasiring sa seguradong pagkadestroso kaining mga katawohan.

19 Iyo, marhay na si Mosiah nagsabi, na iyo an satuyang huring hade, kan saiya na kuta nang ipagbalyo an kahadean, na mayo nin saro na puwedeng ipag-atang ini, na nagin kausa kun tadaw ta ining mga katawohan dapat na pagpapamahalaan sa paagi kan saindong sadireng mga boses --- iyo, marhay na siya nagsabi na kun an panahon mag-abot na an boses kaining mga katawohan iyo an pagpili nin kadaendatahan, iyo ini, na kun an panahon mag-abot na ining mga katawohan magpatihulog pasiring sa kalapasan, sinda magigin hinog nang gayo para sa kapahamakan.

20 Asin ngonian ako nagsasabi sa saindo na marhay na gibohon nin Kagurangnan na maghusga kan saindong mga kadaendatahan; marhay na gibohon niyang magpapahayag sa mga katawohang ini, sa paagi kan boses nin saiyang mga anghel: Magsolsol kamo, magsolsol, nin huli ta an kahadean nin langit yaon na.

21 Iyo, marhay na gibohon niyang magpapahayag sa paagi kan boses nin saiyang mga anghel na: Ako magbababa sa pag-iriba kan sakuyang mga katawohan, na igwa nin katarungan asin hustisya sa sakuyang mga kamot.

22 Iyo, asin ako nagsasabi sa saindo na kun bako sa mga pangadyeon kan mga matatanos, na yaon ngonian sa kadagaan, na kamo kuta na sa ngonian pinagbibisita nin seguradong kapahamakan; pero ini bako sa paagi nin pagbaha, na arog kan nangyari sa mga aldaw ni Noah, alagad nin mangyayari sa paagi nin mga peste, asin kan espada.

23 Alagad iyo ini sa paagi kan matatanos na kamo pinagligtas; ngonian kun kaya, kun kamo magsisikwal kan mga matatanos gikan sa pag-iriba nindo kaya an Kagurangnan dae magpupugol kan saiyang kamot; pero sa saiyang makuring pagka-anggot siya mag-aabot laban saindo; kaya kamo hahampakon sa paagi nin taggutom, asin sa paagi nin peste, asin sa paagi nin espada; asin an panahon harani nang gayo laen lang na kamo magsosolsol.

24 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagin grabe an kaanggutan ki Amulek, asin sinda nakururahaw, na nagsasabi: An tawong ini naggibong pagbabasang-basang laban sa satuyang ley na husto, asin sa satuyang mga abugado na satuyang pinirili.

25 Alagad si Amulek pinagbingat an saiyang kamot, asin nagkurahaw nin grabe kakusog sa sainda, nag nagsasabi: O kamo na mga maririgsok asin baliskad na henerasyon, tadaw baya ta nangyari na si Satanas nagkaigwa nin grabe na gayong pamumugol sa saindong mga puso? Tadaw baya ta kamo nagpadara kan saindong mga sadire sa saiya na tanganing siya magka-igwa nin kapangyarihan na mangingibabaw sa saindo, na tanganing bulagon an saindong mga mata, na kamo dae makakasabot sa mga tataramon na pinagtataram, na uyon sa saindang katotoohan.

26 Nin huli ta hilnga, bako daw na ako nagpatotoo laban sa saindong ley? Kamo dae nakakasabot; kamo nagsasabi na ako nakapagtaram kontra sa saindong ley; alagad dae ko ngani ginibo, pero ako nakapagsabi na pabor sa saindong ley, pasiring sa saindong kondenasyon.

27 Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na an pundasyon kan kapahamakan kaining mga katawohan iyo na pinagpoonan na ipinaglalatag sa paagi kan daeng katanosan kan saindong mga abugado asin kan saindong mga huwes.

28 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Amulek nakapagtaram kaining mga tataramon an mga katawohan nagkururahaw laban sa saiya, na nagsasabi: Ngonian kami nakakaaram na an tawong ini sarong ake nin diyablo, nin huli ta siya nagpuputik sa satuya; nin huli ta siya nagkapagtaram nin kontra sa satuyang ley. Asin ngonian siya nagsasabi na siya dae nakapagsabi laban kaini.

29 Asin giraray, siya nagbasang-basang na kontra sa satuyang mga abudado, asin sa satuyang mga huwes.

30 Asin ini nangyaring naglipas na an mga abugado nagbugtak kaini sa saindang mga puso na tanganing saindang pagpagiromdomon kan mga bagay na ini laban saiya.

31 Asin igwa nin saro sa sainda na an pangaran na iyo si Zeezrom. Ngonian siya iyo an nangenotan na akusaran si Amulek asin si Alma, siya bilang saro sa mga mas eksperto sa pag-iriba ninda, na nagkaigwa nin grabe kadakul na kaggibohan sa pag-iriba kan mga katawohan.

32 Ngonian an obheto kaining mga abugado iyo na makakua nin kapakinabangan; asin sinda nagkikita na uyon sa saindang kaipuhan.


Monday, September 19, 2005

ALMA TSAPTER 9 

An mga tataramon ni Alma, asin man an mga tataramon ni Amulek, na ipinagpahayag sa mga katawohan na yaraon sa kadagaan nin Ammonihah. Asin man sinda ipinagkunkun sa prisohan, asin pinagligtas sa paagi nin milagrosong kapangyarihan nin Diyos na yaon sainda, na uyon sa talaan ni Alma. Komponido ini kan Tsapter 9 hanggan 14 inklusibo.

Si Alma nagsugo sa mga katawohan nin Ammonihah na magsorolsol --- An Kagurangnan magigin maherakon sa mga Lamanita sa mga huring aldaw --- Kun an mga Nephita naghabo sa liwanag, sinda dedestrosohon kan mga Lamanita --- An Ake nin Diyos madali nang mag-abot --- Saiyang tutubuson sinda nagsosolsol asing nagpabunyag asin nagkaigwa nin pagtubod sa saiyang pangaran.

*******

Asin giraray, ako, si Alma, na pinagsugo nin Diyos na sakuyang ibahon si Amulek asin maglakaw asin magbalangibog giraray sa mga katawohang ini, o an mga katawohan na yaon sa laog kan siyudad nin Ammonihah, ini nangyaring naglipas na habang ako nagbabalangibog sa sainda, sinda nagpoon sa pagkontra sa sakuya, na nagsasabi:
2 Siisay ka man baya? Naghuhuna ka na kami magtutubod sa patotoo nin sarong tawo, na maski na ngani na siya dapat na magbalangibog sa samuya na an kinaban malipas sana?
3 Ngonian sinda dae man nakakasabot kan saindang mga tataramon na pinagsasabi; nin huli ta sinda dae nakakaaram na an kinaban minalipas sana?
4 Asin sinda nagsabi man: Kami dae makakatubod sa saimong mga tataramon kun saimong ipinagpropesiya na ining bantog na siyudad dapat na destrosohon sa laog nin sarong aldaw.
5 Ngonian sinda dae nakakaaram na an Diyos makakagibo kaining makangangalas na mga gibo, nin huli ta sinda may matagas na mga puso asin tiso an liog na mga katawohan.
6 Asin sinda nagsabi: Siisay an Diyos, na nagpadara nin bakong dakul na autoridad kundi sarong tawo sana sa pag-iriba kaining mga katawohan, sa pagdeklara sa sainda nin katotoohan kaining dakula asin makangangalas na gma bagay?
7 Asin sinda nagtirindog na tanganing ibugtak an saindang mga kamot sakuya; pero hilnga, dae ninda naggibo. Asin ako nagtindog na may pusog sa pagdeklara sa sainda, iyo, ako may pusog na nagpatotoo sa sainda, na nagsasabi:
8 Hilnga, O kamo na marigsok asin balinsot na henerasyon, paano daw nindo nagkarilingawan an tradisyon kan saindong mga ama; iyo, paano kadale na kamo nagkarilingaw sa mga kasugoan nin Diyos.
9 Dae kamo nakakagiromdom na an satuyang ama, si Lehi, dinara paluwas sa Jerusalem sa paagi nin kamot nin Diyos? Dae daw nindo nagiromdoman na sinda gabos pinangenotan niya na magpasiring sa kaparangan?
10 Asin kamo dae madalion sanang nagpanlingaw na nagkapirang beses na siya an nagligtas sa satuyang mga ama paluwas sa mga kamot kan saindang mga kaiwal, asin nagpangalaga sainda gikan sa pagkadestroso, maski sa mga kamot kan saindang sadireng mga katugangan?
11 Iyo, asin kun bako nin huli kan saiyang daeng katampad na kapangyarihan, asin kan saiyang pagkaherak, asin kan saiyang halawig na pagtitios para sa satuya, kita kuta na dae na nakalikaw na mapahamak gikan sa lalawgon kaining kinaban kaidto pang mga nakalipas na ining peryodong panahon, asin baka yaon pa ngonian sa sarong estado nin daeng katapusan na kasakitan asin pagtatangis.
12 Hilnga, ngonian ako nagsasabi sa saindo na siya nagsugo saindo na magsolsol; asin laen lang kun kamo magsolsol, kamo dae makakapagmana nin kahadean nin Diyos. Pero hilnga, bako lang ini gabos --- siya nagsugo saindo na magsolsol, o siya makuring magdedestroso sa saindo gikan sa lalawgon kaining kinaban; iyo, siya magbibisita saindo sa saiyang kaanggutan, asin sa saiyang makangorongirhat na kaanggutan siya dae maghaharayo.
13 Hilnga, kamo daw daw nakakagiromdom sa mga tataramon na saiyang ipinagtaram ki Lehi, nagsasabi na: Habang kamo magsusunod sa sakuyang mga kasugoan, kamo mag-aasenso sa kadagaan? Asin giraray ini sinabi pa na: Habang kamo dae magsusunod sa sakuyang mga kasugoan kamo itatapok gikan sa presensiya nin Kagurangnan.
14 Ngonian ako nagmamawot na kamo dapat na makagiromdom, na habang an mga Lamanita dae nakapagsunod sa mga kasugoan nin Diyos, sinda itinapok gikan sa presensiya nin Kagurangnan. Ngonian satuyang mahihiling na an tataramon nin Kagurangnan napag-araman na sa arog kaining bagay, asin an mga Lamanita ipinagsikwal gikan sa saiyang presensiya, magpoon pa sa kapinunan kan saindang mga kalapasan sa kadagaan.
15 Daeng pagkukulang na ako nagsasabi sa saindo, na ini mas na pinapabaya para sainda sa aldaw nin paghuhukom kesa para saindo, kun kamo magpapadagos sa saindong kasalanan, iyo, asin mas pang ipinagpabaya para sainda sa buhay na ini kesa para saindo, laen lang kun kamo magsosolsol.
16 Nin huli ta may kadakul na mga promisa an ipinagtao sa mga Lamanita; ini nin huli sa mga tradisyon kan saindang mga ama na iyo an nagkausa sainda na magin yaon sana sa saindang estado na pagka-ignorante; kun kaya an Kagurangnan magigin pano nin pagkaherak sa sainda asin ipinagpalawig an saindang pagkabuhay sa kadagaan.
17 Asin sa paabuton na mga panahon sinda dadarahon na makapagtubod sa saiyang tataramon, asin tanganing makaaram kan salang mga tradisyon kan saindang mga ama; asin kadakul sainda an maliligtas, nin huli ta an Kagurangnan magigin maheherakon sa gabos na mag-aapud sa saiyang pangaran.
18 Alagad hilnga, ako nagsasabi sa saindo na kun kamo magpapadagos sa saindong kadaendatahan na tanganing an saindong mga aldaw dae na magin halawig sa kadagaan, nin huli ta an mga Lamanita ipapadara digde saindo; asin kun kamo dae magsosolsol sinda mag-aabot sa sarong panahon na kamo daeng gayo nag-aaram, asin kamo pagbibisitahon na may seguradong kapahamakan; asin ini magigin pangyayari na uyon sa makuring kaanggutan nin Kagurangnan.
19 Nin huli ta siya dae magtutugot na kamo mamumuhay sa saindong mga kadaendatahan, sa pagdestroso kan saiyang mga katawohan. Ako nagsasabi sa saindo, Dae; saiya pang tutugutan na an mga Lamanita iyo an madedestroso kan gabos niyang mga katawohan na iyo an pinag-aapud na mga katawohan nin Nephi, kun ini man nanggad posible na sinda magkahurulog pasiring sa mga kasalanan asin mga kalapasan, pagkatapos na magkaigwa nin grabeng liwanag asin sobrang gayong pagkanuod na itinao sa sainda nin Kagurangnan na saindang Diyos;
20 Iyo, pagkatapos na magin saro sa mga pinagtaw-an nin halangkaw na pabor na mga katawohan nin Kagurangnan; iyo, pagkatapos na pinagtaw-an nin pabor na mas halangkaw kesa lambang ibang nasyon, lahi, dila, o katawohanl; pagkatapos ipinagtao an gabos na mga bagay na ginibong maaraman sa sainda, na uyon sa saindang mga pagmamawot, asin sa saindang pagtubod, asin mga pangadyeon, kan mga bagay na nakaagi na, asin ini ngonian, asin ining paabuton pa sana;
21 Bilang pinagbisita sa paagi nin Espiritu nin Diyos; bilang nakipag-olay sa mga anghel, asin bilang nakapagtaram na sa paagi nin boses nin Kagurangnan; asin bilang igwa nin espiritu nin propesiya, asin nin espiritu nin pagpapahayag, asin man nin kadakul na mga regalo, an regalo nin pagtataram nin mga dila, asin nin regalo kan pagbabalangibog, asin kan regalo nin Espiritu Santo, asin nin regalo nin pagsalin;
22 Iyo, asin pagkatapos na iniligtas nin Diyos paluwas sa daga nin Jerusalem, sa paagi kan kamot nin Kagurangnan; na iniligtas gikan sa taggutom, asin gikan sa kahelangan, asin kan gabos na manera nin mga helang sa lambang klase; asin sinda na nagin makusog sa pakigiyera, na tanganing sinda dae nanggad madedestroso; na ipinagdara paluwas sa pagka-uripon sa pana-panahon, asin na ipinagtago asin pinag-ingatan hanggan ngonian; asin sinda pinagpa-asenso hanggan sinda nagin mayayaman sa gabos na manera nin mga bagay---
23 Asin ngonian hilnga ako nagsasabi sa saindo, na kun an mga katawohang ini, na nakapagresibe nin kadakul nga mga biyaya gikan sa kamot nin Kagurangnan, gumibong maglapas konta sa liwanag asin pagkanuod na saindang naggibong makamtan, ako nagsasabi sa saindo na kun iyo ini an magin kaso, na kun sinda magkahurulog pasiring sa kalapasan, ini magigin harayong gayo na pababayaan para sa mga Lamanita kesa sa sainda.
24 Nin huli ta hilnga, an mga promisa nin Kagurangnan ipinagtao man sa mga Lamanita, pero bako sindang para sa saindo kun kamo maglalapas; nin huli ta bako daw na an Kagurangnan makusog na nagpahayag nin promisa asin pusog na ipinagtugon, na kun kamo magrerebelde laban saiya na kamo seguradong madedestroso gikan sa lalawgon kan kinaban?
25 Asin ngonian sa sarog kaining kausa, na kamo dae pagdestrosohon, an Kagurangnan nagpadara kan saiyang anghel na magbisita sa kadakul niyang mga katawohan, ipinagpapahayag sa sainda na kaipuhang magpaduman sinda asin makusog na magkururahaw sa mga katawohang ini, na nagsasabi: Magsolsol kamo, nin huli ta an kahadeaan nin langit yaon na sa harani;
26 Asin sa dae na kadakul na mga aldaw magpoon ngonian an Ake nin Diyos magpapadigde sa saiyang kamurawayan; asin an saiyang kamurawayan iyo an magigin kamurawayan kan Solong Pinili nin Ama, na pano nin grasya, hustisya, asin katotoohan, pano nin pasensiya, pagkaherak, asin halawig na pagtitios, madalion na makadangog kan mga kinurahaw kan saiyang mga katawohan asin sa pagsimbag kan saindang mga pangadyeon.
27 Asin hilnga, siya mapadigde sa pagtubos sa sainda na nagpabunyag pasiring sa pagsosolsol, sa paagi nin pagtubod sa saiyang pangaran.
28 Kun kaya, andama nindo an dalan nin Kagurangnan, nin huli ta an panahon harani nang gayo na an gabos na mga tawo magguguno nin sarong pabuya kan saindang mga kaggibohan, uyon sa bagay na sainda nahimo --- kun sinda nagin matanos sinda magguguno nin kaligtasan sa saindang mga kalag, na susog sa kapangyarihan asin pagliligtas ni JesuCristo; asin kun sinda nagin maraot sinda magguguno nin kondenasyon sa saindang mga kalag, susog sa kapangyarihan asin pagkasakop kan diyablo.
29 Ngonian hilnga, iyo ini an boses nin anghel, na nagkukurahaw sa mga katawohan.
30 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga katugangan, nin huli ta kamo sakuyang mga katugangan, asin kamo kaipuhan na kamumutan, asin kamo kaipuhan na magpaluwas nin mga gibo na maninigo para sa pagsosolsol, habang nahihiling na an saindong mga puso grabeng pinatagas laban sa tataramon nin Diyos, asin nahihiling na kamo sarong nagkawarara asin nagkahurulog na mga katawohan.
31 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan ako, si Alma, nakapagtaram na kaining mga tataramon, hilnga, an mga katawohan nagka-aranggot sakuya nin huli ta ako nagsabi sa sainda na sinda sarong matatagas an puso asin sarong tiso an liog na mga katawohan.
32 Asin man nin huli ta ako nagsabi sa sainda na sinda sarong nagkawarara asin sarong nagkahurulog na mga katawohan sinda nagka-aranggot sakuya, asin nagmawot na maiabot an saindang mga kamot sa sakuya, na tanganing sinda puwedeng makapagpakunkun sako pasiring sa prisohan.
33 Alagad ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan dae nagtugot sainda na saindang madara ako sa panahon na idot asin ipagkunkun ako pasiring sa prisohan.
34 Asin ini nangyaring naglipas na si Amulek nagdulok asin nagtindog sa atubangan, asin nagpoon man sa pagbalangibog sa sainda. Asin ngonian an mga tataramon ni Amulek dae gabos naisuratl; daeng pagkukulang na an sarong parte kan saiyang mga tataramon naisurat sa librong ini.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?