<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 03, 2004

1NEPHI TSAPTER 4 continued... 

26 Asin siya, sa paghuna na ako nagpapanungod sa mga tugang nin Simbahan, asin ta ako an tunay na si Laban na sakuya nang ginadan, kaya suminunod siya sa sakuya.
27 Asin siya nagpaparataram sakuya sa kadakul na beses tungkol sa mga gurangan kan mga Judio, habang ako naglalakaw pasiring sa sakuyang mga tugang, na yaraon sa luwan kan pader.
28 Asin nangyari na kan mahiling ako ni Laman grabeng gayo an saiyang pagkatakot, asin si Lemuel man asin si Sam. Asin nagdurulag sinda parayo sakuya; ta naghuna sinda na ako naman nanggad si Laban, asin ginadan na niya ako asin gusto man sindang barawian nin mga buhay.
29 Asin nangyari na inarapud ko sinda, asin nadangog ninda ako; kaya dae ninda ipinadagos an pagdulag sa atubangan kan presensiya ko.
30 Asin nangyari na kan an katiwala ni Laban nahiling an sakuyang mga tugang nangubog-kubog siya, asin madulag na kuta na gikan sa atubangan ko asin pagbalik pasiring sa siyudad nin Jerusalem.
31 Asin ngonian, ako, si Nephi, bilang sarong tawo na dakulaon an panghawakon, asin man nakaresibe nin pambihirang kusog gikan sa Kagurangnan, bigla kong kinaputan an katiwala ni Laban; asin pinugulan ko siya, na tanganing dae siya makadulag.
32 Asin nangyari na ako nakipag-olay saiya, na kun siya magdangog sa mga tataramon ko, habang buhay an Kagurangnan, asin nabubuhay ako, ta kun dangogon niya an sakong sasabihon, papabayaan mi siyang mabuhay.
33 Asin ako nagsabi sa saiya, na may sinumpaan, na dae siya dapat na matakot; na siya man magin sarong libreng tawo na arog samuya kun siya mag-iba samuya sa lugar nin kaparangan.
34 Asin ako nagtaram saiya, na nagsasabi: Siniseguro mi na an Kagurangnan nagsusugo samuya na gibohon an bagay na ini; asin dapat baya na kami dae magin mahigos sa pagsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan? Kun iyo ini, kun ika mag-iba duman sa kaparangan na kairiba kan sakong ama ika igwang lugar sa kairibahan mi.
35 Asin nangyari na si Zoram nagka-igwa nin kusog nin buot sa mga tataramon na sakong sinabi. Ngonian, si Zoram iyo an pangaran nin surugoon; asin siya nagpromisa na maiba sa kaparangan sa sakuyang ama. Iyo, siya man nagsumpa sa atubangan niamo na siya magigin kaiba mi na magpoon sa panahon na idto.
36 Ngonian samuyang pigmamawot na siya samuya nang makakaiba sa katuyuhan, na tanganing dae na maaraman pa kan mga Judio an tungkol sa samuyang paghale paduman sa kaparangan, ta baka na kami ralamagon asin garadanon.
37 Asin nangyari na si Zoram nagsumpa samuya, kaya an samuyang mga takot nawara na mapanungod sa saiya.
38 Asin nangyari na samuya nang dara-dara an laminang bronse asin an katiwala ni Laban, asin nagharale pasiring sa kaparangan, asin nagpaduman sa tolda kan samuyang ama.

1NEPHI TSAPTER 4 

Ginadan ni Nephi si Laban na uyon sa kasugoan nin Kagurangnan asin kinua an mga laminang bulawan sa paagi nin pakana --- Ginusto ni Zoram na mag-iba na sana sa pamilya ni Lehi sa kaparangan.

*******
Asin ini nangyaring naglipas na ako nakipag-olay sa sakong mga tugang, na nagsasabi: Maduman giraray kita sa Jerusalem, asin kita magin totoo sa pagsunod kan mga isinugo nin Kagurangnan; ta hilnga baya, siya an mas labing makapangyarihan kesa gabos sa kinaban, asin paano nagin bakong makusog kesa ki Laban asin kan saiyang singkuwenta katao, iyo, o maski ngani sa sampulong kagatusan?
2 Kaya magpasiring na kita duman; dapat kitang mas makusog arog ki Moises; ta siya totoo nanggad na nagtaram sa mga tubig nin Pulang Dagat asin sinda nagkabaranga digde asin duman, asin an satuyang mga ama nakabalyong naglalakaw sa marang daga gikan sa pagkabihag, asin an hukbo ni Paraoh na nagsusurunod sainda nagkaralamos sa tubig nin Pulang Dagat.
3 Ngonian hilnga aram nindong totoo ini asin kamo man nagkakaaram ta sarong anghel an nagsabi sa saindo; ngonian, tadaw baya ta may duda pa kamo? Magduman na kita; an Kagurangnan kaya kitang iligtas, na arog kan sa satuyang mga ama, asin ta daogon si Laban, na arog kan mga taga-Ehipto.
4 Ngonian kan ako magtaram kan mga tataramong ini, sinda may kaanggutan pa man, asin giraray padagos na nagugurumod-gumod; maski pa man, sinda nagsurunod man giraray sakuya sagkud na kami makaabot sa luwas kan mga pader nin Jerusalem.
5 Asin banggi kaidto, asin sinda sakuyang pinapagtago sa luwas kan mga pader. Asin pagkatapos na sinda makapagtago na, ako, si Nephi, kuminamang palaog sa siyudad asin nagdiretso pasiring sa harong ni Laban.
6 Asin ako pinag-antabayanan nin Espiritu, na sa pagpoon dae ko pa man ngani naaaraman pa an mga bagay na dapat kong gibohon.
7 Maski arog kaidto, ako nagpadagos, asin habang ako parani na sa harong ni Laban may nahiling ako nin sarong tawo, asin siya nakahigda sa daga sa atubangan ko, ta siya nasa kaburatang gayo nin arak.
8 Asin kan ako magrani saiya, nabisto kong siya si Laban.
9 Asin namansayan ko an saiyang espada, asin sakong pigbunot sa sarongan kaini; asin an puluhan kaini gibo nin lansay na bulawan, asin an pagkagibo kaini pulido, asin sakong nahiling na an tarom kaini gibo nin pambihirang asero.
10 Asin nangyari na ako pinirit kan Espiritu na dapat kong gadanon si Laban; alagad ako nagsasabi sa sakuyang puso: Maski noarin dae pa ako nakapagpabulos nin dugo nin tawo. Asin ako nag-aalangan asin minawot ko na dae ko siya gadanon.
11 Asin an Espiritu nagsabi giraray sako: Uya an Kagurangnan ipinagtao siya sa saimong mga kamot. Iyo, asin aram ko man na minamawot niyang kuahon an sadire kong buhay; iyo asin habo niyang dangogon an mga kasugoan nin Kagurangnan; asin saiya man na Inaragaw an samuyang mga pagsasadire.
12 Asin nangyari na an Espiritu nagsabi sako giraray: Gadana siya, ta an Kagurangnan tinao siya sa saimong mga kamot;
13 Hilnga ginagadan nin Kagurangnan an mga mararaot tanganing magibo an saiyang mga banal na katuyuhan. Mas marhay na an sarong tawo magadan kesa an sarong nasyon padagos nang magluya asin mapara sa daeng kamanungdanan na paniniwala.
14 Asin ngonian, kan ako, si Nephi, nakadangog sa mga tataramong ini, nagirumduman ko an mga tataramon nin Kagurangnan na sinabi niya sako sa kaparangan, na nagsasabi: Habang an saimong mga banhi nasusunod sa sakuyang kasugoan, sinda mag-uuswag sa dagang promise.
15 Iyo, asin ako nag-isip na dae ninda kayang magsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan na uyon sa mga ley ni Moises, puwera sana kun nasa sainda an mga ley.
16 Asin ako nag-aaram na an ley naka-ukit sa ibabaw kan mga laminang bronse.
17 Asin giraray, ako nag-aaram na ipinagtao si Laban sa sakong mga kamot para sa kausang ini --- tanganing mapasakuya an mga rekords uyon sa saiyang kasugoan.
18 Kun kaya, ako nagsunod sa boses kan Espiritu, asin kinaputan ko si Laban sa paagi kan saiyang mga buhok sa payo, asin tinigbas ko an saiyang payo na gamit an sadire niya mismong espada.
19 Asin pagkatapos kong pinutol an saiyang payo kan sadire niyang espada; kinurua ko an mga bado ni Laban asin sinul-ot ko sa sakong hawak; iyo, maski an mga saradit na bagay; asin ibinugkos ko an saiyang baluti sa sakong habayan.
20 Asin pagkatapos kong mahimo ini, nagduman ako sa kinamumugtakan kan kayamanan ni Laban. Asin kan ako pasiring na sa bugtakan-yaman ni Laban, uya, nahiling ko an katiwala ni Laban na may kapot kan mga susi kan tresoreriya. Asin sinugo ko siya sa boses ni Laban, na dapat siyang magsunod sako duman sa tresoreriya.
21 Asin ako saiyang napagkamalan bilang an saiyang among, si Laban, ta saiyang nahiling an mga bado ko asin man an espada na nakasukbit sa sakong habayan.
22 Asin siya nakipag-olay sakuya manungod sa mga gurang nin mga Judio, ta siya nag-aaram na an saiyang among, si Laban, nagluwas kan bangging idto na kairiba ninda.
23 Asin ako nagtaram saiya na garo man sanang si Laban.
24 Asin ako nagtaram saiya na sakuyang dadarahon an mga laminang bronse na may mga naka-ukit, sa atubang kan mga tugang kong gurang, na yaraon sa luwan kan mga dingding na pader.
25 Asin ako man nagsabi saiya na magsunod sa sakuya.

1 NEPHI TSAPTER 3 continued... 

18 Ta hilnga, sinda mismo an nagsasayuma sa mga tataramon kan mga propeta. Kaya, kun an sakong ama dapat na mag-estar sa dagang ini pagkatapos na siya sinugong maghale paluwas sa daga, uya, siya man mapapara. Kaya, dapat lang na maghale siya paluwas sa Jerusalem.
19 Asin uya dangoga, ini kadunungan nin Diyos na dapat tang makua an mga talaan, tanganing maipreserba nyatong maipamana sa satuyang mga kaakian an lenguwahe kan satuyang mga ama;
20 Asin man satuyang maipreserba sa sainda an mga tataramon na pinagsarabi kan mga nguso nin mga banal na propeta, na saindang ipinagbalangibog sa mga tawo sa balaog nin Expiritu asin kapangyarihan nin Diyos, bago pa man an kinaban, hanggan sa mga presenting panahon.
21 Asin nangyari na sa pagkatapos kan arog kaining manera nin lenguwahe na sakuyang nakumbinsi an mga tugang ko na sinda magka-igwa nin pagtubod na hamanon an mga pinagsugo nin Diyos.
22 Asin nangyari na kami nagpaduman sa lugar kan samuyang pinaggikanan asin tiniripon niamo an mga bulawan, an samuyang mga plata, asin an samuyang makantidad na kagamitan.
23 Asin pagkatapos ming matipon ining gabos na mga bagay, nagbalik kami giraray sa harong ni Laban.
24 Asin nangyari na kami naglaog ki Laban, asin samuyang hinagad saiya na itao niya samuya an mga rekords na naka-ukit sa mga bronseng lamina, na bilang karibay itatao niamo saiya an samuyang mga bulawan, an samuyang mga plata, asin an gabos niamong makantidad na kagamitan.
25 Asin nangyari na kan mahiling ni Laban an samuyang mga propriedad, asin ta ini kadakul na marhay, nasilaw siya sa mga ini, ta pinaralayas kami gabos, asin pinaralamag kami kan saiyang mga surugoon tanganing garadanon, asin mapasaiya na an gabos na bagay na samuyang dinara.
26 Asin nangyari na kami nagdurulag sa atubangan kan mga surugoon ni Laban, asin na-obligar kaming maghale na walat an samuyang mga dara-darang mga propriedad, asin an mga idto napaduman sa mga kamot ni Laban.
27 Asin nangyari na kami nagdurulag pasiring sa kaparangan, asin an mga surugoon ni Laban dae nakalamag samuya, asin itinago mi an samuyang mga sadire sa lungib nin sarong gapo.
28 Asin nangyari na naanggot na gayo si Laman sakuya, asin sa sakong ama; asin iyo man si Lemuel, ta nagdadangog siya sa mga tataramon ni Laman. Kaya si Laman asin Lemuel nakapagtaram nin magagabat na mga tataramon samuya, na mga nguhod nindang mga tugang, asin sinda nagpakulog samuya na gamit an sarong panukod.
29 Asin nangyari talagang pinakol ninda kami nin panukod, uya, hilnga, sarong anghel nin Kagurangnan an nag-abot asin nakatindog sa samuyang atubangan, asin nagtaram sainda na nagsasabi: Tadaw baya ta saindong pinapakulgan an mga nguhod nindong tugang nin panukod? Aram daw nindo na pinili siya nin Kagurangnan para magin tapapamayo nindo, asin ini nin huli sa saindong mga mararaot na gibo? Uya pinapatanidan kamo na magduman sa Jerusalem giraray, asin an Kagurangnan itatao sa saindong mga kamot is Laban.
30 Asin pagkatapos na anghel makapagtaram samuya, siya naghale na.
31 Asin pagkatapos na naghale na an anghel, si Laman asin Lemuel giraray nagpoon na maggurumod-gumod, na nagsasabi: Paano daw magigin possible na itatao sa satuyang mga kamot si Laban? Uya hilnga, siya makapangyarihan na tawo, asin puwede siyang makapagsugo nin singkuwenta, iyo, maski manggagadan nin singkuwenta man; tapos kita pa kaya?

1 NEPHI TSAPTER 3 

An mga aking lalaki ni Lehi nagbalik sa Jerusalem tanganing kuahon an mga laminang bronse --- si Laban nagsayuma na itao an mga ini --- si Nephi nagpapagirumdom asin pinapakusog an saiyang mga tugang --- Inaragaw ni Laban an saindang dara-darang pagsadire asin gusto sindang garadanon --- si Laman asin si Lemuel pinakulgan si Nephi asin sinda sinaway nin sarong anghel.

*******

Asin ta nangyari na Ako, si Nephi, nagbalik hale sa pakikipag-olay sa Kagurangnan, pasiring sa tolda kan sakong ama.
2 Asin ta nangyari na siya nakipag-olay sakuya, na nagsasabi: Hilnga ako nangiturugan nin sarong pangiturog, na ako sinugo nin Kagurangnan na ika asin an saimong mga tugang dapat na magbalik sa Jerusalem.
3 Ta hilnga, yaon ki Laban an kasaysayan kan mga Judio asin an listahan nin kapag-arakian kan sakuyang mga ninuno, asin an mga ini naka-ukit sa bronseng lamina.
4 Kaya, an Kagurangnan nagsugo sakuya na ika asin an saimong mga tugang dapat na magduman sa harong ni Laban, asin hagadan an mga rekord, asin darahon an mga ini digde sa lugar nin kalantadan.
5 Kaya ngonian, hilnga an saimong mga tugang na nagngungurob-ngurob, nagsasabi na nadepisilan na gayo sinda sa mga bagay na sakuyang hinahagad sainda; pero hilnga bakong ako an naghahagad sainda kan mga bagay na ini, kundi ini kasugoan nin Kagurangnan.
6 Kaya lakaw, aki ko, asin saimo an pabor nin Kagurangnan, ta ika dae nagugumod-gumod.
7 Asin ta nangyari na Ako, si Nephi, nagsabi sa sakong ama: Maduman ako asin gigibohon ko an mga bagay na ipinagsusugo nin Kagurangnan, ta aram ko na an Kagurangnan dae man nagsusugo sa mga aki nin tawo, kun dae niya pinag-andaman nin sarong dalan para sainda na tanganing mahaman ninda an mga bagay na saiyang pinapagibo.
8 Asin nangyari na kan madangog niya an mga tataramon na ini nag-ogma siyang gayo, ta aram na niya na ako ginibong paladan nin Kagurangnan.
9 Asin Ako, si Nephi, asin as sakong mga tugang nagpahumale sa kaparangan, na dara an samong tolda, ta mapaduman sa daga nin Jerusalem.
10 Asin nangyari na kami nag-abot na sa lugar nin Jerusalem, ako asin an sakong mga tugang nagka-igwa nin konsultasyon sa lambang saro sa saro.
11 Asin kami nagburunutan --- kun siisay samuya an madman asin maglaog sa harong ni Laban. Asin ta nangyari na si Laman an nakabunot na magduman; asin si Laman naglaog sa harong ni Laban, asin saiya ining kina-olay habang nakatukaw sa laog kan saiyang harong.
12 Asin saiyang hinagad na makua ki Laban an mga rekords na naka-ukit sa mga bronseng lamina, na may laman kan kasaysayan kan sakuyang ama.
13 Asin uya, nangyari na naanggot si Laban, asin pinalayas siya sa saiyang atubangan; asin habo na mapapasaiya an mga rekords. Pagkatapos, sinabi niya saiya: Hilnga ika sarong parahabon, asin ta gagadanon taka.
14 Pero nagdulag si Laman sa atubangan niya, asin isinabi nya samuya an gabos na bagay na ginibo saiya ni Laban. Asin nagpoon kaming nagin mamundoong marhay, asin an sakong mga tugang mabaralik na kuta na sa samuyang ama sa kaparangan.
15 Alagad hilnga nagsabi ako sainda na: Habang an Kagurangnan buhay, asin kita man mga buhay, dae kita magbalik sa satuyang ama sa kaparangan hanggan satuyang mahaman an bagay na pinagsusugo nin Kagurangnan satuya.
16 Kaya, dapat kitang pano nin pagtubod sa pagsunod kan mga kasugoan nin Kagurangnan, ngonian maduman kita sa daga na pinaggikanan kan satuyang ama, ta hilnga binayaan niya an bulawan asin plata, asin an gabos na klaseng mga kayamanan. Asin an gabos na ini ginibo niya tanganing magsunod sana sa Kagurangnan.
17 Ta naaaraman niyang gayo na an Jerusalem dapat na runuton, nin huli sa karaotan nin mga tawo.

1Nephi Tsapter 2 continued.... 

11 Ngonian sinabi niya man an mga ini dahil sa katisoan kan mga liog ni Laman asin Lemuel; ta hilnga sinda mismo naggugurumod-gumod sa kadakul na bagay laban sa saindang ama, nin huli ta siya sarong bisyonaryong tao, asin sinda pinamayuhan sa luwas kan lugar nin Jerusalem, binayaan an daga kan saindang pinagkagirikanan, asin an saindang bulawan, an saindang plata, an saindang makantidad na mga bagay, tanganing mapara sa kaparangan. Asin an bagay na ini sinabi pa ninda naggibo niya nin huli sa mga hangal na mga imahinasyon kan saiyang puso.
12 Asin ta sinda Laman asin Lemuel, bilang mga matua, naggugurumod-gumod kontra sa saindang ama, kaya arog sinda kaini ta dae sinda nag-aaram kan mga bagay na ginibo kan saindang Diyos na iyo an naglalang sainda.
13 Ni magtubod sinda na an Jerusalem, an bantog na siyudad, marurunot sabi pa kan mga tataramon kan mga propeta. Asin sinda naaarog man sa mga Judio na yaon sa Jerusalem, na nagmamawot na paraon an buhay kan saindang ama.
14 Asin nangyari na an sakong ama nakipag-olay sainda sa burobukid nin Lemuel, may kapangyarihan, naririmpos nin Espiritu, hanggan sa an saindang mga hawak nangungubog-kubog sa atubangan niya. Asin sinda saiyang pigribong, kaya sinda daeng gayo nagka-igwa nin kusog nin buot na makapagtaram kontra saiya; kumbaga sinda suminunod kun ano an ipinagsugo sainda.
15 Asin an sakong ama nag-eestar sa sarong tolda.
16 Asin ini nangyaring naglipas, na ako, si Nephi, na hoben pang gayo, alagad may dakulang panghawakon, asin mas may dakulang kamawotan na maaraman an mga misteryo nin Diyos, kun kaya, nangangapudan ako sa Kagurangnan; asin hilnga ako saiyang binisita, asin pinalumoy an sakuyang puso asin ako nagtubod sa gabos na tataramon na ipinagsabi sako kan sakuyang ama; kun kaya, dae ako nagrebelde laban saiya na arog kan ginigibo kan mga tugang ko.
17 Asin ako nakipag-olay ki Sam, asin sakuyang ipinaaram saiya an gabos na bagay na an Kagurangnan pinaghimo sakuya sa paagi kan saiyang Banal na Espiritu. Asin nangyari na siya naniwala sa mga tataramon ko.
18 Pero, hilnga, si Laman asin si Lemuel habo nanggad na magdangog sa sakuyang mga tataramon; asin nagkukulog an saindang mga buot sa dahilan na matatagas an saindang mga puso asin ako nangapudan sa Kagurangnan para sainda.
19 Asin nangyari naglipas na an Kagurangnan nakipag-olay sa sakuya na an sabi: Paladan ka, Nephi, nin huli sa saimong pagtubod, ta ikaw nagmamawot sakuya nin may kahigosan, asin may mapagpakumbabang puso.
20 Asin ta ika padagos na nag-uutob kan sakuyang mga pinagsusugo, ikaw mag-uuswag, asin dadarahon sa dagang pangako; iyo, sa daga na sakuyang pinag-andam para sa saimo; iyo, sa daga na mas piniling labi pa sa gabos na mga kadagaan.
21 Asin ta habang an saimong mga tugang magrerebelde kontra sa saimo, sinda wawaraon sa atubangan nin Kagurangnan.
22 Asin ta ika padagos na mag-uutob kan sakuyang mga kasugoan, ika gigibohon kong tagapamayo asin sarong paratukdo labaw sa saimong mga tugang.
23 Ta hilnga, sa aldaw na sinda magrerebelde laban sakuya, isusumpa ko sinda nin sarong makuring sumpa, asin sinda mayong kapangyarihan sa saimong banhi puwera lang kun sinda man magrerebelde kontra sakuya.
24 Asin kun mangyayari man na magrerebelde sinda laban sa sakuya, sinda magsisirbeng latigo kan saimong banhi, tanganing sinda man maghihingohang makamangno sa mga dalan nin pagkagiromdom.

1 NEPHI TSAPTER 2 

Pinagdara ni Lehi an saiyang pamilya duman sa kaparangan na harani sa Pulang Dagat --- Binarayaan ninda an saindang mga pagsasadire --- Nagdulot si Lehi nin sakripisyo sa Kagurangnan asin tinurukdoan niya an saiyang mga kaakiang lalaki na magsunod sa mga kasugoan --- si Laman asin si Lemuel naggurumod-gumod laban sa saindang ama --- si Nephi naging masinurunod-sunod asin may pagtubod na nangangadyi; An Kagurangnan nagtaram saiya, asin pinili siyang lider urog sa saiyang mga katugangan.

*******
Uya hilnga, nangyari na an Kagurangnan nagtaram sa sakuyang ama, iyo, maski sa pangiturugan, asin nagsabi saiya: Paladan ka Lehi, dahil sa mga bagay na saimo nang naginibo; asin ta ika matinubod-tubod asin ta pinagbalangibog mo sa mga tawong ini an mga bagay na pinagsugo ko saimo, asin ta hilnga gusto nindang kuahon an saimong buhay.
2 Asin nangyari na sinugo nin Kagurangnan an sakuyang ama, sa paagi nin pangiturog, na kuahon niya an saiyang pamilya asin maghale pasiring sa kaparangan.
3 Asin nangyari na dinangog niya an tataramon nin Kagurangnan, kun saen saiyang ginibo an pagsugo nin Kagurangnan saiya.
4 Asin nangyari na siya naghale pagduman sa kaparangan. Asin binayaan niya an saiyang harong, asin an lugar kan saiyang pinaggikanan, asin an saiyang bulawan, asin mga plata, an saiyang makantidad na mga bagay-bagay asin mayo siyang dinararang saiya, laen lang kan saiyang pamilya, asin mga balon, asin mga tolda, asin nagharale pagduman sa kaparangan.
5. Asin siya nag-abot sa may pag-ultanan harani sa Pulang Dagat; asin nagpadagos sindang naglakaw sa kaparangan sa pag-ultanan na haranihon na sa Pulang Dagat; asin siya mismo naglakaw na kairiba an saiyang pamilya, na kairiba an ina, si Sariah, asin an sakuyang mga matuang tugang na sinda Laman, Lemuel, asin Sam.
6 Asin nangyari na naglakaw sinda sa laog nin tulong aldaw sa lugar nin kaparangan, tinugdok niya an saiyang tolda sa sarong bukidnon na harani sa gilid kan salog nin tubig.
7 Asin nangyari na naggibo siya nin altar nin mga gapo, asin naghimo nin sarong pagdulot para sa Kagurangnan, asin nagtao nin pasasalamat sa Kagurangnan na satong Diyos.
8 Asin nangyari na inapud niya an salog nin tubig sa ngaran na Laman, asin nag-uula pasiring sa Pulang Dagat; asin an burobukid-bukid na yaon na gayo sa mga pag-ultanan na harani sa may bunganga kaini.
9 Kan mahiling nin sakuyang ama na an mga tubig nin sapa nag-uula pasiring sa kabuhusan nin Pulang Dagat siya nagtaram ki Laman, na nagsasabi: O Ika magin kapareho laman sa salog na ini, na padagos na nasusupay sa kabubunan nin gabos na karahayan!
10 Asin sinabi niya ki Lemuel: O Ika magin arog ka laman sa burobukid na ini, makusog asin matibay, asin dae magbabago sa pagsunod kan mga Kasugoan nin Kagurangnan.

Wednesday, March 31, 2004

Tsapter 1(1Nephi) continued... 

11 Asin sinda dagos na nagbaraba pasiring sa lugar nin kinaban; asin an Enot nag-abot asin nagtindog sa atubangan nin sakong ama, asin itinao saiya an sarong libro, asin sinabihan siyang basahon ini.
12 Asin sa saiyang pababasa, napano siya kan Espiritu nin Kagurangnan.
13 Asin binasa niya na nagsasabi: Kaherak-herak man an Jerusalem, ta nahiling ko an mararaot niyang kagibohan! Iyo, asin kadakul pang mga bagay an nabasa kan sakuyang ama na panungod sa Jerusalem --- na dapat ining runuton kairiba an mga tawo kaini; kadakul an dapat na magkagaradan sa espada, asin kadakul man an magin mga preso na dadarahon sa lugar nin Babiloniya.
14 Asin ini nangyaring naglipas na kan an sakuyang ama nagbasa asin kadakul an saiyang mga nahiling na darakula asin makangangalas na mga bagay, ipinagkurahaw niya an kadakul na mga bagay sa Diyos; arog kan: Marhayon asin makangalas-ngalas an saimong mga gibo, O Kagurangnan Diyos na Pinakamakakamhan! An saimong trono mas halangkaw sa kalangitan, asin an saimong kapangyarihan, asin karahayan, asin pagkaherak na nakasabwag sa gabos na mga tawo sa kinaban; ta ika pano nin pagkaherak, habo mong itugot na an gabos na nagdudulok saimo mapapahamak.
15 Arog kaini an ipinagboses kan sakuyang ama sa pagpapamuraway sa saiyang Diyos; ta an bilog niyang puso napano, nin mga bagay na saiya nang nahiling, iyo, na ipinahiling saiya nin Kagurangnan.
16 Asin ngonian, Ako, si Nephi, bakong gayong naginibo ko an kabilugang estorya nin mga bagay na sinurat kan sakong ama, ta kadakul na bagay an saiyang naisurat na saiya mismong nahiling sa mga bisyon asin mga pangiturugan; asin kadakul man siyang sinurat na mga bagay na saiyang ipinapahayag asin ibinabalangibog sa saiyang mga kaakian, na dae kong gayo maisasaysay an bilog na estorya.
17 Alagad ako masurat kan mga bagay na sakuyang naginibohan sa panahon kan mga aldaw ko. Hilnga, nagsurat man ako nin halipot na kasuratan manungod sa rekord kan sakuyang ama, sa mga laminang ginibo kan sakuya mismong mga kamot; kun kaya, pagkatapos maisurat an estorya kan sakuyang ama, saka ko ginibong suraton an mapanungod man sa sakuyang sadireng estorya nin buhay.
18 Mapadapit sa mga bagay na ini, ako naggibo kaini tanganing kamo man makaaram, na pagkatapos na maipahiling nin Diyos an kadakul-dakul na makangangalas na mga bagay sa sakong ama, si Lehi, iyo, mapanungod sa pagrunot nin Jerusalem, uya nagduman siya sa atubangan nin mga tawo, asin pinagpoonan niyang ipahayag an ma bagay na ini asin pinagbalangibog niya sainda an mapadapit sa mga bagay na saiya mismong nahiling asin nadangog.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Judio pinagtutuya-tuya siya tungkol sa mga bagay na saiyang pinagbabareta sa mga tawo; ta sinabi niyang talaga an katotoohan kan saindang mga karaotan asin kan saindang pag-uulog-ulog; asin sinabi niya na an mga bagay na ining saiyang nahiling asin nadangog, asin an mga bagay man na saiyang nabasa sa libro, rimpos na nagpapatunay sa pag-abot nin sarong Mesiyas, asin man an talaan na pagbalukat kan kinaban.
20 Kan madangog kan mga Judio an mga bagay na ini, nagka-aranggot sinda saiya; iyo, maski sa mga gurang na mga propeta, na saindang pinaharale, pinaggarapo, asin pinaggaradan; asin sinda man naghangad laban sa buhay niya, na gusto siya nindang gadanon. Pero hilnga, Ako, si Nephi, ipapahiling saindo na an mamumut-on na mga pagkaherak nin Kagurangnan sa gabos na mga makusog para magkakaigwa nin kapangyarihan na makaligtas.

AN ENOT NA LIBRO NI NEPHI 

An Saiyang Pamamahala asin Ministeryo

*****

Iyo ini an kasaysayan ni Lehi asin kan saiyang agom na si Sariah, asin kan apat niyang mga aking lalaki na an mga pangaran, (magpoon sa pinakamatua) si Laman, Lemuel, Sam asin Nephi. An Kagurangnan nagpatanid ki Lehi na maghale paluwas sa daga nin Jerusalem, ta nagparapropesiya siya sa mga tawo manungod sa saindang mga gibong karaotan asin mawot ninda na ipahamak an saiyang buhay. Mga tulong aldaw sindang naglakaw sa kaparangan na kairiba an saiyang pamilya. Si Nephi asin an saiyang mga tugang asin nagbalik sa lugar nin Jerusalem tanganing kuahon an mga record kan mga Judio. An estorya kan saindang mga kasakitan. Inaragom kan mga aki ni Lehi an mga aking daraga ni Ishmael. Iniriba ninda an saindang mga pamilya asin nagpasiring sa kaparangan. An saindang mga pagsakit asin mga kakulugan nin boot habang yaon sa kaparangan. An saindang direksiyon sa paglalakbay. Inabot ninda an lugar harani sa mga kadagatan. An mga tugang ni Nephi nagrebelde laban saiya. Sinda saiyang pinaribongan, asin naggibo nin dakulang barko. Inapud ninda an ngaran kan lugar na Masagana. Nagbiyahe sinda sa dakulang kadagatan pasiring sa lugar nin promise, asin duman pa sa harayo. Ini siring sa pagkasurat ni Nephi; o sa ibang tataramon, Ako si Nephi, Kagsurat kan kasuratan na ini.

*******

TSAPTER 1

Pinagpromisa ni Nephi an pagsurat nin kasaysayan kan saiyang banwaan --- Nahiling ni Lehi sa sarong bisyon an sarong harigi nin kalayo asin nagbasa siya sa sarong libro nin Propesiya --- Inomaw niya an Diyos, asin ipinangenot niyang binareta an pag-abot kan Mesiyas, asin Propesiya mapanungod sa pagkaraot kan Jerusalem --- Siya pinagpersiger kan mga Judio. Mga 600 B.C.

*******

Ako si Nephi, na ipinangaki sa marhayon na mga magurang, kun kaya ako natukdoan nin haros gabos na pagkanuod kan sakuyang ama; asin sa rason na nahiling ko an kadakul na mga kasakitan sa paglipas nin panahon kan sakuyang mga aldaw, daeng pagkukulang, na pinagtaw-anan nin halangkaw na pabor nin Kagurangnan sa gabos kong mga aldaw; iyo, sa pagkakaguno ko nin dakulang kaaraman dapit sa karahayan asin kan mga misteryo nin Diyos, kun kaya naggibo ako nin record kan gabos kong mga naginibohan kan sakong mga aldaw.
2 Iyo, ako naggibo nin record sa lenguwahe kan sakong ama, na pinagtiripon-tipon na pagkanuod nin mga Judio asin kan lenguwahe nin mga Ehipsiyano.
3 Asin ako nakakaaram na an record na sakuyang ginibo sarong totoo; asin ginibo kan sakuyang sadireng kamot; asin nahimo ko ini na husto sa sakuyang pagkaaram.
4 Nin huli ta ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon pa sana kan paghahade ni Zedekiah, hade nin Judah, (an sakong ama, si Lehi, nahaloy na nag-estar sa Jerusalem sa gabos niyang aldaw); asin sa taon man sanang idto may mga nagruluwas na mga propeta, nagbabalangibog sa mga tawo na inaagda sindang magsolsol, ta kun dae an Bantog na siyudad nin Jerusalem rurunoton.
5 Kunbaya ini nangyaring naglipas na an sakong ama, si Lehi, habang siya nagpapadagos sa paglalakaw ipinapangadye niya sa Kagurangnan, iyo, sa bilog niyang puso, an saiyang sadireng banwaan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na habang siya nangangadyi sa Kagurangnan, nagpahiling sa atubangan niya an sarong harigi nin kalayo asin nakatugdon sa ibabaw nin sarong gapo; asin sa kadahilanan kan mga bagay na saiyang namamasdan asin nadadangog grabeng gayo an saiyang pagkatakot.
7 Asin ini nangyaring naglipas na nag-uli siya sa harong niya sa Jerusalem; asin ibinagsak niya an saiyang hawak sa higdaan, habang nakukunupanang gayo nin Espiritu asin nin mga bagay na saiyang nasaksihan.
8 Habang nasa kapanoan pa siya nin Espiritu, siya pinagdara sa sarong bisyon, na saiyang nahiling na buminuka an kalangitan, asin naisip niyang nahiling an Diyos na nakatukaw sa saiyang trono, na napapalibutan nin kadakul-dakul na mga anghel na nagkakarantahan asin nag-oomaw na gayo sa saindang Diyos.
9 Asin pagkatapos kan mga bagay na ini, nahiling niya man an Saro na nagbababa gikan sa katahawang nin kalangitan, asin namasdan niya an sarong mamurawayon na kaliwanagan na mas sobra pa sa liwanag kan saldang sa kina-udtuhan.
10 Asin nahiling niya man an doseng iba pa na nagsurunod sa Enot, asin an saindang kaliwanagan minasobra pa sa mga liwanag nin bituon sa kalangitan.

Tuesday, March 30, 2004

AN HALIPOT NA PALIWANAG MAPANUNGOD SA LIBRO NI MORMON 

An Libro Ni Mormon sarong sagradong kasuratan kan mga tawo kan suanoy na Amerika, asin pinag-ukit sa ibabaw nin mga dahon kan librong gibo sa metal. May apat na klase nin laminang metal na sinasambit sa librong ini:

1. An mga Lamina ni Nephi, na may duwang klase: An mga saradit na Lamina asin an Darakulang Lamina. An enot particular na nakapanungod sa mga espirituwal na mga bagay asin an ministeryo asin mga katukdoan nin mga propeta, alagad an huri nakapanungod man sa gabos na kasaysayan nin panahon kan mga tawong sinasambit (1 Nep 9:2-4). Magpoon sa panahon ni Mosiah, maski paano, an darakulang lamina may laman man nin mga mayor na espirituwal na tema.

2. An mga Lamina ni Mormon, kumponido nin pinahalipot na sura ni Mormon gikan sa darakulang lamina ni Nephi, na may kadakul na komentaryo. An mga laminang ini may laman man na pinagpadagos na estoryang sinurat ni Mormon asin mga kadagdagan man na estoryang sinurat kan saiyang aki na si Moroni.

3. An mga Lamina ni Ether, na nagpapahayag nin kasaysayan kan mga Jaredita. An estoryang ini pinahalipot ni Moroni, na nagdagdag man nin mga komentaryo niyang sadire asin pinagsaro niya sa pankagabsan na estorya sa irarom kan titulong “Libro ni Ehter.”

4. An mga Bronseng Lamina, na dara-dara kan banwaan ni Lehi gikan sa Jerusalem kan 600 B.C. An mga ini nakapalaman “an Limang Libro ni Moises,… asin man kan mga kasaysayan nin mga Judio kan kapinunan… hanggan sa panahon na naghahade si Hadeng Zedekiah, Hade nin Judah; asin man kan mga Propesiya nin mga banal na propeta” (1 Nephi 5: 11-13). Kadakul na mga kasabihan gikan sa mga laminang ini, na nagsasaysay kan mga tataramon ni Isaias asin iba pa man na mga propeta sa Bibliya, na nagkasarambit sa Libro ni Mormon.

An Libro ni Mormon kumponido nin kinseng mayor na mga parte o kabarangaan, na aram na, alagad laen sa saro, bilang mga libro, na an lambang saro nakapangaran sa mga bistadong tagasurat kan mga ini. An enot na parte (an enot na anom na mga libro, na mintapos sa Omni) iyo an mga transladong lenguwahe na naggikan sa Saradit na Lamina. Sa katahawang kan mga librong Omni asin Mosiah igua nin sarong kadagdagan na inaapud na An Mga Tataramon ni Mormon. An dagdag na ini nagsusumpay sa mga estorya na inukit sa mga Saradit na Lamina asin kan pinahalipot na estorya na ginibo ni Mormon sa Darakulang Lamina.

An pinakahalabang parte, gikan sa Mosiah hanggan sa Mormon, Tsapter 7, na kairiba kaini, iyo an translasyon kan halipot na kasaysayan ni Mormon sa mga Darakulang Lamina ni Nephi. An pantapos na parte, gikan sa Mormon, Tsapter 8, hanggan sa katapusan kan bolyum, iyo idtong inurukit kan aki ni Mormon na si Moroni, na iyo an nagsurat nin halipot na estorya kan record nin Jaredita (bilang Libro ni Ether) pagkatapos niyang isurat an estorya nin buhay kan saiyang ama, asin sa dae naghaloy na panahon, iyo naman an nagdagdag kan mga parte bilang Libro ni Moroni.

Haros sa panahon kan taon A.D. 421, si Moroni, an huri sa lahi nin mga Nephita na sarong propetang para-estorya, iyo an nagselyo kan banal na mga libro asin itinago an mga ini sa ngaran nin Kagurangnan, tanganing mailuwas sa mga huring aldaw, na uyon sa mga pinaghulaan kan boses nin Diyos sa paagi kan saiyang mga suanoy na mga propeta. Kan A.D. 1823, parehong persona ni Moroni, na kan nasambit na panahon na yaon na sa kamurawayan niyang kamugtakan, nagbisita ki Propeta Joseph Smith asin sa kasunod na pangyayari iyo man mismo an nagtiwala kan mga lamina saiya.

TESTIMONYA NI PROPETANG JOSEPH SMITH 

An mga sadiring tataramon ni Propetang Joseph Smith manungod sa pagkagibo kan Libro ni Mormon iyo an mga minasunod:

“Kan banggi nin Septyembre 21 [1823]… nag-isip ako sa sakuyang sadire na mangadye asin mag-arang sa Pinakamakakamhan na Diyos…

“Habang yaon ako sa aktong mangangapudan sa Mahal na Diyos, nadiskubre kong may sarong liwanag na nagbabanaag sa laog kan sakong kuwarto, na nagdadakula na nagdadakula hanggan an kuwarto napano nin liwanag na mas maliwanag pa sa udtong luntok, asin sa daeng haloy na kamugtakan, may sarong persona an biglaan sanang nagpahiling sa kataid kan sakong higdaan, nakatindog sa tahaw nin paros, ta an saiyang mga bitis dae nakatungtong sa salog.

“Nakasul-ot siya nin haluwag na bado sa maputing maliwanagon na gayon. Iyo, idto an kaputian na laen lamang sa kaputian na sakuyang nahihiling sa kinaban; ni ako dae makapaniwala na an arin man na bagay sa kinaban magigibong sarong pinakamaputi sa mga puti na naglalaad sa kaputian. Nahiling ko an saiyang mga takyag, asin mga kamot, na naka-uro-itaas sa may pulso; asin iyo man an saiyang mga bitis na hurohalangkaw dikit sa may buko-buko. An saiyang payo asin liog na hiling ko man. Asin sakuyang napag-isip na mayo siyang ibang bado laen sa ternong putting bado, ta ini bukas, kaya nahiling ko an saiyang daghan.

“Bako lang an saiyang badong puti iyo lang an mapution na marhay, kundi an bilog niyang pagkatawo na yaon sa estado nin kamurawayan na mayong sagkud, asin an saiyang kahitsurahan garo totoong sarong kidlat. An kuwarto yaon sa maliwanagon na kamugtakan, pero bakong mas pang liwanag na sakuyang nahihiling na nakapalibot sa bilog niyang persona. Kan enot ko siyang pinagmasdan, natakot ako; kaya lang luhay-luhay ining nawara sa laog nin sakong daghan.

“Inapud niya ako sa sakuyang pangaran, asin sinabi sakuya na siya sarong mensahero na ipinadara gikan sa atubangan nin Mahal na Diyos, asin an saiyang ngaran iyo si Moroni; na an Diyos may pinag-andam na trabaho para sakuya; asin an sakuyang pangaran mababantog para sa karahayan asin karaotan sa gabos na nasyon, lahi, asin lenguwahe, o magin parehong marhay o maraot sa pag-oorolay kan gabos na mga tawo.

“Sinabi niya na igwang libro na nakatago, sinurat sa laminang bulawan, na nagsasaysay tungkol sa mga kasaysayan kan mga suanoy na mga tawo sa kontinenteng ini, asin kun saen sinda naggikan. Sinabi niya man na an kabilugan kan mayong kasagkuran na ebanghelyo nasurat man sa librong ini, arog man kan mga itinao nin Tagapagligtas sa mga suanoy na mga tawo.

“Siring man, igwa nin duwang mga gapo sa busog na pilak --- asin an mga gapong ini na nakatakod sa sarong baluti nin daghan iyo na an kabilugan kaini pinag-aapud na Urim asin Thummim --- na nakadeposito man kaiba an mga lamina asin an siisay man na may kapot kaini asin ginagamit iyo an mga pag-aapudon na mga “Tagahiling” kan suanoy o dating panahon; asin iyo man ini an pinagpreparasyunan nin Diyos para gamiton sa translasyon kan libro.”

“Minsan pa, sinabi nya sakuya na kun makua ko na an mga lamina na saiyang sinambit sakuya --- ta an panahon na kuahon ko an mga ini dae pa minaabot --- dapat na dae ko ipahiling sa iba an mga ini; maski na idtong baluti sa daghan na nakatakod an Urim asin Thummim; alagad duman sana sa mga tawong saiyang pinagsugo na ipahiling an mga lamina sainda; kun ini dae ko gigibohon asin ipinahiling ko sa mga tawong dae dapat makahiling, ako mismo mapapahamak. Habang nakikipag-olay siya sakuya, manungod sa mga lamina, sarong bisyon an nabuksan sa sakuyang kaisipan na nahihiling ko an lugar kun saen nakadeposito an mg alamina, asin malinaw ko ining nahihiling asin matatandaan na aram kong gayo an lugar kun ini bisitahon ko.

“Pagkatapos kan pag-orolay na idto, nahihiling ko na an liwanag sa laog nin kuwarto nagpoon na magkasararo sa palibot kan personang ini na nakikipag-olay sakuya, asin ini padagos na nangyayari, hanggan an bilog na kuwarto nagin madiklom giraray, puwera lang kaidtong nakapalibot saiya; bigla ko man nahiling na nagka-igwa nin sarong pintuan na nabuksan pasiring sa langit, asin puma-itaas hanggan nawara siya sa sakuyang paghiling, asin an kuwarto nagbalik man giraray sa dati kaining kamugtakan pagkatapos na siya nagpahiling sa sakuya.

“Naghigda akong nag-iisip-isip sa sarong eksena na sakuya mismong nahiling, asin dakula an sakuyang kangalasan sa mga bagay na sinabi sakuya kan ekstra-ordinaryong mensahero; asin sa tahaw kan sakuyang meditasyon, bigla ko otrong nadiskubre na an sakuyang kuwarto giraray nagpoon naman na magkaliwanag, asin sa sarong pikit nin mata, arog kan naenot, an parehong kabanal-banalang mensahero man giraray harani sa sakuyang higdaan.

“Nagpoon man giraray siyang magsaysay kan parehong mga bagay na saiya nang nasabi sakuya kan enot niyang pagpahiling sakuya, na mayong dakulang pagkaka-iba; asin pagkatapos kaidto, ipinaaram niya sakuya an dakulang paghuhukom na maabot sa ibabaw nin kinaban, na may dakulang kangirhatan sa paagi nin gutom, espada, asin salot; asin an mga mag-abuton na paghuhukom madatong sa mundo mismong sa henerasyon na ini. Pagkatapos niyang maisabi an gabos na ini, suminakat man siya giraray arog kan enot na pangyayari.

“Sa mga oras na ini, hararom na marhay an impresyon na iwinalat mismo sa sakuyang isip, na an pagturog dae uminabot sa sakuyang mga mata, asin ako nakahigda na may dakulang kangalasan sa sakuyang nahiling asin nadangog. Pero an pinakadakulang makangangalas iyo na an parehong personang mensahero nagpahiling man giraray sa atubangan kan sakuyang turugan, asin nadangog kong sinasabi giraray nin paoro-otro an parehong mga bagay na itinugon niya kan mga enot na pagpapahiling; asin may dagdag pang pagirumdom sakuya, na nagsasabi na si Satanas maghihingohang tentaran ako (sa kapaagihan na an kapag-arakian kan sakuyang pamilya mga pobre), na kuahon ko an mga lamina tanganing magpayaman. Hurot niya ining binawal sakuya, asin nagsabi na dapat mayo akong ibang itanom sa sakuyang sadire sa pagkua ko sa mga lamina kundi para lang sa pagpamuraway sa Diyos, asin dae nanggad magpadara sa ibang motibong sugot na laen kundi sa bulanos na pagtugdok kan kahadean nin Diyos; ta kun bako dae ko nanggad makukua an mga lamina.

“Sa ikatulong pagbisitang ini, siya man giraray pumaitaas sa langit arog kan mga enot, asin nawalat man giraray akong yaon sa hararom na pag-iisip sa mga makangangalas na mga pangyayari na sakuya mismong naagihan; haros pagkatapos mismo na magsakat sa itaas an langitnon na mensahero hale sa atubangan sa ikatulong pagkakataon, nadangog kong gayo an pagturaok kan mga manok, asin sakuyang namungaw-mungawan na aga na palan, kaya narealisar ko na an samuyang pag-orolay nangyari haros sa magdamlag.

“Sa dae nahaloy na oras nagbuhat ako sa sakuyang turugan, asin, iyo man giraray, naggibo nin mga kaipuhan na mga trabaho sa aldaw na idto; pero sa sakuyang paghingoha na magtrabaho arog kan mga naka-aging mga pagkakataon, sakuyang namamatean an panluluya kan sakong kusog na nagresulta kan dae ko naggibo an tamang trabaho na arog kaidto. An sakuyang Ama, na nagtatrabaho na kasabay ko, nakarisa man na may malaen akong namamatean, asin nagsabi na puwede na akong mag-uli sa harong. Mapa-uli na kuta na ako pasiring sa harong mi, kaya lang, kan ako magbalyo na sa ibong na kodal kan samuyang pinag-uumahan, bigla akong pinanluyahan asin natumba ako sa daga, asin sa mga nakalipas na pirang minuto nawaraan ako nin pagkamangno sa sakuyang kapalibutan.

“An enot kong nagirumduman na may sarong boses na nakikipag-olay sakuya, inaapod an sakuyang ngaran. Naghiling ako sa itaas, asin sakuyang namasdan an parehong mensahero na nakatindog sa ibabaw kan sakuyang pamayuhan na nababalutian nin liwanag arog kan enot. Asin saiyang sinabi sakuya an mga sinabi na niya sakuya kan nakaaging banggi, asin sinugo niya ako na magduman sa sakuyang ama asin sabihon ko an bisyon asin an mga kasugoan na sakuyang naresibe.

“Sinunod ko siya; binalikan ko an sakuyang ama sa bukid, asin inotro ko sa atubangan niya an gabos na pangyayari. An sakuyang ama nagsabi na idto gikan sa Diyos, asin sinabi niya na mag-utob ako asin gibohon an mga kasugoan sakuya na sinugo kan anghel. Naghale ako, asin dinumanan ko an lugar kun saen sinabi sakuya kan anghel an lugar na pinagdepositohan kan mga lamina; sa dahilan kan maliwanag na pagka-arang sa tamang lugar kan sakuyang bisyon na manungod sa lamina; aram ko man tulos an lugar nin daeng pagduduwa-duwa kan mag-abot ako duman.

“Sa marahay-rahay na baryo kan Manchester, Ontario County, New York, nahiling ko an sarong buro-bukid na may kadakulaan man, asin iyo sana an mas hurohalangkaw sa lugar na idto. Sa may parteng sulnopan kan buro-bukid, sa dae pa harayong gayo sa may kaibabawan kaini, sa irarom kan mga medyo dara-dakulang gapo, nanagboan ko an mga lamina, nakadeposito sa sarong gapong sarayan. An gapong ini mahibogon asin pabilog sa may katahawang parteng itaas, asin pahimpis ini pasiring sa may gilid, kun kaya an katahawang parte kaini mahihiling mismo sa may parteng ibabaw, pero an gilid sa palibot kaini natatabunan kan daga.

“Pagkatapos kong mahale an daga, naghanap ako nin panikwat, na pinakarahay ko sa irarom nin gilid kan gapo, asin sa dikit kong pagsikwat nagka-ang paitaas ini. Hiniling ko an laog, asin sakuyang namansayan nanggad an mga lamina, an Urim asin Thummim, asin an baluting-daghan, uyon sa pagkasabi kan mensahero. An sarayan kun saen managboan ko an lamina nasa pormada nin mga gapo na pinagpatung-patong na dinukot nin garo semento. Sa irarom kaining sarayan igwa nin duwang gapo na nakalatag na garo pa-krus, asin sa ibabaw kaini nakapatong an mga lamina asin iba pan kairiba kaini.

Pinagprobaran kong kuahon an mga ini, alagad binawal kan mensahero, asin saiya man giraray pina-aram sakuya na an panahon nin pagkua paluwas dae pa nag-abot, asin dae pa maabot, hanggan maabot nin apat na taon magpoon kaidtong oras na idto; alagad sinabihan nya man ako na dapat akong magbalik giraray sa lugar na idto pagkatapos nin sarong taon, asin maghilingan man giraray kami, asin padagos kong gigibohon ini hanggan magdatong an tamang oras nin pagkua kan mga lamina.

“Arog kan mga pinagsugo niya sakuya; nagbabalik-balik ako kada katapusan nin taon, asin kada panahon na pagduman ko sa lugar, parehong mensahero an yaon duman, na nagtatao sakuya nin mga instruksiyon asin kaaraman na gikan saiya sa kada pag-oorolay-olay niamong duwa, mapanungod sa ma gigibohon nin Kagurangnan, asin kun paano asin sa anong paagi na an saiyang kahadean papangyarihong gibohon sa mga huring aldaw.

“Sa kinahaluyi nin panahon nag-abot an pagkakataon na dapat nang kuahon an mga lamina, an Urim asin Thummim, asin an baluti nin daghan. Kan ika-biente dos na aldaw kan Septyembre, mil otso sientos biente siyete, pagkatapos kong magduman sa kada katapusan nin taon uyon duman sa samuyang napagka-orolayan, sa lugar kun saen an mga lamina nakadeposito, parehong langitnon na mensahero an nagtao sakuya kan mga lamina na may arog kaining tugon: Na ako an may dakulang responsibilidad para sa mga lamina; na kun ini sakuyang mawara sa kapabayaan ko, o sa dae ko pag-ingat sa mga ini, ako mapapahamak; alagad kun sakuyang himohon na an mga lamina maigot kong pagmatuhon na itago, hanggan siya, an mensahero, sugoon giraray na kuahon an mga ini, dapat na maigot na protektahan an mga ini.

“Sa dae nahaloy naaraman ko kun tadaw ta nagresibe ako kan arog kaining estriktong gibohon tanganing maingatan an mga lamina, asin kun taano ta maigot na sinabi kan mensahero na sa panahon na ginibo ko an mga itinugon sakuya, saiyang kukuahon giraray an mga lamina. Sa dae pa nahaloy na panahon, an pagkakua ko sa mga lamina nabantog tulos-tulos, ta sa pinakamaigot na mga paagi may mga tawong gusting mag-agaw kaini sakuya. Kada pakana na naimbento ginigibong himohon tanganing lamang makua an mga ini. An persekusyon mas lalong mapaiton asin matindihon kaysa kaidto, asin kadakul na mga tawo ang padagos na nagin alerto para sa posibleng pag-agaw kaini sa sakuya. Alagad sa tabang nin kadunungan nin Diyos, an mga lamina padagos na ligtas sa pag-ingat kan sakuyang mga kamot, hanggan nahimo ko na an mga bagay na gibohon na pinagsugo sakuya. Uyon sa samuyang napagka-orolayan, kinua hale sakuya kan mensahero an mga lamina, asin tulos ko man itinao an mga ini saiya; asin hanggan ngonian yaon an mga ini sa pag-iingat niya, sa petsa dos nin Mayo, 1838.”

Para sa kumpletong rekord, hilingon an Joseph Smith-Kasaysayan, sa an Perlas na Makantidad, asin Historya kan Simbahan ni Jesucristo kan mga Banal sa Huring Aldaw, Bolyum 1, Tsapter 1 sagkod 6.

An suanoy na kasuratan na kinua gikan sa daga, na nagsirbeng mga boses nin tawo na nagtataram hale sa alpog, asin translado sa modernong tataramon sa paagi kan regalo asin kapangyarihan nin Diyos, na pusog na pinatotoohanan nin Diyos, na enot na pinublikar sa mundo sa lenguwaheng Ingles sa taon 1830 bilang An Libro Ni Mormon.

Monday, March 29, 2004

An Patotoo nin Walong Saksi 

Para sa kaaraman kan gabos na nasyon, lahi, lenguwahe, asin mga tawo, na para sainda an trabahong ini: Na si Joseph Smith, Jun., an translador kan gibong ini, ipinahiling samuya an mga laminang nasambit, na igua nin hitsurang sa bulawan; asin sa kadakulan nin mga pahina na translado kan nasabing Smith na samuyang nakaputan kan samuya mismong mga kamot; asin samuya man mismong nahiling an mga ukit na surat, asin an gabos na idto igwa nin suanoy na pagkasurat, asin may makangangalas na pagkagibo. Asin ini samuyang patotoo sa malumanay na mga tataramon, na ipinahiling samuya kan nasambit na Smith, ta ini samuyang namasdan asin nakaputan, asin may kasegurohang naaaraman niamo na an nasambit na Smith iyo mismo an may kapot kan mga nasambit na lamina. Asin samuyang tinatao an samuyang mga pangaran sa bilog na kinaban, tanganing samuyang ikapahayag sa gabos an samuyang nahiling. Asin dae kami noarin man nagpuputik, Diyos an samuyang katabang sa pagtestigo.

CHRISTIAN WHITMER
JACOB WHITMER
PETER WHITMER, JUN.
JOHN WHITMER
HIRAM PAGE
JOSEPH SMITH, SEN.
HYRUM SMITH
SAMUEL H. SMITH

An Patotoo nin Tulong Saksi 

Para sa kaaraman kan gabos na nasyon, lahi, lenguwahe, asin mga tawo, na para sainda an trabahong ini: Kami, sa grasya nin Diyos Ama, asin kan satuyang Kagurangnan na si Jesucristo, nagpapatotoo na nahiling niamo an mga lamina na pinagsuratan kan laman kaining libro, na iyo an kasaysayan kan mga tawo ni Nephi, asin kan mga Lamanita, an saindang katugangan, asin an banwaan ni Jared, na naggikan sa toreng nasambit. Asin aram niamo na an librong ini translado sa paagi nin regalo asin kapangyarihan nin Diyos, na an saiyang boses iyo mismo an nagpahayag samuya; kun kaya, aram niamo na may kasegurohan na an librong ini totoo. Asin kami man nagpapatotoo na nahiling niamo an mga naka-ukit na surat sa lamina; asin ipinahiling an mga ini samuya sa kapangyarihan nin Diyos, asin bakong sa tawo. Asin samuyang pinapahayag sa malumanay na tataramon, na sarong anghel an naghilig gikan sa langit, na dara-dara asin pinaglatag sa atubangan kan samuyang mga mata, na samuyang naputitukan asin nahiling an mga lamina, asin an mga ukit sa mga ini; asin samuyang naaaraman na sa grasya nin Diyos Ama, asin Kagurangnang Jesucristo, na kami nakahiling asin nagpatotoo na an gabos na ini totoo. Asin an mga ini makangangalas sa samuyang mga mata. Sa paaging ini, an boses nin Kagurangnan nagsusugo samuya na kami dapat magin mga testigo kan librong ini; kun kaya, nagin masinunod-sunod sa mga tugon nin Diyos, kami nagpapatotoo sa gabos na bagay na ini. Asin aram niamo na kun kami may pagtubod ki Cristo, malilinig niamo an mga dugo nin tawo sa samuyang mga bado, asin magin malinig sa atubangan nin paghukom ni Cristo, asin mamumuhay na kaiba niya sa mga kalangitan. Asin an honra lugod mapasa-Diyos Ama, asin sa saiyang Aki, asin sa Banal na Espiritu, sarong Diyos sagkud pa man. Amen.

OLIVER COWDERY
DAVID WHITMER
MARTIN HARRIS

This page is powered by Blogger. Isn't yours?