<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 03, 2004

1 NEPHI TSAPTER 3 continued... 

18 Ta hilnga, sinda mismo an nagsasayuma sa mga tataramon kan mga propeta. Kaya, kun an sakong ama dapat na mag-estar sa dagang ini pagkatapos na siya sinugong maghale paluwas sa daga, uya, siya man mapapara. Kaya, dapat lang na maghale siya paluwas sa Jerusalem.
19 Asin uya dangoga, ini kadunungan nin Diyos na dapat tang makua an mga talaan, tanganing maipreserba nyatong maipamana sa satuyang mga kaakian an lenguwahe kan satuyang mga ama;
20 Asin man satuyang maipreserba sa sainda an mga tataramon na pinagsarabi kan mga nguso nin mga banal na propeta, na saindang ipinagbalangibog sa mga tawo sa balaog nin Expiritu asin kapangyarihan nin Diyos, bago pa man an kinaban, hanggan sa mga presenting panahon.
21 Asin nangyari na sa pagkatapos kan arog kaining manera nin lenguwahe na sakuyang nakumbinsi an mga tugang ko na sinda magka-igwa nin pagtubod na hamanon an mga pinagsugo nin Diyos.
22 Asin nangyari na kami nagpaduman sa lugar kan samuyang pinaggikanan asin tiniripon niamo an mga bulawan, an samuyang mga plata, asin an samuyang makantidad na kagamitan.
23 Asin pagkatapos ming matipon ining gabos na mga bagay, nagbalik kami giraray sa harong ni Laban.
24 Asin nangyari na kami naglaog ki Laban, asin samuyang hinagad saiya na itao niya samuya an mga rekords na naka-ukit sa mga bronseng lamina, na bilang karibay itatao niamo saiya an samuyang mga bulawan, an samuyang mga plata, asin an gabos niamong makantidad na kagamitan.
25 Asin nangyari na kan mahiling ni Laban an samuyang mga propriedad, asin ta ini kadakul na marhay, nasilaw siya sa mga ini, ta pinaralayas kami gabos, asin pinaralamag kami kan saiyang mga surugoon tanganing garadanon, asin mapasaiya na an gabos na bagay na samuyang dinara.
26 Asin nangyari na kami nagdurulag sa atubangan kan mga surugoon ni Laban, asin na-obligar kaming maghale na walat an samuyang mga dara-darang mga propriedad, asin an mga idto napaduman sa mga kamot ni Laban.
27 Asin nangyari na kami nagdurulag pasiring sa kaparangan, asin an mga surugoon ni Laban dae nakalamag samuya, asin itinago mi an samuyang mga sadire sa lungib nin sarong gapo.
28 Asin nangyari na naanggot na gayo si Laman sakuya, asin sa sakong ama; asin iyo man si Lemuel, ta nagdadangog siya sa mga tataramon ni Laman. Kaya si Laman asin Lemuel nakapagtaram nin magagabat na mga tataramon samuya, na mga nguhod nindang mga tugang, asin sinda nagpakulog samuya na gamit an sarong panukod.
29 Asin nangyari talagang pinakol ninda kami nin panukod, uya, hilnga, sarong anghel nin Kagurangnan an nag-abot asin nakatindog sa samuyang atubangan, asin nagtaram sainda na nagsasabi: Tadaw baya ta saindong pinapakulgan an mga nguhod nindong tugang nin panukod? Aram daw nindo na pinili siya nin Kagurangnan para magin tapapamayo nindo, asin ini nin huli sa saindong mga mararaot na gibo? Uya pinapatanidan kamo na magduman sa Jerusalem giraray, asin an Kagurangnan itatao sa saindong mga kamot is Laban.
30 Asin pagkatapos na anghel makapagtaram samuya, siya naghale na.
31 Asin pagkatapos na naghale na an anghel, si Laman asin Lemuel giraray nagpoon na maggurumod-gumod, na nagsasabi: Paano daw magigin possible na itatao sa satuyang mga kamot si Laban? Uya hilnga, siya makapangyarihan na tawo, asin puwede siyang makapagsugo nin singkuwenta, iyo, maski manggagadan nin singkuwenta man; tapos kita pa kaya?

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?