<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, October 12, 2004

2 NEPHI TSAPTER 12 

Si Isaias nahiling an huring aldaw na templo, an pagkatiripon nin Israel, asin an milenyal na paghuhukom asin katuninongan --- An mga mapaglangkaw asin mga mararaot dadarahon pababa sa Ikaduwang Pag-abot --- Ikumpara sa Isaias 2.

*******

An tataramon ni Isaias, an aki ni Amos, an nakahiling manungod sa Judah asin Jerusalem:
2 Asin ini nangyaring naglipas sa huring mga aldaw, noarin na an kalangkawan kan pagharongon nin Kagurangnan maitutugdok na sa ibabaw kan mga kabukidan, asin makapamuraway na sa ibabaw kan mga bukid, asin an gabos na mga nasyon magdadaloy pasiring duman.
3 Asin kadakul na katawohan an magduduman asin magsasabi, Madya kamo, asin magpasiring kita duman sa itaas sa kabukidan nin Kagurangnan, sa harong kan Diyos ni Jacob; asin siya magtutukdo satuya kan saiyang mga dalan, asin kita maglalakaw sa saiyang mga agihan; ta gikan sa Sion magluluwas an ley, asin an tataramon nin Kagurangnan gikan sa Jerusalem.
4 Asin Siya maghuhusga sa mga nasyon, asin papatanidan an kadakul na mga tawo: asin saindang papandayon an saindang mga espada na magin pambungkal, asin an saindang mga pana na magin mga karit --- an sarong nasyon dae na mag-aalsa nin espada laban sa ibang nasyon, ni sinda makanuod pang makigiyera giraray.
5 O harong ni Jacob, madya kamo asin maglakaw kita sa liwanag nin Kagurangnan; iyo, madya, ta gabos kamo nawarang nagkaralawigaw, an lambang saro sa saiyang maraot na mga dalan.
6 Kaya, O Kagurangnan, saimo nang napabayaan an saimong mga katawohan, an harong ni Jacob, nin huli ta sinda napanoan kan mga gikan sa sirangan, asin nagdangog sa mga manghuhula arog kan mga Filisteo, asin sinda nagpapa-ogma kan sadire ninda sa mga kaakian nin mga estranghero.
7 An saindang daga pano-pano man nin plata asin bulawan, ni magkakaigwa nin katapusan an saindang mga kayamanan; an saindang daga pano-pano man nin mga kabayo, ni magkakaigwa nin katapusan an saindang mga karo.
8 An saindang daga pano-pano man nin mga rebulto; sinda nagsasaramba sa gibo kan saindang mga sadireng kamot, idto na an saindang mga muro iyo an naggibo.
9 Asin an sarong hamak na tawo dae nagduduko paibaba, asin an sarong halangkaw na tawo dae nagpapakumbaba sa saiyang sadire, kaya, dae siya pinapatawad.
10 O kamo na mga mararaot, maglaog kamo sa gapo, asin magtago kamo sa alpog, ta an pagkatakot sa Kagurangnan asin an kamurawayan kan saiyang kamahalan iyo an maghahampak saindo.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an mga haralangkaw na paghilingon kan tawo maibaba, asin an mapagmataas na mga tawo padudukoon, asin an Kagurangnan sana iyo an papamurawayon sa aldaw na iyan.
12 Ta an aldaw nin Kagurangnan nin mga Hukbo madalion nang mag-abot sa ibabaw kan gabos na mga nasyon, iyo, sa ibabaw kan lambang saro; iyo, sa ibabaw kan mga mapagmataas asin mapagpalangkaw, asin ibabaw kan lambang saro na pina-itaas, asin siya dadarahon paibaba.
13 Iyo, asin an aldaw nin Kagurangnan mag-aabot sa gabos na mga sedro nin Lebanon, ta sinda haralangkaw asin inalsa paitaas; asin sa ibabaw kan gabos na mga ensina kan Bashan;
14 Asin sa ibabaw kan gabos na mga haralangkaw na mga kabukidan, asin sa ibabaw kan gabos na mga bukid, asin sa ibabaw kan mga nasyon na inalsa paitaas, asin sa ibabaw kan lambang katawohan;
15 Asin sa ibabaw kan lambang haralangkaw na tore, asin sa ibabaw kan lambang kinudalan na pader;
16 Asin sa ibabaw kan gabos na mga barko nin dagat, asin sa ibabaw kan gabos na barko kan Tarsish, asin sa ibabaw kan gabos na marahay-rahay na mga ladawan.
17 Asin an kahalangkawan nin tayo iyo an padukoon pababa, asin an katanyagan nin mga tawo iyo an gigibohon na magbaba; asin an Kagurangnan sana iyo an magpapamuraway sa aldaw na iyan.
18 Asin an mga rebulto saiya na gayong wawaraon.
19 Asin sinda magpapasiring duman sa mga labot nin mga kagapoan, asin palaog sa mga kuweba nin kinaban, ta an pagkatakot sa Kagurangnan iyo an mag-aabot sa ibabaw ninda asin an kamurawayan kan saiyang kamahalan iyo an maghahampak sainda, sa saiyang pagbangon na tanganing teribleng tatanyugon an kinaban.
20 Sa aldaw na iyan an sarong tawo ipag-aapon niya an mga rebultong plata, asin an saiyang mga rebultong bulawan, na saiya mismong ginibo para sa saiyang pagsamba sa mga insekto asin sa mga kwaknit.
21 Na tanganing magpasiring duman sa mga gaak kan mga gapo, asin sa mga tuktok kan mga matarom na mga gapo, ta an pagkatakot sa Kagurangnan iyo an mag-aabot sa ibabaw ninda asin an kamahalan kan saiyang kamurawayan iyo an maghahampak sainda, sa saiyang pagbangon na tanganing teribleng tatanyugon an kinaban.22 Magrayo kamo sa tawo, na an saiyang ginhawa yaon sa labot kan saiyang mga dungo; ta sa ano na siya dapat na pahahalagahan?

This page is powered by Blogger. Isn't yours?