<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 09, 2004

1 NEPHI TSAPTER 11 

Si Nephi nahiling an Espiritu nin Kagurangnan asin ipinahiling man saiya an kahoy nin buhay --- Saiya man na nahiling an ina kan Aki ni Diyos asin nanudan niya an pagpakumbaba nin Diyos --- Nahiling niya an pagkapabunyag, ministeryo, asin an pagkapako sa krus nin Kordero nin Diyos --- Nahiling niya man an pangapudan asin ministeryo kan doseng Apostol kan Kordero.

*******

Ta nangyaring naglipas na pagkatapos na ako nagmawot na makaaram sa mga bagay na nahiling kan sakuyang ama, asin igwa ako nin pagtubod na an Kagurangnan mahihimong ipaaram an mga ini sakuya, habang ako nakatukaw na nagmamawot sa sakuyang puso, ako napasa-Espiritu nin Kagurangnan, iyo, dinara ako sa sarong pinakahalangkawon na bukid, na dae ko pa nahiling kaidto, asin na dae ko pa man kaidto natutungtungan kan sakuyang mga bitis.
2 Asin an Espiritu nagtaram sakuya: Uya, ano baya an pinagmamawot mo?
3 Asin ako nagsabi: Ako nagmamawot na mahiling an mga bagay na nahiling kan sakuyang ama.
4 Asin an Espiritu nagsabi sakuya: Nagtutubod ka na an saimong ama nahiling an kahoy na saiyang pinagsasabi?
5 Asin ako nagsabi: Iyo po, aram mo po na ako nagtutubod sa gabos na mga tataramon kan sakuyang ama.
6 Asin kan ako nakapagtaram na kan mga tataramon na ini; an Espiritu nagkurahaw nin sarong makusog na boses na nagsasabi: Pag-omawon an Kagurangnan, an Pinakahalangkaw na Diyos; ta siya an Diyos sa bilog na kinaban, iyo, an pinakahalangkaw sa gabos. Asin pinagpaurog ka, Nephi, ta ikaw bulanos an saimong pagtubod sa Aki nin Pinakahalangkaw na Diyos; kun kaya, ika makakahiling sa mga bagay na saimong marhay na pinagmamawot.
7 Asin uya an bagay na ini itatao saimo bilang sarong senyal, na pagkatapos mong mahiling an kahoy na nagbubunga nin prutas na nanamitan kan saimong ama, ika man makakahiling nin sarong tawo na maghihilig paluwas sa langit, asin saiya ika magigin saksi; asin pagkatapos na ika makapagsaksi saiya, saimong patotohanan na siya iyo an Aki nin Diyos.
8 Asin nangyari na an Espiritu nagsabi sakuya: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid asin nahiling ko an sarong kahoy; asin idto arog sa kahoy na nahiling kan sakuyang ama; asin an kagayunan kaini ibahon na marhay, iyo, mas sobra pa sa gabos na kagayunan; asin an kaputian kaini mas pang minasobra sa kaputian nin mga nakalatag na niyebe.
9 Asin nangyaring naglipas na pagkatapos na nahiling ko an kahoy, ako nagtaram sa Espiritu: Ako uya saimong pinahilngan kan kahoy na mas pinakamagayunon sa gabos.
10 Asin siya nagsabi sa sakuya: Ano pa an pinagmamawot mo?
11 Asin ako nagsabi saiya: Mawot kong maaraman an interpretasyon kan mga ini --- ta ako nakikipag-olay saiya na siring sa sarong tawong nagtataram; ta sakuyang nahihiling na siya yaon sa porma nin sarong tawo; pero maski na ngani, ako nag-aaram na idto iyo an Espiritu nin Kagurangnan; asin siya nagtataram sa sakuya bilang sarong tawo na nakikipag-olay-olay man sa kapwa tawo.
12 Asin nangyari na siya nagsabi sa sakuya: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid na garo maghihiling sa saiya, asin dae ko siya nahihiling; ta siya nawara sa sakuyang atubangan.
13 Asin nangyaring naglipas na ako nagmasid asin nahiling an Bantog na siyudad nin Jerusalem, asin man an iba pang mga siyudad. Asin nahiling ko an siyudad nin Nazaret; asin sa laog nin siyudad nin Nazaret nahiling ko an sarong birhen, asin siya sobra an kagayunan asin maputi.
14 Asin nangyaring naglipas na nahiling ko na buminukas an mga kalangitan; asin sarong anghel an nagbaba asin nagtindog sa atubangan ko; asin sinabi niya sa sakuya; Nephi, ano an saimong nahihiling?
15 Asin ako nagsabi saiya: Sarong birhen, sobra an kagayunan asin man magayunon labaw pa sa ibang mga birhen.
16 Asin nagsabi siya sakuya: Nakakaaram ka daw sa pagpapakumbaba nin Diyos?
17 Asin ako nagsabi saiya: Aram ko na siya nagmumuot sa mga kaakian niya; kaya lang, dae ako nag-aaram sa boot ipasabot kan gabos na ining bagay.
18 Asin nagsabi siya sakuya: Uya, an birhen na saimong nahihiling iyo an ina kan Aki nin Diyos na pagkatapos yaon sa manera nin laman.
19 Asin nangyari na nahiling ko na an birhen pinagdadara nin Espiritu; asin pagkatapos siyang darahon kan Espiritu sa laog nin sarong panahon, an anghel nagtaram sa sakuya na nagsasabi: Masdan mo baya!
20 Asin ako nagmasid asin nahiling ko liwat an birhen, may dara-dara nin sarong aki sa saiyang mga takyag.
21 Asin an anghel nagtaram sa sakuya: Hilnga an Kordero nin Diyos, iyo, ini an Aki nin Daeng Kasagkuran na Ama! Nag-aaram ka daw sa boot sabihon kan kahoy na nahiling kan saimong ama?
22 Asin ako nagsimbag saiya, na nagsasabi: Iyo po, an pagkamuot nin Diyos, na pinapahiling na ipinapamate sa mga puso kan mga kaakian nin mga tawo; kun kaya, ini an mas sobrang pinagmamawot labaw pa sa gabos na mga bagay.
23 Asin siya nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Iyong gayo, asin iyo an mas na makapagpa-ogma sa kalag.
24 Asin pagkatapos niyang maisabi an mga tataramon na ini, nagsabi siya sa sakuya: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid, asin nahiling ko an Aki nin Diyos na kairiba-iba kan mga kaakian nin mga tawo; asin nahiling ko na kadakul an nagruluhod sa saindang mga bitis asin nagsamba saiya.
25 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling kan sarong tinubong-lansang, na iyo man an nahiling kan sakuyang ama, na iyo an tataramon nin Diyos, na naka-antabay pasiring sa burabod nin buhay na tubig, o pasiring sa kahoy nin buhay; na an mga tubig iyo an sarong representasyon kan pagkamuot nin Diyos; asin nahiling ko man an kahoy nin buhay na sarong representasyon kan pagkamuot nin Diyos.
26 Asin an anghel nagsabi giraray sa sakuya: Masdan mo asin hilngon an pagpapakumbaba nin Diyos!
27 Asin ako nagmasid asin nahiling ko an Paratubos nin kinaban, na iyo ngani an pinagsasabi kan sakuyang ama; asin nahiling ko man an propeta na iyo an dapat na mag-aandam kan dalan bago pa man siya mag-abot. Asin an Kordero nin Diyos padagos na naglalakaw asin saiyang binunyagan; asin pagkatapos na mabunyagan, nahiling ko na nagbukas an mga kalangitan, asin an Espiritu Santo nagbaba paluwas sa langit asin nag-aantabay sa ibabaw niya na yaon sa porma nin sarong salampati.
28 Asin nahiling ko na padagos siyang nagmiministeryo sa mga katawohan, na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan; asin an kadakul-dakul na mga tawo pinagtiriripon na nagkasararo tanganing dangogon siya; asin nahiling ko na pinapahale siya gikan sa kairibahan nin mga tawo.
29 Asin nahiling ko man an doseng iba pa na nagsusurunod sa saiya. Asin nangyari na sinda pinagdarara kan Espiritu gikan sa atubangan kan sakuyang lalawgon, asin dae ko na sinda nagkahiriling pa.
30 Asin nangyari na an anghel nagtaram giraray sa sakuya na nagsasabi: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid, asin nahiling ko na an mga kalangitan buminukas giraray, asin ako nakahiling nin mga anghel na naghihirilig sa ibabaw kan mga kaakian nin mga tawo; asin naglilingkod sa sainda.
31 Asin siya nagtaram sakuya giraray na nagsasabi: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid, asin nahiling ko an kordero ni Diyos na padagos na kairiba-iba kan mga kaakian nin mga tawo. Asin ako nakahiling nin kadakul-dakul na mga katawohan na may mga kamatean, asin sinda nagsasakit nin gabos na manlaenlaen na mga hilang, asin igwa man nin nasasapian nin mga demonyo asin maaating mga espiritu; asin an anghel nagtaram asin ipinahiling niya an gabos na ining mga bagay sa sakuya. Asin sinda pinagburulong sa paagi nin kapangyarihan kan kordero nin Diyos; asin an mga demonyo asin an mga maaating mga espiritu pinagpaharale.
32 Asin nangyaring naglipas na an anghel nagtaram giraray sa sakuya na nagsasabi: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid asin nahiling ko an kordero nin Diyos, na dinarakop kan mga tawo; iyo, an Aki nin Daeng Katapusan na Diyos pinaghuhukuman kan kinaban; asin nahiling ko asin magpapatotoo kaini.
33 Asin Ako, si Nephi, namasdan na siya pinagpataas sa ibabaw nin krus asin ginadan para sa mga kasalan nin kinaban.
34 Asin pagkatapos na siya ginadan, nahiling ko an kadaklan na tawo sa kinaban, na sinda iribahan na pinagtiripon-tipon tanganing makikiiwal laban sa mga apostoles kan kordero; kaya an dose inarapud kan anghel nin Kagurangnan.
35 Asin an kadakul-dakul na mga tawo kan kinaban sararong nagkatiripon-tipon; asin nahiling ko na sinda yaon sa laog nin sarong dakulaon asin mahiwas na pagharongon, arog kan pagharongon na nahiling kan sakuyang ama. Asin an anghel nin Kagurangnan nagtaram giraray sa sakuya na nagsasabi: Hilnga baya an mundo asin an kadunungan kaini; iyo, hilnga an harong nin Israel na nagkasararong nagtiripon para makikiiwal laban sa doseng apostoles kan kordero.
36 Asin nangyari na nahiling ko asin makapagpapatotoo, na an Bantog asin mahiwason na pagharongon iyo an pinagmamalaki nin kinaban; asin ini nagbagsak, asin an pagkahugmak kaini grabeng marhay kakusog. Asin an anghel nin Kagurangnan nagtaram giraray sa sakuya, na nagsasabi: Iyo man ini an pagkadestroso kan gabos na mga nasyon, lahi, mga lenguwahe, asin mga tawo, na makikiiwal laban sa doseng apostoles kan Kordero.

1 NEPHI TSAPTER 10 

Pinaghula ni Lehi an pagkasakop nin mga Judio kan mga taga-Babilonya --- Ipinagbalangibog niya man an pag-abot nin sarong Mesiyas gikan sa mga Judio, sarong Tagapagligtas, sarong Paratubos --- Saiya man na ipinagbalangibog an pag-abot nin sarong tawo na iyo an mabunyag sa kordero nin Diyos --- si Lehi nagsabi man manungod sa pagkagadan asin pagkabuhay-liwat kan Mesiyas --- Saiya man na ipinag-arog an pagkaralat asin pagkasararo nin Israel sa sarong olibong kahoy --- si Nephi nagtaram mapanungod sa Aki nin Diyos, sa regalo nin Espiritu Santo, asin sa pangangaipo para sa katanosan.

*******

Asin ngonian ako, si Nephi, padagos na nagtatao nin kasaysayan sa mga laminang ini kan sakuyang mga naginibohan, asin an sakuyang paghade asin an ministeryo; kun kaya, sa pagpadagos kan sakuyang estorya, ako dapat na magtaram na arog kan mga bagay nin sakuyang ama, asin man kan sakuyang mga tugang.
2 Ta uya hilnga, nangyari na pagkatapos na an sakuyang ama nakapagtapos na sa saiyang pagtataram mapanungod sa saiyang pangiturugan, asin man sa pagkulibat sainda sa gabos na paghingoha, siya nagtaram sa sainda manungod sa mga Judio ---
3 Na pagkatapos na sinda dapat na madestroso, magin na ngani idtong Bantog na siyudad nin Jerusalem, asin kadakul an magkakadaraog na parayong darahon sa Babiloniya, uyon sa nakatalaan na oras nin Kagurangnan, na sinda giraray makabalik, iyo, maski na sinda darahon pagbalik gikan sa pagkasakop; asin pagkatapos na sinda darahon pagbalik gikan sa pagkasakop, sainda man dapat na masadire giraray an daga na saindang kamanahan.
4 Iyo, magin anom na gatos na taon gikan sa panahon na an sakuyang ama naghale sa Jerusalem, sarong propeta an ipapadara nin Kagurangnang Diyos na maggigikan sa mga Judio --- magin sarong Mesiyas, o, sa ibang tataramon, sarong Tagapagligtas nin kinaban.
5 Asin siya man nagtaram manungod sa mga propeta, kun paano kadakul an numero ninda na nagtestigo kan mga bagay na ini, mapanungod kaining Mesiyas, na saiyang nabanggit, o, ining Paratubos nin kinaban.
6 Kun kaya, an gabos na mga katawohan na yaon sa pagkakawarara asin sa pagkakahulog na kamugtakan, asin maliligtas lang kun sinda maglaom sa Paratubos na ini.
7 Asin siya man nagtaram manungod sa sarong propeta na maabot enot sa Mesiyas, tanganing mag-andam kan dalan nin Kagurangnan.
8 Iyo, magin siya man dapat na maglalakaw asin magkukurahaw sa kaparangan: Mag-andam kamo kan dalan nin Kagurangnan, asin gibohon nindo an matanos niyang dalan; ta igwang nagtitindog sa kaibahan nindo na dae nindo namimidbid; asin siya mas makapangyarihan sa sakuya, na magin an mga sintas kan saiyang sandalyas ako bakong angay na maghubad kaiyan. Asin kadakul pang pinagtaram an sakuyang ama dapit sa mga bagay na ini.
9 Asin an sakuyang ama nagsabi: Siya magbubunyag sa Bethabara, sa enotan nin Jordan; asin siya man dapat na magbubunyag sa paagi nin tubig; magin na siya ngani iyo an magbubunyag sa Mesiyas nin tubig.
10 Asin pagkatapos niyang mabunyagan an Mesiyas nin tubig, saiyang mahihiling asin patotohanan na siya nagbunyag sa Kordero nin Diyos, na iyo an magpapara sa mga kasalan nin kinaban.
11 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na makapagtaram an sakuyang ama sa mga tataramon na ini, siya nagsabi sa sakuyang mga tugang manungod sa ebanghelyo na dapat na itukdo sa mga Judio, asin man manungod sa pagluluya kan mga Judio na daeng pagtubod. Asin pagkatapos na saindang gadanon an Mesiyas, na dapat mag-abot, asin pagkatapos na siya ginadan na, siya dapat na magbuhat gikan sa kagadanan, asin dapat na maghimo niyang maipahiling sa paagi nin Espiritu Santo, sa mga Hentil.
12 Iyo, magin an sakuyang ama nagtaram man nin kadakul manungod sa mga Hentil, asin man manungod sa harong nin Israel, na dapat sindang iarog sa sarong kahoy nin olibo, na an mga kasangahan dapat na magkapurutol asin dapat na maikaralat sa gabos na lugar nin mundo.
13 Kun kaya, saiyang sinabi na kaipuhan na marhay na dapat kitang pangengenotan nin sarong kasundoan pasiring sa daga nin pangako, para magkaigwa nin katotohanan an tataramon nin Kagurangnan, na dapat kitang maikaralat sa gabos na lugar nin mundo.
14 Asin pagkatapos na an harong nin Israel maikaralat na, dapat man sindang pagkasararoon na tiponon giraray; o, karahayan, pagkatapos na ang mga Hentil nakamtan na an kabilugan nin Ebanghelyo, an mga natural na mga sanga kan kahoy na olibo, o an mga tada sa harong nin Israel, dapat na maisugpon, o magkaabot naman sa kaaraman manungod sa tunay na Mesiyas, an saindang Kagurangnan asin saindang Paratubos.
15 Asin pagkatapos s arog kaining manera nin lenguwahe an sakuyang ama nagpropesiya asin nagsabi sa sakuyang mga tugang, asin man kadakul-dakul na mga bagay pa na dae ko man naisurat sa librong ini; ta sakuya nang naisurat an kadaklan kaini, na sa pagmawot ko na may kapakinabangan, sa saro ko pang libro.
16 Asin an gabos na ining mga bagay, na sakuya nang naitaram, nangyari habang an sakuyang ama naka-estar pa sa sarong tolda, sa bukid nin Lemuel.
17 Asin nangyari na pagkatapos na ako, si Nephi, na iyo an nakadangog sa gabos na tataramon kan sakuyang ama, manungod sa mga bagay na saiyang nahiling sa sarong bisyon, asin man mga bagay na saiyang naitaram sa kapangyarihan nin Espiritu Santo, na an kapangyarihan na ini saiyang nakamtan sa paagi nin pagtubod sa Aki nin Diyos --- asin na an Aki nin Diyos iyo mismo an Mesiyas na dapat na mag-abot --- Ako, si Nephi, nagmamawot man na ako makahiling, asin makadangog, asin makaaram sa mga bagay na ini, sa paagi nin kapangyarihan nin Espiritu Santo, na iyo an regalo nin Diyos sa gabos na naghingoha sa paghanap saiya, arog sa mga lumang panahon hanggan sa panahon na siya mismo makapahiling sa mga aki nin tawo.
18 Ta siya iyo man giraray maski kaidto, ngonian, asin sa daeng kasagkuran; asin an dalan andam na para sa gabos na katawohan gikan pa sa kapinunan nin kinaban, alagad kun mangyari na sinda magsosolsol asin magdulok sa saiya.
19 Ta siya na naghihingoha sa paghahanap makakasumpong; asin an mga misteryo nin Diyos mabubuksan sa atubangan ninda, sa kapangyarihan nin Espiritu Santo, arog sa mga panahon na ini na arog sa mga lumang panahon, asin arog sa mga lumang panahon na arog sa mga panahon na maabot; kun kaya, an kadunungan nin Kagurangnan iyo an sarong daeng kasagkuran na pag-ikot.
20 Kaya giromdoma, o tawo, na an gabos mong mga kagibohan dadarahon mo sa panahon nin paghuhukom.
21 Kun kaya, na kun ginusto mo na magibo nin kabalisngagan sa mga aldaw nin saimong pagsubok, asin na ikaw nahiling na maation sa atubangan sa tukawan nin paghukom nin Diyos; asin mayong maation na bagay na makakaibahan an Diyos; kun kaya, ika papahaleon sa atubangan niya sagkud pa man.
22 Asin an Espiritu Santo nagtao sakuya nin autoridad na dapat kong sabihon an mga bagay na ini, asin dae ko nanggad pwedeng ibalewala.

1 NEPHI TSAPTER 9 

Si Nephi naggibo nin duwang klaseng mga rekord --- An lambang saro pinag-apud na mga lamina ni Nephi --- An daradakulaon na lamina igwa nin laman sa secular na kasaysayan; an mga sararadit nagpapahayag na marhay tungkol sa mga sagradong mga bagay.

*******

Asin an gabos na ining mga bagay na nagkahiriling kan sakuyang ama, asin nagkadarangog, asin nagkatararam,, habang siya naka-estar sa tolda, sa bukid nin Lemuel, asin man sa kadakul-dakul na mga bagay, na dae kayang suraton sa mga laminang ini.
2 Asin ngonian, arog kan mga sinabi ko na manungod sa mga laminang ini, uya sinda bakong mga lamina na kun saen sakuyang Isinurat an kumpletong pangyayari kan kasaysayan nin sakuyang banwaan; ta an mga lamina kun saen sakuyang ginibo an kumpletong kasaysayan kan sakuyang banwaan na inapud kong Nephi; kun kaya, sinda inapud na mga lamina ni Nephi, na gikan sa pangaran ko; asin an mga lamina mang ini pinag-apud na lamina ni Nephi.
3 Siring man, ako nagresibe nin kasugoan nin Kagurangnan na dapat kong gibohon an mga laminang ini, para sa sarong espesyal na katuyuhan nada pat igwa nin sarong inukit na kasaysayan na mapanungod sa ministeryo nin sakyhang banwaan.
4 Sa iba man na mga lamina dapat man na igwa nin inukit na kasaysayan mapanungod sa mga pagpapamahala nin mga hade, asin an mga giyera asin pag-iiriwal kan sakuyang mga banwaan; kun kaya ining mga lamina mapanungod an haros gabos na parte kan ministeryo; asin an iba man na mga lamina mapanungod an haros gabos na parte kan paghade nin mga hade asin an mga giyera asin pag-iiriwal kan sakuyang banwaan.
5 Kun kaya, an Kagurangnan pinagsugo sakuya an paghimo kaining mga lamina para sa sarong madunong na katuyuhan sa saiya, na an katuyuhan na ini ako daeng pagkaaram.
6 Pero an Kagurangnan nag-aaram kan gabos na mga bagay magpoon sa kapinunan; kun kaya, siya naghimo nin sarong dalan tanganing magibo an gabos niyang trabaho para sa gabos na mga aki nin tawo; ta hilnga, siya igwa nin gabos na kapangyarihan para sa kaggibohan nin gabos niyang mga tataramon. Asin iyo na ini. Amen.

Thursday, April 08, 2004

1 NEPHI TSAPTER 8 

Si Lehi nakahiling nin sarong bisyon kan kahoy nin buhay --- Siya nagkakan nin prutas kaini asin nagmawot na gibohon man ini kan saiyang pamilya --- Nakahiling siya nin sarong giyang-lansang, sarong pikiti asin hayakpit na dalan, asin nin madag-umon na kadikloman na minapatos sa mga tawo --- Si Sariah, si Nephi, asin Sam nagkakan nin prutas, alagad si Laman asin si Lemuel naghabo.

*******

Asin nangyaring naglipas na kami nagtiripon nin manlaen-laen na pisog sa kada klase, mga banhi sa kada grupo, asin kan mga pisog nin mga prutas sa kada grupo man.
2 Asin nangyaring naglipas na habang nag-eestar an sakuyang ama sa kaparangan siya nakipag-olay sa samuya na nagsasabi: Hilnga, ako nangiturugan nin sarong pangiturugan; o sa ibang tataramon, ako nakahiling nin sarong bisyon.
3 Asin uya, dahil sa bagay na ining sakuyang nahiling, nagka-igwa ako nin rason na mag-omaw sa Kagurangnan dahil ki Nephi asin ki Sam; ta igwa ako nin pagtubod na sinda, asin man kan gabos nindang aki, maliligtas.
4 Pero hilnga, si Laman asin si Lemuel, grabe an sakuyang pagkatakot para sa sainda; ta hilnga, sa sakuyang pag-iisip ako nakahiling sa sakuyang pangiturugan, sarong madiklom asin makatakot na kaparangan.
5 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling nin sarong lalake, asin siya nababadoan nin sarong mapution na roba; asin siya nagdulok asin nagtindog sa atubangan ko.
6 Asin nangyaring naglipas na siya nagtaram sakuya, asin ako saiyang sinabihan na magsunod saiya.
7 Asin nangyari na habang ako nagsusunod saiya nahiling ko an sakong sadire na ako yaon sa sarong diklom asin mapungaw na kamugtakan.
8 Asin pagkatapos na ako naglakaw nin kadakul na oras sa kadikloman, nagpoon akong magpangadye sa Kagurangnan na ako saiyang kaherakan, yon sa kadakulaan kan saiyang mamut-on na mga pagkaherak.
9 Asin nangyaring naglipas na pagkatapos na ako magpangadye sa Kagurangnan ako nakahiling nin sarong dakulaon asin mahiwas na kadagaan.
10 Asin nangyari na ako nakahiling nin sarong kahoy, na an prutas iyo an pigmamawot tanganing an sarong tawo magin maogma.
11 Asin nangyaring naglipas na ako nagdulok asin nagkakan nin prutas kaini: asin namatean ko na ini an pinakamahamison sa mahamis, labaw sa gabos na sakuya nang nanamitan. Iyo, asin nahiling ko na an prutas kaini mapution, na mas labaw pa sa gabos na mga kaputian na sakuya nang nahiling.
12 Asin habang ako nagkakakan nin prutas, pinapano an sakuyang kalag nin sobra kadakulaan na kaogmahan, kun saen, ako nagpoon na magmawot na an sakuyang pamilya kaipuhan man na makakakan kaini; ta naaraman ko na ini mas magugustuhan labaw pa sa ibang prutas.
13 Asin habang ako nagsalingoy kan sakuyang mga mata sa palibot, na baka laman mahiling ko man an sakuyang pamilya, ako nakahiling nin sarong salog nin tubig; asin ini nag-aagos, asin harani sa kahoy kun saen naggikan an kinakakan kong prutas.
14 Asin ako nagmasid tanganing mahiling ko an pinaggigikanan kaini; asin namasdan ko an pinakapuro na bako man gayong harayo; asin mismong sa kapuro-purohi nahiling ko an saindong ina, si Sariah, asin si Sam, asin Nephi; asin sinda nakatindog na garo dae ninda aram kun saen sinda paduman.
15 Asin nangyaring naglipas na ako nagpara-apud sa sainda; asin ako nagtataram na nagkukurahaw nin sarong dakulang boses na sinda magdulok sa sakuyang kinamumugtakan, asin magkakan nin prutas, na mas magugustuhan ninda labaw pa sa ibang prutas.
16 Asin nangyaring naglipas na sinda nadurulok sakuya asin nagkakan man nin prutas.
17 Asin nangyaring naglipas na ako nagmamawot na sinda Laman asin Lemuel magdulok asin magkakan man nin prutas; kun kaya ako nagsalingoy kan sakuyang mga mata sa pinakapuro nin salog, na baka laman mahiling ko sinda.
18 Asin nangyari naglipas na nahiling ko sinda, kaya lang, habo nindang magdulok sakuya asin magkakan nin prutas.
19 Asin ako nakahiling nin sarong tinubong-lansang, asin ini palaba na naka-antabay sa gilid nin salog, asin pasiring sa kahoy kun saen ako nakatindog.
20 Asin nakahiling man ako nin sarong pikiti asin hayakpit na agihan, sa kalawigan nin tinubong-lansang, magin sa kahoy kun saen ako nakatindog; asin pasiring man ini sa puro nin burabod, pasiring sa dakulaon asin mahiwas na kadagaan, na an kamugtakan kaini iyo an mundo.
21 Asin namasdan ko an aripumpon nin dae mabilang na mga tawo, kadakul sainda an padagos na paglalakaw, tanganing sinda man managboan an dalan pasiring sa kahoy kun saen ako nakatindog.
22 Asin nangyaring naglipas na sinda nag-arabutan, asin nagpoon na magralakaw sa dalan pasiring sa kahoy.
23 Asin nangyari na may nagtungang sarong balumbon nin kadikloman; iyo, magin sarong pinakadakulang na balumbon nin kadikloman, tangani na sinda na nagpoon na maglalakaw sa dalan nagkawarara sa saindang aagihan; na sinda nagkawaratak-watak asin nagkawararaan.
24 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling sa ibang padagos na nagraralakaw, asin sinda nag-arabot asin nagkakarapot sa puro nin tinubong-lansang; asin sinda padagos na nagralakaw sa tahaw nin balumbon nin kadikloman, na nagkakarapot sa tinubong-lansang, magin hanggan sa sinda naka-abot asin nagkakan nin prutas kan kahoy.
25 Asin pagkatapos na sinda nakakakan na kan prutas nin kahoy saindang ipinagkalag-kalag an saindang mga mata sa palibot na garo sinda nasusupog.
26 Asin ako man nangalag-kalag sa sakuyang palibot, asin nakahiling, sa balyong lado kan salog nin tubig, sarong dakulaon asin mahiwason na pagharongon; asin nakatindog ini sa tahaw nin paros, angat na halangkaw sa daga.
27 Asin idto panoon nin mga tawo, may gurang asin hoben, mga lalake asin babae; asin an saindang mga bado grabeng magagayon; asin sinda yaon sa ugali nin pagkantiyaw asin nagturu-turoan kan saindang mga muro sa mga tawo na nag-arabot-abot asin nagkakarakan kan prutas.
28 Asin pagkatapos nindang magkaranamitan an prutas sinda nagkasurupog, nin huli sa mga tawo na yaon sa ibong na nagkakarantiyaw sainda; asin sinda nagkahurulog sa pinapangalad na dalan asin nagkawarara.
29 Asin ngonian, ako, si Nephi, dae nagtataram kan gabos na mga tataramon nin sakuyang ama.
30 Pero, tanganing mapahalipot an pagkasurat, uya, siya nakahiling kan iba man na kadakul na tawo na naglalakaw; asin sinda nag-arabot asin nakakapot sa puro nin tinubong-lansang; asin sinda nagturulakan na padagos na nagraralakaw, alagad padagos na makusog na nakanguyapit sa tinubong-lansang, hanggan sinda naka-abot asin nagkaturumba asin nagkakan nin prutas kan kahoy.
31 Asin nahiling niya man an iba pang kadakul na mga tawo na naghihimati kan saindang dalan pasiring sa dakulaon asin mahiwas na pagharongon.
32 Asin ini nangyaring naglipas na kadakul an nagkaralamos sa kahararuman nin burabod; asin kadakul an nagkawarara sa saiyang paghiling, nagkakarapa-kapa sa mga estrangherong dalan.
33 Asin kadakul-dakul na mga tawo an nagkaralaog sa makangangalas na pagharongon. Asin pagkatapos nindang makaralaog sa pagharongon na idto sainda akong pinagparaturo kan saindang mga muro sa pagkantiyaw sakuya asin sa ibang nagkakarakan nin prutas; pero dae mi sinda pigdarangog.
34 Iyo ini an mga tataramon kan sakuyang ama: Habang kadakul-dakul an mga nagdarangog sainda, sinda man nagkawararang nagkahurulog.
35 Asin si Laman asin si Lemuel dae nagkarakan nin prutas, sinabi kan sakuyang ama.
36 Asin nangyari na pagkatapos na an sakuyang ama nakapagtaram na kan gabos na ining mga tataramon kan saiyang pangiturugan or bisyon, na kadakulon na marhay, sinabi niya samuya, dahilan sa mga bagay na ini na saiyang nagkahiriling sa bisyon, siya grabe an katakutan para ki Laman asin Lemuel; iyo, siya natatakot na baka sinda wawaraon gikan sa atubangan nin Kagurangnan.
37 Asin siya nagpagiromdom sa mga bagay na ini na may udok na pagmamati nin sarong mamumut-on na magurang, na sinda magdangog kan saiyang mga tataramon, na baka laman an Kagurangnan magigin maheherakon sainda, asin dae sinda wawaraon; iyo, an sakuyang ama nagtukdo sa sainda.
38 Asin pagkatapos niyang magtukdo sa sainda, asin man magpropesiya sa sainda nin kadakul na mga bagay, nakiolay siya sainda na magsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan; asin siya nag-untok nang maki-olay sa sainda.

Tuesday, April 06, 2004

1 NEPHI TSAPTER 7 

An mga aki ni Lehi nagbalik sa Jerusalem asin pinag-imbitaran si Ishmael asin an saiyang kagharongan na mag-iba na sa sainda sa paglalakaw --- si Laman asin an iba pa nagrerebelde --- si Nephi nagpapagirumdom sa saiyang mga tugang na magka-igwa nin pagtubod sa Kagurangnan --- Ginapos siya nin lubid asin pinagplanuhan na gadanon --- Siya nakaligtas sa paagi nin kapangyarihan nin pagtubod --- Naghagad tawad an saiyang mga tugang --- si Lehi asin an saiyang pag-iriba Nagdulot nin sakripisyo asin sinunog na mga dulot.

*******

Asin ngonian gigibohon ko tanganing makaaram, na pagkatapos kan sakuyang ama, si Lehi, na magtapos na kan saiyang Pagpropesiya manungod sa saiyang mga banhi, nangyari na an Kagurangnan naki-olay giraray saiya, na nagsasabi na bakong marhay para sa saiya, si Lehi, na an saiya sanang pamilya an magduman sa kaparangan; kundi an saiyang mga kaakian magdarara nin mga babaeng daraga para aragumon, na tanganing magka-igwa nin mga banhing padarakulaon para sa Kagurangnan sa daga nin pangako.
2 Asin nangyari na an Kagurangnan nagsugo saiya na ako, si Nephi, asin an mga tugang ko, na dapat na bumalik giraray sa daga nin Jerusalem, asin darahon si Ishmael asin an saiyang pamilya paduman sa kaparangan.
3 Asin nangyari na ako, si Nephi, ginibo giraray, na kairiba an sakong mga tugang, na mapaduman sa kaparangan pasiring sa Jerusalem.
4 Asin nangyari na nagduman kami sa harong ni Ishmael, asin nakakua kami nin karahayan sa paghiling ni Ishmael, na tanganing samuya siyang maka-olay sa tataramon nin Kagurangnan.
5 Asin nangyari na an Kagurangnan ginibong mahuyo an puso ni Ishmael, asin man an saiyang mga kasaro sa harong, na tanganing sinda nag-iriba sa samuyang paglakaw pasiring sa kaparangan sa tolda kan sakuyang ama.
6 Asin nangyari na habang kami naglalakaw sa kaparangan, uya, si Laman asin Lemuel, asin duwa sa mga aking babae ni Ishmael, asin duwa sa mga aking lalaki ni Ishmael asin an saindang mga pamilya, nagrebelde kontra sa samuya; iyo, laban samuya; iyo laban sakuya, si Nephi, asin Sam, asin an saindang ama, si Ishmael, asin an saiyang agom na babae, asin an tulo pa nyang ibang aking babae.
7 Asin nangyari na sa nasabing pagrebelde, sinda nagmawot na bumalik duman sa daga nin Jerusalem.
8 Asin ngonian, ako, si Nephi, na nagin mamundo sa dahilan kan katagasan kan saindang mga puso, kaya ako nagtaram sainda, na nagsasabi, iyo, maski kina Laman asin Lemuel: Uya kamo an mga matua kong tugang, asin pano ta kamo nagin matatagas an saindong mga puso, asin mga buta sa saindong isip, na kamo igwa nin kaipuhan na ako, an nguhod nindong tugang, dapat na makitusay saindo, iyo, asin maghimo nin sarong Halimbawa para saindo?
9 Paano nangyari na kamo dae nagdadangog sa mga tataramon nin Kagurangnan?
10 Paano nangyari na kamo makalingaw na kamo mismo nakahiling nin sarong anghel nin Kagurangnan?
11 Iyo, paano nangyari na kamo makalingaw kun anong mga darakulang bagay an ginibo nin Kagurangnan para satuya, sa pigligtas satuya sa mga kamot ni Laban, asin man na kita an nakakua sa mga rekord?
12 Iyo, asin paano nangyari na kamo makalingaw na an Kagurangnan kayang magibo an gabos na mga bagay na sunod sa saiyang kamawotan, para sa mga aki nin tawo, kun tunay na ginagamit ninda an saindang pagtubod sa saiya? Kun kaya, dapat na kita magin totoo sa saiya.
13 Asin kun mangyari na kita magin totoo sa saiya, makakamtan nyato an daga nin pangako; asin ikaw makakaaram sa maabot na mga panahon na an tataramon nin Kagurangnan magin totoo manungod sa pagrunot kan Jerusalem; para sa gabos na mga bagay na an Kagurangnan nagtaram manungod sa pagrunot kan Jerusalem dapat na mangyayari.
14 Ta uya, an Espiritu nin Kagurangnan sa dae mahaloy na panahon mapundo sa pag-iba sa sainda; ta uya, saindang pinagbalewala an mga propeta, asin si Jeremiah saindang pinakulong sa presohan. Asin saindang pinagmawot na kuahon an buhay kan sakuyang ama, na tanganing saindang pinahale siya sa luwas nin daga.
15 Ngonian hilnga, ako nagtataram sa saindo na kun kamo makabalik giraray sa Jerusalem kaiba kamo nindang mapapara. Asin ngonian, kun kamo may pagpipilian, magduman kamo, asin giromdoma an sakong mga tataramon na sakuyang pinagsasabi saindo, na kun kamo magduman kamo man mapapara; ta ako pinagpupugulan kan Espiritu nin Kagurangnan na saindo ako magtataram.
16 Asin nangyaring naglipas na kan ako, si Nephi, nakapagtaram na kan mga tataramon na ini sa sakuyang mga tugang, nagka-aranggot sinda sa sakuya. Asin nangyari na pinakulgan ninda ako kan saindang mga kamot, ta hilnga, grabe an saindang pagka-anggot, asin sainda akong ginapos nin lubid, ta gusto ninda akong gadanon, na pwedeng iwalat ninda ako sa kaparangan tanganing kakakanon nin mga layas na mga hayop.
17 Pero nangyari na ako nagpangadye sa Kagurangnan, na nagsasabi: O Kagurangnan, sa sakuyang pagtubod na yaon sa saimo, iligtas mo po ako sa mga kamot kan sakuyang mga tugang; iyo, asin tawi man ako nin kusog na sakuyang magkapurutol ining pagkagapos sakuya.
18 Asin nangyari naglipas na kan ako makapagtaram kan mga tataramong ini, uya, an mga gapos nagkaharale sa sakuyang mga kamot asin mga bitis, asin ako nagtindog sa atubangan kan sakuyang mga tugang, asin ako nagtaram giraray sa sainda.
19 Asin nangyari na sinda nagka-aranggot giraray sa sakuya, asin gusto na naman akong pakulgan kan saindang mga kamot; pero uya, saro sa mga aking babae ni Ishmael, iyo, asin an saiyang ina, asin saro sa mga aking lalaki ni Ishmael, nakimaherak sa sakuyang mga tugang, na kun kaya nakapagpalumoy sa saindang mga puso; asin sinda nag-untok sa paghingoha na ako ninda gadanon.
20 Asin nangyaring naglipas na sinda napano nin kamundoan, dahilan kan saindang maraot na gibo, na kun kaya sinda nagduruko sa sakuyang atubangan, asin naki-olay sakuya na sinda sakong patawadon kan bagay na saindang ginibo laban sakuya.
21 Asin nangyaring naglipas na ako prangkahan na pinatawad sinda gabos kan mga ginibo ninda sakuya, asin sakuya sindang pinagirumdom na sinda magpangadye sa Kagurangnan saindang Diyos para sa saindang kapatawadan. Asin nangyari na sainda ining ginibo. Asin pagkatapos na sinda nakapagpangadye na sa Kagurangnan kami giraray nagpadagos sa samuyang paglakaw pasiring sa tolda kan samuyang ama.
22 Asin nangyaring naglipas na kami nagbaba palaog sa tolda kan samuyang ama. Asin pagkatapos na ako asin an sakuyang mga tugang asin an gabos na kagharong ni Ishmael nagduman sa tolda kan sakong ama, sinda nagpasalamat sa Kagurangnan nindang Diyos; asin sinda Nagdulot nin sakripisyo asin nagsunog nin mga dulot para sa saiya.

1 NEPHI TSAPTER 6 

Sinurat ni Nephi an mga bagay nin Diyos --- An saiyang pigmamawot iyo na saiyang mapangapudan an mga tawo na magdulok sa Diyos ni Abraham asin maligtas. Mga 600-592 B.C.

*******

Asin ngonian, ako, si Nephi, dae nagtatao nin rekord kan angkan kan sakuyang mga ninuno sa parteng ini; ni sa anumang panahon na sakuyang maitao an mga ini sa mga laminang sakong sinusurat; ta ini itinao na sa rekord na tinago kan sakuyang ama; kun saen, dae ko Isinurat sa gibo kong ini.
2 Ta tama na para sakuya na magtaram na kami mga kapag-arakian ni Joseph.
3 Asin bakong mahalaga sako kun ako masusing magtatao nin kabilugan na rekord sa gabos na mga bagay nin sakong ama, ta dae man ini maisusurat sa mga lamina, ta ako nagmamawot nin sarong kuwarto na tanganing ako makapagsurat nin mga bagay nin Diyos.
4 Para sa kabilugan kan sakong kamawotan na ako makapangapudan sa mga tawo na magdulok sa Diyos ni Abraham, asin Diyos nin Isaac, asin Diyos ni Jacob, asin maligtas.
5 Kun saen, an mga bagay na marhay para sa kinaban dae ko pinagsusurat, alagad an mga bagay na marhayon para sa Diyos asin para sa gabos na bako para sa kinaban na ini.
6 Kun saen, ako magtatao nin kasugoan para sa sakuyang mga banhi, na dae sinda magsusurat sa mga laminang ini nin tungkol sa mga bagay na mayong kahalagahan para sa kapag-arakian nin mga tawo.

Monday, April 05, 2004

1 NEPHI TSAPTER 5 

Si Sariah nagreklamo laban ki Lehi --- Parehong nag-ogma sa pagbalik kan saindang mga aki --- Nagdulot sinda nin mga sakripisyo --- An bronseng lamina may laman kan mga sinurat ni Moises asin kan mga propeta --- Saindang nabisto na si Lehi bilang herensiya ni Joseph --- si Lehi nagpropesiya mapanungod sa saiyang banhi asin an pagpreserba kan mga lamina.

*******

Asin nangyaring naglipas na pagkatapos ming mag-abot sa kaparangan paduman sa samuyang ama, hilnga, siya napano nin kaogmahan, asin man an sakong ina, si Sariah, na grabe an kaogmahan, ta totoo talagang siya nagmundo nin huli sa samuya.
2 Ta siya naghuna na kami nagkaparara na sa kaparangan; asin siya man nagreklamo laban sa samuyang ama, na nagsasabi na saro siyang bisyonaryong tawo, na nagsasabi: Hilnga ika an namamayo samo sa paghale gikan sa samuyang dagang tinubuan, asin an sakuyang mga aki, marayo na, asin kita man mapapara sa kaparangan.
3 Asin sa arog kaining manera nin lenguwahe na an sakong ina nagreklamo laban sa sakong ama.
4 Asin nangyaring naglipas na an sakong ama nakipag-olay sa saiya, na nagsasabi: Aram kong ako sarong bisyonaryong tawo; ta kun dae ko nahiling an mga bagay nin Diyos sa sarong bisyon dae ko kuta na maaraman an karahayan nin Diyos, alagad yaon pa kuta na ako sa Jerusalem, asin nawara kuta na kairiba kan mga tugang ko.
5Alagad hilnga, ako nakakua nin dagang pangako, kun saen sa mga bagay na ini ako nag-oogma; iyo, asin aram ko na an Kagurangnan iyo an maligtas sa sakuyang mga aki sa mga kamot ni Laban, asin darahon sinda giraray satuya digde sa kaparangan.
6 Asin sa arog kaining manera nin tataramon, an nasabi kan sakuyang ama, si Lehi, na nakapagpatuninong sa sakuyang ina, si Sariah, manungod samuya, habang kami naglalakaw sa kaparangan pasiring duman sa daga nin Jerusalem, tanganing kuahon an mga rekord kan mga Judio.
7 Asin kan kami makabalik na sa tolda kan samuyang ama, hilnga napano sinda nin kaogmahan, asin an samuyang ina nagin matuninong.
8 Asin nagtaram na nagsasabi: Ngonian ako nag-aaram nang gayo sa katotoohan na an Kagurangnan pinagsugo an sakuyang agom tanganing maligtas digde sa kaparangan; iyo, asin ako man nag-aaram na an Kagurangnan nagtao nin proteksiyon sa sakuyang mga aki, asin nagligtas sa sainda sa mga kamot ni Laban, asin nagtao sainda nin kapangyarihan tanganing saindang mahimo an mga bagay na ipinagsusugo sainda nin Kagurangnan. Asin sa arog kaining manera nin pagtaram siya nagsasabi.
9 Asin nangyaring naglipas na sinda nagin maogmahon na marhay, asin Nagdulot nin sakripisyo asin sinunog na mga dulot para sa Kagurangnan; asin sinda nagtao nin pasasalamat sa Diyos nin Israel.
10 Asin pagkatapos nindang makapagdulot nin pasasalamat sa Diyos nin Israel, an sakuyang ama, si Lehi, kinua an mga rekord na naka-ukit sa bronseng lamina asin saiyang binasa an mga ini magpoon sa kapinunan.
11 Asin saiyang naaaraman na an mga ini naglalaman nin limang mga libro ni Moises, na nagtatao nin kasaysayan manungod sa paglalang nin kinaban, asin man ki Adan asin si Eba, na iyo an enot nyatong mga magurang;
12 Asin man kan mga rekord kan mga Judio magpoon sa kapinunan, kairiba na ngani pati na an pagpoon kan paghahade ni Hadeng Zedekiah, hade nin Judah;
13 Asin man kan mga pahayag kan mga banal na propeta, magpoon sa kapinunan, magin sa pagpoon kan paghahade ni Hadeng Zedekiah; asin man kan kadakul na pahayag na naggigikan mismo sa nguso ni Jeremiah.
14 Asin nangyari na an sakong ama, si Lehi, nanagboan niya man sa bronseng lamina an sarong listahan nin kapag-arakian kan mga ama; kun saen saiyang napag-araman na siya saro sa kapag-arakian ni Joseph; iyo, si Joseph na sarong aki ni Jacob, na ipinabakal duman sa Ehipto, asin siya man pigligtas kan kamot nin Kagurangnan, na siya magdadanay sa saiyang ama, si Jacob, asin an gabos na saiyang kagharongan na mapapara kan gutom.
15 Asin sinda man pinangenotan na makaluwas sa pagkasakop asin luwas sa daga nin Ehipto, kan kapareho man sanang Diyos na iyo an nagligtas sainda.
16 Asin sa bagay na ini an sakuyang ama, si Lehi, nakadiskubre sa listahan nin kapag-arakian kan saiyang mga ama. Asin si Laban man saro sa mga kapag-arakian nin Joseph, kaya siya asin an mga ama man ipinagtago an mga rekord.
17 Asin ngonian kan an sakuyang ama nahiling an gabos na mga bagay na ini, siya napano nin Espiritu, asin nagpoon na magpahayag mapanungod sa saiyang banhi.
18 Na ining mga bronseng lamina dapat na magluwas para sa gabos na mga nasyon, mga lahi, mga lenguwahe, asin mga tawo na saiyang mga banhi.
19 Kun saen, sinabi niya na an mga bronseng lamina dapat na dae mapapara; ni an mga ini dae nanggad madidikloman kan mga panahon. Asin siya nagpahayag nin kadakul na mga bagay mapanungod sa saiyang banhi.
20 Asin nangyaring naglipas na ako asin an sakong ama padagos na nag-uutob sa mga kasugoan na pinapagibo samuya nin Kagurangnan.
21 Asin samuyang nakua an mga rekord na pinagsugo samuya nin Kagurangnan, asin samuyang binasa asin samuyang namangnuhan na an mga ini marahay-rahay; iyo, an mga ini nagin mahalaga samuya, kun kaya puwede mismong padagos na mautob an kasugoan nin Kagurangnan sa samuyang mga kaakian.
22 Kaya man, an mga ini kadunungan nin Kagurangnan na samuya ining pagdara-darahon, habang kami naglalakbay sa kaparangan pasiring duman sa daga nin pangako.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?