<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, June 07, 2005

MOSIAH TSAPTER 22 

May mga planong giniribo na tanganing an mga katawohan maka-eskapo gikan sa kauripnan nin mga Lamanita --- Ang mga Lamanita binururat --- An mga katawohan naka-eskapo, nagbaralik sa Zarahemla, asin nagin sakop ni Hadeng Mosiah.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Ammon asin si hadeng Limhi nagpoon makikunsulta sa mga katawohan kun pano sinda dapat makaligtas kan saindang mga sadire paluwas sa pagka-uripon; asin sainda mismong ginibo na an gabos na mga katawohan dapat na magkasararong magtiripon-tipon kan saindang mga sadire; asin ini saindang ginibo na tanganing saindang makukua an boses nin mga katawohan manungod kaining bagay.
2 Asin ini nangyaring naglipas na sinda dae nakahanap nin paagi na mailigtas ninda an saindang mga sadire paluwas sa pagka-uripon, laen lang an bagay na saindang dararahon an saindang mga kababaehan asin mga kaakian, asin an saindang mga karnero, asin an saindang mga kabakahan, asin an saindang mga tolda, asin magharale pasiriring sa kaparangan; nin huli ta an mga Lamanita sa kadakulan kan bilang, magin imposibleng gayo para sa mga katawohan ni Limhi na makipaglaban sainda, sa pag-isip na iligtas an saindang mga sadire paluwas sa kauripnan sa paagi nin espada.
3 Ngonian ini nangyaring naglipas na si Gideon naglakaw asin nagtindog sa atubangan nin hade, asin nagsabi sa saiya: Ngonian O hade, ika na maski kaidto nagdangog kan sakuyang mga tataramon sa kadakul na pagkakataon kan kita nakikipaglabanan pa sa satuyang mga katugangan, an mga Lamanita.
4 Asin ngonian O hade, kun ika kaidto dae nakanagbo sakuya na sarong daeng pakinabang na tagapagsirbe, O kun ika magpoon ngonian magdangog sa sakuyang mga tataramon sa pagkakataon na ini, asin ako magigin saimong tagapagsirbe asin magligtas kaining mga katawohan paluwas sa pagka-uripon.
5 Asin an hade nagtugot sa saiya na siya puwedeng makapagtaram. Asin si Gideon nagsabi sa saiya:
6 Hilnga an likod na agihan, paluwas sa may likod nin dingding, sa may likod na parte kan siyudad. Ang mga Lamanita, o mga guwardiya kan mga Lamanita, na kun banggi bururat; kun kaya ipaabot nyato sa mga katawohan na ini na saindang tiripon-tiponon na magkasararo an saindang mga karnero asin mga kabakahan, na saindang alawon sinda na magpasiriring sa kaparangan kun banggi na.
7 Asin ako mapaduman uyon sa saimong kabutan asin magbayad kan huring buwis na arak sa mga Lamanita, asin sinda baga magigin mga burat; asin kita mag-aragi sa tagong agihan sa may walang parte kan saindang kampo sa pagkakataon na sinda bururat asin tururog na.
8 Kaya maralarga kita kairiba an satuyang mga kababaehan asin an satuyang mga kaarakian, an satuyang mga kakarnerohan, an satuyang mga kabakahan pasiring sa kaparangan; asin kita maglalakaw sa palibot nin kadagaan nin Shilom.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an hade nagdangog sa mga tataramon ni Gideon.
10 Asin si hadeng Limhi nagsugo na an saiyang mga katawohan kaipuhan na tiriponon an saindang mga kakarnerohan na magkasararo; asin saiyang ipinadara an buwis na arak sa mga Lamanita; asin siya man nagpadara nin grabe pang arak, bilang sarong regalo para sainda; asin sinda nag-irinom nin libre kan arak na si hadeng Limhi iyo an nagpadara sa sainda.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan ni hadeng Limhi nagralarga pagkabanggi pasiring sa kaparangan kairiba an saindang mga kakarnerohan asin an saindang mga kabakahan, asin sinda nagparalakaw sa palibot kan daga nin Shilom sa kaparangan, asin nagsiko kan saindang direksiyon paduman sa daga nin Zarahemla, na pinangengenotan ni Ammon asin kan saiyang mga katugangan.
12 Asin saindang dinarara an gabos nindang mga bulawan, asin mga plata, asin an saindang mga mahalagang bagay, na puwede nindang madara, asin an saindang mga pagkakan na para sainda, pasiring sa kaparangan; asin sinda nagpadagos sa saindang paglakbay.
13 Asin naglipas nin kadakul na mga aldaw na yaon sa kaparangan sinda nakaabot sa daga nin Zarahemla, asin nagbale sa mga katawohan ni Mosiah, asin nagin saiyang mga nasasakupan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Mosiah nag-ako sainda na may kaogmahan; asin siya man na naresibe an saindang mga rekord, asin man an mga talaan na nanagboan kan mga katawohan ni Limhi.
15 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita nakaaram na an mga katawohan ni Limhi nakaralarga na paluwas sa kadagaan sa paagi nin banggi, na saindang ipinadara an sarong hukbo pasiring sa kaparangan na tanganing ralamagon sinda;
16 Asin pagkatapos na sinda nagralamag sainda nin duwang aldaw, sinda dae na nanggad nakasunod kan saindang mga pinag-aragihan; kun kaya, sinda nagkawarara sa kaparangan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?