<$BlogRSDUrl$>

Saturday, June 25, 2005

MOSIAH TSAPTER 23 

Sarong kasaysayan manungod ki Alma asin kan mga katawohan nin Kagurangnan; na napaharale pasiring sa kaparangan kan mga katawohan ni hadeng Noah. Kumponido kan mga Mosiah Tsapter 23 asin 24.

*******

Si Alma Nagsayuma na magin hade --- Siya nagsirbe bilang halangkaw na pade --- An Kagurangnan nagpadusa sa saiyang mga katawohan, asin an mga Lamanita sinakop an kadagaan nin Helam --- Amulon, lider kan mga mararaot na kapadean ni Hadeng Noah, naghade bilang tagasunod kan monarkiya nin Lamanita.

*******

Ngonian si Alma, na pinatanidan nin Kagurangnan na an mga hukbo ni hadeng Noah pasiriring sa sainda, asin ta saiyang ipinaaram sa saiyang mga katawohan, kun kaya saindang tiniripon na magkasararo an saindang mga kakarnerohan, asin dinarara an saindang bagas, asin nagralarga pasiring sa kaparangan bago pa man mag-abot an mga hukbo ni hadeng Noah.
2 Asin an Kagurangnan an nagpakusog sa sainda, na tanganing an mga katawohan ni hadeng Noah dae makaabot sainda tanganing pagdestrosohon sinda.
3 Asin sinda nagdurulag nin walong aldaw na pagralakbay pasiring sa kaparangan.
4 Asin sinda nakaabot sa sarong kadagaan, iyo, magin sarong gayong magayon asin marahay-rahay na kadagaan, sarong kadagaan nin purong tubig.
5 Asin saindang itinurugdok an saindang mga tolda, asin nagpoon sa pagbungkal nin daga, asin nagpoon na magturugdok nin mga pagharongon; iyo, sinda mahihigos, asin nagtrabahong gayo.
6 Asin an mga katawohan nagmarawot na si Alma an dapat nindang magin hade, nin huli ta siya namumutan kan saiyang mga katawohan.
7 Alagad siya nagsabi sainda: Hilnga, ini bakong kapakinabangan na kita magkaigwa nin sarong hade; nin huli ta kaya nagsabi an Kagurangnan: Kamo dae maghimo na an sarong laman mangingibabaw sa iba, o an sarong tawo dae dapat mag-isip na an saiyang sadire halangkaw sa iba; kun kaya ako nagsasabi saindo na ini bakong kapakinabangan na kamo dapat na may sarong hade.
8 Daeng pagkukulang, kun ini sarong posible na kamo pirmeng magkaigwa nin mga hustong mga tawo na tanganing magin saindong mga hade ini nanggad marhay para saindo na magkaigwa nin sarong hade.
9 Alagad giromdoma na an kadaendatahan ni hadeng Noah asin kan saiyang mga kapadean; asin ako mismo sa sakuyang sadire nadakop sa sarong patibong, asin nakagibo nin kadakul na mga bagay na karaksutan sa paghilingon nin Kagurangnan, na iyo an nagkausa sakuya nin mapait na pagsosolsol;
10 Daeng pagkukulang, pagkatapos nin grabeng pagsubok, an Kagurangnan nadangog an sakuyang pagtatangis, asin sinimbag an sakuyang mga pangadye, asin ginibo akong sarong instrumento sa saiyang mga kamot sa pagdara sa kadakul na gayo saindo pasiring sa sarong kaaraman kan saiyang katotoohan.
11 Daeng pagkukulang, dahil kaini ako dae nagpamuraway, nin huli ta ako bakong maninigo na magpamuray, nin huli ta ako bakong maninigo na magpamuraway kan sakong sadire.
12 Asin ngonian ako nagsasabi sa saindo, kamo pinasakitang gayo ni hadeng Noah, asin nagin yaon sa kauripnan sa saiya asin kan saiyang mga kapadean, asin pinaghikayat ninda pasiring sa kadaendatahan; kun kaya kamo ginapos nin mga lubid nin kadaendatahan.
13 Asin ngonian habang kamo pinagligtas sa paagi kan kapangyarihan nin Diyos paluwas kaining mga bugkos; iyo, magin paluwas sa mga kamot ni hadeng Noah asin kan saiyang mga katawohan, asin man gikan sa mga bugkos nin kadaendatahan, maski na ngani kaini ako nagmamawot na kamo dapat na magtindog nin pusog kaining libertad kun saen kamo ginibong ligtas, asin na kamo dae magtiwala sa kiisay mang tawo na magin sarong hade na mangingibabaw saindo.
14 Asin man dae kamo magtiwala sa kiisay man na magin nindong paratukdo ni saindong ministro, laen lang kun siya magin sarong tawo nin Diyos, naglalakaw sa saiyang mga dalan asin nagsusunod kan saiyang mga kasugoan.
15 Kaya arog kaini si Alma na nagtutukdo sa saiyang mga katawohan, na an lambang tawo dapat na mamuot sa saiyang kataid arog sa saiyang sadire, na dapat daeng pag-iiriwal-iwal sa kairibahan ninda.
16 Asin ngonian, si Alma iyo an saindang halangkaw na pade, siya bilang iyo an pundador kan saindang simbahan.
17 Asin ini nangyaring naglipas na mayong nagresibe nin autoridad na magbabalangibog o magtukdo laen lang kun ini sa paagi niya gikan sa Diyos. Kun kaya saiyang pinagkonsagra an gabos nindang mga kapadean asin an gabos nindang mga paratukdo; asin mayong pinagkonsagra laen lang kun sinda nanggad hustong mga tawo.
18 Kun kaya sinda nanggad iyo an nagbabantay sa saindang mga katawohan, asin naggibong pangataman sinda nin mga bagay mapanungod sa katanosan.
19 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpoon sa pag-asenso nin grabeng gayo sa kadagaan; asin saindang pinag-apud an kadagaan na idto nin Helam.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagparadakul asin nag-asensong grabe sa kadagaan nin Helam; asin sinda nagtugdok nin sarong siyudad, na saindang inapud na siyudad nin Helam.
21 Daeng pagkukulang an Kagurangnan nahiling na maninigo na pakulan an saiyang mga katawohan; iyo, saiyang pinagprobaran an saindang pasensiya asin an saindang pagtubod.
22 Daeng pagkukulang – an siisay man nagpamugtak kan saindang pagtubod sa saiya iyo man itataas sa huring aldaw. Iyo, asin kaya iyo idto an nangyari sa saiyang mga katawohan.
23 Nin huli ta hilnga, ako may ipahiling saindo na sinda ipinadara pasiring sa kauripnan, asin mayong puwedeng magligtas sainda kundi an Kagurangnan saindang Diyos, iyo, magin an Diyos ni Abraham asin Isaac asin ni Jacob.
24 Asin ini nangyaring naglipas na siya man nanggad an nagligtas sainda, asin saiya man nanggad ipinahiling an saiyang makusugon na kapangyarihan sa sainda, asin dakulang gayo an nagin saindang mga kaogmahan.
25 Nin huli ta hilnga, ini nangyaring naglipas na habang yaon sinda sa kadagaan nin Helam, iyo, sa laog kan siyudad nin Helam, habang nagbubungkal nin daga sa palibot, hilnga sarong hukbo nin mga Lamanita an yaon sa mga sagkodan nin kadagaan.
26 Ngonian ini nangyaring naglipas na an mga katugangan ni Alma nagdurulag gikan sa saindang mga kaomahan, asin tiniripon an saindang mga sadire na magkasararo sa laog kan siyudad nin Helam; asin sinda grabeng gayo an katakutan nin sa mga panghitsurahon kan mga Lamanita.
27 Pero si Alma naglakaw asin nagtindog sa kairibahan ninda, asin nagpagiromdom sainda na sinda dae dapat na magkatarakot, kundi dapat maggiromdom sa Kagurangnan saindang Diyos asin saiyang ililigtas sinda.
28 Kun kaya saindang ipinaghangos paluwas an saindang mga pagkatakot, asin nagpoon sa pagkurahaw panungod sa Kagurangnan na saiyang pagpalumuyon an mga puso nin mga Lamanita, na saindang paligtason sinda, asin an saindang mga agom, asin an saindang mga kaarakian.
29 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan pinalumoy an mga puso nin mga Lamanita. Asin si Alma asin an saiyang mga katugangan nagruluwas asin ipinahunod an saindang mga sadire pasiring sa saindang mga kamot; asin an mga Lamanita iyo an nagsadire kan kadagaan nin Helam.
30 Ngonian an mga hukbo nin mga Lamanita, na naghaharanap kan mga katawohan ni hadeng Limhi, nagkawarara sa kaparangan sa kadakul na mga aldaw.
31 Asin hilnga, saindang nanagboan idtong mga kapadean ni hadeng Noah, sa sarong lugar na saindang inapud na Amulon; asin sinda nagpoon na sadirehon an daga nin Amulon asin nagpoon na magbungkal nin daga.
32 Ngonian an pangaran kan pamayo kaidtong mga kapadean iyo si Amulon.
33 Asin ini nangyaring naglipas na si Amulon nakimaherak sa mga Lamanita; asin sainda man ipinadara an saindang mga agom, na dating kadaragahan kan mga Lamanita, sa pagmakimaherak sa saindang mga katugangan, na dae pagdestrosohon an saindang mga agom.
34 Asin an mga Lamanita nagkaigwa nin pagkaherak ki Amulon asin sa saiyang mga katugangan, asin dae pinagdestroso sinda, nin huli kan saindang mga agom.
35 Asin si Amulon asin an saiyang mga katugangan nakipagsaro na sa mga Lamanita, asin sinda nagralakbay sa kaparangan sa paghanap kan daga nin Nephi kan saindang madiskubre an daga nin Helam, na pinagsadirehan ni Alma asin kan saiyang mga katugangan.
36 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nagpangako ki Alma asin sa saiyang mga katugangan, na kun saindang maitukdo an dalan na magpapasiring sa kadagaan nin Nephi saindang ipapaubaya sainda an saindang mga buhay asin an saindang libertad.
37 Alagad pagkatapos ni Alma maitukdo sainda an dalan na pasiringon sa kadagaan nin Nephi an mga Lamanita habong mag-utob kan saindang pangako; kundi sinda nagbugtak nin mga guwardiya sa palibot kan kadagaan nin Helam, na magbabantay ki Alma asin kan saiyang mga katugangan.
38 Asin an katadaang iba sa sainda nagralakbay pasiring sa kadagaan nin Nephi; asin sarong parte man sainda an nagpasiring sa kadagaan nin Helam, asin man dinarara kairiba ninda an mga agom asin mga kaarakian kan mga guwardiya na ipinawalat sa kadagaang idto.
39 Asin an hade nin mga Lamanita ipinatao ki Amulon na siya dapat an magin hade asin tagapamayo na mangingibabaw sa saiyang mga katawohan, na yaraon sa kadagaan nin Helam; daeng pagkukulang na siya dapat mayong kapangyarihan na gumibo nin anuman na bagay kontra sa kagustuhan kan hade nin mga Lamanita.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?