<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 11, 2006

3 NEPHI TSAPTER 8 

Mga unos, mga linog, mga kalayo, mga buhawi, asin mga pisikal na mga karinsalan nagpapatunay sa pagkakapako ni Cristo--- Kadakul na mga katawohan an nagkaparahamak--- An kadikloman naglakop sa kadagaan sa laog nin tulong aldaw--- Sinda na nagkatarada nagngungoyngoy sa saindang namatean.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na uyon sa satuyang rekord, asin satuyang aram na an mga rekord totoo, nin huli ta hilnga, kaidto sarong hustong tawo iyo an nagtatago sa mga rekord--- nin huli ta siya tunay na naggibo nin kadakul na mga milagro sa pangaran ni Jesus; asin mayo na siisay man na tawo na makapaggibo nin sarong milagro sa pangaran ni Jesus laen lang na siya nakapaglinig na kan lambang kudlit kan saiyang kadaendatahan---
2 Asin ngonian ini nangyaring naglipas, kun mayong kasalaan na ginibo kaining tawo sa mga naglipas kan satuyang panahon, an ika-treynta asin tulong taon an naglipas na;
3 Asin an mga katawohan nagpoon sa paghanap na may dakulang kaigotan para sa senyal na ipinagtao ni propetang Samuel, an Lamanita, iyo, nin huli sa panahon na nagkaigwa nin kadikloman sa laog nin tulong aldaw sa ibabaw kan lalawgon nin kadagaan.
4 Asin nagkaigwa nin pagpoon nin dakulang mga pagdududa asin mga pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba kan mga katawohan, maski na ngani sa kadakul na mga senyales an naipahayag na.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-treynta asin apat na taon, sa enot na bulan, sa ika-apat na aldaw kan bulan, nagkaigwa nin sarong dakulaon na bagyo, na dae pa nanunumpungan sa bilog na kadagaan.
6 Asin nagkaigwa man nin sarong unos; asin nagkaigwa nin teribleng pagdadaguldol, na tangani baya ini nakapagyugyog sa bilog na kinaban na garo baga haros ini mababangang gayo na magkapururak.
7 Asin nagkaigwa nin grabe na gayong mga pagkikilat, na dae pa nanunumpungan sa bilog na kadagaan.
8 Asin an siyudad nin Zarahemla nasulo.
9 Asin an siyudad nin Moroni nagtundag sa kairaroman kan dagat, asin an mga naka-erok duman nagkaralamos.
10 Asin an daga nag-usbong sa siyudad nin Moronihah, na an karibay kan siyudad iyo na nagkaigwa nin sarong dakulaon na bukid.
11 Asin nagkaigwa nin sarong dakulaon asin teribleng destruksiyon sa kadagaang parte nin katimogan.
12 Pero hilnga, nagkaigwa nin mas grabe pang kadakulaon asin teribleng destruksiyon sa kadagaan na parte nin kahiragaan; nin huli ta hilnga, an bilog na lalawgon nin kadagaan nagkabarag-o, nin huli sa unos asin kan mga buhawi, asin kan mga pagdadaguldol asin mga pagkikilat, asin an grabe na gayong pagyuyugyog kan bilog na kinaban;
13 Asin an mga katinampuhan nagkabaraak, asin an mga kapatagan kan mga tinampo nagin mayong pakinabang, asin kadakul na patag na lugar nagin maharaphap.
14 Asin kadakul na mga dakula asin bantog na mga siyudad an nagkarulubog, asin kadakul an nagkasurulo, asin kadakul an nagkaruyugyog hanggan sa an mga pagharongon kaini nagkaguruho sa daga, asin an mga nag-eerok duman nagkagaradan, asin an mga lugar nagkabarayaan na mapungawon.
15 Asin igwa nin iba pang mga siyudad na nagkatarada; pero an kadestrosohan kaini grabeng gayo, asin kadakul sa sainda an nagkagaradan.
16 Asin igwa nin iba na nagkadarara paharayo kan buhawi; asin nagkawarara sinda na dae na mapag-araman nin tawo kun anong nangyari, laen lang na sinda naaraman na pinagdagit paharayo.
17 Asin kaya an lalawgon nin bilog na kinaban nagin mayong porma, nin huli sa mga unos, asin kan mga pagdadaguldol, asin kan mga pagkikilat, asin kan paglinog kan daga.
18 Asin hilnga, an mga gapo nagkabaraak sa duwa; sin napagbaranga sa lalawgon kan bilog na kinaban, na tangani baya na an mga ini mananagboan sa saradit na mga pedaso, asin garaak asin garatak, sa bilog na lalawgon nin daga.
19 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga pagdaradaguldol, asin mga pagkikilat, asin pagbagyo, asin pag-unos, asin an mga paglinog kan daga nagpundo na--- nin huli ta hilnga, an mga ini nagtagal sa laog nin tulong oras; asin ini pinagsabi kan iba na an oras naghaloy; daeng pagkukulang, an gabos na ining mga darakula asin teribleng mga bagay nangyari sa laog nin tulong oras--- asin baya hilnga, nagkaigwa nin kadikloman sa lalawgon nin kadagaan.
20 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin kunop na kadikloman sa bilog na lalawgon nin kadagaan, na tangani baya na an mga nag-eerok na dae napahamak namamatean an sangaw nin kadikloman;
21 Asin dae nagkaigwa nin liwanag, nin huli sa kadikloman, ni mga kandila, ni maski mga karaba; ni magkaigwa nin kalayo na makadukol sa saindang marhay asin grabe kadagang na sunog, na tangani dae nanggad nagkaigwa nin anoman na liwanag;
22 Asin mayo nin anoman na liwanag na mahihiling, ni kalayo, ni kislap, ni an saldang, ni an bulan, ni an mga bitoon, nin huli ta grabeng gayo an mga kunop nin kadikloman na yaon sa lalawgon nin kadagaan.
23 Asin ini nangyaring naglipas na ini nagtagal sa laog nin tulong aldaw na mayong liwanag an nahihiling; asin nagkaigwa nin padagos na dakulang pagmumundo asin pag-amuyong; asin pagtatangis sa pag-iriba kan bilog na mga katawohan; iyo, grabeng gayo an mga pag-agrangay nin mga katawohan, nin huli sa kadikloman asin sa dakulaon na kapahamakan na nag-abot sa sainda.
24 Asin sa sarong lugar sinda nadangog na nagkukururahaw, na nagsasabi: O marhay ngani ta kita nakapagsolsol bago pa man nag-abot ining dakulaon asin teribleng aldaw, asin kuta na an satuyang mga katugangan nagkariligtas, asin sinda dae kuta na nagkasurulo duman sa bantog na siyudad nin Zarahemla.
25 Asin sa ibang lugar sinda nagkadarangog na nagkukururahaw asin nagmumurundo, na nagsasabi: O marhay ngani ta kita nakapagsolsol bago pa man nag-abot ining dakulaon asin teribleng aldaw, asin dae nakagadan asin nakagapo sa mga propeta, asin pinagsikwal-sikwal sinda; na tangani an satuyang mga ina asin an satuyang magagayon na mga akeng babae, asin an satuyang mga kaarakian nagkariligtas, asin dae nagkarulubong duman sa bantog na siyudad nin Moronihah. Asin kaya iyo ini an mga pagtatarangis kan mga katawohan na grabe asin terible.

Wednesday, May 10, 2006

3 NEPHI TSAPTER 7 

An pinakapamayong huwes ginadan, an gobyerno pinag-agaw, asin an mga katawohan nagkabaranga sa mga tribu--- si Jacob, an anti-cristo, nagin hade kan iga kan mga tribu--- si Nephi nagparabalangibog nin pagsosolsol asin pagtubod ki Cristo--- Mga anghel an nagmiministro sa saiya aro-aldaw, asin saiyang binuhay an saiyang tugang gikan sa kagadanan--- Kadakul an nagsorolsol asin nagpabunyag.

*******

Ngonian hilnga, ako magpapahiling sa saindo na sinda dae nag-establisa nin sarong hade sa bilog na kadagaan; pero sa kaparehong taon, iyo, an ika-treyntang taon, saindang pinagdestroso an tukawan nin paghuhukom, iyo, ginadan an pinakapamayong huwes nin kadagaan.
2 Asin an mga katawohan nagkabaranga kontra sa lambang saro; asin sinda nagbarangaan sa lambang saro na nagin mga tribu, asn lambang tawo uyon sa saiyang pamilya asin sa saiyang mga kalahi asin mga amigo; asin kaya saindang pinagdestroso an gobyerno nin kadagaan.
3 Asin an lambang tribu nagngaran nin sarong pinakapamayo o sarong lidr na mangingibaw sainda; asin kaya sinda nagin mga tribu asin mga lideres kan mga tribu.
4 Ngonian hilnga, mayo ni sarong tawo sa pag-iriba ninda laen lang na siya may grabeng pamilya asin kadakul na mga kalahi asin mga kaamigo; kun kaya an saindang mga tribu nagin grabeng gayo kadakula.
5 Ngonian an gabos na ini pinagpangyari, asin dae nagkaigwa nin mga giyera sa pag-iriba ninda; asin an gabos na ining mga kadaendatahan nag-abot sa mga katawohan nin huli ta sinda nagtugot kan saindang mga sadire na mapasa-irarom sa kapangyarihan ni Satanas.
6 Asin an mga regulasyones kan gobyerno pinagdestroso, nin huli kan sikretong kumbinasyon kan mga mag-aramigo asin mga kalahi ninda na nagparapagadan sa mga propeta.
7 Asin sinda an nagkausa nin sarong dakulaon na pag-iiriwal-iwal sa kadagaan, na tangani baya an pinakamatanos na parte kan mga katawohan haros gabos nagin marurumpot; iyo, nagkaigwa sanang kadikit na mga matatanos na mga tawo sa pag-iriba ninda.
8 Asin kaya anom na taon dae naglipas magpoon pa na an kadaklan na mga parte kan mga tawo na nagrayo gikan sa saindang pagkamatanos, arog kan ayam sa saiyang sinuka, o arog kan orig sa saiyang kinalulub-ugan.
9 Ngonian ining sikretong kumbinasyon, na iyo an nagdara sa dakulang kadaendatahan sa mga katawohan, na nagkasararong magkatiripon-tipon kan saindang mga sadire, asin nagbugtak bilang pamayo an sarong tawo na saindang pinag-apud na si Jacob;
10 Asin saindang pinag-apod siya na saindang hade; kun kaya siya nagin sarong hade na nangingibabaw kaining mga marurumpot na iribahan; asin siya saro sa mga pinakapamayo na nagtao kan saiyang boses laban sa mga propeta na nagpatotoo ki Jesus.
11 Asin ini nangyaring naglipas na sinda bako man makusog an bilang na arog sa mga tribu kan mga katawohan, na iribahang nagkasararo laen lang kan saindang mga lider na pinag-establisa an saindang mga leyes, an lambang saro uyon sa saiyang tribu; daeng pagkukulang na sinda magkalaban-laban; na maski na ngani na sinda bako man mga matatanos na mga katawohan, alagad sinda sararo sa pagka-anggot sa sainda na naglaog sa sarong tipan na destrosohon an gobyerno.
12 Kun kaya, si Jacob na nahiling na an saindang mga kalaban mas kadakul an bilang kesa sainda, siya bilang hade kan iribahan, kun kaya siya nagsugo sa saiyang mga katawohan na sinda maglalakbay pasiring sa may pinakanorteng parte nin kadagaan, asin duman ipamugtak an saindang mga sadire sa sarong kahadean, hanggan sinda pag-iribahan kan mga parakontra, (nin huli ta saiyang nagkadaragka sinda na tanganing magkaigwa nin kadakul na mga parakontra) asin sinda nagin supersiyenteng makusog sa pakipaglaban sa mga tribu kan mga katawohan; asin sainda ining naggibo.
13 Asin magin mabilison an saindang pagmartsa na ini dae puwedeng mapugulan hanggan sinda nakarayong gayo na dae puwedeng maabot kan mga katawohan. Asin kaya nagtapos an ika-treyntang taon asin kaya iyo ini an mga pangyayari kan mga katawohan ni Nephi.
14 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-treynta asin enot na taon na sinda nagkabaranga sa mga tribu, an lambang tawo uyon sa saiyang pamilya, lahi asin mga amigo; daeng pagkukulang sinda mag-uruyon sa sarong kasundoan na sinda dae nanggad makigiyera sa saro kontra sa iba; pero sinda dae nagkasararo uyon sa saindang mga ley, asin sa saindang manera nin panggogobyerno, nin huli ta an mga ini pinag-establisa na uyon sa kaisipan kan saindang mga namamayo asin kan saindang mga lider. Pero sinda nag-establisa nin grabe ka-estriktong mga ley na an sarong tribu dae nanggad makikiaram kontra sa saro, na tangani baya na sa kamugtakang ini sinda nagkaigwa nin katuninongan sa kadagaan; daeng pagkukulang, an saindang mga puso nagtaralikod gikan sa Kagurangnan nindang Diyos, asin saindang pinaggagapo an mga propeta asin saindang pinagpapaluwas sinda gikan sa pangon ninda.
15 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi--- pagkatapos na siya pinagbisita kan mga anghel asin man kan tingog nin Kagurangnan, kun kaya kan makahiling nin mga anghel, asin bilang nakahiling na testigo, asin nagkaigwa nin kapangyarihan na pinagtao sa saiya na tanganing saiyang maaraman an manungod sa ministeryo ni Cristo, asin man bilang nakahiling na testigo sa saindang madaleon na pagtalikod gikan sa pagkamatanos pasiring sa saindang pagkamarurumpot asin mga karigsokan;
16 Kun kaya, bilang nagmumundo para sa katagasan kan saindang mga puso asin kabulagan kan saindang mga kaisipan--- naglakaw pasiring sa mga pangon ninda sa taon man sanang idto, asin nagpoon sa pagpapatotoo, sa bilog na boot, nin pagsosolsol asin kapatawaran kan mga kasalan sa paagi kan pagtubod sa Kagurangnan na JesuCristo.
17 Asin siya nagministeryo nin kadakul na mga bagay sa sainda, asin an gabos kan mga ini dae maisusurat asin an sarong parte ninda dae makaigo, kun kaya sinda dae maisurat sa lirong ini. Asin si Nephi nagministeryo na may kapangyarihan asin may dakulang autoridad.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagka-aranggot saiya, magin nin huli ta siya igwa nin mas dakulang kapangyarihan kesa sainda, nin huli ta ini bakong posible na puwede nindang mapahimutikan an saiyang mga tataramon, nin huli ta grabeng gayo an saiyang pagtubod sa Kagurangnan na si JesuCristo na tangani baya an mga anghel iyo an nagministeryo sa saiya aro-aldaw.
19 Asin sa pangaran ni Jesus siya nakapagpahale nin mga diyablo asin maaating mga espiritu, asin magin an saiyang tugang na lalake binuhay niya gikan sa pagkagadan, pagkatapos na siya pinaggarapo asin nagsapo nin kagadanan sa paagi kan mga tawo.
20 Asin an mga katawohan saksi kaini, asin nagpatotoo kaini, asin nagka-aranggot saiya nin huli sa saiyang kapangyarihan; asin siya nakagibo man nin kadakul-dakul na gayong mga milagro, sa paghilingon kan mga katawohan, sa pangaran ni Jesus.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an ika-treynta asin sarong taon naglipas na, asin nagkaigwa nin kadikiton na nagkabarag-o para sa Kagurangnan; pero habang kadakul an nagkabarag-o na tunay na nagsasabi sa mga katawohan na sinda nagkabirisita sa paagi nin kapangyarihan asin Espiritu nin Diyos, na yaon ki JesuCristo, na iyo an saindang pinagtutubod.
22 Asin habang kadakul na mga diyablo an saindang pinagparuluwas gikan sa sainda, asin nagkararahay kan saindang mga kahelangan asin kan saindang mga kamatean, na iyo an tunay na nagpapahiling sa mga katawohan na sinda piangparahay sa paagi kan Espiritu nin Diyos, asin nagkaburulong; asin sinda padagos na nagpahiriling nin mga senyales man asin naggibo nin iba pang mga milagro sa pangon nin mga katawohan.
23 Kaya naglipas an ika-treynta asin duwang taon man. Asin si Nephi nagngangayo-ngayo sa mga katawohan sa pagpoon kan ika-treynta asin tulong taon; asin siya nagparabalangibog sa sainda nin pagsosolsol asin kapatawaran nin mga kasalan.
24 Ngonian ako gustong gayo na magpapagiromdom man, na mayo nin siisay na pinagdara pasiring sa pagsosolsol na dae pinagbunyagan nin tubig.
25 Kun kaya, nagkaigwa nin pinag-ordinahan si Nephi, mga kalalakehan sa saiyang ministeryo, na an gabos na magdudulok sa sainda dapat na mabunyagan nin tubig, asin ini bilang sarong testigo asins arong patotoo sa atubangan nin Diyos, asin sa mga katawohan, na sinda makapagsosolsol asin makapagresibe nin sarong kapatawaran kan saindang mga kasalan.
26 Asin nagkaigwa nin kadakulon sa pagpoon kan tawong ini na nagkaburunyagan sa pagsosolsol; asin kaya an dagdag parte kan taon naglipas na.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?