<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, March 01, 2006

HELAMAN TSAPTER 2 

Si Helaman na ikaduwa iyo an nagin pinakapamayong hukom--- Si Gadianton an namayo sa grupo kan Kishkumen--- An surugoon ni Helaman iyo an nakagadan ki Kishkumen, asin an Gadianton na grupo nagdurulag pasiring sa kakadlagan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-kuwarenta asin duwang taon kan pagpapamahala nin mga huwes, pagkatapos na si Moronihah iyo an nag-establisa giraray nin katuninongan sa tahaw kan mga Nephita asin mga Lamanita, hilnga mayo ni saro an puwedeng magtukaw sa tukawan nin paghuhukom; kun kaya nagkaigwa nin pagpoon nin sarong pag-iiriwal-iwal sa mga pag-iribab nin mga katawohan na kaun siisay an dapat na magtukaw sa tukawan nin paghuhukom,
2 Asin ini nangyaring naglipas na si Helaman na akeng lalake ni Helaman, iyo an pinagnombraran na magtukaw sa tukawan nin paghuhukom, sa paagi nin boses nin mga katawohan.
3 Pero, hilnga, si Kishkumen, na iyo an naggadan ki Pahoran, naghalat sana na maggadan man si Helaman; asin siya pinagtaas kan saiyang grupo, na naglaog sa sarong tipan na mayo na siisay man an dapat na makaaram kan saiyang kadaendatahan.
4 Nin huli ta may sarong Gadianton, na grabeng gayo katibay sa kadakul na mga tataramon, asin kan saiyang mga padaya, tanganing darahon padagos an sikretong gibo nin panggagadan asin nin panghahabon; kun kaya siya an nagin lider kan grupo nin Kishkumen.
5 Kun kaya siya an nakapagdara sainda, asin man ki Kishkumen, na kun sinda an magkaag saiya sa tukawan nin paghuhukom saiyang itata-o sainda na kabarale sa saiyang grupo na ikaag sinda sa kapangyarihan asin autoridad na mangingibabaw sa mga katawohan; kun kaya si Kishkumen iyo an nagmawot na gadanon si Helaman.
6 Asin ini nangyaring naglipas na habang siya nagpasiring sa tukawan nin paghuhukom tanganing destrosohon si Helaman, habang nasa luwas siya sa pagkabanggi, asin yaon sa pagbabalatkayo, may kaaraman kaidtong mga plano na ipinag-andam kaining grupo tanganing destrosohon si Helaman---
7 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang nanagboan si Kishkumen, asin siya nagta-o saiya nin saroang senyas; kun kaya si Kishkumen an nagpaabot saiya an bagay kan saiyang mawot, pinagmamawot na siya an gumibo para saiya na magpasiring sa tukawan nin paghuhukom na tanganing gadanon si Helaman.
8 Asin kan an surugoon ni Helaman namangnuhan an gabos na plano ni Kishkumen, asin kun paano ta plano niyang manggadan, asin man ta ini an plano kan gabos na kabale sa saiyang grupo an manggadan, asin manghabon, asin makaguno nin kapangyarihan, (asin iyo ini an saindang sikretong plano, asin an saindang kumbinasyon) an surugoon ni Helaman nagsabi ki Kishkumen: Magduman kita pasiring sa tukawan nin paghuhukom.
9 Ngonian ini nakapagpa-ogma ki Kishkumen nin grabe, nin huli ta saiyang pianghuhuna-huna na saiya dapat na maggibo an saiyang mga disenyo; pero hilnga, an surugoon ni Helaman, habang sinda pasiring pa sana sa tukawan nin paghuhukom, sinaksak si Kishkumen sa may puso, na siya nagbagsak na gadan na mayo ni sarong pag-ingos. Asin siya nagdalagan asin sinumbong ki Helaman an gabos na bagay na saiyang nasaksihan, asin nadangog, asin ginibo.
10 Asin ini nangyaring naglipas na si Helaman nagpadara tulos-tulos tanganing darakupon an grupong ini kan mga parahabon asin mga sikretong paragadan, na tanganing baya sinda padusahan uyon sa ley.
11 Pero hilnga, kan si Gadianton makapag-isip na si Kishkumen dae na makabalik siya natakot na baka siya madestroso; kun kaya siya nagsugo na an grupo niya magsunod. Asin sinda nagruluwas sa kadagaan, sa paagi nin sarong sikretong agihan, pasiring sa kakadlagan; asin kaya kan si Helaman namapagpadara tanganing dakopon sinda mayo na sindang nagkaarabutan.
12 Asin kadakul panungod sa Gadianton na ini an nabareta magpoon kaidto. Asin kaya nagtapos an ika-kuwarenta asin duwang taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa katawohan nin Nephi.
13 Asin hilnga, sa katapusan kaining libro saindong mahihiling na ining Gadianton nagprubar as pag-aagaw, iyo, haros sa kina-enterohang pagkadestroso kan mga katawohan nin Nephi.
14 Hilnga ako dae nagpaka-hulugan nin katapusan kan libro ni Helaman, pero ako nagpapakahulugan kan libro ni Nephi, kun saen ko kinua an gabos na estorya na sakuyang sinurat.

AN LIBRO NI HELAMAN 

An talaan kan mga Nephita. An saindang mga giyera asin pag-iiriwal-iwal. Asin man an mga propesiya nin kadakul na mga banal na propeta, bago an pag-abot ni Cristo, na uyon sa mga talaan ni Helaman, na akeng lalake ni Helaman, asin man uyon sa mga talaan kan saiyang mga akeng lalake, magin hanggan sa pag-abot ni Cristo. Asin man kadakul na mga Lamanita an napagbag-o. An talaan kan saindang pagbabag-o. An talaan kan pagiging pagkamatanos kan mga Lamanita asin mga karigsokan asin mga abominasyon kan mga Nephita, uyon sa talaan ni Helaman asin kan saiyang mga kaakiang lalake, magin hanggan sa pag-abot ni Cristo, na pinag-apud na libro ni Helaman.

TSAPTER 1

Si Pahoran an ikaduwa na iyo an nagin pinakapamayong huwes asin ginadan ni Kishkumen--- Pacumeni iyo an nagribay sa tukawan nin paghuhukom--- Coriantumr iyo an nagpamayo sa armada kan mga Lamanita, sinakop an Zarahemla, asin ginadan si Pacumeni--- Si Moronihah an nakadaog sa mga Lamanita asin binawi giraray an Zarahemla, asin si Corinatumr ginadan.

*******

Asin ngonian hilnga, ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon kan ika-kuwarentang taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa katawohan nin Nephi, nagka-igwa nin seryosong katiosan sa pag-iriba kan mga Nephita.
2 Nin huli ta hilnga, si Pahoran gadan na, asin mayo na sa dalan nin bilog na kinaban; kun kaya nagka-igwa nin pagpoon nin sarong seryosong pag-iiriwal-iwal manungod sa kun siisay an dapat na magtukaw sa tukawan nin paghuhukom sa pag-iriba nin magturugang, na mga akeng lalake ni Pahoran.
3 Ngonian iyo ini an mga pangaran na nagralaban-laban para sa tukawan nin paghuhukom, na iyo man ngani an nagkausa na an mga katawohan nag-iiriwal-iwal: Si Pahoran, Paanchi, asin Pacumeni.
4 Ngonian bako lang sinda an mga akeng lalake ni Pahoran (nin huli ta igwa siya nin kadakul), pero iyo ini sinda na nagralaban-laban para sa tukawan nin paghuhukom; kun kaya, sinda iyo an nagkausa nin tulong kabangaan sa pag-iriba nin mga katawohan.
5 Daeng pagkukulang, ini nangyaring naglipas na si Pahoran iyo an pinagnombraran sa paagi nin boses nin mga katawohan na magin pinakapamayong hukom asin sarong gobernador sa mga katawohan nin Nephi.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si Pacumeni, kan saiyang mahiling na dae niya makukua an tukawan nin paghuhukom, siya nakisumaro sa boses nin mga katawohan.
7 Pero hilnga, si Paanchi, asin idtong parte nin mga katawohan na nagmamawot na siya an dapat na saindang gobernador, grabeng gayo an kaanggutan; kun kaya, siya nagplanong hikayaton idtong mga katawohan na mag-alsa nin rebelyon kontra sa saindang mga katugangan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na kan poonan niya kuta na ini, hilnga, siya dinakop, asin pinagprobaran uyon sa boses nin mga katawohan, asin pinagkondena sa kagadanan; nin huli ta siya nag-alsa nin rebelyon asin nagmawot na destrosohon an libertad nin mga katawohan.
9 Ngonian kan idtong mga katawohan na nagmamawot na siya dapat an saindang gobernador nahiling na siya pinagkondena sa kagadanan, kun kaya sinda nagka-aranggot, asin hilnga, sinda nagpadara nin sarong Kishkumen, magin hanggan sa tukawan nin paghuhukom ni Pahoran, asin ginadan si Pahoran habang nakatukaw siya sa tukawan nin paghuhukom.
10 Asin siya pinaglamag kan mga surugoon ni Pahoran; pero hilnga, grabeng gayo kabilison an pagdulag ni Kishkumen na tanganing mayo ni sarong tawo an nakaabot saiya.
11 Asin siya nagduman sa sainda na nagpadara saiya, asin sinda gabos naglaog sa sarong tipan, iyo, nagpanuga sa paagi kan saindang daeng kasagkoran na Taggibo, na sinda dae nanggad matuga sa kiisay man na tawo na si Kishkumen an nakagadan ki Pahoran.
12 Kun kaya, si Kishkumen dae nanggad nabantog sa pag-iriba nin mga katawohan nin Nephi, nin huli ta siya kaidto nakabalatkayo sa panahon na saiyang ginadan si Pahoran. Asin si Kishkumen asin an saiyang pag-iriba, na nakipagtipan sa saiya, nakipaghalo kan saindang mga sadire sa mga katawohan, sa manera na dae nanggad sinda gabos nananagboan; pero habang kadakul an nagkadarakop na pinagkondena sa kadagaan.
13 Asin ngonian hilnga, si Pacumeni iyo an pinagnombraran, na uyon sa boses nin mga katawohan, na iyo an pinakapamayong huwes asin sarong gobernador nin mga katawohan, na iyo an magpamahala karibay kan saiyang tugang na si Pahoran; asin idto uyon sa saiyang deretso. Asin an gabos na ini nangyari sa ika-kuwarentang taon nin pagpapamahala kan mga huwes; asin ini nagkaigwa nin katapusan.
14 Asin ini nangyaring naglipas sa ika-kuwarenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes, na an mga Lamanita nagtiripon na magkasararo nin dae mabibilang na armada nin mga tawo, asin pinag-armasan nin mga espada, asin mga panusok asin nin mga bus-og, asin mga pana, asin nin mga helmet, asin nin mga pantahob-daghan, asin nin gabos na manera nin panangga nin lambang klase.
15 Asin sinda nag-arabot giraray na tanganing maghanda sa pakigiyera kontra sa mga Nephita. Asin sinda pinapangenotan nin sarong tawo na an pangaran Coriantumr; asin siya sarong kahimanwa nin Zarahemla; asin siya sarong reklamador sa mga pag-iriba nin mga Nephita; asin siya sarong dakulaon asin makusog na lalake.
16 Kun kaya, an hade kan mga Lamanita, na an ngaran iyo si Tubaloth, na akeng lalake ni Ammoron, na naghuhuna-huna na si Coriantumr, bilang sarong makusog na lalake, puwedeng magtindog kontra sa mga Nephita, sa paagi kan saiyang kusog asin man kan saiyang dakulang kadunungan, na tangani baya sa paagi nin pagpadara saiya siya puwedeng makaguno nin kapangyarihan sa mga Nephita---
17 Kun kaya saiya sindang sinulsulan na mag-anggot, asin saiyang tiniripon na magkasararo an saiyang mga armada, asin saiyang pinagnombraran si Coriantumr na iyo an saindang lider, asin nagsugo na sinda dapat magmartsa pababa sa kadagaan nin Zarahemla tanganing makigiyera kontra sa mga Nephita.
18 Asin ini nangyaring naglipas na nin huli sa grabeng pag-iiriwal-iwal asin nin grabeng kadepisilan sa gobyerno, na tanganing sinda dae nakatoka nin awad-awad na mga guwardiya sa kadagaan nin Zarahemla; nin huli ta sinda naghuhuna-huna na an mga Lamanita dae na mag-abot pasiring sa puso kan saindang kadagaan sa pag-atake kaidtong bantog na siyudad nin Zarahemla.
19 Pero ini nangyaring naglipas na si Coriantumr nagmartsa pa-abante na yaon sa enotan kan saiyang grabe kadakulon na pag-iriba, asin nag-abot sa mga nag-eerok kan siyudad, asin an saindang martsa nangyari na may grabe na gayong kahidali na tanganing mayo nin panahon para sa mga Nephita na magkasararong magtiripon an saindang mga armada.
20 Kun kaya pinatumba ni Coriantumr an bantayan na yaon sa may entrada kan siyudad, asin nagmartsa palaog kairiba an saiyang bilog na armada pasiring sa siyudad, asin saindang pinaggaradan an siisay man na makilaban sainda, na tangani baga saindang maagaw an kabilugan nin siyudad.
21 Asin ini nangyaring naglipas na si Pacumeni, na iyo an pinakapamayong huwes, nagdulag sa atubangan ni Coriantumr, magin sagkod sa may muralya nin siyudad. Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr mismo an nagkulog saiya sa may muralya, na iyo an saiyang ikinagadan. Asin kaya nagtapos an mga aldaw ni Pacumeni.
22 Asin ngonian kan mahiling ni Coriantumr na saiyang nakakaputan an siyudad nin Zarahemla, asin nahiling na an mga Nephita nagdurulag sa atubangan ninda, asin nagkagaradan, asin nagkadarakop, asin pinagkunkon sa prisohan, asin ta saiyang nakakaputan an pamamahala sa pinakakusog na parte kan bilog na kadagaan, an saiyang puso nakakua nin kakusugan nin boot na tangani baya siya nagplano na ipagpadagos an pakilaban sa bilog na kadagaan.
23 Asin ngonian siya dae nagpirme sa kadagaan nin Zarahemla, pero siya nagpadagos sa pagmartsa pa-abante na kairiba an saiyang dakulaon na armada, magin pasiring sa siyudad nin Masagana; nin huli ta ini an saiyang determinasyon na magpadagos sa pag-abante asin duminiretso sa pag-atake sa paagi ni espada, na tanganing saiyang masakop an norteng parte nin kadagaan.
25 Pero hilnga, ining pagmartsa ni Coriantumr sa paagi nin katawohan nin kadagaan nagtao ki Moronihah nin dakulaon na bentahe kontra sainda, maski na ngani sa kadakulaong numero kan mga Nephita na nagkagaradan.
26 Nin huli ta hilnga, si Moronihah naghuna na an mga Lamanita dae maagi sa katahawan nin kadagaan, pero sinda ma-atake sa mga siyudad sa palibot nin mga kasagkoran na arog kan saindang pinaggigibo kaidto; kun kaya si Moronihah nagsugo na an saindang mga armada dapat magmantine kan mga parteng idto na yaon sa palibot kan mga kasagkoran.
27 Pero hilnga, an mga Lamanita dae nagkatarakot uyon sa saiyang pinagmawot, pero sinda nagpasiring sa laog kan katahawan nin grabeng panggadanan, parehong mga lalake, mga babae, asin mga kaakian, sinakop an kadakul na mga siyudad asin kadakul na mga pinagkakutaan.
28 Pero kan si Moronihah madiskubre ini, saiya tulos ipinadara si Lehi kaiba an saiyang armada sa palibot tanganing pamayuhan sinda bago pa man sinda makaabot sa kadagaan nin Masagana.
29 Asin kaya saiyang ginibo; asin saiya sindang pinapamayuhan bago pa man sinda makaabot sa kadagaan nin Masagana, asin tinaw-an sinda nin laban, na tanganing sinda nagpoon sa pag-atras pabalik pasiring sa kadagaan nin Zarahemla.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Moronihah iyo an nagpangenotan kontra sainda sa saindang pag-atras asin pinagtaw-an sinda nin laban, na tanganing ini baya nagin grabe kamadugong ralabanan; iyo, kadakul an nagkagaradan, asin sa mga pag-iribang numero na nagkagaradan iyo si Coriantumr man nanagboan.
31 Asin ngonian, hilnga, an mga Lamanita dae na maka-atras sa arin man na agihan, ni pa-norte, ni patimog, ni pasirangan, ni pasulnupan, nin huli ta sinda nagkaparilibutan na sa lambang surok kan mga Nephita.
32 Asin kaya si Coriantumr iyo an nagpahulog kan mga Lamanita pasiring sa katahawan kan mga Nephita, na tanganing baya sinda naloom sa kapangyarihan kan mga Nephita, asin siya mismo nagadan, asin an mga Lamanita nagsuko kan saindang mga sadire sa mga kamot nin mga Nephita.
33 Asin ini nangyaring naglipas na si Moronihah an nakabawi giraray kan siyudad nin Zarahemla, asin nagsugo na an mga Lamanita na nagin mga prisoner dapat na matuninong na magharale paluwas sa kadagaan.
34 Asin kaya nagtapos an ika-kuwarenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes.

Tuesday, February 28, 2006

ALMA TSAPTER 63 

Si Shiblon asin sa kahuri-hurihi si Helaman pinag-ako an sagradong mga talaan--- Kadakul na mga Nephita an nagbiyahe pasiring sa kadagaan sa may norteng parte--- Si Hagath naggibo nin mga barko, na naglalayag pasiring sa dagat pasulnupan--- Si Moronihah an nakadaog kan mga Lamanita sa sarong pakigiyera.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na pagpoon kan ika-treynta asin anom na taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan nin Nephi, na si Shiblon nag-ako kaidtong mga sagradong bagay na pinagtao ki Helaman ni Alma.
2 Asin siya sarong hustong tawo, asin siya naglalakaw nin matanos sa atubangan nin Diyos; asin siya naghingoha sa padagos na paggibo nin marhay, sa pagsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan saiyang Diyos, asin man an saiyang tugang na lalake.
3 Asin ini nangyaring naglipas na si Moronni nagadan na man. Asin kaya nagtapos an ika-treynta asin anom na taon kan pagpapapamahala nin mga huwes.
4 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-treynta asin pitong taon kan pagpapamahala nin mga huwes, nagkaigwa nin sarong dakulang pag-iriba nin mga tawo, na nag-abot sa limang ribo asin apat na gatos na mga tawo, kairiba an saindang mga agom na babae asin an saindang mga kaarakian, nagharale paluwas sa kadagaan nin Zarahemla pasiring sa kadagaan pahiraga.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Hagath, siya bilang sarong kuryosong gayong tawo, kun kaya siya naghale asin nagtugdok siya nin sarong dakulaon na barko, sa may mga kasagkoran nin kadagaan nin Masagana, sa may kadagaan nin Kalipungawan, asin ini pinaglansar pasiring sa dagat nin sulnopan, sa may hayakpit na dalan-dalan na minapasiring sa kadagaan pa-norte.
6 Asin hilnga, igwa nin kadakul na mga Nephita na nagsakay asin naglayag na may grabeng mga probisyon, asin man kadakul na mga babae asin kaarakian; asin sinda naglayag pasiring sa hiraga. Asin kaya nagtapos an ika-treynta asin pitong taon.
7 Asin sa ika-treynta asin walong taon, an tawong ini naggibo nin iba pang mga barko. Asin an enot na barko nagbalik man giraray, asin kadakul na mga katawohan an nagsarakay kaini; asin sinda man may darang kadakul na probisyon, asin nagbiyahe giraray pasiring sa kadagaan nin norte.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sinda dae na nadangog pa. Asin samuyang pinaghuhuna-huna na sinda nagkarulunod na sa irarom nin kadagatan. Asin ini nangyaring naglipas na saro na naman na barko an naglayag; asin kun saen man siya nakaduman dae mi aram.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sa taon na ini igwa nin kadakul na mga katawohan an nagpasiring sa kadagaan panorte. Asin kaya nagtapos an ika-treynta asin walong taon.
10 Asin ini nangyaring naglipas sa ika-treynta asin siyam na taon kan pagpapamahala nin mga huwes, si Shiglon nagadan man, asin si Corianton naghale pasiring sa kadagaan pa-norte sakay nin sarong barko, tanganing magdara nin mga probisyon para sa mga katawohan na nagpasiriring sa kadagaan na idto.
11 Kun kaya ini nagin kapakinabangan para ki Shiblon na iwalat an mga sagradong bagay na idto, bago siya nagadan, sa akeng lalake ni Helaman, na inapud na si Helaman, na pinag-apud sa ngaran kan saiyang ama.
12 Ngonian hilnga, idtong gabos na mga inukitan na kinakaputan ni Helaman na pinagsurat asin pinadara sa pag-iriba nin mga kaarakian nin mga tawo na yaon sa bilog na kadagaan, laen lang sa mga parteng idto na pinagsugo ni Alma na dae sinda magduruman.
13 Daeng pagkukulang, an mga bagay na ini dapat na ipagtagong sagrado, asin ipamana gikan sa sarong henerasyon hanggan sa iba pa; kun kaya, sa taon na ini, sinda ipinagkatiwala ki Helaman, bago pa man magadan si Shiglon.
14 Asin ini nangyaring naglipas sa taon man na ini na nagkaigwa nin mga parakontra na nagpasiriring sa mga Lamanita; asin sinda pinag surutsutan giraray na magka-aranggot kontra sa mga Nephita.
15 Asin man sa kaparehong taon sinda nagsaralakay na may kadakulon na armada tanganing makigiyera kontra sa mga katawohan ni Moronihah, o kontra sa armada ni Moronihah, na baya sinda nagkadaraog asin pinadurulag giraray pabalik sa sadire nindang mga lugar, na nagsapo nin grabeng kadaogan.
16 Asin kaya nagtapos an ika-treynta asin siyam na taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
17 Asin kaya nagtapos an talaan ni Alma, asin Helaman na saiyang akeng lalake, asin man si Shiblon, na ake niya mang lalake.

ALMA TSAPTER 62 

Si Moroni nagmartsa sa pagtabang ki Pahoran pasiring sa kadagaan nin Gideon--- An mga tawong maki-hade na habong idepensa an saindang nasyon ginaradan--- Pahoran asin Moroni binawi an Nephihah--- Kadakul na mga Lamanita an nakibale sa katawohan ni Ammon --- Si Teancum an naggadan ki Ammoron asin siya man nagadan--- An mga Lamanita pinadurulag gikan sa kadagaan, asin an katuninongan pinag-establisa--- Si Helaman nagbalik sa ministeryo asin pinagtugdok an Simbahan.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Moroni naresibe an surat na ini an saiyang puso nakakua nin kusog boot, asin napano nin grabe na gayong kaogmahan nin huli sa katapatan ni Pahoran, na siya bako man na sarong traydor sa kalayaan asin kausa nin saiyang nasyon.
2 Pero siya man nagmumundo nin gayo nin huli sa kadaendatahan ninda na nagpahale ki Pahoran sa tukawan nin paghuhukom, iyo, sa kahustuhan nin huli ta sinda na nagrebelde kontra sa saindang nasyon asin man sa saindang Diyos.
3 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nagdara nin kadikit na numero nin mga tauhan, uyon sa kagustuhan ni Pahoran, asin ipinagtao kina Lehi asin Teancum na iyo an magpamahala sa katadaan kan saiyang armada, asin siya nagpadagos sa pagmartsa pasiring sa kadagaan nin Gideon.
4 Asin saiyang itinaas an bandera nin libertad sa arin man na lugar na saiyang pinaglaog, asin makakua nin anuman na puwersa na puwedeng makua sa gabos nindang pagmartsa pasiring sa kadagaan nin Gideon.
5 Asin ini nangyaring naglipas na rinibo an nagtiripon sa saiyang bandera, asin nagkurua kan saindang mga espada sa pagdepensa kan saindang kalayaan, na tanganing sinda dae mahulog sa pagka-uripon.
6 Asin kaya, kan si Moroni nakapagtiripon na magkasararo an maski siisay na mga tawo na makukua sa gabos niyang pagmamartsa, siya nakaabot sa kadagaan nin Gideon, asin pinagkasararo an saiyang puwersa sa mga tauhan ni Pahoran na nagin grabeng gayo sinda kakusog, nagin mas makusog pa kesa sa mga tauhan ni Pachus, na iyo an hade kan mga nagsuruhay na iyo an nagpahale sa mga malayang tawo paluwas sa kadagaan nin Zarahemla asin nagkakan kan mga pagsasadire nin kadagaan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni asin Pahoran kairiba an saindang mga armada nag-abante pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, asin nag-atake sa siyudad, asin nakanagboan an mga tauhan ni Pachus na tanganing sinda nagkaralabanan.
8 Asin hilnga, si Pachus nagadan asin an saiyang mga tauhan nakuang mga prisonero, asin si Pahoran ibinalik sa saiyang tukawan nin paghuhukom.
9 Asin an mga tauhan ni Pachus nakaresibe kan saindang tusay, uyon sa ley, asin man idtong mga tawo na maka-hade nagkadarakop asin ikinunkon sa prisohan; asin sinda ginaradan uyon sa ley; iyo, idtong mga tauhan ni Pachus asin idtong mga maka-hade, asin an siisay man na habong magkapot nin armas para sa pagdepensa kan saindang nasyon, pero makilaban kontra kaini, pinaggaradan.
10 Asin kaya ini nagin kapakinabangan na an ley na ini dapat na estriktong ipasunod para sa kaligtasan kan saindang nasyon; iyo, asin an siisay na managboan na nagsisikwal kan saindang kalayaan iyo tulos an ginagadan uyon sa ley.
11 Asin kaya natapos an ika-treyntang taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan nin Nephi; si Moroni asin si Pahoran na iyo an nakapagpabalik sa katuninongan sa kadagaan nin Zarahemla, sa pag-iriba kan saindang mga sadireng mga katawohan, matapos na ipinagta-o an hatol na kagadanon sa gabos na baong totoo sa kausa nin kalayaan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon kan ika-treyntang asin enot na taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi, si Moroni tulos-tulos na nagsugo na an mga pagkakan dapat na ipadara, asin man an armada nin sais mil na tauhan dapat na ipadara ki Helaman, tanganing magtabang saiya sa pagpreserba sa partend idto nin kadagaan.
13 Asin siya man nagsugo na an armada nin sais mil na mga katawohan na may darang awad-awad na kantidad nin pagkakan, dapat na ipadara sa armada ni Lehi asin Teancum. Asin ini nangyaring naglipas na ini ginibo tanganing pakusugon an kadagaan kontra sa mga Lamanita.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni asin Pahoran, matapos na magwalat nin dakulaon na grupo nin mga tauhan sa kadagaan nin Zarahemla, naggibong magmartsa kairiba an dakulaon na grupo nin mga tauhan na nagpasiring sa kadagaan nin Nephihah, na determinadong daogon an mga Lamanita na yaon sa siyudad na idto.
15 Asin ini nangyaring naglipas na habang sinda nagmamartsa pasiring duman sa kadagaan, nakanagbo sinda nin sarong dakulaon na grupo nin mga Lamanita, asin nakagadan sinda nin dakul sa sainda, asin kinurua an saindang mga pagkakan asin an saindang mga armas na panggiyera.
16 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na magkadarakop sinda, ipinagkausa sainda na maglaog sa sarong tipan na sinda dae na nanggad magkapot nin armas na panggiyera kontra sa mga Nephita.
17 Asin kan sinda nakalaog na sa tipan na ini sinda ipinadara tanganing maki-erok kaiba an mga katawohan ni Ammon, asin sinda may bilang na kuwatro mil na dae pinaggaradan.
18 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda ipinadara na sinda nagpadagos na magmartsa pasiring sa kadagaan nin Nephihah. Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakabot na sa siyudad nin Nephihah, sinda nagturugdok kan saindang mga tolda sa kapatagan nin Nephihah, na harani sa siyudad nin Nephihah.
19 Ngonian si Moroni nagmamawot na an mga Lamanita magruluwas sa pakigiyera kontra sainda, sa may kapatagan; pero an mga Lamanita, na nakakaaram kan saindang dakulaon na gayong kakusugan nin boot, asin nahihiling an kadakulaon kan saindang bilang, kun kaya sinda dae nagruluwas kontra sainda; kun kaya sinda dae nag-atake sa pakigiyera sa aldaw na idto.
20 Asin kan mag-abot an banggi, si Moroni naglakaw sa kadikloman nin banggi, asin nagsakat sa ibabaw kan muralya sa pag-espiya kun saen parte kan siyudad an mga Lamanita nagkampo kan saindang armada.
21 Asin ini nangyaring naglipas na sinda yaon sa may sirangan, sa pag-ilaog, asin sinda gabos turog-turog. Asin ngonian si Moroni nagbalik sa saiyang armada, asin nagsugo na kaipo nindang magpreparar nin hidali ning makusog na mga pisi asin mga hagdanan, tanganing ihaya pababa gikan sa itaas kan muralya pasiring sa laog na parte kan muralya.
22 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nagsugo sa saiyang mga tauhan na magmartsa pa-abante asin magsarakat sa ibabaw kan muralya, asin maglaog kan saindang mga sadire sa parteng idto kan siyudad, iyo, magin sa may sulnupan, kun saen an mga Lamanita dae nagkampo kan saindang mga armada.
23 Asin ini nangyaring naglipas na sinda gabos nakabaraba na sa laog kan siyudad sa paagi nin banggi, sa paagi nin paggamit kan saindang makukusog na mga pisi asin kan saindang mga hagdanan; kaya kan mag-abot an pagka-aga sinda gabos nakalaog na sa muralya kan siyudad.
24 Asin ngonian, kan an mga Lamanita nagmartsa na asin magkahiriling na an armada ni Moroni nakalaog na sa mga muralya, sinda grabeng gayo an katarakutan, na tanganing sinda nagdurulag paluwas sa paagi nin trangkahan.
25 Asin ngonian kan mahiling ni Moroni na sinda nagdurulag sa atubangan ninda, siya nagsugo na mag-abante an saiyang mga tauhan sa pagsarabat sainda, asin nakagadan nin kadakulon, asin napalibutan an kadakul-dakul pang iba, asin ginibo sindang mga prisonero; asin an katadaan sainda nakadulag pasiring sa kadagaan nin Moroni, na yaon sa mga kasagkoran sa may baybayon.
26 Kaya nabawi ninda Moroni asin Pahoran an siyudad nin Nephihah na mayong nalagas ni sarong kalag; asin igwa nin kadakul-dakul na mga Lamanita an nagkagaradan.
27 Ngonian ini nangyaring naglipas na kadakul sa mga Lamanita na mga prisonero na nagmamawot na makibale sa katawohan nin Ammon asin magin sarong libreng katawohan.
28 Asin ini nangyaring naglipas na habang kadakul an nagmamawot sa sainda ini ipinagtao na uyon sa saindang mga kagustuhan.
29 Kun kaya, an gabos na mga prisonerong Lamanita nagbale na sa katawohan nin Ammon, asin nagpoon na magtrabahong grabe, sa pagbubungkal nin daga, sa pagtanom nin gabos na manera nin pananom, asin nin mga alagang mga karnero asin toril nin manlaen-laeng hayop; asin kaya an mga Nephita nahinggianan gikan sa sarong dakulaon na kagabatan; iyo, na tanganing sinda nagkahiringgianan gikan sa gabos na mga prisonerong mga Lamanita.
30 Ngonian ini nangyaring naglipas na si Moroni, pagkatapos na saiyang mabawi an siyudad nin Nephihah, na nakadakop nin kadakul-dakul na mga prisonero, na nakapagpabawas sa mga armada kan mga Lamanita nin grabe, asin nagkariligtas nin kadakul na mga Nephita na nagkadarakop na magin mga prisonero, na iyo an nakapagpakusog sa armada ni Moroni nin grabe; kun kaya si Moroni naglakbay gikan sa kadagaan nin Nephihah pasiring sa kadagaan nin Lehi.
31 Asin ini nangyaring naglipas na kan mahiling nin mga Lamanita na si Moroni pa-atake kontra sainda, sinda nagkatarakot giraray asin nagdurulag sa atubangan kan armada ni Moroni.
32 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni asin an saiyang armada pinagralamag sinda gikan sa siyudad pasiring sa sarong siyudad, hanggan nagkasarabatan sinda ninda Lehi asin Teancum; asin an mga Lamanita nagdurulag kina Lehi asin Teancum, magin hanggan sa mga kasagkoran sa may baybayon, hanggan sinda makaabot sa kadagaan nin Moroni.
33 Asin an mga armada kan mga Lamanita nagkasararong magkatiripon, na tanganing sinda gabos magkasararo sa kadagaan nin Moroni. Ngonian si Ammoron, an hade kan mga Lamanita, na kaiba man ninda.
34 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni asin Lehi asin Teancum nagkampo kairiba an saindang mga armada na nakapalibot sa mga kasagkoran nin kadagaan nin Moroni, na tanganing an mga Lamanita napapalibutan sa palibot nin mga kasagkoran sa paagi kan kakadlagan sa may timog, asin sa mga kasagkoran sa paagi nin kakadlagan sa may sirangan.
35 Asin kaya sinda nagkampo para sa pagkabanggi. Nin huli ta hilnga, an mga Nephita asin an mga Lamanita man paragal-pagal na nin huli sa grabeng pagmartsa; kun kaya sinda dae nin anuman na plano para sa oras nin pagkabanggi; laen lang ki Teancum; nin huli ta siya grabeng gayo an kaanggutan ki Ammoron, na tanganing pinagkonsidera niya si Ammoron, asin si Amalickiah na saiyang tugang, na iyo an kausa kaining dakula asin haloyon na giyera sa tahaw ninda asin kan mga Lamanita, na iyo ngani an kausa nin grabeng ralabanan asin pagpabulos nin dugo, iyo, asin nin grabeng kagutuman.
36 Asin ini nangyaring naglipas na si Teancum sa saiyang kaanggutan nagduman sa laog kan kampo nin mga Lamanita, asin nagbaba kan saiyang sadire pababa sa muralya kan siyudad. Asin siya naglaog sa paagi nin sarong lubid, gikan sa sarong lugar hanggan sa sarong lugar, hanggan sa saiyang managboan an hade; asin siya nag-apon nin sarong panusok sa saiya, na tuminama saiya harani sa puso. Pero hilnga, an hade nakapagpukaw pa kan saiyang mga surugoon bago pa man siya magadan, na tanganing saindang pinaglamag si Teancum, asin ginadan siya.
37 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Lehi asin Moroni nabaretaan na si Teancum gadan na sinda napano nin pagkamundo; nin huli ta hilnga, siya nagin sarong tawo na nakipaglaban na may kaisogan para sa saiyang nasyon, iyo, sarong tunay na amigo nin libertad; asin siya nagsapo nin grabeng gayong matinding mga kasakitan. Pero hilnga, siya gadan na, asin siya naghale na sa dalan nin gabos sa kinaban.
38 Ngonian ini nangyaring naglipas na si Moroni nagmartsa pa-abante sa pagkaaga, asin nag-atake sa mga Lamanita, na tanganing saindang ginaradan sinda nin grabeng panggagadanan; asin saindang pinadurulag sinda paluwas nin kadagaan; asin sinda nagdurulag, magin hanggan sa sinda dae na nagbaralik sa panahon na idto kontra sa mga Nephita.
39 Asin kaya nagtapos an ika-treynta asin enot na taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi; asin kaya sinda nagkaigwa nin mga giyera, asin pagpapabulos nin mga dugo, asin pagkagutom, asin kasakitan, sa laog nin kadakul na mga taon.
40 Asin nagkaigwa nin mga panggagadan, asin mga kontrahan, asin pag-iiriwal-iwal, asin gabos na manera nin kadaendatahah sa mga pag-iriba kan mga katawohan nin Nephi; daeng pagkukulang para sa pagkamatanos na kamumugtakan, iyo, nin huli sa mga pangadyeon nin mga matatanos, sinda pinaligtas.
41 Pero hilnga, nin huli sa grabe na gayong kahalawig an giyera sa tahaw kan mga Nephita asin mga Lamanita kadakul an nagin matagas, nin huli sa grabeng gayo kahalawig an giyera; asin kadakul an pinanluluyahan nin huli kan saindang mga kasakitan, na tanganing sinda nagin mapagpakumbaba kan saindang mga sadire sa atubangan nin Diyos, magin sa pinakahararom na kapakumbabaan.
42 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Moroni naggibong pakusugon idtong mga parteng nin kadagaan na mas lantad para sa mga Lamanita, hanggan na sinda nagin mga makusog, siya nagbalik sa siyudad nin Zarahemla, asin man si Helaman nagbalik sa lugar kan saiyang kamanahan; asin nagkaigwa na naman nin katuninongan na na-establisa sa pag-iriba kan mga katawohan nin Nephi.
43 Asin si Moroni pinagtao an pagpapamahala kan saiyang armada sa mga kamot kan saiyang akeng lalake, na na pangaran iyo si Moronihah; asin siya nagpahingalo sa saiyang sadireng harong na baya saiyang magastos an natatada pa niyang mga aldaw na may katuninongan.
44 Asin si Pahoran nagbalik sa saiyang tukawan nin paghuhukom; asin si Helaman nag-ako sa saiyang sadire giraray an pagbabalangibog sa mga katawohan kan tataramon nin Diyos; para nin huli ta sa kadakulan kan mga giyera asin pag-iiriwal-iwal ini nagin kapakinabangan na sarong regulasyon an dapat na maggibo giraray sa laog kan simbahan.
45 Kun kaya, si Helaman asin an saiyang mga katugangan nagpadagos, asin nagparadeklara kan tataramon nin Diyos na may mas grabeng kapangyarihan para sa ikapagkumbinsi nin kadakul na mga katawohan kan saindang mga karigsokan, na nagkausa sainda na magsosolsol kan saindang mga kasalan asin magkaburunyugan para sa Kagurangnan na saindang Diyos.
46 Asin ini nangyaring naglipas na sainda naman pinag-establisa giraray an simbahan nin Diyos, sa bilog na kadagaan.
47 Iyo, asin may mga regulasyon na hinimo mapanungod sa ley. Asin an saindang mga huwes, asin an saindang mga pinakapamayong huwes pinagpirili.
48 Asin an mga katawohan nin Nephi nagpoon sa pag-asenso giraray sa kadagaan, asin nagpoon sa pagdakul asin nagin grabe kakusog giraray sa kadagaan. Asin sinda nagpoon sa pag-asensong gayo sa pagkamayaman.
49 Pero maski na ngani kan saindang mga kayamanan, o kan saindang kusog, o kan saindang pagkama-asenso, sinda dae naipaglangkaw sa kapaabaw-abawan kan saindang mga mata; ni sinda manluya sa paggiromdom sa Kagurangnan na saindang Diyos; pero sinda nanggad nagpakumbabang gayo kan saindang mga sadire sa atubangan nin Diyos.
50 Iyo, sinnda nakakagiromdom kun gurano kadakula an mga bagay na ginibo nin Kagurangnan para sainda, siya an nagligtas sainda gikan sa kagadanan, asin gikan sa mga kauripnan, asin gikan sa mga prisohan, asin gikan sa gabos na manera nin mga kasakitan, asin siya an nagligtas sainda paluwas sa mga kamot kan saindang mga kalaban.
51 Asin sinda nagpapadagos na nagpapangadye sa Kagurangnan nindang Diyos, na tanganing baya an Kagurangnan an nagbendisyon sainda, uyon sa saiyang tataramon, na tanganing sinda nagin makusugong gayo asin mag-aasenso sa kadagaan.
52 Asin ini nangyaring naglipas na an gabos na bagay na ini naggibo na. Asin si Helaman nagadan, sa ika-treynta asin limang taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa katawohan nin Nephi.

ALMA TSAPTER 61 

Si Pahoran nagsumbong ki Moroni kan insureksiyon asin rebelyon kontra sa gobyerno--- An mga tawong makihade inagaw an Zarahemla asin ka-alyado kan mga Lamanita--- Si Pahoran naghahagad nin ayuda militar kontra sa mga rebelde.

*******

Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Moroni nakapagpadara na kan saiyang surat pasiring sa pinakapamayong gobernador, siya nakaresibe nin surat gikan ki Pahoran, an pinakapamayong gobernador. Asin an mga ini iyo an mga tataramon na saiyang naresibe:
2 Ako, si Pahoran, na iyo an pinakapamayong gobernador kaining kadagaan, iyo an nagpapaabot kaining mga tataramon ki Moroni, an pinakapamayong kapitan kan armada. Hilnga, ako nagsasabi saimo, Moroni, na ako dae nag-oogma sa saindong dakulaon na mga kasakitan, iyo, ini an ikinamumundo kan sakuyang kalag.
3 Pero hilnga, igwa talagang mga tawo na nag-oogma sa saindong mga kasakitan, iyo, na tanganing sinda mismo nag-alsa nin rebelyon kontra sa sakuya, asin man idtong sakuyang mga katawohan na maki-malaya, iyo, asin sinda na nag-alsa grabe kadakul an bilang.
4 Asin sinda na iyo an nagmamawot na kuahon an tukawan nin paghuhukom gikan sakuya iyo an kausa kaining dakulaon na kadaendatahan; nin huli ta sinda naggamit nin labi-labing pamboboladas, asin saindang nadara an mga puso nin kadakul na mga katawohan, na iyo baya an dahilan kan grabeng kasakitan sa pag-iriba ta; sinda na pinag-aagaw an satuyang mga pagkakan, asin pinatakot an satuyang mga katawohan na maki-malaya na dae sinda magkampi satuya.
5 Asin hilnga, pinalayas ninda ako sa saindang atubangan, asin ako nagdulag pasiring sa kadagaan nin Gideon, kairiba an kadakul na mga tauhan na puwede kong madara.
6 Asin hilnga, ako nagpadara nin proklamasyon kaining bilog na parte nin kadagaan; asin hilnga, sinda nagtitiripon satuya aro-aldaw, na dara an saindang mga armas, para idepensa an saindang nasyon asin an saindang kalayaan, asin ibalos an samuyang mga pagkakamali.
7 Asin sinda nagdurulok sa samuya, na tanganing sinda na nag-alsa nin rebelyon kontra samuya talagang nanindugan sa pakitusay, iyo, na tanganing sinda nagkatarakot samuya asin dae nagruluwas kontra samuya sa pakigiyera.
8 Saindang nakakaputan an kadagaan, o an siyudad nin Zarahemla; sinda nagngaran nin sarong hade sainda, asin siya nagsurat sa hade kan mga Lamanita, na nagsasabi na siya nakipag-alyado na saiya; na sa pagka-alyado kaini siya nakipagkasundo na imamantine an siyudad nin Zarahemla, na sa paaging ini saiyang pinaghuhuna-huna na magtata-ong dalan sa mga Lamanita na masakop an katadaan nin kadagaan, asin siya ipamumugtak na hade na mamamahala sa mga katawohan pagkatapos na sinda nasakop na sa irarom kan mga Lamanita.
9 Asin ngonian, sa saimong surat pinagbasol mo ako, pero ini mayo sakuya; ako dae naanggot, pero nag-oogma sa kadakulaon kan saimong puso. Ako, si Pahoran, dae naghahangad nin kapangyarihan, laen lang na iretine ko an tukawan nin paghuhukom na tanganing baya maipreserba ko an gma karapatan asin an libertad kan sakuyang mga katawohan. An sakuyang kalag naninindugan sa libertad na yaon kun saen an Diyos iyo an naghimo satuya na magin malaya.
10 Asin ngonian, hilnga, kami makikilaban sa kadaendatahan magin hanggan sa pagpapabulos nin dugo. Kami dae magpapabulos nin dugo kan mga Lamanita kun sinda mag-estar sana sa saindang sadireng daga.
11 Kami dae magpapabulos nin dugo kan samuyang mga katugangan kun sinda dae mag-alsa nin rebelyon asin magkapot nin espada kontra samuya.
12 Kami magpapasakop kan samuyang sadire sa gabat kan pagka-uripon kun ini iyo an kinakaipong hustisya nin Diyos, o kun siya magsugo samuya na gibohon ini.
13 Pero hilnga siya dae nagsugo samuya na ipasakop nyamo an samuyang mga sadire sa satuyang mga kalaban, kundi kami magbubugtak kan samuyang tiwala saiya, asin saiya kaming ililigtas.
14 Kun kaya, sakong namumutan na tugang, Moroni, magtarabang kitang kalabanon an karaotan, asin kun ano man na karaotan na dae ta kayang kalabanon sa paagi kan mga tataramon, iyo, arog kan rebelyon asin pagkakabarangaan, tarabangan tang kalabanon sinda sa paagi kan satuyang mga espada, na tanganing iretine ta an satuyang kalayaan, na tanganing kita mag-oorogmang dakula sa pribilihiyo kan satuyang simbahan, asin sa kausa kan satuyang Paratubos asin kan satuyang Diyos.
15 Kun kaya, magpadigde ka sakuya nin hidali kaiba an kadikit mong mga tauhan, asin bayae an katadaan sa pangangalaga ni Lehi asin Teancum; itao mo sainda an kapangyarihan na gibohon an pakigiyera sa parteng yan nin kadagaan, na uyon sa Espiritu nin Diyos, na iyo man an espiritu nin kalayaan na yaon sa sainda.
16 Hilnga ako nagpadara na nin kadikit na pagkakan sa sainda, na tanganing sinda dae magadan hanggan ika makadigde sa sakuya.
17 Tiriponon mong magkasararo an anuman na puwersang igwa ka sa pagpasiring digde, asin kami ma-atakeng hidali laban sa mga parakontra, sa kusog kan satuyang Diyos uyon sa pagtubod na yaon sa samuya.
18 Asin satuyang babawion liwat an siyudad nin Zarahemla, na tanganing makakua kita nin mga pagkakan na ipapadara ta kina Lehi asin Teancum; iyo, kita makikilaban sa sainda sa kusog nin Kagurangnan, asin satuyang tapuson ining dakulaon na kadaendatahan.
19 Asin ngonian, Moroni, ako nag-oogma sa pagkaresibe kan saimong surat, nin huli ta ako baya naghahandal manungod sa kun ano na an samuyang gigibohon, kun baya ini husto sa samuya na makilaban kontra sa satuyang mga katugangan.
20 Pero ika nakapagsasabi, laen lang kun sinda magsosolsol sa Kagurangnan na nagsugo saimo na ikaw dapat na makilaban kontra sainda.
21 Gibohon mo na pakusugon sinda Lehi asin Teancum sa Kagurangnan; sabihi sinda na dae matakot, nin huli ta an Diyos iyo an magliligtas sainda, iyo, asin man sa gabos sainda na naninindugan kaining libertad kun saen an Diyos iyo an naghimo saindang malaya. Asin ngonian ako magsasara kan sakuyang surat para sa sakuyang namumutan na tugang, na si Moroni.

ALMA TSAPTER 60 

Si Moroni nagreklamo ki Pahoran sa kapabayaan kan gobyerno sa mga armada--- An Kagurangnan nagtugot na mga matatanos magkakagaradan--- An mga Nephita kaipuhan na gamiton an gabos nindang kapangyarihan asin mga paagi tanganing iligtas ninda an saindang mga sadire laban sa saindang mga kalaban--- Si Moroni nagbanta na makilaban kontra sa gobyerno laen lang kun may tabang na ipapadara sa saiyang armada.

********

Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsurat giraray sa gobernador nin kadagaan, na iyo si Pahoran, asin iyo ini an saiyang mga tataramon na saiyang sinurat, na nagsasabi: Hilnga, sakong ipinapanungod an surat ko ki Pahoran, sa siyudad nin Zarahemla, na iyo an pinakapamayong huwes asin an gobernador kan bilog na kadagaan, asin man sa gabos na pinili kaining mga katawohan na iyo an magpalakaw asin magmaneho sa mga bagay kaining giyera.
2 Nin huli ta hilnga, ako igwa nin mga bagay na masasabi sainda sa paagi nin kondenasyon; nin huli ta hilnga, kamo mismo sa sadire nindo nakakaaram na kamo pinagngaranan tanganing tiriponon na magkasararo an mga tawo, asin armasan sinda nin mga espada, asin nin mga panusok, asin nin gabos na manera nin mga armas panggiyera sa lambang klase, asin ipadara sa pakipaglabanan sa mga Lamanita, sa arin na parte na sinda mag-atake sa satuyang kadagaan.
3 Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi sa saindo kan sakuyang sadire, asin man kan sakong mga tauhan, asin man ki Helaman asin an saiyang mga tawo, na nagsapo nin grabeng gayong mga kasakitan; iyo, magin kagutuman, kapahaan, asin kapagalan, asin gabos na manera nin kakulugan sa lambang klase.
4 Pero hilnga, maski na iyo ini an gabos nyamong sinapo kami dae naggugurumod-gumod ni magreklamo.
5 Pero hilnga, dakulang gayo an ikinapahamak kan satuyang mga katawohan, iyo, rinibo an nagkahurulog sa paagi nin espada, na bako man kuta na ini iyo an mangyayari kun kamo nagpadara sa satuyang mga armada nin maninigong kusog asin pakidumamay para sainda. Iyo, dakulang gayo an saindong kapabayaan sa samuya.
6 Asin ngonian hilnga, kami namamawot na maaraman an kausa kaining dakulaon na gayong kapabayaan; iyo, kami nagmamawot na maaraman an kausa kan saindong daeng isip na estado.
7 Nakakaisip daw kamo na magtukaw sana sa saindong mga trono na yaon sa estado nin daeng isip na pagkamangno, habang an saindong mga kalaban nagkakalat nin gibo nin kagadanan sa saindong palibot? Iyo, habang sinda nanggagaradanan nin rinibo kan saindong mga katugangan---
8 Iyo, magin sinda na nag-aasa saindo nin proteksiyon, iyo, na iyo an nagbugtak saindo sa sarong sitwasyon na tanganing kamo makidumamay sainda, iyo, kamo kuta nakapagpadara nin mga armada sa sainda, tanganing pakusugon sinda, asin nakapagligtas kuta na nin rinibo sainda gikan sa pagkahulog sa paagi nin espada.
9 Pero hilnga, bako lang ini gabos--- saindong pinagkait an saindong mga pagkakan sainda, na kadakul an nakilaban asin pinaduguan an saindang mga buhay nin huli kan saindang dakulang kamawotan na saindang pinagdulot para sa karahayan kaining mga katawohan; iyo, asin ini saindang ginibo habang sinda haros magagadan na sa kagutuman, nin huli kan saindong dakulaon na gayong kapabayaan sa sainda.
10 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga katugangan--- nin huli ta kamo dapat na kamumutan; iyo, asin kamo kuta na dapat pinahiro kan saindong mga sadire na may grabeng kahigosan para sa karahayan asin sa kalayaan kaining mga katawohan; pero hilnga, saindong pinabayaan sinda na tanganing an dugo nin mga rinibo an mag-aabot sa saindong mga payo para sa pagbalos; iyo, nin huli ta naaraman nin Diyos an gabos nindang kinurahaw, asin gabos nindang kasakitan---
11 Hilnga, pinaghuhuna daw nindo na komo kamo nagtutukaw sa saindong mga trono, asin nin huli sa sobrang karahayan nin Diyos kamo mayong magiginibohan asin kamo ililigtas niya? Hilnga, kun iyo ini an saindong pinaghuhuna kamo naghuhuna-huna sa mayong kamanungdanan.
12 Naghuhuna daw kamo na, nin huli ta kadakul kan saindong mga katugangan an nagkagaradan ini nin huli kan saindong mga karaotan? Ako nagsasabi sa saindo, kun iyo ini an saindong pinaghuhuna-huna kamo naghuhuna sa mayong kamanungdanan; nin huli ta ako nagsasabi saindo, igwa nin kadakul na nagkahurulog sa paagi nin espada; asin hilnga ini nangyari para sa saindong kondenasyon;
13 Nin huli ta an Kagurangnan nagtutugot na an mga matatanos magkagaradan na tanganing an saiyang hustisya asin paghuhukom mag-abot sa mga makasalanon; kun kaya kamo dae nanggad maghuhuna-huna na an mga matatanos nagkawarara nin huli ta sinda nagkagaradan na; pero hilnga, sinda nagpaduman sa kapahingaloan nin Kagurangnan na saindang Diyos.
14 Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi saindo, ako natatakot na gayo na an mga paghuhukom nin Diyos maabot sa mga katawohang ini, nin huli sa grabe nindang kahugakan, iyo, magin sa kahugakan kan satuyang gobyerno, asin kan saindangAsin ngonian hilnga, ako nagsasabi saindo, ako natatakot na gayo na an mga paghuhukom nin Diyos maabot sa mga katawohang ini, nin huli sa grabe nindang kahugakan, iyo, magin sa kahugakan kan satuyang gobyerno, asin kan saindang grabe kadakulang kapabayaan sa saindang mga katugangan, iyo, sa sainda na nagkagaradan na.
15 Nin huli ta kun bako sa karaotan na enot na minapoon sa satuyang payo, satuya kuta nang napaglabanan an satuyang mga kalaban na tanganing sinda daeng ganahan nin kapangyarihan na mangingibabaw satuya.
16 Iyo, kun bako lang para sa giyera na nagpoon sa satuyang mga sadire; iyo, kun bako lang sa mga tawong makihade, na iyo an nagkausa nin pagpapabulos nin dugo sa satuyang pag-iriba; iyo, sa panahon na kita nag-iiriwal-iwal kontra sa satuyang mga sadire, kun kita nagkasararo kan satuyang kusog na arog kaidtong ginibo ta; iyo, kun bako nin huli sa pagmamawot nin kapangyaringhan asin autoridad na an mga tawong idto na makihade na kaidto nangibabaw satuya; kun sinda nagin totoo lang sa kausa kan satuyang mga kalayaan, asin nakisararo na kaiba ta, asin naki-atubang kontra sa satuyang kalaban, embes baga na mangaputan kan saindang espada kontra satuya, na iyo ngani an kausa nin grabeng pagkabulos nin dugo sa pag-iriba ta man sana; iyo, kun kita nakilaban kontra sa sainda na may kusog gikan sa Kagurangnan, satuya kuta nang pinapurak an satuyang mga kalaban, nin huli ta iyo kuta na ini an nagibo, na uyon sa pag-uutob kan saiyang mga tataramon.
17 Pero hilnga, ngonian an mga Lamanita palusob na satuya, mangunguhaan kan satuyang mga pagsasadireng mga kadagaan, asin sinda nanggagaradan kan satuyang mga katawohan sa paagi nin espada; iyo, kan satuyang mga kababaehan asin kan satuyanag mga kaarakian, asin man nakakadara kaiba ninda an mga bilog, na nagdudulot sainda na sinda masapo nin gabos na manera nin mga kasakitan, asin ini nin huli sa dakulaon na karaotan ninda na naghahanap nin kapangyarihan asin autoridad, iyo, magin sinda na mga tawong makihade.
18 Pero tadaw baya ta ako nagsasabing gayo manungod sa mga bagay na ini? Nin huli ta kami dae nakakaaram na baka kamo mismo sa mga sadire nindo naghahanap nin autoridad. Kami dae nakakaaram na baka kamo mismo man mga traydor sa saindang banwaan.
19 O bako daw na kamo nagpabaya samuya nin huli ta kamo yaon sa puso kan satuyang nasyon asin kamo napapalibutan nin mga guwardiya, na tanganing kamo dae nagsugo na magpadara nin pagkakan sa samuya, asin man mga tawo tanganing ikadagdag kan satuyang mga armada?20 Nakalingaw na daw kamo sa mga katugunan kan satuyang Kagurangnang Diyos? Iyo, nakalingaw na daw kamo sa pagkasakop kan satuyang mga ama? Nakalingaw na daw kamo na kadakul na beses kita pinagligtas paluwas sa mga kamot kan satuyang mga kaiwal?
21 O baya kamo naghuhuna na an Kagurangnan magliligtas man giraray satuya, habang kita nakatukaw sana sa satuyang mga trono asin dae ta hinihimong magamit an mga bagay na an Kagurangnan iyo an nagtao sa satuya?
22 Iyo, kamo daw magtutukaw habang kamo napapalibutan na nin rinibo sainda, iyo, asin sampulong mga rinibo, na nakaturukaw man na mayong ginigibo, habang igwang rinibontg nakapalibot sa mga kasagkoran kan kadagaan na nagkapurukan sa paagi nin espada, iyo, nagkarulugadan asin duruguan.
23 Kamo daw naghuhuna na an Diyos maghihiling saindo na mayong kasalanan habang kamo tisong nakatukaw asin nahihiling an mga bagay na ini? Hilnga ako nagsasabi sa saindo, Dae. Ngonian ako naghihimo na kamo lugod makagiromdom na an Dios nagsabi na an panlaog na kamumugtakan dapat na malinigan nin enot, asin iyo pa dapat na an panluwas na kamumugtakan dapat na malinigan man.
24 Asin ngonian, laen lang kun kamo magsosolsol sa mga bagay na saindong naginibohan, asin magpoon sa pagtindog asin paghiro, asin pagpadara nin mga kakanon asin dagdag na tawo samuya, asin man ki Helaman, na tanganing saiyang masuporthan idtong mga parte kan satuyang nasyon na saiya nang nabawi, asin tanganing samuya man na mabawi an katadaan kan satuyang mga pagsadire sa may parteng ini, hilnga ini kapakinabangan na kami dae na sama makilaban sa mga Lamanita, hanggan samuyang enot na malinigan and panlaog nyamong kamumugtakan, iyo, magin an pinakapamayo pa kan satuyang gobyerno.
25 Asin laen lang kun saimong ipagtugot an sakuyang surat, asin magluwas asin ipahiling sakuya an tunay na espiritu nin kalayaan, asin hingohaon na pakusugon asin dagdagan an satuyang armada, asin itao sainda an kakanon para sa saindang suporta, hilnga ako magwawalat nin sarong parte kan sakuyang mga libreng mga tawo tanganing imantine an parteng ini nin kadagaan, asin sakong iwawalat an kusog asin mga bendisyon nin Diyos sa sainda, na tanganing mayong ibang kapangyarihan an puwedeng mangaputan sainda---
26 Asin ini nin huli kan saindang dakulang pagtubod, asin kan saindang pasensiya kan saindang mga tribulasyon---
27 Asin ako maabot sa saimo, asin kun igwa pa sa pag-iriba nindo na igwang pagmamawot nin kalayaan, iyo, kun igwa pa nin sarong sabrit nin kalayaan an natatada, hilnga ako an mapoon kan insureksiyon sa pag-iriba nindo, magin hanggan sinda na igwang pagmamawot na mangaputan nin kapangyarihan asin autoridad magkakawarara.
28 Iyo, hilnga ako dae natatakot kan saindong kapangyarihan ni kan saindong autoridad, pero an sakuyang Diyos an sakuyang kinakatakutan; asin ini uyon sa saiyang mga kasugoan na ako makapot kan sakong espada tanganing idepensa an kausa kan sakuyang banwaan, asin ini nin huli kan saindong kararaotan na kami nagsapo nin grabeng kadaogan.
29 Hilnga oras na, iyo an oras ngonian na yaon na, na laen lang na magkasiribat na kamo kan saindong mga sadire sa pagdepensa kan satuyang nasyon asin kan saindong mga kaarakian, an espada nin hustisya naka-amba sa ibabaw nindo; iyo, asin ini talagang mahuhulog sa saindo asin mabisita saindo magin sagkod sa bilog nindong kapahamakan.
30 Hilnga, ako naghahalat nin tabang gikan saindo; asin, laen lang na kamo maghimo para sa samuyang kahinggianan, hilnga, ako maabot sa saindo, magin sa kadagaan nin Zarahemla, asin titigbason kamo nin espada, na tanganing kamo dae na magkaigwa pa nin kapangyarihan sa pagpugol sa pag-asenso kaining mga katawohan sa kausa kan satuyang kalayaan.
31 Nin huli ta hilnga, an Kagurangnan dae matugot na kamo mabubuhay asin makusog sa saindong mga kararaotan sa pagdestroso kan saiyang matatanos na mga katawohan.
32 Hilnga, pinaghuhuna-huna mo daw--- na an Kagurangnan maligtas saindo asin maluwas sa paghukom kontra sa mga Lamanita, kasoarin iyo ini an tradisyon kan saindang mga ama na nagkausa kan saindang kaanggutan, iyo, asin ini mas lalong dinoble ninda na nakisuhay gikan satuya, habang an saindong kadaendatahan iyo anpara sa kausa kan saindong pagkamoot sa kamurawayan asin mga daendatang mga bagay kan kinaban?
33 Kamo nakakaaram na kamo naglapas sa mga ley nin Diyos, asin kamo nakakaaram na saindo ining pinagtima-timakan sa irarom kan saindong mga bitis. Hilnga, an Kagurangnan nagsabi sa sakuya: kun sinda na saindong pinagnombraran na mga gobernador dae magsosolsol kan saindang mga kasalan asin kadaendatahan, ika makikilaban nin giyera kontra sainda.
34 Asin ngonian hilnga, ako, si Moroni, may kahandalan, na uyon sa tipan na sakong paninindugan na magsunod sa mga katugunan nin sakong Diyos; kun kaya ako naghihingoha na kamo magsunod sa tataramon nin Diyos, asin magpadara nin hidali sakuya kan saindong mga probisyon asin kan saimong mga tauhan, asin man ki Helaman.
35 Asin hilnga, kun dae mo ini gigibohon ako maabot saindo nin hidali; nin huli ta hilnga, an Diyos dae minatugot na magagadan kami sa gutom; kun kaya saiyang itatao samuya an saindong pagkakan, magin ini kaipuhan na agihon sa espada. Ngonian hingohaa baya na masunod mo an tataramon nin Diyos.
36 Hilnga, ako si Moroni, an saindong pinakapamayong kapitan. Ako dae naghahangad nin kapangyarihan kundi na butungon ini pababa. Ako dae naghahangad para sa honra nin kinaban, kundi para sa kamurawayan kan sakuyang Diyos, asin an kalayaan asin karahayan kan sakuyang nasyon. Asin kaya sakong isinasara an sakuyang surat.

Monday, February 27, 2006

ALMA TSAPTER 59 

Si Moroni naghagad ki Pahoran na pakusugon an mga puwersa ni Helaman--- An mga Lamanita inagaw an siyudad nin Nephihah--- Si Moroni naanggot sa gobyerno.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na sa ika-treyntang taon sa pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi, pagkatapos na si Moroni maresibe asin nabasa an surat ni Helaman, siya nag-ogmang gayo nin huli sa ligtas na kamugtakan, iyo, an grabeng kaganahan na ginibo ni Helaman, sa pagbawi kaidtong mga kadagaan na nagkawarara na.
2 Iyo, asin saiya ining ipinaaram sa gabos na mga katawohan, sa gabos na kadagaan na nakapalibot kun saen siya naggikan, na tanganing sinda man mag-orogma.
3 Asin ini nangyaring naglipas na siya tulos-tulos nagpadara nin surat ki Pahoran, nagmamawot na siya magsugo na magtipon nin mga tawong magkasararo tanganing pakusugon si Helaman, o an armada ni Helaman, na tanganing sayon nyang mamantine an parteng idto nin kadagaan na milagrong saiyang prosperadong nabawi.
4 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Moroni nakapagpadara na kan surat na ini pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, siya nagpoon giraray sa paggibo nin sarong plano na puwede niyang makua an katadaan pa kaidtong mga pagsasadire asin mga siyudad na an mga Lamanita iyo an nang-agaw gikan sainda.
5 Asin ini nangyaring naglipas na habang si Moroni naghihimo nin mga pag-andam para sa pakilaban kontra sa mga Lamanita, hilnga, an mga katawohan nin Nephihah, na pinagtiripon na magkasararo hale sa siyudad nin Moroni asin siyudad nin Lehi asin sa siyudad nin Morianton, na pinag-aratake kan mga Lamanita.
6 Iyo, magin sinda na napiritan magdurulag gikan sa kadagaan nin manti, asin gikan sa mga kadagaan sa palibot, nag-arabot asin nakibale sa mga Lamanita sa parteng ini nin kadagaan.
7 Asin kaya sa grabeng gayo an bilang, iyo, asin nagreresibe nin kusog sa aro-aldaw, sa paagi nin kasugoan ni Ammoron sinda nag-arabot sa paki-atubang kontra sa mga katawohan nin Nephihah, asin sinda nagpoon sa panggaradan sainda na may grabeng gayo kadakulang panggagadan.
8 Asin an saindang armada grabeng gayo an bilang na tanganing an katadaan kan mga katawohan nin Nephihah na-obligang magdurulag gikan sa atubangan ninda; asin sinda nag-abot asin nakibale sa armada ni Moroni.
9 Asin ngonian habang si Moroni naghuna na magkakaigwa nin mga tawo na ipinadara pasiring sa siyudad nin Nephihah, sa pakipagtabangan kan mga katawohan na imantine an siyudad, asin nakakaaram na mas masayon an pagbantay kan siyudad kontra sa pagkahulog sa mga kamot nin mga Lamanita kesa sa pagbawi kaini gikan sainda, siya naghuna na kaya nindang imantine an siyudad na idto.
10 Kun kaya saiyang pinagretine an gabos niyang puwersa tanganing imantine idtong mga lugar na saiya nang nabawi.
11 Asin ngonian, kan si Moroni nahiling na an siyudad nin Nephihah nadaog siya napanong gayo nin pagkamundo, asin nagpoon sa pagdududa, nin huli sa karaotan kan mga katawohan, kumbaga sinda dae dapat na mahulog sa mga kamot kan saindang mga katugangan.
12 Ngonian iyo ini an kaso kan gabos niyang pinakapamayong mga kapitan. Sinda nagdududa na asin nagngangalas man nin huli ta sa karaotan kan mga katawohan, asin ini nin huli sa kapangganahan kan mga Lamanita sa sainda.
13 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni naanggot sa gobyerno, nin huli kan saindang kapabayaan manungod sa kalayaan kan saindang nasyon.

ALMA TSAPTER 58 

Si Helaman, Gid, and Teomner sinakop an siyudad nin Manti sa paagi nin sarong estratehiya--- An mga Lamanita nag-aratras--- An mga kaakiang lalake na katawohan ni Ammon napreserba habang sinda nagtindog na may kapusugan sa pagdepensa kan saindang libertad asin pagtubod.

*******

Asin hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na an samuyang sunod na obhetibo iyo na masakop an siyudad nin Manti; pero hilnga, mayong paagi na samuya sindang mapahale paluwas sa siyudad sa paagi kan samuyang sadit na pag-iriba. Nin huli ta hilnga, sinda nakagiromdom kun ano baya an samuyang nagkaginibohan kaidto; kun kaya dae mi sinda madaya-daya gikan sa saindang mga pinagkukutaan.
2 Asin sinda mas grabe kadakul kesa samuyang armada na tanganing kami dae nanggad puwedeng magduman asin mag-atake sainda sa saindang mga pinagkukutaan.
3 Iyo, asin ini naging kapakinabangan na samuyang pagdanayon an samong mga tauhan na mai-mantine na sana idtong mga parte nin kadagaan na samuyang nabawing mga pagsasadire; kun kaya ini nagin kapakinabangan na kami dapat na maghalat, hanggan sa kami makaresibe pa nin kadagdagang kusog na gikan sa kadagaan nin Zarahemla asin man sarong bag-ong suplay na mga pagkakan.
4 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpadara nin sarong grupo nin embahador pasiring sa gobernador nin samuyang kadagaan, tanganing ipaaram saiya an manungod sa mga pangyayari kan samuyang mga katawohan. Asin ini nangyaring naglipas na kami nagharalat nin samuyang pagkakan asin kusog gikan sa kadagaan nin Zarahemla.
5 Pero hilnga, ini nakaganar samuya nin kadikit sana; nin huli ta an mga Lamanita nagreresibe man nin dakulang kusog sa aro-aldaw, asin man kadakul na pagkakan; asin iyo ini an samuyang kamugtakan sa peryodong ini nin panahon.
6 Asin an mga Lamanita nagpapasali kontra samuya paminsan-minsan, nagpapahiling nin sarong estratehiya sa pagdestroso samuya; daeng pagkukulang na kami dae nanggad makakadulok sa pakikilaban sainda, nin huli kan saindang mga pag-atras asin kan saindang mga pinagkukutaan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na kami naghalat sa arog kaining kadepesilan na mga sirkumstansiya sa laog nin kadakul na mga bulan, magin hanggan sa kami harani nang magkagaradan nin huli sa pangangaipo nin kakanon.
8 Pero ini nangyaring naglipas na kami nakaresibe nin pagkakan, na pinagbantayan para samuya nin sarong armada nin dos mil na tawo para sa samuyang katabangan; asin iyo sana ini gabos na tabang na samuyang naresibe, tanganing i-depensa an samuyang mga sadire asin an samuyang banwaan kontra sa pagkahulog pasiring sa mga kamot kan samuyang mga kalaban, iyo, tanganing makilaban sa mga kalaban na dae haros mabilang.
9 Asin ngonian kun ano an dahilan kaining samuyang mga kasupganan, o dahilan kun tadaw ta dae sinda nagpadara nin kadagdagang kusog samuya, dae mi aram; kun kaya kami nagmundo asin napano nin pagkatakot, na baka sa anuman na paagi an paghuhukom nin Diyos puwedeng mag-abot sa samuyang kadagaan, pasiring sa samuyang kadaogan asin dagos na kapahamakan.
10 Kun kaya kami nagpati-anod kan samuyang mga kalag sa pagpapangadye sa Diyos, na saiyang pakusugon kami asin iligtas kami paluwas sa mga kamot kan samuyang mga kalaban, iyo, asin man itao samuya an kusog na tanganing samuyang mai-retine an samuyang mga siyudad, asin an samuyang mga kadagaan, asin an samuyang mga pagsasadire, para sa suporta kan samuyang mga katawohan!
11 Iyo, asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan na samuyang Diyos nagbisita samuya na igwa nin kaseguruhan na saiya kaming ililigtas, iyo, sa arog kaini siya nagtaram nin katuninongan sa samuyang mga kalag, asin nagtao samuya nin dakulang pagtubod, asin nagkausa samuya na kami dapat na maglaom para sa samuyang kaligtasan saiya.
12 Asin kami nanggad nagkaigwa nin kusog-boot kaiba an sadit na puwersa na samuyang naresibe, asin nagkaigwa nin sarong determinasyon na daogon an samuyang mga kadagaan, asin an samuyang mga pagsasadire, asin an samuyang mga agom, asin an samuyang mga kaakian, asin an kausa kan samuyang libertad.
13 Asin kaya kami nagpadagos sa bilog ming kusog kontra sa mga Lamanita, na yaon sa laog kan siyudad nin Manti; asin kami nagturugdok kan samuyang mga tolda sa may parteng kakadlagan, na harani sa siyudad.
14 Asin ini nangyaring naglipas na sa kinaagahan, kan an mga Lamanita nahiling na kami yaon na sa mga kasagkoran sa may kakadlagan na harani sa siyudad, sinda nagpdara nin mga espiya sa may palibot mi na tanganing madiskubre an numero asin kusog kan samuyang armada.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kan saindang nahiling na bako kaming makusog, uyon sa samuyang mga bilang, asin sa pagkatakot na samuya sindang purutlan kan saindang suporta laen lang kun sinda magluwas asin makilaban samuya asin garadanon kami, asin man sa paghuhuna na kaya kami nindang daogon sa paagi kan dakulaon na bilang nin mga hukbo, kun kaya sinda nagpoon na maggibo nin mga preparasyon sa pagluwas kontra samuya sa pakikipaglaban.
16 Asin kan samuya sindang nahiling na naghihimo nin mga preparasyon tanganing magluwas kontra samuya, hilnga, ako nagsugo ki Gid, kaiba an sadit na numero nin mga tawo, na magsuhay kan saiyang sadire paduman sa kakadlagan, asin man si Teomner asin sarong sadit na numero nin mga tawo na magsuhay man kan saindang mga sadire pasiring sa kakadlagan.
17 Ngonian si Gid asin an saiyang mga tauhan yaon sa may tuo asin an iba sa may wala; asin kan sainda nang maisuhay an saindang mga sadire, hilnga, ako nagpawalat, kaiba an katadaan kan sakuyang armada, sa kaparehong lugar kun saen samuyang itinugdok an samuyang mga tolda hanggan sa panahon na an mga Lamanita mag-arabot sa pakikipaglaban.
18 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nag-aarabot kaiba an saindang dakulon na numerong armada kontra samuya. Asin kan sinda nag-abot asin magpoon na kuta nang mag-atake samuya sa paagi nin espada, ako nagsugo sa sakuyang mga tauhan, na pag-iriba ko, kaipuhan na mag-atras pasiring sa kakadlagan.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nagsurunod samuya nin grabeng paghidali, nin huli ta sinda grabeng gayo an kamawotan na arabuton kami na tanganing garadanon kami; kun kaya sinda nanggad nagsurunod samuya pasiring sa kakadlagan; asin kami nanggad nag-agi sa tahaw ninda Gid asin Tomner, habang sinda dae man nadiskubre kan mga Lamanita.
20 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita nag-aaragi, o kan an armada nag-agi, si Gid ason Teomner nagruluwas gikan sa saindang sikretong pingtaraguan, asin pinaggaradan an mga espiya kan mga Lamanita na tanganing sinda dae na makakabalik pa sa siyudad.
21 Asin ini nangyaring naglipas na kan saindang ginaradan sinda, sinda nagdurulag pasiring sa siyudad asin nagkahurulog sa mga guwardiya na nagkawaralat tanganing magbantay sa siyudad, na tanganing sinda nadestroso ninda asin nasakop an siyudad.
22 Ngonian ini nangyari nin huli ta an mga Lamanita nagtugot na an bilog nindang armada, puwera lang sa nagkapirang mga guwardiya sana, mapalaog pasiring sa kakadlagan.
23 Asin ini nangyaring naglipas na sinda Gid asin Teomner sa arog kaining paagi nakua an saindang mga pinagkakukutaan. Asin ini nangyaring naglipas na samuyang pinagpadagos an samuyang katuyuhan, pagkatapos kan samuyang pagbiyaheng gayo sa kakadlagan paisring sa kadagaan nin Zarahemla.
24 Asin kan an mga Lamanita nakahiling na sinda nagmamartsa pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, sinda nagkatarakot na gayo, na baka nagkaigwa nin sarong plano para sa kapahamakan ninda; kun kaya sinda nagpoon sa pag-atras pasiring sa kakadlagan giraray; iyo, magin pabalik sa dati nindang pinaggikanan.
25 Asin hilnga, banggi kaidto asin saindang pinagtugdok an saindang mga tolda, nin huli ta an mga pinakapamayong mga kapitan kan mga Lamanita naghuna na an mga Nephita nagkaparagal nin huli kan saindang pagmartsa; asin pinaghuhuna-huna na sainda nang napa-atras an bilog na armada kun kaya sinda dae nakapag-isip mapanungod sa siyudad nin Manti.
26 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan bangging idto, ako nagsugo na an sakuyang mga tauhan dae magtururog, pero sinda dapat na magmartsa pa-abante sa paagi nin ibang dalan pasiring sa kadagaan nin Manti.
27 Asin nin huli kaining pagmartsa nyano sa kinabanggihan, hilnga, sa kinaagahan kami nakalampas na sa mga Lamanita, na tanganing kami nakaabot na bago sinda sa siyudad nin Manti.
28 Asin kaya ini nangyaring naglipas, na sa paagi kaining estratehiya samuyang nasakop an siyudad nin Manti na mayong paturo nin dugo.
29 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga armada kan mga Lamanita nag-arabot harani sa siyudad, asin nahiling na preparado kami sa pagsabat sainda, sinda grabeng gayo an kangalasan asin inarabutan nin dakulang pagkatakot, na tanganing sinda nagdurulag pasiring sa kakadlagan.
30 Iyo, asin ini nangyaring naglipas na an mga armada kan mga Lamanita nagkapururak sa bilog na parte kaining kadagaan. Pero hilnga, sinda nakabihag kairiba ninda nin kadakul na mga kababaehan asin kaarakian paluwas sa kadagaan.
31 Asin idtong mga siyudad na nagkasarakop kan mga Lamanita, an gabos sainda sa panahon na ini samuyang nagkabarawi; asin an samuyang mga ama asin an samuyang mga kababaehan asin an samuyang mga kaarakian nakabaralik na sa saindang mga pinag-eerokan, gabos laen lang sainda na nagkabirihag na nagin mga prisonero asin nagkadarara kan mga Lamanita.
32 Pero hilnga, an samuyang mga armada saradit sana para mantineron an grabe kadakulang numero nin mga siyudad asin grabe kadakulang mga pagsasadire.
33 Pero hilnga, kami nagtitiwala sa samuyang Diyos na iyo an nagtao samuya nin kapangganahan sa bilog na kadagaan, na tanganing samuyang mabawi idtong mga siyudad asin idtong mga kadagaan, na samuyang mga pagsadire.
34 Ngonian kami daeng pagkaaram sa kausa na an gobyerno dae nagtao samuya nin kadagdagan na kusog; ni an mga tauhan na nag-abot samuya nakaaram kun tadaw ta dae pa nyamo naresibe an kadagdagang kusog.
35 Hilnga, kami daeng pagkaaram kun ano ta dae ka nakapagdara, asin saimong pinarayo an mga puwersa pasiring sa parteng idto nin kadagaan; kun siring man, kami daeng pagmawot na maggurumod-gumod.
36 Asin kun ini bako man, hilnga, kami natatakot na magkaigwa nin pagkakabaranga sa laog nin gobyerno, na tanganing sinda dae nakapagpadara nin dagdag na mga tauhan sa pagtabang samuya; nin huli ta samuyang aram na sinda mas dakul an bilang kesa sa saindang ipinadara.
37 Pero, hilnga, ini bagay na mayo--- kami nagtiwala na an Diyos iyo an magligtas samuya, maski na ngani na maluya an samuyang armada, iyo, asin nagligtas samuya paluwas sa mga kamot kan samuyang mga kalaban.
38 Hilnga, ini iyo an ika-beynte asin siyam na taon, sa ikahuring tapos, asin samuyang sinasadire an samuyang mga kadagaan; asin an mga Lamanita nagdurulag gikan sa kadagaan nin Nephi.
39 Asin idtong mga akeng lalake nin mga katawohan nin Ammon, na sakuyang orgulyong pinagsasabi, iyo an kairiba ko sa siyudad kan Manti; asin an Kagurangnan iyo an nagsusuporta sainda, iyo, asin iyo an nagbabantay sainda na dae mapahamak sa paagi nin espada, na tanganing mayo ni saro sa saindang kalag an nagadan.
40 Pero hilnga, sinda nakaresibe nin kadakul na mga lugad; daeng pagkukulang sinda pusog na naninindugan sa libertad kun saen an Diyos iyo an naghimo sainda na magin libre; asin sinda estriktong naggigiromdom sa Kagurangnan saindang Diyos sa aro-aldaw; iyo, sinda padagos naghihimong magsunod sa saiyang mga kasugoan, asin kan saiyang mga paghuhukom, asin sa saiyang mga katugonan; asin an saindang pagtubod makusog sa mga propesiya manungod sa mga bagay na maabot.
41 Asin ngonian, sakong namumutan na tugang, Moroni, lugod an Kagurangnan satuyang Diyos, na iyo an nagbalukat samuya asin naghimo samuya na libre; padagos na magbabantay saimo sa saiyang presensiya; iyo, asin lugod saiyang taw-an pabor an mga katawohang ini, magin sagkod na itao niya saimo an kapangganahan sa pagkamit kan gabos na mga pagsasadire na an mga Lamanita iyo an nang-agaw gikan satuya, na para ngani sa satuyang suporta. Asin ngonian, hilnga, sakong isasara na an sakuyang surat. Ako si Helaman, an ake ni Alma.

ALMA TSAPTER 57 

Si Helaman nag-estorya manungod sa pagkakakua kan Antiparah asin an pagsuko asin sa bandang huri an pagdepensa sa Cumeni--- An saiyang mga hoben na mga Ammonita nakilaban na may kaisogan asin an gabos nagkarulugadan, pero mayong nagadan--- Gid nagbareta sa pagkagaradan asin an pag-eskapo kan mga Lamanitang prisonero.

********

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na ako nakaresibe nin surat hale ki Ammoron, an hade, nagsasabi na kun sakuyang isusuko idtong mga prisonero nin giyera na samuyang nagkadarakop saiyang isusuko an siyudad nin Antiparah samuya.
2 Pero ako nagpadara nin surat sa hade, na kami segurado na an samuyang armada maninigo para makua nyamo an siyudad nin Antiparah sa paagi kan samuyang puwersa; asin sa paagi kan pagsuko sa mga prisonero para sa siyudad na idto samuyang naisipan na bakong kadunungan, asin na samuyang isusuko lang an samuyang mga prisonero bilang karibay;
3 Asin si Ammoron nagsayuma kan sakong surat, nin huli ta habo niyang makiribayan nin mga prisonero; kun kaya kami nagpoon sa pag-andam nin mga preparasyon sa pag-atake kontra sa siyudad nin Antiparah.
4 Pero an mga katawohan nin Antiparah nagharale sa siyudad, asin nagdurulag pasiring sa iba nindang mga siyudad, na saindang kinakaputan, tanganing pakusugon sinda; asin kaya an siyudad nahulog sa samuyang mga kamot.
5 Asin kaya natapos an ika-beynte asin walong taon kan pagpapamahala nin mga huwes.
6 Asin ini nangyari na sa pagpoon kan ika-beynte asin siyam na taon, kami nakaresibe nin panustos na mga kakanon, asin man kadagdagan kan samong armada, na hale sa kadagaan nin Zarahemla, asin hale sa mga kadagaan sa palibot, na may bilang na sais mil na mga tauhan, laen pa dyan saisyenta kan mga kaarakian nin mga Ammonita nag-arabot para makibale sa saindang mga katugangan, na iyo ngani an sakong sadit na hukbo na dos mil. Asin ngonian hilnga, kami nagin makusog, iyo, asin kami igwa nin kadakul na kakanon na dara-dara nyamo.
7 Asin ini nangyaring naglipas na pinagmawot mi na makigiyera kontra sa armada na nakakaag tanganing protektahan an siyudad nin Cumeni.
8 Asin ngonian hilnga, sakong ipapahiling saimo na sa madaling panahon mauutob mi an samuyang minamawot; iyo, sa paagi kan samong makusog na puwersa, o sa paagi kan saro sanang parte kan samong puwersa, samuyang pinalibutan, sa pagkabanggi, an siyudad nin Cumeni, sa dikit na panahon bago pa man sinda makakaresibe nin panustos na mga kakanon.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagkampo sa palibot nin siyudad sa kadakul na mga banggi; pero kami natuturog na kataning an samuyang mga espada, asin nagbabantay, na baya an mga Lamanita dae makadulok samuya sa paagi nin banggi asin garadanon kami, na sainda nganing pinagprubaran sa kadakul na beses; pero sa kadakul na beses na sinda nagprubarsa bagay na ini an saindang dugo an nagbubulos.
10 Sa kahaluyan an saindang mga kakanon nag-abot asin kuta na nagpoon na maglaog sa siyudad sa paagi nin banggi. Asin kami, nagpanggap na mga Lamanita embes na Nephita; kun kaya, samuya sindang dinarakop asin an saindang mga darang kakanon.
11 Asin maski na ngani na an mga Lamanita naputulan kan saindang suporta sa arog kaining paagi, sinda determinadong pa mang gayo na imantine an siyudad; kun kaya ini nagin kapakinabangan na samuyang kuahon an mga kakanon asin ipadara sinda sa Judea, asin an samuyang mga prisonero pasiring sa kadagaan nin Zarahemal.
12 Asin ini nangyaring naglipas na nag-agi an kadakul na mga aldaw bago pa man an mga Lamanita nagpoon na mawaraan nin gabos na paglaom na magsuko; kun kaya sindang isinuko an siyudad sa samuyang mga kamot; asin kaya samuyang naabot an samuyang mga plano kun paano kuahon an siyudad nin Cumeni.
13 Pero ini nangyaring naglipas na an samuyang mga prisonero grabe kadakula an bilang na, na maski na ngani sa kadakulaon kan samong bilang, kami na-obliga na gamiton an bilog ming puwersa na mabantayan sinda, o samuya sindang garadanon.
14 Nin huli ta hilnga, sinda minaprubar na mag-eskapo na may dakulang bilang asin nakikilaban sa paagi nin mga gapo, asin mga pamukpok, o anuman na bagay na saindang makakaputan kan saindang mga kamot, na tanganing magadan mi an dos mil sainda pagkatapos na sinda nagsuko kan saindang mga sadire bilang mga prisonero nin giyera.
15 Kun kaya ini nagin kapakinabangan para samuya, na samuyang tapuson an saindang mga buhay, o bantayan sinda, an espada nasa kamot, pababa sa kadagaan nin Zarahemla; asin man an samuyang mga kakanon bako nang gayo makaigo para sa samuyang sadireng mga katawohan, maski na ngani na igwa pa kamingnag kakurua hale sa mga Lamanita.
16 Asin ngonian, sa arog kaining mga kritikal na mga sirkumstansiya, ini nagin sarong seryosong gayong bagay na pag-aatid-atidon mapanungod kaining mga prisonero nin giyera; daeng pagkukulang, samuyang pinagresolbaran na ipadara sinda pababa sa kadagaan nin Zarahemla; kun kaya kami nagpili nin sarong parte kan samuyang mga tauhan, asin itinao sainda an pagpapamahala sa samuyang mga prisonero sa pagdara sainda pasiring sa kadagaan nin Zarahemla.
17 Pero ini nangyaring naglipas na kinaagahan sinda nagbaralik. Asin ngonian hilnga, kame de naghapot sainda mapanungod sa mga prisonero; nin huli ta hilnga, an mga Lamanita pa-atake na samuya, asin sinda nagbaralik sa panahon tanganing iligtas kami sa pagkahulog sa saindang mga kamot. Nin huli ta hilnga, si Ammoron nagpadara para sa suporta sarong bag-ong panustos na mga kakanon asin man kadakul na bilang na armadong mga tauhan.
18 Asin ini nangyaring naglipas na idtong mga tauhan na samuyang pinahatod kan mga prisonero nag-arabot sa panahon tanganing makilaban sainda, habang sinda haros manggagana na kontra samuya.
19 Pero hilnga, an sakuyang sadit na grupo na dos mil asin saisenta nakilaban sa pinakagrabeng punto nin kaluyahan; iyo, sinda nagin matatag sa pakilabanan sa mga Lamanita, asin nagmaneho nin kagadanan sa gabos na nakilaban sainda.
20 Asin habang an katadaan kan samuyang armada haros magsuko na sa mga Lamanita, hilnga, idtong dos mil asin saisenta pusog asin daeng pagkatakot.
21 Iyo, asin sinda nagsunod asin naghimo na magibo an lambang tataramon nin sugo na may paka-eksakto; iyo, asin uyon sa saindang pagtubod ini nangyari sa sainda; asin ako nakagiromdom kan mga tataramon na saindang sinabi sakuya na an saidang mga ina iyo an nagtukdo sainda.
22 Asin ngonian hilnga, iyo ining mga ake ko, asin idtong mga tauhan na pinili sa paghatod kan mga prisonero, sainda satuyang nasubli an kapangganahan na ini;p nin sinda sinda iyo an nakadaog sa mga Lamanita; kun kaya sinda naitulak pabalik sa siyudad nin Manti.
23 Asin samuyang retenido an satuyang siyudad na Cumeni, asin dae gabos nadestroso sa paagi nin espada; daeng pagkukulang, kami nagsapo nin dakulang kawaraan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos an mga Lamanita nagdurulag, ako tulos-tulos nagsugo na an sakuyang mga tauhan na nagkarulugadan dapat na kuruhaon gikan sa pagkahalo sa mga gadan, asin gibohon na an saindang mga lugad magkaburulongan.
25 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin duwang gatos, gikan sa dos mil asin saisenta, na pinaruluyahan nin huli sa kawaraan nin dugo; daeng pagkukulang, uyon sa karahayan nin Diyos, asin sa samuyang dakulang kangalasan, asin man sa kaogmahan kan satuyang bilog na armada, mayo ni sarong kalag sainda an nagadan; iyo, asin ni saro saindang kalag sa pag-iriba ninda na bakong dakol an naresibeng kadakul na mga lugad.
26 Asin ngonian, an saindang preserbasyon sarong makangangalas sa satuyang bilog na armada, iyo, na sinda magkariligtas habang igwa nin rinibong katugangan nyato an nagkagaradan. Asin samuya ining pinag-atid-atid bilang resulta kan milagrosong kapangyarihan nin Diyos, nin huli kan saindang makusugon na pagtubod kun saen sinda natukdoan na maniwala--- na igwa nin sarong hustong Diyos, asin an siisay man na dae magduda, na sinda maipreserba sa paagi kan saiyang makangangalas na kapangyarihan.
27 Ngonian iyo ini an pagtubod ninda na sakuyang pinagsasabi; sinda mga hoben pa sana, asin an saindang mga isip pusog, asin saindang padagos na ibinubugtak an tiwala sa Diyos.
28 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na mapakarhay nyano an mga nalugadang mga tauhan, asin nailubong na an samuyang mga gadan asin man an gadan na mga Lamanita, na kadakulon, hilnga, samuyang pinaghapot si Gid manungod sa mga prisonero na saindang pinaghatod pasiring sa kadagaan nin Zarahemla.
29 Ngonian si Gid iyo an pinakapamayo kan grupo na pinagngaranan tanganing magbantay sainda pasiring sa kadagaan.
30 Asin ngonian, iyo ini an mga tataramon na sinabi ni Gid sakuya: Hilnga, kami nagpoon na maglakbay pasiring sa kadagaan nin Zarahemla kairiba an satuyang mga prisonero. Asin ini nangyaring naglipas na samuyang nasabatan an mga espiya kan satuyang armada, na ipinadara sa luwas tanganing magmasid sa kampo kan mga Lamanita.
31 Asin sinda nagkurahaw samuya na nagsasabi--- Hilnga, an armada kan mga Lamanita nagmamartsa pasiring sa siyudad nin Cumeni; asin hilnga, sinda ma-atake sainda, iyo, asin saindang dedestrosohon an satuyang mga katawohan.
32 Asin ini nangyaring naglipas na an samuyang mga prisonero nadangog an saindang mga kinurahaw, na nagkausa sainda na magkurusog an boot; asin sinda nanggad nag-alsa sa pagrebelde kontra samuya.
33 Asin ini nangyaring naglipas na nin huli kan saindang parerebelde na samuyang pinagyayri na an samuyang mga espada mag-abot sa sainda. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagdaralagan na sarong hawak pasiring sa samuyang mga espada, kaya, dakulang numero sainda an nagkagaradan; asin an natada sainda nakalusot asin nagdurulag samuya.
34 Asin hilnga, kan sinda nakadulag na asin dae mi na magka-arabutan sinda, kami nagmartsa nin hidali pasiring sa siyudad nin Cumeni; asin hilnga, kami nag-abot sa oras na kami nakatabang sa samuyang mga katugangan sa pagpreserba kan siyudad.
35 Asin hilnga, kami giraray nakaligtas paluwas sa mga kamot kan samuyang mga kalaban. Asin bendisyunan man lugod an pangaran nin samuyang Diyos; nin huli ta hilnga, siya iyo an nagligtas samuya; iyo, siya an naggibo kaining dakulang bagay para samuya.
36 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan ako, si Helaman, nakadangog kaining mga tataramon ni Gid, ako napano nin grabeng kaogmahan nin huli sa karahayan nin Diyos sa pagpreserba samuya, na kami dae gabos mapahamak; iyo, asin ako may tiwala na mga kalag ninda na nagkagaradan nagralaog duman sa kapahingaloan nin saindang Diyos.

ALMA TSAPTER 56 

Si Helaman nagpadara nin surat ki Moroni na nagpapahayag kan estado nin giyera kontra sa mga Lamanita--- Antipus asin Helaman nakagana nin sarong dakulang kapangganahan kontra sa mga Lamanita--- An dos mil na kahobenan na tauhan ni Helaman nakipaglaban na may milagrosong kapangyarihan asin mayo saindang nagadan.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na sa pagpoon kan ika-trentang taon kan pagpapamahala kan mga huwes, sa ikaduwang aldaw sa enot na bulan, si Moroni nakaresibe nin sarong surat hale ki Helaman, nagpapasabot sa mga nangyari sa mga katawohan sa ika-apat na parteng idto nin kadagaan.
2 Asin iyo ini an mga tataramon na saiyang sinurat, na nagsasabi: Sakong namumutan na tugang, Moroni; bilang karahayan nin Kagurangnan sa mga tribulasyon kan satuyang pakikipaglabanan; hilnga, sakong namumutan na tugang, ako igwa bayang isasabi saimo mapanungod sa satuyang pakikipaglabanan sa parteng ini nin kadagaan.
3 Hilnga, dos mil na mga hoben na akeng lalake kaidtong mga tauhan ni Ammon iyo an nagdara paluwas nin kadagaan nin Nephi--- ngonian saimong naaaraman na an mga ini mga kalahi ni Laman, na iyo an pinakamatuang ake kan satuyang ama na si Lehi;
4 Ngonian ako habo nang mag-oro-otro saimo mapanungod kan saindang mga tradisyon o kan saindang dae pagtubod, nin huli ta ika mas nakakaaram mapanungod kaining mga bagay---
5 Kun kaya ini nakapakuntento sakuya na sakong sasabihon saimo na an dos mil kaining mga hoben na mga tawo nagkarapot nin mga armas na panggiyera, asin gusto na ako an magin lider ninda; asin samuyang nagibong idepensa an satuyang nasyon;
6 Asin ngonian ika man nakakaaram manungod sa tipan na ginibo kan saindang mga ama, na sinda habo nang magkapot nin saindang armas na panggiyera kontra sa saindang mga katugangan tanganing magpabulos nin dugo.
7 Pero sa ika beynte asin anom na taon, kan saindang nahiling an satuyang mga kasakitan asin an satuyang mga tribulasyon para sainda, sinda mapoon na kuta nang raoton an tipan na saindang pinangaputan asin magkakapot na kan saindang mga armas na panggiyera para sa satuyang depensa.
8 Pero ako dae nagtugot na raoton ninda an tipan na saindang pinapangaputan, sa paghuhuna-huna na an Diyos iyo an nagpapakusog satuya, na tanganing sa kamugtakan na ini kita dae na magsasapong gayo nin huli lang sa pagsunod sa pangako na saindang pinapangaputan.
9 Pero hilnga, uya an sarong bagay na kita puwedeng magkaigwa nin dakulang kaogmahan. Nin huli ta hilnga, sa ika-beynte asin anom na taon, ako si Helaman, nagmartsa sa enotan kaining dos mil na mga hobenes pasiring sa siyudad nin Judea, tanganing tabangan si Antipus, na saimong pinagngaranan na lider sa mga katawohan sa parteng idto nin kadagaan.
10 Asin ako nagbale sa sakuyang dos mil na mga akeng lalake, (nin huli ta sinda maninigo na apudon na mga akeng lalake) paduman sa armada ni Antipus, na sa kakusugan si Antipus maogmahong gayo; nin huli ta hilnga, an saiyang armada nabawasan kan mga Lamanita nin huli ta an saindang puwersa nakagadan nin dakulang numero kan satuyang mga tauhan, nin huli kaining kausa kaya kami nagmundo.
11 Daeng pagkukulang, kami nadaramayan kan samuyang mga sadire sa puntong ini, na sinda nagkagaradan sa kausa kan saindang nasyon asin kan saindang Diyos, iyo, asin sinda maogmahon.
12 Asin an mga Lamanita igwang binuhay na mga prisonero, gabos an mga ini mga pamayong mga kapitan, nin huli ta mayo na sindang binuhay pang iba. Asin kami naghuhuna-huna na sinda yaon ngonian sa oras na ini sa kadagaan nin Nephi; ini iyo kun sinda dae ginaradan.
13 Asin ngonian iyo ini an mga siyudad na nagkakurua kan mga Lamanita sa paagi nin pagpapabulos nin dugo nin kadakul nyatong maiisog na mga tauhan;
14 An kadagaan nin Manti, o an siyudad nin Manti, asin an siyudad nin Zeezrom, asin an siyudad nin Cumeni, asin an siyudad nin Antiparah.
15 Asin iyo ini an mga siyudad na saindang nagkakurua kan ako mag-abot sa siyudad nin Judea; asin sakong nanaboan si Antipus asin an saiyang mga tauhan na naghihingoha kan saindang kusog tanganing mapakusog an siyudad.
16 Iyo, asin sinda pinanluluyahan kan saindang mga hawak asin man nin espiritu, nin huli ta sinda nakipaglabanan na may kaisogan sa pagka-aldaw asin naghihingoha sa pagkabanggi tanganing mantineron an saindang mga siyudad; asin kaya sinda nagsapo nin dakulang mga kasakitan sa lambang klase.
17 Asin ngonian sinda determinado na magsakop sa lugar na ini o magadan; kun kaya saimong marhay na huhunaon na ining saditon na puwersa na dara-dara ko, iyo, ining mga kaarakian ko, nakapagtao sainda nin grabeng paglaom asin grabeng kaogmahan.
18 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita nahiling na si Antipus nakaresibe nin sarong dakulaon na kusog kan saiyang armada, sinda napiritan sa paagi kan orden ni Ammoron na dae maglusog kontra sa siyudad nin Judea, o kontra samuya, sa pakigiyera.
19 Asin kaya kami nataw-an nin pabor nin Kagurangnan; nin huli ta kun sinda naglusob samo sa arog kaining kaluyahan mi sainda man kuta nang nadestroso ining sadit tang armada; kaya iyo ini na kami napreserba.
20 Sinda pinagsugo ni Ammoron na i-mantine idtong mga siyudad na sainda nang nasakop. Asin kaya natapos an ika-beynte asin anom na taon. Asin sa pagpoon kan ika-beynte asin pitong taon samuyang naipreparar an satuyang siyudad asin an samuyang mga sadire pasa sa depensa.
21 Ngonian kami nagmawot na an mga Lamanita dapat na maglusob samuya; nin huli ta kami mayong kamawotan na maglusog sa saindang mga pinagkakukutaan.
22 Asin ini nangyaring nagipas na kami may mga espiya sa palibot, tanganing iyo an magmamasid kan mga hiro kan mga Lamanita, na sinda dae puwedeng makalusot samuya sa paagi nin banggi ni sa aldaw tanganing maglusog sa iba tang mga siyudad na yaon sa may parteng norte.
23 Nin huli ta samuyang naaaraman na sa mga siyudad na idto sinda bako pang supesyente an kusog na atubangon sinda; kun kaya kami nagmamawot, kun sinda maagi samuya, malusog kami sa may parteng likudan ninda, asin kaya lansihon mi sinda sa may likudan kasabay an paglusob sa may atubangan. Kami naghuhuna-huna na madadaog mi sinda; pero hilnga, kami nadisganar kaining samong kamawotan.
24 Sinda dae nag-aagi samuya na kaiba an kabilugan kan saindang armada, ni sinda nagbarangaan nin manarong parte, na baya sinda bakong supesyente an kusog asin sinda madadaog.
25 Ni sinda nagmartsa sa paglusob kontra sa siyudad nin Zarahemla; ni sinda nagbalyo sa enotan kan Sidon, pasiring duman sa siyudad nin Nephihah.
26 Asin kaya, kaiba an saindang mga puwersa, sinda determinadong i-mantine idtong mga siyudad na saindang nasakop.
27 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na sa ikaduwang bulan kan taon na ini, igwang nagdara samuya nin kadakul na mga probisyon hale sa mga ama kan sakuyang dos mil na mga akeng lalake.
28 Asin man igwa pang dos mil na mga tauhan na ipinadara hale sa kadagaan nin Zarahemla. Asin kaya kami preparado na may diyes mil na tauhan, asin mga probisyon para sainda, asin man para sa saindang mga agom asin mga kaarakian.
29 Asin an mga Lamanita, na nakahiling na an satuyang puwersa nagdadagdag aro-aldaw, asin mga probisyon na nag-aarabot-abot para sa samuyang suporta, sinda nagpoon na matakot, asin nagpoon nin plano, na kun posible punduhon na an pagresibe nyamo nin mga probisyon asin kusog.
30 Ngonian kan samuyang nahihiling na an mga Lamanita nagpoon na sa pagkahandal sa bagay na ini, kami nagmawot na magkaigwa nin estratehiya na gigibohon para sainda; kun kaya si Antipus nagsugo na ako magmartsa kaiba an sakong mga hoben na mga tauhan pasiring sa kataid na siyudad, na garo baga kami may dara-darang mga probisyon pasiring sa kataid na siyudad.
31 Asin kami magmamartsa harani sa siyudad nin Antiparah, na garo baga kami mapasiring sa siyudad na yaon sa harayo, sa may kasagkoran sa may tampi nin dagat.
32 Asin ini nangyaring naglipas na si Antipus nagmartsa na kaiba an sarong parte kan saiyang armada, nagwalat nin katadaan para iyo an magmantine kan siyudad. Pero dae siya nagmartsa pahale sagkod na ako dae pa nakapagmartsa kaiba kan sakong sadit na armada, asin makaabot harani sa siyudad nin Antiparah.
34 Asin ngonian, sa siyudad nin Antiparah yaon nakapuwesto an pinakamakusog na armada kan mga Lamanita; iyo, an pinakadakul an bilang.
35 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda pinaaram kan saindang mga espiya, sinda naglusob kaiba an saindang armada asin nagmartsa kontra samuya.
36 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagdurulag sa atubangan ninda, panorte. Asin kaya samuyang napaharayo an pinakamakusog na armada kan mga Lamanita;
37 Iyo, magin sa pinakakonsiderableng rayo, na tangani na kan saindang nahiling an armada ni Antipus na iyo an nagraralamag sainda, sa maigot nindang kusog, sinda dae nagliko sa tuo o sa wala, pero nagpdagos sinda sa paglamag kan saindang martsa sa sarong tanos na kurso pasiring samuya; asin, arog kan samuyang paghuna, iyo ini an saindang intensiyon na kami garadanon bago pa man si Antipus makaabot sainda, asin iyo ini na tanganing sinda dae mapalibutan kan samuyang mga katawohan.
38 Asin ngonian si Antipus, na nakahiling sa delikadong kamugtakan nyamo, pinabilis an martsa kan saiyang armada. Pero hilnga, banggi kaidto; kun kaya dae sinda nakaabot samuya, ni si Antipus nakaabot sainda; kun kaya kami nagkampo para sa pagkabanggi.
39 Asin ini nangyaring naglipas na bago pa man nagsirang an kaagahan, hilnga, an mga Lamanita nagralamag na samuya. Ngonian kami bakong makusugon na marhay para makilaban sainda; iyo, ako dae makatugot na an sakyang kadikit na mga akeng lalake magkahurulog sa saindang mga kamot; kun kaya samuyang pinagpadagos an samuyang pagmartsa, asin kami nagpadagos nagmartsa pasiring sa kadawagan.
40 Ngonian sinda dae nanggad nagliko sa tuo o sa wala na baka sinda makaabot samuya, asin kami baya dae makaantos kontra sainda, pero magkakagaradan, asin sinda puwedeng makagibo kan saindang pag-eskapo; asin kaya kami nagdurulag sa bilog na idtong aldaw pasiring sa kadawagan, magin hanggan sa mag-abot an diklom.
41 Asin ini nangyaring naglipas na giraray, kan an liwanag nin kaagahan nag-abot samuyang nahiling na an mga Lamanita paabot naman samuya, asin kami nagdurulag sa atubangan ninda.
42 Pero ini nangyaring naglipas na sinda dae na nagralamag samuya sa harayo bago pa man sinda nagpurundo; asin ini kaidto kaagahan kan ikatulong aldaw kan ikapitong bulan.
43 Asin ngonian, kun baya sinda nakg-arabutan na ni Antipus kami daeng pagkaaram, pero ako nagsabi sa sakuyang mga tauhan: Hilnga, dae ta aram pero sinda nagpurundo para sa katuyuhan na kita iyo dapat an maglusob kontra sainda, na tanganing sinda kitang magkadarakop kan saindang lit-ag;
44 Kun kaya ano an saindong masasabi, mga ake ko, malusob daw kamo kontra sainda sa pakigiyera?
45 Asin ngonian ako nagsasabi saimo, sakuyang namumutan tugang Moroni, na dae pa ako nakahiling nin dakulaon na kaisogan, dae pa, dae sa pag-iriba kan gabos na mga Nephita.
46 Nin huli ta sako pinag-apud sindang mga ake ko (nin huli ta sinda gabos mga akionon pa) maski kaini sinda nagsarabi sakuya: Ama, hilnga an satuyang Diyos yaon satuya, asin siya dae matugot na kami magkahurulog; kaya tuguti kaming maglusob; dae nyamo gagaradanon an samuyang katugangan kun sainda kaming pabayaan; kun kaya tuguti kaming maglusob, baka baya saindang madaog an armada ni Antipus.
47 Ngonian sinda dae pa nakipaglaban, pero dae sinda natatakot sa kagadanan; asin sinda nag-isip na labi sa kaligtasan kan saindang mga ama kesa sa saindang mga sadireng buhay; iyo, sinda pinagtukdoan kan saindang mga ina, na kun sinda dae magdududa, Diyos an magliligtas sainda.
48 Asin saindang pinadangog sakuya an mga tataramon kan saindang mga ina, na nagsasabi: Kami dae nagdududa na an samuyang mga ina nakaaram kaini.
49 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagbalik na kaiba an sakuyang dos mil laban sa mga Lamanita na naglalamag samuya. Asin ngonian hilnga, an armada ni Antipus iyo an nakaabot sainda, asin sarong teribleng ralabanan an nagpoon.
50 An armada ni Antipus na paragal na, nin huli kan saindang halawig na pagmartsa sa halipoton na panahon, halos magkadaraog na kan mga kamot nin mga Lamanita; asin kun dae nagbalik na kaiba an sakong dos mill sainda na kuta nang nakamit an saindang katuyuhan.
51 Nin huli ta si Antipus nagadan sa espada, asin kadakul kan saiyang mga lider, nin huli kan saindang kapagalan, na dara kan saindang mabilison na pagmartsa--- kun kaya an mgat awo ni Antipus, na nagkakariribong na nin huli sa pagkakagaradan kan saindang mga lider, nagpoon na sa pagdurulag sa atubangan nin mga Lamanita.
52 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nakakua nin kusog boot, asin nagpoon sa paralamag sainda; asin kaya an mga Lamanita nagparalamag sainda na may dakulang kahigosan kan si Heleman nag-abot sa saindang likudad na kaiba an saiyang dos mil, asin nagpoon na manggadan sainda nin grabe, na kaya an bilog na armada kan mga Lamanita nagpurundo asin nagbaling kina Helaman.
53 Ngonian kan an mga tauhan ni Antipus nahiling na an mga Lamanita pinabayaan na sinda, sinda nagtiripon na magkasararo an saindang mga tauhan asin nag-arabot giraray sa may likudan kan mga Lamanita.
54 Asin ini nangyaring naglipas na kami, an mga katawohan nin Nephi, an mga katawohan ni Antipus, asin ako asin an sakong dos mil, naparilibutan nang gayo an mga Lamanita, asin ginaradan sinda; iyo, kaya sinda napiritan na burutasan an saindang mga armas panggiyera asin man an saindang mga sadire bilang mga prisonero nin giyera.
55 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan sinda nagsuko kan saindaang mga sadire samuya, hilnga, ako nagbilang kaining mga hoben na mga tauhan na nakilaban na kaiba ko, natatakot na kadakul sainda an nagkagaradan.
56 Pero hilnga, sa sakong dakulang kaogmahan, dae nagkaigwa nin saro man lang na kalag na natumba sa daga; iyo, asin sinda nakilaban na garo baga may kusog nin Diyos; iyo, daeng mga tawong nabantog na nakilaban na igwang milagrosong kusog; asin sa arog kaining makusugon na kapangyarihan sinda nakilaban sa mga Lamanita, na kaya sinda nagkatarakot sainda; asin nin huli kaining dahilan kaya an mga Lamanita nagsuko kan saindang mga sadire bilang mga prisonero nin giyera.
57 Asin ta mayo kaming lugar para sa samuyang mga prisonero, na tanganing samuya sindang mababantayan na itago sa armada kan mga Lamanita, kun kaya samuya sindang ipinadara pasiring sa daga nin Zarahemla, asin an sarong parte kaidtong mga tauhan ni Antipus na dae nagkagaradan, kairiba ninda; asin an tada sakuyang kinua asin pina-iba sinda sa sakuyang horoben na mga Ammonita, asin nagmartsa kami pabalik sa siyudad nin Judea.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?