<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, March 01, 2006

AN LIBRO NI HELAMAN 

An talaan kan mga Nephita. An saindang mga giyera asin pag-iiriwal-iwal. Asin man an mga propesiya nin kadakul na mga banal na propeta, bago an pag-abot ni Cristo, na uyon sa mga talaan ni Helaman, na akeng lalake ni Helaman, asin man uyon sa mga talaan kan saiyang mga akeng lalake, magin hanggan sa pag-abot ni Cristo. Asin man kadakul na mga Lamanita an napagbag-o. An talaan kan saindang pagbabag-o. An talaan kan pagiging pagkamatanos kan mga Lamanita asin mga karigsokan asin mga abominasyon kan mga Nephita, uyon sa talaan ni Helaman asin kan saiyang mga kaakiang lalake, magin hanggan sa pag-abot ni Cristo, na pinag-apud na libro ni Helaman.

TSAPTER 1

Si Pahoran an ikaduwa na iyo an nagin pinakapamayong huwes asin ginadan ni Kishkumen--- Pacumeni iyo an nagribay sa tukawan nin paghuhukom--- Coriantumr iyo an nagpamayo sa armada kan mga Lamanita, sinakop an Zarahemla, asin ginadan si Pacumeni--- Si Moronihah an nakadaog sa mga Lamanita asin binawi giraray an Zarahemla, asin si Corinatumr ginadan.

*******

Asin ngonian hilnga, ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon kan ika-kuwarentang taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa katawohan nin Nephi, nagka-igwa nin seryosong katiosan sa pag-iriba kan mga Nephita.
2 Nin huli ta hilnga, si Pahoran gadan na, asin mayo na sa dalan nin bilog na kinaban; kun kaya nagka-igwa nin pagpoon nin sarong seryosong pag-iiriwal-iwal manungod sa kun siisay an dapat na magtukaw sa tukawan nin paghuhukom sa pag-iriba nin magturugang, na mga akeng lalake ni Pahoran.
3 Ngonian iyo ini an mga pangaran na nagralaban-laban para sa tukawan nin paghuhukom, na iyo man ngani an nagkausa na an mga katawohan nag-iiriwal-iwal: Si Pahoran, Paanchi, asin Pacumeni.
4 Ngonian bako lang sinda an mga akeng lalake ni Pahoran (nin huli ta igwa siya nin kadakul), pero iyo ini sinda na nagralaban-laban para sa tukawan nin paghuhukom; kun kaya, sinda iyo an nagkausa nin tulong kabangaan sa pag-iriba nin mga katawohan.
5 Daeng pagkukulang, ini nangyaring naglipas na si Pahoran iyo an pinagnombraran sa paagi nin boses nin mga katawohan na magin pinakapamayong hukom asin sarong gobernador sa mga katawohan nin Nephi.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si Pacumeni, kan saiyang mahiling na dae niya makukua an tukawan nin paghuhukom, siya nakisumaro sa boses nin mga katawohan.
7 Pero hilnga, si Paanchi, asin idtong parte nin mga katawohan na nagmamawot na siya an dapat na saindang gobernador, grabeng gayo an kaanggutan; kun kaya, siya nagplanong hikayaton idtong mga katawohan na mag-alsa nin rebelyon kontra sa saindang mga katugangan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na kan poonan niya kuta na ini, hilnga, siya dinakop, asin pinagprobaran uyon sa boses nin mga katawohan, asin pinagkondena sa kagadanan; nin huli ta siya nag-alsa nin rebelyon asin nagmawot na destrosohon an libertad nin mga katawohan.
9 Ngonian kan idtong mga katawohan na nagmamawot na siya dapat an saindang gobernador nahiling na siya pinagkondena sa kagadanan, kun kaya sinda nagka-aranggot, asin hilnga, sinda nagpadara nin sarong Kishkumen, magin hanggan sa tukawan nin paghuhukom ni Pahoran, asin ginadan si Pahoran habang nakatukaw siya sa tukawan nin paghuhukom.
10 Asin siya pinaglamag kan mga surugoon ni Pahoran; pero hilnga, grabeng gayo kabilison an pagdulag ni Kishkumen na tanganing mayo ni sarong tawo an nakaabot saiya.
11 Asin siya nagduman sa sainda na nagpadara saiya, asin sinda gabos naglaog sa sarong tipan, iyo, nagpanuga sa paagi kan saindang daeng kasagkoran na Taggibo, na sinda dae nanggad matuga sa kiisay man na tawo na si Kishkumen an nakagadan ki Pahoran.
12 Kun kaya, si Kishkumen dae nanggad nabantog sa pag-iriba nin mga katawohan nin Nephi, nin huli ta siya kaidto nakabalatkayo sa panahon na saiyang ginadan si Pahoran. Asin si Kishkumen asin an saiyang pag-iriba, na nakipagtipan sa saiya, nakipaghalo kan saindang mga sadire sa mga katawohan, sa manera na dae nanggad sinda gabos nananagboan; pero habang kadakul an nagkadarakop na pinagkondena sa kadagaan.
13 Asin ngonian hilnga, si Pacumeni iyo an pinagnombraran, na uyon sa boses nin mga katawohan, na iyo an pinakapamayong huwes asin sarong gobernador nin mga katawohan, na iyo an magpamahala karibay kan saiyang tugang na si Pahoran; asin idto uyon sa saiyang deretso. Asin an gabos na ini nangyari sa ika-kuwarentang taon nin pagpapamahala kan mga huwes; asin ini nagkaigwa nin katapusan.
14 Asin ini nangyaring naglipas sa ika-kuwarenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes, na an mga Lamanita nagtiripon na magkasararo nin dae mabibilang na armada nin mga tawo, asin pinag-armasan nin mga espada, asin mga panusok asin nin mga bus-og, asin mga pana, asin nin mga helmet, asin nin mga pantahob-daghan, asin nin gabos na manera nin panangga nin lambang klase.
15 Asin sinda nag-arabot giraray na tanganing maghanda sa pakigiyera kontra sa mga Nephita. Asin sinda pinapangenotan nin sarong tawo na an pangaran Coriantumr; asin siya sarong kahimanwa nin Zarahemla; asin siya sarong reklamador sa mga pag-iriba nin mga Nephita; asin siya sarong dakulaon asin makusog na lalake.
16 Kun kaya, an hade kan mga Lamanita, na an ngaran iyo si Tubaloth, na akeng lalake ni Ammoron, na naghuhuna-huna na si Coriantumr, bilang sarong makusog na lalake, puwedeng magtindog kontra sa mga Nephita, sa paagi kan saiyang kusog asin man kan saiyang dakulang kadunungan, na tangani baya sa paagi nin pagpadara saiya siya puwedeng makaguno nin kapangyarihan sa mga Nephita---
17 Kun kaya saiya sindang sinulsulan na mag-anggot, asin saiyang tiniripon na magkasararo an saiyang mga armada, asin saiyang pinagnombraran si Coriantumr na iyo an saindang lider, asin nagsugo na sinda dapat magmartsa pababa sa kadagaan nin Zarahemla tanganing makigiyera kontra sa mga Nephita.
18 Asin ini nangyaring naglipas na nin huli sa grabeng pag-iiriwal-iwal asin nin grabeng kadepisilan sa gobyerno, na tanganing sinda dae nakatoka nin awad-awad na mga guwardiya sa kadagaan nin Zarahemla; nin huli ta sinda naghuhuna-huna na an mga Lamanita dae na mag-abot pasiring sa puso kan saindang kadagaan sa pag-atake kaidtong bantog na siyudad nin Zarahemla.
19 Pero ini nangyaring naglipas na si Coriantumr nagmartsa pa-abante na yaon sa enotan kan saiyang grabe kadakulon na pag-iriba, asin nag-abot sa mga nag-eerok kan siyudad, asin an saindang martsa nangyari na may grabe na gayong kahidali na tanganing mayo nin panahon para sa mga Nephita na magkasararong magtiripon an saindang mga armada.
20 Kun kaya pinatumba ni Coriantumr an bantayan na yaon sa may entrada kan siyudad, asin nagmartsa palaog kairiba an saiyang bilog na armada pasiring sa siyudad, asin saindang pinaggaradan an siisay man na makilaban sainda, na tangani baga saindang maagaw an kabilugan nin siyudad.
21 Asin ini nangyaring naglipas na si Pacumeni, na iyo an pinakapamayong huwes, nagdulag sa atubangan ni Coriantumr, magin sagkod sa may muralya nin siyudad. Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr mismo an nagkulog saiya sa may muralya, na iyo an saiyang ikinagadan. Asin kaya nagtapos an mga aldaw ni Pacumeni.
22 Asin ngonian kan mahiling ni Coriantumr na saiyang nakakaputan an siyudad nin Zarahemla, asin nahiling na an mga Nephita nagdurulag sa atubangan ninda, asin nagkagaradan, asin nagkadarakop, asin pinagkunkon sa prisohan, asin ta saiyang nakakaputan an pamamahala sa pinakakusog na parte kan bilog na kadagaan, an saiyang puso nakakua nin kakusugan nin boot na tangani baya siya nagplano na ipagpadagos an pakilaban sa bilog na kadagaan.
23 Asin ngonian siya dae nagpirme sa kadagaan nin Zarahemla, pero siya nagpadagos sa pagmartsa pa-abante na kairiba an saiyang dakulaon na armada, magin pasiring sa siyudad nin Masagana; nin huli ta ini an saiyang determinasyon na magpadagos sa pag-abante asin duminiretso sa pag-atake sa paagi ni espada, na tanganing saiyang masakop an norteng parte nin kadagaan.
25 Pero hilnga, ining pagmartsa ni Coriantumr sa paagi nin katawohan nin kadagaan nagtao ki Moronihah nin dakulaon na bentahe kontra sainda, maski na ngani sa kadakulaong numero kan mga Nephita na nagkagaradan.
26 Nin huli ta hilnga, si Moronihah naghuna na an mga Lamanita dae maagi sa katahawan nin kadagaan, pero sinda ma-atake sa mga siyudad sa palibot nin mga kasagkoran na arog kan saindang pinaggigibo kaidto; kun kaya si Moronihah nagsugo na an saindang mga armada dapat magmantine kan mga parteng idto na yaon sa palibot kan mga kasagkoran.
27 Pero hilnga, an mga Lamanita dae nagkatarakot uyon sa saiyang pinagmawot, pero sinda nagpasiring sa laog kan katahawan nin grabeng panggadanan, parehong mga lalake, mga babae, asin mga kaakian, sinakop an kadakul na mga siyudad asin kadakul na mga pinagkakutaan.
28 Pero kan si Moronihah madiskubre ini, saiya tulos ipinadara si Lehi kaiba an saiyang armada sa palibot tanganing pamayuhan sinda bago pa man sinda makaabot sa kadagaan nin Masagana.
29 Asin kaya saiyang ginibo; asin saiya sindang pinapamayuhan bago pa man sinda makaabot sa kadagaan nin Masagana, asin tinaw-an sinda nin laban, na tanganing sinda nagpoon sa pag-atras pabalik pasiring sa kadagaan nin Zarahemla.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Moronihah iyo an nagpangenotan kontra sainda sa saindang pag-atras asin pinagtaw-an sinda nin laban, na tanganing ini baya nagin grabe kamadugong ralabanan; iyo, kadakul an nagkagaradan, asin sa mga pag-iribang numero na nagkagaradan iyo si Coriantumr man nanagboan.
31 Asin ngonian, hilnga, an mga Lamanita dae na maka-atras sa arin man na agihan, ni pa-norte, ni patimog, ni pasirangan, ni pasulnupan, nin huli ta sinda nagkaparilibutan na sa lambang surok kan mga Nephita.
32 Asin kaya si Coriantumr iyo an nagpahulog kan mga Lamanita pasiring sa katahawan kan mga Nephita, na tanganing baya sinda naloom sa kapangyarihan kan mga Nephita, asin siya mismo nagadan, asin an mga Lamanita nagsuko kan saindang mga sadire sa mga kamot nin mga Nephita.
33 Asin ini nangyaring naglipas na si Moronihah an nakabawi giraray kan siyudad nin Zarahemla, asin nagsugo na an mga Lamanita na nagin mga prisoner dapat na matuninong na magharale paluwas sa kadagaan.
34 Asin kaya nagtapos an ika-kuwarenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?