<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 06, 2004

1 NEPHI TSAPTER 13 

Nahiling ni Nephi sa bisyon: an simbahan nin diyablo na pinagmukna sa kaibahan nin mga hentil; an pagkadiskubre asin kolonisasyon kan Amerika; an pagkawarara nin kadakul na mga simple asin pinakamagayunon na mga parte kan Bibliya; an resultang kamugtakan nin apostasiya kan mga hentil; an pagbalik-liwat kan ebanghelyo, an pagluwas kan kasuratan nin mga huring aldaw, asin an pagtugdok kan Sion.

*******

Asin nangyaring naglipas na an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid asin nakahiling nin kadakul na mga nasyon asin mga kahadean.
2 Asin an anghel nagtaram sa sakuya: Ano an saimong nahihiling? Asin ako nagsabi: Ako nakahiling nin kadakul na mga nasyon asin mga kahadean.
3 Asin nagtaram siya sa sakuya: Iyo ini an mga nasyon asin mga kahadean kan mga hentil.
4 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling sa mga nasyon kan mga hentil an pormasyon kan sarong dakulang simbahan.
5 Asin an anghel nagtaram sa sakuya: Hilnga an pormasyon kan sarong simbahan na iyo an pinakamarumpot labaw sa gabos na mga simbahan, na iyo an nagparapagadan sa mga santos nin Diyos, asin nagparapasakit sainda asin patumbang pinagparagapos sinda, asin nagparapakuwintas sa sainda nin sarong kuwintas na lansang, asin pabagsak sindang dinarara sa pagkasakop.
6 Asin ini nangyaring naglipas na ako nakahiling sa dakulaon asin marumpot na simbahan; asin nahiling ko na an diyablo iyo an nagtugdok kaini.
7 Asin ako nakahiling man nin bulawan, asin plata, asin mga sida, asin mga eskarlota, asin an magagayon na mga telang lino, asin gabos na klaseng mamahalon na mga bado; asin nahiling ko an kadakul na mga prostituta.
8 Asin an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Hilnga an bulawan, asin an plata, asin an mga sida, an mga eskarlota, asin an magagayon na mga telang lino, asin an mamahalon na mga bado, asin an mga prostituta, iyo ini an mga kamawotan kaining dakulaon asin marumpot na simbahan.
9 Asin man para sa kaomawan kan kinaban kun kaya ninda pinagdedestroso an mga banal nin Diyos, asin darahon sinda pababa sa pagkasakop.
10 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagmasid asin nakahiling nin mga katubigan; asin iyo ini an nagbabanga sa mga hentil asin sa banhi kan sakuyang mga tugang.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an anghel nagsabi sa sakuya: Hilnga an kaanggutan nin Diyos yaon sa banhi kan sakuyang mga tugang.
12 Asin ako nagmasid asin nakahiling nin sarong tawo sa pag-iriba kan mga Hentil, na separado gikan sa banhi kan sakuyang mga tugang nin kadakul na mga katubigan; asin nahiling ko an Espiritu nin Diyos, na naghilig asin nagtugdon sa kaibabawan kan tawong ini; asin siya naglakbay sa kadakul na mga kadagatan, pasiring man sa banhi kan sakuyang mga tugang, na namumuhay sa pinangakong daga,
13 Asin ini nangyaring naglipas na sakuyang nahiling an Espiritu nin Diyos, na ini naglukob sa iba man na mga Hentil; asin sinda nagharale na paluwas sa pagkasakop, sa ibabaw nin kadakul na mga katubigan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na nahiling ko an kadakul na mga katawohan nin mga Hentil na namumuhay sa daga nin promisa; asin nahiling ko an kaanggutan nin Diyos, na ini yaon sa mga banhi kan sakuyang mga tugang; asin sinda nagkasiriblag sa atubangan kan mga Hentil asin nagkapuruho.
15 Asin nahiling ko an Espiritu nin Kagurangnan, na ini yaon sa mga Hentil, asin sinda nagin progresibo asin nakamtan an daga na saindang kamanahan; asin nahiling ko na sinda mga maputi; asin sobrang magagayon, arog sa sakuyang mga katawohan bago pa man sinda ginaradan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nahiling na an mga Hentil na nagharale paluwas sa pagkasakop nagpakumbaba sa saindang mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan; asin an kapangyarihan nin Kagurangnan napasainda.
17 Asin nahiling ko na an inang mga hentil nagkasararong nagtiripon-tipon sa ibabaw nin mga katubigan, asin sa ibabaw man kan daga, tanganing makigiyera laban sainda.
18 Asin nahiling ko na an kapangyarihan nin Diyos yaon sa sainda, asin man an kaanggutan nin Diyos yaon sa ibabaw kan gabos na nagkasararong nagtiripon-tipon laban sainda tanganing makigiyera.
19 Asin ako, si Nephi, nakahiling na an mga Hentil na nagruluwas gikan sa pagkasakop nagkariligtas sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos paluwas sa mga kamot kan gabos na iba pang mga nasyon.
20 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nakahiling na sinda nag-arasenso sa dagang ini; asin nahiling ko an sarong libro asin ini pirmeng dara-dara ninda.
21 Asin an anghel nagtaram sa sakuya: Naaraman mo daw an kahulugan kan libro?
22 Asin ako nagsabi sa saiya: Ako dae nakakaaram.
23 Asin siya nagsabi: Hilnga ini naggigikan sa nguso nin sarong Judio. Asin ako, si Nephi, nakahiling kaini; asin siya nagsabi sa sakuya: An libro na saimong nahihiling iyo an kasuratan nin mga Judio, na nakapalaman an mga tipan nin Kagurangnan, na saiyang ginibo sa laog kan harong nin Israel; asin nakapalaman man kaini an mga Propesiya kan mga banal na propeta; asin iyo ini an rekord na arog kan mga inukit na yaon sa ibabaw kan mga bronseng lamina, kaya lang bakong kadakul na marhay; kunbaya, nakapalaman sa sainda an mga tipan nin Kagurangnan, na saiyang pinaggiribo sa laog kan harong nin Israel; kun kaya, an mga ini dakulang marhay kahalaga sa mga Hentil.
24 Asin an anghel nin Kagurangnan nagtaram sa sakuya: Saimong nahiling na an libro naggikan mismo sa nguso nin sarong Judio; asin kun ini minagikan mismo sa nguso nin sarong Judio nakapalaman kaini an kabilugan kan ebanghelyo nin Kagurangnan, na iyo an pinapatotoohanan kan doseng apostoles; asin sinda nagpapatotoo na uyon sa katotoohan na yaon sa Kordero nin Diyos.
25 Kun kaya, an mga bagay na ini minagikan sa mga Judio na malinig pasiring sa mga Hentil, na uyon sa katotoohan na yaon mismo sa Diyos.
26 Asin pagkatapos kaining mag-agi sa mga kamot kan doseng apostoles nin Kordero, gikan sa mga Judio paduman sa mga Hentil, saimong mahihiling an pormasyon kan dakulaon asin maka-oongis na simbahan, na iyo an pinakamaraot labaw pa sa gabos na ibang mga simbahan; ta hilnga baya, saindang hinarale gikan sa ebanghelyo kan Kordero an kadakul na mga parte na malinaw asin mas mahalaga; asin kadakul man na mga tipan nin Kagurangnan na saindang pinagharale.
27 Asin an gabos na ini saindang giniribo na tanganing mahurot nindang mailagalag an mga tamang dalan nin Kagurangnan, na mahurot nindang magkaburuta an mga mata asin pataragason an mga puso kan mga kaakian nin mga tawo.
28 Kun kaya, saimong namamasdan na pagkatapos na an lion nag-agi na sa paagi kan mga kamot nin dakulaon arin marumpot na simbahan, na kadakul na malinaw asin mahalagahong bagay na hinarale gikan mismo sa libro, na iyo an libro kan Kordero nin Diyos.
29 Asin pagkatapos na ining malinaw asin mahalagahong mga bagay nagkaharale na, ini nagpaduman sa gabos na mga nasyon kan mga Hentil; asin pagkatapos na ini nakapaduman na sa gabos na mga nasyon kan mga Hentil, iyo, maski ngani sa balyo nin mga katubigan na saimong nahiling na yaon sa mga Hentil na nakaruluwas na sa pagkasakop, saimong nahihiling --- huli ta an kadakul na malinaw asin mahalagahong na mga bagay na pinagharale sa libro, na mga malinaw para sa pagkasabot kan mga kaakian nin mga tawo, na uyon mismo sa kalinawan na yaon sa Kordero nin Diyos --- huli kan mga bagay na ini na pinagharale sa ebanghelyo nin Kordero, kadakul-dakul na marhay an nagkabalikugkugan na nagkaturumba, iyo, nin huli ta si Satanas igwa nin dakulang kapangyarihan na nangingibabaw sa sainda.
30 Kumbaga man, saimong nahihiling an mga Hentil na nakaruluwas na gikan sa pagkasakop, asin sinda pina-urog sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos labaw sa gabos na ibang nasyon, na yaon sa ibabaw kan daga na pinili labaw pa sa gabos na ibang mga daga, na iyo an daga na an Kagurangnan Diyos nakipagtipan sa saimong ama na an saiyang banhi magkaigwa nin daga bilang saindang kamanahan; kun kaya, saimong namamasdan na an Kagurangnan Diyos dae nagtutugot na an mga Hentil basang sana nindang destrosohon an pagkahalo-halo kan saimong banhi, na yaon mismo pag-iriba kan saimong mga tugang.
31 Ni saiyang tutugutan na an mga Hentil raraoton an banhi kan saimong mga tugang.
32 Ni tutugutan nin Kagurangnan Diyos an mga Hentil na padagos sagkud pa man na yaon sa makangorongirhat na kamugtakan nin pagkabuhay, na saimong nahihiling na sinda nakalaog, huli ta an malinaw asin an mas pinakamahalagang mga parte nin ebanghelyo kan Kordero padagos na tinatago kan marumpot na simbahan, na an pormasyon saimong nahiling.
33 Kun kaya sinabi kan Kordero nin Diyos: Ako magigin maheherakon sa mga Hentil, sa saindang pagbibisita sa mga katadaan kan harong nin Israel sa dakulang paghuhukom.
34 Asin ini nangyari na an anghel nin Kagurangnan nagtaram, na nagsasabi: Hilnga, sabi kan Korder nin Diyos, pagkatapos kung mabisita an katadaan kan harong nin Israel --- asin an tada na ini na sakuyang pinagsasabi iyo an banhi kan saimong ama --- kun kaya, pagkatapos ko sindang mabisita para sa paghuhukom, asin maperwisyo sinda sa paagi kan kamot nin mga Hentil, asin pagkatapos na an mga Hentil makusog na mabagsak, huli sa mas malinaw asin mahalagang mga parte kan ebanghelyo nin Kordero na padagos na pinagtatago kan marumpot na simbahan, na iyo an ina kan mga prostitute, sinabi kan Kordero --- Ako magigin maheherakon sa mga Hentil sa aldaw na iyan, na tangani na ako magdadara sa sainda, sa sakuyang sadireng kapangyarihan, an kagabsan kan sakuyang ebanghelyo, na magigin malinaw asin mahalaga, sabi kan Kordero.
35 Ta. uya, hilnga, sabi nin Kordero: Ipapahiling ko an sakuyang sadire sa saimong banhi, na tanganing sinda magsusurat nin kadakul na mga bagay na sakuyang itutukdo sa sainda, na an mga ini malinaw asin mahalaga; asin pagkatapos na destrosohon an saimong banhi, asin luhay na magbabawas sa daeng pagtubod; asin man an banhi kan saimong mga tugang, hilnga, an mga bagay na ini itatago, na tanganing magluwas sa mga Hentil, sa paagi nin regalo asin kapangyarihan nin Kordero.
36 Asin sa mga ini nakasurat an sakuyang ebanghelyo, sabi nin Kordero, asin an sakuyang gapo asin an sakuyang kaligtasan.
37 Asin paladan sinda na maghaharanap tanganing itugdok an sakuyang Sion sa aldaw na iyan, ta sinda magkakaigwa nin regalo asin kan kapangyarihan nin Espiritu Santo; asin kun sinda makakapagtagal hanggan sa katapusan sinda man itataas sa huring aldaw; asin maliligtas sa daeng katapusan na kahadean nin Kordero; asin kun siisay man an magbabalangibog nin katuninongan, iyo, mga bareta nin dakulang kaogmahan, gurano kagayon sinda sa kaibabawan nin mga kabukidan,
38 Asin ini nangyari na nahiling ko an katadaan kan banhi nin sakuyang mga tugang, asin man an libro kan Kordero nin Diyos, na nagluwas gikan sa nguso kan Hudiyo, na ini nagluwas gikan sa mga Hentil paduman sa katadaan kan banhi nin sakuyang mga tugang.
39 Asin pagkatapos na ini nagluwas gikan sa sainda, ako nakahiling nin ibang mga libro, na nagluwas sa paagi nin kapangyarihan kan Kordero, hale sa mga Hentil paduman sa sainda, para sa pagkukumbinsi kan mga Hentil asin sa katadaan kan banhi nin sakuyang mga tugang, asin man sa mga Hudiyo na nagkawaratak-watak sa ibabaw nin bilog na kinaban, na an mga record kan mga propeta asin kan doseng mga apostoles kan Kordero gabos mga totoo.
40 Asin an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: An mga huring kasuratan na ini, na saimong nahihiling na yaon sa mga Hentil, iyo an makapagpatotoo sa katotoohan kan naenot, na ginibo kan doseng apostoles kan Kordero, asin iyo an magbabalangibog kan malinaw asin mga mahalagang bagay na hinarale gikan sainda; asin iyo an magpapabantog sa gabos na mga lahi, mga lenguwahe, asin katawohan, na an Kordero nin Diyos iyo an Aki nin Daeng Kasagkuran na Ama, asin iyo an Paraligtas kan kinaban; asin gabos na mga katawohan dapat na magdulok sa saiya, o sinda dae nanggad maliligtas.
41 Asin sinda dapat na magdulok sa paagi ka mga tataramon na patotohanan an nguso nin Kordero; asin an mga tataramon kan Kordero magigin bantog sa mga kasuratan kan saimong banhi, asin man sa mga kasuratan kan doseng apostoles nin Kordero; kun kaya, sinda parehong patutunayan sa saro; ta igwa sana nin sarong Diyos asin sarong Pastor sa bilog sa kinaban.
42 Asin an oras maabot na siya magpapahiling kan saiyang sadire sa gabos na mga nasyon, pareho sa mga Hudiyo asin man sa mga Hentil; asin pagkatapos niyang magpahiling sa mga Hudiyo asin man sa mga Hentil, magpapahiling naman siya sa mga Hentil asin man sa mga Hudiyo, asin an huri iyo an maeenot, asin an enot iyo an mahuhuri.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?