<$BlogRSDUrl$>

Thursday, June 22, 2006

MORMON TSAPTER 2 

Si Mormon an namayo sa mga armada kan mga Nephita--- Dugon asin pagralaban-laban naglakop sa kadagaan--- An mga Nephita nagngoroyngoy asin nagmurundo na kaiba an kakulugan kan mga pinagsumpa--- An saindang aldaw nin grasya naglipas na--- Si Mormon an nakakua kan mga lamina ni Nephi--- An mga giyera nagpadagos.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa kaparehong taon nagkaigwa nin pagpopoon nin sarong giyera giraray sa tahaw kan mga Nephita asin mga Lamanita. Asin maski na ngani na ako saro pa sanang hoben, na dakula sa paghawakon; kun kaya an mga katawohan ni Nephi nagnombra sakuya na ako an dapat nindang magin lider, o an lider kan saindang armada.
2 Kun kaya ini nangyaring naglipas na sa sakuyang ika-desisais na taon ako nangenotan bilang pamayo kan armada nin mga Nephita, laban sa mga Lamanita; kun kaya tulong gatos asin beynte asin anom na taon an naglipas na.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-tulong gatos asin beynte asin pitong taon an mga Lamanita nag-arabot sa samuya na may grabe na gayong kapangyarihan, na tangani baya na sinda an nakapagtanyog kan sakuyang mga armada; kun kaya sinda harabong makipaglaban, asin sinda nagpopoon na mag-atras pasiring sa norteng parte nin nasyon.
4 Asin ini nangyaring naglipas na kami nakaabot sa siyudad nin Angola, asin samuyang pinagsakop an siyudad, asin naghimo nin mga preparasyon tanganing idepensa an samuyang mga sadire kontra sa mga Lamanita. Asin ini nangyaring naglipas na samuyang pinakusog an siyudad sa abot kan samuyang kusog; pero maski na ngani kaining gabos nyamong mga pampakusog an mga Lamanita nag-atake samuya asin pinagdaog kami paluwas sa siyudad.
5 Asin sainda pa kaming pinagdaog giraray paluwas sa kadagaan ni David.
6 Asin kami nagpadagos sa pagmartsa asin nakaabot sa kadagaan nin Joshua, na yaon sa mga kasagkoran nin sulnupan sa may baybayon.
7 Asin ini nangyaring naglipas na samuyang pinagtipon an samuyang mga katawohan sa mabilison na paaging posible, na tanganing samuya sindang mapagkasararo bilang sarong hawak.
8 Pero hilnga, an kadagaan pano nin mga tulisan asin nin mga Lamanita; asin maski na ngani sa dakulang kapahamakan na naka-omang sa samuyang mga katawohan, sinda nagsorolsol kan saindang mga mararaot na nagkaginibohan; kun kaya nagkaigwa nin madugo asin an kariribokan nagkalat sa bilog na lalawgon nin kadagaan, pareho sa parte kan mga Nephita asin man sa parte kan mga Lamanita; asin idto sarong kumpletong rebolusyon sa bilog na lalawgon nin kadagaan.
9 Asin ngonian, an mga Lamanita igwa nin sarong hade, asin an saiyang pangaran iyo si Aaron; asin siya nag-atake samuya na may armada nin kuwarenta asin apat na ribo. Asin hilnga, ako nakilaban saiya na may kuwarenta asin duwang ribo. Asin ini nangyaring naglipas na dinaog ko siya kan sakuyang armada na siya nagdulag sa atubangan ko. Asin hilnga, an gabos na ini nangyari, asin tulong gatos asin treyntang taon an nakalipas na.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita, nagpoon sa pagsorolsol kan saindang mga kadaendatahan, asin nagpopoon sa pagngangayo-ngayo segun sa pinagpropesiya ni Samuel an propeta; nin huli ta hilnga mayong tawo an makapagtago kan bagay na pagsadire niya, para sa parahabon, asin mga tulisan, asin mga paragadan, asin kan arte sa pagmadyik, asin kan huklob na yaraon na sa kadagaan.
11 Kaya nagkaigwa nin pagpopoon nin sarong pagkamundo asin pagtatangis sa bilog na kadagaan nin huli kaining mga bagay, asin mas lalo na sa pag-iriba kan mga katawohan nin Nephi.
12 Asin ini nangyaring naglipas na kan ako, si Mormon, nahiling an saindang pagtatarangis asin kan saindang kamondoan asin kan saindang pagkamundo sa atubangan nin Kagurangnan, an sakuyang puso nagpoon na mag-ogma sa laog kan sadire ko, nakaaram kan mga pagkaherak asin halabang pagtitios nin Kagurangnan, kun kaya naghuhuna-huna an Siya magigin maheherakon sa sainda na tangani baya sinda giraray magigin sarong matanuson na mga katawohan.
13 Pero hilnga ining sakuyang kaogmahan daeng kamugtakan, nin huli ta an saindang pagmumundo bako man palan para sa pagsosolsol, nin huli sa karahayan nin Diyos; pero idto baya pagmumundo para sa mga kondenado, nin huli ta an Kagurangnan dae nanggad magtutugot sainda na makakua nin kaogmahan sa kasalanan.
14 Asin sinda dae nagdulok ki Jesus na may mga mamondoong puso asin mga mahuyong espiritu, pero saindang pinagsumpa an Diyos, asin nagmawot na magadan. Daeng pagkukulang sinda makikipaglaban sa espada para sa saindang mga buhay.
15 Asin ini nangyaring naglipas na an sakuyang kamondoan nagbalik sa sakuya giraray, asin sakuyang nahiling na an aldaw nin grasya naglipas na kaiba ninda, pareho sa pantemporal asin pan-espirituwal; nin huli ta sakuyang nahiling na rinibo sainda an nagkaguruyod pababa sa bukas na pagrerebelde laban sa saindang Diyos, asin pinagtiripon-tipon na garong kalapaan sa lalawgon kaining kadagaan. Asin kaya tulong gatos asin kuwarenta asin apat na taon an nakaagi na.
16 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-tulong gatos asin kuwarenta asin limang taon na an mga Nephita nagpopoon na magdurulag sa atubangan kan mga Lamanita; asin sinda pinagralamag sagkod na sinda nakaabot sa kadagaan nin Jashon, bago pa man sinda posibleng makapagpa-untok sainda sa saindang pag-atras.
17 Asin ngonian, an siyudad nin Jashon haranihon sa kadagaan na kun saen si Ammaron pinagdeposito an mga rekord para sa Kagurangnan, na tangani baya na an mga ini dae nanggad madestroso. Asin hilnga ako nagpaduman na uyon sa tataramon ni Ammaron, asin pinagkua an mga Lamina ni Nephi, asin naghimo nin saro pang rekord na uyon sa mga tataramon ni Ammaron.
18 Asin sa mga Lamina ni Nephi ako naghimo nin saro pang bilog na kasaysayan kan gabos na karigsokan asin mga abominasyon; pero sa ibabaw kaining mga lamina ako nagsurat na makagibo nin saro pang bilog na estorya kan saindang mga karigsokan asin mga abominasyon, nin huli ta hilnga sarong padagos na eksena nin karigsokan asin mga abominasyon iyo an sakuyang nagkahiriling magpoon pa kan ako makanuod na makapag-isip-isip sa mga dalan nin tawo.
19 Asin herak man ako nin huli kan saindang karigsokan; nin huli ta an sakuyang puso pinagpano nin kamondoan nin huli kan saindang karigsokan, sa bilog kong aldaw; daeng pagkukulang, ako nakakaaram na ako itataas sa huring aldaw.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sa taon na ini an mga katawohan ni Nephi giraray pinaghahanap asin pinagpaharale. Asin ini nangyaring naglipas na kami nagharale sagkod na kami makaabot sa may norteng parte pasiring sa kadagaan na pinag-aapod na Shem.
21 Asin ini nangyaring naglipas na samuyang pinagpakusog an siyudad nin Shem, asin samuyang pinagtitiripon-tipon an samuyang mga katawohan habang ini posible pa, na baya samuyang mailigtas sinda gikan sa pagkapahamakan.
22 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-tulong gatos asin kuwarenta asin anom na taon sinda nagpopoon na mag-aratake samuya giraray.
23 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagtaram sa sakuyang mga katawohan, asin pinagkaolay sinda na may kusog na enerhiya, na sinda may kusog na magtindog sa atubangan nin mga Lamanita asin makipaglaban para sa saindang mga agom, asin sa saindang mga kaarakian, asin sa saindang mga kaharongan, asin sa saindang mga estaran.
24 Asin an sakuyang mga tataramon na nakapaghikayat sainda na magmakusog, na tangani baya na sinda dae magdurulag gikan sa pakikipaglaban sa mga Lamanita, kund makipaglaban na may kakusugan kontra sainda.
25 Asin ini nangyaring naglipas na kami nakipaglaban na may armada nin treynta mil kontra sa armada na singkuwenta mil. Asin ini nangyaring naglipas na kami nakipag-atubang sainda na may grabeng kakusugan nin boot na tangani baya sinda nagdurulag gikan sa pakipaglaban sa samuya.
26 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nagdurulag na samuyang pinagralamag sinda kairiba kan samuyang mga armada, asin naabutan sinda giraray, asin pinagdaog sinda; daeng pagkukulang na an kusog nin Kagurangnan mayo sa samuya; iyo, kami pinabayaan sa samuyang mga sadire, na an Espiritu nin Kagurangnan dae nakiiba sa samuya; kun kaya kami nagin maluluya na arog sa samuyang mga katugangan.
27 Asin an sakuyang puso nagmundo nin huli kaining dakulaon na kalamidad kan sakuyang mga katawohan, nin huli kan saindang mga karigsokan asin kan saindang mga karumputan. Pero hilnga, kami nakipaglaban kontra sa mga Lamanita asin mga tulisan nin Gadianton, hanggan samuyang nagkabarawi giraray an mga kadagaan kan samuyang kamanahan.
28 Asin an ika-tulong gatos asin kuwarenta asin siyam na taon an nakaagi na. Asin sa ika-tulong gatos asin singkuwentang taon kami naghimo nin sarong kasunduan sa mga Lamanita asin sa mga tulisan nin Gadianton, na kun kaya samuyang pinagbaranga-banga an mga kadagaan na samuyang kamanahan.
29 Asin an mga Lamanita pinagtao sa samuya an kadagaan panorte, iyo, magin an hayakpit na agihan na pasiringon sa kadagaan patimog. Asin samuyang ipinagtao sa mga Lamanita an gabos na kadagaan patimog.

AN LIBRO NI MORMON 

TSAPTER 1

Si Ammaron nagtugon ki Mormon manungod sa mga sagradong mga rekord--- An giyera nagpoon sa tahaw nin mga Nephita asin mga Lamanita--- An tulong Nephita pinagkua nang paharayo--- Karigsokan, daeng pagtubod, mga pagkaraw, asin huklob nagtagal.

*******

Asin ngonian, ako, si Mormon, naghimo nin sarong rekord kan mga bagay na pareho kong nahiling asin nadangog, asin pinag-apud ning Libro ni Mormon.
2 Asin sa panahon na si Ammaron nagtago kan mga rekord para sa Kagurangnan, siya nagdulok sakuya, (ako habang mga sampulong taon an edad, asin ako nagpoon na mag-adal nin mga bagay sa manera kan kadunungan kan sakuyang mga katawohan) asin si Ammaron nagsabi sa sakuya: Ako nag-isip na ika sarong mabooton na ake, asin madalion sa pag-obserba;
3 Kun kaya, sa panahon na ika magin beynte asin apat na taon na an edad ako nagmamawot na saimong paggigiromdomon an mga bagay na saimong na-obserbaran manungod kaining mga katawohan; asin sa panahon na ika makaabot na sa edad na ini magduman ka sa kadagaan nin Antum, duman sa sarong buro-bukid-bukid na pag-aapudon na Shim; asin duman sakuyang pinagtago para sa Kagurangnan an gabos na sagradong mga pinag-ukit manungod kaining mga katawohan.
4 Asin hilnga, saimong kukuahon an mga lamina ni Nephi para sa saimong sadire, asin an iba saimong ipagwalat sa lugar na kun saen yaon sinda; asin saimong iukit sa mga lamina ni Nephi an gabos na mga bagay na saimong na-obserbaran manungod kaining mga katawohan.
5 Asin ako, si Mormon, bilang sarong mako-apo ni Nephi, (asin an pangaran kan sakuyang ama iyo si Mormon) ako nakagiromdom sa mga bagay na si Ammaron an nagsugo sakuya.
6 Asin ini nangyaring naglipas na ako, mga onse anyos an edad, pinagdara kan sakuyang ama pasiring sa kadagaan sa may timog na parte, sagkod sa kadagaan nin Zarahemla.
7 An bilog na lalawgon nin kadagaan nagin pano-pano na nin mga pagharongon, asin an mga katawohan haros kadakulon na an bilang, na garo baga sinda arog na sa baybay kan dagat.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sa taon na ini nagkaigwa nin pagpopoon nin sarong giyera sa mga katahawan nin mga Nephita, na konsistido kan mga Nephita asin mga Jacobita asin mga Josephita asin mga Zoramita; asin an giyerang ini iyo sa katahawan kan mga Nephita, asin mga Lamanita asin mga Lemuelita asin mga Ishmaelita.
9 Ngonian an mga Lamanita asin an mga Lemuelita asin mga Ishmaelita pinag-apod nang mga Lamanita, asin an duwang partido iyo an mga Nephita asin mga Lamanita.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an giyera nagpoon sa pag-iriba ninda sa mga kasagkoran kan Zarahemla, sa may katubigan kan Sidon.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagtiripon-tipon na magkasararo nin sarong dakulaon na numero nin mga tawo, magin ini nagsobra sa numero na treynta mil. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagkaigwa sa taon man sanang idto nin nagkapirang mga ralabanan, na kun saen an mga Nephita an nagdaog sa mga Lamanita asin nakagadan nin kadakul sainda.
12 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita pinag-atras an saindang mga plano, asin nagkaigwa nin katuninongan na nagdanay sa kadagaan; asin an katuninongan nagdanay sa laog nin apat na taon, na dae nagkaigwa nin pagbulos nin dugo.
13 Pero an karigsokan na nagpadagos sa lalawgon kaining bilog na kadagaan, na tangani baya an Kagurangnan pinagkua paharayo an saiyang mga namumutan na desipulos, asin an mga gibong milagro asin an pagbubulong pinag-untok na nin huli sa kadaendatahan kan mga katawohan.
14 Asin dae nagkaigwa nin mga regalo gikan sa Kagurangnan, asin an Banal na Espiritu dae nag-abot sa kiisay man, nin huli kan saindang karigsokan asin daeng pagtubod.
15 Asin ako, mga kinse anyos na an edad asin yaon baga sa sarong matuninong na isip, kun kaya ako pinagbisita nin Kagurangnan, asin nakanamit asin nakaaram sa karahayan ni Jesus.
16 Asin ako naghingoha sa pagbalangibog sa mga katawohang ini, pero an sakuyang nguso pinagtikom, asin ako pinagbawalan na ako dapat pang magbalangibog sa sainda; nin huli ta hilnga sinda nagtuyong magrebelde laban sa saindang Diyos; asin an mga namumutan na mga desipulos pinagkua na paharayo paluwas sa kadagaan, nin huli kan saindang kadaendatahan.
17 Pero ako nagpawalat sa pag-iriba ninda, pero ako pinagbawalan na magbalangibog pa sa sainda, nin huli sa katagasan kan saindang mga puso, asin ta nin huli sa katagasan kan saindang mga puso an kadagaan pinagsumpa nin huli sa saindang kamugtakan.
18 Asin ining mga tulisan nin Gadianton, na pag-iriba kan mga Lamanita, iyo an namerwisyo sa kadagaan, na tangani baya na an mga namamanwaan diyan nagpoon sa pagtago kan saindang mga kayamanan sa daga; asin sinda nagin mahilwason, nin huli ta an Kagurangnan an nagsumpa kan daga, na tanganing dae ninda makakaputan, ni ipagtago sa sainda giraray.
19 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin mga parakaraw; asin mga huklob, asin mga mahika; asin an kapangyarihan kan sarong maraot naglakop sa bilog na lalawgon nin kadagaan, magin sagkod sa pagkautob sa bilog na mga tataramon ni Abinadi, asin man ni Samuel an Lamanita.

Monday, June 19, 2006

IKAAPAT NA LIBRO NI NEPHI 

AN LIBRO NI NEPHI

Na iyo an ake ni Nephi – saro sa mga desipulos ni JesuCristo.

Sarong kasaysayan kan mga katawohan ni Nephi, uyon sa saiyang rekord.

An mga Nephita asin mga Lamanita gabos nagkabarag-o sa Simbahan ni Cristo--- Sinda igwa nin gabos na bagay na pinagkasararo, naggibo nin mga milagro, asin nag-arasenso sa kadagaan--- Pagkatapos nin duwang siglo mga pagkakabaranga, mga karaotan, mga palsong simbahan, asin mga persekusyon nangyari--- Pagkatapos nin tulong gatos na mga taon pareho na an mga Nephita asin an mga Lamanita nagin daendata--- Ammaron iyo an nagtago kan sagradong mga rekord.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-trenta asin anom na taon, an nakaagi na, asin man an ika-trenta asin lima, asin hilnga an mga desipulos ni Jesus nagporma nin simbahan ni Cristo sa bilog na mga kadagaan na nakapalibot. Asin habang kadakul an nagdudulok sa sainda, asin sinda tunay na nagsosolsol kan saindang mga kasalan, pinagbunyagan sa pangaran ni Jesus; asin sainda man na pinagresibe an Banal na Espiritu.
2 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-trenta asin anom na taon, an mga katawohan nagkabarag-o para sa Kagurangnan, sa bilog na lalawgon nin kadagaan, pareho sa mga Nephita asin mga Lamanita, asin dae nagkaigwa nin pag-iiriwal-iwal asin pagkokorontrahan sa pag-iriba ninda, asin an lambang tawo hustong nakikipagtusay sa lambang saro.
3 Asin sinda nagkaigwa nin pagkapantay-pantay sa gabos na mga pag-iriba ninda; kun kaya mayong mayaman asin pobre, uripon o libre, pero sinda gabos hinimong libre, asin mga kaparte sa langitnon na regalo.
4 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-trenta asin pitong taon nag-agi man, asin nagkaigwa pa man giraray nin padagos na katuninongan sa kadagaan.
5 Asin nagkaigwa nin dakula asin makangangalas na mga gibo na ipinahiling kan mga desipulos ni Jesus, na tangani baya na sinda nakapagpaomay nin may kamatean, asin nakapagbuhay nin gadan, asin nagkausa na an pilay makalakaw, asin an buta makaresibe kan saindang panhiling, asin an bungog na makadangog; asin gabos na manera nin mga milagro an saindang pinaggigibo sa pag-iriba nin kaarakian nin mga tawo; asin mayo sindang ginibong mga milagro laen lang na ini sa pangaran ni Jesus.
6 Asin kaya an ika-trenta asin walong taon an naglipas, asin man an ika-trenta asin siyam, asin ika-kuwarenta asin enot, asin an ika-kuwarenta asin ikaduwa, iyo, magin sagkod sa ika-kuwarenta asin siyam na taon an naglipas, asin man an ika-singkuwenta asin enot, asin an ika-singkuwenta asin duwa; iyo, asin magin sagkod sa ika-singkuwenta asin siyam na taon an naglipas.
7 Asin an Kagurangnan pinagpa-asenso sindang gayo sa kadagaan; iyo, na tangani baya na sinda nagturugdok nin mga siyudad giraray kun saen nagkaigwa kaidto nin mga siyudad na nagkasurulo.
8 Iyo, magin idtong bantog na siyudad nin Zarahemla na saindang pinagkausang maitugdok giraray.
9 Pero igwang kadakul na mga siyudad na nagkarulubog, asin mga tubig an nagribay kaini; kun kaya an mga siyudad na ini dae nanggad maikabalik na.
10 Asin ngonian, hilnga, ini nangyaring naglipas na an mga katawohan kan Nephi nagin makusugon, asin mabilison na nagdakul na gayo, asin nagin sarong mahusayon asin magayunon na mga katawohan.
11 Asin sinda nag-aragoman, asin pinagtatao sa pag-aaragoman, asin pinagbendisyunan uyon sa kadakulaan nin mga promisa na an Kagurangnan mismo an naghimo sa sainda.
12 Asin sinda dae na naglakaw sa mga gibo asin ordinansa kan ley ni Moises; pero sinda naglalakaw sa mga kasugoan na saindang naresibe gikan sa saindang Kagurangnan asin saindang Diyos, nagpapadagos sa pag-ayuno asin pagpangadye, asin pirmeng nagtitiripon-tipon gabos sa pagpapangadye asin sa pagdangog kan tataramon nin Kagurangnan.
13 Asin ini nangyaring naglipas na daeng pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan, sa bilog na kadagaan; pero nagkaigwa nin darakulang mga milagro na ipinahiling sa pag-iribang mga desipulos ni Jesus.
14 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-sitenta asin enot na taon an nakaagi na, asin man an ika-sitenta asin duwang taon, iyo, asin sa kasayunan, sagkod sa ika-sitenta asin siyam na taon an nakaagi na; iyo, magin sanggatos na taon an nakaagi, asin an mga desipulos ni Jesus, na saiyang nagkapirili, gabos nagduruman na sa paraiso nin Diyos, laen lang sa tulo na nagkawaralat; asin nagkaigwa nin iba pang mga desipulos na pinag-ordinahan na saindang karibay; asin man kadakul na sa henerasyon na idto an garadan na.
15 Asin ini nangyaring naglipas na dae nin pag-iiriwal-iwal sa kadagaan, nin huli sa pagkamoot sa Diyos na nag-eerok sa mga puso nin mga katawohan.
16 Asin dae nagkaigwa nin mga iringgitan, ni aranggutan, ni mga kariribokan, ni mga prostituta, ni mga urutikan, ni mga panggagadan, ni anuman na manera nin kalaswaan; asin seguradong dae na nangyari an sarong maogmahon na mga katawohan sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan na pinaglalang kan kamot nin Diyos.
17 Daeng mga tulisan, ni mga paragadan, ni nagkaigwa nin mga Lamanita, ni anuman na manera nin mga –itas; kundi sinda nagkasararo, mga kaarakian ni Cristo, asin mga paramana sa kahadean nin Diyos.
18 Asin guranong gayo sinda pinagbendisyunan! Nin huli ta an Kagurangnan nagbendisyon sainda sa bilog nindang mga kaggibohan; iyo, magin sinda pinagbendisyunan asin pinagpa-asenso hanggan sa ika-sanggatos asin sampulong taon an nag-agi na; asin an enot na henerasyon gikan ki Cristo nagkaagi na, asin dae nagkaigwa nin pag-iiriwal-iwal sa bilog na kadagaan.
19 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi, siya na iyo an nagtago kaining huring mga rekord, (asin saiyang pinagtago ini kairiba an mga lamina ni Nephi) nagadan asin an saiyang akeng lalake na si Amos iyo an nagtago karibay niya; asin saiya ining pinagtago kairiba an mga lamina ni Nephi man.
20 Asin saiya ining pinagtago otsenta asin apat na taon, asin igwa pa man nin katoninongan sa bilog na kadagaan, laen lang kaining saditon na parte kan mga katawohan na nagrebelde gikan sa simbahan asin pinagdara sa sadire ninda an pangaran kan mga Lamanita; kun kaya nagpoon na nagkaigwa naman nin mga Lamanita giraray sa kadagaan.
21 Asin ini nangyaring naglipas na si Amos nagadan man, (asin kaidto ika-sanggatos asin nobenta asin apat na taon gikan sa pag-abot ni Cristo) asin an saiyang akeng lalake na si Amos iyo an nagtago kaining mga lamina ni Nephi; asin ini man pinagsurat sa libro ni Nephi, na yaon sa librong ini.
22 Asin ini nangyaring naglipas na dos siyentos na taon an naglipas na; asin an ikaduwang henerasyon gabos naglipas na laen lang sa kadikit na tada.
23 Asin ngonian ako, si Mormon, nagmawot na kamo dapat na makaaram na an mga katawohan nagparadakol, na tangani baya sinda nagparakalat sa bilog na lalawgon nin kadagaan, asin na sinda nagin mayamanong gayo, nin huli sa saindang prosperidad ki Crsito.
24 Asin ngonian, ining ika-dos siyentos asin enot na taon nagkaigwa nin pagpopoon sa pag-iriba ninda na pinagpalangkaw sa kapaabaw-abawan, arog kan pagsusul-ot nin marahalon na bado, asin gabos na manera nin mapipinong perlas, asin kan mga mapinuhon na mga bagay nin kinaban.
25 Asin magpoon sa panahon na idto padagos na an saindang mga pagrugaring asin an saindang pagsaradire bako nang para sa gabos na pag-iriba ninda.
26 Asin sinda nagpoon na magkabaranga segun sa mga klase; asin sinda nagpoon na sa pagtugdok nin mga simbahan para sa saindang mga sadire tanganing kumita, asin nagpoon na sa pagsikwal sa tunay na simbahan ni Cristo.
27 Asin ini nangyaring naglipas na kan ika-dos siyentos asin sampulong taon an nakaagi na nagkaigwa nin kadakul-dakul na mga simbahan sa kadagaan; iyo, nagkaigwa nin kadakul na mga simbahan na nagpapabantog na bisto an Cristo, alagad saindang pinagsikwal an kadakul na parte kan saiyang ebanghelyo, na tanganin baya saindang naresibe pa an kadakul na manera nin karigsokan, asin naghimo kan bagay na sagrado sa saiya na sa sainda ini nanggad pinagbawal nin huli ta bakong maninigo.
28 Asin ining simbahan nagdakul nin grabeng gayo nin huli sa kadaendatahan, asin nin huli sa kapangyarihan ni Satanas na iyo an may pugol kan saindang mga puso.
29 Asin giraray, nagkaigwa pa nin sarong simbahan na nagsisikwal sa Cristo; asin saindang pinagpersiger an tunay na simbahan ni Cristo, nin huli kan saindang kapakumbabaan asin kan saindang pagtutubod ki Cristo; asin saindang kinaka-oongisan sinda nin huli sa kadakul na mga milagro na ipinagpahiling sa pag-iriba ninda.
30 Kun kaya sinda nag-ehersisyo nin kapangyarihan asin autoridad na mangibabaw sa mga desipulos ni Jesus na kairiba ninda, asin saindang pinagkunkon sinda sa prisohan; pero sa paagi nin kapangyarihan kan tataramon nin Diyos, na yaon sa sainda, an mga prisohan nagkabaraak sa duwa, asin sinda nagruluwas sa paggigibo kan mga darakulang milagro sa pag-iriba ninda.
31 Daeng pagkukulang, asin maski na ngani kaining kadakul na mga milagro, an mga katawohan nagpatagas kan saindang mga puso, asin nagmawot na garadanon sinda, magin arog sa mga Judio sa Jerusalem na nagmawot na gadanon si Jesus, na uyon sa saiyang tataramon.
32 Asin saindang pinagtapok sinda sa nag-aagabaab na kalayo, asin sinda nakakaluwas na mayong kakundian.
33 Asin sainda man na pinagtapok sinda sa kuweba kan mga mababangis na hayop, asin sinda nakikawat sa mga mababangis na hayop na arog baga nin sarong ake sa sarong kordero; asin sinda nakaruluwas gikan sa pag-iriba ninda, na mayong kakundian.
34 Daeng pagkukulang, an mga katawohan nagpatagas kan saindang mga puso, nin huli ta sinda pinapangenotan nin kadakul na mga kapadean asin palsong mga propeta sa pagtugdok nin kadakul na mga simbahan, asin sa paggibo nin gabos na manera nin kadaendatahan. Asin saindang pinaghahampak an mga katawohan ni Jesus; pero an mga katawohan ni Jesus dae naghahampak sa pagbalos. Asin kaya sinda nagdikit sa daeng pagtubod asin karigsokan, sa taon-taon, magin sagkod sa duwang gatos asin treyntang taon an nakaagi na.
35 Asin ngonian ini nangyaring naglipas sa taong ini, iyo, sa ika-dos siyentos asin treynta asin enot na taon, nagkaigwa nin sarong dakulaon na pagkakabaranga-banga sa pag-iriba nin mga katawohan.
36 Asin ini nangyaring naglipas na sa taon na ini nagkaigwa nin pag-angat nin sarong mga katawohan na pinag-aapud na mga Nephita, asin sinda nagin totoong nagtutubod ki Cristo; asin sa pag-iriba ninda nagkaigwa sainda na pinag-aapod na mga Lamanita--- mga Jacobita, asin nga Josephita, asin mga Zoramita;
37 Kun kaya an mga tunay na paratubod ni Cristo, asin an mga tunay na parasamba ni Cristo, (kairiba ninda iyo an tulong mga desipulos ni Jesus na natada) na pinag-apod na mga Nephita, asin mga Jacobita, asin mga Josephita, asin mga Zoramita.
38 Asin ini nangyaring naglipas na sinda na nanikwal sa ebanghelyo pinag-aapod na mga Lamanita, asin mga Lemuelita, asin mga Ishmaelita; asin sinda dae nagdikit sa mayong pagtubod kundi sinda nagboot na magrebelde kontra sa ebanghelyo ni Cristo; asin sinda na nagtutukdo sa saindang mga kaarakian na sinda dae dapat na magtubod, na arog kan saindang mga ama; na gikan sa kapinunan, nagdikit.
39 Asin ini nin huli kan karigsokan asin abominasyon kan saindang mga ama, magin arog pa kaidto sa kapinunan. Asin sinda pinagtukdoan na tanganing maongis sa mga kaarakian nin Diyos, magin arog sa mga Lamanita na pinatukdoan na maongis sa mga kaarakian kan Nephi gikan pa sa kapinunan.
40 Asin ini nangyaring naglipas na duwang gatos asin kuwarenta asin apat na taon an nakaagi na, asin kaya iyo man an mga pangyayari sa mga katawohan. Asin an mga grabe pang marigsok na parte kan mga katawohan nagin makusog, asin nagin mas grabe pang gayo an numero kesa mga katawohan nin Diyos.
41 Asin sinda padagos na nagtuturugdok nin mga simbahan para sa saindang mga sadire, asin nagdudulot sainda nin gabos na manera kan mahahalagang mga bagay. Asin kaya duwang gatos asin singkuwentang taon an nakaagi na, asin man duwang gatos asin saisyentang taon.
42 Asin ini nangyaring naglipas na an maririgsok na parte kan mga katawohan nagpopoon giraray sa pagtutugdas nin mga sikretong panunumpa asin mga kumbinasyon ni Gadianton.
43 Asin an mga katawohan na pinag-aapod na mga katawohan ni Nephi nagpopoon na mapagpalangkaw sa saindang mga puso, nin huli kan saindang sobra kadakul na mga kayamanan, asin nagin mga mayong kamugtakan na arog kan saindang mga katugangan, an mga Lamanita.
44 Asin pagpoon kaining panahon na an mga desipulos nagpopoon na magmundo para sa mga kasalanan kan kinaban.
45 Asin ini nangyaring naglipas na kan ika-tulong gatos na taon an nakaagi na, pareho na an mga katawohan ni Nephi asin an mga Lamanita nagin mas grabeng gayo an karigsokan na arog man sa iba.
46 Asin ini nangyaring naglipas na an mga tulisan ni Gadianton nagkaralat sa bilog na lalawgon nin kadagaan; asin mayo ni sarong matanos laen lang ining mga desipulos ni Jesus. Asin bulawan asin plata na sinda nagtitipon nin abunda, asin nagpasasa sa gabos na manera nin paggamit.
47 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos in tulong gatos asin limang taon na nakaagi na, (asin an mga katawohan yaon pa man sa karigsokan) si Amos nagadan; asin an saiyang tugang na lalake, si Ammaron, iyo an nagtago kan rekord bilang karibay.
48 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-tulong gatos asin beynteng taon na nakaagi na, si Ammaron, bilang pasabong kan Banal na Espiritu, iyo an nagtago kan mga rekord na mga sagrado --- iyo, magin an gabos pang sagradong rekord na pinagpasapasa gikan sa sarong henerasyon pasiring sa sarong henerasyon, na mga sagrado--- magin sagkod sa ika-tulong gatos asin beynteng taon gikan pa sa pag-abot ni Cristo.
49 Asin saiyang pinagtago an mga ini para sa Kagurangnan, na tangani baya sinda managboan sa katadaan kan harong nin Jacob, uyon sa mga propesiya asin mga promisa nin Kagurangnan. Asin kaya iyo ini an tapos kan rekord ni Ammaron.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?