<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 15, 2006

HELAMAN TSAPTER 10 

An Kagurangnan itinao ki Nephi an kapangyarihan nin pagseselyo--- Siya may kapangyarihan na magbugkos asin magbuhi sa ibabaw nin kinaban asin sa langit--- Siya nagsugo sa mga katawohan na magsorolsol o mapapara--- An Espiritu iyo an nagdadara sa saiya gikan sa sarong kongregasyon sagkod sa sarong kongregasyon.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin pagkakabaranga sa mga katawohan, na tanganing sinda nagkabaranga digde asin duman asin naglakaw sa sadire nindang mga dalan, na binayaan si Nephi na nagsosolo-solo, habang siya nakatindog sa tahaw ninda.
2 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi naglakaw sa saiyang dalan pasiring sa saiyang sadireng harong, nag-iisip sa mga bagay na an Kagurangnan iyo an nagpahiling sa saiya.
3 Asin ini nangyaring naglipas habang siya baya nag-iisip--- bilang grabeng gayo an kamondoan nin huli kan karigsokan nin mga katawohan na mga Nephita, kan saindaang mga sikretong gibo nin kadikloman, asin kan saindang mga panggagadan, asin kan saindang mga pananalakat, asin kan gabos na manera nin kadaendatahan--- asin ini nangyaring naglipas na habang siya nag-iisip sa saiyang puso, hilnga, sarong tingog an nag-abot saiya na nagsasabi:
4 Paladan ka, Nephi, nin huli kaidtong mga bagay na saimong naginibohan; nin huli ta sakong nahiling kun paano ka dae napagal sa pagdedeklara sa tataramon, na sakong itinao sa saindo, para sa mga katawohang ini. Asin dae mo tinakot sinda, asin dae nagmawot kan saimong buhay, pero nagmawot sa sakuyang kagustuhan, asin ta magsusunod sa sakong mga kasugoan.
5 Asin ngonian, nin huli ta saimong ginibo ini na daeng kapagalan, hilnga, ako magbebendisyon saimo sagkod pa man; asin ako an maghihimo saimo na makusog sa tataramon asin sa gibo, sa pagtubod asin sa mga trabaho; iyo, magin ta an gabos na mga bagay gigibohon sa saimo na uyon sa saimong tataramon, nin huli ta ika naghahagad kaidtong mga bagay na kontraryo sa sakong kagustuhan.
6 Hilnga, ika si Nephi, asin ako an Diyos. Hilnga, ako madeklara kaini sa saimo sa presensiya kan sakong mga anghel, na ika magkakaigwa nin kapangyarihan sa mga katawohang ini, asin maghahampak sa kinaban nin taggutom, asin mga peste, asin kapahamakan, uyon sa karigsokan kaining mga katawohan.
7 Hilnga, ako nagtatao sa saimo nin kapangyarihan, na an anuman na saimong seselyuhan sa kinaban seselyuhan sa kalangitan; asin an anuman na saimong huhubadan sa kinaban huhubadan sa kalangitan; asin kaya ika magkakaigwa nin kapangyarihan sa pag-iriba kaining mga katawohan.
8 Asin kaya, kun saimong sasabihon sa templong ini na ini mababanga sa duwa, ini mangyayari.
9 Asin kun ika magsasabi sa bukid na ini, magin ika magaba asin magin patag, ini mangyayari.
10 Asin hilnga, kun ika magsasabi na an Dios iyo an maghahampak kaining mga katawohan, ini mangyayaring malipas.
11 Asin ngonian hilnga, ako nagsusugo saimo, na ika maglakaw asin ideklara sa mga katawohang ini, na kaya nagsabi an Kagurangnang Diyos, na siya iyo an makapangyarihan: Laen lang kun kamo magsosolsol kamo hahampakon, magin sagkod sa kapahamakan.
12 Asin hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na kan an Kagurangnan nakapagtaram na kan mga tataramong ini ki Nephi, siya nag-untok asin dae nagduman sa sadire niyang harong, kundi nagbalik duman sa kadaklan na nagkakaralat sa palibot kan lalawgon kaining kadagaan, asin nagpoon sa pagdeklara sa sainda sa tataramon nin Kagurangnan na ipinagsabi sa saiya, mapanungod sa saindang kapahamakan kun sinda dae magsosolsol.
13 Ngonian hilnga, maski na ngani kaining dakulang milagro na ginibo ni Nephi sa pagsasabi sainda mapanungod sa kagadanan nin pinakapamayong huwes, saindang pinatagas an saindang mga puso asin dae nagdangog sa mga tataramon nin Kagurangnan.
14 Kun kaya si Nephi nagdeklara sa sainda kan tataramon nin Kagurangnan, na nagsasabi: Laen lang na kamo magsosolsol, kaya sinabi nin Kagurangnan, kamo hahampakon magin sagkod sa kapahamakan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Nephi nagdeklara sa sainda kan tataramon, hilnga, saindaang pinatagas giraray an saindang mga puso asin habong magdadangog sa saiyang mga tataramon; kun kaya sinda nagka-aranggot laban saiya, asin nagmawot na dut-an kan saindang mga kamot siya na tanganing maikunkon siya sa laog kan prisohan.
16 Pero hilnga, an kapangyarihan nin Diyos yaon saiya, asin sinda dae kayang madakop siya tanganing ipagkunkon sa laog nin prisohan, nin huli ta siya pinagkua nin Espiritu asin pinagdara paharayo paluwas sa katahawan ninda.
17 Asin ini nangyaring naglipas na kaya siya nagpadagos sa paglakaw kaiba an Espiritu, gikan sa kadaklan sagkod sa iba pang kadaklan, nagdedeklara kan tataramon nin Diyos, magin sagkod na saiyang maideklara ini sa sainda gabos, o ipadara ining padagos sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda habong magdadangog kan saiyang mga tataramon; asin duman nagpoon an mga pag-iiriwal-iwal, na tangani bayang sinda nagkabaranga kontra sa saindang mga sadire asin nagpoon na maggaradanan sa lambang saro sa paagi kan espada.
19 Asin kaya natapos an ika-sitenta asin enot na taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan ni Nephi.

Thursday, April 13, 2006

HELAMAN TSAPTER 9 

An mga mensahero nanagboan an pinakapamayong huwes na gadan sa tukawan nin paghuhukom--- Sinda pinagpreso asin sa bandang huri binuhian--- Sa paagi nin inspirasyon si Nephi iyo an nagngaran ki Seantum bilang iyo an paragadan--- Si Nephi pinagmidbid kan iba bilang sarong propeta.

*******

Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Nephi nakapagtaram na kaining mga tataramon, an nagkapirang mga tawo na yaon sa pag-iriba ninda nagdaralagan pasiring sa tukawan nin paghuhukom; iyo, magin lima an nagpaduman, asin sinda nagsasabi sa saindang mga sadire, habang sinda nagraralakaw:
2 Hilnga, ngonian ita makakaaram na may kaseguruhan kunbaya an tawong ini sarong propeta asin an Diyos iyo an nagsugo saiya tanganing magpropesiya kaining mga makangangalas na mga bagay sa satuya. Hilnga, kita dae nagtutubod na siya sinugo; iyo, kita dae nagtutubod na siya sarong propeta; daeng pagkukulang, kun ining bagay na saiyaang pinagsabi mapanungod sa pinakapamayong huwes totoo, na siya nanggad gadan na, kaya kita magtutubod na an iba pa niyang mga tataramon na saiya nang pinagsabi totoo man.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagdaralagan sa abot kan saindang kusog, asin nag-abot sa laog kan tukawan nin paghuhukom; asin hilnga, an pinakapamayong huwes nakatumba sa daga, asin nakabulagta sa saiyang sadireng dugo.
4 Asin ngonian hilnga, kan saindang nahiling ini sinda nagngaralas na gayo, na tanganing baya sinda napatumba man sa daga; nin huli ta sinda dae nagtubod sa mga tataramon na si Nephi an nagsabi mapanungod sa pinakapamayong huwes.
5 Pero ngonian, kan saindang nahiling sinda nagtubod, asin an takot nag-abot sa sainda na baka an gabos na mga paghuhukom na si Nephi an nagsabi puwedeng mangyayari sa mga katawohan; kun kaya sinda tinarakigan, asin nagkaturumba sa daga.
6 Ngonian, sa hidaling panahon kan an huwes ginadan--- siya na pinagsaksak kan saiyang tugang na lalake na nababadoan nin sikreto, asin siya nagdulag, asin an mga surugoon nagdaralagan asin nagsumbong sa mga katawohan, ikinurahaw an paggadan sa pag-iriba ninda;
7 Asin hilnga an mga katawohan nagkasararong nagkatiripon-tipon sa lugar kan tukawan nin paghuhukom--- asin hilnga, sa saindang kangalasan saindang nahiling idtong limang tawo na nagkaturumba sa daga.
8 Asin ngonian hilnga, an mga katawohan daeng pagkaaram manungod sa kadaklan na nagkasararong nagkatiripon-tipon duman sa hardin ni Nephi; kun kaya sinda nagsabi sa pag-iriba man sana ninda: Ining mga tawo iyo sinda an naggadan sa huwes, asin an Diyos iyo an naghampak sainda na sinda dae makakadulag sa satuya.
9 Asin ini nangyaring naglipas na saindang dinarakop sinda, asin ginarapos sinda asin pinagkunkon sa priso. Asin igwa nin sarong proklamasyon na pinadara sa luwas na an huwes ginadan, asin an mga paragadan dinarakop asin pinagkunkon sa priso.
10 Asin ini nangyaring naglipas na sa kinaagahan an mga katawohan nag-asembliya kan saindang mga sadire na nagkatiripon-tipon sa pagmundo asin sa pag-ayuno, para sa lubong kan sarong bantog na pinakapamayong huwes na ginadan.
11 Asin kaya man idtong mga huwes na yaraon kaidto sa hardin ni Nephi, asin nakadangog sa saiyang mga tataramon, nagkatiripon-tipon man na nagkasararo para sa lubong.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naghapot sa mga katawohan, na nagsasabi: Haen na an lima na iyo an ipinadara tanganing maghapot mapanungod sa pinakapamayong huwes kun siya nanggad gadan? Asin sinda nagsimbag asin nagsabi: Manungod kaining lima na saimong pigsabi an saindong pinadara, kami daeng pagkaaram; pero igwa nin lima na iyo an mga paragadan, na samuyang piangkunkon sa prisohan.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an mga huwes nagmawot na sinda mahiling; asin sinda dinarara, asin hilnga sinda iyo an lima na pinadara; asin hilnga an mga huwes naghapot sainda tanganing maaraman an manungod kaining bagay, asin sinda nagsabi sainda kan gabos na saindang ginibo, na nagsasabi:
14 Kami nagdaralagan asin nakaabot sa lugar kan tukawan nin paghuhukom, asin kan samuyang mahiling an gabos na mga bagay magin arog kan sinabi ni Nephi na saiyang pinagpatotoo, kami nagkangaralas na tangani baya na kami nagkaturumba sa daga; asin kan kami nakabawi na gikan sa samuyang pagkabigla, hilnga sainda kaming pinagkunkon sa prisohan.
15 Ngonian, manungod sa paggadan kaining tawo, kami dae nakakaaram kun siisay an naggibo kaini; asin iyo sana gabos an samuyang naaaraman, kami nagdaralagan asin nakaabot na uyon sa saimong pinagmawot, asin hilnga siya ginadan na, na uyon sa mga tataramon ni Nephi.
16 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga huwes ipinaliwanag an bagay sa mga katawohan, asin nagkurahaw kontra ki Nephi, na nagsasabi: Hilnga, kita nakakaaram na an Nephi na ini nakipagsabwatan sa sarong tawo na iyo an naggadan sa huwes, na tanganing maideklara niya ini sa satuya, na tanganing mapagbago niya kita sa saiyang pagtubod, na tanganing puwede niyang ipaglangkaw an saiyang sadire na magin sarong bantog na tawo, pinagpili nin Diyos, asin sarong propeta.
17 Asin ngonian hilnga, satuyang patutugaon an tawong ini, asin siya magkukumpisal kan saiyang sala asin ipapaaram sa satuya an tunay na paragadan kaining huwes.
18 Asin ini nangyaring naglipas na an lima pinalibre sa aldaw kan paglubong. Daeng pagkukulang, sinda nakipagtusay sa mga huwes sa mga tataramon na saindang pinagsabi laban ki Nephi, asin naki-iwal sa sainda an saro sa lambang saro, na tanganing sinda nagkariribong sainda.
19 Daeng pagkukulang, sinda nagkausa na si Nephi dapat na dakupon asin gapuson asin darahon sa atubangan nin kadaklan, asin sinda nagpoon na maghapot saiya sa grabeng paagi na tanganing saindang mapatuga siya, na tanganing sainda siyang maakusaran sagkod sa kagadanan---
20 Nagsasabi sa saiya: Ika sarong kasabwat; siisay ining tawo na iyo an naggibo kaining paggadan? Ngonian sabihi kami, asin akoa an saimong kasalan; nagsasabi, Hilnga uya an kuwarta; asin man samuyang itatao sa saimo an buhay mo kun saimong sabihon samuya, asin akoon an kasunduan na saimong ginibo kaiba niya.
21 Pero si Nephi nagsabi sa sainda: O kamong mga ribong-ribong, kamong may pasaluib na mga puso, kamong mga buta, asin kamong tiso an mga liog na mga katawohan, kamo daw nakakaaram kun gurano kahaloy na an Kagurangnan nindong Diyos magtutugot na kamo magpapadagos kan saindong dalan nin kasalanan?
22 O kamo dapat nang magpoon sa pag-agrangay asin magmundo, nin huli sa dakulang kapahamakan na ngonian naghahalat para saindo, laen lang kun kamo magsosolsol.
23 Hilnga kamo nagsabi na ako nakipagsabwatan sa sarong tawo na tanganing saiyang gadanon si Zeezoram, an satuyang pinakapamayong huwes. Pero hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na ini nin huli ta ako nagpatotoo sa saindo na tanganing kamo puwedeng makaaram manungod kaining bagay; iyo, para magin sarong testigo sa saindo, na ako nakakaaram kan mga kadaendatahan asin mga abominasyon na yaraon sa pag-iriba nindo.
24 Asin nin huli ta ginibo ko ini, kamo nagsasabi na ako nakipagsabwatan sa sarong tawo na tanganing saiyang gibohon an bagay na ini; iyo, nin huli ta sakuyang ipinahiling saindo an senyal na ini kamo nagka-aranggot sa sakuya, asin nagmawot na destrosohon an sakuyang buhay.
25 Asin ngonian hilnga, ako magpapahiling sa saindo nin saro pang senyal, asin hilngon nindo kun kamo magmamawot sa bagay na ini na destrosohon ako.
26 Hilnga ako nagsasabi sa saindo: Magduman sa harong ni Seantum, na iyo an tugang na lalake ni Seezoram, asin magsabi sa saiya---
27 Si Nephi daw, an sagin-sagin na propeta, na iyo an nagpropesiya sa grabeng karaotan manungod kaining mga katawohan, nakipagsabwatan sa saimo, na kun kaya saimong ginadan si Seezoram, na iyo an saimong tugang na lalake?
28 Asin hilnga, siya magsasabi saindo, Dae.
29 Asin kamo magsabi sa saiya: Saimo daw ginadan an saimong tugang na lalake?
30 Asin siya magtitindog na may pagkatakot, asin dae maaaraman kun ano an saiyang sasabihon. Asin hilnga, siya mapahimutok sa saindo; asin siya maghihimo na garo baga siya nabigla; daeng pagkukulang, siya magdedeklara sa saindo na siya inosente.
31 Pero hilnga, saindong siyasaton siya, asin saindong mananagboan an dugo na yaon sa gayad kan saiyang panalukbong.
32 Asin kun mahiling nindo ini, kamo maghahapot: Saen baya gikan an dugong ini? Kami daw dae makaaram na ini iyo an dugo kan saimong tugang na lalake?
33 Asin baya siya magtatakig, asin mahihiling na mamumuti, magin garo baga an kagadanan nag-abot saiya.
34 Asin baya kamo magsasabi: Nin huli kaining pagkatakot asin kaining pamumuti na nag-abot sa saimong lalawgon, hilnga, kami nakakaaram na ika nagkasala.
35 Asin baya mas pang pagkatakot an maabot sa saiya; asin baya siya magkukumpisal sa saindo, asin dae na makanegar na siya nanggad iyo an naggadan.
36 Asin baya siya magsasabi sa saindo na ako, si Nephi, daeng pagkaaram manungod sa bagay na ini laen lang na ini ipinagtao sa sakuya sa paagi kan kapangyarihan nin Diyos. Asin saka nindo maaraman na ako sarong honestong tawo, asin ta ako ipinadara para saindo gikan sa Diyos.
37 Asin ini nangyaring naglipas na s9nda nagharale asin ginibo, magin uyon sa sinabi ni Nephi sa sainda. Asin hilnga, an mga tataramon na saiyang pinagsabi gabos totoo; nin huli ta uyon sa saiyang sinabi siya nagnegar; asin man uyon sa mga tataramon siya nagkumpisal.
38 Asin siya dinakop tanganing probaran na siya sa sadire niya iyo nanggad an paragadan, na tangani baya an lima pinabuhian, asin man si Nephi.
39 Asin igwa nin nagkapira sa mga Nephita na nagtubod sa mga tataramon ni Nephi; asin igwa man na nagkapira, na nagtubod nin huli sa testimonya kan lima, nin huli ta sinda nagkabarago habang sinda yaon sa kulungan.
40 Asin ngonian igwa sa pag-iriba nin mga katawohan, na nagsasabi na si Nephi sarong propeta.
41 Asin igwang iba na nagsasabi: Hilnga, siya sarong diyos, nin huli ta kun bago siyang diyos dae niya kuta na nagkaararaman an gabos na mga bagay. Nin huli ta hilnga, siya nakapagsabi satuya an mga kaisipan kan satuyang mga puso, asin man nagsabi satuya nin mga bagay; asin nagin siya an nakapagdara sa satuyang kaaraman an tunay na paragadan kan satuyang pinakapamayong huwes.

Monday, April 10, 2006

HELAMAN TSAPTER 8 

Koraptong mga huwes nagmawot na gatungan an mga katawohan laban ki Nephi--- Abraham, Moises, Zenos, Zenock, Ezias, Isaiah, Jeremiah, Lehi, asin Nephi gabos nagpatotoo ki Cristo--- Sa paagi nin inspirasyon si Nephi binareta an paggadan sa pinakapamayong huwes.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Nephi makapagtaram kaining mga tataramon, hilnga, igwa nin mga tawo na mga huwes, na kairiba man sa sikretong grupo ni Gadianton, asin sinda nagka-aranggot, asin sinda nagkurahaw laban saiya, na nagsasabi sa mga katawohan: Tadaw ta dae nindo pinagdadakop an tawong ini asin darahon siya, na tanganing siya puwedeng makondena uyon sa mga krimen na saiya nang ginibo?
2 Tadaw ta kamo naghihiling sa tawong ini, asin nagdadangog sa saiyang pagbalobagi kontra sa mga katawohang ini asin kontra sa satuyang ley?
3 Nin huli ta hilnga, si Nephi nakapagtaram sa sainda mapanungod sa pagkakorapto kan saindang ley; iyo, kadakul na mga bagay na si Nephi nakapagtaram na dae puwedeng maisusurat; asin mayo siyang itinaram na kontraryo sa mga kasugoan nin Diyos.
4 Asin idtong mga huwes nagka-aranggot sa saiya nin huli ta siya nagtaram nin malinaw sa sainda mapanungod kan saindang sikretong mga trabaho nin kadikloman; daeng pagkukulang, sinda dae makapagdulot kan saindang mga sadireng kamot sa saiya, nin huli ta sinda natakot sa mga katawohan na baka siya magkukurahaw laban sainda.
5 Kun kaya sinda nagkurahaw sa mga katawohan, na nagsasabi: Tadaw ta pinagtugutan nindo an tawong ini na magbalobagi kontra satuya? Nin huli ta hilnga saiyang pinagkondena an bilog na ining katawohan, magin pasiring sa pagkadestroso; iyo, asin man ining satuyang makukusog na mga siyudad kukuahon gikan satuya, na tanganing kita magkawararaan nin lugar sainda.
6 Asin ngonian kita nag-aaram na ini imposible, nin huli ta hilnga, kita pano nin kapangyarihan, asin an satuyang mga siyudad makukusog, kun kaya an satuyang mga kaiwal mayong kapangyarihan na mangingibabaw satuya.
7 Asin ini nangyaring naglipas na kaya saindang pinaggatungan an mga katawohan na magka-aranggot kontra ki Nephi, asin pinagpainit na mag-iiriwal-iwal an pag-iriba nindo; nin huli ta igwang iba na nagkukurahaw: Pabayae an tawong ini, nin huli ta siya marhay na tawo, asin idtong mga bagay na saiyang pinagsarabi seguradong mangyayaring maglipas laen lang kun kita magsosolsol;
8 Iyo, hilnga, an gabos na paghuhukom maabot sa satuya na saiyang pinagpatotohanan sa satuya; nin huli ta satuyang naaaraman na siya nagpapatotoo nin tama satuya manungod kan satuyang mga kadaendatahan. Asin hilnga sinda kadakulon, asin si nag-aaram man kan gabos na mga bagay na puwedeng mangyayari satuya arog na siya nag-aaram kan satuyang mga kadaendatahan;
9 Iyo, asin hilnga, kun siya bakong sarong propeta dae niya kuta na mapatotohanan an mga bagay na idto.
10 Asin ini nangyaring naglipas na idtong mga tawo na nagmawot na raoton si Nephi napiritan nin huli kan saindaang pagkatakot, na sinda dae makapagdoot kan saindang mga kamot saiya; kun kaya siya nagpoon giraray sa pagparataram sa sainda, habang nahihiling niya na siya nakakagana na nin pabor sa mga mata kan iba, tanganing baya na an natatada pa sainda nagkakatarakot.
11 Kun kaya siya pinagpasabngan na magtaram nin dagdag sa sainda na nagsasabi: Hilnga, sakong mga katugangan, dae daw nindo nabasa na an Diyos nagtao nin kapangyarihan sa sarong tawo, magin si Moises, tanganing hugsakan an mga tubig kan Pulang Dagat, asin sinda nabanga digde asin duman, na tangani baya an mga Israelita, na iyo an satuyang mga ama, makalakaw sa ibabaw nin marang daga, asin an mga tubig nagsaro sa mga armada kan mga Ehipsiyano asin pinaghalon sinda?
12 Asin ngonian hilnga, kun an Diyos nagtao sa tawong ini nin arog kaining kapangyarihan, tadaw baya kamo nakikipagtusayan sa pag-iriba kan saindo man sanang mga sadire, asin magtaram na siya dae nagtao sakuya nin kapangyarihan kun saen ako puwedeng makaaram manungod sa mga paghuhukom na mag-aabot sa saindo laen lang kun kamo magsosolsol?
13 Pero hilnga, dae sana kamo nagsisikwal kan sakong mga tataramon, kundi kamo man nagsisikwal kan gabos na mga tataramon na pinagtaram kan satuyang mga ama, asin man an mga tataramon na pinagtaram sa paagi kan tawong ini, si Moises, na igwa kaining dakulang kapangyarihan na ipinagtao sa saiya, iyo, an mga tataramon na saiyang pinagtaram mapanungod sa pag-abot kan Mesiyas.
14 Iyo, bako daw na siya nagpatotoo na an Ake nin Diyos maabot? Asin habang saiyang pinag-angat paitaas an hubang halas sa kaparangan, magin siya man iaangat paitaas siya na iyo an maabot.
15 Asin habang kadakul an dapat na maghihiling sa halas mabubuhay, magin iyo man na habang kadakul an maghihiling sa Ake nin Diyos na igwang pagtubod, igwa nin sarong mapagpakumbabang espiritu, puwedeng mabubuhay, magin sagkod sa buhay na daeng kasagkoran.
16 Asin ngonian hilnga, si Moises bako lang nagpatoto sa mga bagay na ini, kundi iyo man an gabos na mga banal na propeta, magpoon sa mga aldaw niya magin sagkod sa mga aldaw ni Abraham.
17 Iyo, asin hilnga, si Abraham nahiling an saiyang pag-abot, asin napano nin pagka-ogma asin nagpamuraway.
18 Iyo, asin hilnga ako nagsasabi sa saindo, na si Abraham bako lang nakaaram sa mga bagay na ini, kundi igwa nin kadakul bago pa man an mga aldaw ni Abraham na pinag-apud sa paagi kan orden nin Diyos; iyo, magin susog sa orden kan saiyang Ake; asin ini nangyari na tanganing maipahiling sa mga katawohan, sarong grabe kadakul na rinibong mga taon bago an saiyang pag-abot, na magin an pagbabalukat matatamasa ninda.
19 Asin ngonian gigibohon ko na kamo makakaaram, na magin magpoon sa mga aldaw ni Abraham igwa nin kadakul-dakul na mga propeta na nagpapatotoo kaining mga bagay; iyo, hilnga, an propetang si Zenos bilog na nagpatotoo; na tanganing iyo an dahilan kan saiyang pagkagadan.
20 Asin hilnga, si Zenock man, asin man si Ezias, asin man si Isaiah, asin si Jeremiah, (si Jeremiah na iyo man an propeta na nagpatotoo kan kapahamakan nin Jerusalem) asin ngonian satuyang naaaraman na an Jerusalem pinagdestroso uyon sa mga tataramon ni Jeremiah; O baya tadaw ta dae an Ake nin Diyos maabot, uyon sa saiyang propesiya?
21Asin makikitusay daw kamo na an Jerusalem pinagdestroso? Makapagtataram daw kamo na an mg akeng lalake ni Zedekiah dae pinaggaradan, gabos laen lang ki Mulek? Iyo, asin dae daw nindo nahihiling na an banhi ni Zedekiah yaon sa pag-iriba ta, asin sinda pinaharale paluwas sa kadagaan nin Jerusalem? Pero hilnga, bako lang ini gabos---
22 An satuyang ama na si Lehi pinaharale paluwas sa Jerusalem nin huli ta siya nagpatotoo kaining mga bagay. Si Nephi man nagpatotoo kaining mga bagay, asin man an haros gabos kan satuyang mga ama, magin sagkod sa panahon ngonian; iyo, sinda nagpapatotoo kan pag-abot ni Cristo, asin pinaghiling an paabuton, asin nag-oogma sa saiyang aldaw na maabot.
23 Asin hilnga, siya sarong Diyos, asin siya yaon kaiba ninda, asin siya nagpamate kan saiyang sadire sa sainda, na sinda pinagbalukat sa paagi niya; asin sinda nagtao sa saiya nin pamuraway, nin huli kaiyanna maabuton.
24 Asin ngonian, nahihiling na kamo nakakaaram kaining mga bagay asin dae maisisikwal an mga ini laen lang kun kamo maghahambog, kun kaya nin huli kaini kamo nagkasala, nin huli ta kamo nagsikwal gabos kaining mga bagay, na mayong pasubali na grabe kadakul an mga ebidensiya na saindo nang naresibe; iyo, magin saindo nang naresibe an gabos na mga bagay, pati an mga bagay kan langit, asin gabos na mga bagay na yaon sa kinaban, bilang sarong testigo na sinda totoo.
25 Pero hilnga, saindong pinagsikwal an katotoohan, asin nagrebelde kontra sa saindong banal na Diyos; asin magin sa panahon na ini, embes baga magsasaray para sa saindong mga sadire nin mga kayamanan sa langit, na kun saen mayong katunawan, asin kun saen mayong makalaog na bakong malinig, kamo nagtitipon para sa saindong mga sadire nin ka-ongisan laban sa aldaw nin kahukuman.
26 Iyo, magin sa panahon na ini kamo naghihinog na, nin huli kan saindong mga panggagadan asin kan saindong pakiki-apid asin pagkarigsok, para sa daeng katapusan na kapahamakan; iyo, asin laen lang kun kamo magsosolsol ini maabot saindo sa dae mahaloy.
27 Iyo, hilnga, yaon na ngani ngonian sa saindong mga pintuan; iyo, magduman kamo sa tukawan nin paghuhukom, asin maghanap; asin hilnga, an saindong huwes ginadan, asin siya nakabulagta sa sadire niyang dugo; asin siya pinaggadan kan saiyang tugang na lalake, na nagmamawot na magtukaw sa tukawan nin paghuhukom.
28 Asin hilnga, sinda parehong kabale sa saindong sikretong grupo, na an nagmukna iyo si Gadianton asin an sarong maraot na nagmamawot na destrosohon an mga kalag nin mga tawo.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?