<$BlogRSDUrl$>

Monday, April 10, 2006

HELAMAN TSAPTER 8 

Koraptong mga huwes nagmawot na gatungan an mga katawohan laban ki Nephi--- Abraham, Moises, Zenos, Zenock, Ezias, Isaiah, Jeremiah, Lehi, asin Nephi gabos nagpatotoo ki Cristo--- Sa paagi nin inspirasyon si Nephi binareta an paggadan sa pinakapamayong huwes.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Nephi makapagtaram kaining mga tataramon, hilnga, igwa nin mga tawo na mga huwes, na kairiba man sa sikretong grupo ni Gadianton, asin sinda nagka-aranggot, asin sinda nagkurahaw laban saiya, na nagsasabi sa mga katawohan: Tadaw ta dae nindo pinagdadakop an tawong ini asin darahon siya, na tanganing siya puwedeng makondena uyon sa mga krimen na saiya nang ginibo?
2 Tadaw ta kamo naghihiling sa tawong ini, asin nagdadangog sa saiyang pagbalobagi kontra sa mga katawohang ini asin kontra sa satuyang ley?
3 Nin huli ta hilnga, si Nephi nakapagtaram sa sainda mapanungod sa pagkakorapto kan saindang ley; iyo, kadakul na mga bagay na si Nephi nakapagtaram na dae puwedeng maisusurat; asin mayo siyang itinaram na kontraryo sa mga kasugoan nin Diyos.
4 Asin idtong mga huwes nagka-aranggot sa saiya nin huli ta siya nagtaram nin malinaw sa sainda mapanungod kan saindang sikretong mga trabaho nin kadikloman; daeng pagkukulang, sinda dae makapagdulot kan saindang mga sadireng kamot sa saiya, nin huli ta sinda natakot sa mga katawohan na baka siya magkukurahaw laban sainda.
5 Kun kaya sinda nagkurahaw sa mga katawohan, na nagsasabi: Tadaw ta pinagtugutan nindo an tawong ini na magbalobagi kontra satuya? Nin huli ta hilnga saiyang pinagkondena an bilog na ining katawohan, magin pasiring sa pagkadestroso; iyo, asin man ining satuyang makukusog na mga siyudad kukuahon gikan satuya, na tanganing kita magkawararaan nin lugar sainda.
6 Asin ngonian kita nag-aaram na ini imposible, nin huli ta hilnga, kita pano nin kapangyarihan, asin an satuyang mga siyudad makukusog, kun kaya an satuyang mga kaiwal mayong kapangyarihan na mangingibabaw satuya.
7 Asin ini nangyaring naglipas na kaya saindang pinaggatungan an mga katawohan na magka-aranggot kontra ki Nephi, asin pinagpainit na mag-iiriwal-iwal an pag-iriba nindo; nin huli ta igwang iba na nagkukurahaw: Pabayae an tawong ini, nin huli ta siya marhay na tawo, asin idtong mga bagay na saiyang pinagsarabi seguradong mangyayaring maglipas laen lang kun kita magsosolsol;
8 Iyo, hilnga, an gabos na paghuhukom maabot sa satuya na saiyang pinagpatotohanan sa satuya; nin huli ta satuyang naaaraman na siya nagpapatotoo nin tama satuya manungod kan satuyang mga kadaendatahan. Asin hilnga sinda kadakulon, asin si nag-aaram man kan gabos na mga bagay na puwedeng mangyayari satuya arog na siya nag-aaram kan satuyang mga kadaendatahan;
9 Iyo, asin hilnga, kun siya bakong sarong propeta dae niya kuta na mapatotohanan an mga bagay na idto.
10 Asin ini nangyaring naglipas na idtong mga tawo na nagmawot na raoton si Nephi napiritan nin huli kan saindaang pagkatakot, na sinda dae makapagdoot kan saindang mga kamot saiya; kun kaya siya nagpoon giraray sa pagparataram sa sainda, habang nahihiling niya na siya nakakagana na nin pabor sa mga mata kan iba, tanganing baya na an natatada pa sainda nagkakatarakot.
11 Kun kaya siya pinagpasabngan na magtaram nin dagdag sa sainda na nagsasabi: Hilnga, sakong mga katugangan, dae daw nindo nabasa na an Diyos nagtao nin kapangyarihan sa sarong tawo, magin si Moises, tanganing hugsakan an mga tubig kan Pulang Dagat, asin sinda nabanga digde asin duman, na tangani baya an mga Israelita, na iyo an satuyang mga ama, makalakaw sa ibabaw nin marang daga, asin an mga tubig nagsaro sa mga armada kan mga Ehipsiyano asin pinaghalon sinda?
12 Asin ngonian hilnga, kun an Diyos nagtao sa tawong ini nin arog kaining kapangyarihan, tadaw baya kamo nakikipagtusayan sa pag-iriba kan saindo man sanang mga sadire, asin magtaram na siya dae nagtao sakuya nin kapangyarihan kun saen ako puwedeng makaaram manungod sa mga paghuhukom na mag-aabot sa saindo laen lang kun kamo magsosolsol?
13 Pero hilnga, dae sana kamo nagsisikwal kan sakong mga tataramon, kundi kamo man nagsisikwal kan gabos na mga tataramon na pinagtaram kan satuyang mga ama, asin man an mga tataramon na pinagtaram sa paagi kan tawong ini, si Moises, na igwa kaining dakulang kapangyarihan na ipinagtao sa saiya, iyo, an mga tataramon na saiyang pinagtaram mapanungod sa pag-abot kan Mesiyas.
14 Iyo, bako daw na siya nagpatotoo na an Ake nin Diyos maabot? Asin habang saiyang pinag-angat paitaas an hubang halas sa kaparangan, magin siya man iaangat paitaas siya na iyo an maabot.
15 Asin habang kadakul an dapat na maghihiling sa halas mabubuhay, magin iyo man na habang kadakul an maghihiling sa Ake nin Diyos na igwang pagtubod, igwa nin sarong mapagpakumbabang espiritu, puwedeng mabubuhay, magin sagkod sa buhay na daeng kasagkoran.
16 Asin ngonian hilnga, si Moises bako lang nagpatoto sa mga bagay na ini, kundi iyo man an gabos na mga banal na propeta, magpoon sa mga aldaw niya magin sagkod sa mga aldaw ni Abraham.
17 Iyo, asin hilnga, si Abraham nahiling an saiyang pag-abot, asin napano nin pagka-ogma asin nagpamuraway.
18 Iyo, asin hilnga ako nagsasabi sa saindo, na si Abraham bako lang nakaaram sa mga bagay na ini, kundi igwa nin kadakul bago pa man an mga aldaw ni Abraham na pinag-apud sa paagi kan orden nin Diyos; iyo, magin susog sa orden kan saiyang Ake; asin ini nangyari na tanganing maipahiling sa mga katawohan, sarong grabe kadakul na rinibong mga taon bago an saiyang pag-abot, na magin an pagbabalukat matatamasa ninda.
19 Asin ngonian gigibohon ko na kamo makakaaram, na magin magpoon sa mga aldaw ni Abraham igwa nin kadakul-dakul na mga propeta na nagpapatotoo kaining mga bagay; iyo, hilnga, an propetang si Zenos bilog na nagpatotoo; na tanganing iyo an dahilan kan saiyang pagkagadan.
20 Asin hilnga, si Zenock man, asin man si Ezias, asin man si Isaiah, asin si Jeremiah, (si Jeremiah na iyo man an propeta na nagpatotoo kan kapahamakan nin Jerusalem) asin ngonian satuyang naaaraman na an Jerusalem pinagdestroso uyon sa mga tataramon ni Jeremiah; O baya tadaw ta dae an Ake nin Diyos maabot, uyon sa saiyang propesiya?
21Asin makikitusay daw kamo na an Jerusalem pinagdestroso? Makapagtataram daw kamo na an mg akeng lalake ni Zedekiah dae pinaggaradan, gabos laen lang ki Mulek? Iyo, asin dae daw nindo nahihiling na an banhi ni Zedekiah yaon sa pag-iriba ta, asin sinda pinaharale paluwas sa kadagaan nin Jerusalem? Pero hilnga, bako lang ini gabos---
22 An satuyang ama na si Lehi pinaharale paluwas sa Jerusalem nin huli ta siya nagpatotoo kaining mga bagay. Si Nephi man nagpatotoo kaining mga bagay, asin man an haros gabos kan satuyang mga ama, magin sagkod sa panahon ngonian; iyo, sinda nagpapatotoo kan pag-abot ni Cristo, asin pinaghiling an paabuton, asin nag-oogma sa saiyang aldaw na maabot.
23 Asin hilnga, siya sarong Diyos, asin siya yaon kaiba ninda, asin siya nagpamate kan saiyang sadire sa sainda, na sinda pinagbalukat sa paagi niya; asin sinda nagtao sa saiya nin pamuraway, nin huli kaiyanna maabuton.
24 Asin ngonian, nahihiling na kamo nakakaaram kaining mga bagay asin dae maisisikwal an mga ini laen lang kun kamo maghahambog, kun kaya nin huli kaini kamo nagkasala, nin huli ta kamo nagsikwal gabos kaining mga bagay, na mayong pasubali na grabe kadakul an mga ebidensiya na saindo nang naresibe; iyo, magin saindo nang naresibe an gabos na mga bagay, pati an mga bagay kan langit, asin gabos na mga bagay na yaon sa kinaban, bilang sarong testigo na sinda totoo.
25 Pero hilnga, saindong pinagsikwal an katotoohan, asin nagrebelde kontra sa saindong banal na Diyos; asin magin sa panahon na ini, embes baga magsasaray para sa saindong mga sadire nin mga kayamanan sa langit, na kun saen mayong katunawan, asin kun saen mayong makalaog na bakong malinig, kamo nagtitipon para sa saindong mga sadire nin ka-ongisan laban sa aldaw nin kahukuman.
26 Iyo, magin sa panahon na ini kamo naghihinog na, nin huli kan saindong mga panggagadan asin kan saindong pakiki-apid asin pagkarigsok, para sa daeng katapusan na kapahamakan; iyo, asin laen lang kun kamo magsosolsol ini maabot saindo sa dae mahaloy.
27 Iyo, hilnga, yaon na ngani ngonian sa saindong mga pintuan; iyo, magduman kamo sa tukawan nin paghuhukom, asin maghanap; asin hilnga, an saindong huwes ginadan, asin siya nakabulagta sa sadire niyang dugo; asin siya pinaggadan kan saiyang tugang na lalake, na nagmamawot na magtukaw sa tukawan nin paghuhukom.
28 Asin hilnga, sinda parehong kabale sa saindong sikretong grupo, na an nagmukna iyo si Gadianton asin an sarong maraot na nagmamawot na destrosohon an mga kalag nin mga tawo.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?