<$BlogRSDUrl$>

Friday, July 01, 2005

MOSIAH TSAPTER 27 

Si Mosiah an nagbawal kan pagpersige asin ipinagpagiromdom an pagkapantay-pantay--- Si Almang hoben asin an apat na mga akeng lalake ni Mosiah nagmawot na destrosohon an Simbahan --- Sarong anghel an nagpahiling asin nagsugo na pundohon an maraot nindang mga gibo--- Si Alma ginibong pola --- An bilog na mga katawohan kaipuhan na mamundag giraray na tanganing makamtan an kaligtasan --- Si Alma asin an mga akeng lalake ni Mosiah nagpahayag kan marhay na bareta.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga pagpepersige na ipinamate sa simbahan kan mga mayong pagtubod nagin lakop na tangani an simbahan nagpoon sa paggugurumod-gumod, asin nagreklamo sa saindang mga pamayo manungod kaining mga bagay; asin sinda nanggad nagreklamo ki Alma. Asin si Alma ipinagpaabot an kaso sa atubangan kan saindang hade, si Mosiah. Asin si Mosiah nagkonsulta sa saiyang mga kapadean.
2 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Mosiah nagpadara nin sarong proklamasyon sa bilog na kapalibutan nin kadagaan na mayo nin siisay man na mayong pagtubod na iyo an magpersige sa kiisay sainda na kaayon sa simbahan nin Diyos.
3 Asin nagkaigwa nin sarong estriktong kasugoan sa kabilugan kan gabos sa kairibahan ninda, na dapat magkakaigwa nin pagkapantay-pantay sa kairibahan kan gabos na mga tawo;
4 Na sinda dapat mayo nin kapaabaw-abawan ni panghahamak na iyo an magdisturbo sa saindang katuninongan; na an lambang tawo dapat na magpahalaga kan saiyang kataraid arog kan saiyang sadire, nagtatrabaho na gamit an saiyang mga kamot para sa pansadireng supporta.
5 Iyo, asin an gabos nindang mga kapadean asin mga paratukdo kaipuhang maghingoha na gamit an saindang mga kamot para sa pansadireng supporta, sa gabos na mga pangyayari laen lang kun ini may sakit, o yaon sa makuniot na pangangaipo; asin sa paggibo kaining mga bagay, sinda nanggad nagkaigwa nin kadakul na grasya nin Diyos.
6 Asin nagkaigwa nin pagpoon nin grabeng katuninongan giraray sa kadagaan; asin an mga katawohan nagpoon na magin grabe kadakul an numero, asin nagpoon na magkawararak sa harayo sa lalawgon kan kinaban, iyo, sa may norte asin sa may sur, sa may sirangan asin sa may sulnopan, nagtutugdok nin darakulang mga siyudad asin mga baryo sa gabos na kuwatro-kanto nin kadagaan.
7 Asin an Kagurangnan nanggad nagbisita sainda asin pina-asenso sinda, asin sinda nagin sarong dakula asin mayamanon na mga katawohan.
8 Ngonian an mga akeng lalake ni Mosiah kaayon sa numero kan mga mayong pagtubod; asin man saro sa mga akeng lalake ni Alma kabilang sa pag-iriba nida, siya bilang inaapud na Alma, kapangaran kan saiyang ama; daeng pagkukulang, siya nagin sarong grabe karaot asin sarong tawong parasamba sa mga diyos-diyusan. Asin siya sarong tawo na may kadakul na mga tataramon, asin nakakapagtaram nin grabeng boladas sa mga katawohan; kun kaya saiyang napapangenotan an kadakul na mga katawohan na gumibo kan arog sa manera nin saiyang mga kadaendatahan.
9 Asin siya nagin saro sa dakulang alang sa pag-asenso kan simbahan nin Diyos; hinahabon paharayo an mga puso kan mga katawohan; na nagkakausa nin grabeng pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nin mga katawohan; na nakapagtao nin sarong pagkakataon para sa mga kaiwal nin Diyos na maghimo kan saiyang kapangyarihan na mangingibabaw sainda.
10 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na habang siya yaon sa paglibot tanganing destrosohon an simbahan nin Diyos, nin huli ta siya nanggad naglakaw nin pahilom sa kairiba an mga akeng lalake ni Mosiah sa pagmamawot na destroshon an simbahan, asin mangenotan na warakon an mga katawohan nin Kagurangnan, na laban sa mga kasugoan nin Diyos, o maski kan hade ---
11 Asin habang ako nagsasabi saindo, habang sinda nagparalakaw sa kapalibutan na nagrerebelde laban sa Diyos, hilnga, an anghel nin Kagurangnan nagpahiling sa sainda; asin siya nagbaba na garo baga nakasangkay sa panginuron; asin siya nagtataram na arog na ini na may sarong boses nin daguldol, na nagkausa sa kinaban na magyugyog sa lugar na sinda nagtitindog;
12 Asin grabeng gayo an saindang kangalasan, na sinda nagkaturumba sa daga, asin dae nakakasabot sa mga tataramon na saiyang pinagtataram sa sainda.
13 Daeng pagkukulang na siya nagkurahaw giraray, na nagsasabi: Alma, magbuhat ka asin magtindog, nin huli ta tadaw baya ta saimong pinagpersige an simbahan nin Diyos? Ta an Kagurangnan nagsabi: Iyo ini an sakong simbahan, asin Ako an magtutugdok kaini; asin mayong makakadaog kaini, laen lang kun ini iyo an kalapasan kan sakuyang mga katawohan.
14 Asin giraray, ang anghel nagsabi: Hilnga, an Kagurangnan nakadangog kan mga pangadyeon kan saiyang mga katawohan, asin man an mga pangadyeon kan saiyang surugoon, si Alma, na iyo an saimong ama; nin huli ta siya nagpangadye na may grabeng pagtubod na mapanungod saimo na ikaw mapupuwedeng darahon sa kaaraman nin katotoohan; kun kaya, sa arog kaining katuyuhan na nganing ako nag-abot sa pagkumbinese saimo kan kapangyarihan asin autoridad nin Diyos, na an mga pangadyeon kan saiyang mga surugoon puwedeng simbagon uyon sa saindang pagtubod.
15 Asin ngonian hilnga, kaya mo daw kalabanon an kapangyarihan nin Diyos? Nin huli ta hilnga, bako daw na an sakong boses nakakapagpayugyog sa kinaban? Asin kaya mo man daw na dae mo ako nahihiling sa atubangan mo? Asin ako ipinadara gikan sa Diyos.
16 Ngonian ako nagsasabi sa saimo: Lakaw, asin giromdoma an kauripnan kan saimong mga ama sa kadagaan nin Helam, asin sa daga nin Nephi; asin giromdoma kun gurano kadakula an mga bagay na saiyang nakaginibohan para sainda; nin huli ta sinda kaidto yaon sa pagka-uripon, asin siya iyo an nagligtas sainda. Asin ngonian ako nagsasabi sa saimo, Alma, lakaw sa saimong dalan, asin dae mo na pagmawoton pa na destrosohon an simbahan, na an saindang mga pangadyeon mapupuwedeng simbagaon, asin kaini ngani na maski ika nagmawot sa sadire na itakwil.
17 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na iyo ini an mga panhuring mga tataramon na an anghel iyo an nagtaram ki Alma, asin siya naghale.
18 Asin ngonian si Alma asin sinda na pag-iriba niya nagkaturumba giraray sa daga, nin huli ta grabeng gayo an saindang kangalasan; nin huli ta sa saindang sadireng mga mata sinda nakahiling nin sarong anghel nin Kagurangnan; asin an saiyang boses kaarog nin daguldo, na nakapagpayugyog sa kinaban; asin sinda nakaaram na mayong bagay laen lang kun ini kapangyarihan nin Diyos na iyo an makakapagpayugyog kan kinaban asin nagkausa kaini na mangunguyakoy na garo baga ini magkakabaranga-banga.
19 Asin ngonian an kangalasan ni Alma grabeng gayo na tanganing siya nagin pola, na siya dae na makakabukas kan saiyang nguso; iyo, asin siya nagin maluya, na maski na siya dae na nakakahiro kan saiyang mga kamot; kun kaya sina dinarara ninda na pag-iriba niya, asin dinara na kaherak-herak, na maski na hanggan sa siya ibinugtak sa atubangan kan saiyang ama.
20 Asin sinda nagpaliwanag sa saiyang ama sa gabos na nangyari sa sainda; asin an saiyang ama nag-ogma, nin huli ta siya nakaaram na idto iyo an kapangyarihan nin Diyos.
21 Asin siya nagkausa na an kadaklan dapat na magtiripon-tipon na magkasararo na tanganing sinda magin saksi kun ano ginibo nin Kagurangnan para sa saiyang akeng lalake, asin man para sainda na kairiba niya.
22 Asin siya nagkausa na an mga kapadean dapat na mag-asembliya kan saindang mga sadire na magkasararo; asin sinda nagpoon sa pag-ayuno, asin nagpangadye sa Kagurangnan saindang Diyos na tanganing saiyang bubukasan an nguso ni Alma, na tanganing siya makakapagtaram, asin man tanganing an saiyang mga kaso-kasoan magkaigwa nin kusog --- na tanganing an mga mata nin mga katawohan puwedeng magin bukas sa paghiling asin sa pagkaaram kan karahayan asin kamurawayan nin Diyos.
23 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na sinda nag-ayuno asin nagpangadye sa laog nin duwang aldaw asin duwang banggi, an mga kaso-kasoan ni Alma nagkaigwa nin kusog, asin siya nagtindog asin nagpoon na magtaram sa sainda, nagsasabi sainda na magkaigwa nin marhay na pagkaogma.
24 Nin huli ta, nagsabi siya, ako nakapagsolsol na kan sakong mga kasalanan, asin pinagtubos nin Kagurangnan; hilnga ako iminundag sa Espiritu.
25 Asin an Kagurangnan nagsabi sa sakuya: Dae ka magngalas na an bilog na sangkatauhan, iyo, mga kalalakehan asin mga kababaehan, an gabos na mga nasyon, mga lahi, mga dila asin mga katawohan, kaipuhan na mamundag giraray; iyo, mamundag sa Diyos, mapagbago gikan sa saindang karnal asin nahulog na kamugtakan, pasiring sa sarong kamugtakan nin pagkamatanos, bilang tinubos nin Diyos, na magigin saiyang mga akeng lalake asin mga akeng babae;
26 Asin kaya sinda nagin mga baong mga nilalang; asin laen lang kun sinda gumibo kaini, sinda daeng pagduwa-duwang magmamana sa kahadean nin Diyos.
27 Ako nagsasabi sa saindo, laen lang kun ini iyo an mangyari, sinda kaipuhan na itatakwil; asin ako kaini nakaaram, nin huli ta ako nagin arog man sa ipinagtakwil.
28 Daeng pagkukulang, pagkatapos na nakamate nin grabeng tribulasyon, nagsosolsol na haros harani na sa kagadanan, an Kagurangnan sa pagkaherak nakahiling na maninigo iyo an nag-agaw sako paluwas sa daeng kauntukan na kasuloan, asin ako namundag sa Diyos.
29 An sakuyang kalag pinagtubos gikan sa tundag nin kapaitan asin sa mga gapos nin kadaendatahan. Ako kaidto naggikan sa pinakamadiklom na kairaroman; alagad ngonian ako nakahiling sa makangangalas na liwanag nin Diyos. An sakuyang kalag kaidto pinasakitan nin daeng kasagkoran na pagpasakit; pero ako inagaw, asin an sakuyang kalag dae na nakulgan.
30 Pinagtakwil ko an sakuyang Paratubos, asin naghabo kaidtong mga itinaram kan satuyang mga ama; alagad ngonian ta saindang pangenot na nahihiling na siya maabot, asin ta siya nakakapaggiromdom sa lambang nilalang kan saiyang paglalang, saiyang hihimohon sa saiyang sadire na makakapaghiling sa kagabsan.
31 Iyo, an lambang tuhod magluluhod, asin an lambang dila magkukumpisal sa atubangan nya. Iyo, magin sa huring aldaw, sa panahon na an gabos na mga tawo magtitindog na tanganing paghuhusgaran niya, pagkatapos sinda magkukumpisal na siya Diyos; pagkatapos na sinda makapagkumpisal, siisay baya an mabubuhay na mayong Diyos sa mundo, na an paghukom kan daeng tapos na pagpapadusa iyo an magpapasainda; asin sinda magkukubog-kubog, asin mangunguyakoy, asin mag-uulnok paibaba sa putitok kan saiyang bilog-na-mapaghanap na mata.
32 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma nagpoon sa panahon na ini paabante na magtukdo sa mga katawohan, asin sinda na kairiba ni Alma sa panahon na an anghel nagpahiling sa sainda, naglakaw sa bilog na palibot nin kadagaan, ipinagbabalangibog sa gabos na mga katawohan an mga bagay na saindang nadangog asin nahiling, asin nagpaparapahayag kan tataramon nin Diyos sa lapigot na tribulasyon, habang pinagpepersige ninda na mayong mga pagtubod, habang pinapakulgan nin kadaklan sainda.
33 Alagad maski na ngani sa gabos kaini, sinda nakapagheras nin grabeng konsolasyon sa simbahan, pinagkukumpirma an saindang pagtubod, asin ipinag-ootrong ipagpagiromdom sainda na may halawig na pagtitios asin grabeng pagsakit na tanganing mautob an mga kasugoan nin Diyos.
34 Asin an apat sainda iyo an mga akeng lalake ni Mosiah; asin an saindang mga pangaran iyo sinda Ammon, asin Aaron, asin Omner, asin Himni; iyo an mga ini an pangaran kan mga akeng lalake ni Mosiah.
35 Asin sinda nagparabaklay sa bilog na kapalibutan kan kadagaan nin Zarahemla, asin sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan na yaon sa irarom kan paghahade ni hadeng Mosiah, masigasig na pinaghihingoha na mapakarhay an gabos na mga kakulugan na saindang nagkaginibohan laban sa simbahan, nagkukumpisal kan gabos nindang mga kasalanan, asin ipoinagbabalangibog an gabos na mga bagay na saindang nahiling, asin nagpapaliwanag sa mga propesiya asin sa mga kasuratan sa gabos na nagmawot na madangog sainda.
36 Asin kaya sinda mga instrumento sa mga kamot nin Diyos sa pagdara nin kadakul pasiring sa pagkaaram nin katotohanan, iyo, pasiring sa pagkaaram kan saindang Paratubos.
37 Asin gurano nagin mapalad sinda! Nin huli ta sinda nagpapahayag nin katuninongan; sinda nagpapahayag nin marhay na bareta nin karahayan; asin saindang ipinagdeklara sa mga katawohan na an Kagurangnan naghahade.

Thursday, June 30, 2005

MOSIAH TSAPTER 26 

Kadakul na mga miyembro kan simbahan nadara sa kasalanan kan mga daeng pagtubod --- Si Alma pinangakuan nin buhay na daeng kasagkoran --- Sinda na nagsosolsol asin nagpabunyag nakagana nin kapatawadan --- Mga miyembro nin simbahan na nabulid sa kasalanan na nagsolsol asin nagkumpisal ki Alma asin sa Kagurangnan patatawadon; o kun dae sinda magin ekskomunikado.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin kadakul nin mga nagdadarakulang henerasyon na dae nakakasabot sa mga tataramon ni hadeng Benjamin, bilang mga saradit pa sanang mga kaarakian kan panahon na siya nagtaram sa saiyang mga katawohan; asin sinda dae nagtutubod sa tradisyon kan saindang mga ama.
2 Sinda dae nagtutubod kun ano man nanggad an pinagsasabi manungod sa pagkabuhay-liwat kan mga gadan, ni naniniwala sinda manungod sa pag-abot ni Cristo.
3 Asin ngonian nin huli kan saindang daeng paniniwala sinda dae nanggad makakaintende kan tataramon nin Diyos; asin an saindang mga puso pinataragas.
4 Asin sinda habong magpabunyag; ni sinda maki-ayon sa simbahan. Asin sinda sarong naglalaen-laen na mga katawohan na arog kan saindang pagtubod, asin nagin arog kaini hanggan sa paglipas, magin sa saindang karnal asin pano nin kasalang kamugtakan; nin huli ta sinda habong mag-apud sa Kagurangnan saindang Diyos.
5 Asin ngonian sa paghahade ni Mosiah sinda bakong nangabangaan an numero arog kan mga katawohan nin Diyos; alagad nin huli kan pagbibiringkilan sa pag-iriba nin mga katugangan sinda nagin kadakul an bilang.
6 Nin huli ta ini nangyaring naglipas na sinda nakapandadaya nin kadakul sa paagi kan saindang mga pambuladas na mga tataramon, na yaraon sa laog nin simbahan, asin nagkausa sainda na makagibo nin kadakul na mga kasalanan; kun kaya ini nagin kapakinabangan sa sainda na nakagibo nin kasalanan, na yaraon sa laog kan simbahan, dapat na pagpagiromdomon sa paagi kan simbahan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na sinda pinagdara sa atubangan nin mga kapadean, asinpinagpahiling sa mga kapadean kan mga paratukdo; asin an mga kapadean iyo an nagdara sainda sa atubangan ni Alma, na iyo an halangkaw na pade.
8 Ngonian si hadeng Mosiah nakapagtao na ki Alma nin autoridad sa bilog na simbahan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma dae nakakaaram manungod sainda; pero nagkaigwa nin kadakul na mga testigo laban sainda; iyo, an mga katawohan nanindugan asin nagtestigo kan saindang kadakul na kadaendatahan.
10 Ngonian dae pa nagkaigwa nin anuman kaining bagay na nangyari kaidto sa laog kan simbahan; kun kaya si Alma napurisaw kan saiyang espiritu, asin siya nagkausa na sinda padat na darahon sa atubangan nin hade.
11 Asin siya nagsabi sa hade: Hilnga, uya an kadakul sainda na samuyang pinagdara sa atubangan mo, na akusado kan saindang mga katugangan; iyo, asin sinda dinarakop nin huli sa manlaen-laen na mga kadaendatahan. Asin sinda dae nagsosolsol kan saindang mga kadaendatahan; kun kaya samuya sindang dinarara sa atubangan mo, na tanganing ika mismo an maghuhusga sainda na uyon sa saindang mga krimen.
12 Alagad si hadeng Mosiah nagsabi ki Alma: Hilnga, ako dae maghuhusga sainda; kun kaya sakuya sindang ipaubaya sa saimong mga kamot na tanganing paghuhusgaran.
13 Asin ngonian an espiritu ni Alma napurisaw giraray; asin siya nagdulok asin naghapot sa Kagurangnan kun ano an saiyang dapat na gigibohon manungod sa mga bagay na ini, nin huli ta siya natakot na baka makagibo nin sala sa paghilingon nin Diyos.
14 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na saiyang maipabulos paluwas an saiyang bilog na kalag sa Diyos, an tingog nin Kagurangnan nag-abot saiya, na nagsasabi:
15 Paladan ka, Alma, asin paladan sinda na binunyagan sa mga katubigan nin Mormon. Ika paladan nin huli kan saimong labi-labing pagtubod sana kan mga tataramon kan sakuyang surugoon na si Abinadi.
16 Asin paladan sinda nin huli kan saindang labi-labing pagtubod sa mga tataramon sana na saimong ipinagtaram sa sainda.
17 Asin paladan ka nin huli ta saimong itinugdok an sarong simbahan sa tahaw kaining mga katawohan; asin sinda papagdanayon, asin sinda magigin sakuyang mga katawohan.
18 Iyo, paladan ining mga katawohan na bolanos na dinadara an sakuyang pangaran; nin huli ta sa sakuyang pangaran sinda pag-aapudon; asin sinda sakuya.
19 Asin nin huli ta ikaw naghapot sakuya manungod sa parakasala, ika paladan.
20 Ika an sakuyang tagapaglingkod; asin ako makipagtipan sa saimo na ikaw magkakaigwa nin buhay na daeng kasagkoran; asin ika maglilingkod sakuya asin maglalakaw sa pangaran ko, asin magtitipon na magkakasararo an sakuyang mga karnero.
21 Asin siya na magdadangog kan sakuyang boses iyo an magigin karnero ko; asin siya an saimong tatanggapon palaog sa simbahan, asin saiya ako man magtatanggap.
22 Nin huli ta hilnga, iyo ini an sakuyang simbahan; an siirisay man na mabunyagan binubunyagan pasiring sa pagsosolsol. Asin kun siirisay man an saimong pinagtatanggap magtutubod sa sakuyang pangaran; asin saiya ako bolanos na magpapatawad.
23 Nin huli ta iyo ini ako na nagpapasan sa sakuyang sadire kan mga kasalanan nin kinaban; nin huli ta iyo ini ako na naglalang sainda; asin iyo ini ako na nagtatao sa sainda na nagtutubod hanggan sa katapusan nin sarong lugar sa sakuyang toong kamot.
24 Nin huli ta hilnga, sa sakuyang pangaran sinda inapud; asin kun sinda nakakabisto sakuya sinda magdudulok, asin magkakaigwa nin sarong daeng kasagkorang lugar sa sakuyang toong kamot.
25 Asin ini mangyayaring malipas na kan an ikaduwang trumpa magtutunog kaya sinda na dae nanggad nakakabisto sakuya magdudulok asin magtitindog sa atubangan ko.
26 Asin kaya sinda makakaaram na Ako an Kagurangnan an saindang Paratubos; pero sinda dae nanggad tutubuson.
27 Asin kaya ako magkukumpisal sa sainda na ako dae nanggad nakamidbid sainda; asin sinda mapasiring duman sa daeng katapusang kalayo na ipinaghanda para sa diyablo asin sa saiyang mga anghel.
28 Kun kaya ako nagsasabi sa saimo, na siya na habong magdadangog sa sakuyang boses, iyo man an dae mo pagtatanggapon sa sakuyang simbahan, nin huli ta sa saiya Ako dae mag-aako sa huring aldaw.
29 Kun kaya Ako nagsasabi sa saimo, Lakaw; asin siirisay man an naglalapas laban sakuya, iyo siya an saimong paghuhusgaran uyon sa mga kasalanan na saiyang nagkaginibohan; asin kun siya magkukumpisal kan saiyang mga kasalanan sa atubangan mo asin sa sakuya, asin nagsosolsol nin udok sa boot sa saiyang puso, iyo siya an saimong patatawadon, asin Ako magpapatawad man saiya.
30 Iyo, asin kun sa kadakul napagkakataon an sakuyang mga katawohan magsosolsol Ako magpapatawad sainda kan saindang mga kalapasan laban sakuya.
31 Asin kamo magpapatawad man an saro sa lambang saro kan saindong mga kalapasan; nin huli ta sa katotohanan Ako nagsasabi sa saimo, siya na dae nagpapatawad kan mga kalapasan nin saiyang mga kataraning sa panahon na siya magsasabi na siya nagsosolsol, iyo man sana siya sa saiyang sadire an nagdara sa irarom nin kondenasyon.
32 Ngonian Ako nagsasabi sa saimo, Lakaw; asin an siirisay man habong magsosolsol kan saindang mga kasalanan iyo man sana an dae mapapabilang sa pag-iriba kan sakuyang mga katawohan; asin ini an paggigibohon magpoon ngonian na panahon hanggan sa maarabot.
33 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Alma nadangog ining mga tataramon saiya isinurat an mga ini na tanganing saiya ining magigiromdoman, asin na tanganing siya puwedeng maghuhusga sa mga katawohan kaidtong simbahan na uyon sa mga kasugoan nin Diyos.
34 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma nagpadagos sa paglakaw asin sa paghusga sa sainda na dinarakop nin huli sa kadaendatahan, na uyon sa tataramon nin Kagurangnan.
35 Asin an siirisay man an nagsosolsol kan saindang mga kasalan asin ipinagkumpisal an mga ini, iyo sinda an saiyang ibinibilang na pag-iriba sa mga katawohan kan simbahan;
36 Asin sainda na habong magkukumpisal kan saindang mga kasalanan asin magsosolsol kan saindang kadaendatahan, iyo man an dae ibinibilang na pag-iriba nin mga katawohan kan simbahan, asin an saindang mga pangaran pinagpupura.
37 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma iyo an nagpapasunod sa gabos na mga gibohon kan simbahan; asin sinda nagpoon man giraray na magkaigwa nin katuninongan asin mag-asensong gayo sa mga gibohon kan simbahan, naglalakaw na nagigiyahan sa atubangan nin Diyos, nagtatanggap nin kadakul, asin nagbubunyag nin kadakul.
38 Asin ngonian an gabos kaining mga bagay iyo an naginibohan ni Alma asin kan saiyang kapwa mga trabahador na naggigibo sinda sa laog kan simbahan, na naglalakaw sa bilog na kahigosan, nagtutukdo sa tataramon nin Diyos sa gabos na mga bagay, nagtitios sa gabos na manerang mga kasakitan, pinipersige kan gabos ninda na bakong kabale sa simbahan nin Diyos.
39 Asin sinda nagpagiromdom sa saindang mga katugangan; asin sinda man pinapagiromdoman, an lambang saro sa paagi nin tataramon nin Diyos, na uyon sa saindang nakaginibohan, bilang sinugo nin Diyos na magpangadye na mayong kapunduhan, asin magtao nin mga pasasalamat sa gabos na mga bagay.

Tuesday, June 28, 2005

MOSIAH TSAPTER 25 

Ang mga katawohan (Mga Mulekita) nin Zarahemla nagin mga Nephita --- Saindang naaraman an mga katawohan ni Alma asin ni Zeniff --- Si Alma an nagbunyag ki Limhi asin sa gabos nyang mga katawohan --- Si Mosiah nagtao nin autoridad ki Alma na organisaron an Simbahan nin Diyos.

*******

Asin ngonian si hadeng Mosiah naghimo na an gabos na mga katawohan dapat na magkatiripon-tipon na magkasararo.
2 Ngonian bakong kadakul na gayo an mga kaarakian nin Nephi, o kadakul na gayo sa sainda na mga kapag-arakian nin Nephi, na arog man kan mga katawohan nin Zarahemla, na mga kapag-arakian ni Mulek, asin idtong nag-iriba saiya pasiring sa kaparangan.
3 Asin bakong kadakul na gayo an mga katawohan nin Nephi asin kan mga katawohan nin Zarahemla na arog kan mga Lamanita; iyo, sinda dae nganing gayo nangabangaan an numero.
4 Asin ngonian an gabos na mga katawohan nin Nephi nagkasararo nang nagkatiripon-tipon, asin man an gabos na mga katawohan nin Zarahemla, asin sinda nagkatiripon-tipon na nagkasararo sa duwang grupo.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Mosiah nagbasa, asin naghimong magbabasa, kan mga talaan ni Zeniff sa saiyang mga katawohan; iyo, saiyang binasa an mga talaan kan mga katawohan ni Zeniff, gikan sa panahon na sinda nagharale sa daga nin Zarahemla hanggan sinda nagbaralik giraray.
6 Asin saiya mang binasa an kasaysayan ni Alma asin kan saiyang mga katawohan, asin an gabos nindang mga kasakitan, magpoon pa sa panahon na sinda nagharale sa kadagaan nin Zarahemla hanggan sa panahon na sinda nagbaralik giraray.
7 Asin ngonian, kan si Mosiah natapos na sa pagbasa kan mga talaan, an saiyang mga katawohan na nagpawaralat sa daga nakamate nin kangalasan asin pagkatulala.
8 Nin huli ta dae ninda maaram-araman kun ano an saindang iisipon; nin huli ta kan saindang mahiling sinda na nakaligtas paluwas sa pagka-uripon sinda napanong gayo nin grabeng kaogmahan.
9 Asin giraray, kan saindang napag-isip-isipan an saindang mga katugangan na ginaradan kan mga Lamanita sinda nagkaparano nin kamondoan, asin ngani nagkahiribi nin kadakul na luha nin kamondoan.
10 Asin giraray, kan sainda man napag-isip-isipan an kaipuhan gayong karahayan nin Diyos, asin an saiyang kapangyarihan sa pagliligtas ki Alma asin kan saiyang mga katugangan paluwas sa mga kamot nin mga Lamanita asin kan kauripnan, sinda nagkururahaw kan saindang mga boses asin nagtao nin mga pasasalamat sa Diyos.
11 Asin giraray, kan saindang mapag-isip-isipan an mga Lamanita, na sainda man nganing mga katugangan, sa saindang pano nin kasalan asin mararaot na kamugtakan, sinda nagkaparano nin kulog asin kapaitan para sa karahayan kan saindang mga kalag.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sinda na mga kaarakian ni Amulon asin kan saiyang mga katugangan, na iyo an nag-aragom kan mga dating kadaragahan nin mga Lamanita, dae nagkagurustuhan an mga ugali kan saindang mga ama, kun kaya saindang dinarara sa saindang mga sadire an pangaran ni Nephi, na tanganing sinda pag-aapudon na mga kaarakian ni Nephi asin magin kabilang sa sainda na mga inaapud na mga Nephita.
13 Asin ngonian an gabos na mga katawohan nin Zarahemla ibinilang na mga Nephita, asin ini nin huli ta an kahadean ipinagputong sa daeng iba kundi sainda na mga kapag-arakian ni Nephi.
14 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Mosiah nagtapos na kan pagtataram asin kan pagbabasa sa mga katawohan, siya nagmawot na si Alma naman an dapat na magtaram sa mga katawohan.
15 Asin si Alma nagtaram sa sainda, kan sinda nagkatiripon-tipon nang nagkasararo sa sarong dakulang mga hawak, asin siya naglakaw gikan sa sarong hawak hanggan sa saro man, nagbabalangibog sa mga katawohan nin pagsosolsol asin pagtubod sa Kagurangnan.
16 Asin siya nagpagiromdom sa mga katawohan ni Limhi asin sa saiyang mga katugangan, an gabos na nailigtas paluwas sa kauripnan, na sainda dapat na giromdomon na an Kagurangnan iyo an nagligtas sainda.
17 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Alma nakapagtukdo na sa mga katawohan nin kadakul na mga bagay, asin nagtapos na na makapagtaram sainda, na si hadeng Limhi nagmawot na siya man kun puwedeng mabunyagan; asin an gabos niyang mga katawohan nagmawot na sinda kun puwedeng mabunyagan man.
18 Kun kaya, si Alma nagpaduman sa tubig asin nagbunyag sainda; iyo, saiyang binunyagan sinda arog kan manera na saiyang ginibo sa saiyang mga katugangan habang yaon sa mga tubig nin Mormon; iyo, asin grabe kadakul an saiyang binunyagan na nagin kabale sa Simbahan nin Diyos, asin ini nin huli sa saindang paniniwala sa mga tataramon ni Alma.
19 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Mosiah nagtugot ki Alma na siya puwedeng mag-establisa nin mga simbahan sa gabos na kabilugan nin kadagaan nin Zarahemla; asin nagtao saiya nin kapangyarihan na mag-ordina nin mga kapadean asin mga paratukdo na mangingibabaw sa lambang simbahan.
20 Ngonian ini ginibo nin huli ta grabeng gayo kadakul an mga katawohan na sinda daeng gayo gabos maimaneho kan sarong paratukdo sana; nin makakadangog sinda gabos nin tataramon nin Diyos sa pangkasararoan sanang tiriponan.
21 Kun kaya sinda nagkasararong nagkatiripon sa manlaen-laen na mga hawak, na inaarapud na mga simbahan; an lambang simbahan igwa sindang mga kapadean asin saindang mga paratukdo, asin an kada pade na nagbabalangibog nin tataramon uyon sa arog na gayo kan ini ipinagtaram saiya sa paagi kan nguso ni Alma.
22 Asin kaya, maski na ngani na nagkaigwa na nin kadakul na mga simbahan sinda gabos saro sanang simbahan, iyo, magin an simbahan nin Diyos; nin huli ta mayong ibang ipinagtutukdo sa gabos na mga simbahan kundi ini sanang pagsosolsol asin pagtubod sa Diyos.
23 Asin ngonian nagkaigwa nin pitong simbahan sa kadagaan nin Zarahemla. Asin ini nangyaring naglipas na siirisay man an nagmamawot na darahon niya sa saiyang sadire an pangaran ni Cristo, o kan Diyos, sinda nag-uyon sa mga simbahan nin Diyos.
24 Asin sinda inapud na mga katawohan nin Diyos. Asin an Kagurangnan ipinabulos an saiyang Espiritu sa sainda, asin sinda benendisyunan, asin nag-asenso sa kadagaan.

MOSIAH TSAPTER 24 

Si Amulon an nagpursige ki Alma asin sa saiyang mga katawohan --- Sinda gagaradanon kun sinda mangangadye --- An Kagurangnan naghimo na an saindang mga papasanon magin magianon --- Saiya sindang pinagligtas gikan sa pagka-uripon, asin sinda nagbaralik sa Zarahemla.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Amulon nakakua nin pabor sa mga mata kan hade nin mga Lamanita; kun kaya, an hade nin mga Lamanita nagtao nin pagtugot sa saiya asin sa saiyang mga katugangan na sinda dapat na magin mga patatukdo sa saiyang mga katawohan, iyo, magin iyo an mangingibabaw sa mga katawohan na yaraon sa kadagaan nin Shemlon, asin sa kadagaan nin Shilom, asin sa kadagaan nin Amulon.
2 Nin huli ta an mga Lamanita iyo an nag-akong pagsadirehon an gabos na ining mga kadagaan; kun kaya, an hade nin mga Lamanita nagbugtak nin mga hade na mangingibabaw sa gabos kaining mga kadagaan.
3 Asin ngonian an pangaran kan hade nin mga Lamanita, Laman, na hinango sa pangaran kan saiyang ama; asin kun kaya siya inapud na hadeng Laman. Asin siya an hade na nangingibabaw sa kadakul na bilang na mga katawohan.
4 Asin siya nagngaran nin mga paratukdo sa mga katugangan ni Amulon sa kada kadagaan na pagsasadire kan saiyang mga katawohan; asin kaya an lenguwahe ni Nephi nagpoon ipinagtutukdo sa kairibahan kan gabos na mga katawohan kan mga Lamanita.
5 Asin sinda an sarong katawohan na mainamigohon an saro sa lambang saro; daeng pagkukulang na sinda dae nakakamidbid sa Diyos; ni an mga katugangan ni Amulon nagtukdo sainda nin anuman na bagay mapanungod sa Kagurangnan saindang Diyos, ni sa ley ni Moises; ni itukdo sainda an mga tataramon ni Abinadi;
6 Pero sinda nagtutukdo sainda na kaipuhan nindang magtago nin talaan, asin na sinda baka puwedeng magsurat sa saro sa lambang saro.
7 Asin kaya an mga Lamanita nagpoon sa magdaragdag sa mga kayamanan, asin nagpoon na makipagnegosyo an saro sa lambang saro asin nagdakul na gayo, asin nagpoon na nagin matuso asin sarong madudunong na mga katawohan, arog kan kadunungan nin kinaban, iyo, sarong pambihira na gayong mga katawohan, na naoogma sa gabos na manerang karigsokan asin panhahabon, laen lang kun ini nangyari sana sa kairibahan man nindang mga katugangan.
8 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Amulon nagpoon na maggibo na may autoridad na nangingibabaw ki Alma asin sa saiyang mga katugangan, asin nagpoon na persigeron sinda, asin nagtugot na an saiyang mga kaarakian dapat na magpersige man kan saindang mga kaarakian.
9 Nin huli ta si Amulon mismo nakakabisto ki Alma, na siya nagin saro sa mga kapadean kan hade, asin ta siya sana an nagtubod sa mga tataramon ni Abinadi asin pinalayas paluwas sa atubangan kan hade, asin kun kaya siy anggot sa saiya; nin huli ta siya nagin sakop ni hadeng Laman, alagad siya naggigibong may autoridad na nangingibabaw sa sainda, asin iyo an nagbubugtak nin mga gibohon sa sainda, asin nagbugtak nin mga among tagapaglingkod na nangingibabaw sainda.
10 Asin ini nangyaring naglipas na grabeng gayo an saindang mga kasakitan na sinda nagpoon na magkururahaw nin makusog sa Diyos.
11 Asin si Amulon nagsugo sainda na sinda dapat na mag-untok sa saindang mga pagkukurahaw asin siya nagbugtak nin mga bantay na nangingibabaw sainda na tanganing magmamasid sainda, na an siisay man na managboan na nag-aapud sa Dios dapat na gagadanon.
12 Asin Alma asin an saiyang mga katawohan dae pinalangkaw an saindang mga boses sa Kagurangnan saindang Diyos, pero naggibong bolanos na pabuluson an saindang mga puso saiya; asin siya man nanggad nakaaram sa mga kaisipan kan saindang mga puso.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nag-abot sainda sa saindang mga kasakitan, na nagsasabi: Ipaglangkaw nindo an saindong mga payo asin magkaigwa nin marhay na kalingaan, nin huli ta Ako nakaaram kan tipan na saindong ginibo sa sakuya; asin Ako nakikipagtipan sa sakuyang mga katawohan asin ililigtas ko sinda paluwas sa pagka-uripon.
14 Asin Ako an magpapagian kan mga pasanon na ibinugtak sa ibabaw kan saindong mga abaga, na magin dae nindo mamatean an mga ini sa ibabaw kan saindong mga likod, maski na ngani kamo yaon pa sa kauripnan; asin ini sakong gigibohon na tanganing kamo magtitindog bilang mga testigo para sakuya ngonian asin sa paabuton, asin ta kamo puwedeng makaaram na may kaseguruhan na Ako, an Kagurangnang Diyos, naghihimong bisitahon an sakuyang mga katawohan sa saindang mga kasakitan.
15 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga pasanon na ipinatong kina Alma asin sa saiyang mga katugangan nahimong magian; iyo, an Kagurangnan naghimong mapakusog sinda na tanganing saindang madadara an saindang mga pasanon na may kagianan, asin sinda nagpahinunod na may kaogmahan asin may kapasensiyahan sa bilog na kagustuhan nin Kagurangnan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na grabeng gayo an saindang pagtubod asin an saindang pasensiya na an boses nin Kagurangnan nag-abot sa sainda giraray, na nagsasabi: Magkaigwa kamo nin marhay na kalingaan, nin huli ta sa pagkaaga Ako an magliligtas saindo paluwas sa pagka-uripon.
17 Asin siya nagsabi ki Alma: Mangenotan ka sa atubang kaining mga katawohan, asin Ako maglalakaw kaiba mo asin magliligtas kaining mga katawohan paluwas sa pagkauripon.
18 Ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma asin an saiyang mga katawohan kun banggi pinagtitipon-tipon an saindang mga kakarnerohan na magkasararo, asin man an saindang bagas; iyo, magin sa bilog na pagkabanggi sinda nagtitiripon-tipon kan saindang mga kakarnerohan na magkasararo.
19 Asin sa pagkaaga an Kagurangnan naghimo nin sarong hararom na pagturog na nag-abot sa mga Lamanita, iyo, asin an gabos nindang among na tagapaglingkod yaraon sa sarong nanok na pagturog.
20 Asin si Alma asin an saiyang mga katawohan nagharale pasiring sa kaparangan; asin kan sinda nakapagralakaw na sa bilog na aldaw sinda nagpatindog kan saindang mga tolda sa sarong buro-bukid, asin saindang inapud an buro-bukid na Alma, nin huli ta saiyang pinangenotan an saindang dalan sa kaparangan.
21 Iyo, asin sa buro-bukid nin Alma sinda nagpabulos paluwas kan saindang mga pasasalamat sa Diyos nin huli ta siya nagin pano nin pagkaherak sa sainda, asin iyo an nagpagian kan saindang mga pasanon, asin iyo an nagligtas sainda paluwas sa kauripnan; nin huli ta sinda yaon kaidto sa pagka-uripon, asin mayong ibang makakaligtas sainda kundi ini iyo sana an Kagurangnan saindang Diyos.
22 Asin sinda nagtara-o nin mga pasasalamat sa Diyos, iyo, an gabos nindang mga tawo asin an gabos nindang mga kababaehan asin an gabos nindang mga kaarakian na nakakapagtaram ipinag-itaas an saindang boses sa mga pag-oomaw sa saindang Diyos.
23 Asin ngonian an Kagurangnan nagsabi ki Alma: Maghidale ka asin daraha an sadire mo asin an mga katawohang ini paluwas sa dagang ini, nin huli ta ang mga Lamanita nagimata na asin nagraralamag na saindo; kun kaya daraha an saindong mga sadire paluwas sa dagang ini, asin ako an magpapa-untok sa mga Lamanita sa buro-bukid na ini na tanganing dae na sinda makaabot sa paglamag kaining mga katawohan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagharale paluwas sa buro-bukid, asin nagralakaw sinda pasiring sa kaparangan.
25 Asin pagkatapos na yaraon sinda sa kaparangan sa laog nin doseng aldaw sinda nakaabot sa kadagaan nin Zarahemla; asin si hadeng Mosiah iyo man an nagtanggap sainda na may kaogmahan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?