<$BlogRSDUrl$>

Saturday, November 06, 2004

2 NEPHI TSAPTER 16 

Si Isaias nahiling an Kagurangnan --- An mga kasalan ni Isaias pinatawad --- Siya inapudan tanganing magpropesiya --- Siya nagpropesiya manungod sa de pag-ako kan mga Judio sa katukdoan ni Cristo --- Sarong katadaan magbabalik --- Ikumpara sa Isaias 6.

*******

Sa taon na si Hadeng Uzziah nagadan, nahiling ko man an Kagurangnan na nagtutukaw sa sarong trono, halangakaw asin pina-itaas, asin an saiyang laylayan iyo an nakahapin sa templo.
2 Sa kaibabawan kaiyan nakatirindog an mga serapin; an lambang saro may anom na mga pakpak; may duwa na saindang ipinagtatabon kan saindang lalawgon, asin may duwa saindang ipinagtatabon kan saindang bitis, asin may duwa pa sa saindang paglupad.
3 Asin an saro nagkukurahaw sa saro, asin nagsasabi: Banal, banal, banal, an Kagurangnan nin mga hukbo; an bilog na kinaban pano kan saiyang kamurawayan.
4 Asin an mga poste kan pinto naghiriro sa boses niya na nagkurahaw, asin an kaharongon napano nin aso.
5 Pagkatapos nagsabi ako: Herak man sa sako! Ta ako daeng nahimo; nin huli ta ako sarong tawo na may maation na mga ngabil; asin ako nag-eerok sa katahawan kan sarong banwaan na maation an mga ngabil; ta an sakuyang mga mata nakapaghiling sa Hade, an Kagurangnan nin mga Hukbo.
6 Pagkatapos naglupad an sarong serapin pasiring sakuya, na may sarong nagbabagang uring sa saiyang kamot, na saiyang kinua sa paagi nin pang-ipit gikan sa altar.
7 Asin saiya ining pinadukot sa ibabaw kan sakuyang nguso, asin nagsabi: Uya, ini nagdukot sa saimong mga ngabil; asin an saimong kadaendatahan pinagharale, asin an saimong kasalan nalinigan.
8 Nadangog ko man an boses nin Kagurangnan, na nagsasabi: Siisay an sakong ipapadara, asin siisay an maglalakaw para samuya? Pagkatapos ako nagsabi: Uya ako; ipadara ako.
9 Asin siya nagsabi: Lakaw asin sabihan ining mga katawohan --- Nadangog nindo nanggad, pero sinda dae nakakasarabot; asin nahiling nindo nanggad, pero sinda dae naghuhuna-huna.
10 Giboha na an puso kaining katawohan magin matabaon asin giboha na an saindang mga talinga magin magabaton, asin pintoa an saindang mga mata --- ta baka sinda makahiling kan saindang mga mata, asin makadangog kan saindang mga talenga, asin makasabot kan saindang puso, asin magbalik an boot asin mabubulong.
11 Pagkatapos nagsabi ako: Kagurangnan, ano kahaloy? Asin siya nagsabi: Hanggan an mga siyudad masasayang na mayong para-erok, asin an mga harong mayong tawo, asin an daga magin grabeng kaalipungawan.
12 Asin an Kagurangnan iyo an nagpaharale kan mga tawo paharayo, ta magkaka-igwa nin sarong makuring pagsasakit sa katawohan nin daga.
13 Pero magkaka-igwa nin sarong kasampuloan, asin sinda magbabalik, asin kakakanon, arog sa sarong terebinto, asin arog sa sarong encina na an saiyang kahawakan iyo an walat kun sinda naghuhurulog kan saindang mga dahon; kun kaya an banal na banhi iyo an magin kahawakan kaini.

2 NEPHI TSAPTER 15 

An ubasan (Israel) nin Kagurangnan magigin mapungawon asin an saiyang katawohan magkakawaratakwatak --- Mga makaheherak an maabot sainda sa saindang apostasya asin pagkaralawigaw na kamugtakan --- An Kagurangnan magpapaitaas nin sarong bandera asin titiriponon ang Israel --- Ikumpara sa Isaias 5.

*******

Asin pagkatapos ako magkakanta sa sakuyang namumutang gayo nin sarong awit nin sakong pagkamuot, na manungod sa saiyang ubasan. An sakong namumutang gayo igwa nin sarong ubasan sa sarong mabinungang bulod.
2 Asin siya nagkukudal kaini, asin tinitipon paluwas an mga gapo kaini, asin tinanuman ini nin sarong pinakapiling ubas, asin pinatugdukan nin sarong torre sa katahawan kaini, asin man naggibo nin sarong ginikan sa laog kaini; asin siya maigot na nagbabantay na tanganing ini magbubunga nin mga ubas, asin ini nagbunga nin layas na mga ubas.
3 Asin ngonian, O mga nag-eerok sa Jerusalem, asin mga tawo nin Judah, husgaran mo, Ako na nakikiolay saindo, Ako asin an sakuyang ubasan.
4 Ano pa daw an dapat na dagdag gibohon sa sakong ubasan na dae ko pa nahimo sa laog kaini? Kun kaya, kan ako magbantay na tanganing kuta na magbunga nin mga ubas ini lugod nagbunga nin layas na ubas.
5 Asin ngonian magduman ka; Ako an magsasabi saimo kun ano an sakuyang gigibohon sa sakong ubasan --- Ako an maghahale kan mga sagabal kaini, asin ta ini kakarakanon; asin Ako an magpapabagsak kan kudal kaini, asin ini patitimak-timakan;
6 Asin pababayaan kong ini magkakasarayang; ini dae pahahawanan ni ipapabungkal; pero magtatalubo digde an mga binit asin mga tunok; ako magsusugo sa mga panginoron na dae sinda magpabulos nin uran saiya.
7 Ta an ubasan nin Kagurangnan nin mga Hukbo iyo an harong nin Israel, asin an mga katawohan nin Judah iyo an marhay na pananom; asin siya naglalaom para sa paghuhukom, asin uya, pagdadaog-daogon; para sa pagkamatanos, pero uya, sarong inagrangay.
8 Herak man sainda na nagtatakin nin harong sa harong, hanggan maubusan nin lugar, na sinda puwedeng ipamumugtak na magsosolo-solo sa katahawan kan kinaban!
9 Sa sakuyang mga talinga, nagsabi an Kagurangnan nin mga Hukbo, sa katotoohan kadakul na mga pagharongon na magigin mapungaw, asin darakula asin magagayon na siyudad na mayong mag-eerok.
10 Iyo, an sampulong akreng ubasan magbubunga sana nin sarong bat, asin an banhi na sarong homer magbubunga sana nin sarong efa.
11 Herak man sainda na nagbubuhat nin amay sa pagka-aga, na tanganing sinda puwedeng makainom tulos nin maisog na inomon, na nagpapadagos sagkud sa pagkabanggi, asin an arak iyo an nakakapagpa-init sainda!
12 Asin an arpa, asin an kudyapi, an pandereta, asin plawta, asin an arak iyo an saindang pinagpepyestahan; pero sinda dae nagpapahalaga sa mga kaggibohan nin Kagurangnan, ni hinihiling man laman an mga gibo kan saiyang mga kamot.
13 Kaya, an sakuyang katawohan nagharale pasiring sa pagkasakop, nin huli ta sinda mayo nin kaaraman; asin an saindang mga honorableng mga tawo nagkagurutom, asin an kadakli sainda nagkadaragang sa kapahaan.
14 Kaya, an impiyerno nagpahiwas kan saiyang pagsadire, asin nagbukas kan saiyang nguso na mayong kasagkoran; asin an saindang kamurawayan, asin an saindang kadaklan, asin an saindang pagpapagarbo, asin siya na nag-oogma, mababa pasiring duman.
15 Asin an mga hamak na tawo dadarahon pababa, asin an makukusog na tawo magpapakumbaba, asin an mga mata kan mga mapagpalangkaw magpapakumbaba.
16 Pero an Kagurangnan nin mga Hukbo papamurawayon sa paghuhukom, asin an Diyos na Banal magigin sagrado sa pagkamatanos.
17 Pagkatapos an mga kordero magsasabsab siring na yaon sinda sa sadireng sabsaban, asin an sayang na mga lugar kan mga matataba iyo an pagkakakanan kan mga estranghero.
18 Herak man sainda na nagguguyod nin kadaendatahan na may mga gakot nin pagmamalaki, asin kasalan na arog kan sarong lubid sa kariton;
19 Na nagsasabi: Tugutan mo siya na magpaspas, hidalion an saiyang trabaho, na tanganing kita makakahiling kaiyan; asin tugutan na an hatol kan Solong Banal nin Israel darahon paharani asin mag-abot, na tanganing kita makaaram kaini.
20 Herak man sainda na inaapud an maraot na marahay, asin an marahay maraot, na nagbugtak nin kadikloman para sa liwanag, asin an liwanag para sa kadikloman, na nagbugtak nin mapait para sa mahamis, asin an mahamis para sa mapait!
21Herak man sainda na madudunong sa saindaing pansadereng mga mata asin sa matiyaga sa saidang sadireng paghiling!
22 Herak man sa makukusog mag-inom nin arak, asin mga tawong makukusog maghalo nin maiisog na inumon;
23 Na nagkakampi sa mararaot nin huli sa suhol, asin binale-wala an pagkamatanos nin mga matatanos gikan saiya.
24 kun kaya, habang an kalayo naglalaad kan pinag-anihan, asin an laad nag-uubos kan mga ipa, an saindang mga ugat iyo an kalapaan, asin an saindang mga pamumurak minpaitaas na garong alpog; nin huli ta saindang inapon paharayo an ley kan Kagurangnan nin mga hukbo, asin pinagtuya-tuya an tataramon kan Solong Banal nin Israel.
25 Kun kaya, an kaanggotan nin Kagurangnan nag-abot laban sa saiyang katawohan, asin saiyang pinaghunat an saiyang kamot laban sainda, asin hinampak sinda; asin an mga kabulodan nanggad nangiribig-kibig, asin an saindang mga katulangan nagkasuruhay sa katahawan kan mga tinampo. Para sa gabos na ini an saiyang kaanggotan dae nanggad naghupa, pero an saiyang kamot nakahunat pa man giraray.
26 Asin siya magpapa-itaas nin sarong bandera sa mga nasyon gikan sa harayo, asin mangangapudan sa sainda gikan sa katapusan nin daga; asin hilnga, sinda mag-aarabot na may makaskas kahidalean; mayong mapapagal ni masisingkog sa sainda.
27 Mayong matutungka ni matuturog; mayo nin pamugkos kan saindang mga habayan na mahahaluagan, ni an sintas kan saindang mga sapatos mapuputol;
28 Na an saindang mga pana magin mataromon, asin an gabos na saindang mga pamana asertado, asin an mga kuko kan saindang mga kabayo mabibilang arog kan gapong-kiskisan, asin an saindang mga gulong arog kan sarong ipu-ipo, an saindang mga atungal arog nin sarong leon.
29 Sinda mag-aatungal arog kan mga akionon pang leon; iyo, sinda mag-aatungal, asin sasakmalon an dakop, asin libreng dadarahon, asin mayong makaka-agaw.
30 Asin sa aldaw na iyan sinda mag-aatungal laban sainda na arog kan atungal nin dagat; asin kun sinda maghihiling sa kadagaan, uya, kadikloman asin kamundoan, asin an liwanag madidikloman sa mga kalangaitan kaiyan.


Friday, November 05, 2004

2 NEPHI TSAPTER 14 

Si Sion asin an saiyang mga aking babae tutubuson asin lilinigan sa aldaw nin milenyo --- Ikumpara sa Isaias 4.

*******

Asin sa aldaw na iyan, pitong babae an mamumugol sa sarong lalake, na magsasabi: Kami magkakakan kan sadire nyamong tinapay; asin magbabado kan sadire nyamong mga gubing; basta mangyari na apudon sana kami sa saimong pangaran na tanganing ipagrayo sa samuyang katuyawan.
2 Sa aldaw na iyan an sanga nin Kagurangnan magigin magayon asin mamurawayon; an bunga nin daga marahayon asin masiramon sa sainda na mga nakabuhi sa Israel.
3 Asin ini mangyayaring malipas, sinda na an nagkatarada sa Sion asin danay na yaon sa Jerusalem pag-aapudon na banal, an lambang saro na nasusurat sa mga nabubuhay sa Jerusalem---
4 Kun an Kagurangnan nakapaghugas na nin kaatian kan mga aking babae ni Sion, asin nakapaglinig na kan dugo nin Jerusalem gikan sa katahawan ninda sa paagi kan espiritu nin paghuhukom asin sa paagi kan espiritu nin pagkasunog.
5 Asin an Kagurangnan magtutugdas sa ibabaw kan lambang maeerokan sa bukid nin Sion, asin sa saiyang mga katiriponan, sarong panginoron asin aso sa pagka-aldaw asin nagliliwanag na sarong malaad na kalayo sa pagkabanggi; ta mangingibabaw an gabos na kamurawayan nin Sion na magigin sarong proteksiyon.
6 Asin magkakaigwa nin sarong tolda na maglilindong pag-aldaw laban sa init, asin para sa sarong lugar na paalawan, asin sarong pagtataguan laban sa bagyo asin laban sa uran.


2 NEPHI TSAPTER 13 

An Judah asin Jerusalem padudusahan nin huli kan saindang dae pagsunod --- An Kagurangnan nakikitusay asin maghuhusga kan saiyang mga katawohan --- An mga aking babae nin Sion pinagsumpa asin kinondena nin huli kan saindang kamunduhan. Ikumpara sa Isaias 3.

*******

Ta hilnga, an Kagurangnan, ang Kagurangnan nin mga Hukbo, hahaleon nya gikan sa Jerusalem, asin Judah, an sinasarigan asin an sinasandigan, an bilog na sinasandigan na tinapay, asin an bilog na sinasarigan na tubig ---
2 An makusog na tawo, asin an tawo nin giyera, an hukom, asin an propeta, asin an matiyaga, asin an mga gurangan;
3 An kapitan nin singkuwenta, asin an honorableng tawo, asin an tagapamayo, asin an matibayon na salamangkero, asin an mahusay na orador.
4 Asin ako magtatao nin mga kaakian sainday para magin nindang mga prinsipe, asin mga umboy iyo an mamamayo na mangingibabaw ninda.
5 Asin an katawohan pagdadaog-daogon, an lambang saro laban sa saro, an lambang saro kontra sa saiyang kataid-harong; an aki magigin baroga na magpapalangkaw kan saiyang sadire laban sa gurang, asin an hugakon laban sa ginagalangan.
6 Kapag an sarong tawo mangangaputan kan saiyang tugang na lalake sa harong kan saiyang ama, asin magsasabi: Ika igwa nin gubing na bado, iyo an magin pamayo nyamo, asin dae mo itugot na an kagabaan na ini mapapasa-irarom kan saimong kamot---
7 Sa aldaw na yan siya manunumpa, na magsasabi: Ako dae magigin sarong parabulong; ta sa sakuyang harong mayo nin tinapay o gubing; dae mo ako paggibohon na magin sarong pamayo nin mga katawohan.
8 Ta an Jerusalem nagkagaraba, asin an Judah nagkahurugnak, nin huli kan saindang mga dila asin kan saindang mga kaggibohan nagin laban sa Kagurangnan, nagtutulak na mag-anggot sa mga mata kan saiyang kamurawayan.
9 An ipinapahiling kan saindang itsura nagsasaksi laban sainda, asin nagdedeklara na an saindang mga kasalan kapantay kan Sodom, asin sinda dae makakapagtago kaiyan. Herak man kan saindang mga kalag, ta saindang pinagpepremyuhan nin maraot an sainda man sanang sadire!
10 Sabihan an matatanos na ini marhay sainda; ta saindang kakakanon an bunga kan saindang mga kaggibohan.
11 Herak man sa mga mararaot, ta sinda mapapara; ta an premyo kan saindang mga kamot iyo an mangingibabaw sainda.
12 Asin sa sakuyang mga katawohan, an mga kaakian iyo an saindang mga paradaog, asin mga babae an mamamayo sa ibabaw ninda. O sakong banwaan, sinda na iyo an namamayo saindo iyo an nagtutulak na kamo magkakasarala asin magkararaot kan dalan na saindong mga aagihan.
13 An Kagurangnan magtitindog tanganing makikitusay, asin magtitindog tanganing maghusga sa mga katawohan.
14 An Kagurangnan malaog sa paghukom kaiba ang mga gurangan kan saiyang banwaan asin an mga prinsipe kaini; ta kamo an nagkakarakan sa ubasan asin an mga tada para sa pobre yaon sa laog kan saindong mga harong.
15 Ano an boot sabihon nindo? Na kamo an magpapakol kan sakuyang mga katawohan na magin mga pirepedaso, asin maggigiling sa mga lalawgon kan mga dukha, sabi ni Kagurangnan Diyos nin mga Hukbo.
16 Laen pa digde, an Kagurangnan nagsabi: Nin huli ta an mga aking babae nin Sion mga arogante, asin naglalakaw na may tisong mga liog asin pasurusiklap an mga mata, naglalakaw na pakendeng-kendeng habang sinda nagpapaduman, asin ginigibong patanugan an kaling-kaging na yaon sa saindang mga bitis ---
17 Kaya an Kagurangnan maghahampak nin mga kagan sa korona nin payo kan mga aking babae nin Sion, asin an Kagurangnan magdidiskubre kan saindang sikretong mga parte.
18 Sa aldaw na iyan an Kagurangnan iyo an maghahale sa kaisogan kan saindang kaling-kaging na mga samno, asin kan mga kopya asin mga bilogon na mga alahas an garo baga bulan;
19 Kan mga koro-kadena, asin kan mga pulseras, asin kan mga kapa;
20 Kan mga koro-kopya, asin mga samno sa bitis, asin kan mga laso sa buhok, asin kan mga kuwintas, asin mga hikaw;
21 Mga singsing, asin mga hikaw sa dungo;
22 Mga bulosan na magarbong mga gubing, asin mga pantahob, asin mga alikboy, asin mga makurokilyab na mga dekorasyon sa bado;
23 Mga salamin, asin mga pinong lino, asin mga turban, asin mga belo.
24 Asin ini mangyaring maglilipas, embes kan mahamison na hamot magkakaigwa nin bata; asin embes kan sarong paha, sarong lubid; asin embes kan husay na buhok, pagkapanot; asin embes kan sarong masamnong trahe, sarong trahe na sako; pagkakasulo embes na kagayunan.
25 An saimong mga tawohan mahuhulog sa paagi nin espada asin an saimong mga bayani sa giyera.
26 Asin an saiyang mga trangkahan mananambitan asin magmumundo; asin siya magpupungaw, asin magtutukaw sa ibabaw nin daga.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?