<$BlogRSDUrl$>

Saturday, November 06, 2004

2 NEPHI TSAPTER 15 

An ubasan (Israel) nin Kagurangnan magigin mapungawon asin an saiyang katawohan magkakawaratakwatak --- Mga makaheherak an maabot sainda sa saindang apostasya asin pagkaralawigaw na kamugtakan --- An Kagurangnan magpapaitaas nin sarong bandera asin titiriponon ang Israel --- Ikumpara sa Isaias 5.

*******

Asin pagkatapos ako magkakanta sa sakuyang namumutang gayo nin sarong awit nin sakong pagkamuot, na manungod sa saiyang ubasan. An sakong namumutang gayo igwa nin sarong ubasan sa sarong mabinungang bulod.
2 Asin siya nagkukudal kaini, asin tinitipon paluwas an mga gapo kaini, asin tinanuman ini nin sarong pinakapiling ubas, asin pinatugdukan nin sarong torre sa katahawan kaini, asin man naggibo nin sarong ginikan sa laog kaini; asin siya maigot na nagbabantay na tanganing ini magbubunga nin mga ubas, asin ini nagbunga nin layas na mga ubas.
3 Asin ngonian, O mga nag-eerok sa Jerusalem, asin mga tawo nin Judah, husgaran mo, Ako na nakikiolay saindo, Ako asin an sakuyang ubasan.
4 Ano pa daw an dapat na dagdag gibohon sa sakong ubasan na dae ko pa nahimo sa laog kaini? Kun kaya, kan ako magbantay na tanganing kuta na magbunga nin mga ubas ini lugod nagbunga nin layas na ubas.
5 Asin ngonian magduman ka; Ako an magsasabi saimo kun ano an sakuyang gigibohon sa sakong ubasan --- Ako an maghahale kan mga sagabal kaini, asin ta ini kakarakanon; asin Ako an magpapabagsak kan kudal kaini, asin ini patitimak-timakan;
6 Asin pababayaan kong ini magkakasarayang; ini dae pahahawanan ni ipapabungkal; pero magtatalubo digde an mga binit asin mga tunok; ako magsusugo sa mga panginoron na dae sinda magpabulos nin uran saiya.
7 Ta an ubasan nin Kagurangnan nin mga Hukbo iyo an harong nin Israel, asin an mga katawohan nin Judah iyo an marhay na pananom; asin siya naglalaom para sa paghuhukom, asin uya, pagdadaog-daogon; para sa pagkamatanos, pero uya, sarong inagrangay.
8 Herak man sainda na nagtatakin nin harong sa harong, hanggan maubusan nin lugar, na sinda puwedeng ipamumugtak na magsosolo-solo sa katahawan kan kinaban!
9 Sa sakuyang mga talinga, nagsabi an Kagurangnan nin mga Hukbo, sa katotoohan kadakul na mga pagharongon na magigin mapungaw, asin darakula asin magagayon na siyudad na mayong mag-eerok.
10 Iyo, an sampulong akreng ubasan magbubunga sana nin sarong bat, asin an banhi na sarong homer magbubunga sana nin sarong efa.
11 Herak man sainda na nagbubuhat nin amay sa pagka-aga, na tanganing sinda puwedeng makainom tulos nin maisog na inomon, na nagpapadagos sagkud sa pagkabanggi, asin an arak iyo an nakakapagpa-init sainda!
12 Asin an arpa, asin an kudyapi, an pandereta, asin plawta, asin an arak iyo an saindang pinagpepyestahan; pero sinda dae nagpapahalaga sa mga kaggibohan nin Kagurangnan, ni hinihiling man laman an mga gibo kan saiyang mga kamot.
13 Kaya, an sakuyang katawohan nagharale pasiring sa pagkasakop, nin huli ta sinda mayo nin kaaraman; asin an saindang mga honorableng mga tawo nagkagurutom, asin an kadakli sainda nagkadaragang sa kapahaan.
14 Kaya, an impiyerno nagpahiwas kan saiyang pagsadire, asin nagbukas kan saiyang nguso na mayong kasagkoran; asin an saindang kamurawayan, asin an saindang kadaklan, asin an saindang pagpapagarbo, asin siya na nag-oogma, mababa pasiring duman.
15 Asin an mga hamak na tawo dadarahon pababa, asin an makukusog na tawo magpapakumbaba, asin an mga mata kan mga mapagpalangkaw magpapakumbaba.
16 Pero an Kagurangnan nin mga Hukbo papamurawayon sa paghuhukom, asin an Diyos na Banal magigin sagrado sa pagkamatanos.
17 Pagkatapos an mga kordero magsasabsab siring na yaon sinda sa sadireng sabsaban, asin an sayang na mga lugar kan mga matataba iyo an pagkakakanan kan mga estranghero.
18 Herak man sainda na nagguguyod nin kadaendatahan na may mga gakot nin pagmamalaki, asin kasalan na arog kan sarong lubid sa kariton;
19 Na nagsasabi: Tugutan mo siya na magpaspas, hidalion an saiyang trabaho, na tanganing kita makakahiling kaiyan; asin tugutan na an hatol kan Solong Banal nin Israel darahon paharani asin mag-abot, na tanganing kita makaaram kaini.
20 Herak man sainda na inaapud an maraot na marahay, asin an marahay maraot, na nagbugtak nin kadikloman para sa liwanag, asin an liwanag para sa kadikloman, na nagbugtak nin mapait para sa mahamis, asin an mahamis para sa mapait!
21Herak man sainda na madudunong sa saindaing pansadereng mga mata asin sa matiyaga sa saidang sadireng paghiling!
22 Herak man sa makukusog mag-inom nin arak, asin mga tawong makukusog maghalo nin maiisog na inumon;
23 Na nagkakampi sa mararaot nin huli sa suhol, asin binale-wala an pagkamatanos nin mga matatanos gikan saiya.
24 kun kaya, habang an kalayo naglalaad kan pinag-anihan, asin an laad nag-uubos kan mga ipa, an saindang mga ugat iyo an kalapaan, asin an saindang mga pamumurak minpaitaas na garong alpog; nin huli ta saindang inapon paharayo an ley kan Kagurangnan nin mga hukbo, asin pinagtuya-tuya an tataramon kan Solong Banal nin Israel.
25 Kun kaya, an kaanggotan nin Kagurangnan nag-abot laban sa saiyang katawohan, asin saiyang pinaghunat an saiyang kamot laban sainda, asin hinampak sinda; asin an mga kabulodan nanggad nangiribig-kibig, asin an saindang mga katulangan nagkasuruhay sa katahawan kan mga tinampo. Para sa gabos na ini an saiyang kaanggotan dae nanggad naghupa, pero an saiyang kamot nakahunat pa man giraray.
26 Asin siya magpapa-itaas nin sarong bandera sa mga nasyon gikan sa harayo, asin mangangapudan sa sainda gikan sa katapusan nin daga; asin hilnga, sinda mag-aarabot na may makaskas kahidalean; mayong mapapagal ni masisingkog sa sainda.
27 Mayong matutungka ni matuturog; mayo nin pamugkos kan saindang mga habayan na mahahaluagan, ni an sintas kan saindang mga sapatos mapuputol;
28 Na an saindang mga pana magin mataromon, asin an gabos na saindang mga pamana asertado, asin an mga kuko kan saindang mga kabayo mabibilang arog kan gapong-kiskisan, asin an saindang mga gulong arog kan sarong ipu-ipo, an saindang mga atungal arog nin sarong leon.
29 Sinda mag-aatungal arog kan mga akionon pang leon; iyo, sinda mag-aatungal, asin sasakmalon an dakop, asin libreng dadarahon, asin mayong makaka-agaw.
30 Asin sa aldaw na iyan sinda mag-aatungal laban sainda na arog kan atungal nin dagat; asin kun sinda maghihiling sa kadagaan, uya, kadikloman asin kamundoan, asin an liwanag madidikloman sa mga kalangaitan kaiyan.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?