<$BlogRSDUrl$>

Saturday, January 14, 2006

ALMA TSAPTER 43 

Si Alma asin an saiyang mga akeng lalake nagbalangibog kan tataramon--- An mga Zoramita asin ibang mga paribok na Nephita nagin mga Lamanita--- An mga Lamanita nag-abot kontra sa mga Nephita sa pakigiyera--- Inarmasan ni Moroni an mga Nephita nin pananggalang na baluti--- An Kagurangnan nagpahayag ki Alma kun ano an estratehiya kan mga Lamanita--- An mga Nephita ipinagdepensa an saindang mga kaharongan, mga libertad, mga pamilya, asin relihiyon--- An mga soldaods ni Moroni asin Lehi pinasalikupan an mga Lamanita.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga akeng lalake ni Alma nagpaduman sa pag-iriba nin mga tawo, na tanganing magdeklara kan tataramon sa sainda. Asin si Alma, man, sa saiyang sadire, dae makapagpahingalo, asin siya man nagpaduman,
2 Ngonian kita mayo nang masasabi mapanungod sa saindang pagbabalangibog, laen lang na sinda nagbalangibog kan tataramon, asin an katotohanan, na uyon sa espiritu nin propesiya asin kapahayagan; asin sinda nagbalangibog sa paagi nin banal na orden nin Diyos kun saen sinda inapudan.
3 Asin ngonian ako minabalik sa estorya nin mga giyera sa tahaw kan mga Nephita asin mga Lamanita, sa ika-desiotsong taon kan pagpapamahala nin mga huwes.
4 Nin huli ta hilnga, ini nangyaring naglipas na an mga Zoramita nagin mga Lamanita; kun kaya, sa pagpopoon kan ika-desiotsong taon an mga katawohan nin mga Nephita nahiling na an mga Lamanita pasiriring sa sainda; kun kaya, sinda nag-arandam para sa giyera; iyo, saindang pinagtiripon na magkasararo an saindang mga soldados sa daga nin Jershon.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nag-arabot kairiba an saindang karibohan; asin sinda nag-arabot sa laog kan daga nin Antionum, na iyo an kadagaan nin mga Zoramita; asin sarong lalake na an ngaran Zerahemnah iyo an saindang lider.
6 Asin ngonian, arog kan mga Amelekita na may urog karaot asin mapanggadan na disposisyon kesa sa mga Lamanita kaidto, sa laog asin kan saindang mga sadire, kun kaya si Zerahemnah nag-apud nin pangenot na mga pamayo na mangenotan sa mga Lamanita, asin sinda gabos mga Amalekita asin Zoramita.
7 Ngonian ini saiyang ginibo na tanganing saiyang mapangatamanan an saindang pagka-anggot kontra sa mga Nephita, na tanganing saiyang maidara sinda pasiring sa pagka-uripon na iyo an kadagusan kan saiyang mga kamawotan.
8 Nin huli ta hilnga, an saiyang kamawotan iyo an pukawon an mga Lamanita sa kaanggutan kontra sa mga Nephita; ini saiyang ginibo na tanganing saiyang puwedeng pangaputan an makusog na kapangyarihan na mangingibabaw sainda, asin man na siya puwedeng makaguno nin kapangyarihan na mangingibabaw sa mga Nephita sa paagi nin pagdadara sa sainda pasiring sa pagka-uripon.
9 Asin ngonian an desinyo kan mga Nephita iyo an pagsusuporta kan saindang mga kadagaan, asin an saindang mga kaharongan, asin an saindang mga agom, asin an saindang mga kaakian, na sinda puwedeng mapangatamanan ninda gikan sa mga kamot kan saindang mga kaiwal; asin man na tanganing saindang mapangatamanan an saindang mga karapatan asin an saindang mga pribilihiyo, iyo, asin man an saindang libertad, na sinda puwedeng magsamba sa Diyos na uyon sa saindang mga kamawotan.
10 Nin huli ta sinda nakakaaram na kun sinda mahuhulog pasiring sa mga kamot kan mga Lamanita, na an siisay man na magsasamba sa Diyos sa espiritu asin sa katotoohan, an tunay asin nabubuhay na Diyos, an mga Lamanita iyo an manggagadan.
11 Iyo, asin sinda man nakakaaram sa grabeng kaanggutan kan mga Lamanita sa saindang mga katugangan, na iyo an mga katawohan kan Anti-Nephi-Lehi, na iyo an pinag-apud na katawohan ni Ammon--- asin sinda habong magkarapot nin mga armas, iyo, sinda naglaog sa sarong tipan asin sinda habong pagraoton ini--- kun kaya, kun sinda mahuhulog sa mga kamot kan mga Lamanita sinda magkakagaradan.
12 Asin an mga Nephita dae magtutugot na sinda magkakagaradan; kun kaya sinda nagatarao sainda ning mga kadagaan para iyo an saindang kamanahan.
13 Asin an mga katawohan ni Ammon nagtarao sa mga Nephita nin sarong dakulaon na parte kan saindang pagsasadire tanganing magsuporta kan saindang mga paralaban; asin kaya an mga Nephita napiritan, na magsosolo, sa pakipaglabanan kontra sa mga Lamanita, na iyo an sarong pag-iriba ni Laman asin Lemuel, asin kan mga akeng lalake ni Ishmael, asin kan gabos ninda na paribok na gikan sa mga Nephita, na iyo an mga Amalekita asin mga Zoramita, asin an mga kaggikanan kan mga kapadean ni Noah.
14 Ngonian ining mga kaggikanan kadakul na gayo an numero, haros, arog kan mga Nephita; asin kaya an mga Nephita na-obliga na makipaglaban sa saindang mga katugangan, magin hanggan sa kabulusan nin dugo.
15 Asin ini nangyaring naglipas habang an mga paralaban kan mga Lamanita nagkasararong magtiripon sa kadagaan nin Antionum, hilnga, an mga paralaban kan mga Nephita nakapag-andam na sabaton sinda sa kadagaan nin Jershon.
16 Ngonian, an lider kan mga Nephita, o an lalake na iyo an pinagngaranan na iyo an pangenot na kapitan sa mga Nephita--- ngonian an pangenot na kapitan iyo an nagkapot nin kapangyarihan kan gabos na mga paralaban kan mga Nephita--- asin an saiyang pangaran iyo si Moroni;
17 Asin si Moroni pinagkaputan an pankagabsan na kapangyarihan, asin an gobyerno kan saindang mga pakigiyera. Asin siya beynte asin singkong taon an edad kan siya pinagngaranan na iyo an pinakapamayong kapitan na mangingibabaw sa mga paralaban kan Nephita.
18 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang nakanagboan an mga Lamanita sa mga kasagkoran kan Jershon, asin an saiyang mga katawohan may armas nin mga espada, asin may mga panusok, asin gabos na manera kan mga armas na panggiyera.
19 Asin kan an mga paralaban kan mga Lamanita nahiling na an mga katawohan ni Nephi, o ni Moroni, nakapag-andam kan saiyang mga katawohan na magkaigwa nin mga baluti asin may mga panagga sa kamot, iyo, asin man mga panangga na nagtatahob kan saindang mga payo, asin man sinda nakabado nin mga makapalon na panggubing---
20 Ngonian an paralaban ni Zarahemnah dae nakapag-andam kan arog kaining bagay; sinda igwa sana kan saindang mga espada asin kan saindang mga panusok, kan saindang mga pangatbig asin kan saindang mga pana, kan saindang mga gapo asin kan saindang mga tirador; asin sinda huruba, apwedra lang kan sarong balat na nakabahag sa palibot kan saindang mga habayan; iyo, gabos nakahuruba, apwera lang kan mga Zoramita asin kan mga Amalekita;
21 Pero dae sinda armado nin mga baluti, ni mga panangga--- kun kaya, sinda nagkatarakot na gayo sa mga paralaban kan mga Nephita nin huli kan saindang mga armor, masku na ngani na an saindang bilang mas pa kadakul kesa sa mga Nephita.
22 Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na sinda dae nag-arabot laban sa mga Nephita sa may kasagkoran kan Jershon; kun kaya sinda nagharale paluwas sa kadagaan nin Antionum pasiring sa kaparangan, asin nagpaduman sa saindang paglakbay sa palibot nin kaparangan, paharayo sa pamayuhan kan salog Sidon, na tanganing sinda puwedeng makaabot pasiring sa daga nin Manti asin pagsadirehon an daga; nin huli ta sinda dae naghuhuna-huna na an mga paralaban ni Moroni makakaaram kun saen sinda nakaabot.
23 Pero ini nangyaring naglipas, habang dae pa sana naghaloy na sinda nagharale pasiring sa kaparangan si Moroni nagpadara nin mga espiya pasiring sa kaparangan tanganing magmanman sa saindang kampo; asin si Moroni, man, nakakaaram sa mga propesiya ni Alma, nangpadara nin mga tawo sa saiya, pinagmamawot saiya na siya dapat maghapot sa Kagurangnan kun baga an mga paralaban kan mga Nephita dapat na magpasiring tanganing depensahan an saindang mga sadire kontra sa mga Lamanita.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an tataramon nin Kagurangnan nag-abot ki Alma, asin si Alma an nagpaaram sa mga mensahero ni Moroni, na an mga paralaban kan mga Lamanita nagmamartsa sa palibot nin kaparangan, na sinda puwedeng makaabot pasiring sa daga nin Manti, na sinda puwedeng makapagpoon sa pag-atake sa may maluyang parte kan mga katawohan. Asin an mga mensaherong ini nagpaduman asin pinagdara an mensahe ki Moroni.
25 Ngonian si Moroni, nagpawalat nin sarong parte kan saiyang paralaban sa kadagaan nin Jershon, baka sa anuman na paagi sarong parte kan mga Lamanita puwedeng magpasiring palaog sa daga asin pagsadirehon an siyudad, dinara and katadaan kan saiyang paralaban asin nagmartsa pasiring sa kadagaan nin Manti.
26 Asin saiyang pinaghurot na an gabos na mga katawohan sa parteng idto nin kadagaan dapaat na magkasararong magtiripon kan saindang mga sadire tanganing makilaban kontra sa mga Lamanita, tanganing depensahan an saindang mga kadagaan asin an saindang mga libertad; kun kaya sinda nagin preparado laban sa panahon kan pag-abot nin mga Lamanita.
27 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni naghorot na an saiyang paralaban tagong maipadara sa bukid na harani sa gilid kan salog Sidon, na yaon sa sulnupan kan salog Sidon sa may kaparangan.
28 Asin si Moroni nagbugtak nin mga espiya sa palibot, na tanganing siya puwedeng makakaaram kun noarin an mga kampo nin mga Lamanita mag-abot.
29 Asin ngonian, habang si Moroni nakakaaram sa mga intensiyon kan mga Lamanita, na ini an saindang intensiyon na destrosohon an saindang mga katugangan, o sakopon sinda asin darahon sinda sa kauripnan na sinda puwedeng makapagtugdok nin sarong kahadean para sa saindang mga sadire sa bilog ng kadagaan;
30 Asin siya man nag-aaram na ini sana an pinagmamawot kan mga Nephita na maipreserba an saindang mga kadagaan, asin an saindang libertad, asin an saindang simbahan, kun kaya siya nag-isip na ini bakong kasalanan na saiyang idepensa an mga ini sa paagi nin marahay na estratehiya; kun kaya, saiyang napag-araman sa paagi kan saiyang mga espiya kun ano an mga plano kan mga Lamanita na gigibohon.
31 Kun kaya, saiyang pinagbanga an saiyang mga paralaban asin pinadara an sarong parte pasiring sa bukid, asin pinatarago sinda sa may sirangan, asin sa may timog kan buro-bukid Riplah;
32 Asin an katadaan saiyang pinatarago sa may sulnupan kan bukid, sa may sulnupan kan salog Sido, asin pababa pasiring sa mga kasagkoran kan daga nin Manti.
33 Asin kaya pagkatapos na maipamugtak na niya an saiyang paralaban uyon sa saiyang kamawotan, siya preparado nang makisabatan sainda.
34 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nag-arabot sa may hiragang parte kan bukid, kun saen sarong parte kan paralaban ni Moroni nakatarago.
35 Asin habang an mga Lamanita nag-agi sa buro-bukid Riplah, asin paduman pasiring sa bukid, asin nagpoon na magbalyo sa salog Sidon, an mga paralaban na nakatarago sa timog kan buro-bukid, na pinapangenotan kan sarong lalake na an pangaran Lehi, asin siya nangenot sa saiyang paralaban asin pinalibutan an mga Lamanita sa may sirangan kan saindang likdo.
36 Asin ini nangyaring naglipas an an mga Lamanita, kan saindang nahiling an mga Nephita na paralusob sa sainda sa may likudan, nagpirihit sinda asin nagpoon na makilaban sa paralaban ni Lehi.
37 Asin an trabaho nin kagadanan nagpoon sa parehong mga grupo, pero idto mas na makangorongirhat sa parte kan mga Lamanita, nin huli kan saindang kahubaan nalantad sa makusog na mga hampak kan mga Nephita na armado kan saindang mga espada asin kan saindang mga panusok, na iyo an nagdara nin kagadanan sa haros lambang bughos.
38 Habang sa ibong na parte, igwa ngonian asin aban-aban nin sarong tawo na nagagadan sa pag-iriba nin mga Nephita, sa paagi kan saindang mga espada asin bulos nin dugo, sinda na nasasagangan kan haros na delikadong parte kan saindang hawak, o an haros na delikadong parte kan hawak nasasagangan gikan sa mga bughos kan mga Lamanita, sa paagi kan saindang mga baluti, asin kan saindang mga sangga sa kamot, asin kan saindang mga tahob sa payo; asin kaya an mga Nephita nagpadagos sa pagtrabaho nin kagadanan sa pag-iriba kan mga Lamanita.
39 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nagkatarakot, nin huli sa dakulang kapahamakan sa mga pag-iriba ninda, magin hanggan sinda nagpoon na magdurulagan pasiring sa salog Sidon.
40 Asin sinda pinagralamag ninda Lehi asin mga tauhan niya; asin sinda napadurulag ninda Lehi pasiring sa mga tubig kan Sidon, asin sinda nagbaralyo sa mga tubig kan Sidon. Asin pina-untok ni Lehi an saiyang mga paralaban sa may gilid kan salog Sidon na sinda dae na dapat na magbalyo.
41 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni asin an saiyang paralaban nanagboan an mga Lamanita sa may bukid, sa may ibong na parte kan salog Sidon, asin nagpoon sa paglusob sainda asin sa paggadan sainda.
42 Asin an mga Lamanita nagdurulag giraray sa atubangan ninda, pasiring sa kadagaan nin Manti; asin sinda sinarabat giraray kan mga paralaban ni Moroni.
43 Ngonian sa kasong ini an mga Lamanita lapigot na gayong nakilaban; iyo, dae pa kaidto an mga Lamanita nabantog na makilaban nin arog kaini kalapigot na may dakulang kusog asin kaisogan, dae, bakong gayo magin sa kapinunan.
44 Asin sinda inspirado kan mga Zoramita asin mga Amalekita, na iyo an saindang mga pamayong kapitan asin mga lider, asin ni Zarahemnah, an iyo an saindang pinakapamayong kapitan, o an saindang pinakapamayong lider asin kumander; iyo, sinda nakilaban na arog sa mga dragon, asin kadakul kan mga Nephita an nagkagaradan sa paagi kan saindang mga kamot, iyo, nin huli ta saindang pinataramaan na mabanga sa duwa an kadakul nindang pantahog sa payo, asin saindang nataduman an kadakul na saindang panangga sa daghan, asin saindang nagkapurutol an kadakul nindang mga takyag; asin kaya an mga Lamanita nakagibo kaini dara nin makuri nindang kaanggutan.
45 Daeng pagkukulang, an mga Nephita inspirado kan sarong marahay na katuyuhan, nin huli ta sinda dae nakilaban para makapanghade ni kapangyarihan pero sinda nakikipaglaban para sa saindang mga harong, asin kan saindang mga libertad, kan saindang mga agom, asin kan saindang mga kaakian, asin kan sainda gabos, iyo, para sa saindang mga rito kan pagsamba asin kan saindang simbahan.
46 Asin saindang ginigibo an bagay na sa pagmate ninda iyo an saindang katungdan na utang ninda sa saindang Diyos; nin huli ta an Kagurangnan nagsabi sa sainda, asin man sa saindang mga ama, na: Habang kamo bako man an may kasalan sa enot na pag-atake, ni sa panduwa, kamo dae magtutugot sa saindong mga sadire na paggagaradanon kan mga kamot nin saindong mga kaiwal.
47 Asin giraray, an Kagurangnan nagsabi na: Kamo an magdedepensa kan saindong mga pamilya magin hanggan sa pagpapabulos nin dugo. Kun kaya para sa kausang ini an mga Nephita nakilaban sa mga Lamanita, sa pagdepensa kan saindang mga sadire, asin kan saindang mga pamilya, asin kan saindang mga kadagaan, an saindang nasyon, asin kan saindang mga karapatan, asin kan saindang relihiyon.
48 Asin ini nangyaring nagipas na kan an mga tauhan ni Moroni nasaksihan an kalamuyuan asin an kaanggutan kan mga Lamanita, sinda kuta na pinanruluyahan asin magdurulag sainda. Asin si Moroni, nabasa an saindang kaisipan, nagpadangog asin pinakusog an saindang mga puso kaining mga pagiromdom--- iyo, an mga kaisipan kan saindang mga kadagaan, kan saindang libertad, iyo, kan saindang kalayaan sa kauripnan.
49 Asin ini nangyaring naglipas na sinda pinagbuweltahan an mga Lamanita, asin sinda nagkururahaw na may sarong boses sa Kagurangnan nindang Diyos, para sa saindang libertad asin sa saindang kalayaan sa kauripnan.
50 Asin sinda nagpoon na magtindog kontra sa mga Lamanita na may kapangyarihan; asin sa oras man sanang idto sinda nagkururahaw para sa Kagurangnan para sa saindang kalayaan, an mga Lamanita nagpoon na magdurulag gikan sa atubangan ninda; asin sinda nagdurulag pasiring sa mga tubig nin Sidon.
51 Ngonian, an mga Lamanita mas kadakul an bilang, iyo, mas sobra sa dobleng bilang kan mga Nephita; daeng pagkukulang, sinda napadurulag na tanganing sinda nagkasararong nagkatiripon sa sarong hawak sa may bukid, sa may gilid kan salog Sidon.
52 Kun kaya an mga paralaban ni Moroni napalibutan na sinda, iyo, magin sa kaparehong ibong kan salog, nin huli ta hilnga, sa may sirangan iyo an mga tauhan ni Lehi.
53 Kun kaya kan si Zarahemnah nahiling an mga tauhan ni Lehi sa may sirangan kan salog Sidon, asin an mga paralaban ni Moroni sa may sulnupan kan salog Sidon, na sinda naparilibutan na kan mga Nephita, sinda inabtan nin pagkatakot.
54 Ngonian si Moroni, kan mahiling niya an saindang pagkatarakot, nagsugo sa saiyang mga tauhan na sinda dapat nang mag-untok sa pagpapabulos kan saindang dugo.

ALMA TSAPTER 42 

An mortalidad sarong probisyonaryon panahon na tanganing an tawo makapagsosolsol asin makapagserbisyo sa Diyos--- An pagkahulog nagdara nin temporal asin espirituwal na kagadanan sa bilog na sangkatawohan--- An pagtububos minaabot sa paagi nin pagsosolsol--- An Diyos mismo iyo an nagbayad-sala para sa mga kasalanan nin mundo--- An gabos pang iba mapapa-irarom sa hustisya nin Diyos--- An pagkaherak minaabot nin huli kan pagbabayad-sala--- An tunay na nagsosolsol sana an makakaligtas.

*******

Asin ngonian, ake ko, ako naghuhuna-huna na igwa nin iba pang bagay na iyo an nakapagpapamundo sa saimong kaisipan, na dae mong gayo maintindihan--- na iyo an mapanungod sa hustisya nin Diyos sa pagpapadusa sa parakasala; nin huli ta pinipirit mong paghuhuna-hunaon na ini inhustisya na an parakasala dapat na ipamugtak sa sarong estado nin kasakitan.
2 Ngonian hilnga, ake ko, ako an magpapaliwanag kaining mga bagay sa saimo. Nin huli ta hilnga, pagkatapos na an Kagurangnang Diyos nagpadara sa satuyang mga enot na mga magurang paluwas gikan sa hardin nin Eden, na tanganing magbungkal nin daga, asin kun saen sinda pinagkua--- iyo, saiyang pinahale an tawo, asin saiyang pinagbugtak sa sirangang puro kan hardin nin Eden, kerubin, asin sarong nagkakalayong espada na nag-iikot, tanganing ingatan an kahoy nin buhay---
3 Ngonian, satuyang nahihiling na an tawo nagin arog sa Diyos, nakakaaram nin marhay asin maraot; asin baka saiyang iabot an saiyang kamot, asin kumua man sa kahoy nin buhay, asin magkakan asin mabuhay sagkod pa man, an Kagurangnang Diyos nagbugtak nin mga kerubin asin an nag-aagabaab na espada, na siya dae dapat kumakan nin prutas---
4 Asin kaya satuyang nahihiling, na igwa nin sarong panahon na ipinagtao sa tawo tanganing magsosolsol, iyo, sarong probisyonaryong panahon, sarong panahon tanganing magsolsol asin magserbisyo sa Diyos.
5 Nin huli ta hilnga, kun si Adan nakapagkua kan saiyang kamot tulos, asin nakapagkakan kan kahoy nin buhay, siya kuta na namumuhay sagkod pa man, na uyon sa tataramon nin Diyos, mayo nin anuman na espasyon para magsosolsol; iyo, asin man an tataramon nin Diyos kuta na mayong kamanungdanan, asin an dakulang plano nin kaligtasan kuta na dae nangyari.
6 Pero hilnga, ini ipinagtalaan sa tawo an magadan--- kun kaya, habang sinda isinikwal paharayo sa lalawgon kan kinaban--- asin an tawo magigin wara sagkod pa man, iyo, sinda nagin nagkahurulog na tawo.
7 Asin ngonian, saimong mahihiling sa paagi kaini na an satuyang mga enot na mga magurang ipinagsikwal pareho sa paagi nin temporal asin espirituwal gikan sa atubangan nin Kagurangnan; asin kaya satuyang mahihiling sinda na nagin mga parasunod tanganing magsurunod sa saindang sadireng kagustuhan.
8 Ngonian hilnga, ini bakong kapakinabangan na an tawo dapat matubos gikan kaining temporal na kagadanan, nin huli ta ini makakapagdestroso sa dakulang plano nin kaogmahan.
9 Kun kaya, habang an kalag dae nanggad magagadan, asin an pagkahulog an magdara sa bilog na katawohan nin sarong espirituwal na kagadanan asin man kan temporal, na iyo ini, sinda ipinagsikwal gikan sa presensiya nin Kagurangnan, ini kapakinabangan na an katawohan dapat na tubuson gikan kaining espirituwal na kagadanan.
10 Kun kaya, habang sinda nagigin karnal, sensuwal, asin makadiyablo, sa paagi nin natura, ining probisyonaryong estado magigin sarong estado para sainda na tanganing mag-andam; ini nagigin sarong pangangandam na estado.
11 Asin ngonian giromdoma, ake ko, kun ini bako sa plano nin pagtubos, (ibalewala ini) habang sinda gadan, an saindang mga kalag magsasakit, bilang isinikwal gikan sa presensiya nin Kagurangnan.
12 Asin ngonian, dae nagkaigwa nin paagi na tanganing matubos an mga tawo gikan kaining pagkahulog na estado, na an tawo nakapagdara mismo sa saiyang sadire nin huli kan saiya man sana mismong sadireng kasutilan;
13 Kun kaya, uyon sa hustisya, an plano nin pagtutubos dae kuta na magibong mangyayari, sa paagi sana kan mga kondisyon nin pagsosolsol nin mga tawo sa probisyonaryong estadong ini, iyo, ining pangangandam na estado; nin huli ta laen lang na an mga ini para kaining mga kondisyon, an pagkaherak dae kuta na magin epektibo laen lang na ini hustisya dae puwedeng madedestroso; ta kun iyo, an Diyos magpupundo na magin Diyos.
14 Asin kaya satuyang mahihiling na an bilog na katawohan nagkahurulog, asin sinda yaon sa pangangaputan kan hustisya, iyo, an hustisya nin Diyos, na nagmumugtak sainda sagkod pa man na pinagsikwal gikan sa saiyang presensiya.
15 Asin ngonian, an plano nin pagkaherak dae puwedeng maipangyari laen lang kun an pagbabayad-sala dae magibong mangyari; kun kaya an Diyos mismo na sadire niya iyo an nagbayad-sala para sa mga kasalanan kan mundo, na tanganing darahon na mangyari an plano nin pagkaherak, na tanganing mangyari an mga pangangaipo nin hustisya, na an Diyos magigin sarong perpekto, hustong Diyos, asin sarong maheherakong Diyos man.
16 Ngonian, an pagsosolsol dae puwedeng mag-abot sa tawo laen lang kun igwa nin pagpapadusa, na iyo man an sarong eternal arog na an buhay kan kalag dapat na magin iyo, na nakadugtong kaatbang kan plano nin kaogmahan, na baya eternal man arog kan buhay kan kalag.
17 Ngonian, paano baya an sarong tawo magsosolsol laen lang na siya igwa nin kasalan? Paano baya siya magkakasala kun mayong ley? Paano baya magkakaigwa nin sarong ley laen lang kun igwa nin sarong pagpapadusa?
18 Ngonian, igwa nin sarong pagpapadusa na nakadukot, asin sarong hustong ley an itinao, na makapagdara nin kamondoan nin kunsensiya sa tawo.
19 Ngonian, kun mayo nin sarong ley na itinao--- kun an sarong tawo nanggadan siya dapat na gadanon--- mangyayari daw na siya matakot kun siya gagadanon kun siya nanggadan?
20 Asin man, kun mayo nin sarong ley na itinao laban sa kasalan an mga tawo dae matatakot na magkasala.
21 Asin kun mayo nin ley na ipinagtao, kun an mga tawo nagkasala, ano baya an magiginibo kan hustisya, o baya an pagkaherak, nin huli ta sinda dae magkakaigwa nin karapatan sa nilalang.
22 Alagad igwa nin sarong ley na ipinagtao, asin sarong padusang nakatakod, asin sarong pagsosolsol na ipinagtao; na sa pagsosolsol, an pagkaherak an nag-aako; kundi sa iba man, an hustisya an nag-aako sa nilalang asin iyo an nagpapasunod kan ley, asin an ley iyo an nagpapataw nin padusa; kun bako kaya, an mga gibo kan hustisya madedestroso, asin an Diyos mag-uuntok na magin Diyos.
23 Pero an Diyos dae mag-uuntok na magin Diyos, asin an pagkaherak iyo an nag-aako sa sarong penitensiyadong, asin an pagkaherak minaabot nin huli kan pagbabayad-sala; asin an pagbabayad-sala iyo an nagdadara na mangyayari sa pagkabuhay-liwat nin mga gadan; asin an pagkabuhay-liwat kan mga gadan nagdadara pabalik kan mga tawo pasiring sa presensiya nin Diyos; asin kaya sinda naibalik pasiring sa saiyang atubangan, na tanganing paghuhusgaran uyon sa saindang mga gibo, uyon sa ley asin hustisya.
24 Nin huli ta hilnga, an hustisya nag-eehersisyo sa gabos niyang mga kinakaipuhan, asin man an pagkaherak nag-aako kan gabos na saiyang pagsasadire; asin kaya, mayong iba kundi an tunay penitensiyado an maliligtas.
25 Ano baya, saimo daw na pinaghuhuna-huna na an pagkaherak makapaghabon nin hustisya? Ako nagsasabi sa saimo, Dae; dae maski sarong kurit. Ta kun iyo, an Diyos mag-uuntok na magin Diyos.
26 Asin kaya an Diyos an nagdadara kan saiyang dakula asin eternal na katuyuhan, na ipinag-andam na gikan pa sa pundasyon kan kinaban. Asin kaya minaabot an kaligtasan asin an pagtutubos kan mga tawo, asin man kan saindang kapahamakan asin kasakitan.
27 Kun kaya, o ake ko, an siirisay man an mag-abot puwedeng mag-abot asin makiparte kan mga tubig nin buhay na libre; asin an siirisay man na dae mag-abot sinda dae pinagpipirit na mag-abot; alagad sa huring aldaw ini ibabalik sa saiya uyon sa saiyang mga nakaginibohan.
28 kun siya nagmawot na gumibo nin maraot, asin dae nagsosolsol sa saiyang mga kaaldawan, hilnga, karaotan an mangyayari sa saiya, uyon sa restorasyon nin Diyos.
29 Asin ngonian, ake ko, ako nagmamawot na ika dapat na magtugot na ining mga bagay dae na nanggad makapagrinsal sa saimo, asin tuguti sana na an saimong mga kasalan iyo an magparinsal saimo, an parinsal na ini iyo an magdadara saimo pababa pasiring sa pagsosolsol.
30 O ake ko, ako nagmamawot na ika dae na magsikwal kan hustisya nin Diyos. Dae ka maghingoha na taw-an nin dahilan an saimong sadire an pinakasadit na punto nin huli kan saimong mga kasalanan, sa paagi nin pagsikwal sa hustisya nin Diyos; pero gibohon na saimong tugutan an hustisya nin Diyos, asin an saiyang pagkaherak, asin an saiyang halawig na pagtitios magkaigwa nin bilog na kamumugtakan sa laog kan saimong puso; asin tuguti ini na magdara saimo pababa pasring sa alpog nin kapakumbabaan.
31 Asin ngonian, o ake ko, ika pinapangapudan nin Diyos na magbalangibog kan tataramon para kaining mga katawohan. Asin ngonian, ake ko, lakaw sa saimong dalan, ideklara an tataramon na may katotohanan asin kahinahunan, na ikaw bilog na makadara nin mga kalag pasiring sa pagsosolsol, na an dakulang plano nin pagkaherak magkaigwa nin karapatan na mag-aako sainda. Asin lugod an Diyos magtatao sa saimo nin kapantay na uyon sa sakuyang mga tataramon. Amen.

Thursday, January 12, 2006

ALMA TSAPTER 41 

Sa pagkabuhay-liwat an mga tawo mabubuhay sa sarong estado nin daeng katapusan na kaogmahan o daeng katapusan na kasakitan--- An karaotan dae maski noarin magin kaogmahan--- An makamundong tao mayo nin Diyos sa mundo--- An kada tawo makakaresibe giraray sa pagbabalik nin mga pag-uugali asin mga katangian na nakua na sa mortalidad.

*******

Asin ngonian, ake ko, ako igwa nin mga bagay na sasabihon mapanungod sa restorasyon na nasambit na; nin huli ta hilnga, sa iba baya pinagkurumo-kumo an mga kasuratan, asin nagkawarara sa harayo nin huli kaining bagay. Asin sakong pinaghuhuna-huna na an sakuyang kaisipan nagin mamondoon man mapanungod kaining bagay. Pero hilnga, ako nagpapaliwanag kaini sa saimo.
2 Ako nagsasabi sa saimo, ake ko, na an plano nin restorasyon sarong bagay na kinakaipo kan hustisya nin Diyos; nin huli ta ini kaipuhan na an gabos na mga bagay dapat na maibalik sa dati nindang kinamugtakan. Hilnga, iyo ini an kinakaipo asin husto, na uyon sa kapangyarihan asin pagkabuhay-liwat ni Cristo, na an kalag nin tawo dapat na maibalik sa hawak kaini, asin na an lambang parte kan hawak dapat na maibalik sa sadire kaini.
3 Asin ini kinakaipuhan na magkaigwa nin hustisya an Diyos na an mga tawo dapat na paghusgaran uyon sa saindang mga gibo; asin kun an saindang mga gibo marahayon sa buhay na ini, asin an mga kamawotan kan saindang mga puso marahayon, na sinda man dapat, sa huring aldaw, na maibalik sa dati na marahayon na.
4 Asin kun an saindang mga gibo mararaot an mga ini gigibohong maibalik sa sainda nin maraot. Kun kaya, an gabos na mga bagay ibabalik sa dati nindang kamugtakan, an lambang bagay sa saindang natural na kapormahan--- an mortalidad bubuhayon pasiring sa immortalidad, an kalapaan pasiring sa daeng kalapaan--- bubuhayon sa daeng katapusan na kaogmahan na magmamana nin kahadean nin Diyos, o pasiring sa daeng katapusan na kasakitan na magmamana nin kahadean kan diyablo, an saro sa sarong kamugtakan, an iba sa iba man---
5 An sarong bubuhayon pasiring sa kaogmahan uyon sa saiyang mga kamawotan na kaogmahan, o an marahayon uyon sa saiyang kamawotan na karahayan; asin an iba pasiring sa maraot uyon sa saiyang mga kamawotan na maraot; nin huli ta habang siya nagmamawot na gumibo nin maraot sa bilog nin kahaluyan nin aldaw iyo man makukua niya sa saiyang pabuyang maraoton sa pag-abot nin pagkabanggi.
6 Asin iyo ini an yaon sa ibong na kamugtakan, kun siya nakapagsolsol kan saiyang mga kasalan, asin nagmawot nin pagkamatanuson hanggan sa katapusan nin saiyang mga aldaw, magin arog man kaini siya mapapabuyaan nin pagkamatanuson.
7 Iyo ini sinda na pinagtubos nin Kagurangna; iyo, iyo ini sinda na pinagkurua paluwas, na pinagligtas gikan sa daeng katapusang banggi nin kadikloman; asin kaya sinda magtitindog o magkahurulog; nin huli ta hilnga, sinda iyo an sainda man sanang mga huwes, kun baya an gumibo nin marahay o an gumibo nin maraot.
8 Ngonian, an mga dekrito nin Diyos dae mababago; kun kaya, an dalan pinag-andam na tanganing an siisay man na magusto puwedeng maglakaw sa laog kaini asin magigin ligtas.
9 Asin ngonian hilnga, ake ko, dae ka makipagsapalaran pa nin saro pang paglapas kontra sa saimong Diyos sa mga puntong ini kan doktrina, na saimo kaidtong pinakipagsapalaran na tanganing makabigo nin kasalan.
10 Dae mo paghuhuna-hunaon, na nin huli ta ini pinagsambit na mapanungod sa restorasyon, na ika puwedeng maibalik gikan sa kasalan pasiring sa kaogmahan. Hilnga, ako nagsasabi sa saimo, na an kasalanan dae nanggad magigin kaogmahan.
11 Asin ngonian, ake ko, an gabos na tawo na yaon sa sarong estado nin makamundong kamugtakan, o sakuyang sasabihon, yaon sa karnal na estado, iyo an yaon sa pinakamatinding kapaitan asin yaon sa mga gapos nin kadaendatahan; sinda mayong Diyos sa mundo, asin sinda nangyaring nagin kontraryo sa natura nin Diyos; kun kaya, sinda yaon sa sarong estado na kontraryo sa natura nin kaogmahan.
12 Asin ngonian hilnga, bako daw na an kahulugan kan tataramon na restorasyon iyo an magdadara sa sarong bagay na natural na estado asin mapamugtak kaini sa sarong bakong natural na estado, o ipamugtak kaini sa sarong bakong natural na estado, o ipamugtak ini sa sarong estado na magkokontra sa natura kaini?
13 O, ake ko, bako ini an kaso; pero an kahulugan kan tataramon na restorasyon iyo an magdadara pabalik giraray nin maraot para sa maraot, o karnal para sa karnal, o makadiyablo para sa makadiyablo--- an marahay para sa bagay na marahay; an pagkamatanos para sa bagay na pagkamatanos; husto para sa bagay na husto; pano pagkaherak para sa bagay na pano nin pagkaherak.
14 Kun kaya, ake ko, hilngon mo baya na ika pano nin pagkaherak sa saimong mga katugangan; maki-iba ka nin may kahustuhan, maghusga nin may pagkamatanos, asin padagos na gumibo nin karahayan; asin kun saimong gigibohon an gabos na bagay na ini saka mo mareresibe an saimong pabuya; iyo, ika magkakaigwa nin herak na maibalik sa saimo giraray; ika magkakaigwa nin hustisya na maibalik sa saimo giraray; ika magkakaigwa nin sarong matanos na huramento na maibalik sa saimo giraray; asin ika magkakaigwa nin marahay na ipagpapabuya sa saimo giraray.
15 Para sa bagay na saimong ginigibong maipadara paluwas maibabalik sa saimo giraray, asin gibohon na maibalik; kun kaya, an tataramon na restorasyon bilog na gayong nagkokondena sa makasalanon, asin daeng gayo siya matawanan nin katwiran.

ALMA TSAPTER 40 

Si Cristo an mapangyari na umabot an pagkabuhay-liwat kan gabos na mga tawo--- An matanos na nagadan mapasiring sa paraiso asin an mararaot mapasiring sa luwas na kadikloman sa paghalat kan aldaw kan saindang pagkabuhay-liwat--- An gabos na mga bagay ibabalik sa tama asin sa perpektong kamugtakan sa pagkabuhay-liwat.

*****

Ngonian ake ko, uya pa baga an kadakul ko pang sasabihon sa saimo; nin huli ta sakuyang napag-isipan na an saimong kaisipan naghahadit manungod sa pagkabuhay-liwat nin mga gadan.
2 Hilnga, ako nagsasabi sa saimo, na mayo nin pagkabuhay-liwat--- o, an boot kong sabihon, sa ibang mga tataramon, na ining mortal dae maipapamugtak sa immortalidad, ining may kalapaan dae maipapamugtak sa mayong kalapaan--- hanggan sa pagkatapos na mag-abot si Cristo.
3 Hilnga, siya an magdadara na mapangyari an pagkabuhay-liwat kan mga gadan. Pero hilnga, ake ko, an pagkabuhay-liwat mayo pa. Ngonian, ako magbubukas sa saimo nin sarong misteryo; daeng pagkukulang, na mayo ni saro man an nakakaaram kan mga ini laen lang an Diyos mismo sa saiyang sadire. Pero ako magpapahiling saimo nin sarong bagay na sakuya nang ipinaghapot na may kahigosan sa Diyos na tanganing ako puwedeng makaaram--- na ini mapanungod na gayo sa pagkabuhay-liwat.
4 Hilnga, igwa nin sarong panahon na pinagtakda na tanganing an gabos magburuhat gikan sa pagkagadan. Ngonian kun noarin an panahon na ini mag-abot mayong nakakaaram; pero an Diyos an nakakaaram sa panahon na ining pinagtakda.
5 Ngonian, maski nagka-igwa nin enot na pagkakataon, o ikaduwang pagkakataon, o ikatulong pagkakataon, na an mga tawo mabubuhay-liwat sa mga gadan, ini bakong importante; nin huli ta an Diyos iyo an nakakaaram kan gabos na ining mga bagay; asin ini tama na para sa sakuya na maaraman na iyo ini an kaso--- na igwa talagang sarong panahon na pinagtakda na an gabos mabubuhay-liwat gikan sa mga gadan.
6 Ngonian dapat na magkakaigwa nin sarong espasyo sa katahawan nin panahon nin kagadanan asin an panahon nin pagkabuhay-liwat.
7 Asin ngonian ako maghihingohang maghahapot sa kun ano an mangyayari sa mga kalag nin tawo magpoon ngonian na panahon nin kagadanan hanggan sa panahon na ipinagtakda para sa pagkabuhay-liwat?
8 Ngonian maski na magkaigwa nin sobra sa sarong pagkakataon na pinagtakda para sa mga tawo na magbuhat ini bako nang importante; nin huli ta an gabos dae nagagadan nin saroan sana, asin ini bakong importante: an gabos igwa nin sarong aldaw kaiba nin Diyos, asin an panahon sana an pinagsusukol para sa mga tawo.
9 Kun kaya, igwa nin sarong panahon an pinagtakda para sa mga tawo na sinda magbubuhat gikan sa mga gadan; asin igwa nin sarong espasyo sa tahaw nin panahon nin kagadanan asin an pagkabuhay-liwat. Asin ngonian, mapanungod kaining espasyo nin panahon, ano baya an mangyayari sa mga kalag nin mga tawo iyo an bagay na sakuyang pinaghapot na may kahigosan sa Kagurangnan na tanganing maaraman; asin iyo ini an bagay na sakuyang naaaraman.
10 Asin sa panahon na maabot na an gabos magbubuhat, saka na ninda maaaraman na an Diyos nakakaaram sa gabos na mga panahon na ipinagtakda sa mga tawo.
11 Ngonian, mapanungod sa estado nin kalag sa tahaw nin kagadanan asin an pagkabuhay-liwat --- Hilnga, ini ginibong ipinagpaaram sa sakuya sa paagi nin sarong anghel, na an mga espiritu nin gabos na mga tawo, habang sa dae naghahaloy sinda mahale na gikan kaining mortal na hawak; iyo, an mga espiritu nin gabos na mga tawo, magin sinda marhay o maraot, pinagdadara pabalik sa Diyos na iyo an nagtao nin saindang buhay.
12 Asin pagkatapos na ini mangyayaring maglipas, na an mga espiritu ninda na mga matatanos reresibihon duman sa sarong estado nin kaogmahan, na inaapud na paraiso, sarong estado nin pagkapahingalo, sarong estado nin katuninongan, na kung saen sinda magpapahingalo gikan sa gabos nindang mga problema asin gikan sa gabos na pagpapangataman, asin kamondoan.
13 Asin pagkatapos na ini mangyayaring maglipas, na an mga espiritu nin mga makasalanon, iyo, na mga mararaot--- nin huli ta hilnga, sinda mayo nin parte ni porsiyon kan Espiritu nin Kagurangnan; nin huli ta hilnga, sinda an nagpili nin mararaot na mga gibo kesa marhay; kun kaya an espiritu kan diyablo iyo an naglaog sa sainda, asin iyo an nagsasadire kan saindang harong--- asin an mga ini an itatapok paluwas pasiring sa panluwas na kadikloman; duman nagkakaigwa nin pagtatangis, asin mga kinurahaw, asin pagraragot nin mga ngipon, asin ini iyo nin huli kan saindang sadireng kadaendatahan, bilang nadarang nadakop baya sa paagi nin kagustuhan kan diyablo.
14 Ngonian iyo ini an estado kan mga kalag nin mga makasalanon, iyo duman sa kadikloman, asin sa sarong estadong makangorongirhat, na pano nin pagkatakot na nahihiling nin huli sa nagkakalayong indignasyon kan kaanggutan nin Diyos sa sainda; kaya sinda yaon man giraray sa estadong ini, asin man siring man sa mga matatanos sa paraiso, hanggan sa panahon kan saindang pagkabuhay-liwat.
15 Ngonian, igwa nin iba na igwa nin pagkasabot na ining estado nin kaogmahan asin ining estado nin kasakitan kan mga kalag, bago pa man an pagkabuhay-liwat, iyo kaidto an enot na pagkabuhay-liwat. Iyo, ako nag-aako na puwede man nanggad ining pag-aapudon na sarong pagkabuhay-liwat, an pagpapabuhay nin espiritu o nin kalag asin an saindang padudumanan na kaogmahan o kasakitan, uyon sa mga tataramon na pinagsambit na.
16 Asin hilnga, giraray ini pinagsambit na, na igwa nin sarong enot na pagkabuhay-liwat, sarong pagkabuhay-liwat kan gabos nindang nakalipas na, o sinda ngonian, o sinda na maarabot pa sana, hanggan sa pagkabuhay-liwat ni Cristo gikan sa pagkagadan.
17 Ngonian, dae nyato pinaghuhuna-huna na ining enot na pagkabuhay-liwat, na pinagsambit sa arog kaining manera, magigin iyo man an pagkabuhay-liwat kan mga kalag asin an saindang papadumanan na kaogmahan o kasakitan. Ika dae puwedeng maghuhuna-huna na iyo na ini an boot na pagkahulugan.
18 Hilnga, ako nagsasabi sa saimo, Bako; pero ini nangangahulugan nin pagkakasararo kan kalag na igwa nin hawak, kaidto sinda na gikan pa sa mga aldaw ni Adan hanggan sa pagkabuhay-liwat ni Cristo.
19 Ngonian, maski na ngani an mga kalag asin an mga hawak ninda na iyo an pinagsasambit na an gabos na ini magigin magkakasararo tulos-tulos, an makasalanon siring man an mga matatanos, ako dae makapagsasabi; tuguti na ini sana, na ako masabi na sinda gabos mabubuhay; o sa ibang tataramon, an saindang pagkabuhay-liwat mangyayaring malipas nguna bago pa man an pagkabuhay-liwat ninda na nagkagaradan pagkatapos nin pagkabuhay-liwat ni Cristo.
20 Ngonian, ake ko, ako dae nagsasabi na an saindang pagkabuhay-liwat maabot mismo sa pagkabuhay-liwat ni Cristo; pero hilnga, ako nagtatao kaini bilang opinyon ko, na an mga kalag asin an mga hawak magkakasararo giraray, sa mga matatanos, sa panahon nin pagkabuhay-liwat ni Cristo, asin sa saiyang pagsakat pasiring sa langit.
21 Pero maski ngani ini mangyayari sa saiyang pagkabuhay-liwat o pagkatapos, ako mayong masasabi; pero iyo sanang gayo an sakong masasabi, na igwa nin sarong espasyo sa katahawan nin kagadanan asin an pagkabuhay-liwat kan hawak, asin an sarong estado nin kalag sa kaogmahan o sa kasakitan hanggan sa panahon na pinagtakda nin Diyos na an gadan magkakaburuhay, asin magin kasararo giraray, pareho sa kalag asin hawak, asin pagdadarahon na magtitindog sa atubangan nin Diyos, asin paghuhusgaran uyon sa saindang mga gibo.
22 Iyo, iyo ini an magdadara kan restorasyon kaidtong mga bagay na pinagsambit na sa paagi kan mga nguso nin mga propeta.
23 An kalag ibabalik giraray sa hawak, asin an hawak sa kalag; iyo, asin an lambang kalami-as asin kasu-kasuan ibabalik giraray sa hawak kaini; iyo, magin an sarong buhok sa payo dae nanggad mawawara; pero an gabos na mga bagay ibabalik giraray sa saindang kamumugtakan asin perpektong kapormahan.
24 Asin ngonian, ake ko, iyo ini an restorasyon na pinagsambit na sa paagi kan mga nguso nin mga propeta---
25 Asin pagkatapos an matatanos magsisirang sa kahadean nin Diyos.
26 Pero hilnga, sarong makangorongirhat na kagadanan an maabot sa mga makasalanon; nin huli ta sinda nagadan arog sa mga bagay na manunungod sa pagkamatanuson; nin huli ta sinda bakong malinigon, asin mayong bakong malinig na bagay an makakamana sa kahadean nin Diyos; pero sinda pinagtapok, asin pinagpamugtak na makiparte sa mga prutas kan saindang mga trabaho o kan saindang mga kagibohan, na mararaot; asin sinda mag-iinom sa mga lagod kan sarong mapait na kopa.

ALMA TSAPTER 39 

An mga kasugoan ni Alma sa saiyang akeng lalake na si Corianton. (Kumponido nin tsapter 39 hanggan 42 inklusibo).

An sekswal na kasalan sarong karumputan--- an mga kasalan ni Corianton iyo an nakapagpapugol sa mga Zoramita na magresibe sa tataramon--- An pagtubos ni Cristo may bisa sa nakaagi sa pagliligtas sa mga may kapanoan nin pagtubod na nagka-erenot kaini.

*******

Asin ngonian, ake ko, ako igwa nin kadakul pang mga bagay na isasabi sa saimo kesa sakong naisabi na sa saimong tugang; nin huli ta hilnga, dae mo daw na-obserbaran an paninindugan kan saimong tugang, an saiyang kapanoan nin pagtubod, asin an saiyang pagkamahigos sa pagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos? Hilnga, bako daw na siya nakapagpahiling nin sarong marahayon na halimbawa para saimo?
2 Nin huli ta ika daeng gayo nakapagtao nin grabeng pagdangog sa sakuyang mga tataramon na arog kan ginibo kan saimong tugang, sa pag-iriba kan mga katawohan nin mga Zoramita. Ngonian iyo ini an igwa ako laban saimo; ika padagos na ginigibo an panhahambog kan saimong kusog asin kan saimong kadunungan.
3 Asin bako lang ini gabos, ake ko. Ika padagos na naggigibo nin bagay na nakapagpagabat sa sakuya; nin huli ta ika padagos na nagpapabaya sa ministeryo, asin nagpaduman pasiring sa laog nin kadagaan nin Siron na yaon sa pag-iriba kan mga Lamanita, na an katuyuhan iyo an harot na si Isabel.
4 Iyo, siya iyo an naghabon paharayo kan mga puso nin kadakul; pero ini bakong dispensa para saimo, ake ko. Ika dapat na naggibong pangatamanan an ministeryo kun saen ika an pinagkakatiwalaan.
5 Dae mo daw naaaraman, ake ko, na an mga bagay na ini saromg karumputan sa paghilingon nin Kagurangnan; iyo, mas pang marumpot labaw pa sa gabos na mga kasalanan laen pa na ini makakapagpabulos nin inosenteng dugo o paninikwal sa Espiritu Santo?
6 Nin huli ta hilnga, kun saimong isisikwal an Espiritu Santo na kaidto minsan nagkaigwa na nin lugar sa laog mo, asin ta ika nakakaaram na saimong isinikwal ini, hilnga, ini sarong kasalanan na mayong kapatawadan; iyo, asin an siirisay na manggagadanan kontra sa liwanag asin kaaraman sa Diyos, ini bakong masayunon para saiya na makakua nin kapatawaran; iyo, ako nagsasabi sa saimo, ake ko, na ini bakong masayunon para saiya na makikua nin sarong kapatawaran.
7 Asin ngonian, ake ko, ako naghihingoha para sa Diyos na ika dae kaidto nagkasala nin sarong dakulaon na krimen. Ako habong maki-erok sa saimong mga krimen, na tanganing pasakitan an saimong kalag, kun ini bako man para sa saimong karahayan.
8 Pero hilnga, ika dae makakapagtago kan saimong mga krimen sa Diyos; asin laen lang na ika magsosolsol an mga ini iyo an magtitindog bilang sarong testimonya laban saimo sa huring aldaw.
9 Ngonian ake ko, ako naghihingoha na ika dapat na magsosolsol asin talikudan an saimong mga kasalanan, asin dae na magpadara pa sa mga makamundong pagmamawot nin saimong mga mata, alagad mamugulan sa saimong sadire sa gabos kaining mga bagay; nin huli ta laen lang na ika gumibo kaini ika daeng pagdududa makapagmana nin kahadean nin Diyos. O, giromdoma, asin darahon mo ini sa saimo, asin mamugulan ka sa saimong sadire kaining mga bagay.
10 Asin ako nagsusugo saimo na daraha baya ini na tanganing ika makikipagsanggunian sa mga matua mong mga tugang sa saimong mga gigibohon; nin huli ta hilnga, ika yaon pa sa saimong kahobenan, asin ika kaipo pang yaon sa pangangataman kan saimong mga tugang. Asin magtao nin pagdangog sa saindang mga pagpapagiromdom.
11 Dae mo pagtugutan an saimong sadire na madara kang mangengenotan paharayo sa paagi nin anuman na mayong kamugtakan o kahangalang bagay; dae ka magtugot na an diyablo iyo an magdara paharayo giraray kan saimong puso paduman sa makasalanon na mga harot. Hilnga, o ake ko, gurano daw kadakula an kadaendatahan na saimong dinara sa mga Zoramita; nin huli ta kun saindang mahiling an saimong gibo sinda dae magtutubod sa sakuyang mga tataramon.
12 Asin ngonian an Espiritu nin Kagurangnan iyo an nagsasabi sa sakuya: Sugoa an saimong mga kaakian na tanganing gumibo nin karahayan, ta kun dae baka saindang madadara paharayo an mga puso nin kadakul na katawohan pasiring sa kapahamakan; kun kaya ako nagsusugo saimo, ake ko, na may pagkatakot sa Diyos, na ika maglikay gikan sa saimong mga kadaendatahan.
13 Na ika magbaling sa Kagurangnan sa bilog mong pag-isip, kakayahan, asin kusog; na tanganing dae mo na ipagharayo an mga puso na gumibo pa nin pagkakasala; kundi bumalik sa sainda, asin akoon an saimong mga kasalanan asin an mga pagkakamali na saimong nagkagirinibohan.
14 Dae ka maghanap nin mga kayamanan ni an mga daeng kamugtakan na mga bagay kaining mundo; nin huli ta hilnga, dae mo sinda madadara na kaiba mo.
15 Asin ngonian, ake ko, ako naghihingoha nin mga bagay sa saimo mapanungod sa pag-abot ni Cristo. Hilnga, ako nagsasabi sa saimo, na iyo siya an seguradong maabot sa paghale paharayo kan mga kasalan nin mundo; iyo, siya maabot sa pagpahayag nin marhay na bareta nin kaligtasan sa saiyang katawohan.
16 Asin ngonian, ake ko, iyo ini kaya kaidto an ministeryo kun saen ika pinapangapudan, na tanganing maipahayag ining marhay na bareta pasiring kaining mga katawohan, na tanganing pag-andamon an saindang mga pag-iisip; o kaya an kaligtasan mapupuwedeng mapapasainda, na tanganing saindang mai-andam an mga pag-iisip kan saindang mga kaakian na magdangog sa tataramon sa panahon kan saiyang pag-abot.
17 Asin ngonian ako kumbaga magpapasayon kan saimong pag-iisip manungod sa temang ini. Hilnga, ika nagngangalas kun tadaw ta an mga bagay na ini kaipong maipagpaaram sa kahaluyan bap pa man mangyari. Hilnga, ako nagsasabi sa saimo, bako daw na an sarong kalag sa panahon na ini mahalaga para sa Diyos arog kan sarong kalag na magin iyo sa panahon kan saiyang pag-abot?
18 Bako daw na ini arog na kaipo na tanganing an plano nin pagtutubos dapat na mahimong maipaaram sa mga katawohang ini siring man sa saindang mga kaakian?
19 Bako daw na ini masayunan sa panahong ini para sa Kagurangnan na ipadara an saiyang anghel tanganing maipabalangibog ining marhay na bareta sa satuya siring man sa satuyang mga kaakian, o sa pagkatapos na kan panahon kan saiyang pag-abot?

ALMA TSAPTER 38 

An mga kasugoan ni Alma sa saiyang akeng lalake na si Shiblon.

Si Shiblon persigido nin huli sana sa katanosan--- An kaligtasan yaon ki Cristo, na iyo an buhay asin liwanag kan mundo--- Pugulon an gabos na pasyon nin laman.

*******

Ake ko, magtao ka nin talenga sa sakuyang mga tataramon, nin huli ta ako masabi sa saimo, arog kan sakong ipinagsabi ki Helaman, na habang ika nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos ika mag-aasenso sa kadagaan; asin habang ika dae nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos ika isisikwal gikan sa saiyang presensiya.
2 Asin ngonian, ake ko, ako may tiwala na ako magkakaigwa nin dakulaon na kaogmahan saimo, nin huli kan saimong panindugan asin kan saimong kapanoan nin pagtubod sa Diyos; nin huli ta arog kan saimong pinagpoon habang hoben ka pa na maghihiling sa Kagurangnan na saimong Diyos, magin ngani kaini ako naglalaom na ika magpapadagos na magsusunod sa saiyang mga kasugoan; nin huli ta paladan siya na makatagal hanggan sa katapusan.
3 Ako nagsasabi saimo, ake ko, na ako nagkaigwa na nin dakulaon na kaogmahan sa saimo, nin huli kan saimong kapanoan nin pagtubod asin kan saimong kahigosan, asin kan saimong pasensiya asin kan saimong halawig na pagkamatinios sa kairibahan nin katawohan nin mga Zoramita.
4 Nin huli ta ako nakakaaram na ika kaidto nagagapos; iyo, asin ako man nakakaaram na ika kaidto pinaggarapo nin huli sana sa tataramon; asin saimong nakayang pagdarahon sa gabos na ining mga bagay na may pasensiya nin huli ta an Kagurangnan yaon sa saimo; asin ngonian ika nakakaaram na gayo na an Kagurangnan iyo an nagligtas saimo.
5 Asin ngonian ake ko, Shiblon, ako naghihingoha na saimong magigiromdoman, na habang bilog kang magtitiwala sa Diyos na magin ika maliligtas paluwas sa saimong mga pagsubok, asin sa saimong mga problema, asin sa saimong mga kasakitan; asin ika ipagpapalangkaw sa huring aldaw.
6 Ngonian, ake ko, ako dae naghihingoha na saimong pag-isipon na ako nakakaaram sa mga bagay na ini sa sadire ko, pero an Espiritu nin Diyos na yaon sakuya iyo an naghihimo na an mga bagay na ini maipaaram sa sakuya; nin huli ta kun ako bako man ipinangaki para sa Diyos dae ko kuta na nagkaararaman ining mga bagay.
7 Pero hilnga, an Kagurangnan sa saiyang dakulang pagkaherak nagpadara kan saiyang anghel tanganing ipagpahayag sa sakuya na kaipuhan kong gayo na punduhon an gibo nin kapahamakan sa pag-iriba nin saiyang mga katawohan, iyo, asin ako nakahiling na nin sarong anghel lalawgon sa lalawgon, asin siya nakipag-olay sako, asin an saiyang boses naaarog sa sarong daguldol, asin ini nakapagpayugyog sa bilog na daga.
8 Asin ini nangyaring naglipas na ako kaidto may tulong aldaw asin tulong banggi na yaon sa grabe kakuring kakulugan asin kapaitan nin kalag; asin dae nanggad, hanggan sa ako nagngangayo-ngayo sa Kagurangnang JesuCristo para kaherakan, nakaresibe nin kapatawaran kan sakuyang mga kasalan. Pero hilnga, ako nanggad nagngayo-ngayo sa saiya asin ako nakanagbo nin katuninongan sa sakuyang kalag.
9 Asin ngonian, ake ko, ako nagsasabi sa saimo kaini na tanganing ika puwedeng makanuod nin kadunungan, na ika puwedeng makanuod sakuya na mayo nang ibang dalan o mga paagi kun saen an tawo makaligtas, sa laog niya asin sa paagi sana ni Cristo. Hilnga, siya iyo an buhay asin an liwanag nin mundo. Hilnga, siya an tataramon nin katotohanan asin pagkamatanos.
10 Asin ngonian, habang ika nakapagpoon na magtukdo nin tataramon magin ako naghihingoha na ika padagos na makapagtukdo; asin ako naghihingoha na ika magin mahigoson asin mapagpasensiya sa gabos na mga bagay.
11 Hilngon mo baya na ika dae maipagpalangkaw pasiring sa kapaabaw-abawan; iyo, hilngon mo na ika dae maghambog sa sadire mong kadunungan, ni sa saimong grabeng kusog.
12 Gamiton mo an kaisogan, pero bakong sa kasobrahan; asin man hilngon mo baya na mapugulan an gabos mong pasyon sa laman, na tanganing ika puwedeng mapapano nin pagkamoot; hilngon baya na ika maglilikay gikan sa pagkamahugak.
13 Dae ka magpangadye na arog sa ginigibo nin mga Zoramita, nin huli ta saimong nahiling na sinda nagpapangadye na tanganing madangog nin mga tawo, asin tanganing pag-oomawon nin huli kan saindang kadunungan.
14 Dae ka magsabi: O Diyos, ako nagpapasalamat saimo na kami mas marahay kesa samuyang mga katugangan; pero baya sabiha: O Kagurangnan, patawada an sakong dae-pagkamaninigo, asin giromdoma an sakuyang mga katugangan na may pagkaherak--- iyo, ako an saimong dae-pagkamaninigo sa atubangan nin Diyos sa gabos na mga panahon.
15 Asin ta lugod an Kagurangnan an magbendisyon sa saimong kalag, asin iyo an magresibe saimo sa huring aldaw pasiring sa saiyang kahadean, na tanganing magtukaw sa katuninongan. Ngonian lakaw, ake ko, asin itukdo an tataramon sa mga katawohang ini. Magin mapagpasensiya. Ake ko, paaram.

ALMA TSAPTER 37 

An mga laminang bronse asin an ibang mga kasuratan pinag-ingatan na tanganing magdara nin mga kalag sa kaligtasan--- An mga Jaredita nadestroso nin huli kan saindang mga kasalan--- An saindang mga sikretong panunumpa asin mga tipan kaipuhan na itao gikan sa mga katawohan--- Makipag-olayan sa Kagurangnan sa gabos mong mga gigibohon--- Habang an liahona naggigiya sa mga Nephita, iyo man an tataramon ni Cristo mag-aakay sa mga tawo pasiring sa daeng kasagkorang buhay.

*******

Asin ngonian, Helaman ake ko, ako nagsusugo saimo na daraha an mga rekord na ipinagkatiwala sa sakuya;
2 Asin ako man nagsusugo saimo na ikaw magtago nin sarong rekord kaining mga katawohan, uyon sa sakong ginigibo, na yaon sa mga lamina ni Nephi, asin tagoon an gabos na ining mga bagay na sagrado na sakuyang tinatago, na arog kan sakuyang pag-iingat kan mga ini; nin huli ta ini para sa sarong madunong na katuyuhan na an mga ini iniingatan.
3 Asin an mga laminang bronseng ini, na igwa kaining mga inukit, na igwa kan mga talaan nin mga banal na kasuratan na yaon sa sainda, na igwa nin tala-anakan nin satuyang mga ninun, magin gikan pa sa kapinunan---
4 Hilnga, ipinagpropesiya kan satuyang mga ama, na sinda hingohaon na pag-ingatan asin ipagtao gikan sa sarong henerasyon hanggan sa iba pa, asin ini pag-ingatan asin ipreserba sa paagi kan kamot nin Kagurangnan magin hanggan an mga ini makaabot duman sa lambang nasyon, lahi, dila, asin katawohan, na sinda makakaaram kan mga misteryo na nakapalaman kaini.
5 Asin ngonian hilnga, kun sinda maitatago sinda kaipuhan na retenido an saindang pagkikinang; iyo, asin sinda retenido an saindang pagkikinang; iyo, asin man an gabos na mga lamina na igwa nin laman na iyo an banal na rito.
6 Ngonian ika puwedeng naghuhuna-huna na ini sarong kalokohan sa sako; pero hilnga ako nagsasabi sa saimo, na sa paagi nin saradit asin simpleng mga bagay na an mga darakulang bagay nahihimong maglipas; asin an saradit nangangahulugan sa kadakul na mga pagkakataon an nakakapagparibong sa madudunong.
7 Asin an Kagurangnang Diyos naggigibo nin mga paagi tanganing darahon sa kagabsan an saiyang dakula asin daeng kasagkoran na mga katuyuhan; asin sa paagi nin saraditon na gayong mga paagi an Kagurangnan naghihimong maribongan an mga madudunong asin pinagdadara an kaligtasan nin kadakul na mga kalag.
8 Asin ngonian, ini sa kapinunan pa sana iyo an kadunungan nin Diyos na an mga bagay na ini dapat na ipreserba; nin huli ta hilnga, saindang pinalawig an memoriya kaining mga katawohan, iyo, asin nakapagkumbinsi sa kadakul kan sala nin saindang mga gawi, asin nagdara sainda sa kaaraman kan saindang Diyos pasiring sa kaligtasan kan saindang mga kalag.
9 Iyo, ako nagsasabi saimo, kun bako sa mga bagay na ini na an mga rekord iyo an naglalaman, na yaraon sa mga lamining ini, si Ammon asin an saiyang mga katugangan dae kuta na nakapagkumbinsi sa kadakul na ribo-ribong mga Lamanita kan salang tradisyon nin saindang mga ama; iyo, an mga talaan na ini asin an saindang mga tataramon iyo an nagdara sainda pasiring sa pagsosolsol; iyo ini, saaindang pinagdara sinda sa kaaraman nin Kagurangnan saindang Diyos, asin ta mag-orogma ki Cristo Jesus na saindang Paratubos.
10 Asin siisay baya an nakakaaram na sinda an magigin paagi na tanganing pagdarahon an kadakul na ribo-ribo sainda, iyo, asin man an kadakul na ribo-ribo na satuyang tiso an liog na mga katugangan, an mga Nephita, na ngonian pinapatagas an saindang mga puso sa kasalan asin mga kadaendatahan, pasiring sa kaaraman kan saindang Paratubos?
11 Ngonian ining mga misteryo dae pang gayo hinihimong maipaaram sa sakuya; kun kaya ako mamumugol.
12 Asin ini puwedeng tama sana kun ako lang an magsasabi na ini sinda ipinagpreserba para sa sarong madunong na katuyuhan, na an katuyuhan iyo an yaon sa Diyos; nin huli ta siya nagpapagiromdom nin kadunungan sa bilog niyang mga gibo, asin an saiyang mga agihan gabos matatanos, asin an saiyang kurso sarong daeng kasagkoran na pag-ikot.
13 O giromdoma, giromdoma, Helaman ake ko, kun gurano ka-estrikto an mga kasugoan nin Diyos. Asin siya nagsabi: Kun ika magsusunod sa sakuyang mga kasugoan ika mananagana sa kadagaan--- pero kun ika dae magsusunod sa saiyang mga kasugoan ika ipagsisikwal gikan sa saiyang presensiya.
14 Asin ngonian giromdoma, ake ko, na an Diyos iyo an nakatiwala saimo kaining mga bagay, na mga sagrado, na saiyang iningatang pinapasagrado, asin man an saiyang iingatan asin pinipreserba para sa sarong madunong na katuyuhan na yaon saiya, na saiyang magibong maipapahiling an saiyang kapangyarihan sa maarabot na mga henerasyon.
15 Asin ngonian hilnga, ako nagtataram sa paagi kan espiritu nin propesiya, na kun ika maglalapas sa mga kasugoan nin Diyos, hilnga, ining mga bagay na sagrado kukuahon paharayo gikan saimo sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos, asin ika maipapatunod pasiring ki Satanas, na tanganing ika sasaraon niya na arog kan ata na dara-dara nin paros.
16 Pero kun saimong pinagsusunod an mga kasugoan nin Diyos, asin gibohon ining mga bagay na mga sagrado na uyon sa bagay nin Kagurangnan na ipinagsusugo saimo, (nin huli ta kaipuhan na ika mangapudan sa Kagurangnan para sa gabos na mga bagay na saimong kaipuhan na gigibohon sa sainda) hilnga, mayo nin kapangyarihan sa kinaban o impiyerno na puwedeng makakua sainda gikan saimo, nin huli ta an Diyos iyo an mas makapangyarihan na tanganing mauutob an gabos niyang mga tataramon.
17 Nin huli ta saiyang uutobon an gabos niyang mga promisa na saiyang hihimoon sa saimo; nin huli ta saiyang inutob an saiyang mga promisa na saiyang ginibo sa satuyang mga ama.
18 Nin huli ta siya nagpromisa sa sainda na saiyang ipepreserba an mga bagay na ini para sa sarong madunong na katuyuhan na yaon saiya, na saiyang kaipuhan na maipahiling sa gabos an saiyang kapangyarihan sa maarabot na mga henerasyon.
19 Asin ngonian hilnga, an sarong katuyuhan na saiyang inutob, magin sa restorasyon kan kadakul na ribo-ribong mga Lamanita pasiring sa kaaraman nin katotoohanan; asin saiyang ipinahiling an saiyang kapangyarihan sa sainda, asin saiya man giraray ipapahiling an saiyang kapangyarihan sa sainda sa maarabot na mga henerasyon; kun kaya sinda ipepreserba.
20 Kun kaya ako nagsusugo saimo, ake kong Helaman, na ika magin mahigos sa pag-uutob kan gabos kong mga tataramon, asin na ika magin mahigos sa pagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos arog kan mga nasusurat na.
21 Asin ngonian, ako magtataram sa saimo mapanungod sa bente-kuwatrong lamina, na saimong iingatan sinda, na an mga misteryo asin mga gibo nin kadikloman, asin an saindang mga pasaluib na gibo, o an mga sikreto nindang mga katawohan na nadestroso, puwedeng mahimong mangyari kaining mga katawohan; iyo, an gabos nindang mga panggagadanan, mga pangungulimbat, asin an saindang mga paghaharabon, asin an gabos nindang kadaendatahan asin karumputan, puwedeng mahimong mangyari kaining mga katawohan; iyo, asin saimong ipreserba ining mga interpretador.
22 Nin huli ta hilnga, an Kagurangnan an nakahiling na an saiyang mga katawohan nagpoon na magtrabaho sa kadikloman, iyo, naggigibo nin sikretong panggagadanan asin mga karigsokan; kun kaya an Kagurangnan nagsabi, kun sinda dae nagsosolsol sinda dapat na destrosohon gikan sa lalawgon nin kinaban.
23 Asin an kagurangnan nagsabi: Ako an mag-aandam sa sakuyang surugoon na si Gazelem, sarong gapo, na magbabangraw sa kadikloman na magliliwanag, na ako puwedeng makadiskubre sa sakuyang mga katawohan na nagsisirbe sakuya, na ako puwedeng makadiskubre sa sainda an mga gibo kan saindang mga katugangan, iyo, an saindang mga pasaluib na gibo, an saindang mga gibo sa kadikloman, asin an saindang mga kadaendatahan asin mga karigsokan.
24 Asin ngonian, ake ko, ining mga interpretador pinag-andam na an tataramon nin Diyos mapupuwedeng mautob, na saiyang pinagtaram, na nagsasabi:
25 Ako magdadara paluwas sa kadikloman pasiring sa liwanag kan gabos nindang mga pasaluib na gibo asin kan saindang mga karigsokan; asin laen lang kun sinda magsosolsol ako an magdedestroso sainda gikan sa lalawgon kan kinaban; asin ako an magdadara pasiring sa liwanag kan gabos nindang mga sikreto asin karigsokan, paduman sa lambang nasyon na iyo magpoon ngonian an magsasadire sa kadagaan,
26 Asin ngonian, ake ko, satuyang nahihiling na sinda dae nagsosolsol; kun kaya sinda pinagdestroso, asin kaya sa kahaluyi an tataramon nin Diyos nautob na; iyo, an saindang sikretong mga karigsokan pinagbubuyagyag paluwas gikan sa kadikloman asin hinimong maipabantog sa satuya.
27 Asin ngonian, ake ko, ako nagsusugo saimo na saimong giromdomon an gabos nindang panunumpa, an saindang mga tipan, asin an saindang mga kasundoan sa saindang mga sikretong karigsokan; iyo, asin an gabos nindang senyales asin kan saindang mga kangalasan na saimong iingatan gikan kaining katawohan, na sinda dae ninda maaaraman, nin huli ta baka baya sinda magkakahurulog pasiring sa kadikloman man asin mapahamak.
28 Nin huli ta hilnga, igwa nin sarong sumpa sa ibabaw kaining bilog na kadagaan, na kapahamakan an maabot sa gabos na mga trabahador nin kadikloman, na uyon sa kapangyarihan nin Diyos, sa panahon na sinda hinog nang gayo; kun kaya ako nagmamawot na ining mga katawohan mapuuwedeng dae kuta na mapahamak.
29 Kun kaya saimong pagtagoon ining mga sikreto nindang mga panunumpa asin an saindang mga tipan gikan sa katawohang ini, asin an sainda sanang mga kadaendatahan asin an saindang mga panggagadanan asin an saindang mga karigsokan saimong maipabantog sa sainda; asin saimong tutukdoan sinda na mag-anggot sa arog na kadaendatahan asin mga karigsokan asin mga panggagadanan; asin saimo man tutukdoan sinda na an mga katawohang ini napahamak nin huli sa saindang kadaendatahan asin mga karigsokan asin kan saindang mga panggagadanan.
30 Nin huli ta hilnga, saindang pinaggagaradan an gabos na mga propeta nin Kagurangnan na nagruluwas sa pag-iriba ninda tanganing ipahayag sa sainda an mapanungod sa saindang mga kadaendatahan; asin an dugo ninda na saindang ginaradan na nagkukurahaw sa Kagurangnan saindang Diyos para sa kabalusan sa sainda na iyo an saindang mga paragadan; asin kaya an mga kahukuman nin Diyos nag-abot sa mga trabahador nin kadikloman asin mga sikretong kumbinasyon.
31 Iyo, asin an sumpa magin yaon sa kadagaan sagkod pa man asin magigin yaon sa saindang mga trabahador nin kadikloman asin mga sikretong kumbinasyon, magin hanggan sa kapahamakan, laen lang kun sinda magsosolsol bago pa man na sinda mahinog nang gayo.
32 Asin ngonian, ake ko, giromdoma baya an mga tataramon na sakuyang isinabi sa saimo; dae ka magtiwala sa mga sikretong plano kaining mga katawohan, alagad tukdoi sinda nin daeng kasagkoran na kaanggutan kontra sa kasalanan asin kadaendatahan.
33 Ipahayag sa sainda an pagsosolsol, asin pagtubod sa Kagurangnang JesuCristo; tukdoi sinda na magpakumbaba ka saindang mga sadire asin na magin mahuyo asin mapagpakumbaba an puso; tukdoi sinda na labanan an kada tentasyon kan diyablo, sa paagi kan saindang pagtubod sa Kagurangnang JesuCristo.
34 Tukdoi sinda na dae nanggad mapagal sa mararahay na mga gibo, alagad magin mahuyo asin mapagpakumbaba an puso; nin huli kaini makakanumpong nin kapahingaloan an saindang mga kalag.
35 O, giromdoma, ake ko, asin makanuod nin kadunungan sa saimong kahobenan; iyo, makanuod sa saimong kahobenan na magsunod sa mga kasugoan nin Diyos.
36 Iyo, asin maghagad sa Diyos para sa gabos mong suporta; iyo, giboha na an gabos mong kagibohan para sa Kagurangnan, asin maski saen ka pa man mapaduman giboha ini magin para sa Kagurangnan; iyo, giboha na an gabos mong mga kaisipan magin diretso para sa Kagurangnan; iyo, giboha na an gabos na pagkamateon kan saimong puso magin mapamugtak para sa Kagurangnan sagkod pa man.
37 Makipagsanggunian sa Kagurangnan sa gabos mong mga gigibohon, asin siya magtutukdo saimo para sa karahayan; iyo, sa panahon na ika maghihigda sa pagkabanggi maghigda ka sa Kagurangnan, na tanganing siya an puwedeng magbabantay saimo sa saimong pagkaturog; asin sa panahon na ika magbubuhat sa pagkaaga giboha na an saimong puso mapano nin kapasalamatan para sa Diyos; asin kun ika maggigibo kaining mga bagay, ika ipagpapalangkaw sa huring aldaw.
38 Asin ngonian, ake ko, ako igwang maisasabi mapanungod sa bagay na an satuyang mga ama pinag-apud na sarong bola, o tagatukdo--- o an satuyang mga pinag-aapud ini na Liahona, na iyo ngani, bilang interpretado, sarong kumpas; asin an Kagurangnan iyo an nagprepara kaini.
39 Asin hilnga, dae kaini nagkaigwa nin anuman na manera nin grabe kapulidong kaggibohan. Asin hilnga, idto pinaghanda na maipahiling sa satuyang mga ama an kurso na saindang lalakbayon sa may kaparangan.
40 Asin ini nakatabang sa sainda na uyon sa saindang pagtubod sa Diyosl; kun kaya, kun sinda nagka-igwa na nin pagtubod sa paniniwala na an Diyos puwedeng magkakausa na idtong mga espundilyamagtutukdo na dalan na saindang padudumananm, hilnga, idto nangyari na; kun kaya sinda nagkaigwa kaining milagro, asin man kadakul na iba pang mga milagro na pinagpangyari sa paagi nin kapangyarihan nin Diyos, sa pang-aroaldaw.
41 Mayong pagkukulang, nin huli kaidtong mga milagro na ginibo sa sadit na paagi na ini nakapagpahiling sa sainda nin makangangalas na mga kaggibohan. Sinda nagin mga hugakon, asin nakarilingaw na ehersisyo an saindang pagtubod asin kahigosan asin pagkatapos idtong mga makangangalas na kaggibohan nag-untok; asin sinda dae nagin progresibo sa saindang paglalakbay;
42 Kun kaya, sinda nag-ererok sa kaparangan, o dae naglakbay nin diretsong padumanan, asin nagkamate nin kagutuman asin pagkapah, nin huli kan saindang mga kalapasan.
43 Asin ngonian, ake ko, ako naghihingoha na saimong maiintindihan na an mga bagay na ini dae puwedeng mayo nin sarong anino; nin huli ta habang an satuyang mga ama nagin mga mahinugak na magtao nin pagsunod sa kumpas na ini (ngonian an mga bagay na ini temporal) sinda dae n-asenso; magin ngani ini igwa nin mga bagay na espirituwal.
44 Nin huli ta hilnga, ini arog kasayon na magtao nin pagsunod sa tataramon ni Cristo, na iyo an magtutukdo saimo sa sarong diretsong padumanan pasiring sa daeng kasagkorang kaogmahan, arog kaidto na an satuyang mga ama nagtao nin pagsunod sa kompas na ini, na iyo an nagtutukdo sa sainda nin sarong tanos na dalan pasiring sa promisang daga.
45 Asin ngonian ako nagsasabi, bako daw na mayo nin sarong kapareho an bagay na ini? Nin huli ta arog kaini kaseguro an ining direktoriuo an nagdara satuyang mga ama, sa paagi nin pagsunod sa itinutukdo kaini, pasiring sa promisang daga, mangyari na an mga tataramon ni Cristo, kun kita magsusunod sa mga katukdoan kaini, iyo an magdadara satuya sa balyo kaining belo nin kamondoan pasiring pa duman sa mas harayong marahayon na daga nin promisa.
46 O ake ko, dae mo ipagtugot na magin mga hugakon kita nin huli kan masayunon na dalan; nin huli ta iyo kaidto an nangyari sa satuyang mga ama; nin huli ta arog kaidto ini ipinag-andam para sainda, na kun saindang paghihilingog sinda puwedeng mabubuhay; magin ini man maaarog sa satuya. An dalan pinag-andam na, asin kun kita maghihiling kita mamumuhay sa daeng kasagkoran.
47 Asin ngonian, ake ko, hilingon na saimong maaalagaan ining mga sagradong bagay, iyo, hingohaon mo na ika maghihiling sa Diyos asin mabuhay. Magduman ka sa mga katawohang ini asin ipagpahayag an tataramon, asin magin mahinahon. Ake ko, paaram.

Tuesday, January 10, 2006

ALMA TSAPTER 36 

An mga kasugoan ni Alma sa saiyang akeng lalake na si Helaman. Kumpunido nin mga tsapter 26 and 37.

Si Alma nagpatotoo ki Helaman tungkol sa saiyang pagbabalik-loob sa paagi nin sarong anghel--- Siya nagsapo nin mga kakulugan nin sarong kondenadong kalag; siya nag-apod sa pangaran ni Jesus; asin ipinangaki sa Diyos--- Mahamis na kaogmahan an nakapano sa saiyang kalag--- Siya nakahiling nin katiriponan nin mga anghel na nagpapamuraway an Diyos--- An saiyang napabalik-loob nakanamit asin nakahiling na arog niya.

*******
Ake ko, magdangog an saimong talinga sa sakuyang mga tataramon; nin huli ta ako minasumpa sa saimo, na habang ika magsusunod sa mga kasugoan nin Diyos ika mag-uuswag sa kadagaan.
2 Ako naghihingoha na ika gumibo arog kan sakong naginibohan, sa paggigiromdom kan pagkasakop nin satuyang mga ama; nin huli ta sinda yaon sa kauripnan, asin mayo nin puwedeng makapagligtas sainda kundi iyo idtong Diyos ni Abraham, asin an Diyos ni Isaac, asin an Diyos ni Jacob; asin siya seguradong ginibo an pagligtas sainda sa saindang mga kasakitan.
3 Asin ngonian, O sakong ake Helaman, hilnga, ika yaon pa sa saimong pagkahoben, asin kun kaya, ako nakikiolay sa saimo na ika magdangog sa sakuyang mga tataramon asin makanuod sakuya; nin huli ta ako na nakakaaram na siisay man an magbubugtak kan saindang tiwala sa Diyos magigin suportado sa saiyang mga pagsubok, asin saindang mga kakundian, asin sa saindang mga kasakitan, asin itataas sa huring aldaw.
4 Asin ako naghihingoha na ika makapag-isip na ako nakakaaram sa sakuyang sadire—bako sa temporal kundi sa espirituwal, bako sa makamundong kaisipan kundi sa Diyos.,
5 Ngonian, hilnga, ako nagsasabi sa saim, kun ako dae ipinangaki sa Diyos ako kuta na daeng pagkaaram kaining mga bagay; pero an Diyos nagtugot, sa paagi kan nguso nin saiyang anghel, naghimong an mga bagay na ini maipaaram sa sakuya, bako sa animan na pagigin maninigo kan sakuyang sadire;
6 Nin huli ta ako nagparalakaw kairiba an mga akeng lalake ni Mosiah, nagmamawot na destrosohon an simbahan nin Diyos; pero hilnga, an Diyos nagpadara kan saiyang banal na anghel na tanganing pundahon kami habang naglalakaw sa dalan.
7Asin hilnga, siya nagtaram sa samuya, na ini naaarog sa boses nin daguldol, asin an bilog na daga nagyuyugyog sa irarom kan samuyang mga bitis; asin kan gabos nagruluhod sa daga, nin huli sa pagkatakot sa Kagurangnan an nag-abot sa samuya.
8 Pero hilnga, an boses nagsabi sa sakuya: Tindog. Asin ako nagbuhat asin nagtindog, asin nakahiling nin anghel.
9 Asin siya nagsabi sa sakuya: Kun ika nagmawot na magpagadan sa sadire mo, dae mo na pagmamawoton pa na destrosohon an simbahan nin Diyos.
10 Asin ini nangyaring naglipas na ako natumba sa daga; asin ini nangyari sa laog nin tulong aldaw asin tulong banggi na ako dae makapagbukas nin sakuyang nguso, ni ako makagamit kan sakong mga bitis.
11 Asin an anghel nagparasabi nin kadakul pang mga bagay sa sakuya, na nagkakadarangog man kan sakuyang mga katurugangan, pero dae ko nadadangog an mga ini; nin huli ta kan madangog ko an mga tataramon--- kun ika nagmawot na magpagadan sa sadire mo, dae mo na pagmamawoton pa na destrosohon an simbahan nin Diyos—Ako nakamate nin dakulang pagkatakot asin pagkangalas na baka baya ako magagadan, na ako natumba sa daga asin ako dae na nakadangog.
12 Pero ako pinaglamuyuan nin daeng kasagkorang karibongan, nin huli ta an sakuyang kalag nakukulugan hanggan sa pinakamatinding kulog asin pinaglamuyuan kan gabos kong mga kasalan.
13 Iyo, ako nakagiromdom kan gabos kong kasalanan asin mga kadaendatahan, nin huli kaini ako pinagpasakitan kan mga kulog nin impiyerno; iyo, ako nakahiling na ako nagrebelde kontra sa sakuyang Diyos, asin ta ako dae nag-utob sa saiyang banal na mga kasugoan.
14 Iyo, asin ako nakapaggadan nin kadakul niyang mga kaakian, o pinagpangenotan sinda na magpasiring sa kagadanan; iyo, asin sa madaling sabi nagin dakulang gayo an naginibohan kong mga kadaendatahan, na sa grabeng paghuhuna-huna na makabalik pasiring sa presensiya kan sakuyang Diyos iyo an nakapagpalamuyo kan sakuyang kalag nin dae masasabing katakutan.
15 Oh, sa isip ko, na ako mapupuwedeng mawara asin mapara pareho sa kalag asin hawak, na tanganing ako dae maipadara na magtindog sa presensiya kan sakuyang Diyos, na paghusgaran kan sakuyang mga naginibohan.
16 Asin ngonian, sa tulong aldaw asin sa tulong banggi na ako nalamuyuan, magin sa mga kakulugan nin sarong kondenadong kalag.
17 Asin ini nangyaring naglipas na habang ako nakakamate nin kasakitan, habang ako nakukulugan sa paagi nin memoriya kan sakuyang kadakul na mga kasalanan, hilnga, ako nakagiromdom man na nakapagdangog sa sakuyang ama na nagpropesiya sa mga katawohan mapanungod sa pag-abot nin sarong Cristo Jesus, an Ake nin Diyos, na tanganing magbayad-sala para sa mga kasalan nin mundo.
18 Ngonian, habang an sakuyang isip yaon sa paghorop-horop kaining kaisipan, ako nagkurahaw sa irarom kan sakuyang puso: O Jesus, ika Ake nin Diyos, kaheraki ako, ako na yaon sa tulak nin kapaitan, asin ako na napapalibutan nin daeng katapusan na mga kadena nin kagadanan.
19 Asin ngonian, hilnga, kan ako makapag-isip kaini, ako dae na nakapaggiromdom kan sakuyang mga sakit; iyo, ako dae na nakulugan sa paagi kan memoriya nin sakuyang mga kasalan.
20 Asin oh, anong kaogmahan, asin ano baya kangalas na liwanag an sakuyang namasdan; iyo, an sakuyang kalag napano nin kaogmahan arog kasobra siring sa sakuyang kulog!
21 Iyo, ako nagsasabi sa saimo, ake ko, na dae pa nagkakaigwa nin orog kahapdi asin sobrang kapaitan arog kan sakuyang mga kasakitan. Iyo, asin giraray ako nagsasabi sa saimo, ake ko, na sa laeng parte, na dae pa nagkaigwa nin orog kadahom asin kahamison an arog kan sakuyang kaogmahan.
22 Iyo, naghuna-huna ako nahiling ko, na arog na gayo kan ama nyatong si Lehi an nahiling, an Diyos na nakatukaw sa saiyang trono, napapalibutan nin dae mabibilang na mga pag-iriba kan mga anghel, na yaon sa atitud na nagkakarantahan asin nag-ooromaw sa saindang Diyos; iyo, asin an sakuyang kalag nagmawot na makaduman.
23 Pero hilnga, an sakuyang mga bitis nakaresibe kan saindang kakusugan giraray, asin ako nagtindog sa sakuyang mga bitis, asin naghiling sa mga katawohan na ako ipinangaki na sa Diyos.
24 Iyo, asin ta pagpoon kaidtong mga panahon magin sagkod ngonian, ako nagtatrabaho nin mayong pag-untok, na ako puwedeng makapagdara nin mga kalag pasiring sa pagsosolsol; na ako puwedeng magdara sainda na tanganing magnamit man kan labi-labing kaogmahan na sakuyang nanamitan; na sinda puwede man na mamundag sa Diyos, asin mapano nin Espiritu Santo.
25 Iyo, asin ngonian hilnga, o sakuyang ake, an Kagurangnan naghimong maitao sakuya an sobra kadakulang kaogmahan na prutas kan sakuyang pagtatrabaho;
26 Nin huli ta an dahilan kan tataramon na saiyang ipinagheras sa sakuya, hilnga, kadakul na an minundad sa Diyos, asin nakanamit arog kan sakuyang nanamitan, asin nakahiling mata sa mata arog kan sakuyang nahiling; kun kaya sinda nanggad nakaaram kaining mga bagay na sakuya nang naitaram, arog na ako nanggad nakaaram; asin an kaaraman na yaon sakuya gikan sa Diyos.
27 Asin ako suportado habang yaon sa pagsubok asin mga kakundian sa lambang klase, iyo, asin sa gabos na manera nin mga kasakitan; iyo, an Diyos iyo an nagligtas sakuya gikan sa prisohan, asin gikan sa mga gapos, asin gikan sa kagadanan; iyo, asin ako nanggad naggibo na ipamugtak an pagtitiwala ko sa saiya, asin siya sa padagos na magliligtas sakuya.
28 Asin ako nakakaaram na saiya akong bubuhayon sa huring aldaw, tanganing mag-erok kaiba niya sa kamurawayan; iyo, asin ako mag-oomaw saiya sagkod pa man, nin huli ta siya an nagdara kan satuyang mga ama paluwas sa Ehipto, asin siya an naghalon sa mga Ehipsiyo sa Pulang Dagat; asin siya an nangenota sainda sa paagi kan saiyang kapangyarihan pasiring sa pinagpromisang kadagaan; iyo, asin siya iyo an nagligtas sainda paluwas sa pagka-uripon asin pagkasakop sa pana-panahon.
29 Iyo, asin siya man an nagdara sa satuyang mga ama paluwas sa kadagaan nin Jerusalem; asin siya man, sa paagi kan saiyang daeng katapusan na kapangyarihan, an nagligtas sainda paluwas sa pagka-uripon asin pagkasakop, sa pana-panahon magin hanggan ngonian na mga aldaw; asin ako pirmeng maisa-isip an panggigiromdom kan saindang pagkasakop; iyo, asin ika man kaipuhan na isaisip an paggigiromdom, arog kan sakong ginibo, an saindang pagkasakop.
30 Pero hilnga, ake ko, bako lang ini gabos; nin huli ta ikaw kaipuhan na makaaram arog kan sakong naaaraman, na habang ika nag-uutob sa mga kasugoan nin Diyos ika mag-aasenso sa kadagaan; asin ika kaipuhan na makaaram man, na habang ika dae nag-uutob sa mga kasugoan nin Diyos ikaw isisikwal gikan sa saiyang presensiya. Ngonian iyo ini an uyon sa saiyang tataramon.

ALMA TSAPTER 35 

An pagbabalangibog kan tataramon nakapagpadestroso sa katusuhan kan mga Zoramita--- Saindang pinaharale an mga nagbalik-loob, na dagos nag-ayon sa katawohan ni Ammon na yaon sa Jershon--- Si Alma nagmundo nin huli sa kadaendatahan kan mga katawohan.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Amulek naghimo na nin pagtatapos kaining mga tataramon, sinda nagharale kan saindang mga sadire gikan sa kadaklan asin nagpasiring sa daga nin Jershon.
2 Iyo, asin an ibang mga katugangan, pagkatapos na sinda nagparatukdo kan tataramon sa mga Zoramita, nagpasiring man duman sa daga nin Jershon.
3 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an mas bantog na parte kan mga Zoramita nagkaigwa nin konsultasyon sa pagtiripon ninda mapanungod sa mga tataramon na ipinagbalangibog sa sainda, sinda nagka-aranggot nin huli kan tataramon, nin huli ta ini nakapagdestroso kan saindang katusuhan; kun kaya sinda dae nagdadarangog sa mga tataramon.
4 Asin sinda nagpadara asin nagkasararong nagtiripon sa kagabsang bilog na daga an gabos na mga katawohan, asin kinunsulta sinda mapanungod sa mga tataramon na ipinagsambit sainda.
5 Ngonian an saindang mga tagapamahala asin an saindang mga kapadean asin an saindang mga paratukdo dae ginibong maipaaram sa mga katawohan an mapanungod kan saindang pinagmamawot; kun kaya saindang hilom na naaaraman an mga kaisipan kan gabos na mga katawohan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na sindang nagkaararaman an mga kaisipan kan gabos na mga katawohan, mga tawong pabor sa mga tataramon na ipinagtaram ni Alma asin kan saiyang mga katugangan pinaharale paluwas sa kadagaan; asin sinda kadakul; asin sinda nagpasiriring man sa kadagaan nin Jershon.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma asin an saiyang mga katugangan nagparatukdo sa sainda.
8 Ngonian an mga katawohan nin mga Zoramita nagka-aranggot sa mga katawohan ni Ammon na yaraon sa Jershon, asin an pinakapamayo kan tagapamahala kan mga Zoramita, bilang sarong grabe karaot na tawo, nagpadara nin pasabot sa mga katawohan ni Ammon na saindang pinagmamawot na dapat na magruluwas sa saindang kadagaan an gabos na nag-arayon sa sainda pasiring man sa saindang sadireng kadagaan.
9 Asin siya nagparataram nin kadakul na mga patakot kontra sainda. Asin ngonian an mga katawohan ni Ammon dae nagkatarakot sa saindang mga tataramon; kun kaya dae ninda sinda napahale paluwas, pero saindang pinagtanggap an gabos na kapobrehan kan mga Zoramita na nagduruman sa sainda; asin sinda pinakarakan ninda, asin pinagbadoan ninda, asin nagparatao sainda nin mga daga para sa saindang kamanahan; asin sinda pinagtarabangan ninda uyon sa saindang mga pangangaipo.
10 Ngonian ini mas lalong nakapagpa-anggot sa mga Zoramita konta sa katawohan nin Ammon, asin sinda nagporoon na makihalobilo sa mga Lamanita asin na tanganing sinda man magka-aranggot kontra sainda.
11 Asin kaya an mga Zoramita asin an mga Lamanita nagpoon na gumibo nin mga pag-aandam para sa pakigiyera kontra sa mga katawohan ni Ammon, asin man kontra sa mga Nephita.
12 Asin kaya nagtapos an ika-disesiyeteng taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan ni Nephi.
13 Asin an mga katawohan ni Ammon nagralakbay paluwas sa kadagaan nin Jershon, asin naka-abot sa kadagaan nin Melek, ain ipinagtao an lugar ni Jershon para sa mga paralaban kan mga Nephita, na tanganing sinda puwedeng makikipaglaban sa mga paralaban kan mga Lamanita asin mga paralaban kan mga Zoramita; asin kaya nagpoon an sarong giyera sa tahaw kan mga Lamanita asin mga Nephita, sa ika-desiotsong taon kan pagpapamahala nin mga huwes; asin sarong kasaysayan an itatao kan saindang mga giyera ngonian hanggan sa pagtapos.
14 Asin si Alma, asin si Ammon, asin an saindang mga katugangan, asin man an duwang akeng lalake ni Alma nagbaralik pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, pagkatapos na nagin mga instrumento nin mga kamot nin Diyos na nagdara sa kadakul na mga Zoramita pasiring sa pagsosolsol na pinagpaharale paluwas sa saindang kadagaan; pero sinda nagkaigwa nin mga kadagaan para sa saindang kamanahan sa laog kan daga nin Jershon, asin sinda nagkarapot nin mga armas tanganing idepensa an saindang mga sadire, asin an saindang mga agom, asin an saindang mga kaakian, asin an saindang mga kadagaan.
15 Ngonian si Alma, na nagmumundo nin huli sa kadaendatahan kan saiyang katawohan, iyo nin huli kan mga giyera, asin an mga pagpapabulos nin dugo, asin an mga pag-iiriwal-iwal sa laog kan pag-iriba ninda; asin bilang nakapagdeklara na kan tataramon, o ipinadara tanganing magpahayag nin tataramon, sa pag-iriba kan gaobs na mga katawohan sa lambang siyudad; asin nakapaghiling na an mga puso kan mga katawohan nagpopoon na magin matagason, asin sinda nagpopoon na magkakurulugan nin huli sa kaestriktuhan kan tataramon, an saiyang puso nagin sobrang gayo an pagkamundo.
16 Kun kaya, saiyang ipinaapod an saiyang mga akeng lalake na sararong magkatiripon, na tanganing maitao sa lambang saro sainda an saindaang mga gigibohon, na ralaen-laen, mapanungod sa mga bagay tungkol sa pagkamatanos. Asin kami igwa nin talaan kan saiyang mga kasugoan, na saiyang ipinagtao sainda na uyon sa saiyang sadireng rekord.

Monday, January 09, 2006

ALMA TSAPTER 34 

Si Amulek nagpatotoo na an tataramon yaon ki Cristo pasiring sa kaligtasan--- Sagkod na mayong sarong pagbabayad-sala an maginibo, an bilog na katawohan mapapahamak--- An bilog na ley ni Moises nagpapanungod sa sakripisyo kan Ake nin Diyos--- An daeng kasagkorang plano nin pagtubos nakatugmad sa pagtubod asin pagsosolsol--- Magpangadye para sa temporal asin espirituwal na mga biyaya--- An buhay na ini iyo an panahon para sa mga tawo na mag-andam na mahiling an Diyos--- Gibohon an saimong kaligtasan na may pagkatakot asin pangubog-kubog.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Alma nakapagtaram kaining mga tataramon sa sainda siya nagtukaw sa daga, asin si Amulek nagbuhat asin nagpoon sa pagtukdo sainda, na nagsasabi:
2 Sakuyang mga katugangan, ako nag-iisip na ini imposible na kamo magin ignorante kan mga bagay na ipinagtaram na mapanungod sa pag-abot ni Cristo, na samuyang pinagtukdo na iyo an Ake nin Diyos; iyo, ako nakakaaram na an mga bagay na ini pinagtukdo na sa saindong gayo bago pa man an saindong pakikipag-iwal laban sa samuya.
3 Asin habang kamo nagkaigwa nin pagmawot sa sakuyang namumutan na tugang na lalake na saiyang gibohon na maipaaram sa saindo kun ano an dapat nindong gibohon, nin huli kan saindong mga kasakitan; asin siya nakapagtaram nin ano baga sa saindo na maihanda an saindong mga isip; iyo, asin saiyang naikulibat saindo pasiring sa pagtubod asin sa pagpasensiya---
4 Iyo, maski na ngani kamo nagkaigwa na nin grabeng pagtubod na maski sa pagtanom nin tataramon sa saindong mga puso, na tanganing kamo mapupuwedeng mag-eksperimento kaining karahayan.
5 Asin samuyang nahiling na an dakulang kahaputan na yaon sa saindong mga isip iyo na kun baga an tataramon yaon sa Ake nin Diyos, o kun baga dae magkakaigwa nin Cristo.
6 Asin saindo man na nahiling na an sakuyang tugang na lalake an nagpatotoo sa saindo, na kadakul na mga pagkakataon, na an tataramon yaon ki Cristo pasiring sa kaligtasan.
7 An sakuyang tugang na lalake nangapudan sa mga tataramon ni Zenos, na an pagtubos maabot sa paagi kan Ake nin Diyos, asin man sa mga tataramon ni Zenock; asin man siya nag-apela ki Moises, tanganing magpatotoo na an mga bagay na ini katotoohan.
8 Asin ngonian, hilnga, ako magpapatotoo sa saindo kan sakuyang sadire na an mga bagay na ini katotoohan. Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na ako nakakaaram na si Cristo maabot sa pag-iriba nin mga kaakian nin mga tawo, na tanganing darahon niya sa saiyang sadire an mga kalapasan kan saiyang mga katawohan; asin na siya an magbabayad kan mga kasalan nin mundo; nin huli ta an Kagurangnang Diyos iyo an nagtaram kaini.
9 Nin huli ta ini kapakinabangan na an sarong pagbabayad-sala dapat na gibohon; nin huli ta uyon sa banal na plano kan Daeng Kasagkorang Diyos dapat na magkaigwa nin arong pababayad-salang mangyari, o kun dae an bilog na katawohan dae malikayan na mapahamak; iyo, an gabos pinatagas; iyo, an gabos nagkahurulog asin nagkawarara, asin kaipuhan na mapahamak laen lang kun ini sa paagi kan pagbabayad-sala na sarong kapakinabangan na dapat na mangyari.
10 Nin huli ta ini sarong kapakinabangan na dapat na magkaigwa nin sarong banal asin huring sakripisyo; iyo, bako na sarong sakripisyo nin tawo, nin hayop, ni kan anuman na klase nin gamgam; nin huli ta ini bakong sarong sakripisyo kan nilalang; pero ini dapat na magin sarong dae mabilang asin daeng kasagkorang sakripisyo.
11 Ngonian mayo nin siisay man na tawo na makakapagsakripisyo kan saiyang sadireng dugo naiyo an magbabayad-sala para sa amga kasalanan nin iba. Ngonian, kun an sarong tawo nakapaggadan, hilnga an satuyang ley, na sarong husto, iyo an mangnuhon kan buhay kan saiyang tugang na lalake? Ako nagsasabi sa saindo, Dae.
12 Alagad an ley nangangaipo sa buhay niya na iyo an nakagadan; kun kaya mayo nin iba man na sarong halipot na daeng sukol na pagbabayad-sala na puwedeng magin maninigo para sa mga kasalan kan kinaban.
13 Kun kaya, ini sarong kapakinabangan na dapat magkaigwa nin sarong dakula asin pinakahuring sakripisyo, asin pagkatapos na magkaigwa, o ini sarong kapakinabangan na dapat magkakaigwa, na mapa-untok sa pagpapabulos nin dugo; pagkatapos na an ley ni Moises mautob na; iyo, ini gabos mauutob na, an kada nasusurat asin naguguhit, asin mayo na malipas sana.
14 Asin hilnga, iyo ini an bilog na kahulugan kan ley, an kada panukdo nagpupuntok kaining dakula asin pinakahuring sakripisyo; asin na ining dakula asin pinakahuring sakripisyo iyo mismo an Ake nin Diyos, iyo, daeng sukol asin daeng kasagkoran.
15 Asin kaya siya magdadara nin kaligtasan sa sainda gabos na nagtutubod sa saiyang pangaran; ini baga iyo an pinaka-intensiyon kaining pinakahuring sakripisyo, na darahon paluwas an pinakatagong-rurok nin pagkaherak, na iyo an pinakamakapangyarihan sa hustisya, asin magbubuyagyag nin mga paagi sa mga tawo na tanganing sinda puwedeng magkaigwa nin pagtubod pasiring sa pagsosolsol.
16 Asin kaya an pagkaherak iyo an makakapano sa mga kahagadan nin hustisya, asin iyo an maghuhugas sainda kan mga kamot nin kaligtasan, habang siya na naggigibo na mayong pagtubod pasiring sa pagsosolsol iyo an nakalantad sa bilog na ley kan mga kahagadan nin hustisya; kun kaya sa saiya sana na may pagtubod pasiring sa pagsosolsol iyo an pagdadarahon mapanungod sa dakula asin daeng kasagkoran na plano nin pagtubos.
17 Kun kaya lugod an Diyos magtatao sa saindo, sakong mga katugangan, na tanganing kamo mapupuwedeng makapagpoon na mag-eehersisyo kan saindong pagtubod pasiring sa pagsosolsol, na tanganing kamo makapagpoon na mangapudan sa saiyang banal na pangaran, na tanganing siya magkakaigwa nin pagkaherak sa saindo;
18 Iyo, mangapudan sa saiya para sa pagkaherak; nin huli ta siya iyo an makapangyarihan sa pagligtas.
19 Iyo, magpakumbaba kamo sa saindong mga sadire, asin magpadagos sa pagpapangadye sa saiya.
20 Mangapudan sa saiya kun kamo yaon sa saindong mga pasabsaban, iyo, para sa bilog nindong mga alagang hayop.
21 Mangapudan sa saiya sa laog kan saindong mga kaharongan, iyo, para sa bilog nindong pagharongon, sa pagka-aga, pagka-udto, asin pagkabanggi.
22 Iyo, mangapudan sa saiya laban sa diyablo, na iyo an kaiwal sa gabos na pagkamatanos.
24 Mangapudan sa saiya para sa mga pananom kan saindong mga kaomahan, na tanganing kamo puwedeng magin masagana kan mga ini.
25 Mangapudan para sa mga alagang hayop kan saindong mgaa kabukidan, na tanganing sinda magdakul.
26 Pero bako sana ini gabos; kamo kaipong magpabulos kan saindong mga kalag sa laog kan saindong mga kuwarto, asin sa saindong mga tagong lugar, asin sa saindong mga kaparangan.
27 Iyo, asin kun kamo dae mangangapudan sa Kagurangnan, gibohon nindong panoon an saindong mga puso, na padagos na mapaharani sa pangadyeon sa saiya para sa saindong karahayan, asin man para sa karahayan nindang nakapalibot sa saindo.
28 Asin ngonian hilnga, sakong namumutan na mga katugangan, ako nagsasabi sa saindo, dae kamo manghuhuna-huna na iyo sana ini gabos; nin huli ta pagkatapos na kamo makapaggibo kan gabos na ining mga bagay, kun kamo matalikod sa mga nangangaipo, asin sa mga huba, asin dae nagbibisita sa mga may kamatean asin nakukulugan, asin manaohan kan saindong kabuhayan, kun kamo igwa, sa sainda na may kaipuhan--- ako nagsasabi sa saindo, kun kamo dae naggigibo kan arin man kaining mga bagay, hilnga, an saindong pangadyeon daeng kamugtakan, asin magtatao saindo nin mgayo, asin kamo naaarog sa mga hipokrito na naggibong magsikwal sa pagtubod.
29 Kun kaya, kun kamo dae nakagiromdom na mgin mamumut-on, kamo naaarog sa kalawang nin bakal, na pinaglalaen kan mga paratunaw, (ini bilang mayong halaga) asin ini pinagtuturungtungan kan bitis nin mga tawo.
30 Asin ngonian, sakong mga katugangan, ako naghihingoha na, pagkatapos na kamo makaresibe nin kadakul na mga pagsasaksi, nakapaghiling na an mga banal na kasuratan nagpapatotoo kaining mga bagay, kamo magdigde asin magdara nin prutas pasiring sa pagsosolsol.
31 Iyo, ako maghihingoha na kamo magdigde asin dae na magparapatagas kan saindong mga puso; nin huli ta hilnga, ngonian iyo an oras asin an aldaw kan saindong kaligtasan; asin kaya, kun kamo magsosolsol asin dae magparapatagas kan saindong mga puso, tulos-tulos an dakulang plano nin pagtubos dadarahon pasiring sa saindo.
32 Nin huli ta hilnga, an buhay na ini iyo an panahon para sa mga tawo na mag-andam na mahiling an Diyos; iyo, hilnga an aldaw kaining buhay iyo an aldaw para sa mga tawo na gumibo kan saindang mga trabaho.
33 Asin ngonian, arog kan sinabi ko sa saindo kaidto, arog na kamo nagkaigwa nin grabe kadakul na mga pagsasaksi, kun kaya, ako nakikiolay sa saindo na kamo dae maghihinugak-hugak sa aldaw kan saindong pagsosolsol hanggan sa katapusan; nin huli ta pagkatapos kaining aldaw nin buhay, na ipinagtao satuya tanganing makapag-andam para sa eternidad, hilnga, kun kita dae mag-asenso sa satuyang panahon habang yaon sa buhay na ini, maabot tulos an banggi nin kadikloman kun saen dae magkakaigwa nin trabahong maginibohan.
34 Dae kamo makapagsabi, kun kamo pagdarahon pasiring sa makangorongirhat na krisi, na ako magsosolsol, na ako mapaduman pabalik sa sakuyang Diyos. Dae, kamo dae makakapagsabi kaini; nin huli ta an iyo giraray na espiritu na iyo an may kagsadire kan saindong mga hawak sa panahon na kamo mapahaleon na sa buhay na ini, na an iyo giraray na espiritu magkakaigwa nin kapangyarihan na pagsadirehon an saindong hawak duman sa daeng kasagkoran na kinaban.
35 Nin huli ta hilnga, kun kamo nagpaliman-liman kan aldaw nin saindong pasosolsol magin hanggan sa kagadanan, hilnga, kamo magigin sakop nin espiritu kan diyablo, asin kamo seselyuhan na saiya; kun kaya, an Espiritu nin Kagurangnan mahale gikan saimo, asin mayo nin lugar sa laog mo, asin an diyablo magkakaigwa nin bilog na kapangyarihan na mangingibabaw saimo; asin iyo ini an pinakasagkod na estado kan mga mararaot.
36 Asin kami ako nakaaram, nin huli ta an Kagurangnan nakapagsabi na siya dae nag-eerok sa bakong banal na mga templo, alagad sa mga puso kan mga matatanos siya nanggad nag-eerok; iyo, asin siya man nagsabi na an matatanos magtutukaw sa saiyang kahadean, na tanganing dae na magluluwas maski noarin; alagad an saindang mga buring hingohaon na magibong mapution sa paagi nin dugo kan kordero.
37 Asin ngonian, sakong namumutan na katugangan, ako nagmamawot na kamo maghingohang makagiromdom kaining mga bagay, asin na kamo maghingohang magtrabaho para sa saindong kaligtasan na may pagkatakot sa atubangan nin Diyos, asin na kamo maghingohang dae nanggad na magsikwal sa pag-aabot ni Cristo.
38 Na kamo dae na makilaban kontra sa Banal na Espiritu, kundi na kamo mag-ako kaini, asin darahon sa saindo an pangaran ni Cristo; na kamo magpakumbaba kan saindong mga sadire magin sagkod sa alpog, asin magsamba sa Diyos, sa arin man na lugar na kamo nag-eerok, sa espiritu asin sa katotohanan; asin na kamo mamumuhay sa pasasalamat sa aro-aldaw, nin huli ta kadakul na mga pagkaherak asin mga bendisyon na saiyang ipinagtatao sa saindo.
39 Iyo, asin ako giraray mapagiromdom saindo, sakong mga katugangan, na kamo magin mapagmasid sa padagos na pangadyeon, na kamo dae puwedeng madara paharayo sa paagi nin mga tentasyon kan diyablo, na siya dae puwedeng mas makusog labaw saindo, na kamo dae puwedeng magin saiyang nasasakupan sa huring aldaw; nin huli ta hilnga, siya nagpapabuya saindo nin bakong marhay na bagay.
40 Asin ngonian sakong namumutan na mga katugangan, ako maghihingohang maipagiromdom saindo na magkaigwa nin pasensiya, asin na kamo magkarga kan gabos na manera nin mga pagpapakasakit; na kamo dae magtanom nin kaanggutan kontra sainda na naggibo nin pagsikwal saindo nin huli kan saindong sobra-sobrang pagtitios, nin huli ta baka kamo magigin mga parakasala na arog ninda;
41 Alagad ta kamo igwa nin pasensiya, asin nagkarga kaining mga kasakitan, na may sarong makusog na paglaom na kamo sa pag-abot nin sarong aldaw makapagpahingalo gikan sa gabos nindong mga kasakitan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?