<$BlogRSDUrl$>

Thursday, January 12, 2006

ALMA TSAPTER 38 

An mga kasugoan ni Alma sa saiyang akeng lalake na si Shiblon.

Si Shiblon persigido nin huli sana sa katanosan--- An kaligtasan yaon ki Cristo, na iyo an buhay asin liwanag kan mundo--- Pugulon an gabos na pasyon nin laman.

*******

Ake ko, magtao ka nin talenga sa sakuyang mga tataramon, nin huli ta ako masabi sa saimo, arog kan sakong ipinagsabi ki Helaman, na habang ika nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos ika mag-aasenso sa kadagaan; asin habang ika dae nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos ika isisikwal gikan sa saiyang presensiya.
2 Asin ngonian, ake ko, ako may tiwala na ako magkakaigwa nin dakulaon na kaogmahan saimo, nin huli kan saimong panindugan asin kan saimong kapanoan nin pagtubod sa Diyos; nin huli ta arog kan saimong pinagpoon habang hoben ka pa na maghihiling sa Kagurangnan na saimong Diyos, magin ngani kaini ako naglalaom na ika magpapadagos na magsusunod sa saiyang mga kasugoan; nin huli ta paladan siya na makatagal hanggan sa katapusan.
3 Ako nagsasabi saimo, ake ko, na ako nagkaigwa na nin dakulaon na kaogmahan sa saimo, nin huli kan saimong kapanoan nin pagtubod asin kan saimong kahigosan, asin kan saimong pasensiya asin kan saimong halawig na pagkamatinios sa kairibahan nin katawohan nin mga Zoramita.
4 Nin huli ta ako nakakaaram na ika kaidto nagagapos; iyo, asin ako man nakakaaram na ika kaidto pinaggarapo nin huli sana sa tataramon; asin saimong nakayang pagdarahon sa gabos na ining mga bagay na may pasensiya nin huli ta an Kagurangnan yaon sa saimo; asin ngonian ika nakakaaram na gayo na an Kagurangnan iyo an nagligtas saimo.
5 Asin ngonian ake ko, Shiblon, ako naghihingoha na saimong magigiromdoman, na habang bilog kang magtitiwala sa Diyos na magin ika maliligtas paluwas sa saimong mga pagsubok, asin sa saimong mga problema, asin sa saimong mga kasakitan; asin ika ipagpapalangkaw sa huring aldaw.
6 Ngonian, ake ko, ako dae naghihingoha na saimong pag-isipon na ako nakakaaram sa mga bagay na ini sa sadire ko, pero an Espiritu nin Diyos na yaon sakuya iyo an naghihimo na an mga bagay na ini maipaaram sa sakuya; nin huli ta kun ako bako man ipinangaki para sa Diyos dae ko kuta na nagkaararaman ining mga bagay.
7 Pero hilnga, an Kagurangnan sa saiyang dakulang pagkaherak nagpadara kan saiyang anghel tanganing ipagpahayag sa sakuya na kaipuhan kong gayo na punduhon an gibo nin kapahamakan sa pag-iriba nin saiyang mga katawohan, iyo, asin ako nakahiling na nin sarong anghel lalawgon sa lalawgon, asin siya nakipag-olay sako, asin an saiyang boses naaarog sa sarong daguldol, asin ini nakapagpayugyog sa bilog na daga.
8 Asin ini nangyaring naglipas na ako kaidto may tulong aldaw asin tulong banggi na yaon sa grabe kakuring kakulugan asin kapaitan nin kalag; asin dae nanggad, hanggan sa ako nagngangayo-ngayo sa Kagurangnang JesuCristo para kaherakan, nakaresibe nin kapatawaran kan sakuyang mga kasalan. Pero hilnga, ako nanggad nagngayo-ngayo sa saiya asin ako nakanagbo nin katuninongan sa sakuyang kalag.
9 Asin ngonian, ake ko, ako nagsasabi sa saimo kaini na tanganing ika puwedeng makanuod nin kadunungan, na ika puwedeng makanuod sakuya na mayo nang ibang dalan o mga paagi kun saen an tawo makaligtas, sa laog niya asin sa paagi sana ni Cristo. Hilnga, siya iyo an buhay asin an liwanag nin mundo. Hilnga, siya an tataramon nin katotohanan asin pagkamatanos.
10 Asin ngonian, habang ika nakapagpoon na magtukdo nin tataramon magin ako naghihingoha na ika padagos na makapagtukdo; asin ako naghihingoha na ika magin mahigoson asin mapagpasensiya sa gabos na mga bagay.
11 Hilngon mo baya na ika dae maipagpalangkaw pasiring sa kapaabaw-abawan; iyo, hilngon mo na ika dae maghambog sa sadire mong kadunungan, ni sa saimong grabeng kusog.
12 Gamiton mo an kaisogan, pero bakong sa kasobrahan; asin man hilngon mo baya na mapugulan an gabos mong pasyon sa laman, na tanganing ika puwedeng mapapano nin pagkamoot; hilngon baya na ika maglilikay gikan sa pagkamahugak.
13 Dae ka magpangadye na arog sa ginigibo nin mga Zoramita, nin huli ta saimong nahiling na sinda nagpapangadye na tanganing madangog nin mga tawo, asin tanganing pag-oomawon nin huli kan saindang kadunungan.
14 Dae ka magsabi: O Diyos, ako nagpapasalamat saimo na kami mas marahay kesa samuyang mga katugangan; pero baya sabiha: O Kagurangnan, patawada an sakong dae-pagkamaninigo, asin giromdoma an sakuyang mga katugangan na may pagkaherak--- iyo, ako an saimong dae-pagkamaninigo sa atubangan nin Diyos sa gabos na mga panahon.
15 Asin ta lugod an Kagurangnan an magbendisyon sa saimong kalag, asin iyo an magresibe saimo sa huring aldaw pasiring sa saiyang kahadean, na tanganing magtukaw sa katuninongan. Ngonian lakaw, ake ko, asin itukdo an tataramon sa mga katawohang ini. Magin mapagpasensiya. Ake ko, paaram.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?