<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, October 06, 2004

2 NEPHI TSAPTER 11 

Nahiling ni Jacob an saiyang Paratubos --- An ley ni Moises iyo an nagsisimbulo ki Cristo asin nagpapatunay na siya maabot.

*******

Asin ngonian, si Jacob nin kadakul na mga bagay sa sakuyang mga katawohan sa panahon kaidto; maski siring iyo sana an mga bagay na ini ang pinaghingoha kong maisurat, ta an mga bagay na sakong naisurat na iyo an nakapakontento sako.
2 Asin ngonian ako, si Nephi, magsusurat nin kadakul pang mga tataramon ni Isaias, ta an sakong kalag nag-oogmang gayo sa saiyang mga tataramon. Ta ibabaing ko an saiyang mga tataramon sa sakuyang mga katawohan, asin ako an magpapadara sainda duman sa gabos kong mga kaakian, ta siya talagang tunay na nakahiling kan sakuyang Paratubos, maski na ngani ako nahiling na Siya.
3 Asin an sakong tugang, si Jacob, nahiling na man siya arog ka pagkahiling ko saiya; kun kaya, ako an magpapadara kan saindang mga tataramon pasring duman sa sakong mga kaakian tanganing patunayan sa sainda na an sakong mga tataramon totoo. Kun kaya, sa paagi nin mga tataramon kan tulo, an Diyos nagtaram, sakuyang itutugdas an sakong tataramon. Maski siring, an Diyos nagpadara nin kadagdagan na mga testigo, asin Siya mismo an nagpatunay kan saiyang mga tataramon.
4 Hilnga, an sakong kalag nag-oogma sa pagpapatunay sa sakong mga katawohan an katotoohan kan pag-abot nin Cristo; ta siring na, ining katapusan na an ley ni Moises ipinagtao; asin an gabos na mga bagay na itinao kan Diyos magpoon sa kapinunan nin mundo, sa mga tawo, iyo an patunay na nagsisimbulo sa Saiya.
5 Asin man an sakong kalag nag-oogmang gayo sa mga tipan nin Kagurangnan na saiyang ginibo sa satuyang mga ama; iyo, an sakong kalag nag-oogmang gayo sa saiyang grasya, asin sa saiyang hustisya, asin kapangyarihan, asin an pagkaherak sa dakulaon asin eternal na plano nin pagliligtas gikan sa kagadanan.
6 Asin an sakong kalag nag-oogmang gayo sa pagpapatunay sa sakoang mga katawohan na puwera lang na an Cristo mag-abot an gabos na mga tawo kaipuhan na mapapara.
7 Ta kun mayo nin Cristo mayo man nin Diyos; asin kun mayo nin Diyos mayo man kita, ta mayo man kuta na nin paglalalang. Pero igwa nin sarong Diyos, asin siya iyo an Cristo, asin siya mag-aabot sa kapanoan kan saiyang sadireng panahon.
8 Asin ngonian ako magsusurat kan ibang mga tataramon ni Isaias, na kun siisay sa sakuyang mga katawohan an makakahiling kaining mga tataramon puwedeng ipaglalangkaw an saindang mga puso asin mag-oogmang gayo para sa gabos na mga tawo. Ngonian iyo ini an mga tataramon, asin puwede nindong ibaing sinda sa saindo asin sa gabos na mga tawo.


Tuesday, October 05, 2004

2 NEPHI TSAPTER 10 

Ang mga Judio ang magpapako kan saindang Diyos ---- Sinda magkakaralat hanggan sinda magpoon nang magtubod saiya --- An Amerika iyo an magigin daga nin libertad kun saen mayong hade an maghahade --- Makipagbalikan sa Diyos asin magkamit nin kaligtasan sa paagi kan saiyang grasya.

*******

Asin ngonian, ako, si Jacob, nagtataram sa saindo giraray, sakong namumutan na mga tugang, manungod kaining matanos na sanga na sako nang naisabi.
2 Ta hilnga, an mga pangako na satuya nang nakamtan iyo an mga promisa sa satuya na yon sa laman; kun kaya, bilang ini ipinahiling sa sakuya na kadakul kan satuyang mga kaakian mapapara sa paagi nin laman nin huli sa dae pagtubod, maski siring, an Diyos magigin pano nin pagkaherak sa kadaklan; asin an satong mga kaakian maipamumugtak giraray, na tangani na sinda madadara sa mga bagay na magtatao sainda kan tunay na kaaraman kan saindang Paratubos.
3 Kun kaya, arog kan sinabi ko na saindo, ini kinakaipuhan na marhay na may pakinabang na si Cristo --- ta kan nakaaging banggi an anghel nagtaram sa sakuya na iyo ini ang saiyang pangaran --- dapat na manggikan sa mga Judio, sa mga katawohan na iyo an pinakamakasalanon na parte kan mundo; asin sinda an magpapako sa krus saiya --- ta kaya ini pinagboot kan satuyang Diyos, asin mayo nang ibang nasyon sa kinaban na iyo an magpapako sa krus kan saindang Diyos.
4 Ta kun an makapangyarihan na mga milagro mangyayari sa mga nasyon sinda magsosolsol, asin makakaaram na Siya iyo an saindang Diyos.
5 Pero nin huli sa mga palsong pagkapadi asin sa mga kadaendatahan, sinda na yaon sa Jerusalem magtatagas kan saindang mga liog laban sa Saiya, na tanganing Siya mapapako sa krus.
6 Kun kaya, nin huli sa saindang mga kadaendatahan, mga destroso, mga taggutom, mga kapestehan, asin mga pagpapabulos nin dugo iyo an mag-aabot sa sainda; asin sinda na dae madedestroso magkakaralat sa gabos na mga nasyon.
7 Pero hilnga, kaya nagsabi an Kagurangnang Diyos: Kun an aldaw mag-abot na sinda magtutubod sa sakuya, na Ako an Cristo, pagkatapos na ako nakipagtipan sa saindang mga ama na sinda maipapamugtak giraray sa laman, sa ibabaw nin kinaban, duman sa mga kadagaan kan saindang kamanahan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sinda titiriponon gikan sa saindang haloy na pagkakawatak-watak, gikan sa mga isla nin dagat, asin gikan sa apat na mga parte kin kinaban; asin an mga nasyon kan mga Hentil magigin dakula sa mga mata ko, nagsabi an Diyos, sa pagdadara sa sainda duman sa mga kadagaaan kan saindang kamanahan.
9 Iyo, an mga hade kan mga Hentil iyo an mga paramangnong ama sa sainda, asin an saindang mga reyna iyo an magin mga parabantay na ina; kun kaya, an mga pangako nin Kagurangnan iyo an dakula para sa mga Hentil, ta siya nagtaram kaini, asin siisay an puwedeng magkontra?
10 Pero hilnga, an dagang ini, sabi nin Diyos, iyo an magin sarong daga kan saimong kamanahan, asin an mga Hentil magigin paladan sa ibabaw kaining daga.
11 Asin an dagang ini iyo an magigin sarong daga nin libertad kan mga Hentil, asin mayo nin mga hade sa ibabaw nin daga, na iyo an magpapaitaas gikan sa mga Hentil.
12 Asin sakong pakukusugon an dagang ini laban sa gabos na mga nasyon.
13 Asin siya na makikiiwal laban sa Sion mapapara, sabi nin Diyos.
14 Ta siya na mag-iitaas nin sarong hade laban sakuya mapapara, ta Ako, an Kagurangnan, an Hade nin Kalangitan, iyo an magin saindang hade, asin Ako an magigin sarong liwanag sa sainda sagkod pa man, na mga nagdarangog kan sakuyang mga tataramon.
15 Kun kaya, sa kausang ini, na an sakong mga tipan puwedeng mautob na sakuyang ginibo sa mga kaakian nin mga tawo, na ako maggigibo sa sainda habang sinda yaon pa sa laman, kaipuhan kong raoton an mga sikretong mga kagibohan nin kadikloman, asin ka mga paggagaradan, asin kan mga karumputan.
16 Kun kaya, siya nakikiiwal laban sa Sion, na parehong Judio asin Hentil, na parehong uripon asin libre, na parehong lalake asin babae, mapapara: ta sinda iyo an mga prostituta sa bilog na kinaban; ta sinda na bakong para sako iyo an mga laban sako, sinabi kan satuyang Diyos.
17 Ta Ako mag-uutob kan sakuyang mga promisa na sakong ginibo sa mga kaakian nin mga tawo, na Ako maggigibo sa sainda habang sinda yaon pa sa laman---
18 Kun kaya, sakong namumutan na mga tugang, kaya sinabi kan satong Diyos: Ako an magpapasakit kan saimong banhi sa paagi kan kamot nin mga Hentil; kun siring, Ako an magpapalumoy sa mga puso kan mga Hentil, na sinda magin arog sa sarong ama sainda; kun kaya, an mga Hentil magigin paladan asin nabibilang sa laog kan harong nin Israel.
19 Kun kaya, Ako an magkokonsagra sa dagang ini para sa saimong banhi, asin sa sainda na magigin kabilang sa saimong banhi, sagkod pa man, para sa saindang daga kan saindang kamanahan; ta ini sarong pinakapiling daga, an sabi nin Diyos ssa sakuya, na mangingibabaw sa gabos na ibang kadagaan, kun kaya ako maggigibo sa gabos na tawo na nag-eerok dyan na sinda magsamba sako, sabi nin Diyos.
20 Asin ngonian, sakong namumutan na mga tugang, sakong nahihiling na an satuyang Diyos pano nin pagkaherak na Diyos na iyo an nagtao satuya nin grabe kadakulang kaaraman manungod kan mga bagay na ini, dapat niyatong giromdomon siya, asin bayaan niyato sa gilid an satuyang mga kasalan, asin dae niyato iduko an satuyang mga payo, ta kita bako man an itatakwil; kun siring, kita pinahale paluwas sa daga kan satuyang kamanahan; pero kita pinangenotan na dinara sa sarong mas marhay na daga, ta an Kagurangnan ginibo na an dagat iyo an satuyang agihan, asin kita yaon sa sarong isla nin dagat.
21 Pero dakula an mga pangako nin Kagurangnan sa saindo na nag-eerok sa mga isla nin dagat; kun kaya bilang ini sinabing mga isla, ini kinakaipuhan na igwa pang grabe kesa kaini, asin sinda man na-eerokan kan satuyang mga katugangan.
22 Ta hilnga, an Kagurangnan Diyos igwa nin pinapaluwas paharayo sa panahon hanggan sa sarong panahon gikan sa harong nin Israel, uyon sa saiyang kagustuhan asin kaogmahan. Asin ngonian hilnga, an Kagurangnan nakakagiromdom sa sainda gabos na nagkwaratak-watak, kun kaya siya nakagiromdom satuya giraray.
23 Kaya, paogmaha an saindong mga puso, asin giromdoma na ikaw libre na maggibo para sa saimong sadire--- na magpili sa dalan nin daeng katapusan na kagadanan o sa dalan nin eternal na buhay.
24 Kun kaya, sakong namumutan na mga tugang, makipag-olian kamo sa kagustuhan nin Diyos, asin bako sa kagustuhan kan diyablo asin kan laman; asin giromdoma, pagkatapos mong makipag-olian sa Diyos, na iyo sana ini asin sa paagi nin grasya nin Diyos na tanganing kamo maliligtas.
25 Kun kaya, an Diyos sana iyo an magbabangon saindo gikan sa kagadanan sa paagi nin kapangyarihan kan pagkabuhay-liwat, na tanganing kamo maaako duman sa eternal na kahadean nin Diyos, na tanganing kamo puwedeng mag-oomaw saiya sa paagi kan saiyang banal na grasya. Amen.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?