<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 24, 2004

2 NEPHI TSAPTER 24 

An Israel titiriponon asin magtatamasa nin kahingaloan sa milenyo --- si Lucifer pinalayas paluwas sa langit nin huli sa pagrerebelde --- Israel manggagana labaw sa Babilonya (an kinaban) --- Ikumpara sa Isaias 14.

*******

Ta an Kagurangnan magkakaigwa nin pagkaherak ki Jacob, asin pipilion giraray an Israel, asin ipapamugtak sa saindang sadireng daga; asin an mga estranghero makikihimanwa kairiba ninda, asin sinda iaayon sa harong ni Jacob.
2 Asin an katawohan iyo an magkukua sainda asin dadarahon sinda sa saindang lugar; iyo, gikan sa harayong mga puro nin kinaban; asin sinda magbabalik sa saindang mga daga nin promisa. Asin an harong nin Israel iyo an magsasadire sainda, asin an daga nin Kagurangnan magin para sa mga serbidor asin mga serbidora; asin sinda mambibihag sa sainda na dati nindang parabihay; asin sinda magigin amo na mangingibabaw sa saindang mga parapasakit.
3 Asin ini mangyayaring maglipas sa aldaw na iyan na an Kagurangnan magtatao saimo nin kahingaloan, hale sa saimong kamondoan, asin hale sa saimong pagkatakot, asin gikan sa magabat mong kauripnan kun saen ika ginibong makapagsirbe.
4 Asin ini mangyayaring maglipas sa aldaw na iyan, na saimong gagamiton an kasabihang ini laban sa hade nin Babilonya, asin magsasabi: Paano an parasakop napara, an magarbong siyudad nawara!
5 An Kagurangnan iyo an nagbari kan sugkod nin mga mararaot, an mga setro kan mga tagapamahala.
6 Siya na iyo an naghampak kan mga tawo nin kasakitan na igwa nin sarong padagos na paghahampak, siya na iyo an nagpamahala kan mga nasyon sa kaanggutan, iyo an pinagpasakitan, asin mayo ini nin kaulangan.
7 An bilog na kinaban yaon sa kapahingaloan, asin ini matuninong; sinda biglang nagkakarantahan.
8 Iyo, an mga kahoy nin sipres nag-ogma saimo, asin man an mga sedro nin Lebanon, na nagsasabi: Magpoon na ikaw nagpahingalo mayo nang paraputol na nagdulok laban sa samuya.
9 An impyerno sa kairaroman nahiriro para saimo tanganing sabaton ka sa saimong pag-abot; ini namurukaw kan mga gadan para saimo, maski na ngani sa gabos na mga tagapamayo nin kinaban; ini mismo an nakapagpatindog gikan sa saindang mga trono sa gabos na mga hade nin mga nasyon.
10 Gabos sinda magtataram asin magsasabi saimo: Bako daw na ikaw man nagin maluya arog samuya? Bako daw na ikaw nagin arog samuya?
11 An saimong kahambugan dinara pababa sa lubongan; an ribok kan saimong mga biola dae nadadangog; an ulod naglakop sa irarom mo, asin an mga ulod an magtatabon saimo.
12 Paano ka baya nahulog gikan sa langit, O Lucifer, ake nin kaomagahon! Bako daw na hinulog ka paibaba sa daga, iyo an nakapagpaluya sa mga nasyon!
13 Ta ika nakapagsabi sa saimong puso: Ako mapasiring paitaas sa langit, ako an magpapalangkaw kan sakuyang trono sa ibabaw kan mga bitoon nin Diyos; ako magtutukaw man sa kaitaasan nin kongregasyon, sa mga parte nin norte;
14 Ako magtataas sa kaibabawan nin mga kalangkawan nin panginuron; ako magigin arog kan Pinakahalangkaw.
15 Pero ikaw ipinahulog pababa sa impyerno, sa parte nin kairaroman nin bungaw.
16 Sinda naghihiling saimo pahapyaw na magmamasid saimo, asin tuturuhukan ka, asin magsasabi: Iyo ini an tawo na iyo an naggibo na an kinaban magtatanyog, na iyo an nagpatakot sa mga kahadean?
17 Asin iyo an naghimo na an mundo na magin sarong kaparangan, asin nagdestroso kan mga siyudad kaini, asin dae nagbukas kan harong nin saiyang mga prisonero?
18 An gabos na mga hade nin mga nasyon, iyo, gabos sinda, maogmang nagpapahingalo, an lambang saro sainda yaon sa saiyang sadireng harong.
19 Pero ika na inapon paluwas kan saimong lubungan na arog kan sarong marumpot na sanga, asin an tada ninda na nagkagaradan, na sinaraksak sa paagi nin sarong espada, na nagpasiring sa kaibabaan nin mga gapo nin bungaw; bilang sarong bangkay na tinimak-timakan kan irarom nin mga bitis.
20 Ika dae puwedeng ihalo sa saindang lulubngan, nin huli ta ika an nagdestroso kan saimong kadagaan asin nagpagadan kan saimong banwaan; an banhi kan mga paragibo nin maraot dae nanggad bibistohon.
21 Handaon an paggagaradan kan saiyang mga kaarakian nin huli kan mga karaotan kan saindong mga ama, na sinda dae na makabuhat, ni magsasadire pa kan daga, ni magpapano pa kan lalawgon nin mundo kan mga siyudad.
22 Ta ako mabangon laban sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, asin magpuputol gikan sa Babilonya kan pangaran, asin katadaan, asin akeng lalake, asin pamangkin na lalake, sabi nin Kagurangnan.
23 Ako maggigibo man na ini magin sarong pagsadire para sa mga layas na hayop, asin mga katiriponan nin tubig; asin ako magsisighid kaini nin sighid nin panrumpag, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
24 An Kagurangnan nin mga Hukbo nagsumpa, na nagsasabi: Tunay na kun ano an sakuyang iniisip, iyo man ini an mangyayaring maglipas; asin kun ano an sakuyang katuyuhan, iyo man ini an magkatotoo ---
25 Na ako an magpadara kan mga Aseryano sa sakuyang kadagaan, asin sa kaitaasan kan sakuyang mga kabukidan, titimak-timakan ko siya sa irarom kan bitis; saka pa lamang mangyayari na an saiyang sakal mawawara sainda, asin an saiyang gabat mahale gikan sa saindang mga abaga.
26 Iyo ini an katuyuhan na iyo an pinagtuyo sa ibabaw kan bilog na kinaban; asin iyo ini an kamot na ibiningat sa ibabaw kan gabos na mga nasyon.
27 Ta an Kagurangnan nin mga Hukbo iyo an nagtuyo, asin siisay an puwedeng magbalga? Asin an saiyang kamot iyo an nagbingat, asin siisay an puwedeng kaining magbalik?
28 Sa taon na si Hadeng Ahaz nagadan iyo man an kapinunan nin propesiya.
29 Dae ka mag-ogma, bilog na Palestina, nin huli ta an saiyang sugkod na naghampak saimo nabari; nin huli ta gikan sa ugat nin halas magluluwa nin marigsok na kobra, asin an saiyang bunga magigin sarong naglalaad na halas na naglulupad.
30 Asin an panganay kan mga pobre magkakakan, asin an mga nangangaipo maghihigda sa kaligtasan, asin gagadanon ko an saimong ugat sa paagi nin taggutom asin siya an mangagadan kan saimong katadaan.
31 Maglamuyong ka, O trangkahan; Magkurahaw ka, O siyudad; ika, bilog na Palestina, na natatakot; ta igwang magikan sa norte nin sarong aso, ain mayong magsosolo-solo sa saiyang nakatalaan na mga panahon.
32 Ano ngonian an simbag kan mga mensahero nin mga nasyon? Na an Kagurangnan iyo an nagtugdok nin Sion, asin an kapobrehan kan saiyang katawohan iyo an magtitiwala kaini.


2 NEPHI TSAPTER 23 

An pagkarumpag nin Babilonya arog man sa tipo nin pagkarumpag sa Ikaduwang Pag-abot --- Iyan sarong aldaw nin makuring kasakitan asin pagbabalos --- An Babilonya (an kinaban) dagos na mahuhulog sagkod pa man --- Ikumpara sa Isaias 13.

*******

An karga nin Babilonya, na si Isaias na akeng lalake ni Amos, iyo an nakahiling.
2 Magpatindog kamo nin sarong bandera sa ibabaw kan halangkaw na bukid, ipagpalangkaw mo an boses sa ibabaw ninda, magsenyas nin kamot, na sinda magduruman palaog sa mga trangkahan kan mga tawong noble.
3 Ako nagsugo sa sakuyang mga pinabanal, ako man nangapudan sa sakuyang mga makukusog na surugoon, ta an sakong kaanggutan bako man sa sainda na nag-oogma sa sakuyang pagkahalangkaw.
4 An karibokan nin katiriponan sa mga kabukidan naaarog baga sarong dakulon na mga katawohan, sarong nakakabulingog na karibokan kan mga kahadean nin mga nasyon na pinagkasararong tiniripon, an Kagurangnan nin mga Hukbo iyo an nagtipon nin mga hukbo sa pakikipaggiyera.
5 Sinda naggigikan sa sarong harayoon na nasyon, gikan sa katapusan nin kalangitan, iyo, an Kagurangnan, asin an mga armas kan saiyang kaanggutan, tanganing rumpagon an bilog na daga.
6 Mag-ungal kamo, ta an aldaw nin Kagurangnan harani na; iyan mag-aabot bilang sarong paghahampak gikan mismo sa pinakamakapangyarihan sa gabos.
7 Kun kaya an gabos na kamot manruruluya, an lambang puso nin tawo magkakaturunaw.
8 Asin sinda magkakatarakot; mga matinding kasakitan asin mga kamondoan iyo an magpupugol sa sainda; sa sainda magngangalas an lambang saro sa iba; an saindang mga lalawgon magigin mga malaadon.
9 Hilnga, an aldaw nin Kagurangnan nagdadangadang, malupiton na parehong igwa nin kapungutan asin makuring kaanggutan, tanganing pabayaan an daga na maalipungawon; asin siya an magpapahamak kan mga parakasala na yaon duman.
10 Ta an mga bitoon nin langit asin an mga konstelasyon kaini dae magtatao kan saindang liwanag; an aldaw magdidiklom sa saiyang pagsisirang, asin an bulan dae magtutugot na an saiyang liwanag magsisirang.
11 Asin ako magpapadusa sa kinaban nin huli sa karaotan, asin an mga tampalasan para sa saindang kadaendatahan; ako magpapangyari na an kaabahawa kan mga mapagpalangkaw mapupundo, asin ibaba ko an kapaabaw-abawan kan mga teribleng tawo.
12 Ako maggigibo kan sarong tawo na mas mahalaga kesa pinong bulawan; maski an sarong tawo kesa piling bulawang panbanga nin Ophir.
13 Kun kaya, ako ang magyuyugyog kan mga langit, asin an kinaban mahahale paluwas sa saiyang lugar, sa kapungotan kan Kagurangnan nin mga Hukbo, asin sa aldaw kan saiyang makuring kaanggutan.
14 Asin ini magigin arog sa sarong usa na pinaglalamag, asin arog kan sarong kordero na mayong tawo an nagkakagustong magkua, asin sinda sa lambang tawo magbubuwelta sa saiyang sadireng banwaan, asin magdudulag an lambang saro sa saiyang sadireng daga.
15 An lambang saro na mapang-abaw-abaw papanoan; iyo, an lambang saro na pinasalak sa mga tampalasan magagadan sa paagi nin espada.
16 An saindang mga kaarakian man peperidasuhon sa atubangan kan saindang mga mata; an saindang mga harong sasalakaton asin an saindang mga agom lulupigan.
17 Hilnga, ako an mampupukaw sa mga taga-Medes laban sainda, na dae nagpapahalaga sa plata asin bulawan, ni igwa sinda nin pagkasilaw sa mga ini.
18 An saindang mga pana man magtutusok sa mga barobata tanganing magin mga pedaso; asin sinda dae magkakaigwa nin pagkaherak sa bunga kan sinapupunan; an saindang mga mata magpapatawad sa kaarakian.
19 Asin an Babilonya, an kamurawayan kan mga kahadean, an kagayunan kan mga kapang-abaw-abawan kan mga Caldeo, magigin siring kan pabagsakon nin Diyos an Sodom asin Gomorrah.
20 Ini dae na nanggad maeestaran, ni maeerokan pa ini sa maarabot na henerasyon kan mga henerasyon: ni an mga Arabiyano magtutugdok pa nin tolda dyan; ni an mga pastor magdadara pa kan saindang kawan dyan.
21 Pero an mga layas na mga hayop kan disyerto magluluko dyan; asin an saindang mga harong mapapano kan mga mamumundong mga hayop; asin an mga kuwago mag-eerok dyan, asin an mga tikbalang magbabarayle dyan.
22 Asin an mga layas na mga hayop nin mga isla mag-aatungal sa saindang maalipungawon na harong, asin an mga dragon sa saindang marahay-rahay na mga palasyo; ain an saiyang oras harani nang mag-abot, asin an saiyang aldaw dae na pahahaluyon. Ta ako an magdedestroso saiya nin madali; iyo, ta ako magigin maheherakon sa sakuyang mga katawohan, pero an mga tampalasan mapapahamak.

2 NEPHI TSAPTER 22 

Sa aldaw nin milenyo an gabos na mga tawo mag-oogma sa Kagurangnan --- Siya mag-eerok sa kaibahan ninda --- Ikumpara sa Isaias 12.

*******

Asin sa aldaw na iyan ika magsasabi: O Kagurangnan, ako mag-oomaw sa saimo; maski na ngani na ika anggot sa sakuya nin huli man sana sako na an saimong kaanggutan nagkulpa, asin ika an nagpararanga sa sakuya.
2 Hilnga, an Diyos iyo an sakong kaligtasan; ako magtitiwala, asin dae matatakot; ta an Kagurangnan JEHOVAH iyo an sakong kusog asin an sakong awit; siya man an sakong kaligtasan.
3 Kun kaya, may kaogmahan kamong magsasakdo nin tubig gikan sa mga burabod nin kaligtasan.
4 Asin sa aldaw na iyan ikaw magtataram: Omawon an Kagurangnan, mangapudan ka sa saiyang ngaran, ibalangibog mo an saiyang mga kagibohan sa gabos na mga katawohan, magsabi ka na an saiyang ngaran ipinapagpalangkaw.
5 Magkanta ka sa Kagurangnan; ta siya naggibo nin mga marhayon na mga bagay; ini mababantog sa bilog na kinaban.
6 Magkurahaw ka asin magbalangibog, ika na nag-eerok sa Sion; ta dakula an Solong Banal nin Israel na yaon sa katahawan mo.


2 NEPHI TSAPTER 21 

An sanga ni Jesse (Cristo) maghuhukom sas katanosan --- An pagkaaram sa Diyos maglalakop sa kinaban sa panahon nin milenyo --- An Kagurangnan magpapaitaas nin sarong bandera asin ititipon an Israel --- Ikumpara sa Isaias 11.

*******

Asin magkakaigwa nin sarong pamakol gikan sa pangenot na pungo ni Jesse, asin sarong sanga an magtatalubo gikan sa saiyang mga ugat.
2 Asin an Espiritu nin Kagurangnan maglilindong sa saiya, an espiritu nin kadunungan asin pagkasabot, an espiritu nin paghahatol asin kakusugan, an espiritu nin pagkaaram asin kan pagkatakot sa Kagurangnan;
3 Asin maghihimo saiya an madalion na pagkasabot sa pagkatakot sa Kagurangnan; asin siya dae maghuhukom susog kan nahihiling kan saiyang mga mata, ni magsasagwi susog kan nadadangog kan saiyang mga talenga.
4 Pero may pagkamatanos siyang maghuhukom sa mga pobre, asin magsasagwi na may kapusugan para sa mga masinunod-sunod kan kinaban; asin siya maghahampak kan kinaban sa pamakol kan saiyang nguso, asin sa hinangos kan saiyang mga ngabil mangagadan siya nin mga tampalasan.
5 Asin an katanosan iyo an magigin mga paha kan saiyang habayan, asin an pagkamatinubod-tubod iyo man an paha kan saiyang mga renda.
6 An lobo mag-eerok na kaiba an kordero, asin an leopardo maghihigda kaiba an sadit na kanding, asin an guya asin an sadit na leon asin an patabaon magka-iribahan; asin an sarong sadit na aki an mag-aantabay sainda.
7 Asin an baka asin an oso magsasabsab; an saindang mga ugbon magka-iribahan na magluluko; asin an leon magkakakan nin dagami siring kan baka.
8 Asin an nagsususong umboy magkakawat sa may labot kan rimoranon, asin an butas na ake magkuku-ot an saiyang kamot sa lungib kan kobra.
9 Sinda dae makukulugan ni mapapahamak sa kabilugan kan sakuyang banal na bukid, ta an kinaban magigin pano nin pagkaaram sa Kagurangnan, arog kan mga tubig na naglalakop sa kadagatan.
10 Asin sa aldaw na iyan magkakaigwa nin sarong gamot ni Jesse, na iyo an magtitindog bilang sarong tanda nin katawohan; sa Saiya an mga Hentil maghahanap; asin an Saiyang kapahingaloan magigin mamurawayon.
11 Asin ini mangyayari na maglipas sa aldaw na iyan na an Kagurangnan magdudotdot kan saiyang kamot giraray sa ikaduwang pagkakataon tanganing babawion an tada kan saiyang katawohan na nagkawaralat, sa Assyria, asin sa Ehipto, asin sa Pathros, asin sa Cush, asin sa Elam, asin sa Shinar, asin sa Hamath, asin sa mga isla nin dagat.
12 Asin siya magtutugdok nin sarong bandera para sa gabos na mga nasyon, asin mag-aasembliya an mga nagkawararak nin Israel, asin magkakasararong titiriponon an mga nagkasuruway na taga-Judah gikan sa apat na gilid nin kinaban.
13 An pagka-uri nin Ephraim giraray mawawara, asin an mga kalaban nin Judah puputulon; si Ephraim dae mauuri ki Judah, asin si Judah dae mag-aara ki Ephraim.
14 Pero sinda maglulupad sa ibabaw kan mga abaga nin mga Felisteo pasiring sa sulnopan; sinda sarabay na mananalakat sa may sirangan na sararo; sinda magdudotdot kan saindang mga kamot sa lugar nin Edom asin Moab; asin an mga kaakian ni Ammon magkukuyog sainda.
15 Asin an Kagurangnan magtataram sa paghamak kan dila nin dagat kan Ehipto; asin sa saiyang makusog na paros saiyang yuyugyugon kan saiyang kamot an kaibabawan nin salog, asin maghahampak kaini na magin pitong saradit na salog, asin gibohon na an mga tawo maglalakaw na may dagang na sandalyas.
16 Asin magkakaigwa nin sarong tinampo para sa katadaan kan saiyang mga katawohan na iyo an nagkakatarada, gikan sa Assyria, arog kan kaidto sa Israel kan aldaw na siya nag-abot paluwas sa daga nin Ehipto.


Thursday, December 23, 2004

2 NEPHI TSAPTER 20 

An destroso kan Assyria iyo an sarong tipo nin pagkadestroso nin mararaot sa ikaduwang pagbabalik --- Kadikit sanang katawohan an matatada pagkatapos na an Kagurangnan magbalik giraray --- An katadaan nin Jacob iyo an magbabalik sa aldaw na iyan --- Ikumpara sa Isaias 10.

*******

Herak man sainda na nadekrito nin mayong kanultolan na mga dekrito, asin nagsurat nin mga kasuwailan na saindang pinaghuhulit;
2 Irarayo an nangangaipo gikan sa paghuhukom, asin irarayo an tama gikan sa mga pobre nin sakuyang mga katawohan, na an mga balo iyo an saindang biktima, asin na sinda puwedeng manghabon sa mga mayong ama!
3 Asin ano an saimong gigibohon sa aldaw nin pagbisita, asin sa kaalipungawan na magdadangadang gikan sa harayo? Sa kiisay daw ika maghahagad nin tabang? Asin saen mo iwawalat an saimong kamurawayan?
4 Kun mayo ako sinda magduduko kairiba kan mga prisonero, asin sinda magkakaturumba na kairiba kan mga ginaradan. Para sa gabos na ini an saiyang kaanggutan dae nanggad magrarayo, pero an saiyang kamot nakaunat man giraray.
5 O Aseryano, an pamakol kan sakuyang kaanggutan dae nanggad magrarayo, pero an saiyang kamot nakaunat man giraray.
6 Ako an magpapadara saiya laban sa sarong nagsasagin-sagin na nasyon, asin laban sa katawohan nin sakuyang kapungutan itatao ko an pagpapamahala sa pagkua kan sinamsaman, asin an pagkua kan biktima, asin pagtuturongtungan sinda arog kan lapok kan mga agihan.
7 Pero bako iyan an boot niyang sabihon, ni bakong iyo an pinag-iisip kan saiyang puso; pero an yaon sa saiyang puso iyo an pagkakabaranga asin ang pagkakawararak kan bakong kadikit na mga nasyon.
8 Ta saiyang sinabi: Bako daw an sakuyang mga prinsipe gabos magin mga hade?
9 Bako daw na an Calno arog kan Carchemish? Bako daw daw na an Hamath arog kan Arpad? Bako daw na an Samaria arog kan Damascus?
10 Arog kan sakuyang kamot na iyo an nagpundar kan mga kahadean nin mga idolo, asin kan saiyang inukit na mga imahen nagin grabeng gayo sainda na yaon sa Jerusalem asin sa Samaria;
11 Bako daw na arog kan ginibo ko duman sa Samaria asin sa saiyang mga idolo, gibohon ko man sa Jerusalem asin sa saiyang mga idolo?
12 Kun saen man ini mangyayaring minaagi na kun noarin an Kagurangnan maggigibo an mahihimo niyang bilog na trabaho sa ibabaw kan Bukid Sion asin sa Jerusalem, ako magpapadusa sa bunga kan matabang puso kan hade nin Assyria, asin an kamurawayan kan saiyang mga halangkaw na panhilingon.
13 Ta siya nagsabi: Sa kusog kan sakuyang kamot asin kan sakuyang kadunungan naggibo ko an mga bagay na ini; ta akjo matiyaga’ asin hiniro ko an mga sagkuran nin mga katawohan, asin hinabon ko an saindang mga kayamanan, asin sakong tinurumba an mga nag-eerok arog kan sarong maisog na tawo;
14 Asin an sakong kamot nakanagbo bilang sarong erokan an mga kayamanan kan katawohan; asin arog kan saro na nagtitipon nin mga itlog na nagkawaralat na sakuyang pinagtiripon sa kabilugan nin kinaban; asin mayong saro na naghiro kan pakpak, o nagbukas kan nguso, o nagsirip.
15 An patok daw makakapaghambog sa sadire niya laban sa saiya na naggagamit kaini? An lagade daw makakapagpadakula kan sadire niya laban sa saiya na nagkakapot kaini? Arog kan pamakol na nagpapakusog kan sadire laban sainda na naggagamit kaini, o arog kan sugkod na nagbibitbit kan sadire na garo baga bako ining kahoy!
16 Kun kaya an Kagurangnan, an Kagurangnan nin mga Hukbo, magpapadara gikan sa saiyang pag-iriba na matataba, nin kaniwangan; asin sa lindong kan saiyang kamurawayan saiyang sisilyaban an sarong kasulo na arog kan laad nin sarong kalayo.
17 Asin an liwanag nin Israel iyo an magigin sarong kalayo, asin an saiyang Solong Banal iyo an laad, asin iyo an magsusulo asin iyo an magkakakan kan saiyang mga tunok asin kan saiyang mga binit sa laog kan saiyang aldaw;
18 Asin iyo an mag-uubos kan kamurawayan kan saiyang kakahuyan, asin kan saiyang mabinungang tanuman, pareho sa kalag asin hawak; asin sinda magigin arog kan sarong paradara nin bandera na pinanluluyahan.
19 Asin an katadaan kan mga kahoy kan saiyang kakahuyan magigin kadikit, na sarong ake an puwedeng magsurat sainda.
20 Asin ini mangyayaring maglipas na sa aldaw na iyan, an katadaan nin Israel, asin sinda na nakaligtas sa harong ni Jacob, dae na man giraray mag-eerok sa saiya na nagpadusa sainda, pero mag-eerok sa Kagurangnan, an Solong Banal nin Israel, sa katotoohan.
21 An katadaan magbabalik, iyo, sinda na katadaan ni Jacob, sa makapangyarihan na Diyos.
22 Ta maski na ngani na an saiyang katawohan na Israel magin arog kan baybay nin dagat, pero an sarong katadaan sainda magbabalik; an pinagtakda na pagka-ubos mangingibabaw sa pagkamatanos.
23 Ta an Kagurangnang Diyos nin mga Hukbo maggigibo talaga nin sarong kaubusan, na determinado sa bilog na kadagaan.
24 Kun kaya, igot na nagsabi an Kagurangnang Diyos nin mga Hukbo: O sakong katawohan na nag-eerok sa Sion, dae kamo matakot sa mga Aseryano; sinda magpapasakit saindo nin sarong pamakol, asin magbibingat kan saiyang sugkod laban saindo, arog sa manera kan Ehipto.
25 Pero sa sarong halipot na panahon sana, asin an pagdadaog-daog magpupundo sana, asin an sakuyang kaanggutan sa saindang pagkapahamak.
26 Asin an Kagurangnan kan mga Hukbo mag-aandam nin sarong pamakol para saiya na uyon sa pagkagaradan nin Midian sa lugar nin gapo nin Oreb; asin arog kan saiyang pamakol na yaon sa ibabaw kan dagat siya magpapa-itaas kaini sa manerang arog kan Ehipto.
27 Asin ini mangyayaring maglipas na sa aldaw na iyan an saiyang kagabatan hahaleon gikan sa ibabaw kan saiyang abaga, asin an saiyang sakal gikan sa saiyang liog, asin an sakal rurunoton nin huli kan paglalana.
28 Siya nag-abot sa Aiath, siya nag-agi sa may Migron; sa Michmach saiyang pinamugtak ang saiyang mga dara-dara.
29 Sinda nagbalyo na sa agihan; sinda nagkua kan saindang estaran sa Geba; si Ramath natakot; si Gibeah kan Saul nagdulag.
30 Ipaglangkaw mo an boses, O akeng babae ni Gallim; hinngohaon mong madadangog sa Laish, O pobreng si Anathoth.
31 Si Madmenah hinale; an mga nag-eerok sa Gebim nagkatiripon sinda sa pagdulag.
32 Pero habang siya nagpawalat sa Nob kan aldaw na iyan; siya makiki-abrasa kan saiyang kamot laban sa bukid kan mga akeng babae ni Sion, an buro-bukid kan Jerusalem.
33 Hilnga, an Kagurangnan, an Kagurangnan nin mga Hukbo magpuputol kan mga pangenot na sanga na may kangirhatan; asin an mga haralangkawon an tindog magkakaparalod paibaba; asin an mga nanlalabaw papakumbabaon.
34 Asin saiyang pupurutulon kan patok an mga marambong na mga kahoy sa mga kakahuyan, asin an Lebanon mapupukan sa paagi nin sarong makusogon na pagbagsak.


2 NEPHI TSAPTER 19 

Si Isaias nagtaram na arog kan sarong mesiyas --- An mga katawohan sa diklom makakahiling nin sarong dakulaong Liwanag --- Para sa satuya sarong ake an pinagmundag --- Siya magigin Prinsipe nin Katoninongan asin maghahade sa ibabaw kan trono ni David. Ikumpara sa Isaias 9.

*******

Daeng pagkukulang, an pagkadiklom bakong magigin arog kan saiya man sanang kasakitan, kan sa enot saiyang magian na pinagpasakitan an daga nin Zebulon, asin an daga nin Naphtali, asin pagkatapos kaiyan hinimong mas makuri an pagpapasakit sa paagi nin dalan kan Pulang Dagat na lampas pa Jordan nin Galilea kan mga nasyon.
2 An katawohan na naglalakaw sa kadikloman nakahiling nin sarong dakulaong liwanag; Sinda na nag-eerok sa daga kan anino nin kagadanan, sa ibabaw ninda nangyari na an liwanag nagsubang.
3 Saimong pinadakul an nasyon, asin dinagdagan nin kaogmahan --- Sinda nag-orogma sa atubangan mo na uyon sa kaogmahan nin pag-ani, asin habang an mga tawo nag-oorogma kan saindang pinagbaranga-bangang mga sinamsam.
4 Ta saimong binaak an pamasan kan saiyang kagabatan, asin an pamakol kan saiyang abaga, an baston kan saiyang mananakop.
5 Ta sa lambang pakigiyera nin paralaban igwa nin nakakabulingog na kariribokan, an mga sul-ot na bado napapatos nin dugo; pero ini magigin kasulo asin panggatong sa kalayo.
6 Ta para sa satuya sarong ake an pinagmundag, para satuya sarong akeng lalake an itinao; asin an pan-gobyerno yaon nakaatang sa saiyang abaga; asin an saiyang pangaran aapudon na Makangangalas, Parahatol, An Makapangyarihang Diyos, An Ama na Mayong Kasagkoran, An Prinsipe nin Katoninongan.
7 An pag-asenso nin pan-gobyerno asin katoninongan na mayong katapusan, sa ibabaw kan trono ni David, asin sa kabilogan kan saiyang kahadean na tanganing mapakarhay ini, asin na tanganing tugdason ini na igwa nin paghuhukom asin igwa nin hustisya magpoon ngonian, sagkud sa daeng kasagkuran. Ang paghihingoha kan Kagurangnan nin mga Hukbo iyo an maggigibo kaini.
8 An Kagurangnan ipinadara an saiyang tataramon pasiring ki Jacob asin ini iyo an nagpaliwanag kan Israel.
9 Asin an gabos na katawohan makakaaram, maski an Ephraim asin an mga nag-eerok sa Samaria, na nagtaram sa kapaabaw-abawan asin kadakulaan nin puso.
10 An mga ladrilyo nagkahurulog sa ibaba, pero kita magtutugdok kan tinabasang mga gapo; an mga sikomoro pinurutol, pero kita magriribay sa sainda nin mga sedro.
11 Kun kaya an Kagurangnan tuyong nagbugtak nin mga kalaban ni Rezin laba sa saiya, asin makibale sa saiyang mga kaiwal na pag-iiribahon.
12 An mga Seryano sa atubangan asin an mga Felisteo sa likod; asin sinda iyo an magpapasasa kan Israel sa paagi nin bukas na nguso. Para sa gabos na ini an saiyang kaanggutan dae nanggad nawara, pero an saiyang kamot nakaunat man giraray.
13 Ta an katawohan dae nanggad naghale sa saiya na mga nagpapasakit sa sainda, ni sinda naghanap sa Kagurangnan nin mga Hukbo.
14 Kun kaya an Kagurangnan magpuputol gikan sa Israel nin payo asin ikog, sanga asin maghidali sa sarong aldaw.
15 An suanoy, siya na iyo an pamayo; asin an propeta na nagtutukdo nin mga kautikan, siya iyo an ikog.
16 Ta an mga pamayo kaining katawohan iyo an nagtulak sainda na mapasala; asin sinda na pinangenotan ninda iyo an mga nadestroso.
17 Kun kaya an Kagurangnan dae na-oogma sa saindang mga barobatang kalalakehan, ni magkaka-igwa nin pagkaherak sa saindang mga mayong ama asin mga balo; ta an lambang saro sa sainda epokrito asin mga naggigibo nin maraot, asin an lambang saro nagtataram nin kabulastugan. Ta gabos kaini dae nakakapahale kan saiyang kaanggutan, pero an saiyang kamot nakaunat man giraray.
18 Ta an kadaendatahan magsusulo arog nin kalayo; iyo iyan an magpapasasa kan mga binit asin mga tunok, asin magsusuksok sa kadawagan nin mga kakahuyan, asin sinda bilog na mag-aaso paitaas arog kan pagpa-itaas nin aso.
19 Sa paagi kan kaanggutan nin Kagurangnan nin mga Hukbo na iyo an nagpapadiklom nin kadagaan, asin an katawohan naaarog sa igatong na kinakalayuhan; mayong tawo na magpapatawad sa saiyang tugang na lalake.
20 Asin siya an mag-aagaw kan toong kamot asin magin gutom; asin siya magkakakan sa walang kamot asin sinda dae magigin kontento; sinda magkakakan lambang tawo sa laman kan saiyang sadireng kamot ---
21 Manasseh, Ephraim; asin Ephraim, Manasseh; sinda na nagkasararo laban ki Judah. Ta an gabos kaining kaanggutan dae nanggad nagrarayo, pero an saiyang kamot nakaunat giraray.


2 NEPHI TSAPTER 18 

Si Cristo magigin sarong gapong singkogan asin sarong gapo na panbuwal – Hanapa an Kagurangnan, bako an mga parahula – Mag-aram kan ley asin kan mga testimonya para iyo an magin giya – Ikumpara sa Isaias 8.

*******

Sa kadagdagan, an tataramon nin Kagurangnan nagsabi sa sakuya: Magkua ka nin sarong dakulang rolyo, asin magsurat sa ini kang sarong panurat nin tawo, mapanungod ki Maher-shalal-hash-baz.
2 Asin ako nagkua sa kaiba ko nin mga mapapaniwalaan na mga saksi na iyo an magrekord, si Uriah na padi, asin si Zachariah na akeng lalake ni Jeberechiah.
3 Asin ako nagduman sa propetisa; asin siya naglihi asin nagmundag nin sarong akeng lalake. Pagkatapos nagsabi an Kagurangnan sakuya: Apudon mo siya na Maher-shalal-hash-baz.
4 Ta uya, an ake dae makakanuod na magkurahaw, Ama ko, asin Ina ko, bago pa man na an mga kayamanan nin Damascus asin an sobra nin Samaria sasamsamon paharayo sa atubangan kan hade nin Assyria.
5 An Kagurangnan nagtaram man giraray sakuya, na nagsasabi:
6 Palibhasa ta ining mga tawo nagsikwal kan mga tubig nin Shiloah na dayaday na nag-aagos, asin nag-ogma sa Rezin asin sa mga akeng lalake ni Remaliah;
7 Kun kaya ngonian, hilnga, an Kagurangnan pinagdara paitaas sa ibabaw ninda an mga tubig nin salog, makusog asin kadakuyl, maski sa hade nin Assyria asin sa bilog niyang kamurawayan; asin siya mag-aabot paitaas na malantop sa gaos niyang mga kanal, asin magduduman sa ibabaw kan bilog niyang mga pangpang.
8 Asin siya mag-aagi sa dalan nin Judah; siya magbabaha asin maagi sa itaas, siya magtutugkad abot sa liog; asin an pagbibiklad paluwas kan saiyang mga pakpak na magpapano sa kahiwasan kan saimong kadagaan, O Immanuel.
9 Pagkasararoon nindo an saindong mga sadire, O kamong mga katawohan, asin kamo pagbabaranga-bangaon sa mga pedaso asin magdadangog kamo gabos na hararayong nasyon; patuson nindo an saindong mga sadire, asin kamo magkakabaranga sa mga pedaso; andama baya an saindong sadire, asin kamo pagbabaranga-bangaon sa mga pedaso.
10 Magkasararo kamong mag-oorolay, asin ini dae mangyayari; magsabi sa tataramon, asin ini dae makakatagal; ta an Diyos kairiba niyamo.
11 Ta an Kagurangnan nagsabi sa sakuya na igwa nin sarong makusogon na kamot, asin sinugo ako na dae maglakaw sa dalan kaining mga katawohan, na nagsasabi:
12 Dae ka magtaram, sarong Pag-iribahan, sa gabos na siisay na ining mga katawohan magsasabi na sarong Pag-iribahan; ni matakot kamo sa saindang pinagkakatakutan, ni pangirabuhan.
13 Pakapagpabanala an Kagurangnan nin mga Hukbo mismo, asin tuguti na siya an saimong pagkatakot, asin tuguti na siya iyo an saimong kasindakan.
14 Asin siya iyo an magigin sarong sanktuwaryo; alagad bilang sarong gapong singkogan, asin para magin sarong gapo nin padungkalan sa parehong mga harong nin Israel, sarong lit-ag asin silo sa mga katawohan nin Jerusalem.
15 Asin kadakul sa kairiba ninda masisingkog asin matutumba, asin nagkabaraak, asin mga nagkasirilo, asin nagigin mga nagkadarakop.
16 Pagkasararoon an patotoo, selyohi an ley sa mga kairiba kan sakuyang mga disipulos.
17 Asin ako maghahalat sa Kagurangnan, na ipinagtatago an saiyang lalawgon gikan sa harong ni Jacob, asin ako maghahanap saiya.
18 Hilnga, ako asin an mga kaarakian na an Kagurangnan iyo an nagtao sako iyo an mga senyales asin mga kangangalasan sa Israel na gikan sa Kagurangnan nin mga Hukbo, na nag-eerok sa Bukid Sion.
19 Asin kun sinda magsasabi sa saimo: Hanapa baya sinda na igwang pamilyar na espiritu, asin sa mga parahula nag naghuhuni asin naghihinghing --- di ba kanultulan sa tawo na maghapot sa saindang Diyos para an mga buhay makadangog gikan sa mga gadan?
20 Sa ley asin sa patoto; asin kun sinda magsasabi na bakong uyon kaining tataramon, ini nin huli ta mayong ilaw sa laog ninda.
21 Asin sinda mag-aagi paluwas kaini na pinanluluyahan asin nagugutom; asin ini mangyayaring malipas kung kaya sinda mga nagugutom, sinda man sana an magkaka-aranggotan sa sadire ninda, asin susumpaon an saindang hade asin an saindang Diyos, asin matingala paitaas.
22 Asin sinda magmamasid sa kinaban asin makakahiling nin kariribokan, asin kadikloman, an pagkadiklom nin kamondoan, asin itutulak sinda pasiring sa kadikloman.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?