<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 24, 2004

2 NEPHI TSAPTER 24 

An Israel titiriponon asin magtatamasa nin kahingaloan sa milenyo --- si Lucifer pinalayas paluwas sa langit nin huli sa pagrerebelde --- Israel manggagana labaw sa Babilonya (an kinaban) --- Ikumpara sa Isaias 14.

*******

Ta an Kagurangnan magkakaigwa nin pagkaherak ki Jacob, asin pipilion giraray an Israel, asin ipapamugtak sa saindang sadireng daga; asin an mga estranghero makikihimanwa kairiba ninda, asin sinda iaayon sa harong ni Jacob.
2 Asin an katawohan iyo an magkukua sainda asin dadarahon sinda sa saindang lugar; iyo, gikan sa harayong mga puro nin kinaban; asin sinda magbabalik sa saindang mga daga nin promisa. Asin an harong nin Israel iyo an magsasadire sainda, asin an daga nin Kagurangnan magin para sa mga serbidor asin mga serbidora; asin sinda mambibihag sa sainda na dati nindang parabihay; asin sinda magigin amo na mangingibabaw sa saindang mga parapasakit.
3 Asin ini mangyayaring maglipas sa aldaw na iyan na an Kagurangnan magtatao saimo nin kahingaloan, hale sa saimong kamondoan, asin hale sa saimong pagkatakot, asin gikan sa magabat mong kauripnan kun saen ika ginibong makapagsirbe.
4 Asin ini mangyayaring maglipas sa aldaw na iyan, na saimong gagamiton an kasabihang ini laban sa hade nin Babilonya, asin magsasabi: Paano an parasakop napara, an magarbong siyudad nawara!
5 An Kagurangnan iyo an nagbari kan sugkod nin mga mararaot, an mga setro kan mga tagapamahala.
6 Siya na iyo an naghampak kan mga tawo nin kasakitan na igwa nin sarong padagos na paghahampak, siya na iyo an nagpamahala kan mga nasyon sa kaanggutan, iyo an pinagpasakitan, asin mayo ini nin kaulangan.
7 An bilog na kinaban yaon sa kapahingaloan, asin ini matuninong; sinda biglang nagkakarantahan.
8 Iyo, an mga kahoy nin sipres nag-ogma saimo, asin man an mga sedro nin Lebanon, na nagsasabi: Magpoon na ikaw nagpahingalo mayo nang paraputol na nagdulok laban sa samuya.
9 An impyerno sa kairaroman nahiriro para saimo tanganing sabaton ka sa saimong pag-abot; ini namurukaw kan mga gadan para saimo, maski na ngani sa gabos na mga tagapamayo nin kinaban; ini mismo an nakapagpatindog gikan sa saindang mga trono sa gabos na mga hade nin mga nasyon.
10 Gabos sinda magtataram asin magsasabi saimo: Bako daw na ikaw man nagin maluya arog samuya? Bako daw na ikaw nagin arog samuya?
11 An saimong kahambugan dinara pababa sa lubongan; an ribok kan saimong mga biola dae nadadangog; an ulod naglakop sa irarom mo, asin an mga ulod an magtatabon saimo.
12 Paano ka baya nahulog gikan sa langit, O Lucifer, ake nin kaomagahon! Bako daw na hinulog ka paibaba sa daga, iyo an nakapagpaluya sa mga nasyon!
13 Ta ika nakapagsabi sa saimong puso: Ako mapasiring paitaas sa langit, ako an magpapalangkaw kan sakuyang trono sa ibabaw kan mga bitoon nin Diyos; ako magtutukaw man sa kaitaasan nin kongregasyon, sa mga parte nin norte;
14 Ako magtataas sa kaibabawan nin mga kalangkawan nin panginuron; ako magigin arog kan Pinakahalangkaw.
15 Pero ikaw ipinahulog pababa sa impyerno, sa parte nin kairaroman nin bungaw.
16 Sinda naghihiling saimo pahapyaw na magmamasid saimo, asin tuturuhukan ka, asin magsasabi: Iyo ini an tawo na iyo an naggibo na an kinaban magtatanyog, na iyo an nagpatakot sa mga kahadean?
17 Asin iyo an naghimo na an mundo na magin sarong kaparangan, asin nagdestroso kan mga siyudad kaini, asin dae nagbukas kan harong nin saiyang mga prisonero?
18 An gabos na mga hade nin mga nasyon, iyo, gabos sinda, maogmang nagpapahingalo, an lambang saro sainda yaon sa saiyang sadireng harong.
19 Pero ika na inapon paluwas kan saimong lubungan na arog kan sarong marumpot na sanga, asin an tada ninda na nagkagaradan, na sinaraksak sa paagi nin sarong espada, na nagpasiring sa kaibabaan nin mga gapo nin bungaw; bilang sarong bangkay na tinimak-timakan kan irarom nin mga bitis.
20 Ika dae puwedeng ihalo sa saindang lulubngan, nin huli ta ika an nagdestroso kan saimong kadagaan asin nagpagadan kan saimong banwaan; an banhi kan mga paragibo nin maraot dae nanggad bibistohon.
21 Handaon an paggagaradan kan saiyang mga kaarakian nin huli kan mga karaotan kan saindong mga ama, na sinda dae na makabuhat, ni magsasadire pa kan daga, ni magpapano pa kan lalawgon nin mundo kan mga siyudad.
22 Ta ako mabangon laban sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, asin magpuputol gikan sa Babilonya kan pangaran, asin katadaan, asin akeng lalake, asin pamangkin na lalake, sabi nin Kagurangnan.
23 Ako maggigibo man na ini magin sarong pagsadire para sa mga layas na hayop, asin mga katiriponan nin tubig; asin ako magsisighid kaini nin sighid nin panrumpag, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
24 An Kagurangnan nin mga Hukbo nagsumpa, na nagsasabi: Tunay na kun ano an sakuyang iniisip, iyo man ini an mangyayaring maglipas; asin kun ano an sakuyang katuyuhan, iyo man ini an magkatotoo ---
25 Na ako an magpadara kan mga Aseryano sa sakuyang kadagaan, asin sa kaitaasan kan sakuyang mga kabukidan, titimak-timakan ko siya sa irarom kan bitis; saka pa lamang mangyayari na an saiyang sakal mawawara sainda, asin an saiyang gabat mahale gikan sa saindang mga abaga.
26 Iyo ini an katuyuhan na iyo an pinagtuyo sa ibabaw kan bilog na kinaban; asin iyo ini an kamot na ibiningat sa ibabaw kan gabos na mga nasyon.
27 Ta an Kagurangnan nin mga Hukbo iyo an nagtuyo, asin siisay an puwedeng magbalga? Asin an saiyang kamot iyo an nagbingat, asin siisay an puwedeng kaining magbalik?
28 Sa taon na si Hadeng Ahaz nagadan iyo man an kapinunan nin propesiya.
29 Dae ka mag-ogma, bilog na Palestina, nin huli ta an saiyang sugkod na naghampak saimo nabari; nin huli ta gikan sa ugat nin halas magluluwa nin marigsok na kobra, asin an saiyang bunga magigin sarong naglalaad na halas na naglulupad.
30 Asin an panganay kan mga pobre magkakakan, asin an mga nangangaipo maghihigda sa kaligtasan, asin gagadanon ko an saimong ugat sa paagi nin taggutom asin siya an mangagadan kan saimong katadaan.
31 Maglamuyong ka, O trangkahan; Magkurahaw ka, O siyudad; ika, bilog na Palestina, na natatakot; ta igwang magikan sa norte nin sarong aso, ain mayong magsosolo-solo sa saiyang nakatalaan na mga panahon.
32 Ano ngonian an simbag kan mga mensahero nin mga nasyon? Na an Kagurangnan iyo an nagtugdok nin Sion, asin an kapobrehan kan saiyang katawohan iyo an magtitiwala kaini.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?