<$BlogRSDUrl$>

Friday, March 31, 2006

HELAMAN TSAPTER 7 

AN PROPESIYA NI NEPHI, AN AKENG LALAKE NI HELAMAN- An Diyos pinagtakot an mga katawohan nin Nephi na siya mabisita sainda na may kaanggutan, para sa saindang bulanos na pagkapahamak laen lang kun sinda magsosolsol kan saindang kadaendatahan. An Diyos nagpadusa sa mga katawohan nin Nephi sa paagi nin pestelensiya; sinda nagsolsol asin nagbalik saiya. Si Samuel, sarong Lamanita, nagpropesiya sa mga Nephita. Kairiba kan Tsapter 7 hanggan 16 inklusibo.

Si Nephi pinagsikwal sa may hiraga asin nagbalik sa Zarahemla--- Siya nagpangadye sa saiyang hardin na torre asin nangapudan sa mga katawohan na magsolsol o mapara.

*******

Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na sa ika saisenta asin siyam na taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan nin mga Nephita, na si Nephi, akeng lalake ni Helaman, nagbalik sa daga nin Zarahemla gikan sa kadagaan sa may hiragang parte.
2 Nin huli ta siya kairiba kaidto nin mga katawohan na yaraon sa kadagaan sa may hiragang parte, asin nagbalangibog kan tataramon nin Diyos sa sainda, asin nagpropesiya nin kadakul na mga bagay sa sainda;
3 Asin saindang pinagsikwal an gabos niyang mga tataramon, na tanganin baya siya dae na maki-iba sa pag-iriba ninda, alagad nagbalik giraray sa kadagaan na saiyang tinubuan.
4 Asin nahihiling an mga katawohan na yaon sa sarong kamugtakan nin makuring karigsokan, asin idtong mga parasalakat na Gadianton na nagtutukaw sa mga tukawan nin paghuhukom--- habang agaw-agaw an kapangyarihan asin autoridad nin kadagaan; pinagbaleng sa gilid an mga kasugoan nin Diyos, asin daeng tama maski kadikit sa atubangan nya; dae naggigibo nin hustisya sa mga kaakian nin mga tawo;
5 Pinagkokondena an matatanos nin huli kan saindang pagkamatanos; pinapabayaan an may sala asin an marigsok na buhi na dae pinapadusahan nin huli kan saindang kuwarta; asin pagkatapos pinapatukaw sa opisina bilang pamayo kan gobyerno, namamahala asin naggigibo uyon sa saindang mga kagustuhan, na tangani sinda puwedeng makakua nin ganada asin kamurawayan kan kinaban, asin, pagkatapos, na sinda puwedeng grabe kasayon na maggibo nin adulteryo, asin maghabon, asin manggadan, asin gumibo na uyon sa saindang pansadireng mga kagustuhan---
6 Ngonian ining dakulang kadaendatahan nag-abot sa mga Nephita, sa laog nin dae pa dakul na mga taon; asin kan si Nephi mahiling ini, an saiyang puso nagdakula na igwa nin kamondoan sa laog kan saiyang daghan; asin siya nagkurahaw nin kasakitan kan saiyang kalag:
7 Oh, maibalik ko lang an sakuyang mga aldaw sa mga aldaw kan sakuyang ama na si Nephi sa enot pa sanang pagluwas sa kadagaan nin Jerusalem, na tanganing makapa-ogma kaiba niya sa pinagpromisang kadagaan; na kaidto an saiyang mga katawohan masayunon na pagpagiromdomon, pusog na nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos, asin maluyang mahikayat na gumibo nin kadaendatahan; asin sinda madali na nagdadangog sa mga tataramon nin Kagurangnan---
8 Iyo, kun an sakuyang mga aldaw iyo man kaidtong mga aldaw, kuta na an sakuyang kalag mag-oogma sa pagkamatanos kan sakuyang mga katugangan.
9 Pero hilnga, ako napamugtak na iyo ini an sakuyang mga aldaw, asin na an sakuyang kalag mapapano nin kamondoan nin huli kaining karigsokan kan sakuyang mga katugangan.
10 Asin hilnga, ini nangyaring naglipas na ini kaidto yaon sa sarong torre, na yaon sa hardin nin Nephi, na yaon sa may halawig na agihan pasiring sa pinakamerkado, na yaon sa laog kan siyudad nin Zarahemla; kun kaya, si Nephi nagluhod kan saiyang sadire sa may torre na yaon sa saiyang hardin, na an torre man haranihon sa may pintuan kan hardin kun saen yaon an halawig na agihan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin mga tawo na nag-aaragi asin nahiling si Nephi habang saiyang pinapabulos an saiyang kalag para sa Diyos sa ibabaw nin torre; asin sinda nagdaralagan asin nagsabi sa mga katawohan kun ano an saindang nahiling, asin an mga katawohan nag-arabot na nagkatiripon-tipon nin kadakulon na tanganing puwede nindang maaaraman an kausa kan grabe kadakulang pagtatangis nin huli sa karigsokan nin mga katawohan.
12 Asin ngonian, kan si Nephi magtindog saiyang nahiling an kadakulon na mga katawohan na nagkasararong nagkatiripon-tipon.
13 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagbukaw kan saiyang nguso asin nagsabi sa sainda: Hilnga, tadaw ta kamo nagkasararong nagkatiripon-tipon kan saindong mga sadire? Na tanganing ako magsasabi kan saindong mga kadaendatahan?
14 Iyo, nin huli ta yaon ako sa ibabaw kan sakuyang torre na tanganing ako puwedeng makapagpabulos kan sakuyang kalag sa sakuyang Diyos, nin huli kan grabent gayo an kamondoan kan sakuyang puso, na nangyari nin huli kan saindong mga kadaendatahan!
15 Asin in huli kan sakuyang pagmumundo asin pagtatangis kamo nagkasararong magtiripon-tipon kan saindong mga sadire, asin nagngangaralas; iyo, kamo kaipong magngalas nin huli ta kamo naitao na na tanganing an diyablo iyo an may dakulang pangangaputan kan saindong mga puso.
16 Iyo, paano kamo nagtugot na magpadara sa sugot niya na nagmamawot na ihulog an saindong mga kalag pababa pasiring sa daeng kasagkoran na kasakitan asin daeng katapusan na pagtios?
17 O magsolsol kamo, magsolsol kamo! Tadaw ta kamo magagadan? Magbalik kamo, magbalik kamo sa Kagurangnan nindong Diyos. Tadaw ta saiya kamong pinapabayaan?
18 Ini nin huli ta saindong pinatagas an saindong mga puso; iyo, kamo dae nagdadangog sa boses nin marhayon na pastor; iyo, sainda siyang pinag-angat na mag-anggot laban saindo.
19 Asin hilnga, embes na tiritipon-tiponon kamo, laen lang na kamo magsosolsol, hilnga, kamo saiyang ipagkaralat-kalat na tanganing kamo magigin kame para sa mga ayam asin mga layas na mga hayop.
20 O, napaano na saindong pinaglingawan an saindong Diyos sa mismong aldaw na saiyang pinagligtas kamo?
21 Pero hilnga, ini iyo tanganing makakua nin ganada, tanganing pag-omawon kan mga tawo, iyo, asin ta kamo puwedeng makakua nin bulawan asin plata. Asin saindong ipinamugtak an sindong mga puro sa mga kayamanan asin mga daeng halagang mga bagay kaining kinaban, nin huli kamo nanggadan, asin nanalakat, asin nanghabon asin nagsaksing putik kontra sa saindong mga kataid, asin naggibo kan gabos na manera nin kadaendatahan.
22 Asin nin huli kaining kausa an pagsakit mag-aabot sa saindo laen lang kun kamo magsosolsol. Nin huli ta kun kamo dae magsosolsol, hilnga, ining bantog na siyudad, asin man an gabos na ining mga bantog na mga siyudad na yaon sa palibot, na yaraon sa kadagaan kan satuyang pagsasadire, kukuahon na tanganing kamo mayo nang lugar sa sainda; nin huli ta hilnga, an Kagurangnan dae magtatao sa saindo nin kusog, na arog kaidtong naggibo na niya, na magtitindog kontra sa saindong mga kaiwal.
23 Nin huli ta hilnga, kaya sinabi nin Kagurangnan: Ako dae magpapahiling sa mga daendata kan sakuyang kusog, sa saro na sobra sa iba, laen lang na ini mangyari sa sainda na nagsosolsol kan saindang mga kasalan asin magdadangog kan sakuyang mga tataramon. Ngonian kun kaya, ako gusto na kamo makahiling, sakong mga katugangan, na ini mas marhay pa para sa Lamanita kesa saindo laen lang kun kamo nagsosolsol.
24 Nin huli ta hilnga, sinda mas pang matatanos kesa sa saindo, nin huli ta sinda dae nagkasala kontra sa dakulang kaaraman na saindo nang naresibe; kun kaya an Kagurangnan magigin maheherakon sa saindo; iyo, saiyang palalawigon an saindang mga aldaw asin pagulpihon an saindang mga banhi; magin na kamo hayagan na dedestrosohon laen lang kun kamo magsosolsol.
25 Iyo, an pagsakit mpasaindo nin huli sa dakulang abominasyon na naggigikan sa pag-iriba nindo; asin kamo nagkasararo kan saindong mga sadire pasiring duman, iyo, pasiring duman sa sikretong banda na pinag-establisa ni Gadianton!.
26 Iyo, an pagsakit mag-aabot sa saindo nin huli kaining kapa-abaw-abawan na saindong pinagtugutan na maglaog sa saindonga mga puso, na iyo an nakapagpalangkaw sa saindo lampas pa sa bagay na marhay nin huli kan saindong grabe na gayong mga kayamanan!
27 Iyo, pagsakit mapapasaindo nin huli kan saindong kadaendatahan asin mga abominasyon!
28 Asin lean lang kun kamo magsosolsol kamo magkakaparara; iyo, magin an saindong mga daga gikan sa lalawgon kaining kinaban.
29 Hilnga ngonian, ako dae nagsasabi na ining mga bagay mangyayari, sa sakuya, nin huli t a ini bako gikan sako na nakakaaram na an mga bagay na ini totoo nin huli ta an Kagurangnang Diyos iyo an naghimo sa sakuyang maipaaram sa sakuya, kun kaya ako nagtetestigo na an mga ini mangyayari.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?