<$BlogRSDUrl$>

Saturday, October 15, 2005

ALMA TSAPTER 11 

An mga Nephita nagmuntar nin paagi sa pananalapi --- Si Amulek nakipagdiskusyunan ki Zeezrom --- Si Cristo dae magliligtas sa mga katawohan na yaon sa saindang mga pagkakasala --- Sinda sana na magmamana sa kahadean nin langit ang maliligtas --- An gabos na tawo magbabangon sa immortalidad --- Mayo na nin kagadanan pagkatapos nin pagkabuhay-liwat.

*******

Ngonian ini yaon sa ley ni Mosiah na an lambang tawo na sarong huwes nin ley, o sinda na pinagtalaga na magin mga huwes, dapat na makakaresibe nin mga kabayaran na uyon sa panahon na sinda nagtatrabaho sa paghuhusga sa sainda na pinagdara sa atubangan ninda para paghusgaran.
2 Ngonian kun an sarong tawo may utang sa iba, asin siya habong magbayad kan saiyang inutang, siya pinagrereklamo sa huwes; asin an huwes iyo an mapasunod sa autoridad, asin iyo an mapadara nin mga paradakop na tanganing an tawo dapat na darahon sa atubangan niya; asin siya an maghuhusga sa tawo uyon sa ley asin sa mga ebidensiya na ipinadara laban saiya; asin kaya an tawo napipiritang magbayad kan saiyang nautang, o paghuhubaan, o palalayason gikan sa pag-iriba nin mga katawohan bilang sarong parahabon asin sarong tulisan.
3 Asin an huwes magreresibe kan saiyang kabayaran uyon sa saiyang panahon--- sarong senine nin bulawan para sa sarong aldaw, o sarong senum nin plata, na katampad nin sarong senine nin bulawan; asin ini uyon sa ley na pinagtao.
4 Ngonian iyo ini an mga pangaran kan manlaen-laen na pedaso kan saindang bulawan, asin kan saindang plata, na uyon sa saindang kantidad. Asin an mga pangaran pinagtao kan mga Nephita, nin huli ta dae ninda pinagkukuwenta na arog sa manera nin mga Hudiyo na yaon sa Jerusalem; nin gibohon nindang kapareho an manera nin pagsukol kan mga Hudiyo; alagad saindang pinagbago an saindang pagkukuwenta asin kan saindang pagsusukol, na uyon sa mga kaisipan asin mga sirkumstansiya kan mga katawohan, sa lambang henerasyon, hanggan sa pagpapamahala kan mga huwes, sinda na ipinagpamugtak sa paagi ni hadeng Mosiah.
5 Ngonian an pagkukuwenta iyo ini--- an sarong senine nin bulawan, sarong seon nin bulawan, sarong shum nin bulawan, asin sarong limnah nin bulawan.
6 Sarong senum nin plata, saring amnos nin plata, sarong ezrom nin plata, asin sarong onti nin plata.
7 Sarong senum nin plata katampad nin sarong senine nin bulawan, asin maski sa arin sa duwa para sa sarong sebada, asin man para sa sarong sukol kan lambang klase nin butil.
8 Ngonian an kantidad nin sarong seon nin bulawan iyo na doble sa kantidad nin sarong senine.
9 Asin an sarong shum nin bulawan iyo na doble sa kantidad nin sarong seon.
10 Asin an sarong limnah nin bulawan iyo an kantidad kan sainda gabos.
11 Asin an sarong amno nin plata iyo na ini parehong kantidad kan duwang senum.
12 Asin an sarong ezrom nin plata iyo na ini parehong kantidad kan apat na senum.
13 Asin an sarong onti iyo na ini pareho an kantidad ninda gabos.
14 Ngonian iyo ini an kantidad kan mas hababa an mga numero kan saindang pagkukuwenta---
15 An sarong shiblon iyo na ini kabanga nin sarong senum; kun kaya, an sarong shiblon para sa kabanga nin sarong sukol nin sebada.
16 Asin an sarong shiblum iyo na ini kabanga nin sarong shiblon.
17 Asin an sarong leah iyo an kabanga nin sarong shiblum.
18 Ngonian iyo ini an saindang numero, na uyon sa saindang pagkukuwenta.
19 Ngonian an sarong antion nin bulawan iyo na ini kapareho sa tulong shiblon.
20 Ngonian, ini nangyari nin huli sa sarong katuyuhan na makakua nin kapakinabangan, nin huli ta sinda nagreresibe kan saindang mga kabayaran na uyon sa saindang kaupahan, kun kaya, saindang pinurukaw an mga katawohan na gumibo nin mga kariribokan, asin nin gabos na manera nin mga panriribok asin karigsokan, na tanganing sinda puwedeng magkaigwa nin kadakul na para-upa, na sinda puwedeng kumita nin kuwarta na uyon sa mga akusasyon na pinagdadara sa atubangan ninda; kun kaya saindang pinurukawan an mga katawohan laban kina Alma asin Amulek.
21 Asin ining Zeezrom nagpoon na maghapot ki Amulek, na nagsasabi: Puwede ka daw makasimbag sakuya sa dikit na mga kahaputan na sakuyang ihahapot saimo? Ngonian si Zeezrom iyo an sarong tawo na eksperto sa mga padaya nin diyablo, na tanganing saiyang hamakon an bagay na marhay; kun kaya, siya nagsabi ki Amulek: Puwede ka daw magsimbag sa mga kahaputan na sakuyang ihahapot saimo?
22 Asin si Amulek nagsabi sa saiya: Iyo, kun ini magin uyon sa Espiritu nin Kagurangnan, na yaon sako; nin huli ta ako mayong sasabihon na kontraryo sa Espiritu nin Kagurangnan. Asin si Zeezrom nagsabi sa saiya: Hilnga, uya may anom na onti nin plata, asin an gabos na ini sakuyang itatao saimo kun saimong ipagsikwal an pagkakaigwa nin sarong Pinakahalangkaw na Pagkatawo.
23 Ngonian si Amulek nagsabi: O ika na ake nin impiyerno, tadaw baya ta pinagtetentaran mo ako? Nakakaaram ka daw na an mga matatanos dae nadadara sa arog na mga tentasyon?
24 Nagtutubod ka daw na mayong Diyos? Ako nagsasabi sa saimo, Dae, ika mismo nakakaaram na igwa nin sarong Diyos, alagad ikaw mas namomoot kaining kaluhoan sobra kesa saiya.
25 Asin ngonian ika nagpuputik sa atubangan nin Diyos sa sakuya. Ika nakapagsabi sa sakuya--- Hilnga ining anom na onti, na igwa nin dakulang kantidad, sakuyang itatao sa saimo --- alagad yaon ini sa saimong puso na dae mo sinda itatao sakuya; asin iyo sana ini an saimong kamawotan na ako dapat magsikwal sa tunay asin nabubuhay na Diyos, na tanganing ika magpupuwede kuta nang magkausa na tanganing madestroso ako. Asin ngonian hilnga, para sa arog kaining dakulang karatan ikaw magkakaigwa nin saimong pabuya.
26 Asin si Zeezrom nagsabi sa saiya: Ika pusog na nagsasabi na igwa nin sarong tunay asin nabubuhay na Diyos?
27 Asin si Amulek nagsabi: Iyo, igwa talaga nin sarong tunay asin nabubuhay na Diyos.
28 Ngonian si Zeezrom nagsabi: Igwa daw nin sobra sa sarong Diyos?
29 Asin siya nagsimbag, Mayo.
30 Ngonian si Zeezrom nagsabi sa saiya giraray: Paano mo daw naaaraman an mga bagay na ini?
31 Asin siya nagsabi: Sarong anghel an naghimong ipaaram sinda sa sakuya.
32 Asin si Zeezroom nagsabi giraray: Siisay siya na mag-aabot? Iyo daw ini an Ake nin Diyos?
33 Asin siya nagsabi sa saiya, Iyo.
34 Asin si Zeezrom nagsabi giraray: Siya daw magliligtas kan saiyang mga katawohan na yaon sa saindang mga pagkakasala? Asin si Amulek nagsimbag asin nagsabi sa saiya: Ako nagsasabi sa saimo na siya dae, nin huli ta ini imposible para saiya na tanganing isikwal an saiyang tataramon.
35 Ngonian si Zeezrom nagsabi sa mga katawohan: Masdan nindo na kamo makakagiromdom kaining mga bagay; nin huli ta siya nagsabi na igwa sanang sarong Diyos; alagad siya nakapagsabi na an Ake nin Diyos mag-aabot, alagad siya dae magliligtas kan saiyang mga katawohan--- na garo baga siya nagkaigwa na nin autoridad na magsugo sa Diyos.
36 Ngonian si Amulek nagsabi giraray sa saiya: Hilnga ikaw nagputik na, nin huli ta ikaw nakapagsabi na ako nagtaram na garo baga ako nagkaigwa na nin autoridad na magsugo sa Diyos nin huli ta ako nagsabi na siya dae magliligtas sa saiyang mga katawohan na yaon sa saindang mga pagkakasala.
37 Asin ako nagsasabi sa saimo giraray na siya dae kayang magliligtas sa sainda na yaon sa saindang mga kasalanan; nin huli ta ako dae makapagsikwal kan saiyang mga tataramon, asin siya nagsabi na mayong maating bagay na makakapagmana sa kahadean nin langit; kun kaya, paano kamo magin ligtas, laen lang na kamo makakapagmana sa kahadean nin langit? Kun kaya, kamo dae makakaligtas na yaon sa saindong mga pagkakasala.
38 Ngonian si Zeezrom nagsabi giraray sa saiya: Totoo daw na an Ake nin Diyos iyo man sana an Ama na Daeng Kasagkoran?
39 Asin si Amulek nagsabi sa saiya: Iyo, siya iyo man sana an Ama na Daeng Kasagkoran kan langit asin kan daga, asin kan gabos na mga bagay na yaon sainda man sana; siya an kapinunan asin an katapusan, an enot asin an huri;
40 Asin siya mag-aabot sa kinaban na tanganing tubuson an saiyang mga katawohan; asin saiyang dadarahon sa saiyang sadire an mga kalapasan ninda na nagtutubod sa saiyang pangaran; asin iyo ini sinda na magkakaigwa nin buhay na daeng kasagkoran, asin an kaligtasan maabot sa mayo nang iba pa.
41 Kun kaya an mga marigsok iyo man sana na arog baga na dae nagkaigwa nin pagtubos na ginibo, laen lang na ini pinagbabadbadan kan mga gapos nin kagadanan; nin huli ta hilnga, an aldaw maabot na an gabos magbabangon gikan sa kagadanan asin magtitindog sa atubangan nin Diyos, asin paghuhusgaran uyon sa saindang mga gibo.
42 Ngonian, igwa nin sarong kagadanan na pinag-aapud na sarong temporal na kagadanan; asin an pagkagadan ni Cristo iyo an maghuhuhad kan mga gapos kaining temporal na kagadanan, na tanganing an gabos magbabangon gikan kaining temporal na kagadanan.
43 An espiritu asin an hawak magkakasararo giraray sa saiyang perpektong kamugtakan; pareho an mga takyag asin mga kasu-kasuan na maibabalik sa tamang kamumugtakan, maski na ngani ngonian na kita iyo man sana sa panahong ini; asin kita dadarahon na magtitindog sa atubangan nin Diyos, nakakaaram maski ngani ngonian na kita nakakaaram, asin igwa nin sarong malinaw na pagkamangno kan gabos nyatong mga pagkakasala.
44 Ngonian, ining pagbabalik-liwat may-aabot sa gabos, pareho sa guran asin hoben, pareho sa uripon asin libre, pareho sa lalake asin babe, pareho sa maririgsok asin mga matatanos; asin magin mayo ni saro sa saindang mga buhok an mawawara; alagad an lambang bagay ibabalik-liwat sa perpekto kaining kamugtakan, na arog kaini ngonian, o yaon sa hawak, asin pagdadarahon asin huhukuman sa atubangan nin korte ni Cristo an Ake, asin Diyos Ama, asin an Banal na Espiritu, na sarong Daeng Kasagkoran na Diyos, na tanganing paghuhukuman uyon sa saindang mga gibo, maski nagin sindang marhay o maski nagin sindang maraot.
45 Ngonian, hilnga, ako nakapagtaram na sa saindo mapanungod sa kagadanan nin mortal na hawak, asin man mapanungod sa pagkabuhay-liwat kan mortal na hawak. Ako nagsasabi sa saindo na an mortal na hawak na ini magbabangon pasiring sa sarong immortal na hawak, na gikan sa kagadanan, magin gikan sa enot na kagadanan pasiring sa pagkabuhay-liwat, na tanganing sinda dae na nanggad magagadan pa; an saindang mga espiritu kaiba an saindang mga hawak, na dae na nanggad masusuhay pa; kaya an kabilugan magigin espirituwal asin immortal, na tanganing sinda dae na nanggad makakahiling pa nin kalapaan.
46 Ngonian, kan si Amulek nakapagtapos na kaining mga tataramon an mga katawohan nagpoon giraray na magkangaralas, asin man si Zeezrom nagpoon na pagtakigan. Asin kaya nagtapos an mga tataramon ni Amulek, o iyo sana ini an gabos kong naisurat.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?