<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, September 22, 2004

2 NEPHI TSAPTER 9 

An mg Judio titiriponon sa gabos na saindang mga kadagaan nin pangako --- Ang pagbabayad-sala iyo an magtatabos sa tawo gikan sa pagkahulog --- Ang mga hawak kan mga gadan maburuhat gikan sa mga lubongan, asin an saindang mga espiritu naggigikan sa impyerno asin sa paraiso --- Sinda paghuhukuman --- An pagbabayad-sala magliligtas gikan sa kagadanan, impyerno, sa diyablo, asin sa daeng katapusan na kapadusahan --- An matatanos ililigtas sa kahadean nin Diyos --- Mga penalidad para sa mga kasalan tinugdas --- An Solong Banal nin Israel iyo an bantay kan pintuan.

*******

Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga tugang, ako nagbabasa kaining mga bagay na tanganing kamo makakaaram man sa mga tipan nin Kagurangnan na saiyang pinakipagtipanan sa gabos na harong nin Israel ---
2 Na siya nakipag-olay sa mga Judio, sa paagi kan mga nguso nin saiyang mga banal na propeta, maski na magpoon sa kapinunan hanggan ngonian, gikan sa henerasyon hanggan sa henerasyon, sagkud na an panahon mag-abot na sinda maipamugtak giraray sa tunay na simbahan asin sa kaibahan nin Diyos; kun noarin na sinda titiriponon na makabalik sa mga kadagaan na saindang kamanahan, asin maipamugtak sa gabos na saindang mga daga nin pangako.
3 Hilnga, sakong namumutan na mga tugang, ako nagtataram sa saindo kaining mga bagay na tanganing kamo puwedeng mag-orogma, asin ipaglangkaw an saindong mga payo sagkud pa man, nin huli sa mga bendisyon na an Kagurangnan Diyos ipapamugtak sa saindong mga kaakian.
4 Ta ako nakakaaram na kamo naglapigot sa paghahanap, kadakul saindo dapat na makakaaram sa mga bagay na maabot; kun kaya ako nakakaaram na kamo nag-aaram na an satuyang laman kaipuhan na magluluya asin magagadan; maski na siring, sa satuyang mga hawak mahihiling niyato an Diyos.
5 Iyo, ako nakakaaram na kamo nag-aaram na sa hawak siya magpapahiling kan saiyang sadire duman sa mga yaon sa Jerusalem, kun saen kita naggikan; ta ini sarong kapakinabangan na ini dapat na mangyari sa atubangan ninda; ta ini tinutugutan kan banal na Kaglalang na magtitios sa sadire na magin lingkod nin tawo sa laman, asin magadan para sa gabos na katawohan, na tanganing an gabos na katawohan puwedeng magin lingkod man sa saiya.
6 Ta an kagadanan minaagi sa gabos na katawohan, na tanganing magkatotoo an panong-herak na plano nin banal na Kaglalang, igwa nin pangangaipo na may sarong kapangyarihan nin pagkabuhay-liwat, asin an pagkabuhay-liwat kaipuhan na mag-abot sa tawo nin huli sa pagkahulog; asin an pagkahulog nag-abot nin huli sa paglapas; asin ta nin huli na an tawo nahulog, sinda pinagtakwil gikan sa atubangan nin Kagurangnan.
7 Kun kaya, ini nangangaipong gayo nin sarong daeng kasagkuran na pagbabayad-sala --- puwera lang kun ini bakong sarong daeng kasagkuran na pagbabayad-sala, na ini dae nanggad makakapagsul-ot nin mayong kalapaan. Kun kaya, an enot na paghuhukom na mag-abot sa tawo kaipuhan na magdadanay pasiring sa daeng katapusang panahon. Asin kung siring, ining laman kaipuhan na maghigda sa kalapaan asin mag-agnas pagbalik sa inang daga, na tanganing dae na nanggad magbuhat pa.
8 O an kadunungan nin Diyos, an saiyang pagkaherak asin grasya! Ta hilnga, kun an laman dae na nanggad magbuhat pa, an satuyang mga espiritu magigin uripon kan anghel na nahulog kaidto gikan sa atubangan nin Eternal na Diyos, asin nagin diyablo, na tanganing dae na nanggad magbuhat pa.
9 Asin an satuyang mga espiritu magigin arog sa saiya, asin kita magigin mga diyablo, mga anghel nin sarong diyablo, na pagsasaraduhan paluwas gikan sa atubangan kan satuyang Diyos, asin magdadanay na kaibahan kan ama nin mga kaputikan, nin kapaitan, arog kan saiyang sadire; iyo, sa nilalang na idto na iyo an nagdaya kan satuyang enot na mga magurang, na nagribay hitsura kan saiyang sadire haros pareho kan sarong anghel nin liwanag, asin iyo an nagtulak sa mga kaakian nin mga tawo na makanuod kan mga sikretong kombinasyon nin panggagadan, asin kan gabos na manera nin sikretong mga gibo nin kadikloman.
10 O ano daw kadakula an karahayan kan satuyang Diyos, na iyo an nag-aandam nin sarong dalan para kita makabuhi gikan sa pagkakapot kaining makangorongirhat na diyablo; iyo, yan diyablo, kagadanan asin impiyerno, na sakong inapud na kagadanan nin hawak, asin man an kagadanan nin espiritu.
11 Asin ini huli sa dalan nin pagliligtas kan satuyang Diyos, an Solong Banal nin Israel, ining kagadanan, na iyo an sakong pinagsasabi, na iyo an temporal, na magtatao kan saiyang mga gadan; na an kagadanan iyo an lubungan.
12 Asin ining kagadanan na sakuyang pinagsasabi, na iyo an espirituwal na kagadanan, na magpapaluwas kan saiyang mga gadan; na an espirituwal na kagadanan iyo an impiyerno; kun kaya, an kagadanan asin impiyerno kaipuhan na magluluwas kan saindang mga gadan, asin an impiyerno kaipuhan na magpaluwas kan saiyang mga bihag na espiritu, asin an lubungan kaipuhan na magpaluwas kan saiyang mga bihag na mga hawak, asin an mga hawak asin an mga espiritu nin katawohan maipamumugtak giraray an saro sa lambang saro; asin ini mangyayari sa paagi kan kapangyarihan nin pagkabuhay-liwat kan Solong Banal nin Israel.
13 O grabe kabanal an plano kan satuyang Diyos! Ta sa balyong lado, an paraiso nin Diyos kaipuhan na magpaluwas kan mga espiritung matatanos, asin an lubungan magpaluwas kan hawak nin matatanos; asin an espiritu asin an hawak maipamugtak giraray sa dati kaining kamugtakan, asin an gabos na katawohan magigin mayong kalapaan, asin mayong kagadanan, asin sinda mga buhay na mga kalag, na igwa nin sarong perpektong kaaraman na arog sa satuya na yaon sa laman, puwera lang mangyari na an satuyang kaaraman magigin perpekto.
14 Kun kaya, kita magkakaigwa nin sarong perpektong kaaraman kan gabos niyatong mga kasalan, asin kan satuyang daeng pagkalinig, asin kan satuyang kahubaan; asin an matatanos magkakaigwa nin sarong perpektong kaaraman kan saindang pagkaogma, asin kan saindang pagkamatanos, na nababadoan nin puridad, iyo, maski na ngani kan roba nin pagkamatanos.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kun an gabos na mga katawohan makaagi na gikan kaining enot na kagadanan hanggan sa pagkabuhay, habang sinda nagin mayong kagadanan, sinda kaipuhan na magpahiling sa atubangan kan tukawan nin paghuhukom kan Solong Banal nin Israel; asin pagkatapos maabot an paghuhukom, asin sinda kaipuhan na huhusgaran uyon sa banal na paghuhukom nin Diyos.
16 Asin tunay, habang an Kagurangnan nabubuhay, ta an Kagurangnang Diyos nagtaram kaini, asin iyo ini an saiyang eternal na tataramon, na dae puwedeng maglipas, na sinda na mga matatanos magpakamatanos pa, asin sinda na mga maaati magpakamaati pa; kun kaya, sinda na mga maaati iyo an diyablo asin an saiyang mga anghel; asin sinda magpapasiring duman sa kalayong daeng katapusan, na ipinag-andam para sa sainda; asin an saindang kapadusahan iyo an arog sa sarong danaw nin kalayo asin nag-aagabaab na gapo, na an laad nag-iitaas sagkud sa daeng kasagkuran asin mayong katapusan.
17 O an kadakulaan asin an hustisya kan satuyang Diyos! Ta saiyang ginigibo an gabos niyang mga tataramon, asin an mga ini nagruluwas gikan sa saiyang nguso, asin an saiyang ley dapat na magpangyari.
18 Pero, hilnga, an matatanos, an mga santos kan Solong Banal nin Israel, sinda na nagtutubod sa Solong Banal nin Israel, sina na nakatagal sa mga krus nin kinaban, asin naanggot sa supog kaini, sinda an magmamana sa kahadean nin Diyos, na ipinag-andam na para sainda magpoon pa sa pundasyon kan mundo, asin an saindang kaogmahan magigin pano sagkud pa man.
19 O an kadakulaan kan pagkaherak nin satuyang Diyos, an Solong Banal nin Israel! Ta siya an magliligtas kan saiyang mga santos gikan sa makangorongirhat na diyablo na iyo an demonyo asin sa kagadanan, asin sa impiyerno, asin kan danaw nin kalayo asin nag-aagabaab na gapo, na iyo an mayong katapusan na kapadusahan.
20 O grabeng marhay kadakula an kabanalan kan satuyang Diyos! Ta siya an nakakaaram kan gabos na bagay, asin mayo nang iba pang bagay puwera na siya sana an nakakaaram kaini.
21 Asin siya nag-abot digde sa kinaban na tanganing saiyang maililigtas an gabos na katawohan kun sinda magdadangog kan saiyang boses; ta hilnga, siya an nagsapo nin mga kulog kan gabos na katawohan, iyo, an mga kulog kan lambang nabubuhay na nilalang, magin mga lalake, mga babae, asin mga kaakian, na kabala sa pamilya ni Adan.
22 Asin siya nagpakasakit kaini na tanganing an pagkabuhay-liwat mapupuwedeng mag-agi, sa gabos na katawohan, na an gabos puwedeng magtindog sa atubangan niya sa dakulang aldaw nin paghuhukom.
23 Asin siya nagsugo sa gabos na mga katawohan na kaipuhan na magsosolsol, asin magpabunyag sa saiyang pangaran, na igwa nin perpektong pagtubod sa Solong Banal nin Israel, o sinda dae nanggad maliligtas sa kahadean nin Diyos.
24 Asin kun sinda dae magsosolsol asin maniwala sa saiyang pangaran, asin magpabunyag sa saiyang pangaran, asin magtagal hanggan sa katapusan, sinda dapat na kondenaron; ta an Kagurangnang Diyos, an Solong Banal nin Israel, iyo an nagtaram kaini.
25 Kun kaya, siya nagtao nin sarong ley; asin saen na mayong ley na itinao, mayong kapadusahan; asin saen na mayong kapadusahan mayo nin kondenasyon; asin saen na mayong kondenasyon an mga pagkaherak kan Solong Banal nin Israel iyo an may kagsadire sainda, nin huli sa pagbabayad-sala; ta sinda naligtas sa paagi kan kapangyarihan niya.
26 Ta an pagbabayad-sala naghuhustong gayo sa mga kinakaipuhan kan saiyang hustisya para sa gabos ninda na daeng ley na itinao sainda, na tanganing sinda maligtas gikan sa makangorongirhat na demonyo, sa kagadanan asin sa impiyerno, asin sa diyablo, asin sa danaw na kalayo asin nag-aagabaab na gapo, na iyo an daeng katapusan na kapadusahan; asin na sinda maipamugtak-liwat sa Diyos na iyo an kagtao sainda nin ginhawa, na iyo an Solong Banal nin Israel.
27 Pero herak man saiya na igwa nin leyng itinao, iyo, na igwa kan gabos na mga kasugoan nin Diyos, na arog satuya, asin nagbalga sainda, asin nagsayang sa mga aldaw kan saiyang pagsubok, ta mangirhat an saiyang kamugtakan.
28 O, yan an madayang plano kan maraot na saro! O an pagkamakasadire, asin an mga kaluyahan, asin an mga kahangalan nin mga tawo! Kun sinda may pagkanuod sinda nag-iisip na sinda madudunong asin sinda dae nakakadangog sa mga patanid nin Diyos, ta saindang binabalewala, naghuhuna na sinda nakakaaram kan saindang sadire, kun kaya, an saindang kadunungan sarong kahangalan asin ini mayong kapakinabangan sainda. Asin sinda mapapara.
29 Pero an may pagkanuod sarong marhay kun sinda nagdadangog sa mga pagirumdom nin Diyos.
30 Pero herak man sa mayayaman, ta sinda mayayaman sa mga bagay nin kinaban. Ta nin huli ta sinda mga mayayaman, saindang kinapupungotan an mga pobre, asin saindang hinahamak an mga maboboot, asin an saindang mga puso yaon sa saindang mga kayamanan; kun kaya, an saindang kayamanan iyo an saindang diyos. Asin hilnga, an saindang mga kayamanan mapapara na kaiba man ninda.
31 Asin herak man sa mga bungog na dae nakakadangog; ta sinda mapapara.
32 Herak man sa mga buta na dae nakakahiling; ta sinda mapapara man.
33 Herak man sa mga bakong tori an puso, ta an kaaraman kan saindang mga kadaendatahan iyo an magpapahamak sainda sa huring aldaw.
34 Herak man sa mga putikon, ta siya itatapok paibaba sa impiyerno.
35 Herak man sa mga paragadan na tuyong nanggadan, ta siya magagadan.
36 Herak man sainda na naggibo nin mga kaputahan, ta sinda itatapok paibaba sa impiyerno.
37 Iyo, herak man sainda na nagsasaramba sa mga rebulto, ta an diyablo kan mga diyablo nag-oogma sa sainda.
38 Asin sa simpleng tataramon, herak man sa gabos ninda na nagkagaradan sa saindang mga kasalan; ta sinda mabaralik sa Diyos, asin mahiling an saiyang lalawgon, asin magdadanay sa saindang mga kasalan.
39 O, sakong namumutan na mga tugang, giromdoma an makangorongirhat na paglalapas laban sa Banal na Diyos, asin man sa makangorongirhat na magpadara sa mga pag-aagda kaiyang tusong saro. Giromdoma, an magin makamundo sa pag-iisip sarong kagadanan, asin an magin espirituwal sa pag-iisip sarong eternal na buhay.
40 O, sakong namumutan na mga tugang, magtao nin talinga sa sakuyang mga tataramon. Giromdoma an kadakulaan kan Solong Banal nin Israel. Dae kamo magtaram na ako nakapagsabi nin makulog na mga bagay laban saindo; ta kun gigibohon nindo, kamo magtutuyaw laban sa katotoohan; ta ako nagtataram sa mga tataramon kan saindong Kaglalang. Aram ko na an mga tataramon nin katotoohan an makulog laban sa gabos na bakong malinig; pero an mga matatanos dae natatakot sa mga ini, ta sinda nagmumuot sa katotoohan asin dae natatanyog.
41 O kaya, sakong namumutan na mga tugang, magrani sa Kagurangnan, an Solong Banal. Giromdomon na an saiyang mga dalan mga matatanos. Hilnga, an dalan kan tawo hayakpit, pero ini nakalatag sa sarong tanos na paduman sa atubangan niya, asin an parabantay kan pintuan iyo an Solong Banal nin Israel; asin siya mayong katabang duman; asin mayo nin ibang dalan kundi iyo sana an laogan na ini; ta siya dae nanggad madadaya, an Kagurangnang Diyos iyo an saiyang pangaran.
42 Asin siisay man an magtutoktok, sa saiya siya magbubukas; asin an madudunong, asin an may pagkanuod, asin sinda na mga mayayaman, na nagkakaburundat nin huli kan saindang pinag-adalan, asin an saindang mga kadunungan, asin an saindang mga kayamanan --- iyo, sinda iyo an saiyang mga kinapupungutan; asin puwera lang kun saindang haraleon ining mga bagay paharayo, asin akoon an saindang mga sadire na mga hangal sa atubangan nin Diyos, asin magdudulok na may dakulang kapakumbabaan, siya dae nanggad magbubukas kan pinto sainda.
43 Pero an mga bagay nin madudunong asin kan matitiyaga itatago gikan sainda sagkud pa man --- iyo, an kamurawayan na ipinag-andam para sa mga santos.
44 O, sakong namumutan na mga tugang, giromdoma an sakong mga tataramon. Hilnga, ako naghuba kan sakong mga yamit, asin sakong pinapagpag an mga ini sa atubangan nindo; ako nangangadyi sa Diyos kan sakuyang kaligtasan na saiya akong pagmasdan kan saiyang mapaghanap na mata; kun kaya, kamo makakaaram sa huring aldaw, noarin na an gabos na tawo huhusgaran kan saindang mga kagibohan, na an Diyos nin Israel iyo ang nagtestigo na ako namagpag kan saindong mga kadaendatahan gikan sa sakuyang kalag, asin na ako nagtindog na may kaputian sa atubangan niya, asin ako nahalean kan saindong dugo.
45 O, sakong namumutan na mga tugang, magrayo kamo sa saindong mga kasalan; ipagpag nindo an mga kadena niya na magtapos saindo nin hidale; magdulok sa Diyos na iyo an gapo kan saindong kaligtasan.
46 Ihanda nindo an saindong mga kalag para sa mamurawayon na aldaw na iyan na an hustisya iyo an mangingibabaw sa mga matatanos, maski na ngani an aldaw nin paghuhukom, na tanganing kamo dae manluluya na may makangorongirhat na katakutan; na tanganing kamo dae makagiromdom kan saindong makangorongirhat na kasalan sa kabilugan kaini, asin mapiritan na magkukurahaw: Banal, banal an gabos mong mga paghuhukom, O Kagurangnang Diyos na Makapangyarihan sa gabos --- pero aram ko an sakong kasalan; ako naglipas kan saimong ley, asin an sakuyang kalapasan yaon sako; asibn an diyablo iyo an nakakua sako, na ako sarong biktima kan saiyang makangorongirhat na kapaitan.
47 Pero hilnga, sakong mga tugang, bako daw na may kapakinabangan na ako dapat na magpukaw saindo sa makangorongirhat na katotohanan kaining mga bagay? Makukulgan ko daw an saindong mga kalag kun an saindong mga kaisipan malinigon? Puwede daw na ako magin maliwanag sa saindo uyon sa kaliwanagan kan katotoohan kun kamo binuhian gikan sa kasalanan?
48 Hilnga, kun kamo mga banal ako magtataram sa saindo nin kabanalan; pero bilang kamo bakong mga banal, asin kamo namimidbid sako bilang sarong paratukdo, ini kinakaipuhang gayo na ako magtutukdo saindo kan mga nakakamit nin kasalan.
49 Hilnga, an sakong kalag napupungot sa kasalan, asin an sakuyang puso nag-oogma sa pagkamatanos; asin ako mag-oomaw sa banal na pangaran kan sakong Diyos.
50 Madya, sakong mga tugang, sa lambang saro na napapaha, magdulok kamo sa mga tubig; asin siya na mayong kuwarta, maabot na nagbabakal asin nagkakan; iyo, maabot na nagbabakal nin arak asin gatas na mayong kuwarta asin mayong presyo.
51 Kun kaya, dae ka maggastos nin kuwarta para sa mga bagay na mga mayong halaga, ni an saimong kapagalan para sa mga bagay na dae naghuhustong gayo. Maghigos kang magdadangog sa sakuya, asin giromdoma an mga tataramon na sakong pinagsasabi; asin magdulok sa Solong Banal nin Israel, asin magpista sa mga bagay na dae napapara, ni malalapa, asin gibohon kan saimong kalag na magpapasasa sa katabaan.
52 Hilnga, sakong namumutan na mga tugang, giromdoma an mga tataramon kan saimong Diyos; magpangadye ka saiya pirme sa pagka-aldaw, asin magtao nin pasasalamat sa saiyang banal na pangaran sa pagkabanggi. Gibohon na an saimong puso mag-ogmang gayo.
53 Asin hilnga kun ano kadakula an mga tipan nin Kagurangnan, asin kun ano kabanal an saiyang pagpapakumbaba sa mga kaakian nin mga tawo; asin nn huli sa saiyang kadakulaan, asin kan saiyang grasya asin pagkaherak, siya nagpangako satuya na ang satong banhi dae basang sanang mapapahamak, na uyon sa laman, pero saiyang pangangalagaan sinda; asin sa paabuton na mga henerasyon sinda magigin sarong matanos na sanga sa harong nin Israel.
54 Asin ngonian, mga tugang ko, ako magtataram sa saindo nin kadakul pa; pero sa pagkaaga na sana ako magpapadagos kan sakong pagtaram nin mga natada pang mga tataramon ko. Amen.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?